Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti


Darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar


Download 5.23 Kb.
Pdf ko'rish
bet27/27
Sana12.02.2017
Hajmi5.23 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

 
Darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar 
 
O‘zbekiston Respublikasida chop etilgan. 
1.
 
Normahmatov  R.  va  boshqalar.  Tovarshunoslik.  Darslik.  T.:Mehnat, 
2004.   

341 
 
2.
 
Saidmurodov  S.S.  va  boshqalar.  Tovarshunoslik.  O‘quv  qo‘llanma. 
T.:2005. 
3.
 
Salixov S.A. Tovarshunoslik asoslari. O‘quv qo‘llanma. T.:2006. 
4.
 
Salixov  S.A.  Tashqi  iqtisodiy  faoliyatda  tovarlarni  standartlashtirish. 
O‘quv qo‘llanma. T.:2005. 
5.
 
Bahramov A., Salixov S., Hamrokulov G‘. Tashqi iqtisodiy faoliyatda 
sertifikatlashtirish T.: 2010. 
 
Rossiyada chop etilgan. 
1.
 
Круглов  Г.Н.,  Круглова  Г.В.  Товароведение  мясных  и  яичных 
торгов.  Товароведение  молочных  товаров  и  пищевых  концентратов: 
Учебник, - 2-е изд - М.: Издательсво торговая корпорация «Дашков и 
К˚» 2006. - 488 с. 
2.
 
Магомедов Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви: Учебник. - 
2-е изд. - М.: «Дашков и К˚ », 2006. - 381 с.  
3.
 
Петрище  Ф.А.  Теоретические  основы  товароведения  и 
экспертизы непродовольственных товаров: Учебник; - 2-е изд., испр. - 
М.: Издательско-торговая корпорация  «Дашков и К˚», 2006. - 510 с. 
4.
 
Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учебник.-
М.: ИНФРА-М, 2006. - 544 с. 
5.
 
Товароведение  и  экспертиза  потребительских  товаров:Учебник.-
М.: ИНФРА - М, 2006. - 544 с.  
6.
 
Чепурной  И.П.  «Товароведение  и  экспертиза  кондитерских 
товаров». М.:2002. 244с. 
7.
 
Чепурной  И.П.  «Конкурентоспособность  продовольственных 
товаров» М.:2004. 286с. 
8.
 
Николаева  М.Н.  и  др.  «Теоретические  основы  товароведения 
продовольственных товаров» М.:2008. 342с. 
 
Ilmiy monografiyalar, maqolalar 
 
O‘zbekiston Respublikasida chop etilgan 
1.
 
Bekmuradov A.SH. va boshqalar. Makroiqtisodiy siyosat va iqtisodiy 
islohotlar. 1-qism. TDIU, 2005 y. 
2.
 
Bekmuradov  A.SH.  va  boshqalar  Qishloq  xo‘jaligida  iqtisodiy 
islohotlar va fermerlik harakati. 2-qism. TDIU, 2005 y. 

342 
 
3.
 
Bekmuradov  A.SH.  “Maxsus  kursni  o‘qitishning  me’yoriy-huquqiy, 
ilmiy-pedagogik,  o‘quv-uslubiy,  axborot-resurs  va  tashkiliy-texnik 
ta’minoti masalalari” T. TDIU, 2010.  
4.
 
Kichik  biznes  va  tadbirkorlik  rivoji-davr  talabi.  3-qism.  TDIU,  2005 
y. 
5.
 
Tashqi  iqtisodiy  siyosat:  savdo  va  investitsiyalar  oqimlari.  5-qism. 
TDIU, 2005. 
6.
 
SH.Mustafakulov.  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom 
Karimovning «Mamlakatimizni modernizatsiya  qilish va kuchli fuqarolik 
jamiyati barpo etish – ustuvor maqsadimizdir» hamda «Asosiy vazifamiz – 
Vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz  farovonligini  yanada  yuksaltirishdir» 
nomli  ma’ruzalarini  o‘rganish  bo‘yicha  ta’lim  texnologiyasi  T.  TDIU, 
2010. 
7.
 
U.V.G‘afurov.  «Mamlakatimizni  modernizatsiya  qilish  va  kuchli 
fuqarolik  jamiyati  barpo  etish  –  ustuvor  maqsadimizdir»  «Asosiy 
vazifamiz 
–  vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz  farovonligini 
yanada yuksaltirishdir»  nomli  ma’ruzalarini  o‘rganish  bo‘yicha  uslubiy 
tavsiyalar. T. TDIU, 2010. 
 
Rossiyada chop etilgan 
1.
 
Ковалев 
А. 
Процесс 
сегментирования 
рынка 
товаров 
производственно-технического назначения. //Маркетинг.-2006.-№6. 5 
с. 
2.
 
Имитационные  системы  принятия  маркетинговых  решений. 
//Маркетинг.-2006. № 6. -70 с. 
3.
 
Ковалева  В.Д.  Система  оценки  эффективности  маркетинговой 
информации  в  предпринимательской  деятельности.  //Российское 
предпринимательство.-2006.-№8. 73 с. 
 
Doktorlik, nomzodlik va magistrlik dissertatsiyalari 
 
O‘zbekiston Respublikasida himoya qilingan 
1.
 
Ergashxodjaeva  SH.J.  Bozor  raqobati  sharoitida  qishloq  joylarida 
kooperatsiyani  rivojlantirishning  marketing  strategiyasi.  Doktorlik 
dissertatsiyasi. T.:TDIU.-2007.-335 b. 
2.
 
Fattaxov  A.A.  Ulgurji  savdoda  marketing  strategiyasi  va  uning 
samardorligini oshirish yo‘llari. Doktorlik dissertatsiyasi. T.:TDIU.-2006.-
250 b. 

343 
 
3.
 
Muratov R.S. O‘zbekiston qishloq aholisi iste’moli uchun engil sanoat 
mahsulotlari 
assortimentini 
shakllantirishning 
regional 
aspektlari 
«O‘zbekbirlashuv»  AK  misolida).  Nomzodlik  dissertatsiyasi.  T.:TDIU.-
2006.-152 b. 
4.
 
Saidaxmedova  N.I.  Iste’mol  tovarlari  marketingi  tizimida  tovar 
siyosatining  shakllanishi.  Nomzodlik  dissertatsiyasi.  T.:TDIU.-2006.-146 
b. 
5.
 
Yaxshieva  M.T.  Marketing  tizimida  maqsadli  bozor  segmentlarini 
tanlash  mexanizmini  takomillashtirish  (zardo‘zlik  buyumlari  bozori 
misolida). Nomzodlik dissertatsiyasi. T.:TDIU.-2006.-148 b. 
 
Rossiyada himoya qilingan 
1.
 
Сагинов  Ю.Л.  Марочная  политика  компаний  на  промышленных 
рынках.  08.00.05.  Экономика  и  управление  народным  хозяйством. 
Автореферат  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата 
экономических наук. Москва-2005. 
2.
 
Федорова 
С.В. 
Экономический 
механизм 
управления 
предприятиям  металлургической  промышленности  в  чрезвычайных 
ситуациях. 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством. 
Автореферат  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата 
экономических наук. Москва-2005. 
3.
 
Широченская  И.П.  Марочная  политика  как  инструмент 
повышения  лояльности  потребителей  (на  примере  товаров 
повседневного спроса). 08.00.05. Экономика и управление народным 
хозяйством.  Автореферат  диссертации  на  соискание  ученой  степени 
кандидата экономических наук. Москва-2005. 
 
Bitiruv malakaviy ishlari. 
Tursunova  S.B.  Tashqi  iqtisodiy  faoliyatda  neft’  sanoati  marketingi. 
Bitiruv malakaviy ish. T.: TDIU, 2007. 
 
Ilmiy-amaliy anjumanlar ma’ruzalari to‘plamlari. 
1.
 
“Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida tashqi iqtisodiy faoliyatni roli” 
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. T.: TDIU, 2005. 
2.
 
“O‘zbekistonda 
marketingni 
takomillashtirishning 
iqtisodiy 
mexanizmi”  mavzusidagi  xalqaro  ilmiy-amaliy  anjumani  materiallari.  T.: 
TDIU, 2005. 

344 
 
3.
 
O‘zbekistonda  iqtisodiyotni  erkinlashtirish  shariotida  tashqi  iqtisodiy 
faoliyat va marketingni roli. 2005 y, 24 may. 
 
Gazeta va jurnallar 
 
O‘zbekiston Respublikasida chop etilgan 
1.
 
Marketingni  boshqarish  tizimi:  xorij  tajribasiga  nazar.  //Hamkor.-
2006.-№20 26 oktyabr’.- 4 s. 
2.
 
Toshmatov X. va boshqalar. Marketing xizmati. //O‘zbekiston qishloq 
xo‘jaligi.-2006.-№ 1. -23b. 
3.
 
Xususiylashtirish  investitsiya  fondlari  va  qimmatli  qog‘ozlar  bozori 
boshqa institutlari. //Bank axbortnomasi.-2006. № 3. –yanvar’.-1 s. 
 
Rossiyada chop etilgan 
Имитационные  системы  принятия  маркетинговых  решений. 
//Маркетинг.-2008. № 6. -70 с. 
 
Statistik ma’lumotlar to‘plamlari 
1.
 
“O‘zbekiston Iqtisodiyoti” axborot va tahliliy sharh. – T.: 2008. 
2.
 
Узбекистан и страны СНГ. Статистический ежегодник. – T.: 2009. 
3.
 
“O‘zbekiston Iqtisodiyoti” axborot va tahliliy sharh. –T.: 2009. 
 
Virtual kutubxona elektron darsliklari va o‘quv qo‘llanmalari 
1.
 
Salixov  S.A.  “Tovarshunoslik  (oziq-ovqat  ba  nooziq-ovqat  tovarlari 
tovarshunosligi”  fani  bo‘yicha  o‘qiv-uslubiy  talim  texnologiyasi. 
“Iqtisodiy  talimda  o‘qitish  texnologiyalari”  seriyasidan.  T.:  TDIU,  2006. 
144 b. 
2.
 
Saidmuratov  S.S.,  Samatov  A.N.,  Jumanov  O.S.  Tovarshunoslik. 
O‘qiv  qo‘llanma.-T.:  O‘zbekiston  Yozuchilar  uyushmasi  Adabiyot 
jamg‘armasi nashriyoti, 2005. 256 b.  
 
Internet saytlar 
1.
 
www.gov.uz
 –O‘zbekiston Respublikasi Davlat hokimiyati portali 
2.
 
www.press-service.uz
  –O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining 
Matbuot xizmati rasmiy sayti 
3.
 
www.mfer.uz
–O‘zbekiston  Respublikasi  Tashqi  iqtisodiy  aloqalar, 
investitsiya va savdo Vazirligining rasmiy sayti 
4.
 
www.omad.uz
 – Biznes rivoji uchun axborot portali 
5.
 
www.uza.uz
 – O‘zbekiston milliy axborot agentligi rasmiy sayti 

345 
 
6.
 
www.review.uz
  –  “Ekonomicheskoe  obozrenie”  jurnalining  rasmiy 
sayti 
7.
 
www.cer.uz
 – Iqtisodiy tadqiqotlar Markazining rasmiy sayti 
8.
 
www.uzreport.com
 – biznes axborotlari portali 
9.
 
www.eurasianews.com
  –  EvroOsiyo  tadqiqotlar  Markazining  rasmiy 
sayti 
10.
 
www.vip.lenta.ru
 – Internet nashriyoti 
11.
 
www.internetnews.com
 – yangiliklar serveri 
12.
 
www.tdiu.uz
 – Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti. 


Download 5.23 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling