Toshkent farmatsevtika instituti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/38
Sana07.03.2018
Hajmi5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


 
O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O„RTA MAXSUS TA‟LIM VAZIRLIGI 
O„ZBEKISTON  RESPUBLIKASI SOG„LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI 
TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O„ZBEKISTONDA DEMOKRATIK JAMIYAT QURISH 
NAZARIYASI VA AMALIYOTI 
FANIDAN  
O„QUV - USLUBIY  
MAJMUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOSHKENT-2016 
 
 


 
O„ZBEKISTON  RESPUBLIKASI SOG„LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI 
 
TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI  
 
IJTIMOIY FANLAR KAFEDRASI  
 
―TASDIQLAYMAN‖ 
O‗quv ishlari bo‗yicha prorektor 
                                                                            S.U.Aliev __________________   
                                                                       ―____‖  ________ 2016 yil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O„ZBEKISTONDA DEMOKRATIK JAMIYAT QURISH 
NAZARIYASI VA AMALIYOTI 
FANIDAN  
O„QUV - USLUBIY  
MAJMUA 
(bakalavriatning barcha yo„nalishlari uchun) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toshkent 2016 


 
Bilim sohasi: 500000 – Ijtimoiy ta‟minot va sog‟lio‟ni  saqlash 
Ta'lim sohasi: 510000 - Sog‟lio‟ni  saqlash 
Bakalavriat yo`nalishi:     5111000 - Kasb ta'limi 
                                   5510500 – Farmatsiya 
                                   5320500 – Biotexnologiya 
                                   5510600 – Sanoat farmatsiyasi 
 
Umumiy o`quv soati  -112soat 
shu jumladan: 
Ma'ruza  -28 soat   
Amaliy (seminar) mashg`ulot -28 soat 
Mustaqil ish  -56soat 
 
 
Tuzuvchi:        ―Ijtimoiy fanlar‖  kafedrasi o‘qituvchisi                                                 
Ahmedova F.M. 
 
 
   Taqrizchilar: M.Qahharova, falsafa fanlari doktori, dotsent, Toshkent davlat pedagogika     
   universiteti 
 
   Toshkent farmasevtika institutininig  ―Ijtimoiy fanlar‖  kafedrasi mudiri 
    i.f.n. K.K.Ismailov 
 
 
Majmua Ishchi dastur namunaviy dastur asosida ishlab chiqildi va kafedraninig 2016 yil «__» 
__________ dagi  yig‘ilishida muhokama   qilinib, tasdiqlash uchun tavsiya etildi. 
Kafedra mudiri                                          i.f.n. K.K.Ismailov 
 
 
 
 
Majmua soha uslubiy kengashida muhokama qilindi va tasdiqlash uchun tavsiya etildi. 
―_____‖ ______________2016yil ________ sonli bayonnomasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
MUNDARIJA 
 
1. Namunaviy dastur.................................................... 
2. Ishchi dastur.............................................................. 
3. Ta‘lim texnologiyalari......................................... 
4. Nazorat uchun savollar (JN, ON, YAN)................ 
5. Umumiy savollar.................................................... 
6. O‗quv materiallari................................................. 
7. Ma‘ruza mantlari................................................... 
8. Test topshiriqlari................................................. 
9. Referatlar, mustaqil ish mavzulari................ 
10. Glossariy................................................................. 
11. Tarqatma materiallar.......................................... 
12. Adabiyotlar............................................................... 
13. Tayanch iboralar va so‗zlar..................................... 
14. Xorijiy manbalar................................................. 
15. Annotatsiya................................................................ 
16. Muallif to‗g‗risida ma‘lumot............................ 
17. Foydali maslahatlar........................................... 
18. Baholash mezoni...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI 
OLIY O„RTA MAXSUS TA‟LIM VAZIRLIGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O„ZBEKISTONDA DEMOKRATIK JAMIYAT QURISH 
NAZARIYASI VA AMALIYOTI 
FANIDAN NAMUNAVIY 
DASTUR 
(bakalavr yo‗nalishi uchun) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toshkent - 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Mazkur  namunaviy  dastur  Oliy  va  o‗rta  maxsus,  kasb-hunar  ta‘limio‗quv-metodik 
birlashmalari  faoliyatini  muvofiqlashtiruvchi  kengashning2011  yil  9  sentyabrdagi  3 -son  majlis 
bayoni bilan tajribaviy dastursifatida ma‘qullangan. 
Ushbu  dastur  ―O‗zbekistonda  demokratik  jamiyat  qurish  nazariyasi  vaamaliyoti‖  fanidan 
bakalavrning  tayyorgarlik  darajasi  va  zaruriybilimlari  mazmuniga  qo‗yiladigan  talablar  asosida 
tayyorlangan. 
Tajribaviy  dasturni kelgusida  to‗ldirilgan va  boyitilgan  holda chopetish zaruratini  hisobga 
olib, fikr-mulohazalaringizni quyidagimanzilga yuborishingizni so‗raymiz: 
Toshkent  shahar,  2-CHimboy  ko„chasi  96-uy,  Oliy  va  o„rta  maxsusta‟lim  vazirligi 
“Ma‟naviy-axloqiy tarbiya” boshqarmasi,tel.:  
246-10-58, 246-10-54. 
 
 
Fanning o„quv dasturi Mirzo Ulug„bek nomidagi O„zbekiston Milliy 
universitetida ishlab chiqildi. 
 
 
Tuzuvchilar: 
Ergashev I. – siyosiy fanlari doktori, professor (DJQA) 
Quronboev Q. – siyosiy fanlari doktori (O‗zMU) 
Otamurotov S– falsafa fanlari doktori, professor (TKTI) 
O‗tamurodov A. – falsafa fanlari nomzodi, dotsent (O‗zMU) 
Xabibullaeva D. – tarix fanlari nomzodi, dotsent (O‗zMU) 
Musaev O.                            – tarix fanlari nomzodi, dotsent (O‗zMU) 
Ro‗zimetova D. – falsafa fanlari nomzodi, dotsent (O‗zMU) 
SHerniyozova G. – siyosiy fanlari nomzodi, dotsent (QQDU) 
Xolov A. – katta o‗qituvchi (DJQA) 
Nishanbaeva E. – katta o‗qituvchi (O‗zMU) 
 
Taqrizchilar: 
YAkubov B. – tarix fanlari nomzodi (O‗zR Oliy Majlisi Spiker 
o‗rinbosari) 
Nazarov N. – siyosiy fanlar doktori, professori (MRDI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fanning  o‗quv  dasturi  Mirzo  Ulug‗bek  nomidagi  O‗zbekiston  Milliyuniversiteti  Ilmiy-uslubiy 
kengashi tomonidan tavsiya etilgan(2011 yil 19 avgustdagi 1-son bayonnoma). 
 
 


 
Kirish 
O‗zbekiston  davlat  mustaqilligini  qo‗lga  kiritgandan  so‗ng  o‗z  oldigademokratik  huquqiy 
davlat  qurish  va  fuqarolik  jamiyati  asoslarinishakllantirishni  asosiy  maqsad  qilib  qo‗ydi.  SHu 
yo‗nalishda  jamiyatningva  davlat  qurilishining  barcha  sohalarida  demokratik  talablarga 
mosko‗plab islohotlar amalga oshirildi va oshirilmoqda. 
Mustaqil  taraqqiyot  yo‗li  davomida  mamlakatimizda  yangi  fanlarshakllanishi  va 
rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Ana shuimkoniyat va zaruriyatdan kelib chiqqan 
holda  O‗zbekistonda  demokratikjamiyat  qurish  nazariyasi  va  amaliyoti  fani  shakllanib, 
rivojlanibbormoqda. 
O‗zbekistonda  demokratik  jamiyat  qurish  nazariyasi  va  amaliyotifanini  o‗qitish  bo‗yicha 
dastur  ishlab  chiqildi.  Ushbu  dasturda  fanningmaqsadi,  vazifalari  va  mazmuni  ifodalangan 
bo‗lib, 
O‗zbekistondademokratik 
jamiyat 
qurilishida 
yangi 
tarixiy 
davrning 
boshlanishi;Prezident Islom Karimov tomonidan demokratik davlat qurish vafuqarolik jamiyatini 
shakllantirishning  nazariy  asoslari  ishlabchiqilishi  hamda  amaliyotga  tadbiq  etilishi, 
demokratiyanishakllantirishda  jahon  tajribalariga  tayanilishi,  demokratiyani  anglashva  uni 
shakllantirish,  erkin  jamiyat  taraqqiyoti,  demokratiyaning  mazmun-mohiyatini  belgilovchi 
mezonlarni  yoritishga  qaratilgan.  Zero,  IslomKarimov  ta‘kidlaganidek:  «Demokratiya 
jamiyatning  qadriyatiga,  har  birinsonning  boyligiga  aylanmog‗i  kerak.  Bu  esa  bir  zumda 
bo‗ladigan  ishemas.  Xalqning  madaniyatidan  joy  ololmagan  demokratiya  turmushtarzining 
tarkibiy qismi ham bo‗la olmaydi. Bu tayyorgarlik ko‗rish va 
demokratiya tamoyillarini o‗zlashtirishdan iborat ancha uzoq muddatlijarayondir»1. 
 
O„quv fanining maqsadi va vazifalari 
 
Fanni  o„qitishdan  maqsad  -  talaba  yoshlar  ongiga  demokratiyaningnazariy  asoslari  va 
qadriyatlarini singdirish, demokratik jamiyatdayashash ko‗nikmalarini shakllantirishdan iborat. 
Fanning vazifalari: 
O‗zbekistonda  demokratik  jamiyat  qurish  nazariyasi  va  amaliyotifanining  predmeti, 
ob‘ekti,  maqsadi  va  vazifalarini  tushuntirish;Demokratiyaning  asosiy  tushunchalari  va 
qonuniyatlarini o‗rgatish,uning hayotimizda tutgan o‗rni va ahamiyatini ko‗rsatish 
«O‗zbekistonning  o‗ziga  xos va  mos taraqqiyot yo‗li», «demokratiya»,«dunyoviy davlat», 
«demokratik  jamiyat»,  «demokratik  ong»,  «demokratiktafakkur»  kabi  tushunchalar  mazmun-
mohiyatini talabalar ongigasingdirish; 

Karimov 
I.A. 
Hozirgi 
davrda 
demokratik 
islohotlarni 
chuqurlashtirishning 
dolzarbvazifalari. T.5. — T.: «O‗zbekiston», 1997. 
Demokratik jamiyatning umumbashariy qadriyatlari va tamoyillarini yoritish; 
O‗zbekistonda fuqarolik jamiyati qurilishining ustuvor yo‗nalishlarini tushuntirish; 
Demokratik  jamiyat  to‗g‗risidagi  dastlabki  qarashlar  va  uningrivojlanish  bosqichlarini 
ko‗rsatish; 
Bir  tizimdan  ikkinchi  bir  tizimga  o‗tish  davrida  ―o‗tish  davri‖ningtabiiyligi  haqida 
talabalarga tushunchalar berish; 
Qonun ustuvorligi demokratik, fuqarolik jamiyati qurishning asosiekanligini ko‗rsatish; 
Fuqaro  erkinligi  va  faolligini  ta‘minlashning  demokratik  jamiyatqurishdagi  rolini  e‘tirof 
etish; 
Jamiyat  iqtisodiy  hayotini  erkinlashtirish  va  demokratlashtirishning  o‗zaro  aloqadorligini 
izohlash; 
Demokratik  jamiyat  shakllanishida  mahalla  va  fuqarolarning  o‗zini-zi  boshqarish 
organlarining rolini yoritish; 
Demokratik jamiyatni  barpo etishda nodavlat  notijorat va jamoatirlashmalarining  o‗rni  va 
ahamiyatini ochib berish; 
Demokratik jamiyat qurishda kuchli ijtimoiy himoya tiziminingarurligini ilmiy asoslash; 


 
O‗zbekistonning  jahon  hamjamiyati  bilan  hamkorligida  demokratikamoyillarga 
asoslanishini ko‗rsatib berishdan iborat. 
 
Fan bo„yicha talabalarning bilimi, ko„nikma va malakasiga 
qo„yiladigan talablar 
 
―O‗zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti‖quv fanini  o‗zlashtirish 
jarayonida amalga oshiriladigan masalalaroirasida bakalavr: 
-  demokratik  jamiyat  to‗g‗risida  nazariy  bilimlar  va  ularningzbekistonda  qo‗llanilishi 
to‗g‗risida; 
-  O‗zbekistonda  ijtimoiy-madaniy  taraqqiyot  jarayoni  xaqida;jamiyatning  sotsial  madaniy 
taraqqiyoti to‗g‗risida; 
xalqda madaniy, ijtimoiy, siyosiy tasavvurlar shakllanishi vaaraqqiyoti to‗g‗risida; 
-  demokratik  boshqaruv  strategiyasi  va  etikasi  haqida;demokratik  taraqqiyotning  o‗zbek 
modeli haqida; 
o‗tmish, bugun va kelajak voqealarini baholashda siyosiy-tarixiyajribalardan foydalanish; 
demokratik davlat boshqaruv nazariyasi bo‗yicha tasavvurga egabo‗lishi; 
davlat hokimiyati organlari tizimini bilishi; 
demokratik davlat boshqaruvi tuzilmasini; 
demokratik davlat qurilishi nazariyasi mohiyatini bilishiva foydalana olishi kerak. 
 
 
 
 
 
Fanning o„quv rejadagi boshqa fanlar bilan o„zaro bog„liqligi 
 
―O‗zbekistonda  demokratik  jamiyat  qurish  nazariyasi  va  amaliyoti‖fani  o‗quv  rejasidagi 
―Siyosatshunoslik‖,  ―Sotsiologiya‖,  ―O‗zbekistontarixi‖,  ―Huquqshunoslik‖,  ―Falsafa‖,  ―Milliy 
g‗oya:  asosiy  tushuncha  vatamoyillar‖  kabi  fanlar  bilan  o‗zaro  bog‗liq.  Mazkur  fanlar 
shaxsningsiyosiy-intellektual  kamolotida,  ijtimoiy  munosabatlarda  demokratik,umuminsoniy 
qadriyatlarning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. 
 
Fanning ishlab chiqarishdagi o„rni 
 
―O‗zbekistonda  demokratik  jamiyat  qurish  nazariyasi  va  amaliyoti‖  fan  sohasida 
egallangan bilimlar insonning maqsadini aniqlashda,demokratik jamiyatda yashash ko‗nikmasini 
shakllantirishda, 
huquqiytenglikka  amal 
qilishga, 
ijodiy 
faoliyati  jarayonida  burch 
vamas‘uliyatni  his  qilishga  ijobiy  ta‘sir  qiladi.  Insonning  dunyoda  o‗zo‗rnini  anglashda, 
maqsadli  faoliyat  yuritishda,  demokratik  jamiyattaraqqiyotiga  munosib  hissa  qo‗shishda 
namoyon bo‗ladi. 
 
Fanni o„qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar 
 
―O‗zbekistonda  demokratik  jamiyat  qurish  nazariyasi  va  amaliyoti‖fanini  o‗qitish 
jarayonida  ilmiylik,  tarixiylik,  mantiqiylik,ob‘ektivlik  tamoyillariga  amal  qilingani  holda 
an‘anaviy  usullar,davra  suhbati,  klaster,  bahs-munozara,  aqliy  hujum,  matbuotkonferensiyasi, 
taqdimot kabi zamonaviy pedogogik texnologiyavositalaridan foydalanish maqsadga muvofiq. 
Fanni  o‗zlashtirish  mobaynida  interfaol  usullarning  turlishakllaridan,  zamonaviy  elektron 
texnika vositalaridan, ko‗rgazmaliqurollardan keng foydalaniladi. 
 
 


 
I BO„LIM. O„ZBEKISTONDA DEMOKRATIK JAMIYAT QURISH 
NAZARIYASI VA RIVOJLANISHI 
“O„ZBEKISTONDA DEMOKRATIK JAMIYAT QURISH NAZARIYASI VA 
AMALIYOTI” FANINING PREDMETI, OB‟EKTI, MAQSAD VA 
VAZIFALARI 
―O‗zbekistonda  demokratik  jamiyat  qurish  nazariyasi  va  amaliyoti‖fanining  ob‘ekti  va 
predmeti.  O‗zbekistonning  siyosiy  hayoti  va  undagio‗zgarishlar.  O‗zbekistonda  demokratik 
jamiyat 
qurish 
shart-sharoitlari,omillari 
va 
amal 
qilish 
qonuniyatlarini 
o‗rganish. 
―O‗zbekistondademokratik  jamiyat  qurish  nazariyasi  va  amaliyoti‖  fanining  maqsadi 
vavazifalari. O‗zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi vaamaliyoti‖ fanining maqsadi 
–  yoshlarda  O‗zbekistonda  demokratik  jamiyatqurishning  o‗ziga  xos  xususiyatlari  hamda 
umume‘tirof  etilgandemokratik  tamoyillar  va  uni  amalga  oshirish  shart-sharoitlarito‗g‗risida 
bilim, ko‗nikma va malaka hosil qilish. 
O‗zbekistonda  demokratik  davlat  va  fuqarolik  jamiyatiningshakllanishi  va  amal  qilish 
qonuniyatlari. 
O‗zbekistonda  demokratik  huquqiy  davlat  va  fuqarolik  jamiyatiniqurishning  o‗ziga  xos 
xususiyatlari. YOshlarni demokratik davlat vafuqarolik jamiyati to‗g‗risidagi g‗oyalar, qarashlar, 
nazariya vata‘limotlar bilan tanishtirishning ahamiyati. 
Fanning  asosiy  tushunchalari  va  uning  qonuniyatlari.  Demokratikjamiyatga  doir  bo‗lgan 
umumiy tushunchalar. ―O‗zbekistonda demokratikjamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti‖ fanini 
bilan  bevosita  bog‗liqtushunchalar.  ―O‗zbekistonning  o‗ziga  xos  va  mos  mustaqil  taraqqiyot 
yo‗li‖,―demokratiya‖, ―huquqiy davlat‖, ―fuqarolik jamiyati‖, ―demokratikjamiyat‖, ―demokratik 
ong‖,  ―demokratik  tafakkur‖,  ―demokratikjamiyatning  milliy-ma‘naviy  negizlari‖,  ―milliy 
davlatchilik‖,―demokratik  jamiyatga  o‗tish  davri‖  va  ―o‗zbek  modeli‖,  ―demokratikjamiyatning 
umumbashariy  qadriyatlari  va  tamoyillari‖,  ―O‗zbekistondafuqarolik  jamiyati  qurilishining 
ustuvor yo‗nalishlari‖. 
Demokratik  jamiyat  qurishning  umumjahon  e‘tirof  etganqonuniyatlari  va  uning 
O‗zbekistonda  o‗ziga  xos  taraqqiyot  yo‗liningmavjudligi,  O‗zbekistonda  demokratik  jamiyat 
qurishda  milliy-madaniymerosga  tayanish.  Milliy  davlatchilik  negizlarini  hisobga  olish. 
Uningamaliy  jihatlari.  Mamlakatimizda  demokratik  jamiyatni  barpo  etishdasiyosiy  institutlar, 
mafkuralar  va  fikrlar  xilma-xilligiga  asoslanishi.―O‗zbekistonda  demokratik  jamiyat  qurish 
nazariyasi va amaliyoti‖ faninio‗rganishning ahamiyati. 
 
DEMOKRATIK JAMIYAT TO„G„RISIDAGI DASTLABKI QARASHLAR 
VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI 
 
O‗zbekiston  zaminida  demokratiya  va  adolatli  jamiyat  to‗g‗risidagidastlabki  qarashlar. 
Uning  manbalari  va  rivojlanishi.  «Avesto»daezgulik,  insoniy  va  adolatli  jamiyat  boshqaruviga 
doir qarashlar. 
O‗zbekiston hududida  milliy davlatchilik negizlari. Hokimlikinstitutining  vujudga kelishi. 
IX-XII  asrlarda  O‗rta  Osiyomutafakkirlarining  qarashlarida  davlatni  boshqarish  va 
adolatlijamiyatga  doir  g‗oyalar.  Amir  Temurning  davlat  va  jamiyat  ishlarinitashkil  etish 
tuzuklari.  Uning  adolatli  saltanat  va  jamiyat  boshqaruvidaqonun  ustuvorligiga  doir  qarashlari. 
YUsuf  Xos  Xojib,  Nizomulmulk,Mirzo  Ulug‗bek,  Alisher  Navoiy,  Mirzo  Bobur  va 
boshqalarning 
adolatlidavlat, 
odil 
jamiyat, 
inson 
erkinligi, 
ezgulik, 
ma‘rifat 
to‗g‗risidagig‗oyalari. 
XV-XIX asrlarda davlat va jamiyat qurilishining ijtimoiy-siyosiyholati. Milliy davlatchilik 
negizlaridan  mahrum  bo‗lish  sabablari  vauning  oqibatlari.  Uni  tiklashga  bo‗lgan  urinishlar. 
Jadidlarningmilliy davlatchilik va adolatli jamiyat qurilishiga doirma‘rifatparvarlik g‗oyalari. 
 
Sobiq  sho‗rolar  davrida  O‗zbekistonda  davlat  va  jamiyatqurilishining  o‗ziga  xos 
xususiyatlari.  YAgona  partiya  va  davlatmanfaatlarining  ustuvorligi.  Markazlashgan  ma‘muriy 

10 
 
boshqaruv.Demokratiyani  sinfiy  tushunish.  Totalitarizm  va  uning  oqibatlari.Uning  demokratik 
jamiyatga zidligi. 
O‗zbekiston  mustaqillikka  erishish  ostonasida.  Milliy  mustaqillikva  demokratik 
o‗zgarishlar  sari  yo‗l  tutilishi.  O‗zbekistonda  prezidentlikinstitutining  joriy  etilishi.  Mustaqillik 
deklaratsiyasi  bilan  bog‗liqg‗oyalar  va  qarashlar.  Islom  Karimov  —  yangi,  mustaqil 
O‗zbekistonningbirinchi  Prezidenti.  O‗zbekistonda  demokratik  jamiyat  qurishningnazariy-
metodologik asoslari ishlab chiqilishining ahamiyati. 
 
MUSTAQILLIK VA DEMOKRATIK JAMIYAT QURISHNING 
“O„ZBEK MODELI” 
 
Demokratik  jamiyat  qurishning  turli  xil  milliy  modellariningmavjudligi.  O‗zbekistonda 
demokratik  jamiyat  qurishning  o‗ziga  xosxususiyatlari  va  ―o‗zbek  modeli‖.  Uning  mohiyatan 
o‗zaro  mushtarakligi.Islom  Karimov  tomonidan  bozor  iqtisodiyotiga  o‗tish  va  ―o‗zbek 
modeli‖dademokratik  jamiyat  qurishga  doir  tamoyillarning  asoslanishi.Iqtisodning  siyosatdan 
ustuvorligi.  Davlat  bosh  islohotchi.  Qonunustuvorligi.  Kuchli  ijtimoiy  himoya.  Bosqichma -
bosqich rivojlanish. 
―Dunyoviy  davlat‖  va  ―milliy  davlatchilik‖  tushunchalari.  ―O‗zbekmodeli‖ning  jamiyat 
ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ma‘naviy hayotsohalarida namoyon bo‗lishi. Uning O‗zbekistonda 
demokratik  jamiyatqurish  xususiyatlariga  mosligi.  O‗zbekistonda  demokratik  jamiyat 
qurishjarayonlarida inson  erkinligi, huquqlari va  manfaatlariningustuvorligi. ―O‗zbek modeli‖ni 
halqaro  jamoatchilik  tomonidan  e‘tirofetilishi  va  uning  ahamiyati.  Demokratik  o‗zgarishlarni 
yanadachuqurlashtirish.  Ijtimoiy  yo‗naltirilgan  bozor  iqtisodiyoti.  Ochiqdemokratik  huquqiy 
davlat  va  fuqarolik  jamiyatini  barpo  etish.Taraqqiyotning  ―O‗zbek  modeli‖ning  demokratik 
o‗zgarishlarni yanadaboyitishdagi ahamiyati. 
 
O„ZBEKISTONDA DEMOKRATIK JAMIYAT QURISHDA O„TISH DAVRI 
VA TARAQQIYOT BOSQICHLARI 
 
―O‗tish  davri‖  tushunchasi.  Mustaqillikni  qo‗lga  kiritgan  barchamamlakatlar  uchun  uning 
zarurligi  va  mohiyati,  umumiy  qonuniyatlari.Uning  har  bir  davlat  uchun  xos  bo‗lgan 
xususiyatlarining 
mavjudligi.O‗tish 
davrining: 
―klassik‖, 
―inqilobiy‖, 
―evolyusion‖ 
yo‗llari.Demokratik  jamiyat  qurishda  o‗tish  davrini  ―an‘anaviy‖  va  ―inqilobiy‖tushunishning 
cheklanganligi.  O‗zbekistonda  ―o‗tish  davri‖ga  yondashishningo‗ziga  xos  jihatlari.  Evolyusion, 
tadrijiy  rivojlanish  yo‗liningmohiyati.  Unda  har  bir  mamlakat  va  xalqlarning  o‗ziga  xos 
mentaliteti,turmush  tarzini  hisobga  olish  zarurligi.  Demokratik  jamiyat  qurishvazifalarining 
bosqichma-bosqich amalga oshirilishi. 
Islom  Karimov  tomonidan  demokratik  jamiyatga  o‗tishga  doirnazariy  va  konseptual 
asoslarining  ishlab  chiqilishi.  Islom  Karimovo‗tish  davri  va  taraqqiyot  bosqichlari  to‗g‗risida. 
O‗zbekistonning  totalitarrejim  va  mustamlaka  mamlakatdan  demokratik  jamiyatga  o‗tishda 
o‗zbekxalqining  o‗ziga  xos  xususiyatlari,  urf-odat,  an‘ana  va  qadriyatlarigatayanishi.  O‗tish 
davrida erishilgan yutuqlar va afzalliklariningjamiyatimiz hayotida ko‗rinishlari. O‗tish davri va 
milliy  davlatchilikasoslarini  shakllantirish  bilan  bog‗liq  islohot  va  o‗zgarishlar.Ma‘muriy 
islohotlar  amalga  oshirilishi.  Markazlashgan  rejalashtirishva  taqsimlash  tizimini  tugatilishi. 
Milliy  davlatchilik,  huquqiy  davlatva  fuqarolik  jamiyati  negizlarining  tiklanishi.  Mustaqil 
taraqqiyotbosqichlari.  Faol  demokratik  yangilanishlar  va  mamlakatni  modernizatsiyaqilish. 
Iqtisodiyotni  barqaror  rivojlantirish,  siyosiy  hayotni,qonunchilik,  sud-huquq  tizimi  va  ijtimoiy-
gumanitar sohalarni izchilisloh qilinishi. Axborot sohasidagi huquq va erkinliklarni 
ta‘minlanishi.  Demokratik  saylov  tizimining  shakllantirilishi.Fuqarolik  jamiyati  institutlarining 
rivojlanishi.  Mamlakatimizdademokratik  islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish  va  fuqarolik 
jamiyatinirivojlantirish konsepsiyasining ishlab chiqilishi va uning ahamiyati. 
 

11 
 


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling