Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti «tasdiqlandi»


V. Fanning tarkibiy tuzulishi


Download 52.97 Kb.
bet3/3
Sana10.09.2022
Hajmi52.97 Kb.
#803799
1   2   3
Bog'liq
Iqtisodiyot nazariyasi fanidan Sillabus - копия
1-статья Палвонов, A`dilbek esse, 2 5334603626516060678, 2 5334603626516060687, 2 5244661518074651031, Doc1, 26453-chernaya-ritorika, 2 5287465316765406919[1], Quick Reference Guide (QRG), Heron D130 (English), SadullayevElbek183 eutt, Tехnologik zarur ishchilar sonini hisoblash Sadullayev Elbek, Este saqlawdi bekkemlew, A\'wmetli ata-ata boliw ushin ma\'sla\'ha\'t
V. Fanning tarkibiy tuzulishi:

Dars

Mavzular

Ma’ruza, amaliy va seminar mashg‘ulotlar rejasi

Soat
Ma’ruza mashg‘u-lotlari

Amaliy
va semi-
nar mash-g‘ulotlari


Iqtisodiyotga kirish

1. Cрeklangan resurslar va cheksiz ehtiyojlar
2. Ishlab chiqarish imkoniyati egri chizig‘i va uning qo‘llanilishi
3. Iste’molchi imkoniyat tushunchasi

2

2

Iqtisodiy tizim turlari

1. Bozor tizimi
2. Asosiy resurslarni taqsimlanishi
3. Narxlar mexanizmiga kirish
4. Bozor iqtisodiyoti tizimining mazmuni
5. Bozor iqtisodiyotining afzalliklari va kamchiliklari

2

2

Talab, taklif, bozor muvozanati

1. Talabni aniqlash
2. Narx va talab
3. Talabga ta’sir qiluvchi omillar
4. Taklifning mazmuni
5. Narx va taklif
6. Taklifga ta’sir qiluvchi omillar
7. Bozor muvozanati va nomutanosibligi

2

2

Elastiklik

1. TbNE va TfNE ta’rifi
2. TbNE va TfNE ni hisoblash
3. TbNE va TfNE aniqlovchilari
4. TbNE va mahsulot / daromad uchun sarflangan umumiy xarajatlar
5. TbNE va TfNE ning ahamiyati

2

Iste’molchilar tanlovi nazariyasi

1. Foyda va cheklangan foyda
2. Byudjet chizig‘i
3. Befarqlik egri chizig‘i va maqbul tanlov

2

2

Ishlab chiqarish va xarajatlar

1. Mahsulot tannarxini aniqlash
2. Ishlab chiqarish xarajatlarini hisoblash
3. Daromadni aniqlash
4. Daromadni hisoblash
5. Firmalarning vazifalari

2

Mukammal bozor va monopoliya

1. Raqobatbardosh bozorlar
2. Monopol bozorlar

2

2

Monopolistik raqobat va oligopoliya

1. Monopolistik raqobat
2. Oligopoliya

Bozordagi muvaffaqiyatsizliklar va samaradorlik

1. Bozor muvaffaqiyatsizligining mazmuni
2. Bozor muvaffaqiyatsizligining sabablari
3. Bozorning muvaffaqiyatsizligi oqibatlari
4. Ishchi kuchi talab qiladigan va kapital sarf qiladigan ishlab chiqarish
5. Ishlab chiqarish va mehnat unumdorlik

2

2

Davlatning iqtisodiy roli

1. Davlatning mikroiqtisodiy siyosati
2. Soliqning o‘zgarishi
3. Tashqi jihatlar

Ish haqini aniqlash

1. Insonlarning kasb tanlashiga ta’sir qiluvchi omillar
2. Ish haqini aniqlash
3. Daromadlardagi farqlarning sabablari
4. Kasaba uyushmalarining mazmuni va ularning iqtisodiyotdagi roli
5. Kasaba uyushma faoliyatining afzalliklari va kamchiliklari

2

2

Daromadlarning taqsimlanishi, tengsizlik va qashshoqlik

1. Turmush darajasi ko‘rsatkichlari
2. Turmush darajasini va daromad taqsimlanishini taqqoslash
3. Mutlaq va nisbiy qashshoqlik ta’rifi
4. Qashshoqlikning sabablari
5. Qashshoqlikni kamaytirish va daromadlarni qayta taqsimlash siyosati

2

Makroiqtisodiyotga kirish

1. Mikroiqtisodiyot
2. Makroiqtisodiyot

2

2

Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar

1. YAIMni hisoblash usullari
2. Xarid qilish qobiliyati pariteti usuli
3. YAIM deflyatori va inflyasiya

Qisqa muddatli iqtisodiy o‘sish

1. Iqtisodiy o‘sishning ta’rifi
2. Iqtisodiy o‘sishni aniqlash
3. Retsessiyaning sabablari va oqibatlari
4. Iqtisodiy o‘sishning sabablari va oqibatlari
5. Iqtisodiy o‘sishni ta’minlash siyosati

2

2

Uzoq muddatli iqtisodiy o‘sish modellari

1. Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasi
2. Solou o‘sish modeli

Bank tizimi

1. Bank tizimi
2. Markaziy bank va uning vazifalari
3. Tijorat banklarining rentabelligi va likvidliligi

2

2

Pul, inflyasiya

1. Pul
2. Inflyasiya va deflyasiyaning ta’rifi
3. Inflyasiya va deflyasiyani o‘lchash
4. Inflyasiya va deflyasiyaning sabablari va oqibatlari
5. Inflyasiya va deflyasiyani boshqarish siyosati

2

Pul-kredit siyosati

1. Pul massasi va pul-kredit siyosatining ta’rifi
2. Pul-kredit siyosati choralari
3. Pul-kredit siyosatining davlatning makroiqtisodiy maqsadlariga ta’siri

2

2

Jamg‘arma, investitsiya

1. Xarajatlarga ta’sir etuvchi omillar
2. Tejamkorlik
3. Qarzdorlik

2

Moliyaviy tizim

1. Moliya bozori
2. Davlatning moliyaviy tizimi
3. Xalqaro moliyaviy tizim

2

2

Davlat byudjeti va fiskal siyosati

1. Byudjetning ta’rifi
2. Davlat xarajatlari tarkibi
3. Soliqqa tortish sabablari
4. Soliqqa tortish tamoyillari va ta’siri
5. Soliq-byudjet siyosatining ta’riflari va choralari
6. Soliq-byudjet siyosatining davlatning makroiqtisodiy maqsadlariga ta’siri

Ishsizlik

1. Bandlik, ishsizlik va to‘liq bandlik tushunchasi
2. Bandlikning o‘zgarish shakli va darajasi
3. Ishsizlikni hisoblash
4. Ishsizlikning sabablari va turlari
5. Ishsizlik oqibatlari
6. Ishsizlikni kamaytirish siyosati

2

2

Biznes sikllari

1. Biznes sikllari fazalari
2. Sikl tebranishlarning oqibatlari

2

2

Xalqaro savdo

1. Globallashuv tushunchasi
2. Transmilliy kompaniyalarning (TMK) roli
3. Erkin savdoning foydali jihatlari
4. Himoyalanish usullari
5. Himoyalanish sabablari
6. Himoyalanishning oqibatlari

2

Xalqaro valyuta munosabatlari va valyuta kursi

1. Valyuta kursini aniqlash
2. Valyuta bozorida valyuta kursini aniqlash
3. Valyuta kursining o‘zgarishi sabablari
4. Valyuta kursining o‘zgarishi oqibatlari
5. Suzuvchi va qat’iy belgilangan valyuta kurslari

2

2

30

42


VI. Mustaqil ta’lim va mustaqil ishlar
Mustaqil ta’lim uchun tavsiya etiladigan mavzular:

 1. Iqtisodiyotga kirish.

 2. Iqtisodiy tizim turlari.

 3. Talab, taklif, bozor muvozanati.

 4. Elastiklik.

 5. Iste’molchilar tanlovi nazariyasi.

 6. Ishlab chiqarish va xarajatlar.

 7. Mukammal bozor va monopoliya.

 8. Monopolistik raqobat va oligopoliya.

 9. Bozordagi muvaffaqiyatsizliklar va samaradorlik.

 10. Davlatning iqtisodiy roli.

 11. Ish haqini aniqlash.

 12. Daromadlarning taqsimlanishi, tengsizlik va qashshoqlik.

 13. Makroiqtisodiyotga kirish.

 14. Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar.

 15. Qisqa muddatli iqtisodiy o‘sish.

 16. Uzoq muddatli iqtisodiy o‘sish modellari.

 17. Bank tizimi.

 18. Pul, inflyasiya.

 19. Pul-kredit siyosati.

 20. Jamg‘arma, investitsiya.

 21. Moliyaviy tizim.

 22. Davlat byudjeti va fiskal siyosati.

 23. Ishsizlik.

 24. Biznes sikllari.

 25. Xalqaro savdo.

 26. Xalqaro valyuta munosabatlari va valyuta kursi.

Mustaqil o‘zlashtiriladigan mavzular bo‘yicha talabalar tomonidan loyiha ishi, esse, tezis yoki ilmiy maqola yozish, referatlar tayyorlash va uni taqdimot qilish tavsiya etiladi.
VII. ADABIYOTLAR
Asosiy adabiyotlar

 1. N. Gregory Mankiw. Essentials of Economics. 8th Edition. Cengage Learning; 8. edition (January 1, 2017). ISBN-13: 978-1337091992

 2. Economics (Irwin Economics). Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. — 21th edition. 2018.

 3. B.D. Xajiev, K.K. Mambetjanov. Ekonomicheskaya teoriya. Uchebnik. - T.: «IQTISODIYOT», 2019. - 552. str.

 4. Xodiyev B.Yu., Shodmonov Sh.Sh. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. – T.: Barkamol fayz-media, 2017. – 783. bet.

Qo‘shimcha adabiyotlar

 1. R. Glenn Hubbard, A. Patrick O’Brian. Essentials of Economics. 6th edition. Pearson. New York. 2019.

 2. John Sloman, Dean Garrat. Economics. Pearson. 10th edition. UK. 2018.

 3. Anderson, David A. (2019) Survey of Economics. New York: Worth. ISBN 978-1-4292-5956-9

 4. Roger A. Arnold. Economics 13th Edition, Kindle Edition. (2018). ISBN-13: 978-1337617383

 5. Makkonnell K.R., Bryu S.L., Flinn SH.M. Ekonomiks: prinsipы, problemы i politika: Uchebnik: Per. s angl. 21-e izd. M.: INFRA-M, 2019. - 1152. s.

 6. Ekonomicheskaya teoriya: uchebnik / S.S. Nosova. — 4-e izd., ster. – Moskva: KNORUS, 2017. - 792. s.

Axborot manbaalari

 1. www.gov.uz – O‘zbekiston Respublikasi xukumat portali.

 2. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.

 3. www.tradingeconomics.com – ekonomicheskie pokazateliVIII. Talabalar bilmini baholash

 1. Talabalar bilimini nazorat qilish fanning xususiyatidan kelib chiqib joriy, oraliq va yakuniy nazorat turlarini o’tkazish orqali amalga oshiriladi.

 2. Talabalar bilimi quyiddagi jadvalda keltirilgan mezonlar asosida 100 ballik tizimda baholanadi.

Baholash mezonlari

100 ballik

5 baholi

Baholash mezonlari

90-100

5

“Talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi, fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega” deb topilganda

70-89.9

4

“Talaba mustaqil mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi, fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega” deb topilganda

60-69.9

3

“Talaba olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi, fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega” deb topilganda

0-59.9

2

“Talaba fan dasturini o’zlashtirmagan fanning (mavzuning) mohiyatini tushumaydi, fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega emas” deb topilganda

Download 52.97 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling