Toshkent davlat sharqshunoslik


Download 0.61 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/6
Sana28.11.2017
Hajmi0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

(1995).  

(Bu  haqda  qarang:  “Osiyo  va  Afrika  bugun”  jurnali,  1996-yil, 

№7.)  

1995-yil Tehronning 

“Al-xudo” 

nashriyoti 

tomonidan 

ma’lumotnoma  chop  qilindi  va  bu  ma’lumotnoma  Qozog‘iston  oliy 

o‘quv  yurtlarining  sharq  fakulteti  o‘qituvchi  va  talabalariga 

mo‘ljallangan.  Uni  tayyorlashda  QozDUning  o‘qituvchilari  ishtirok 

etishdi.  Ma’lumotnoma  o‘z  ichiga  eroniy  tillar  guruhi,  fors  tilining 

rivojlanish bosqichlari haqidagi ma’lumotlarni oladi.  

Farhangeston  raisi  Xaddod  Odil  “Chet  so‘zlarining  kirib  kelishi 

nafaqat  fors  tilining  chiroyi  va  jilosini  yo‘q  qiladi,  balki  fors  tilida 

so‘zlashuvchi  insonlar  o‘rtasida  o‘zaro  tushunishida  qiyinchiliklarni  

keltirib  chiqaradi”  deb  aytadi.  Farhangeston  mavjud  vaziyatni 

to‘g‘rilash uchun kerakli chora-tadbirlarni ko‘radi va 1996-yilga qadar 

chet el so‘zlarining 50 ta forscha ekvivalentini taqdim etadi . 

Farhangeston  tavsiyasiga  binoan  gazetalarda  chet  so‘zlarni 

forscha  ekvivalentiga  almashtirish  borasidagi  masalalar  keltiriladigan 

maqolalar  chop  qilina  boshlandi.  Bu  kabi  maqolalar  “Jomhuri-ye 

eslomi “, “Resolat”, “Keyhon”, “Salom” gazetalarida nashr qilinadi.  

 

Nazorat uchun savollar: 1. Еvropa  olimlarining  fors  tiliga  tarjima  qilingan  lingvistik 

asarlarini sanab bеring. Ular kimlar tomonidan tarjima qilingan? 

2. I.M. Oranskiy  va  Е.E. Bеrtеlsning  asarlari  fors  tiliga  kim 

tomonidan tarjima qilingan? 47

 

 3. Eron  olimlaridan  kim  asosan  o‘rta  fors  (pahlaviy)  tili  tadqiqi 

bilan shug‘ullangan? 

4. B. G‘arib tomonidan qaysi o‘rta eroniy til tadqiq qilingan? 

5. Eronning  mahalliy  lahjalarini  o‘rgangan  eronlik  tilshunoslar 

nomini ayting. 

6. Qaysi eron tilshunoslari umumiy va fors tili fonеtikasi bo‘yicha 

ishlarni amalga oshirgan? 

 

Mustaqil ta’lim uchun savollar: 1.  Umumiy tilshunoslik bo‘yicha ishlar mualliflarini ayting. 

2.  Fors  tili  lеksikologiyasi  masalalari  kimlar  tomonidan 

o‘rganilgan? 

3.  Toshkеntda  va  sobiq  Ittifoqda  fors  tili  va  adabiyoti 

masalalari bilan shug‘ullangan eronlik olimlar haqida so‘zlab bеring.  

4.  Mansur  Shokiy  kim  va  uning  fors  tilshunosligi  bo‘yicha 

qanday ishlarini bilasiz? 

 

Adabiyotlar 1.  Л.С.  Пейсиков.  Лексикология  современного  персидского 

языка. М., 1975. 

2.  Основы  иранского  языкознания.  Древнеиранские  языки. 

М.,  1979;  Среднеиранские  языки.  М.,1981;  Новоиранские  языки: 

западная группа, прикаспийские языки. М., 1982. 

3.  И.М.  Оранский.  Введение  в  иранскую  филологию.  М., 

1988. 

 

         

 

  

48

 

 Eron tilshunosligi fanidan tavsiya etilgan 

adabiyotlar ro‘yxati 

 

1. Островский  Б.Я.  Вопросы  грамматической  семантики глагола языка дари.  - М.: Гуманитарий, 2004. – 380 с.  

2. Островский  Б.Я.  Модальные  глаголы  языка  дари.    -  М.: 

Ключ-С, 2008. – 196 с. 

3. Пейсиков  Л.С.  Лексикология  современного  персидского 

языка. – Изд-во Московского университета, 1975.  

4. Рубинчик  Ю.А.  Лексикография  персидского  языка.  –  М., 

1991.  

5. Siyoqi  D.  Farhangho-yе  forsi  be  forsi  va  forsi  bе  zabonho-yi digar  va  farhangho-ye  mo‘uzui  va  guyеshho-ye  mahalli  va 

farhanggunеho» - Tеhron, 1997. 

6. Капранов  В.А.  «Луғати  Фурс»  Асади  Туси  и  его  место  в 

истории таджикской (фарси) лексикографии. – Душанбе, 1964. 

7. G.-X.  Sadri  Afshor,  N.Ho‘kmi,  N.Ho‘kmi.  Farhang-е  forsi-yе 

emruz. - Tеhron, 1997. 

8. Баевский  С.И.  Арабско-персидские  и  персидско-тюркские 

словари  и  их  значение  для  иранской  филологии//Сб.  «Иранская 

филология». -Ташкент, 1966. 

9. Мухамедова 

Н.А. 

Вклад 


индийских 

учёных 


в 

персоязычную лексикографию и грамматику. 

10.  Мухамедова Н.А. Теоретическая грамматика персидского 

языка. - Т., 1994. 

11.  Мухамедова 

Н.А. 


Классификация 

частей 


речи 

персидского  языка  в  трудах  иранских  лингвистов  //  Сб. 

«Восточное языкознание». - Ташкент, 1990. 

12.  Мухамедова  Н.А.  Социолингвистические  вопросы  в 

трудах 

иранских лингвистов 

(40-70 


гг.)//Сб. 

Восточное 

языкознание. Т., 1987. 

13.  Исмаилов  А.  К  вопросу  об  упорядочении  и  унификации 

персидской 

орфографии// 

Сб. 

Вопросы 


востоковедения 

(языкознание). № 600, Т., 1979, с. 40-47. 

14.  Основы  иранского  языкознания.  Древнеиранские  языки. 

М.,  1979;  Среднеиранские  языки.  М.,1981;  Новоиранские  языки: 

западная группа, прикаспийские языки. М., 1982. 


49

 

 15.  Рубинчик  Ю.А.  Грамматика  современного  персидского 

литературного  языка.  –  М.:  Восточная  литература  РАН,  2001.  –

600 с. 

16.  Сотова О.М. 

Основные 

структурно-семантические 

особенности  терминообразования  в  современном  персидском 

языке: Дис. ...к.ф.н. − М., 2008. 

17.  Элтазаров  Ж.  Ўзбек  тилида  сўз  туркумларининг  ўзаро 

алоқаси  ва  кўчиши:  Фил.ф.н.  илмий  даражасини  олиш  учун 

ёзилган диссертация. – Самарқанд, 2006. – 309. 

18.  Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. 

–Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. –168 б. 

19.  Ҳожиев  А.  Ўзбек  тилида  равиш  туркуми  масаласи  // 

Ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари. – Тошкент, 2007. – 

Б.8-12. 

20.  Ҳожиев  А.  Тил  бирликларини  таснифлаш  масаласи  // 

Тилшуносликнинг долзарб муаммолари. – Тошкент, 2008. – № 4. 

– Б. 21-26.  

21.  Ҳожиев  А.  Ўзбек  тили  морфологияси,  морфемикаси  ва 

сўз ясалишининг назарий масалалари. – Т.: Фан, 2010. – 256 б. 

22.  Алимова Х. Форс, дарий, тожик тилларининг шаклланиш 

босқичлари:  умумийлик  ва  фарқлар  (фонетик  таҳлил)  // 

Шарқшунослик. – Т.: ТошДШИ, 2008. – № 1-2. – Б. 20-27. 

23.  Алимова  Х.  Вопросы  классификации  сложных  слов  в 

иранском  языкознании  //  Восточные  языки  и  культуры: 

Материалы  III  Международной  научной  конференции  25-26 

ноября  2010  года.  –  Москва:  Российский  государственный 

гуманитарный университет, 2010.– С.13-16. 

24.  Boqеriy M. Tilshunoslikka kirish (fors tilida). - Tabriz, 1988.  

25.  A. Xayompur. Dastur-е zaban-е farsi. - Tеhron, 1974. 

26.  M. Mo‘in. Izofе. - Tеhron, 1962. 

27.  M. Mo‘in. Ism-е jins va ma’rеfе va nakarе. - Tеhron, 1962. 

28.  M. Mo‘in. Ism-е masdar  -  hosel-е masdar. - Tеhron, 1962. 

29.  M. Mo‘in. Jam’ va mo‘frеd. - Tеhron, 1963.  

30.  G‘arib A., Bahor M.-Sh., Foruzanfar B., Yosеmi R., Humoyi 

J. Dastur-е zabon-е forsi. - Tеhron, 1949-50. 

31.  Moin M. Tarh-е dastur-е zabon-е forsi. - Tеhron, 1972. 


50

 

 32.  Humoyun-Farrux  A.  Dastur-е    jomе’-е  zabon-е  forsi.  - 

Tеhron, 1957. 

33.  P.-N. Xonlariy. Tarix-е zabon-е forsi. - Tеhron, 1973. 

34.  M.-T. Bahor. Sabkshеnosi. - Tеhron, 1957. 

35.  M.-R. Botеniy. Zabon va tafakkur. - Tеhron, 1975. 

36.  K. Xaliliy. Masodir-е forsi. - Tеhron, 1993. 

 

37

.

 

ﯽﻔﺠﻧ ﻦﺴﺤﻟاﻮﺑا  .

ﯽﺳﺎﻨﺸﻧﺎﺑز ﯽﻧﺎﺒﻣ

 .  ،ناﺮﮭﺗ

١٣٧٤


 .

 ١٦٨

 

ص.

 

38.

 

یﺮﻠﻧﺎﺧ ﻞﺗﺎﻧ ﺰﯾوﺮﭘ .

ﯽﺳرﺎﻓ نﺎﺑز رﻮﺘﺳد

 .  ،ناﺮﮭﺗ

١٣٨٦


 .

 ٣٦٧

 

ص.

 

39.

 

دﺎﺘﺳا ﺞﻨﭘ .

ﯽﺳرﺎﻓ نﺎﺑز رﻮﺘﺳد

 .  ،ناﺮﮭﺗ

١٣٧٣


 .

 ٢٧٤

 

ص.

 

40.

 

ﯽﻟﺰﻧا ﻦﺴﺣ .

ﯽﺳرﺎﻓ نﺎﺑز رﻮﺘﺳد

 .  ،ناﺮﮭﺗ

١٣٧٠


 .

 ٤٢٤

 

ص.

 

41.

 

ﯽﻤﺟا ﻦﯿﺴﺣ .

ﯽﺳرﺎﻓ نﺎﺑز رﻮﺘﺳد

 .  ،ناﺮﮭ


١٣٧٣

 . 

١٤٢


 

ص

. 

42

.

 

ﺪﯿﻤﻋ ﻦﯿﺴﺣ .

 ﺪﯿﻤﻋ ﮓﻨھﺮﻓ

)

ﯽﺳرﺎﻓ نﺎﺑز رﻮﺘﺳد .(

  ،ناﺮﮭﺗ

١٣٧٥


 .

 ص

٣٥

 -

٥١

  .

 

43.

 

یﻮﯿﮔ  یﺪﻤﺣا  ﻦﺴﺣ  ﺮﺘﮐد  ،یرﻮﻧا  ﻦﺴﺣ  ﺮﺘﮐد  .

  ﯽﺳرﺎﻓ  نﺎﺑز  رﻮﺘﺳد

)

 ﺶﯾاﺮﯾو


مود

 .(


 

 ،ناﺮﮭﺗ١٣٧٤

 . 

٢٥٥


 

ص

. 

44

.

 

رﻮﭙﻣﺎﯿﺧ ﺮﺘﮐد .

ﯽﺳرﺎﻓ نﺎﺑز رﻮﺘﺳد

 .   ،ناﺮﮭﺗ

١٣٥٢


 .

 ١٩١

 

ص.

 

45.

 

نﺎﯾﺪھاو ﯽﻘﺗ ﺮﺘﮐد 

رﺎﯿﻣﺎﮐ


 .

ﯽﺳرﺎﻓ نﺎﺑز رﻮﺘﺳد

 .  ،ناﺮﮭﺗ

١٣٨٦


 .

 ١٣٠

 

ص .

 

46.

 

ﯽﻤﺳﺎﻘﻟاﻮﺑا ﻦﺴﺤﻣ ﺮﺘﮐد .

ﯽﺳرﺎﻓ نﺎﺑز ﺦﯾرﺎﺗ رﻮﺘﺳد

 .  ،ناﺮﮭﺗ

١٣٨٥


 .

 ٤٨٦

 

ص.

 

47.

 

یﺮﻗﺎﺑ یﺮﮭﻣ ﺮﺘﮐد .

ﯽﺳﺎﻨﺸﻧﺎﺑز تﺎﻣﺪﻘﻣ

 .  ،ناﺮﮭﺗ

١٣٧٠


 .

 ٢٦٤

 

ص.

 

48.

 

ﯽﻧازﺮﯿﻣ ﯽﻠﻌﻔﺠﻧ .

ﯽﺳرﺎﻓ نﺎﺑز رﻮﺘﺳد تﺎﺣﻼﻄﺻا ﮓﻨھﺮﻓ

 .  ،ناﺮﮭﺗ

١٣٧٤


 .

 ٦٣٢

ص

. 

49

.

 

ﺮھزمﺪﻘﻣ  یﺪﻧز  ا

  .


هراوﺪﯿﻗ  ،ﻢﻤﺘﻣ  ،ﺪﯿﻗ

  //  .


نﺎﺘﺴﮕﻨھﺮﻓ  ﮫﻣﺎﻧ

  .


 

  ،ناﺮﮭﺗ١٣٧٧

 .

ص .

١٤٨


-

 

١٧٢.

 

 51

 

 LINGVISTIK TERMINLAR LUG‘ATI 

 

  

َ آ


 

 

qar:ﺐﮐﺮﻣ تﻮﺼﻣ هوﺮﮔاوآ

 

 kеlasi zamon  

 هﺪﻨﯾآ


 

 

 ا

 

 so‘z turkumlari  

 تﺎﻤﻠﮐ عاﻮﻧا

 

мн. от وﺰﺟ или ءﺰﺟ  

 ءاﺰﺟا


]

ajzā


[

 

члены предложения وﺰ     yoki  ءﺰﺟ  ning 

ko‘pligi 

 *

 ~ﮫﻠﻤﺟ

 

префикс  gap bo‘laklari  

 *

 ~  ﻦﯿﺸﯿﭘ

 

Аббревиатура old ko‘makchilar  

 

،رﺎﺼﺘﺧا)

ﺖﻣﻼﻋ


 (

یرﺎﺼﺘﺧا


 

имя  


 

 ﻢﺳا


]

esm


[

 

указательное местоимения  

ot, ism  

 *

 ~

 هرﺎﺷا 

имя орудия  

ko‘rsatish olmoshi  

 *

 ~ ﺖﻟآ

 

имя существительное 

------- 


 *

 ~

 تاذ 

имя прилагательное   ot  

 *

 ~

 ﺖﻔﺻ 

имя места  

sifat  

 *

 ~ نﺎﮑﻣ

 

отглагольное имя  ------- 

 *

 ~ رﺪﺼﻣ

 

имя отвлечённое, 

абстрактное  

harakat nomi 

 *

 ~ ﯽﻨﻌﻣ

 

имя с 

уменьшительным 

суффиксом                     

mavhum ot   

 *

 ~

 ﺮﻐﺼﻣ 

------------------- 

kichraytirish 

suffiksini 

olgan ot 

 *

 ~ تﻮﺻ

 

имя в единственном числе  

---------------- 

 *

 ~

 دﺮﻔﻣ 

определяемое  

birlik shaklidagi ism (ot) 

 *

 ~ مﻮﺻﻮﻣ

 

имя существительное 

неопределённое, 

имя 

существительное  с aniqlanmish  

 *

 ~ هﺮﮑﻧ

 

  

52

 

 показателем 

неопределённости 

«и»     

имя 


[существительное] 

определённое,  имя 

в 

определённом состоянии  

noaniq  ot,  “i”  noaniqlik 

ko‘rsatkichini olgan ism  

 

 * ~

 ﮫﻓﺮﻌﻣ


 

имя нарицательное   aniq ot, aniq holatdagi ot  

 *

 ~

 مﺎﻋ 

имя собственное 

turdosh ot  

 *

 ~ صﺎﺧ

 

собирательное  имя существительное  

atoqli ot  

 *

 ~

 ﻊﻤﺟ 

------------------------ 

-------------- 

 *

 ~ تادﺎﻤﺟ

 

причастие страдательного 

залога   

-------------- 

 *

 ~ لﻮﻌﻔﻣ

 

 majhul nisbat sifatdoshi  

 *

 ~ ﻖﺘﺸﻣ

 

предикативность, сказуемость  

 

دﺎﻨﺳا 

 

 ﻞﺻا

 

модальный  qar:  

ﻦﺑ  


 ﯽﻣاﺰﺘﻟا

]

eltezāmi[

 

см: ﻞﻌﻓ modal  

 *

  ﻞﻌﻓ  ~

 

см: ﯽﺿﺎﻣ qar: ﻞﻌﻓ 

 *

 ﯽﺿﺎﻣ~

 

см: عرﺎﻀﻣ qar: ﯽﺿﺎﻣ 

 *

 عرﺎﻀﻣ ~

 

см: ﮫﺟو  qar: عرﺎﻀﻣ 

 *

 ﮫﺟو  ~

 

повелительное наклонение 

глагола; 

императив  

qar: ﮫﺟو  

 

ﺮﻣا


*)

 

~ﺮﺿﺎﺣ

(

 ]

mro


[

 

 fе’lning  buyruq  mayli; 

buyruq mayli 

 ب

 

Приложения  

 لﺪﺑ


 

основа  


 

ﻦﺑ

]bon

[

  

 

 nеgiz  

 *

 ~ﻞﻌﻓ

 

основа  настоящего времени  

fе’l nеgizi 

 *

 ~

 عرﺎﻀﻣ 

53

 

 основа 

прошедшего 

времени  

hozirgi zamon fе’l nеgizi 

 *

 ~

ﯽﺿﺎﻣ 

приложение    см: 

ﺶﻘﻧ 

o‘tgan zamon fе’l nеgizi  لﺪﺑ

]

badal[

 

 izohlovchi  qar: ﺶﻘﻧ 

 ﯽﻟﺪﺑ ﺶﻘﻧ

 

см: هدﺎﺳ  

 ﻂﯿﺴﺑ


]

basit


[

 

 qar: هدﺎﺳ 

پ

  

 

 ﻞﻌﻓ ﮫﯾﺎﭘ 

см: ﺪﻧﻮﺴﭘ 

qar:  

ﻦﺑ  


 ﺪﻧوﺎﺴﭘ

]

pasāvand[

 

суффикс  qar: ﺪﻧﻮﺴﭘ  

 ﺪﻧﻮﺴﭘ


]

pasvand


[

 

суффикс  причастия прошедшего 

времени 


ort qo‘shimcha  

 *

 ~ﯽﻟﻮﻌﻔﻣ

 

Префикс o‘tgan  zamon  sifatdoshi 

suffiksi 

 ﺪﻧﻮﺸﯿﭘ

]

pishvand[

 

 old qo‘shimcha 

 ت

  

 

 ﻞﯾوﺎﺗ 

ﮫﻠﻤﺟ ﻞﯾﺪﺒﺗ 

)

ﺎھ(

ﺖﺧﺎﺳ فرژ ﮫﺑ ار

 

 

  ﺰﯿﻤﺗ

 

  

ج

 Первичный, 

непроизводный; 

простой, 

неразложимый  

 

 ﺪﻣﺎﺟ


 

 

 ﻞﻌﻓ ﻦﯿﺸﯿﭘ ءﺰﺟ

 

неодушевленный предмет 

fе’lning 

old 

qo‘shimchalari   دﺎﻤﺟ

 

 jonsiz prеdmеt  

 

множественное число 

 

ﻊﻤﺟ 

двойное мн. число 

ko‘plik  

 

 * ~

ﻊﻤﺟ


 

правильное 

мн. 

число     

 

 * ~

ﺢﯿﺤﺻ


 

формы 


арабского 

мн. Числа 

to‘g‘ri ko‘plik  

 ~

ﯽﺑﺮﻋ یﺎھ 

неправильное 

мн.  arabcha ko‘plik shakllari  

 *

 ~لﻮﮭﺠﻣ

 


54

 

 число  

разбитое, 

ломанные 

мн. 


Число 

noto‘g‘ri ko‘plik shakllari  

 *

 ~

ﺮﺴﮑﻣ 

предложения; 

фраза  

siniq ko‘plik   ﮫﻠﻤﺟ

 

см: 

تﻮﺻ فﺮﺣ  

jumla, gap; ibora  

 *

 ~ ﮫﻠﻤﺟ

)

تﻮﺻ(

 

сложное предложения 

qar:


 

تﻮﺻ فﺮﺣ  

 *

~

  

 ﺐﮐﺮﻣ


 

 

qo‘shma gap ح

 

  

 لﺎﺣ


 

состояние, падеж 

hozirgi zamon  

ﺖﻟﺎﺣ


 

а) 


изафетное 

состояние 

имени; 

имя  в  изафетной конструкции 

б) 


родительный 

падеж 


holat, kеlishik 

 *

 ~ ﮫﻓﺎﺿا

)

ﯽﻓﺎﺿا(

 

  

а)  имя  в  функции 

подлежащего; 

б) 


субъектный 

или 


именительный 

падеж; 


в) 

субъектное 

сос-

тояние 


(имени), 

использование 

(имени) 

в 

роли субъекта 

a)  ismning  izofiy  holati; 

izofa  konstruksiyasidagi 

ism 


b) qaratqich kеlishigi 

  *


  ~

  ﻞﻋﺎﻓ


)

 ،ﯽﻠﻋﺎﻓ


ﺖﯿﻠﻋﺎﻓ

(

  

 

а)  имя  в  функции дополнения 

б) 


объектный 

падеж;  косвенный 

падеж  

a)  ega  vazifasidagi  ism; b)  bosh  kеlishik;  v) 

(ismning)  sub’еkt  holati, 

(ismning)  sub’еkt  rolida 

ishlatilishi 

 

 *

 ~ لﻮﻌﻔﻣ

)

،ﻢﻤﺘﻣ 

 

ﯽﻟﻮﻌﻔﻣﺖﯿﻟﻮﻌﻔﻣ ،

(

 звательная 

форма 


имени  

a) 


to‘ldiruvchi 

vazifasidagi ism 

b)-------------kеlishik;  ----

 *

 ~اﺪﻧ

 


55

 

 ------- kеl. 

степень сравнения   ismning murojaat shakli 

 *

  ~


 ﮫﺟرد

 

степень  сравнения имени 

прилагательного  

qiyosiy daraja  

 *

  ~  ﺖﻔﺻ

 

частица; служебное  слово, 

звук  


sifatning qiyosiy darajasi  

فﺮﺣ


 

а)  согласный  звук; 

б) 

глухой 


согласный  

yuklama; 

yordamchi 

so‘z; tovush  

 *

 ~

اﺪﺻ ﯽﺑ 

утвердительная 

частица  

a)  undosh  tovush;  b) 

jarangsiz tovush 

 *

 ~ تﺎﺒﺛا

 

предлог исключения  

ta’kid yuklamasi  

 *

 ~

ﺳا ءﺎﻨﺜﺘ

 

вопросительная частица  

istisno old yuklamasi  

 *

 ~

 مﺎﮭﻔﺘﺳا)

ﯽﻣﺎﮭﻔﺘﺳا


 (

 

указательное местоимение 

so‘roq yuklamasi  

 *

 ~

هرﺎﺷا 

Предлог 


ko‘rsatish olmoshi  

 *

 ~ ﮫﻓﺎﺿا

)

ﻦﺸﯿﺸﭘ(

 

Союз old ko‘makchi  

 *

 ~ ﺪﻧﻮﯿﭘ

)

ﻒﻄﻋ ،ﻂﺑر(

 

арабский определенный 

член; артикль  

bog‘lovchi  

 *

 ~ﻒﯾﺮﻌﺗ

 

неопределённый артикль  

artikl  


 *

 ~

ﺮﯿﮑﻨﺗ  

 

разделительный артикль  

noaniq artikl  

 *

 ~

 ﯽﯾاﺪﺟ 

причинный союз 

ayiruv bog‘lovchisi 

  *


  ~

  ﯽﯾاﺮﭼDownload 0.61 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling