Toshkent moliya instituti "tasdiqlayman"


-Mavzu. Globallashuv va global muammolarning falsafiy jihatlari


Download 0.66 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/3
Sana06.04.2020
Hajmi0.66 Mb.
1   2   3

 

8-Mavzu. Globallashuv va global muammolarning falsafiy jihatlari 

Globallashuv  hodisasi  va  globalistika.  Global  jarayonlarning  shakllanish 

tarixi. Global  muammolarning turli darajalari. 2017-2021  yillardagi O‘zbekistonni 

yanada  rivojlantirish  bo‘yicha  Harakatlar  strategiyasida  global  muammolarning 

tavsifi.  Hozirgi  davrning  asosiy  global  muammolarining  tasnifi.  Global 

muammolarni  hal  qilishda  falsafaning  roli.  Bashoratning  turlari  va  metodlari. 

Korrupsiya  shakllanishining  tarixi.  BMT  Kodeksida  korrupsiyaga  munosabat. 

O‘zbekistonda  korrupsiyaga  oid  qonunlar  va  qarorlar  tasnifi,  korrupsiyaga  qarshi 

kurashning ahamiyati. 

 

Globallashuv  sharoitida  yoshlarga  eʼtiborni  kuchaytirish,  ularni  madaniyat, sanʼat,  jismoniy  tarbiya  va  sportga  keng  jalb  etish,  ularga  axborot 

texnologiyalaridan  foydalanish  koʻnikmalarini  singdirish,  yoshlar  oʻrtasida 

kitobxonlikni  targʻib  qilish,  xotin-qizlar  bandligini  oshirish  masalalariga  alohidaa 

e’tibor qaratilishi. 

 

Texnika  va  texnologiya  tushunchalarining  mohiyati.  Nanotexnologiyalar  va biologik  identifikatsiya  texnologiyalarining  ijtimoiy  jarayonlarga  ta’siri.  Internet 

va  ijtimoiy  tarmoqlardagi  virtual  muloqotning  ijobiy  va  salbiy  jihatlari.  Sun’iy 

intellekt  tushunchasi  va  uning  tahlili.  Texnogen  sivilizatsiyada  til  va 

kommunikatsiya dialektikasi.    

10 


2-modul. Mantiq 

9-Mavzu. Mantiq ilmining predmeti, asosiy qonunlari. Tushuncha tafakkur 

shakli sifatida 

Mantiq  ilmining  asosiy  masalalari  va  ularni  tadqiq  etish  yo‘nalishlari. 

Tafakkurning  mantiqiy  shakllari  va  qonunlari.  Formal  mantiqning  predmeti  va 

strukturasi. Mantiq ilmining fanlar tizimidagi o‘rni. Tushunchalarning shakllanishi 

va  qo‘llanishi.  Tushunchalarning  tilda  ifoda  qilinishi:  nom  va  termin. 

Tushunchaning  ta’rifi,  tuzilishi  va  turlari.  Tushunchalar  bilan  bajariladigan 

mantiqiy  amallar:  tushunchalarni  chegaralash  va  umumlashtirish;  tushunchani 

ta’riflash  (definitsiya);  tushunchalarni  bo‘lish  va  tasniflash.  Fikr  yuritishda 

tushunchalar bilan bog‘liq xatoliklar.

 

 10-Mavzu. Mulohaza. Xulosa chiqarish 

Mulohaza  tafakkur  shakli  va  xulosa  chiqarishning  tarkibiy  qismi  sifatida. 

Oddiy  va  murakkab  mulohazalar  va  ularning  turlari.  Murakkab  mulohazalarning 

chin  bo‘lish  shartlari.  Xulosa  chiqarishning  umumiy  mantiqiy  tavsifi:  tuzilishi, 

turlari va umumiy qoidalari. Fikrning xarakat yo‘nalishiga ko‘ra xulosa chiqarish: 

deduksiya,  induksiya  va  analogiya;  ularning  o‘zaro  aloqadorligi.  Murakkab 

mulohazalardan  xulosa  chiqarish.  Fikr  yuritishda  mulohazalarni  qurish  va  xulosa 

chiqarish bilan bog‘liq xatolar.

 

 

 

11-Mavzu. Argumentlash va bilimlar taraqqiyotining mantiqiy shakllari 

Isbotlash  va  rad  etishning  umumiy  tavsifi.  Fikrni  asoslashda  uchraydigan 

xatolar.  Paralogizm.  Sofizm.  Paradoks.  Argumentlash  nazariyasining  asosiy 

tushunchalari.  Kommunikativ  modellarda  argumentlash:  dialog,  bahs,  polemika. 

Argumentlashning  strategiyasi  va  taktikasi

Bilimlar  taraqqiyotining  mantiqiy shakllari:  muammo, gipoteza, nazariya. Muammoni aniqlash  va echimini  topishda 

savolning  o‘rni.  Savol  va  javobning  muhokama  yuritishdagi  ahamiyati.  Mantiq 

ilmining nazariy va amaliy ahamiyati. 

 

3-modul. Etika

 

12-Mavzu. 

Etika fanining predmeti va jamiyat hayotidagi ahamiyati 

“Etika”  fanining  predmeti,  mohiyati  va  tuzilmasi.  Gedonizm  va  evdemonizm 

ta’limotining  axloqiy  ahamiyati.  Axloqning  paydo  bo‘lishiga  oid  diniy,  ilmiy 

qarashlar  tasnifi.  XXI  asrda  global  etosfera  (axloqiy  muhit)ni  yaratishning 

zaruriyati.  Etikaning  kategoriyalari,  tamoyillari,  me’yorlarining  shaxs  va  jamiyat 

munosabatlarida namoyon bo‘lishi. Ixtiyor erkinligi va axloqiy tanlov.  

11 


 

13-Mavzu. Nikoh va oilaning axloqiy asoslari, uning yoshlar tarbiyasidagi 

o‘rni 

Nikoh  -  eng  qadimgi  axloqiy  munosabat  shakli.  Nikohning  qonuniy  va  diniy 

jihatlari.  Oila  nomusi  va  sha’nini  saqlashda  ota-ona  va  farzandlar  mas’uliyati. 

Milliy  ma’naviyatimizda  nikoh  va  oilaga  doir  axloqiy  qadriyatlar.  O‘zbekistonda 

yoshlar  tarbiyasi,  ma’naviy-axloqiy  kamolotida  nikoh  va  oila  haqidagi  milliy 

axloqiy  qadriyatlarining  o‘rni.  Yoshlar  psixologiyasida  oilaga  munosabatning 

ma’naviy,  axloqiy  tamoyillarini  shakllantirish.  Ajralish  va  uning  axloqiy 

kamolotga  salbiy  ta’siri.  Oilaviy  munosabatlarga  noan’anaviy  yondashuvlarning 

oqibatlari.  Davlatning  oila  tinchligi  va  barqarorligini  ta’minlashdagi  o‘rni.  Oila 

shartnomasini tuzishning axloqiy jihatlari. 

  

 

14-Mavzu. Axloqiy madaniyat va qadriyatlar Muomala  madaniyati  –  axloqiy  madaniyatning  tarkibiy  qismi  va  uning 

ijtimoiy-tarixiy  ahamiyati.  Asosiy  axloqiy  qadriyatlar.  Kasbiy  odobning  axloqiy 

madaniyat  bilan  uyg‘unligi.  Tibbiy  va  ekologik  tarbiyaning  axloqiy  asoslari. 

Sog‘lom  turmush  tarzining  barkamol  avlod  axloqiy  tarbiyasidagi  ahamiyati. 

San’atning  shaxs  axloqiy  tarbiyasiga  ta’siri.  Zamonaviy  axloqiy  tarbiyaning 

yutuqlari  va  kamchiliklari.  “Ommaviy  madaniyat”ning  yoshlar  dunyoqarashiga 

ta’siri.  Zamonaviy  axloqiy  tarbiyada  kosmopolitizmga  moyillik.  Yuksak  axloqni 

tarbiyalashda  texnologiyaning  ijobiy  va  salbiy  ta’siri.  Bioetika  –  amaliy  etikaning 

nazariy asosi. 

4-modul. Estetika 

15-Mavzu. Estetikaning predmeti, maqsadi va vazifalari

 

Estetika  fanining  obekti  va  falsafiy  mohiyati.  “Estetika”  haqidagi  qarashlar tarixi.  Estetika  kategoriyalarining  an’anaviy  va  zamonaviy  tasnifi.  Go‘zallik  va 

uning  muqobillari.  Ulug‘vorlik  kategoriyasining  falsafiy  mohiyati.  Fojeaviylik 

(tragediya) kategoriyasi. Kulgililik kategoriyasi. Estetika kategoriyalarining o‘zaro 

aloqadorligi. 16-mavzu. Tabiat va texnogen sivilizatsiya estetikasi.  Estetikaning zamonaviy 

muammolari 

Jamiyat  rivojida  tabiatga  estetik  munosabatning  shakllanishi.  Tabiatning 

estetik  jihatlari.  Ekologik  estetikaning  qadriyatli  maqomi.  Tabiatni  estetik  idrok 

etishning  an’anaviy  va  noan’anaviy  usuli.  Ekoestetikaning  XXI  asr  ilmiy-texnik 

taraqqiyotdagi  o‘rni.  Texnogen  sivilizatsiyaning  ishlab  chiqarish  estetikasi  va  fan 

taraqqiyotiga  ta’siri.  Maishiy  turmush  estetikasi.  Zamonaviy  shaharsozlik 

estetikasi. Dizaynning estetik  xususiyatlari. Xalq amaliy san’ati va dizayn. Estetik 


 

12 


tarbiyaning  turlari  va  yo‘nalishlari.  Shaxsni  estetik  tarbiyalashda  fan,  ta’lim  va 

madaniyatning  o‘zaro  bog‘liqligi.  Mehnat-  turmush  estetikasining  muhim  omili. 

Insonning  tabiiy,  axloqiy  va  estetik  didining  mutanosibligi.  “Ommaviy 

madaniyat”ning  yoshlar  estetik  didiga  ta’siri.  Sport  va  uning  ma’naviy-estetik 

jihatlari.  Voqe’likka  estetik  munosabatni  milliy  va  umumbashariy  ahamiyati. 

Olamni estetik anglashda texnologiyalarning  roli. Reklamaning estetik jihatlari  va 

g‘ayriestetik holatlar.  

 

2. Fanning seminar mashg`ulotlari mazmuni 

1-modul. Falsafa 

1-Mavzu.

 

Falsafa fanining predmeti, mazmuni va jamiyatdagi roli 

1. 


Falsafa atamasining kelib chiqishi, tarixi, mohiyati va mazmuni  

2. 


Dunyoqarashning  mohiyati  va  tuzilishi.  Dunyoqarashning  tarixiy 

shakllari. 

3. 

Falsafa fanining predmeti, funksiyalari.  4. 

Hozirgi davrda  milliy  falsafani  rivojlantirish  muammolari,  uning  xalqaro 

aloqalarni tashkil etishdagi ahamiyati. 

 

2-Mavzu. Falsafiy tafakkur taraqqiyoti bosqichlari: Sharq va G‘arb falsafasi 

1. 


Qadimgi  Bobil  va Misr falsafiy  maktablari. Qadimgi  Hindiston va Xitoy 

falsafasi.  

2. 

Markaziy Osiyoda “Avesto” ta’limotidagi falsafiy fikrlar. 3. 

Islom falsafasi. O‘rta asr Sharq falsafasi va Uyg‘onish davri.  

4. 

XIX  asr  oxiri  va  XX  asr  boshlarida  Markaziy  Osiyoda  ilg‘or  falsafiy, ijtimoiy–siyosiy fikrlar. XX-XXI asr o‘zbek falsafasi. 

5. 


Qadimgi  Yunon  falsafasining  jahon  falsafasi  taraqqiyotiga  qo‘shgan 

hissasi (Milet maktabi, Suqrot, Aflotun, Arastu).   

6. 

O‘rta  asr  G‘arb  falsafasi  rivojlanishining  umumiy  belgilari  (apologetika va  patristika,  sxolastika.  Nominalizm  va  realizm.  Foma  Akvinskiy 

ta’limoti).  

7. 

G‘arb Uyg‘onish davri va falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari.  5. 

Yangi  va  eng  yangi  davr  falsafasining  ustuvor  yo‘nalishlari  (F.Bekon, 

R.Dekart,  B.Spinoza,  I.Kant,  L.Feyerbax,  V.Gegel).  XX-XXI  asr  G‘arb 

faylasuflari ijodida fan falsafasining rivoji.  

3-Mavzu. Borliq – falsafa kategoriyasi 

1.  Borliq tushunchasi va uning mohiyati. Falsafa tarixida borliq muammosi.  

2.  Borliq  shakllarining  tasnifi:  tabiat  borlig‘i  va  ma’naviy  borliq,  ijtimoiy 

borliq va inson borlig‘i.  

3.  Harakat - materiyaning yashash sharti.  

4.  Makon va vaqt - borliqning fundamental shakllari.  

 

13 


4-Mavzu.

 

Bilish nazariyasi,  yo‘nalishlari va asosiy muammolari 

1.  Bilish  nazariyasining  predmeti  va  o‘ziga  xos  xususiyatlari. 

Gnoseologiya (epistemologiya)ning mazmuni va mohiyati.  

2.  Bilishning asosiy turlari va shakllari.  

3.  Ong-tafakkur va borliqning birligi.  

4.  Bilishda haqiqat va amaliyot uyg‘unligi.  

5.  Falsafada metod va metodologiya, metodika tushunchalari.  

 

5-Mavzu. Falsafaning metod, qonun va kategoriyalari 

1.  Falsafa tarixida rivojlanish haqidagi qarashlar evolyusiyasi.  

2.  Umumiy o‘zaro aloqa va rivojlanishning dialektik tamoyillari.  

3.  Qonun va uning tasnifi. Falsafaning asosiy qonunlari.  

4.  Kategoriya tushunchasi va ularning turlari.  

 

6-Mavzu. Tarixiy jarayonda jamiyatning madaniy va ma’naviy qadriyatlari. 

Jamiyat va tarix falsafasi 

1.  Jamiyat  rivojlanuvchi  tizim  sifatida.  Sivilizatsiya  tushunchasining 

tahlili va turli yondashuvlar tasnifi.  

2.  “Madaniyat” tushunchasi, uning mohiyati, strukturasi va funksiyalari. 

3.  Sharq va G‘arb madaniyatlarining o‘zaro bir-biriga ta’siri.  

4.  Qadriyat tushunchasining tavsifi va mohiyati.  

7-Mavzu. Falsafiy antropologiya (Inson falsafasi) 

1.  Sharq va G‘arb falsafasida inson muammosi.  

2.  Falsafiy antropologiyaning paydo bo‘lishi va rivojlanishi, predmeti va 

vazifalari.  

3.  Insonga  introvertiv  va  ekstrovertiv  yondashuvlar,  biologizatorlik  va 

sotsiologizatorlik konsepsiyalari.   

8-Mavzu.  Globallashuv va global muammolarning falsafiy jihatlari 

1.  Globallashuv  hodisasi  va  globalistika.  Global  jarayonlarning 

shakllanish tarixi.  

2.  2017-2021  yillardagi  O‘zbekistonni  yanada  rivojlantirish  bo‘yicha 

Harakatlar strategiyasida global muammolarning tavsifi.  

3.  Global muammolarni hal qilishda xalqaro kuchlar birlashuvi.  

4.  O‘zbekistonda  korrupsiyaga  oid  qonunlar  va  qarorlar  tasnifi, 

korrupsiyaga qarshi kurashning ahamiyati.  

5.  Texnika 

va 


texnologiya 

tushunchalarining 

mohiyati. 

Nanotexnologiyalar  va  biologik  identifikatsiya  texnologiyalarining 

ijtimoiy jarayonlarga ta’siri.  

 

 


 

14 


2-modul. Mantiq 

9-Mavzu.  Mantiq ilmining predmeti, asosiy qonunlari. Tushuncha tafakkur 

shakli sifatida

  

1.  Mantiq ilmining asosiy masalalari. Tafakkurning mantiqiy shakllari va 

qonunlari.  

2.  Tushunchaning ta’rifi, tuzilishi va turlari.  

3.  Tushunchalar o‘rtasidagi munosabatlar.  

4.  Iqtisodiy tafakkurda tushunchaning o‘rni va roli. 

 

10-Mavzu. Mulohaza. Xulosa chiqarish  

1.  Oddiy va murakkab mulohazalar va ularning turlari.  

2.  Xulosa  chiqarishning  umumiy  mantiqiy  tavsifi:  tuzilishi,  turlari  va 

umumiy qoidalari.  

3.  Deduksiya,  induksiya  va  analogiya  ularning  o‘zaro  aloqadorligi. 

Murakkab mulohazalardan xulosa chiqarish.  

4.  Fikr yuritishda mulohazalarni qurish va xulosa chiqarish bilan bog‘liq 

xatolar.  

11-Mavzu. Argumentlash va bilimlar taraqqiyotining mantiqiy shakllari  

1.  Isbotlash  va  rad  etishning  umumiy  tavsifi.  Paralogizm.  Sofizm. 

Paradoks.   

2.  Argumentlash nazariyasining asosiy tushunchalari.  

3.  Kommunikativ  modellarda  argumentlash:  dialog,  bahs,  polemika. 

Bilimlar  taraqqiyotining  mantiqiy  shakllari:  muammo,  gipoteza, 

nazariya.  

4.  Mantiq ilmining nazariy va amaliy ahamiyati.  

3-modul. Etika 

12-Mavzu. “Etika” fanining predmeti va jamiyat hayotidagi ahamiyati 

1.  “Etika”  fanining  predmeti,  mohiyati  va  tuzilmasi.  Gedonizm  va 

evdemonizm ta’limotining axloqiy ahamiyati.  

2.  Axloqning paydo bo‘lishiga oid diniy, ilmiy qarashlar tasnifi.  

3.  XXI asrda global etosfera (axloqiy muhit)ni yaratishning zaruriyati. 

4.  Etikaning  kategoriyalari,  tamoyillari.  Ixtiyor  erkinligi  va  axloqiy 

tanlov. 

 

13-Mavzu.  Nikoh va oilaning axloqiy asoslari, uning yoshlar tarbiyasidagi 

o‘rni  

1.  Nikohning qonuniy va diniy jihatlari.  Milliy ma’naviyatimizda nikoh 

va oilaga doir axloqiy qadriyatlar.  


 

15 


2.  O‘zbekistonda  yoshlar  tarbiyasi,  ma’naviy-axloqiy  kamolotida  nikoh 

va oila haqidagi milliy axloqiy qadriyatlarining o‘rni.  

3.  Yoshlar  psixologiyasida  oilaga  munosabatning  ma’naviy,  axloqiy 

tamoyillarini shakllantirish.   

14-Mavzu. Axloqiy madaniyat va qadriyatlar 

1.  Asosiy axloqiy qadriyatlar. Kasbiy odobning axloqiy  madaniyat bilan 

uyg‘unligi.  

2.  Tibbiy  va  ekologik  tarbiyaning  axloqiy  asoslari.  “Ommaviy 

madaniyat”ning yoshlar dunyoqarashiga ta’siri.  

3.  Zamonaviy axloqiy tarbiyada kosmopolitizmga moyillik.  

4.  Yuksak ahloqni tarbiyalashda texnologiyaning  ijobiy  va salbiy ta’siri. 

Bioetika – amaliy etikaning nazariy asosi. 4-modul. Estetika 

15-Mavzu. Estetikaning predmeti, maqsadi va vazifalari 

1.  “Estetika”  fanining  obekti  va  falsafiy  mohiyati.  “Estetika”  haqidagi 

qarashlar tarixi.  

2.  Estetika  kategoriyalarining  an’anaviy  va  zamonaviy  tasnifi.  Go‘zallik 

va uning muqobillari.  

3.  Ulug‘vorlik 

kategoriyasining 

falsafiy 

mohiyati. 

Fojeaviylik 

(tragediya) kategoriyasi.  

4.  Kulgililik 

kategoriyasi. 

Estetika 

kategoriyalarining 

o‘zaro 


aloqadorligi. 

 

16-Mavzu. Tabiat va texnogen sivilizatsiya estetikasi. Estetikaning 

zamonaviy muammolari  

1.  Jamiyat  rivojida  tabiatga  estetik  munosabatning  shakllanishi. 

Tabiatning estetik jihatlari.  

2.  Ekologik estetikaning qadriyatli maqomi.  

3.  Dizaynning estetik xususiyatlari. Xalq amaliy san’ati va dizayn. 

4.  Estetik  tarbiyaning  turlari  va  yo‘nalishlari.  Shaxsni  estetik 

tarbiyalashda fan, ta’lim va madaniyatning o‘zaro bog‘liqligi.  

5.  Insonning  tabiiy,  axloqiy  va  estetik  didining  mutanosibligi. 

“Ommaviy madaniyat”ning yoshlar estetik didiga ta’siri.  

6.  Sport va uning ma’naviy-estetik jihatlari. Reklamaning estetik jihatlari 

va g‘ayriestetik holatlar.  

 

3. Laboratoriya ishlarini tashkil etish bo’yicha ko’rsatmalar  

Fan bo’yicha laboratoriya ishlari o’quv rejada ko’zda tutilmagan. 

 

 


 

16 


4. Kurs ishini tashkil etish bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar 

Fan bo’yicha kurs ishi o’quv rejada ko’zda tutilmagan. 

 

5. Mustaqil ta’limnining shakl va mazmuni 

 

“Falsafa”  fani  bo‘yicha  talabaning  mustaqil  ishi  shu  fanni  o‘rganish jarayonining  tarkibiy  qismi  bo‘lib,  uslubiy  va  axborot  resurslari  bilan  to‘la 

ta’minlangan. 

 

“Falsafa” fаnini o‘rgаnuvchi tаlаbаlаr аuditоriyadа оlgаn nаzаriy bilimlаrini mustаhkаmlаsh  uchun  mustаqil  tа’lim  tizimigа  аsоslаnib,  kаfеdrа  o‘qituvchilаri 

rаhbаrligidа,  mustаqil  ish  bаjаrаdilаr.  Bundа  ulаr  qo‘shimchа  аdаbiyotlаrni 

o‘rgаnib  hаmdа  intеrnеt  sаytlаridаn  fоydаlаnib,  konspektlar,  rеfеrаtlаr  vа  ilmiy 

dоklаdlаr  tаyyorlаydilаr,  аmаliy  mаshg‘ulоt  mаvzusigа  dоir  uy  vаzifаlаrini 

bаjаrаdilаr,  ko‘rgаzmаli  qurоllаr  vа  slаydlаr  tаyyorlаydilаr.  Mustaqil  ta’lim 

natijalari reyting tizimi asosida baholanadi. 

 

Uyga  vazifalarni  bajarish,  qo‘shimcha  darslik  va  adabiyotlardan  yangi bilimlarni  mustaqil  o‘rganish,  kerakli  ma’lumotlarni  izlash  va  ularni  topish 

yo‘llarini  aniqlash,  internet  tarmoqlaridan  foydalanib  ma’lumotlar  to‘plash  va 

ilmiy izlanishlar olib borish, ilmiy to‘garak doirasida yoki mustaqil ravishda ilmiy 

manbalardan  foydalanib  ilmiy  maqola  va  ma’ruzalar  tayyorlash  kabilar 

talabalarning  darsda  olgan  bilimlarini  chuqurlashtiradi,  ularning  mustaqil  fikrlash 

va  ijodiy  qobiliyatini  rivojlantiradi.  Shuning  uchun  ham  mustaqil  ta’limsiz  o‘quv 

faoliyati samarali bo‘lishi mumkin emas. 

 

Uy  vazifalarini  tekshirish  va  baholash  amaliy  mashg‘ulot  olib  boruvchi o‘qituvchi tomonidan, konspektlarni va mavzuni o‘zlashtirish darajasini tekshirish 

va baholash esa  ma’ruza darslarini olib boruvchi o‘qituvchi tomonidan  har darsda 

amalga oshiriladi. 

 

Tаlаbаlаrgа  mustаqil  ishni  tаyyorlаshdа  muаyyan  fаnning  xususiyatlаrini hisоbgа оlgаn hоldа quyidаgi shаkllаrdаn fоydаlаnish tаvsiya etilаdi. 

- dаrslik vа o‘quv qo‘llаnmаlаr bo‘yichа fаn mаvzulаrini o‘rgаnish; 

- tаrqаtmа mаtеriаllаr bo‘yichа mа’ruzаlаr qismini o‘zlаshtirish; 

- kоmpyutеr tехnоlоgiyalаri tizimlаri bilаn ishlаsh; 

- mахsus аdаbiyotlаr bo‘yichа rеfеrаt vа kоnspеktlаr tаyyorlаsh; 

- tаlаbаning  o‘quv-ilmiy-tаdqiqоt  ishlаrini  bаjаrish  bilаn  bоg‘liq  bo‘lgаn 

аdаbiyotlаr, mоnоgrаfiya vа ilmiy to‘plаmlаrni chuqur o‘rgаnish; 

- intеrаktiv vа yangi pеdаgоgik tехnоlоgiyalаr аsоsidа o‘qitish jаrаyonidа fаоl 

qаtnаshish; 

- mаsоfаviy (distаnsiоn) tа’limni tаshkil etishdа qаtnаshish; 

- mustаqil tа’lim tоpshiriqlаrini bаjаrish. 

 

  

17 


“Falsafa” fani bo’yicha mustaqil ta’limning mazmuni 

 

№ 

Fani bo’yicha 

mazmuni 

Mustaqil ta’limga oid 

bo’lim va mavzulari 

Mustaqil ta’limga oid 

topshiriq va tavsiyalar 

Falsafa fanining 

predmeti,  mazmuni  va 

jamiyatdagi roli 

Falsafiy 

dunyoqarashning 

o’z-o’zini anglashdagi roli  

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash, 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Falsafa 


fanining 

predmeti,  mazmuni  va 

jamiyatdagi roli 

Falsafa  dunyoni  bilish  usuli 

sifatida  

 

Taqdimot,  test,  glossariy  tayyorlash, 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Falsafa fanining 

predmeti,  mazmuni  va 

jamiyatdagi roli 

Yo’shlar 

dunyoqarashini 

shakllanishida 

O’zbekiston 

Respublikasi 

Prezidentining 

ijtimoiy  va  ma’naviy-ma’rifiy 

sohalariga 

oid 


5ta 

tashabbusning ahamiyati 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Falsafa 


fanining 

predmeti,  mazmuni  va 

jamiyatdagi roli 

Insonning 

ma’naviy 

kamolotida 

falsafiy 

dunyoqarashning roli 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Falsafiy tafakkur 

taraqqiyoti  bosqichlari: 

Sharq falsafasi 

Sharq falsafasi 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Falsafiy tafakkur 

taraqqiyoti  bosqichlari: 

Sharq falsafasi 

Sharq  va  G’arb  falsafasida 

inson masalasi 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Falsafiy tafakkur taraqqiyoti bosqichlari: 

G‘arb falsafasi 

Nemis  mumtoz  falsafasi  va 

uning o‘ziga xos xususiyati 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Borliq-falsafa kategoriyasi 

Sharq  mutafakkirlari  ijodida 

borliq masalalari 

 Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

Borliq-falsafa kategoriyasi 

Ontologik  va  munosabatdosh 

kategoriyalarning yug’unligi 

 Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

10 


Bilish 

nazariyasi,  

yo‘nalishlari  va  asosiy 

muammolari 

Fan  –  ilmiy  bilishning  asosiy 

shakli 


 Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

11 

Falsafaning metod, 

qonun va kategoriyalari 

Dialektika 

va 


sinergetika: 

o‘zaro aloqadorligi va farqi 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

12 

Falsafaning metod, 

qonun va kategoriyalari 

Falsafa 

qonun 


va 

kategoriyalarning 

ijtimoiy 

jarayonlar 

dialektikasidagi 

roli 


Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

13 

Bilish nazariyasi: asosiy muammolari 

va 


yo‘nalishlari 

Fan  –  ilmiy  bilishning  asosiy 

shakli 

 Taqdimot,  test,  glossariy  tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

14 


Tarixiy 

jarayonda 

jamiyatning madaniy va 

ma’naviy qadriyatlari. 

Jamiyat 

va 


tarix 

falsafasi 

Jamiyat  hayotining  sohalari: 

ijtimoiy,  iqtisodiy,  siyosiy, 

huquqiy, 

madaniy 


va 

ma’naviy sohalari 

 Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish  

18 


15 

Tarixiy 


jarayonda 

jamiyatning madaniy va 

ma’naviy qadriyatlari. 

Jamiyat 


va 

tarix 


falsafasi 

Milliy 


va 

umuminsoniy 

qadriyatlar dialektikasi 

 Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

16 


Tarixiy 

jarayonda 

jamiyatning madaniy va 

ma’naviy qadriyatlari. 

Jamiyat 

va 


tarix 

falsafasi 

Diniy-madaniy  an’analarning 

jamiyat taraqqiyotiga ta’siri 

 Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

17 

Falsafiy  antropologiya (Inson falsafasi) 

Insonni falsafiy tushunishning 

o‘ziga xos xususiyatlari  

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

18 


 Globallashuv  va  global 

muammolarning 

falsafiy jihatlari 

O‘zbekiston 

va 

global 


muammolar 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

19 


 Globallashuv  va  global 

muammolarning 

falsafiy jihatlari 

Globallashuv 

sharoitida 

antropologik 

inqirozning 

oldini olishning zaruriyati 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

20 

Mantiq 


ilmining 

predmeti, 

asosiy 

qonunlari. Tushuncha 

tafakkur shakli sifatida 

Tafakkurning 

mantiqiy 

shakllari va qonunlari 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

21 


Mulohaza.Xulosa 

chiqarish 

Murakkab 

mulohazalardan 

xulosa chiqarish 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

22 


Argumentlash 

va 


bilimlar  taraqqiyotining 

mantiqiy shakllari 

Yuksak  ahloqni  tarbiyalashda 

texnologiyaning 

ijobiy 

va 


salbiy ta’siri 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

23 


“Etika” 

fanining 

predmeti 

va 


jamiyat 

hayotidagi ahamiyati 

XXI  asrda  global  etosfera 

(axloqiy 

muhit)ni 

yaratishning zaruriyati 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

24 

“Etika” 


fanining 

predmeti 

va 

jamiyat 


hayotidagi ahamiyati 

Buyk 


mutafakkirlar 

etika 


kategoriyalar xaqida 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

25 


“Etika” 

fanining 

predmeti 

va 


jamiyat 

hayotidagi ahamiyati 

XXI  asrda  global  etosfera 

(axloqiy 

muhit)ni 

yaratishning zaruriyati 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

26 

Nikoh 


va 

oilaning 

axloqiy  asoslari,  uning 

yoshlar 


tarbiyasidagi 

o‘rni 


Yoshlar 

psixologiyasida 

oilaga 

munosabatning ma’naviy, 

axloqiy 


tamoyillarini shakllantirish 

 Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

27 


Nikoh 

va 


oilaning 

axloqiy  asoslari,  uning 

yoshlar 

tarbiyasidagi 

o‘rni 

Oila  nomusi  va  sha’nini saqlashda 

ota-ona 


va 

farzandlar ma’suliyati 

 Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

28 

Axloqiy  madaniyat  va qadriyatlar 

Bioetika  –  amaliy  etikaning 

nazariy asosi 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash 

Individual 

topshiriqlarni bajarish 

29 


Estetikaning  predmeti, 

maqsadi va vazifalari 

Ulug‘vorlik  kategoriyasining 

falsafiy mohiyati 

Taqdimot,  test,  glossariy  

tayyorlash. 

Individual 

topshiriqlarni bajarish  

19 


Download 0.66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling