Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo


Download 6.45 Mb.
Pdf ko'rish
bet23/23
Sana05.12.2019
Hajmi6.45 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

265

MUNDARIJA
Fizik-kimyoviy kattaliklaming o ‘lchov birliklari va belgilanishlari.....................3
So‘z b o s h i...................................................................................................................... 5
K irish.............................................................................................................................. 7
I BOB. ORGANIK MODDALAR, NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH 
VA NEFT KIMYOVIY SINTEZ TEXNOLOGIYASINING 
TERMODINAMIKASI
1.1. Kimyoviy termodinamika tushunchalari,  termodinamika qonunlari........13
1.2. Termokimyo, issiqlik effekti va molekulalami bosil b o iish , yonish 
hamda boshqa turdagi issiqlik effektlarini hisoblab to p ish ..................................25
1.3. Issiqlik sig‘imi va uning turlari. Issiqlik sig'im i.............................................37
1.4. Jarayonlar entropiyasi va termodinamik fiinksiyalar qiymati. 
Termodinamikaning ikkinchi qonuni.......................................................................42
1.5. Klauzius-Klapeyron tenglam asi........................................................................71
II BOB. KIMYOVIY MUVOZANAT
2.1. Muvozanat konstantasi va uni ifodalash usullari........................................... 76
2.2.  Sistemaning muvozanat holatdagi tarkibini aniqlash.....................................88
2.3. Kimyoviy reaksiyalaming izoterma, izoxora va izobara tenglamalari........89
III BOB. ORGANIK MODDALARNI SINTEZ QILISH, NEFT VA
GAZNI QAYTA ISHLASHDA FAZALAR MUVOZANATI VA FIZIK- 
KIMYOVIY TAHLIL USULLARI
3.1. Fazalar muvozanati termodinamikasi va fazalar qoidasi.............................101
3.2. Bir, ikki va uch komponentli sistemalar fazalar muvozanati......................107
3.3. Suyuqlik bilan bug1 fazalar muvozanati va suyuq aralashmalami 
haydash...................................................................................................................... 113
3.4. Uch komponentli sistemalar. Uch komponentli sistemalaming grafik 
tasviri..........................................................................................................................123
3.5. Qattiq va suyuq fazalar muvozanati............................................................... 126
3.6. Fizik-kimyoviy tahlil usullari. Fizik kimyoviy tahlil usuli......................... 133
3.6.1.  Neftning  dispers  sistemasini  (NDS)  molekulyar-kinetik xossalari  asosida 
tahlil etish usullari....................................................................................................134
3.6.2. NDSlami elektrofizik xossalari................................................................... 138
266

IV BOB. ER IT M A L A R N I H O S IL  B O ‘L IS H tN IN G  T ER M O D IN A M IK  
VA M O L E K U L Y A R -K IN E T IK  SH A R TLA R I
4.1. Neft eritm alari...................................................................................................142
4.2.
  Eruvchanlik. suyuqliklami suyuqliklarda erishi va ekstraksiya................. 148
4.3. Suyuqliklaming suyuqliklarda erishi.............................................................152
4.4.  Ikki suyuklik qavatida uchinchi moddaning taqsimlanishi. Ekstraktsiya.. 156
4.5. Eritmalami elektr o‘tkazuvchanligi................................................................ 161
i'.lektrolitlaming elektr o ‘tkazuvchanligi..............................................................161
4.6.
  Konduktometrik tahlil qilish u su li............................................................. ....173
V BOB. K IM Y O V IY  REA K SIY A LA R  K IN ETIK A SI
5.1. Kimyoviy reaksiya tezligi, reaksiyalami kinetik sinflanishi va turlari......179
5.2. Reaksiyalami kinetik nazariyasi. reaksiya tezligiga harorat ta ’s iri........... 192
5.3. Kimyoviy reaksiyalar tezligiga erituvchilar ta’s iri...................................... 210
VI BOB. K A TA LIZ. K A T A L IT IK  R EA K SIY A LA R  VA ULARNING
ISH LA B C H IQ A R ISH D A G I AHA M IYAT!
6.1. Katalizning umumiy tamoyillari (obyektlari), gomogen va geterogen
k a ta liz .............................................................................................................................. 215
6.2 Katalizator aktivligiga turli faktorlami ta ’siri................................................233
6.3. Neftni qayta ishlash texnologiyasida termokatalitik  jaray on lar................240
6.4. Gidrogenizatsion jarayonlar............................................................................ 249
Fizikaviy va kolloid kimyo fani bo‘yicha ayrim atamalar izohli
lug'ati (G lossariy).................................................................................................... 258
Foydalanilgan adabiyotlari...................................................................................... 265

SH.P. NURULLAYEV, A.J. XOLIQOV, J.S. QAYUMOV
ANALITIK, FIZIKAVIY VA 
KOLLOID KIMYO
Fizikaviy kimyo qismi
Darslik
M uharrir N. R ustam ova 
Badiiy muharrir Sh. Adilov 
Kompyuterda sahifalovchi K . Boyxo‘jayev
Nashr. lits. AI №  305. 22.06.2017.
Bosishga ruxsat 29.11.2018 yilda berildi. Bichimi  60x84/,6. 
Ofset qog'ozi. «New Times Roman» garniturasi. 
Shartlib.t.  15,4. Nashr  hisob t.  16,0 
Adadi 500 dona. 26-buyurtma.
“IQTISOD-MOLIY A” nashriyoti. 
100000, Toshkent, Amir Temur, 60<>.
“MEHRIDARYO” MChJ bosmaxonasida chop etildi. 
100128, Toshkent, Labzak,  13.

Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Iqtisod-moliya
24%20Кимё%20фанлар -> Moddalakning kimyoviy texnologiyasi
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> Няниннивииник и н и н м н н в Й
24%20Кимё%20фанлар -> E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo

Download 6.45 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling