Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi


Download 1.61 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/20
Sana10.01.2019
Hajmi1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 
YAkuniy baxolash (YAB) 
YAB  da  magistrantning  bilim,  ko‗nikma  va  malakalari  fanning  umumiy  mazmuni  doirasida 
baholanadi. YAB fan bo‗yicha o‗quv mashg‗ulotlari tugagandan so‗ng o‗tkaziladi. YAB ning maksimal 
bali -  30 ball. 
 

22 
 
O‗zlashtirish 
foizda  
30 ball 
A‘lo 
100-86 
30-25,8 
YAxshi  
85-71 
25,5-21,3 
Qoniqarli  
70-55 
21  
Qoniqarsiz  
55 dan kam 
21 dan kam  
 
JB  va  OB  ga  ajratilgan  umumiy  ballarning  har  biridan  saralash  balini  to‗plagan  magistrantga 
YAB ga ishtirok etishga huquq beriladi.  
YAB  o‗tkazish  shakli  –  test,  og‗zaki,  yozma  ish  yoki  ushbu  usullar  kombinatsiyasida  Ilmiy 
Kengash qarori bilan belgilanadi. 
JB, OB va YAB turlarida fanni o‗zlashtira olmagan (54 % dan kam ball to‗plagan) yoki uzurli 
sabablar  bilan  baholash  turlarida  ishtirok  eta  olmagan  magistrantlarga  quyidagi  tartibda  qayta 
baholashdan o‗tishga ruxsat beriladi: 
-  qoldirilgan amaliy  mashg‗ulot kelgusi  darsga  qadar  guruh o‗qituvchisiga qayta topshirish va 
maslaxat  kunida  topshiriladi.  3  ta  mashg‗ulotni  qoldirgan  magistrant  magistraturi  bo‗limi  boshlig‗i 
ruxsati bilan qayta topshiradi; 
- OB ni 2 hafta muddatda qayta topshirishga ruxsat beriladi va bali koeffitsentsiz qayt etiladi; 
-  semestr  yakunida  fan  bo‗yicha  saralash  balidan  kam  ball  to‗plagan  magistrantning  
o‗zlashtirishi qoniqarsiz (akademik qarzdor) hisoblanadi; 
-  akademik  qarzdor  magistrantga  semestr  tugaganidan  keyin  magistraturi  bo‗limi  boshlig‗i 
ruhsatnomasi  asosida  qayta  o‗zlashtirish  uchun  –  2  hafta  muddat  beriladi.  SHu  muddat  davomida 
o‗zlashtira  olmagan  magistrantga  belgilangan  tartibda  rektorning  buyrug‗i  bilan  magistratura  safidan 
chetlashtiriladi. 
  
Magistrantning reytingi quyidagi formula bo‗yicha hisoblanadi: 
R =  
100
V
Q

 bunda: Q-o‗zlashtirish darajasi (ball), V-umumiy o‗quv yuklamasi (soat) 
Reyting natijalarini qayd qilish tartibi 
Fandan  reyting  nazorati  bo‗yicha  yakunlovchi  qaydnoma  varaqasi  (vedomost)  fan  tugagan 
kundan bir kun muddatda kafedra 2 nusxada to‗ldiradi va mas‘ul xodim kafedra mudiriga  imzolatib, 1 
nusxasi dekanatlarga topshiriladi.  
Magistrantning  fan  bo‗yicha  baholash  turlarida  to‗plagan  ballari  reyting  qaydnomasiga  butun 
sonlar  bilan  qayd  qilinadi.  Reyting  daftarchasining  ―Umumiy  soat‖  ustuniga  fanga  ajratilgan  umumiy 
yuklama soatlari, ―Ball‖ ustuniga esa magistrantning mazkur mezonning 3.1 bandiga muvofiq 100 ballik 
tizimdagi o‗zlashtirish bali, ―Reyting‖ ustuniga hisoblangan reyting ko‗rsatkichi qo‗yiladi. 
Magistrantning  saralash  balidan  past  bo‗lgan  o‗zlashtirishi  ―Reyting  daftarchasi‖  da  qayd 
etilmaydi. 
Dekanat  va  kafedralar  tomonidan  belgilangan  tartibda  fan  bo‗yicha  magistrantning  JB,  OB 
hamda  YAB  turlarida  ko‗rsatilgan  o‗zlashtirish  reyting  ko‗rsatkichlarining  monitoringi  olib  boriladi. 
O‗zlashtirish natijalari kafedra tomonidan reyting nazorati ekranida muntazam ravishda yoritib boriladi 
va  belgilangan  tartibda  qaydnomalarga  kiritiladi.  Reyting  nazorati  ekranining  tashkil  etishi  va  uning 
belgilangan muddatlarda to‗ldirish vazifasi kafedra mudiri va fakultet dekani zimmasiga yuklatiladi. 
 
 
 
 

23 
 
SILLABUS 
 
 
Fanning qisqacha tavsifi 
OTMning  nomi  va 
joylashgan manzili: 
Toshkent  farmatsevtika instituti 
M.Oybek  ko‗chasi, 
45-uy 
Kafedra: 
Ijtimoiy fanlar 
Sanoat  farmatsiyasi 
fakul‘teti tarkibida 
Fan    nomi    va  kodi: 
3.05    
 Milliy 
g‗oya:O‗zbekistonning 
ijtimoiy-iqtisodiy 
rivojlanish 
strategiyasi 
Ta‘lim 
sohasi 
va 
yo‗nalishi: 
            5A510602 
– 
immunobiologik 
va 
mikrobiologik                                  
preparatlar  texnologiyasi  
            5A510603– 
dorilarning 
sanoat 
texnologiyasi            
5A510501  –  farmatsevtik 
kimyo va farmakognoziya  
            5A320406  –  dori 
vositalari 
va 
preparatlar 
texnologiyas 
            5A510502- 
Farmatsevtika  ishini  tashkil 
qilish va boshqarish 
Bilim sohasi: 500000 – Ijtimoiy ta‘minot 
va sog‗liqni  saqlash 
Ta‘lim  sohasi:  510000  -  Sog‗liqni  
saqlash 
 
Fanni (kursni) olib 
boradigan o‗qituvchi 
to‗g‗risida ma‘lumot:  
Katta o‗qituvchi 
N.S.Salimsakova 
e-mail: 
 
telefon 
      
ifk_tashfarmi@mail.r
u +998935888980 
 
Dars vaqti va joyi: 
1-bino 17-auditoriya 
Kursning 
davomiyligi: 
02.09.2016-
18.01.2017 
Individual grafik 
asosida ishlash vaqti:  
Dushanba, seshanba,chorshanba  kunlari 10.00 dan 16.00 gacha 
 
Fanga ajratilgan  
soatlar 
Auditoriya soatlari 
Mustaqil 
ta‘lim: 
18 
 
Ma‘ruza: 
20 
Amaliyot 
20 
 
 
Fanning boshqa 
fanlar bilan bog‗liqligi 

Ilmiy ijod metodologiyasi, pedagogik texnologiya 
 Fanning 
asosiy 
maqsadi: 
 Milliy 
g‗oya: 
O‗zbekistonning 
ijtimoiy-iqtisodiy 
rivojlanish 
strategiyasi fanini o‗qitishdan maqsad talabalarga yangi jamiyat qurish, 
ularning  ma‘naviy  dunyosini  shakllantirish,  milliy  ong  va  g‗ururini 
uyg‗otish, yoshlarni Vatan, xalq va istiqlol taqdiri uchun faol kurashchi 
komil inson qilib tarbiyalashdan iborat. Mazkur fan yosh avlodni ulug‗ 
xalqimizning olijanob milliy qadriyatlari  va axloqiy  fazilatlari  halollik, 

24 
 
poklik,  odillik,  adolatlilik  ruhida  tarbiyalamog‗imiz  kerak.  Undan 
tashqari  mustaqil  davlatimiz  ijtimoiy  hayotida  faol  qatnasha  oladigan 
idrokli  va  qobiliyatli  o‗zining  tarixiy  ildizlarini  anglashga,  yurtiga, 
vataniga,  ona  xalqiga  cheksiz  mehr-muhabbat  bilan  to‗lgan  avlod 
kamolga erishishiga xizmat qiladi. 
 
Fanning mazmuni 
Fanning dolzarbligi 
va qisqacha mazmuni: 
   Fanning dolzarbligi: Mustaqillik yillari Respublikamiz ta‘lim-
tarbiya  tizimida  tub  islohotlar  amalga  oshirilib,  bu  sohada  milliy 
g‗oyani  ilmiy  o‗rganish,  o‗qitish  va  targ‗ib-tashviq  qilishda  salmoqli 
tajribalar  toplandi.  Ayni  paytda,  erishilgan  yutuqlarni  mustahkamlab, 
jamiyatimizda g‗oyaviy ta‘lim-tarbiya samaradorligini yanada oshirish, 
xususan,  bunda  milliy  g‗oyani  o‗qitish  izchilligi  va  uzluksizligini 
ta‘minlash,  bu  boradagi  ishlarni  ta‘lim  tizimidagi  har  bir  bosqichga 
moslab  differensiyallashtirish,  ya‘ni  o‗rta  maktab,  litsey(kollej)  hamda 
bakalavriat, magistratura va katta ilmiy xodim-izlanuvchi bosqichlarida 
milliy  g‗oya  va  mafkuraga  doir  qaysi  masalalar  qanday  o‗qitilishini 
konkretlashtirish  zaruriyati,  ta‘lim  tizimida  milliy  g‗oya  o‗qitilayotgan 
fanlarning  dasturlarini  zamon  talablari  asosida  takomillashtirishni 
taqozo qilmoqda. 
   Fanning  qisqacha  mazmuni:  O‗zbekiston  ijtimoiy  hayotining 
mafkuralar  va  fikrlar  xilma-xilligiga  asoslanishi.  Milliy  g‗oyaning 
gumanistik  mohiyati  va  demokratik  xarakteri,  uning  xalq  madaniy 
merosi va umume‘tirof etilgan demokratik tamoyillarga tayanishi 
 
O‗quv fanini 
prerekvizitlari 
Talaba: Milliy g‗oya: O‗zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish 
strategiyasi  fanini  o‗qitish  metodikasiga  oid  dastlabki  bilimlarga  ega 
bo‗lishi,  mantiqiy  va  tanqidiy  fikrlash,  tahlil  qilish  va  xulosalar 
chiqarish ko‗nikmalariga ega bo‗lishi talab etiladi. 
Fanni o‗rganish 
jarayonida talabalar 
quyidagi natijalarga 
erishadi 
Bilib 
oladi: 
ideya, 
g‗oya, 
mafkura, 
mafkuraviy 
immunitet,bunyodkor,  vayronkor  g‗oyalar,  milliy ideologiya,  davlat va 
jamiyat, 
Monarxiya, 
politiya(respublika), 
oligarxiya, 
tiraniya, 
timokratiya  va  demokratiya.  «Davlatchilik»,  «Milliy  davlatchilik» 
tushunchalari. 
―An‘anaviy  jamiyat‖,  ―Postindustrial  jamiyat‖, 
―Axborotlashgan  jamiyat‖,  ―Texnokratik  jamiyat‖,  Modernizm, 
Neokommunizm  va  Kosmopolitizmtashqi  siyosat,  ―o‗zbek  modeli‖, 
milliy  g‗oya,  mafkura,  dunyoqarash,  inson  omili,  sivilizatsiya,  diniy 
e‘tiqod, milliy mentalitet, milliy ong, ozodlik, mustaqillik va b. 
Bilim, ko‗nikma va malakalarni nazorat qilinishi: 
Milliy g‗oya: O‗zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi 
fani bo‗yicha joriy, oraliq va yakuniy nazorat o‗tkaziladi. Joriy nazorat 
uchun 60 ball, oraliq nazorat uchun 10 ball,  yakuniy nazorat uchun 30 
ball. (maksimal 100 ball)   
Fan bo‗yicha egallagan bilimlari asosida: ta‘lim muassasasida  o‗quv 
jarayonini  tashkil  etishning  samarali  shakl,  metod  va  vositalarini 

25 
 
qo‗llay  oladi  hamda  innovatsion  faoliyat  va  kasbiy  kompetentligini 
rivojlantirish yo‗llarini egallaydi. 
Postrekvizitlar 
Ushbu o‗quv modulini o‗zlashtirish natijasida talabalardan: 
Milliy g‗oya: O‗zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasi 
fanini chuqur o‗zlashtirishni; 
G‗oya  va  mafkura  tushunchasining  mohiyati,  mazmuni,  namoyon 
bo‗lish shakllari va rivojlanish xususiyatlari 
Mafkuraviy immunitetni shakllantirishning uslub va vositalari 
Jamiyatning rivojlanishida shaxs erkinligi o‗rni va axamiyatini 
Xar bir xalq va millatning fikrlar plyuralizmi va o‗ziga xos madaniyati 
bilan saqlanishini 
Milliy  istiqlol  g‗oyasining  strategik  yo‗nalishlari,  vazifalari  va 
istiqbollari  
Milliy  istiqlol  g‗oyalari  va  mafkurasining  dunyoviy  xarakteri  va  uni 
takomillashtirish kafolatlari 
Islom  Karimovning  davlat  va  jamiyat  qurilishiga  doir  g‗oyaviy-
mafkuraviy qarashlarni bilish talab qilinadi.
 
Talabalar  uchun 
talablar 
  
 
- professor-o‗qituvchiga hurmat bilan munosabatda bo‗lish; 
- institut  ichki tartib-qoidalariga rioya qilish; 
 -intitut uniformasini kiyish; 
- mobil telefonni dars davomida o‗chirish; 
- berilgan topshiriqlarni o‗z vaqtida bajarish; 
- guruhdoshlarga hurmat bilan munosabatda bo‗lish; 
- darsga o‗z vaqtida kelish; 
- 6 soatdan ortiq dars qoldirgan taqdirda, dekan  ruxsati  bilan  darsga 
kirish. 
Elektron pochta 
orqali munosabatlar 
tartibi 
 
Professor-o‗qituvchi  va  talaba  o‗rtasidagi  aloqa  elektron  pochta  orqali 
ham  amalga  oshirilishi  mumkin,  telefon  orqali  baho  masalasi 
muhokama  qilinmaydi,  baholash  faqatgina institut hududida, ajratilgan 
xonalarda  va  dars  davomida  amalga  oshiriladi.    elektron  pochtani 
ochish vaqti soat 15.00 dan 20.00 gacha 
 
 
№ 
 
Ma‘ruza mashg‗uloti mavzulari 
 
 
Ma‘ruza 
mashg‗uloti 
soati 
 
Mustaqil 
ta‘lim soati 

 
Milliy g‗oyaning nazariy-metodologik asoslari  Jamiyat  taraqqiyotining  g‗oyaviy  asoslari  va 
mafkuraviy  tamoyillari  Milliy  istiqlol  g‗oyasining  strategik  yo‗nalishlari, 
vazifalari va istiqbollari.   Mustaqillik  tafakkuri  va  yangi  dunyoqarashni 
shakllantirishning milliy g‗oyaviy negizlari 26 
 

 
Bozor  iqtisodiyotini  rivojlantirishning  tamoyillari 
va  qonuniyatlari.  O‗zbek  iqtisodiy  modelini 
shakllantirish va amalga oshirish   
―Mamlakatimizda  demokratik  islohotlarni  yanada 
chuqurlashtirish 
va 
fuqarolik 
jamiyatini 
rivojlantirish 
konsepsiyasi‖ning 
g‗oyaviy-
mafkuraviy ahamiyati.  Milliy 
iqtisodiyotning 
dunyo 
xo‗jaligiga 
integratsiyalashuvi. 
O‗zbekistonning  rivojlangan 
davlatlar  qatoriga o‗tish  strategiyasi, uning  g‗oyaviy 
asoslari va dolzarb vazifalari.  Milliy  ta‘lim-tarbiya  va  targ‗ibot-tashviqotni 
tashkillashtirish 
hamda 
aniq 
maqsadlarga 
yo‗naltirish    usullari 


 
JAMI 
20 
18 
 
№ 
 
                              Amaliy mashg‗ulotlar mavzulari 
 
soat 

 
Milliy g‗oyaning nazariy-metodologik asoslari  


Jamiyat taraqqiyotining g‗oyaviy asoslari va mafkuraviy 
tamoyillari 


Milliy  istiqlol  g‗oyasining  strategik  yo‗nalishlari,  vazifalari  va 
istiqbollari.   


Mustaqillik 
tafakkuri 
va 
yangi 
dunyokarashni 
shakllantirishning milliy g‗oyaviy negizlari 


 
Bozor  iqtisodiyotini  rivojlantirishning  tamoyillari  va  qonuniyatlari. 
O‗zbek iqtisodiy modelini shakllantirish va amalga oshirish  


 
―Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va 
fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi‖ning  g‗oyaviy-
mafkuraviy ahamiyati 


Milliy  iqtisodiyotning  dunyo  xo‗jaligiga    integratsiyalashuvi. 
O‗zbekistonning 
rivojlangan 
davlatlar 
qatoriga 
o‗tish 
strategiyasi, uning g‗oyaviy asoslari va dolzarb vazifalari. 


Milliy  ta‘lim-tarbiya  va  targ‗ibot-tashviqotni  tashkillashtirish  hamda 
aniq maqsadlarga yo‗naltirish    usullari 

 
 Jami 
20 
 
 
 
t/r 
Nazorat turlari va 
topshiriqlarning 
nomlanishi 
Nazorat turlari bo‗yicha maksimal 
ball 
 
O‗tkazish vaqti 
 

27 
 
I. Joriy nazorat uchun ballar taqsimoti 
60 ball 
Semestr  
davomida 
II. Oraliq nazorat 
10 ball 
 
III. YAkuniy nazorat 
30 ball 
Semestrning oxirgi 
haftasi 
1. 
Umumiy o‗quv kursi bo‗yicha tuzilgan 
topshiriqlar asosida o‗tkaziladi 
 
 
 
JAMI: 
100 ball 
 
       
 Talabaning fan bo„yicha o„zlashtirish ko„rsatkichlari namunaviy mezonlari 
 
t/r 
 
Talabaning fanni o‗zlashtirish (bilim, ko‗nikma va 
malaka) darajasi 
 
Ballar 
 
 
 
A) 
Xulosa va qarorlar qabul qilishi 
 
 
 
 
86-100 ball 
 
Ijodiy fikrlay olishi 
Mustaqil mushohada yuritish 
Olgan bilimlarini amaliyotda qo‗llay olishi 
Mohiyatini tushunish 
Bilish, aytib berish 
Tasavvurga ega bo‗lish 
 
 
B) 
Mustaqil mushohada yuritish 
 
71 -85 ball 
 
Olgan bilimlarini amaliyotda qo‗llay olishi 
Mohiyatini tushunish 
Bilish, aytib berish 
Tasavvurga ega bo‗lish 
 
V) 
Mohiyatini tushunish 
 
55  - 70 ball 
 
Bilish, aytib berish 
Tasavvurga ega bo‗lish 
 
G) 
Aniq tasavvurga ega bo‗lmaslik 
0 – 54 ball 
 
 
Asosiy 
adabiyotlar: 
1.O‗zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –T.: O‗zbekiston 2016. 
2.O‗zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. «Barkamol avlod yili» 
Davlat  dasturi to‗g‗risida. 2010 yil 27 yanvar, P.-1271-son. 
  3..―Mamlakatimizda demokratik islohotlarni  yanada chuqurlashtirish va 
fuqarolik 
jamiyatini 
rivojlantirish 
konsepsiyasi‖ 
O‗zbekiston  
Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimovning    O‗zbekiston  Respublikasi 
Oliy  Majlisi  Qonunchilik  palatasi  va  Senatining  qo‗shma      majlisidagi 
ma‘ruzasi. 2010 yil 12 noyabr 

28 
 
Qo‗shimcha 
adabiyotlar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
Karimov I.A. Eng asosiy mezon - xayot haqiqatini aks ettirish. - 
T.:O‗zbekiston, 2009. 
2.
 
Karimov I.A. Asosiy vazifamiz - Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz 
farovonligini yanada yuksaltirish. -T.:Uzbekiston, 2010. 
3.
 
Abilov U. O‗zbekiston taraqqiyotining optimistik ruxi (Ma‘naviy- 
mafkuraviy, g‗oyaviy asoslari) -T.:―Istiqlol‖, 2003. 
4.
 
Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik / Asqar Maqkam tarjimasi. -
T.:―SHarq‖, 2001. 
5.
 
Azamat Ziyo.O‗zbek davlatchiligi tarixi. -T.:SHarq, 2000. 
6.
 
Boboev X,. O‗zbek davlatchiligi tarixi. -T.:Fan, 2004. 1-kitob. 
7.
 
Bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasi. -T.: 2002. 
8.
 
Byukenen T. Smert Zapada. -M.:Gardariki, 2004. 
9.
 
YOkubov  A.  ―Qutadgu  bilig‖da  davlatchilik  konsepsiyasi.  -
T.:―Meros‖, 1997. 
10.
 
Gafarli M.M.  Kasaev  A.CH. Rivojlanishning  o‗zbek  modeli: tinchlik 
va barkarorlik - taraqqiyot omili. -T.:O‗zbekiston, 2000. 
11.
 
Istoriya 
gosudarstvennosti 
Uzbekistana. 

tryox 
tomax. 
-
T.:Uzbekiston, 2009. 
12.
 
Islomov Z.M. Fuqarolik jamiyati: kecha, bugun, ertaga. -T.: 2002. 
13.
 
Mamashokirov  S., Tog‗aev SH. Erkin  va  farovon  xayot  qurilishining 
g‗oyaviy- mafkuraviy masalalari. -T.:―Ma‘naviyat‖, 2007. 
14.
 
Milliy  istiqlol  g‗oyasini  xalqimiz  ongiga  singdirish  omillari  va 
vositalari. -T.: 2002. 
15.
 
Milliy  istiqlol  g‗oyasi:  asosiy  xususiyatlari,  falsafiy  va  tarixiy 
ildizlari. -T.: 2002. 
16.
 
Milliy  istiqlol  g‗oyasi  (Uzbekiston  Respublikasi  Oliy  ta‘lim 
bakalavriat boskichi uchun darslik). -T.:―Akademiya‖, 2005. 
17.
 
Milliy  istiqlol  g‗oyasi:  asosiy  tushuncha  va  tamoyillar  (Uquv 
qullanma). - T.:―YAngi asr avlodi‖, 2002. 
18.
 
Milliy istiqlol g‗oyasi: nazariya va amaliyot. -T.:―Ijod dunyosi‖, 2002. 
19.
 
Musaev  F.  Demokratik  davlat  qurishning  falsafiy-huquqiy  asoslari.  - 
T.:O‗zbekiston, 2007. 
20.
 
Mustaqillik  mafkurasi  va  O‗zbekistonda  demokratik  jamiyat 
qurishning  iqtisodiy,  ijtimoiy  va  ma‘naviy  negizlari.  -T.:―Universitet‖, 
2001. 
21.
 
Mustaqil O‗zbekiston taraqqiyotining g‗oyaviy asoslari.  -T.:―SHark‖, 
2001. 
22.
 
Mustaqillik: izohli ilmiy-ommabop lug‗at. -T.:―SHark‖, 2000. 
23.
 
Nazarov  K.  Ergashev  I.  Milliy  g‗oya  va  rahbar  ma‘naviyati.  -
T.:Akademiya, 2007. 
24.
 
Ravshanov F. Ma‘naviy taraqqiyotga tahdidlar. -T.:―Muharrir‖, 2010. 
25.
 
Tog‗aev SH. Milliy g‗oyaning davlat va jamiyat qurilishiga doir 
mazmunini yoritish masalasi (Uquv-uslubiy qullanma). -T.:TAQI 
bosmaxonasi, 2007. 

29 
 
26.
 
Eshov B. O‗zbekiston davlatchiligi tarixi. -T.:―MARIFAT‖, 2009. 
27.
 
O‗zbekistonda  davlat  qurilishi  sohasidagi  islohotlar  va  huquqiy 
siyosat:  rivojlanish  bosqichlari,  erishilgan  natijalar  va  istiqbollar.  - 
T.:―Akademiya‖, 2010. 
28.
 
O‗zbekiston:  siyosiy  islohotlar  strategiyasi,  erishilgan  natijalar  va 
istiqbollar. -T.: ―Akademiya‖, 2010. 
29.
 
Uljaeva 
SH. 
Amir 
Temur 
va 
temuriylar 
davrida 
milliy 
davlatchilikning rivojlanishi. -T.―Fan‖, 2005. 
30.
 
Karshiboev  M.  Taraqqiyotning  o‗zbek  modeli.  -T.:―Ijod  dunyosi‖, 
2002. 
31.
 
Xasanov S., Dustjonov T. O‗zbekiston demokratik taraqqiyot yo‗lida. 
-T.: 2004.
 
Internet 
saytlari: 
 
1. 
www.gov.uz. 
2. 
www.press-service.uz. 
3. 
www.bilim.uz. 
4. 
www.philosophy.ru. 
5. 
www.filosofiya.ru. 
6. 
www.philosophy.nsc.ru. 
7. 
http // philosophy.albertina.ru. 
8. 
www.history.ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
FANNI O‗QITISHDA FOYDALANILADIGAN INTERFAOL 
METODLAR 
 
 
 
 
 
 
«Baliq skeleti» texnikasi 
 
 
 
UShbu  texnologiya  30ata  muammolarning  echimini  topiShga  qaratilgan.  YUqori  qismida 
muammolar turi yozilsa, pastki qismida esa misollar bilan izohlanadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―Erkin yozish‖ interfaol metodini qo‗llashga doir ko‗rsatma 
 
 
O‗qituvchi  talabalarga  besh  minut  vaqt  davomida  Kasbiy  pedagogika  haqida  bilganlarini 
daftarlariga  yozishni  so‗raydi.  Vaqt  tugagach,  ba‘zi  talabalardan  yozganlarini  o‗qib  berishni  so‗raydi. 
Vaqtdan yutish uchun qolgan talabalar avval o‗z yozganlarini o‗qib bergan talabalarnikiga o‗xshamagan 
fikrlarini aytishlari mumkin. 
Quyida berilganlarga: 
 
F – fikringizni bayon eting. 
 
S – fikringizning bayoniga sabab ko‗rsating. 
 

Download 1.61 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling