Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi


Download 5.27 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/27
Sana12.12.2017
Hajmi5.27 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

 
Talabaning mustaqil ishi O‗zR oliy va o‗rta maxsus ta‘lim vazirligining 21.02.2005 yil 34-sonli 
buyrug‗i va institut rektori tomonidan 2005 yil 3 sentyabrda tasdiqlangan ―Talaba mustaqil ishini tashkil 
etish, nazorat qilish va baholash tartibi to‗g‗risida Nizom‖ asosida tashkil etiladi. 
Mustaqil  ish  bo‗yicha  belgilangan  maksimal  reyting  balining  55%  dan  kam  ball  to‗plagan 
talaba fan bo‗yicha yakuniy nazoratga qo‗yilmaydi.  
Talabaning mustaqil ishi kafedra arxivida ro‗yxatga olinadi va 2 yil mobaynida saqlanadi. 
Ijtimoiy fanlar kafedrasida talaba mustaqil ishi bo‗yicha kafedra nizomi ishlab chiqiladi. Bunda 
talaba  mustaqil  ishining  shakl  va  turlari,  har  bir  ish  turiga  soatlarni  taqsimlash  va  ani q  baholash 
mezonlari ishlab chiqiladi.  
TMI ning o‗zlashtirishi quyidagicha baxolanadi. Maksimal ball 5. 
 
 
 
 
 
Ballar 
Baho 
4,3-5,0 
―5‖ a‘lo 
3,6-4,2 
―4‖ yaxshi 
2,8-3,5 
―3‖ qoniqarli 
2,8 dan kam 
―2‖ qoniqarsiz 
Talabaning mustaqil ishdan olgan bali JB baliga qo‗shiladi. 
 
Oraliq baxolash (OB) 
 
OB da fanning bir necha mavzularini qamrab olgan bo‗limi yoki qismi bo‗yicha mashg‗ulotlar 
o‗tib bo‗lingandan so‗ng, talabaning nazariy  bilimlari  baholanadi  va unda talabaning muayyan savolga 
javob berish yoki muammoni echish qobiliyati aniqlanadi. 
Bir semestrda o‗tiladigan fanlardan bitta OB o‗tkaziladi. 
 OBga o‗quv mashg‗ulotlarining qarzi bo‗lmagan talabalar qo‗yiladi. 
Oraliq baholashning maksimal bali 10 ball 
O‗zlashtirish 
10 ball 
A‘lo 
8,6-10 
YAxshi  
7,1-8,5 
Qoniqarli  
5,5-7 
Qoniqarsiz  
5,5 
OB  kafedra  majlisi  qarori  bilan  yozma  ish,  test,  og‗zaki  suhbat  shakllarida  yoki  ularning 
kombinatsiyalarida o‗tkazilishi  mumkin. OB  bo‗yicha belgilangan  maksimal reyting balining 55%  dan 
kam ball to‗plagan talaba  YAB ga qo‗yilmaydi.  
Yakuniy baxolash (yab) 
 
YAB  da  talabaning  bilim,  ko‗nikma  va  malakalari  fanning  umumiy  mazmuni  doirasida 
baholanadi. YAB fan bo‗yicha o‗quv mashg‗ulotlari tugagandan so‗ng o‗tkaziladi. 
 YAB ning maksimal bali -  30 ball. 
O‗zlashtirish 
30 ball 
A‘lo 
30-25,8 
YAxshi  
25,5-21,3 

Qoniqarli  
21-16,5 
Qoniqarsiz  
16,5 dan kam  
 
JB va OB ga ajratilgan umumiy ballarning har biridan saralash balini to‗plagan talabaga YAB 
ga ishtirok etishga huquq beriladi. JB, OB va YAB turlarida fanni o‗zlashtira olmagan (54 % dan kam 
ball  to‗plagan)  yoki  uzurli  sabablar  bilan  baholash  turlarida  ishtirok  eta  olmagan  talabalarga  quyidagi 
tartibda qayta baholashdan o‗tishga ruxsat beriladi: 
-  qoldirilgan amaliy  mashg‗ulot kelgusi  darsga  qadar  guruh o‗qituvchisiga qayta topshirish va 
maslaxat  kunida  topshiriladi.  3  ta  mashg‗ulotni  qoldirgan  talaba  fakultet  dekani  ruxsati  bilan  qayta 
topshiradi; 
- OB ni 2 hafta muddatda qayta topshirishga ruxsat beriladi va bali koeffitsentsiz qayt etiladi; 
-  semestr  yakunida  fan  bo‗yicha  saralash  balidan  kam  ball  to‗plagan  talabaning  o‗zlashtirishi 
qoniqarsiz (akademik qarzdor) hisoblanadi; 
-  akademik  qarzdor  talabalarga  semestr  tugaganidan  keyin  dekan  ruhsatnomasi  asosida  qayta 
o‗zlashtirish  uchun  –  2  hafta  muddat  beriladi.  SHu  muddat  davomida  o‗zlashtira  olmagan  talabaga 
belgilangan tartibda rektorning buyrug‗i bilan talabalar safidan chetlashtiriladi. 
Talabaning reytingi quyidagi formula bo‗yicha hisoblanadi: 
R =  
100
V
Q

 bunda: Q-o‗zlashtirish darajasi (ball), V-umumiy o‗quv yuklamasi (soat) 
 
Reyting natijalarini qayd qilish tartibi 
 
Fandan  reyting  nazorati  bo‗yicha  yakunlovchi  qaydnoma  varaqasi  (vedomost)  fan  tugagan 
kundan bir kun muddatda kafedra 2 nusxada to‗ldiradi va mas‘ul xodim kafedra mudiriga  imzolatib, 1 
nusxasi dekanatlarga topshiriladi.  
Talabaning fan bo‗yicha baholash turlarida to‗plagan ballari reyting qaydnomsiga butun sonlar 
bilan qayd qilinadi. Reyting daftarchasining ―Umumiy soat‖ ustuniga fanga ajratilgan umumiy yuklama 
soatlari,  ―Ball‖  ustuniga  esa  talabaning  mazkur  mezonning  3.1  bandiga  muvofiq  100  ballik  tizimdagi 
o‗zlashtirish bali, ―Reyting‖ ustuniga hisoblangan reyting ko‗rsatkichi qo‗yiladi. 
Talabaning  saralash  balidan  past  bo‗lgan  o‗zlashtirishi  ―Reyting  daftarchasi‖  da  qayd 
etilmaydi. 
Dekanat  va kafedralar  tomonidan belgilangan tartibda  fan bo‗yicha talabaning JB, OB  hamda 
YAB  turlarida  ko‗rsatilgan  o‗zlashtirish  reyting  ko‗rsatkichlarining  monitoringi  olib  boriladi. 
O‗zlashtirish natijalari kafedra tomonidan reyting nazorati ekranida muntazam ravishda yoritib boriladi 
va  belgilangan  tartibda  qaydnomalarga  kiritiladi.  Reyting  nazorati  ekranining  tashkil  etishi  va  uning 
belgilangan muddatlarda to‗ldirish vazifasi kafedra mudiri va fakultet dekani zimmasiga yuklatiladi . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILLABUS 
   

 
Fanning qisqacha tavsifi 
OTMning nomi va 
joylashgan manzili: 
Toshkent farmasevtika instituti 
Oybek  ko‗chasi, 45-uy 
Kafedra:  
 
Ijtimoiy fanlar 
 
―Sanoat farmatsiyasi‖ 
fakulteti tarkibida 
Ta'lim 
sohasi 
va 
yo„nalishi:  
 
510000 - Sog‟liqni  saqlash 
5510500 Farmatsiya 
5111000 Kasbiy ta‘lim 
5510600 Sanoat farmatsiyasi 
5320500 Biotexnologiya 
 
 
 
 
 
 
 
Fanni (kursni) olib 
boradigan o„qituvchi 
to„g„risida ma'lumot: 
katta o‗qituvchi 
Salimsakova Nilufar 
 
Dars 
mashg„ulotini 
o„tkazish  vaqti  va 
joyi: 
 
O‗quv bo‘limi tomonidan 
ishlab chiqilgan jadval 
asosida institutning o‗quv 
binolarida 
Kursning 
boshlanish 
va 
davom 
etish 
muddati: 
2-sentyabr 2015 
y. 15- yanvar  
2016 yil 
Ta'lim yo‗nalishlari 
o‗quv rejasiga muvofiq  
ikkinchi kurs, birinchi 
semestrida 
Individual grafik 
asosida professor-
o„qituvchining 
talabalar bilan ishlash 
vaqti: 
Haftaning chorshanba kuni tushdan so‗ng soat 15.00-16.20 gacha 
 
Fanga ajratilgan 
o„quv soatlarining 
o„quv turlari bo„yicha 
taqsimoti 
Auditoriya soatlari 
 
Mustaqil ta'lim: 
Ma'ruza 
16 
Seminar 
18 
26 
Fanning 
boshqa 
fanlar 
bilan 
uzviy 
aloqasi 
(prerekvizitlari): 
 
Falsafa, milliy g‗oya, madaniyatshunoslik, etika  hamda estetika fanlari 
integratsiyasi asosida  bilimlar shakllanadi 
 
  
Fanning mazmuni 
Fanning 
dolzarbligi 
va qisqacha mazmuni: 
 
Fanning dolzarbligi: «Milliy  g‘oya: asosiy tushuncha va tamoyillar» 
fani  umummetodologik  fanlaridan biri  hisoblanadi.  Fanni  o‘rganish  orqali 
egallangan  bilimlar  yoshlarning  mafkuraviy  immunitetini,  siyosiy 
madaniyati,  ogohligini  oshirishda,  ularning  ijtimoiy  jarayonlarni  tahlil 
qilishga  o‘rgatadi  va  amaliy  ishlab  chiqarishdagi  faoliyatini  samarali 
bo‘lishini ta'minlaydi. 
  
Fanni  o„qitishdan  asosiy  maqsad:  talabalarda  milliy  g‘oya  va 
mafkuraning  mazmun-mohiyatini  tushungan  holda  ijtimoiy  voqelikka 
mustaqil munosabatini shakllantirish, ozod va obod vatan, erkin va farovon 
hayot  qurish  g‘oyasining  ijtimoiy-ma‘naviy  mohiyatini  yoshlar  ongiga 

singdirishdan iborat. 
O„quv fanini 
prerekvizitlari 
Talaba:  milliy  g‗oya  asosiy:  tushuncha  va  tamoyillar  fanini  o‗qitish 
metodikasiga  oid  dastlabki  bilimlarga  ega  bo‗lishi,  mantiqiy  va  tanqidiy 
fikrlash,  tahlil  qilish  va  xulosalar  chiqarish  ko‗nikmalariga  ega  bo‗lishi 
talab etiladi. 
Fanni o„rganish 
jarayonida talabalar 
quyidagi natijalarga 
erishadi 
Bilib  oladi:  fanga  oid  tushunchalar:  milliy  g‗oyalar  va  mafkuralar  tizimi, 
‖g‗oyaviylik‖,  ―g‗oyasizlik‖,  ―mafkuraviy 
faoliyat‖, 
―mafkuraviy 
jarayonlar‖,  ―mafkuraviy  ta‘sir‖,  ―mafkuraviy  maydon  va  poligonlar‖, 
―mafkuraviy  inqiroz‖,  ―g‗oyaviy  bo‗shliq‖,  ―mafkuraviy  profilaktika‖, 
―mafkuraviy immunitet‖  
Bilim, ko„nikma va malakalarni nazorat qilinishi: 
milliy g‗oya asosiy: tushuncha va tamoyillar  fani  bo‗yicha joriy,  oraliq va 
yakuniy  nazorat  o‗tkaziladi.  Joriy  nazorat  uchun  60  ball,  oraliq  nazorat 
uchun 10 ball, yakuniy nazorat uchun 30 ball. (maksimal 100 ball)   
Fan  bo„yicha  egallagan  bilimlari  asosida:  ta‘lim  muassasasida    o‗quv 
jarayonini  tashkil  etishning  samarali  shakl,  metod  va  vositalarini  qo‗llay 
oladi  hamda  innovatsion  faoliyat  va  kasbiy  kompetentligini  rivojlantirish 
yo‗llarini egallaydi. 
Postrekvizitlar 
Ushbu o„quv fanini o„zlashtirish natijasida talabalardan: 
"Milliy  g‗oya"  fanining  predmeti,  maqsadi  va  vazifalari, 

Milliy 
g‗oya‖  fanining  tarixiy  ildizlari,  shakllanishi  va  takomillashish 
omillari,  Milliy  g‗oya,  ijtimoiy  taraqqiyot  va  mafkuraviy  jarayonlarning 
o‗zaro  bog‗liqligi  ,G‗oyaviy  tahdidlarning  yo‗nalishlari,Globallashuv 
jarayonida  mafkuraviy  immunitetni  shakllantirish  vazifalari,Ja miyat  
barqarorligini  ta‘minla shning  ijtimoiy  a soslari,Milliy  g‗oyani 
shakllantirish va rivojlantirishning institutsional tizimi haqida bilish talab 
qilinadi. 
Talabalar  uchun 
talablar 
  
 
- professor-o‗qituvchiga hurmat bilan munosabatda bo‗lish; 
- institut  ichki tartib-qoidalariga rioya qilish; 
 -intitut uniformasini kiyish; 
- mobil telefonni dars davomida o‗chirish; 
- berilgan topshiriqlarni o‗z vaqtida bajarish; 
- guruhdoshlarga hurmat bilan munosabatda bo‗lish; 
- darsga o‗z vaqtida kelish; 
- 6 soatdan ortiq dars qoldirgan taqdirda, dekan  ruxsati  bilan  darsga 
kirish. 
Elektron pochta 
orqali munosabatlar 
tartibi 
 
Professor-o‗qituvchi va talaba o‗rtasidagi aloqa elektron pochta orqali ham 
amalga  oshirilishi  mumkin,  telefon  orqali  baho  masalasi  muhokama 
qilinmaydi,  baholash  faqatgina  institut  hududida,  ajratilgan  xonalarda  va 
dars davomida amalga oshiriladi.  elektron pochtani ochish vaqti soat 15.00 
dan 20.00 gacha 
 
 
 
 
t/r 
Nazorat turlari va 
topshiriqlarning 
nomlanishi 
Nazorat turlari bo‗yicha maksimal 
ball 
 
O‗tkazish vaqti 
 

I. Joriy nazorat uchun ballar taqsimoti 
60 ball 
Semestr  
davomida 
II. Oraliq nazorat 
10 ball 
 
III. YAkuniy nazorat 
30 ball 
Semestrning 
oxirgi haftasi 
1. 
Umumiy o‗quv kursi bo‗yicha tuzilgan 
topshiriqlar asosida o‗tkaziladi 
 
 
 
JAMI: 
100 ball 
 
       
 Talabaning fan bo„yicha o„zlashtirish ko„rsatkichlari namunaviy mezonlari 
t/r 
 
Talabaning fanni o„zlashtirish (bilim, ko„nikma va 
malaka) darajasi 
 
Ballar 
 
 
 
A) 
Xulosa va qarorlar qabul qilishi 
 
 
 
 
86-100 ball 
 
Ijodiy fikrlay olishi 
Mustaqil mushohada yuritish 
Olgan bilimlarini amaliyotda qo‗llay olishi 
Mohiyatini tushunish 
Bilish, aytib berish 
Tasavvurga ega bo‗lish 
 
 
B) 
Mustaqil mushohada yuritish 
 
71 -85 ball 
 
Olgan bilimlarini amaliyotda qo‗llay olishi 
Mohiyatini tushunish 
Bilish, aytib berish 
Tasavvurga ega bo‗lish 
 V) 
Mohiyatini tushunish 
 
55  - 70 ball 
 
Bilish, aytib berish 
Tasavvurga ega bo‗lish 
 G) 
Aniq tasavvurga ega bo‗lmaslik 
0 - 54ball 
 
 
Asosiy 
adabiyotlar: 
1.
 
Milliy  istiqlol  g‗oyasi:  asosiy  tushuncha  va  tamoyillar.  –T.: 
O‗zbekiston, 2005.  
 
 
Qo„shimcha 
adabiyotlar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Milliy  istiqlol  g‗oyasi:  asosiy  tushunchalar  va  tamoyillar  T.:YAngi 
asr avlodi, 2001. 
2.
 
 Milliy istiqlol g‗oyasi: asosiy tushunchalar, tamoyillar  va atamalar 
(qisqacha izohli tajribaviy lug‗at).. T.:YAngi asr avlodi, 2002. 
3.
 
 Milliy istiqlol g‗oyasi. –T.: Akademiya, 2005. 
4.
 
 Milliy  g‗oya  nazariy  manbalar.  Xrestomatiya.  T.:  «Akademiya», 
2007. 
5.
 
 Milliy  g‗oya  targ‗ibot  texnologiyalari  va  atamalar  lug‗ati.  T.: 
«Akademiya», 2007 
6.
 
 Millatlararo  totuvlik  va  diniy  bag‗rikenglik  –  taraqqiyot  omili.  T.: 
Fan va texnologialar,  2003.  

7.
 
 Musaev  F.  Demokratik  davlat  qurishning  falsafiy-huquqiy 
asoslari.T.: O‗zbekiston 2007 
8.
 
 Mustaqillik  mafkurasi  va  O‗zbekistonda  demokratik  jamiyat 
qurishning  iqtisodiy,  ijtimoiy  va  ma‘naviy  negizlari.  –T.  : 
Universitet, 2001. 
9.
 
 Mustaqillik  izohli  ilmiy-ommabop  lug‗at.  –T.:  SHarq  nashriyot- 
matbaa      kompaniyasi, 2006. 
10.
 
Nazarov Q.. G‗oyalar falsafasi. T., Akademiya, 2011. 
11.
 
 Ortiqov  N.  Ma‘naviyat:  Milliy  va  umuminsoniy  qadriyatlar.-  T.: 
Fan. 1994 
12.
 
Ochildiev  A.  Milliy  g‗oya  va  millatlararo  munosabatlar.-T.: 
O‗zbekiston, 2004. 
13.
 
Ochildiev  A. Globallashuv  va mafkuraviy jarayonlar. T.: Muharrir, 
2009. 
14.
 
To‗raev B.,  Ramatov J. Milliy istiqlol g‗oyasi: asosiy xususiyatlari, 
falsafiy va tarixiy ildizlari. T. , «Ijod dunyosi», 2002.  
15.
 
 To‗raev  SH.  Demokratik  jarayonlar  va  milliy  g‗oya.  T.: 
Ma‘naviyat, 2008. 
16.
 
 Falsafa  qomusiy  lug‗at.  T.  :  O‗zbekiston  faylasuflar  milliy 
jamiyati. SHarq. 2004. 
17.
 
Qahharova  SH.  Global  ma‘naviyat  –  globallashuvning  g‗oyaviy 
asosi.T., Tafakkur, 2009. 
18.
 
G‗oya va mafkura. – T., «Ijod dunyosi» nashr uyi, 2002 yil. 
19.
 
Diniy  ekstremizm  va  fundamentalizm:  tarixi,  moxiyati,  bugungi 
xavfi.  –  T.,  G‗ofur  G‗ulom  nomidagi  Adabiyot  va  san‘at 
nashriyoti, 1999 yil. 
20.
 
Taraqqiyotning  o‗zbek  modeli.  –  T.,  «Ijod  dunyosi»  nashr  uyi. 
2002 yil. 
21.
 
Bunyodkor g‗oyalar. – T., «Ijod dunyosi» nashr uyi, 2002 yil. 
22.
 
Bugungi  dunyoning  mafkuraviy  manzarasi.  –  T.,  «Ijod  dunyosi» 
nashr uyi, 2002 yil. 
23.
 
Tarix, mustaqillik, milliy g‗oya.-T., ―Akademiya, 2001 y‖ 
 
Internet 
saytlari: 
1.    www.bilim.uz. 
2.    www.philosophy.ru. 
3.    www.history.ru.  
4.    www.philosophy.com. 
5.    www.gov.uz - Xukumat sayti 
6.    www.ziyo.edu.uz - Vazirlik sayti 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FANNI O„QITISHDA FOYDALANILADIGAN INTERFAOL METODLAR 
 
 
 
“Blits-o„yin” metodining qo‗llanilishi 
Blits-o‗yin‖    metodining  maqsadi:  talabalarda  tezlik,  axborotlar  tizimini  tahlil  qilish, 
rejalashtirish,  progno‗zlash  ko‗nikmalarini  shakllantirishdan  iborat.  Mazkur  metodni  baholash  va 
mustahkamlash maksadida qo‗llash samarali natijalarni beradi. 
Bu  metoddan  maqsad,  talabalarda  ma‘lum  bir  faoliyat  yoki  tushunchalarning  ketma-ketligi, 
uzluksizligi,  bog‗liqligi,  bosqichma-bosqichligi  hamda  tartibini  aniqlash  malaka  va  ko‗nikmalarini 
rivojlantirishdan iborat. 
Buning  uchun  pedagog  tomonidan  ma‘lum  ketma-ketligi  mavjud  bo‗lgan  faoliyat  yoki 
tushunchaning  o‗rinlari  almashtirilgan  holda  beriladi.  Talabalar  ushbu  ketma-ketlikni  topishi,  tartibga 
keltirishi, o‗z o‗rniga qo‗yib chiqishi lozim. Bu topshiriqda talabalar o‗z javoblarini va guruhiy javobni 
berish imkoniyatiga ega bo‗ladilar. To‗g‗ri javob e‘lon qilingandan so‗ng talabalarni baholash mumkin. 
Bunday topshiriq talabalarni fikrlashga undab, mavzu bilimlarini mustahkamlashga, aniqlashtirishga va 
tafakkurni rivojlantirishga yordam beradi 
Metodni amalga oshirish  bosqichlari: 
1.  Dastlab    ishtirokchilarga        belgilangan  mavzu  yuzasidan  tayyorlangan  topshiriq,  ya‘ni  
tarqatma  materiallarni  alohida-alohida  beriladi  va  ulardan  materialni  sinchiklab  o‗rganish  talab  etiladi.  
SHundan  so‗ng,  ishtirokchilarga        to‗g‗ri  javoblar  tarqatmadagi  «yakka  baho»  kolonkasiga  belgilash 
kerakligi tushuntiriladi. Bu bosqichda vazifa yakka tartibda bajariladi. 
2.  Navbatdagi  bosqichda  trener-o‗qituvchi    ishtirokchilarga    uch  kishidan  iborat  kichik 
guruhlarga birlashtiradi va guruh a‘zolarini o‗z fikrlari bilan guruhdoshlarini tanishtirib, bahslashib, bir-
biriga ta‘sir  o‗tkazib,  o‗z  fikrlariga ishontirish, kelishgan  holda  bir to‗xtamga kelib, javoblarini «guruh 
bahosi» bo‗limiga raqamlar bilan belgilab chiqishni topshiradi. Bu vazifa uchun 15 daqiqa vaqt beriladi. 
3.  Barcha  kichik  guruhlar  o‗z  ishlarini  tugatgach,  to‗g‗ri  harakatlar  ketma-ketligi  trener-
o‗qituvchi tomonidan o‗qib eshittiriladi, va talabalardan bu javoblarni «to‗g‗ri javob» bo‗limiga yozish 
so‗raladi.  
4.  «To‗g‗ri  javob»  bo‗limida  berilgan  raqamlardan  «yakka  baho»  bo‗limida  berilgan  raqamlar 
taqqoslanib,  farq  bulsa  «0»,  mos  kelsa  «1»  ball  quyish  so‗raladi.  SHundan  so‗ng  «yakka  xato» 
bo‗limidagi farqlar yuqoridan pastga qarab qo‗shib chiqilib, umumiy yig‗indi hisoblanadi.  
5.  Xuddi  shu  tartibda  «to‗g‗ri  javob»  va  «guruh  bahosi»  o‗rtasidagi  farq  chiqariladi  va  ballar 
«guruh  xatosi»  bo‗limiga  yozib,  yuqoridan  pastga  qarab  qo‗shiladi  va  umumiy  yig‗indi  keltirib 
chiqariladi.  
6.  Trener-o‗qituvchi  yakka  va  guruh  xatolarini  to‗plangan  umumiy  yig‗indi  bo‗yicha  alohida-
alohida sharhlab beradi. 
7.  Ishtirokchilarga    olgan  baholariga  qarab,  ularning  mavzu  bo‗yicha  o‗zlashtirish  darajalari 
aniqlanadi. 
 
 
 
 
Keys-stadi 
 

 
Keys-stadi  interaktiv  ta‘lim  metodi  sifatida  tinglovchilar  tomonidan  eng  afzal  ko‗riladigan 
metodlar  qatoriga  kirmoqda.  Ushbu  texnologiya  asosan  farmatsevtika  fanlaridan  dars  beruvchi 
o‗qituvchi  va  tinglovchilarning  umumiy  intellekual  va  kommunikativ  salohiyatini  rivojlantirishga 
qaratilgan. 
Buning  sababi  sifatida  ushbu  metod  tinglovchilarga  tashabbus  bildirish,  nazariy  holatni 
o‗zlashtirishda  hamda  amaliy  ko‗nikmalarni  shakllantirishda  mustaqillikka  ega  bo‗lish  imkoniyatini 
berishida  ko‗rish  mumkin.  O‗z  navbatida  vaziyatlarning  analizi  (tahlili)  tinglovchilarning  kasbiy 
shakllanish jarayoniga kuchli ta‘sir o‗tkaza olishi, ularning kasbiy jixatdan ―ulg‗ayishiga‖ xizmat qilishi, 
ta‘lim  olishga  nisbatan  qiziqish  va  ijobiy  motivatsiyaning  shakllantirishi  alohida  ahamiyatga  ega. 
Keyslar metodi  o‗qituvchining tafakkur turi sifatida, alohida paradigma ko‗rinishida gavdalanib, ijodiy 
salohiyatni rivojlantirish, noan‘anaviy tarzda fikrlash imkoniyatini beradi.  
 
“Keys metodi” ni  amalga oshirish bosqichlari 
 
Ish bosqichlari 
Faoliyat shakli va mazmuni 
1-bosqich:  Keys  va  uning  axborot 
ta‘minoti bilan tanishtirish 

 
yakka tartibdagi audio-vizual ish; 

 
keys bilan tanishish(matnli, audio yoki media 
shaklda); 

 
axborotni umumlashtirish; 

 
axborot tahlili; 

 
muammolarni aniqlash 
2-bosqich:Keysni  aniqlash-tirish  va 
o‗quv  topshirig‗ni belgilash 

 
individual va guruhda ishlash; 

 
muammolarni dolzarblik ierarxiyasini aniqlash; 

 
asosiy muammoli vaziyatni belgilash 
3-bosqich: 
Keysdagi 
asosiy 
muammoni  tahlil  etish  orqali  o‗quv 
topshirig‗ining    echimini  izlash,  hal 
etish yo‗llarini ishlab chiqish 

 
individual va guruhda ishlash; 

 
muqobil echim yo‗llarini ishlab chiqish; 

 
har  bir  echimning  imkoniyatlari  va  to‗siqlarni 
tahlil qilish; 

 
muqobil echimlarni tanlash 
4-bosqich:  Keys  echimini   echimini 
shakllantirish va asoslash, taqdimot.  

 
yakka va guruhda ishlash; 

 
muqobil 
variantlarni 
amalda 
qo‗llash 
imkoniyatlarini asoslash; 

 
ijodiy-loyiha taqdimotini tayyorlash; 

 
yakuniy  xulosa  va  vaziyat  echimining  amaliy 
aspektlarini yoritish 
 
 
Klaster (axborotni yoyish) usuli 
     Bu  usulning  asosiy  vazifasi  o‗rganilayotgan  ob‘ekt  talabalar  faoliyatini  pedagogik  voqelikni 
qismlarga ajratgan  holda  o‗zlashtirishga yo‗naltiriladi, unda ko‗p variantlilik asosida  tushuncha hamda 
hodisalarning  o‗zaro  ichki  va  tashqi  bog‗lanishlarini  aniqlash  ko‗nikmalarini  shakllantiradi,  mavzu 
bo‗yicha fikr-mulohazalarni erkinlashtirishga yordam beradi. 

    Mavzu  bo‗yicha  klasterlarni  tuzish  o‗quv  maqsadiga  qarab  bosqichma-bosqich  harakatlanishini 
taqazo  etadi,  oxir-oqibatda  yakuniy  natija  –  yangi  bilimlarni    o‗zlashtirish,  fikrlar  xilma-xilligini 
yaxlitlash asosida qo‗lga kiritiladi. 
    Klaster usulidan foydalanish uchun talabalarni kichik guruhlarga (3-5 ta) ajratish talab etiladi. Har bir 
guruhda  mavzuga  oid  alohida  o‗quv  elementlari  tanlanadi.  Buning  uchun  auditoriyada  darslik,  o‗quv 
qo‗llanmalari,  ma‘ruza  matnlari  va  boshqa axborot  manbalari bo‗lishi lozim. O‗qituvchi alohida  o‗quv 
elementlarini o‗zlashtirishi uchun 15-20 daqiqa vaqt ajratadi. 

Download 5.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling