Toshkent farmatsevtika instituti «ijtimoiy fanlar»


Download 5.15 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/23
Sana10.02.2018
Hajmi5.15 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

―TASDIQLAYMAN‖ 
O‗quv ishlari bo‗yicha  
prorektor, f.f.n Aliev S.U                                                                       
_________________ 
―___‖ _________2016_ yil
 
 
 
  O‗ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‗LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI 
 
TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI 
 
 
 
 
 
«IJTIMOIY FANLAR »   
KAFEDRASI
 
 
 
 
―PEDAGOGIKA RAZARIYASI TARIXI‖  
fani bo‗yicha 
 
O‗ Q U V –U S L U B I Y    M A J M U A 
 
  
 
                                               
 
Tuzuvchi: katta o‗qituvchi YUldasheva S.M 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toshkent -2016 

 
 
Toshkent farmatsevtika institutining ijtimoiy fanlar kafedrasi dosenti ,  
P.f.n. S.M.T o‗iychieva 
 
 
O‘quv -uslubiy majmua  institut - uslubiy  kengashining 2016  yil __________dagi ___-sonli 
qarori bilan tasdiqqa  tavsiya qilinga 
 
 
MUNDARIJA 
 
I.
 
Ishchi dastur………………………………………………………... 
II.
 
Sillabus................................................................................................. 
III.
 
Fannni o‗qitishda foydalaniladigan intrefaol ta‘lim 
metodlari…………………….............................................……….... 
IV.
 
Nazariy materiallar…… 
………………………..…………… … 
V.
 
Amaliy mashg‗ulot materiallari ……………………………… 
VI.
 
Keyslar banki………………………………………………………. 
VII.
 
Mustaqil ta‘lim mavzulari…………….…………………………. 
VIII.
 
Test 
IX.
 
Glossariy……………………………………………………..……... 
X.
 
Adabiyotlar  ro‗yxati…………………………..…………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOGLIQNI SAQLASH 
VAZIRLIGI 
 
TOSHKENT FARMASEVTIKA INSTITUTI 
 
«IJTIMOIY FANLAR »   
KAFEDRASI
 
                                     
 
 
 
 
Ro‗yxatga olindi:  
№___________________  
2016_ y. «___» _________  
―TASDIQLAYMAN‖ 
O‗quv ishlari bo‗yicha  
prorektor, f.f.n Aliev S.U                                                                       
_________________ 
―___‖ _________2016_ yil
 
 
 
 
PEDAGOGIKA  NAZARIYASI TARIXI
 
fanidan 
     
 
                  I  SH CH I    O‗ Q U V   D   A   S   T   U  R I  
 
 
 
 
Bilim sohasi: 500000 – Ijtimoiy ta‘minot va sog‗lio‗ni  saqlash  
Ta‘lim sohasi: 510000 - Sog‗lio‗ni  saqlash 
Bakalavriat yo`nalishi: 5111000 - Kasb ta‘limi 
 
Umumiy o`quv soati  - 114 soat 
shu jumladan: 
Ma‘ruza     - 36 soat   
Amaliy (seminar) mashg`ulot – 36 soat 
Mustaqil ish    -  42 soat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Toshkent – 2016 yi
 

 
Tuzuvchi:
        ―
Ijtimoiy fanlar‖
 
 kafedrasi   katta o‗qituvchisi                                                
                           
      
 
                                       
Yuldasheva S.M. 
 
 
 
 
 
Taqrizchilar:
       
TDPU ―Umumiy pedagogika‖kafedrasi  
                               dosenti p.f.n  A.Kaldibekova  
                 Toshkent farmasevtika institutininig ―Ijtimoiy fanlar‖ 
                   kafedrasi mudiri  i.f.n. K.K.Ismailov 
 
 
 
 
 
Ishchi  dastur  kafedraninig  2016  yil  «__»  __________  dagi    yig‗ilishida                       
muhokama   qilinib, tasdiqlash uchun tavsiya etildi. 
Kafedra mudiri                                          i.f.n. K.K.Ismailov 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ishchi dastur soha uslubiy kengashida muhokama qilindi va tasdiqlash uchun 
tavsiya etildi. 
―_____‖ ______________2016 yil ________ sonli bayonnomasi. 
 
 
Soha uslubiy kengash raisi: 
 
 
 
 
             
Ishchi dastur MUKda ko‗rib chiqildi va tasdiqlandi. 
 
 
―_____‖ ______________2016 yil ________ sonli bayonnomasi. 
 
 
 
 
                       
 
 

Kirish 
 
Bakalavr  darajasini  olish  uchun  ta‘lim  olayotgan  barcha  ta‘lim 
yo‗nalishlaridagi talabalar  pedagogika nazariyasi , tarixi fanidan: Ta‘lim va tarbiya 
jarayonini boshqarish, ta‘lim tizimida pedagogikaning o‗rni va roli, pedagogika va 
ta‘lim  nazariyasida  ilmiy-tadqiqot  usullari,  o‗quvchi  shahsini  tarbiyasi  va 
rivojlanishi,  ta‘lim-tarbiyaning    qonunlari  va  tamoyillari,  ta‘limning  tashkil  etish 
shakllari  va  usullari,  O‗zbekiston  Respublikasida  kasbiy  ta‘limni  rivojlanish 
tarixi,―Ta‘lim to‗g‗risida‖gi qonun va ―Kadrlar tayyorlash milliy dasturi‖, uzluksiz  
ta‘limning maqsadi, mazmuni, to‗zilishi, o‗rta maxsus kasb-hunar ta‘limini tashkil 
etish va boshqarish to‗g‗risidagi asosiy normativ xujjatlar, o‗rta maxsus kasb-hunar 
ta‘limi  mazmuni,  kasb-hunar  kollejlarini  boshqarish,  pedagogik  mahorat  va 
pedagogik  bilimdonlik  tushunchasi,  pedagogik  faoliyatning  o‗ziga  xosligi,  kasbiy 
bilimlar,  pedagogik  qobiliyatlar,  pedagogik  texnika  va  uni  shakllantirish  usullari, 
muloqat madaniyati va o‗qituvchi faoliyatining psixologiyasi, o‗quv-tarbiyaviy ish 
jarayonida o‗qituvchilarning pedagogik muloqat mahoratini tahlil qila olish va uni 
amalga  oshirish  yo‗llarini  bilishi,  pedagogik  texnologiya,  zamonaviy  pedagogik 
texnologiyaning  afzalliklari,  ularning  qo‗llanish  va  tavsifi,  o‗quv  jarayonining 
asosiy  kom‘onentlari  va  bosqichlari  haqida,  o‗quv  jarayonini  takomillashtirish, 
pedagogik 
texnologiyani 
didaktik 
loyihalashtirish, 
ta‘limda 
axborot 
texnologiyalari,  O‗rta  maxsus  kasb-hunar  ta‘lim  muassasalarida  ta‘limni  tashkil 
etish shakllari, usullari, vositalari, O‗rta maxsus kasb-hunar ta‘lim  muassasalarida 
kichiq  mutaxassis  tayyorlashga  davlat  tomonidan qo‗yilgan  talablar,  umumkasbiy 
fanlarni    o‗qitish  metodikasi,  O‗rta  maxsus  kasb-hunar  ta‘limi  tizimida  ishlab 
chiqarish  ta‘limi  metodikasi,  ishlab  chiqarish  amaliyotlarini  o‗tkazish  metodikasi, 
kasb  ta‘limi  didaktikasi  va  metodikasi  asoslari,  o‗qituvchining  o‗quv-uslubiy 
hujjatlari,  kasbiy  bilim,  ko‗nikma  va  malakalarni  o‗zlashtirishi  va  nazorat, 
zamonaviy  ta‘lim  texnologiyalari  haqida  tasavvurlarga  ega  bo‗lishi  nazarda 
tutiladi; 
             
Pedagogika  nazariyasi , tarixi
  
fanning maqsad va vazifalari.   
 
Bo‗lg‗usi  o‗qituvchilarning  hozirgi  zamon  pedagogika  fanining  nazariy 
asoslari bilan qurollantirish: ―Kadrlar tayyorlash milliy dasturi‖ni amalga  oshirish 
sharoitida  o‗quvchilarni  ma‘naviy-ahloqiy  tarbiyalashda  ta‘lim  samaradorligini 
oshirish uchun ularda zarur ko‗nikmalarni hosil qilish: bo‗lg‗usi o‗qituvchilarning 
pedagogik  tafakko‗rini  shakllantirish  negizini  yaratish:  pedagogik  fikrlash 
qobiliyatini  tarkib  to‗tirish:  ta‘limning  pedagogik  qonuniyatlari  hamda 
tamoyillariga  mos  holda  tegishli  qarorlar  qabul  qilish:  korrektsion  (maxsus) 
pedagogik  asoslarni  tushunish:  Farobiy,  Beruniy,  Ibn  Sino,  YUsuf  Hos  Hojib, 
Alisher  Navoiy,  Abdulla  Avloniy,  YAn  Amos  Komenskiy,  K.D.Ushinskiy  va 
boshqa mutaffakirlarning ta‘limiy, ahloqiy qarashlarini, umumbashariy qadriyatlar, 
―Qur‘onu  Karim‖,  ―Hadisu  SHarif‖dagi  umuminsoniy  va  ma‘naviy  ahloqiy 
tamoyillarini  o‗rganish;  hozirgi  zamon  texnologiyalarini  bilish  hamda  ularni 
amaliyotda qo‗llay olishdan iborat.       
 «  Pedagogika  nazariyasi  ,  tarixi»  fani  bo`yicha  talabalarning  bilimiga, 
o`quviga, ko`nikmasiga qo`yiladigan talablar 

  «Pedagogika  nazariyasi  ,  tarixi  »  o‗quv  fanini  o‗rganish  jarayonida   
quyidagi pedagogik tushunchalarni bilish va ko‗nikmalarga ega bo‗lish zarur: 

 
ta‘lim-tarbiya  ishlarini  mustaqillik  g`oyalaridan  foydalanilgan  qolda 
pedagogik qonuniyatlar va tamoyillarga uyg`un qolda o‗tkazish;  

 
pedagogik  faoliyatni  rejalashtirishda,  yaqin,  o‗rta  davrni  va  istiqbolni  ko‗zlab 
maqsad, vazifalarni belgilash; 

 
amaliyotda  o‗itish  hamda  ma‘naviy-axloqiy  tarbiyalashning  asosiy 
shakllarini qo‗llash; 

 
amaliyotda      o‗qitish      va      ma‘naviy-axloqiy      tarbiyalashning      qulay 
metod  va  vositalarini  qo‗llash,  ma‘lum  vaziyatlarda  ulardan        tog`ri 
foydalana olish; 

 
ta‘lim  jarayonini  zamonaviy  pedagogik  texnologiyalar.  SHarq  va 
g`arbning ilg`or pedagogik tajribalaridan foydalangan holda tashkil etish; 

 
oquvchilar  jamoasini  o‗z      oldiga      qo‗ygan      vazifalarni      to‗g‗ri 
bajarilishini tashkil etish; 

 
shaxs  faoliyati va xulqini rag`batlantirib borish; 

 
pedagogik vaziyatlar, ta‘lim va tarbiya natijalarini tahlil eta olish, jamoani   
o‗rganish;    o‗zlashtirmaslik  sabablarini,      kamchiliklarni      aniqlash      va   
ularni   bartaraf   etish   uchun samarali tadbirlarni belgilash;  

 
o‗z bilimini oshirib borish, amaliyotda pedagogika fanidagi yutuqar, 
ilg`or  tajribalardan  foydalanish,  qulay  pedagogik  tadqiqotlar 
o‗tkazish, pedagogik faoliyatda yuzakichilik va bir qoli‘da ishlashga 
yo‗l qo‗ymay, ishga ijobiy munosabatni namoyon etish;   

 
guruh            rahbari            va            tarbiyachi-murabbiy            vazifalarining 
samaradorligiga 
erishish, 
tashqi 
ta‘lim, 
ota-onalar, 
mahalla, 
jamoatchilik, bilan o‗z-o‗zini boshqarishni tashkil etish. 
« Pedagogika nazariyasi , tarixi » fanining boshqa fanlar bilan aloqasi.  
           Pedagogika  nazariyasi  .  tarixi  fani  –  falsafa,  iqtisod,  O`zbekistonda 
demokratik  jamiyat  qurish  nazariyasi  va  amaliyoti,  siyosatshunoslik,  madaniyat-
shunoslik,  sotsiologiya,  psixologiya,  huquqshunoslik,  mantiq,  etika  va  estetika, 
ma‘naviyat  va  ma‘rifat  asoslari,  O`zbekiston  tarixi  o`quv  fanlarini  o`qitish 
metodikasi maktab gigienasi va fiziologiyasi, o`zbek va rus tillari kabi fanlar bilan 
o‗zviy aloqada o`rganiladi.  
               
Pedagogika nazariyasi , tarixi fanni o‗qitishda zamonaviy axborot va 
pedagogik texnologiyalar. 
O‗quv jarayoni bilan bog‗liq ta‘lim sifatini belgilovchi holatlar quyidagilar: 
yuqori  ilmiy-pedagogik  darajada  dars  berish,  muammoli  ma‘ruzalar  o‗qish, 
darslarni  savol-javob  tarzida  qiziqarli  tashkil  qilish,  ilg‗or  pedagogik 
texnologiyalardan  va  mul‘timedia  vositalaridan  foydalanish,  tinglovchilarni 
undaydigan,  o‗ylantiradigan  muammolarni  ular  oldiga  qo‗yish,  talabchanlik, 
tinglovchilar  bilan  individual  ishlash,  erkin  muloqot  yuritishga,  ilmiy  izlanishga 
jalb qilish.  

―Pedagogika    nazariyasi  ,  tarixi‖  loyihalashtirishda  quyidagi  asosiy 
konseptual yondoshuvlardan foydalaniladi: 
 
SHaxsga  yo‗naltirilgan  ta‘lim.
  Bu  ta‘lim  o‗z  mohiyatiga  ko‗ra  ta‘lim 
jarayonining  barcha  ishtirokchilarini  to‗laqonli  rivojlanishlarini  ko‗zda  tutadi.  Bu 
esa  ta‘limni  loyihalashtirilayotganda,  albatta,  ma‘lum  bir  ta‘lim  oluvchining 
shaxsini  emas,  avvalo,  kelgusidagi  mutaxassislik  faoliyati  bilan  bog‗liq  o‗qish 
maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishni nazarda tutadi.  
Tizimli  yondoshuv. 
Ta‘lim  texnologiyasi  tizimning  barcha  belgilarini  o‗zida 
mujassam  etmog‗i  lozim:  jarayonning  mantiqiyligi,  uning  barcha  bo‗g‗inlarini 
o‗zaro bog‗langanligi, yaxlitligi.  
Faoliyatga  yo‗naltirilgan  yondoshuv
.  SHaxsning  jarayonli  sifatlarini 
shakllantirishga,  ta‘lim  oluvchining  faoliyatni  aktivlashtirish  va  intensivlashtirish, 
o‗quv  jarayonida  uning  barcha  qobiliyati  va  imkoniyatlari,  tashabbuskorligini 
ochishga yo‗naltirilgan ta‘limni ifodalaydi. 
 
Faoliyatga  yo‗naltirilgan  yondoshuv.
  SHaxsning  jarayonli  sifatlarini 
shakllantirishga,  ta‘lim  oluvchining  faoliyatni  aktivlashtirish  va  intensivlashtirish, 
o‗quv  jarayonida  uning  barcha  qobiliyati  va  imkoniyatlari,  tashabbuskorligini 
ochishga yo‗naltirilgan ta‘limni ifodalaydi.  
Dialogik  yondoshuv. 
Bu  yondoshuv  o‗quv  munosabatlarini  yaratish 
zaruriyatini  bildiradi.  Uning  natijasida  shaxsning  o‗z-o‗zini  faollashtirishi  va  o‗z-
o‗zini ko‗rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.  
Hamkorlikdagi ta‘limni tashkil etish.
 Demokratik, tenglik, ta‘lim beruvchi 
va  ta‘lim  oluvchi  faoliyat  mazmunini  shakllantirishda  va  erishilgan  natijalarni 
baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e‘tiborni qaratadi. 
Muammoli  ta‘lim.
  Ta‘lim  mazmunini  muammoli  tarzda  taqdim  qilish  orqali 
ta‘lim  oluvchi  faoliyatini  aktivlashtirish  usullaridan  biri.  Bunda  ilmiy  bilimni 
o‗ektiv  qarama-qarshiligi  va  uni  hal  etish  usullarini,  dialektik  mushohadani 
shakllantirish  va  rivojlantirishni,  amaliy  faoliyatga  ularni  ijodiy  tarzda  qo‗llashni 
mustaqil ijodiy faoliyati ta‘minlanadi.  
Axborotni  taqdim  qilishning  zamonaviy  vositalari  va  usullarini 
qo‗llash
  -  yangi  kompyuter  va  axborot  texnologiyalarini  o‗quv  jarayoniga 
qo‗llash.  
O‗qitishning  usullari  va  texnikasi. 
Ma‘ruza  (kirish,  mavzuga  oid, 
vizuallash), muammoli ta‘lim, keys-stadi, pinbord, paradoks va loyihalash usullari, 
amaliy ishlar.  
O‗qitishni  tashkil  etish  shakllari:
  dialog,  polilog,  muloqot  hamkorlik  va 
o‗zaro o‗rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh.  
O‗qitish  vositalari:
  o‗qitishning  an‘anaviy  shakllari  (darslik,  ma‘ruza  matni) 
bilan bir qatorda – kompyuter va axborot texnologiyalari.  

Kommunikatsiya  usullari:
  tinglovchilar  bilan  operativ  teskari  aloqaga 
asoslangan bevosita o‗zaro munosabatlar.  
Teskari  aloqa  usullari  va  vositalari:
  kuzatish,  blits-so‗rov,  oraliq  va  joriy 
va yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o‗qitish diagnostikasi.  
Boshqarish  usullari  va  vositalari:
 o‗quv  mashg‗uloti bosqichlarini belgilab 
beruvchi  texnologik  karta  ko‗rinishidagi  o‗quv  mashg‗ulotlarini  rejalashtirish, 
qo‗yilgan maqsadga erishishda o‗qituvchi va tinglovchining birgalikdagi harakati, 
nafaqat auditoriya mashg‗ulotlari, balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning 
nazorati.  
Monitoring va baholash:
 o‗quv mashg‗ulotida ham butun kurs davomida ham 
o‗qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxirida test topshiriqlari 
yoki yozma ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi.  
―Pedagogika  nazariyasi  ,  tarixi‖  fanini  o‗qitish  jarayonida  kompyuter 
texnologiyasidan,  ―excel‖  elektron  jadvallar  dasturlaridan  foydalaniladi.  Ayrim 
mavzular  bo‗yicha  talabalar  bilimini  baholash  test  asosida  va  kompyuter 
yordamida  bajariladi.  ―Internet‖  tarmog‗idagi  rasmiy  iqtisodiy  ko‗rsatkichlaridan 
foydalaniladi, tarqatma materiallar tayyorlanadi, test tizimi hamda tayanch so‗z va 
iboralar asosida oraliq va yakuniy nazoratlar o‗tkaziladi.  
                   
 
―Pedagogika nazariyasi , tarixi‖  fanidan mashg`ulotlarning  mavzular va 
soatlar bo`yicha taqsimlanishi.
 
      
   № 
 
                               mavzuning nomi 
Jami  Ma`ruza  Amaliy  TMI 
Jami 
soat 

 
Kadrlar tayyorlash milliy modeli.O‗zbekiston 
respublikasida ta‘lim sohasidagi islohatlar. 


 Pedagogika fanining  predmeti,maqsad va 
vazifalari.  

 

SHaxsning rivojlanishi,tarbiyasi va 
ijtimoiylashuvi. 

 

Didaktika ta‘lim nazariyasi sifatida.  


 
Ta‘lim tamoyillari, qonuniyatlari.  


 
Ta‘lim mazmuni va mohiyati.  


Ta‘lim usullari va vositalari. 


Ta‘limni tashkil etish shakllari.  


 
Dars tiplari va turlari. 

10 
Ta‘lim texnologiyalari  


11 
Muammoli  ta‘lim 
  

12 
 Pedagogika tarixi fan va o‗quv  predmeti 
sifatida. Eng qadimgi davrlardan VII 
asrgacha ta‘lim-tarbiya va   pedagogik fikrlar
 

 
13 
VII  asrdan  IX  asrgacha  tarbiya,  maktab  va   
pedagogik fikrlar
 

 
14 
IX  asrdan
  XIV
  asrning  birinchi  yarmigacha 
tarbiya,  tarbiya,  maktab  va      pedagogik 
fikrlar                                                                                                  

15 
XIV
 asrning ikkinchi yarmidan
 
XVII
 asrgacha 
tarbiya, maktab va   pedagogik fikrlar 

16 
XVII  -  XX
  asrlarda
 
tarbiya  va      pedagogik 
fikrlar
 

17 
Mustaqil  O‗zbekiston  Respublikasila  ta‘lim 
tizimi,  istiqlol  yillarida      pedagogik  fikrlar 
taraqqiyoti  
 

18 
Jahon   pedagogika fanining taraqqiyot tarixi
  

 
 
72 
36 
36 
42 
114 
 
Asosiy qism: Fanning uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi 
Asosiy qismda (ma‘ruza) fanni mavzulari mantiqiy ketma-ketlikda keltiriladi. Har 
bir  mavzuning  mohiyati  asosiy  tushunchalar  va  tezislar  orqali  ochib  beriladi. 
Bunda mavzu bo‗yicha talabalarga DTS asosida etkazilishi zarur bo‗lgan bilim va 
ko‗nikmalar to‗la qamrab olinishi kerak.  
            Asosiy  qism  sifatiga  qo‗yiladigan  talab  mavzularning  dolzarbligi,  ularning  ish 
beruvchilar  talablari  va  ishlab  chiqarish  ehtiyojlariga  mosligi,  mamlakatimizda 
bo‗layotgan  ijtimoiy-siyosiy 
va 
demokratik 
o‗zgarishlar,  iqtisodiyotni 
erkinlashtirish,  iqtisodiy-huquqiy  va  boshqa  sohalardagi  islohatlarning  ustuvor 
masalalarini  qamrab  olishi  hamda  fan  va  texnologiyalarning  so‗ngti  yutuqlari 
e‘tiborga olinishi tavsiya etiladi 
                         
                                        Ma`ruza  mashg`ulotlari 
 
Kadrlar tayyorlashning milliy modeli
.
 O‗zbekiston Respublikasida 
ta‘lim sohasidagi islohotlar. 
 
O‗zbekiston Respublikasida ta‘lim sohasidagi 
islohotlar. Ta‘lim to‗grisidagi qonun va uning mohiyati, mazmuni.O‗zbekiston 
Respublikasida kadrlar tayyorlashning milliy modeli va uning asosiy tarkibiy 
qismlari;  Uzluksiz ta‘lim tizimi va turlari.Pedagoglik (o‗qituvchi-muallim, 
tarbiyachi-murabbiy) kasbi. pedagoglik kasbining paydo bo‗lishi va ravnaq to‗ishi. 
SHarq mutafakkirlari (Al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, 
Abu Ali Ibn Sino, alisher Navoiy va boshqalar) va o‗arb pedagoglari jamiyatda 
pedagoglik kasbining tutgan o‗rni haqida. o‗qituvchi-bakalavrning asosiy 
vazifalari, burch va mas‘uliyatlari.Pedagogik mahoratni egallash yo‗llari. Abu Nasr 
Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy, YAn Amos 

Komenskiy, Lev Tolstoy, hamza o‗akimzoda Niyoziy, Abdulla Avloniy kabi 
buyuk mutafakkirlarning ilmiy salohiyati va pedagogik madaniyati. Ularning 
pedagogika fani va maorif rivojiga qo‗shgan hissasi. hozirgi sharoitda o‗qituvchi-
murabbiy shaxsiga qo‗yilgan talablarning ortib borishi. O‗zbekiston Respublikasi 
xalq o‗qituvchisi-pedagogik mahorat ustasi. 
Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyalari: dialogic  yondoshuv , ogzaki bayon qilish , 
suhbat munozara
 
 
Adabiyotlar ro‗yhati: A1, A2, A3, A4 ,Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q7, Q9, Q10. 
 
Pedagogika fanining predmeti , maqsad va vazifalari. Pedagogika ijtimoiy fan 
sifatida. Uning jamiyat taraqqiyotida tutgan o‗rni, rivojlanish bosqichlari va ilmiy-
nazariy, amaliy istiqbolni belgilash vazifalari.Pedagogika fanining asosiy 
kategoriyalari va tushunchalari tarbiya, ta‘lim o‗qitish, o‗qish), ma‘lumot, bilim, 
ko‗nikma va malakalar, rivojlanish.Pedagogika fanining tuzilishi. Pedagogika 
fanining tarmoqlari. Pedagogikaning falsafa, sotsiologiya, psixologiya, fiziologiya, 
meditsina va boshqa insonshunoslik fanlari bilan aloqasi. Pedagogika fanlari tizimi. 
Asosiy  pedagogik  jarayonlar  va  ularning  bir  butunligi,  pedagogik  jarayonlarni 
tadqiq  qilishning  o‗ziga  xos  xususiyatlari.  Ilmiy  pedagogik  tadqiqotlarning 
nazariy  va  amaliy  jihatlari.Pedagogika  fanining  ilmiy-tadqiqot  metodlari  va 
ularning  tavsifi.  Nazariy  tadqiqot  metodlari  qiyosiy-tarixiy  tahlil,  qiyosiy 
taqqoslash,  umumlashtirish,  modellashtirish  va  boshqalar.  Amaliy  tadqiqot 
metodlari  ilmiy  kuzatish,  suhbat,  intervyu,  so‗rovnoma,  test,  reyting,  statistik 
tahlil,  hujjatlar  taxlili,  ilmiy  tajriba,  ilmiy  tajriba  sinovi  (tabiiy,  laboratoriya, 
amaliy va boshqalar). Tajriba — sinov ishlari va ularni kuzatish metodikasi. 
Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyalari: dialogic  yondoshuv , ogzaki bayon,― aqliy 
hujum, suhbat munozara.
 
 


Download 5.15 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling