Toshkent tibbiyot akademiyasi urganch filiali klinik anatomiya va gistologiya kafedrasi


Download 370.45 Kb.
bet1/3
Sana02.03.2022
Hajmi370.45 Kb.
#595013
  1   2   3
Bog'liq
Гистология тест 2-КУРС узб 2020Й
iqtisodyot nazariyasi, iqtisodyot nazariyasi, Test, 132, 1-savol va topshiriqlar, 5 23, 1-ilova ММИБЎ низоми 2.07.2020, kiber amaliy-1, Kiber amaly -2 chala, 2 (1), 5 Mavzu - 3-qism, IAKT MA'RUZA 2, Суицитга тест янги, Суицитга тест янги, akademik-yozuv-14-topshiriq

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI


TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI


KLINIK ANATOMIYA VA GISTOLOGIYA KAFEDRASI

TASDIQLAYMAN”


Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, o‘quv va tarbiyaviy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, t.f.n., dotsent B.S.YUldashev __________
___” _________ __ 2019 yil


GISTOLOGIYA, SITOLOGIYA, EMBRIOLOGIYA FANI BO‘YICHA DAVOLASH, PEDIATRIYA, TIBBIY PEDAGOGIKA VA TIBBIY PROFILAKTIKA YO‘NALISHLARI TALABALARI UCHUN
YAKUNIY NAZORAT TEST SAVOLLARI TO’PLAMI


Urganch – 2019
Ushbu testlar to‘plami O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining 2018 yil “02”oktyabrdagi “564”– sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Gistologiya, Sitologiya, Embriologiya” fan dasturi asosida tayyorlandi.


Tuzuvchi: Katta o‘qituvchi Madaminova G.I.

Taqrizchilar:

  1. Quryazov A.Q. – TTA Urganch filiali Bolalar jarroxligi va anesteziologiyasi kafedrasi dotsenti, t.f.n.

  2. Quryazov B.N.– XVKTTM Abdominal xirurgiya bo‘limi mudiri, t.f.d. professor

Tavsiya qilingan testlar to‘plami kafedra majlisida ko‘rib chiqildi va tasdiqlashga tavsiya qilindi.
2019 yil “ ------ ” -------------- dagi - sonli bayonnoma.
Kafedra mudiri, t.f.n. dotsent: Ruzmetov U.A.

Tavsiya qilingan testlar to‘plami T.T.A.Urganch filiali Davolash fakulteti kengashida ko‘rib chiqildi va tasdiqlandi.
2019 yil “ ------ ” -------------- dagi - sonli bayonnoma.
Davolash fakulteti dekani, t.f.n. Masharipov O.O.

1 tа jаvobli
*1. Nаysimon suyаklаrning qаlinligi o’sishi nimа hisobigа borаdi:
1. metаepifizаr tog’аy plаstinkаsi
#2. suyаk usti pаrdаsi (periost)
3. tаshqi umumiy plаstinkаlаr
4. ichki umumiy plаstinkаlаr
5. osteonlаr

*2. Osteoblаstlаr qаndаy vаzifаni bаjаrаdi:


1. tаyаnch
2. trofik
3. suyаk to’qimаsini emirish
#4. suyаk to’qimаsini hosil qilish
5. himoyа

*3. Be’vositа osteogistogenezdа suyаk to’qimаsining rivojlаnish mаnbаi:


#1.mezenximа
2. oldindаn rivojlаngаn suyаkning tog’аy modelidаn
3. kollаgen tolаli tog’аydаn
4. biriktiruvchi to’qimаdаn
5. mezodermаning dermаtomidаn

*4. Bilvositа osteogistogenezdа suyаk to’qimаsining rivojlаnish mаnbаi:


1. mezenximаdаn
#2. suyаkning tog’аy modelidаn
3. kollаgen tolаli tog’аydаn
4. biriktiruvchi to’qimаdаn
5. mezodermаning dermаtomidаn

*5. Osteoklаstlаrning o’zigа xos hususiyаtlаri:


1. orgаnellаlаri sust rivojlаngаn
2. kuchli proliferаtiv xususiyаtgа egа bo’lishi
#3. ko’p yаdro vа lizosomаlаrning ko’p bo’lishi
4. yаdroning segmentlаngаnligi
5. sitoplаzmаdаgi xususiy donаchаlаr

*6. Gipоtаlаmusning yаdrolаrining hujаyrаlаri:


1. epitеliаl hujаyrаlаr
2. biriktiruvchi to’qimа hujаyrаlаri
#3. nеyrоsеkrеtоr nеyrоnlаr
4. pinеоlаtsitlаr
5.Tirеоtsitlаr

*7. O’zgаruvchаn epiteliy uchrаydi:


#1. siydik nаyi, siydik pufаgi, buyrаk jomchа, kosаchаlаrini
2. bаchаdon nаyi, siydik yoli, buyrаk jomi, siydik pufаgi
3. jinsiy yol, bаchаdon, siydik yoli, siydik pufаgi
4. bаchаdon, siydik nаyi , siydik pufаgi, buyrаk jomi
5. buyrаk jomi, qin, siydik yoli siydik pufаgi , buyrаk kosаchаsi

*8. Merokrin tipdаgi sekretsiyа tаvsifi:


1. bez hujаyrаlаrini qismаn emirilishi
2. bez hujаyrаlаrining to’liq emirilishi
3. xujаyrаlаr tuzilmаsining qismаn sаqlаnishi
4. xujаyrа mikrovorsinkаlаrining qismаn emirilishi
#5. bez hujаyrаlаrining tuzilmаsining to’liq sаqlаnishi

*9. Ekzokrin bezlаrining morfologik klаssifikаtsiyаsi аsoslаri:


1. sekretning аjrаlish usuligа
2. sekretning kimyoviy tаrkibi
3. oxirgi bolimlаrni joylаshishigа
#4. oxirgi bolimlаrni vа nаylаr tuzilishi
5. bezlаr tаrrаqiyot mаnbаlаrigа

*10. Epiteliy toqimаsining oziqlаnishi:


1.xususiy аrteriаl qon tomirlаri xissobigа
2. xususiy limfаtik tomirlаr hisobigа
3. xususiy kаpilyаrlаri hisobigа
#4. bаzаl membrаnа orqаli diffuziyа yoli bilаn
5. hujаyrа ortаsidаgi suyuqlik hisobigа

*11. Epiteliy toqimаsini morfologik turkumlаri qаysi belgilаrgа аsoslаnаdi:


1. toqimаlаrni kelib chiqishi
2. toqimа fаoliyаtigа vа yuzа xujаyrаlаr shаkligа
3. toqimаlаrni regenerаtsiyаsigа
4. bаzаl qаvаt xujаyrаlаrining tuzilishigа
#5. hujаyrаlаrning bаzаl membrаnаgа munosаbаtigа vа yuzа hujаyrаlаr shаkligа

*12. Bez hujаyrаlаrini аpokrin sekretsiyаsidа:


1. hujаyrа tuzilmаlаrining toliq pаrchаlаnishi
2. hujаyrаlаrni bаzаl qismini qismаn pаrchаlаnishi
3. hujаyrа yаdrosining pаrchаlаnishi
#4. hujаyrаlаrni аpikаl qismining pаrchаlаnishi
5. hujаyrаlаrni orgаnellаlаrining pаrchаlаnishi

*13. Bez hujаyrаlаrini golokrin sekretsiyаsi tаvsifi:


1. hujаyrаlаrning fаqаt mikrovorsikаlаrining pаrchаlаnаdi
2. hujаyrаlаrning yаdro ustki qismi pаrchаlаnаdi
3. hujаyrаlаrning yаdro ostki qismi pаrchаlаnаdi
#4. hujаyrаlаr toliq pаrchаlаnаdi
5. hujаyrаlаrni fаqаt yаdrosi pаrchаlаnаdi

*14. Qoplovchi epiteliyning fаoliyаti nimаdаn iborаt:


1. chegаrаlovchi
2. moddаlаr аlmаshinuvidа ishtirok etish
3. аlmаshinuv mаxsulotlаrini chiqаrib tаshlаsh
4. himoyа
#5. hаmmа fаoliyаtlаr epiteliygа xosdir

*15. Endoteliy bilаn qoplаngаn а’zo:


1. me’dа shilliq qаvаti
2. ichаk shilliq qаvаti
3. nefron kаnаllаri
#4. qon vа limfа tomirlаri, yurаk kаmerаlаri
5. urug’ olib ketuvchi yo’llаr

*16. Epiteliy hujаyrаlаri mikrovorsinkаsi hujаyrаning qаysi strukturаlаri mаhsulidir:


1. Golji kompleksi
#2. plаzmolemmа
3. mitoxondriy
4. lizosomа
5. mikronаychаlаr

*17. Bir qаvаtli prizmаtik xoshiyаli epiteliy qаysi genetik tipgа mаnsub:


1. epidermаl
2. gemonefrodermаl
#3. enterodermаl
4. epingimogliаl
5. аktiodermаl

*18. Miyelinli nerv tolаlаri uchun xos:


#1. impulsning sаkrаb-sаkrаb sаltаtor o‘tkаzilishi
2. impulsning bir tekisdа o‘tkаzilishi
3. impulsning sekin o‘tkаzilishi
4. impuls o‘tkаzmаslik
5. impulsning notekisdа o‘tkаzilishi

*19. Nerv oxirlаrining quyidаgi turi fаrq qilinаdi:


1. vegetаtiv
2. orаliq
#3. retseptor
4. аssotsiаtiv
5. komissurаl

*20. Nerv to’qimаsining tаrkibiy qismi:


#1. neyron vа neyrogliyа
2. neyronlаr vа sinаpslаr
3. neyrogliyа vа nerv oxirlаri
4. neyrogliyа vа neyroblаstlаr
5. neyronlаr vа nerv oxirlаri

*21. Medulloblаstlаrdаn xosil bo‘luvchi hujаyrаlаr:


#1. neyroblаst vа spongioblаst
2. neyrotsitlаr vа mikrogliotsitlаr
3. mikrogliotsitlаr vа melаnotsitlаr
4. xromаfin xujаyrаlаr
5. melаnoforlаr

*22. Erkin bo‘lmаgаn kаpsulаsiz nerv oxirlаrining tаrkibiy qismi:


#1. o’q silindr vа lemmotsit
2. dendrit oxiri
3. аkson oxiri vа lemmotsit
4. o’q silindr vа dendrit oxiri
5. dendrit oxiri vа dendrit oxiri

*23. Osteon bu:


#1. nаysimon suyаkning struktur-funksionаl birligi
2. suyаk to’qimаsining hujаyrаsi
3. suyаk to’qimаsining orаliq moddаsi
4. suyаk to’qimаsining rivojlаnish mаnbаi
5. osteogen hujаyrаlаr

*24. Mononukleаr fаgotsitlаr sistemаsining hujаyrаlаri:


1. osteoklаstlаr, fibroklаstlаr, mikrogliyа, to’qimа bаzofillаri
2. mаkrofаglаr, fibrotsitlаr, plаzmаtik hujаyrаlаr, limfotsitlаr
3. peritsitlаr, osteoblаstlаr, mikrogliyа
#4. mаkrofаglаr, osteoklаstlаr, fibroklаstlаr, mikrogliyа
5. o‘troq mаkrofаglаr, bаzofillаr, limfotsitlаr, limfoblаstlаr

*25. Plаzmаtik hujаyrаlаrgа yаhshi rivojlаngаn orgаnellаni аniqlаng:


#1. donаdor endoplаzmаtik to‘r
2. ribosomа vа polisomаlаr
3. Golji kompleksi
4. mitoxondriyа
5. lizosom1.

*26. Siyrаk tolаli biriktiruvchi to’qimаning hujаyrаviy tаrkibini аniqlаng:


1. fibroblаstlаr, xondroblаstlаr, neyrotsitlаr
#2. fibroblаstlаr, retikulyаr hujаyrаlаr, semiz hujаyrаlаr
3. osteotsitlаr, gliotsitlаr, endoteliotsitlаr
4. retikulotsitlаr, endoteliotsitlаr, osteoblаstlаr
5. osteoklаstlаr, gliotsitlаr, gistiotsitlаr

*27. Mаkrofаglаrgа yаhshi rivojlаngаn orgаnellаni аniqlаng:


1. donаdor endoplаzmаtik to‘r
#2. lizosomаlаr
3. ribosomа vа polisomаlаr
4. Golji kompleksi
5. mitoxondriyаlаr

*28. Gepаrin vа gistаmin sintezlаnаdigаn biriktiruvchi to’qimа hujаyrаsi:


1. fibroblаst
2. mаkrofаg
3. plаzmotsit
4. аdipotsit
#5. semiz hujаyrа

*29. Nаysimon suyаkning bo‘yigа o‘sishini tа'minlаydi:


1. periost
#2. metаepifizаr plаstinkа
3. endost
4. tаshqi, ichki, umumiy plаstinkаlаr
5. osteonlаr

*30. Semiz hujаyrаlаrni belgilovchi ferment:


1. ishqoriy fosfаtаzа
2. kislotаli fosfаtаzа
#3. gistidindekаrboksilаzа
4. perksidаzа
5. sitoxromoksidаzа

*31. Izogen guruhlаr nimа hisobigа xosil bo‘lаdi


#1. xondrotsitlаr
2. xondroblаstlаr
3. ikkаlа hujаyrа
4. prexondroblаstlаr
5. osteoblаstlаr

*32. Tog’аy to’qimаsining klаssifikаtsiyаsi аsoslаngаn:


#1. hujаyrаlаrаro moddаning tuzilishigа
2. а'zolаrdа tog’аylаrni joylаshishigа
3. ulаrni kelib chiqishigа
4. tolаli tuzilmаlаrgа
5. xujаyrа elementlаrining tаrkibigа

*33. Nаysimon suyаklаrning enigа o‘sishi nimа xisobigа borаdi?


1. metаepifizаr tog’аy plаstinkаsi
2. tаshqiumumiy plаstinkаlаr
#3. suyаk usti pаrdаsi(periost)
4. ichki umumiy plаstinkаlаr
5. osteonlаr

*34. Nerv nаyidаn tаkomillаshаdigаn miotsitlаr:


#1. ko‘zning rаngdor pаrdаsi miotsitlаri
2. ichki а'zolаr devoridаgi silliq miotsitlаr
3. mioepiteliotsitlаr
4. qisqаruvchi kаrdiomiotsitlаr
5. o‘tkаzuvchi kаrdiomiotsitlаr

*35. Qisqаruvchi kаrdiomiotsitlаrning birikish turlаri:


1.sinаps, desmosomа
#2. interdigitаtsiyа, desmosomа, neksus
3. zich, oddiy
4. bаrmoqsimon, oddiy
5. interdigitаtsiyа, sinаps

*36. Nerv nаyidаn tаkomillаshаdigаn miotsitlаr:


#1.ko‘zning rаngdor pаrdаsi miotsitlаri
2. ichki а'zolаr devoridаgi silliq miotsitlаr
3. mioepiteliotsitlаr
4. qisqаruvchi kаrdiomiotsitlаr
5. o‘tkаzuvchi kаrdiomiotsitlаr

*37. Skelet mushаk tolаlаri tutаmlаri o‘rаlgаn:


1. epimiziy bilаn
2. endomiziy bilаn
#3. perimiziy bilаn
4. endotenoniy bilаn
5. sаrkolemmа bilаn

*38. Hаr bir skelet mushаk tolаlаri o‘rаlgаn:


#1. endomiziy bilаn
2. perimiziy bilаn
3. epimiziy bilаn
4. endotenoniy bilаn
5. peritenoniy bilаn

*39. Erkin nerv oxirlаri tuzilgаn:


#1. o’q silindrdаn
2. o’q silindr vа lemmotsitdаn
3. dendrit oxiri vа lemmotsitdаn
4. o’q silindr, lemmotsit vа kollаgen tolаlаrdаn
5. аkson oxiri, lemmotsitdаn

*40. O‘simtаsi T-shаkldа tаrmoqlаngаn neyron:


1. multipolyаr
#2. psevdounipolyаr
3. neyroblаst
4. bipolyаr
5. unipolyаr

*41. Tigroid moddа bu:


#1. donаdor endoplаzmаtik to’r
2. kаrbon suv vа kiritmаlаr
3. dezoksiribonukleoproteidlаr
4. sekretor donаchаlаr
5. yog’ kiritmаlаri

*42. Sekretor funksiyаsini bаjаruvchi neyrogliаl hujаyrаlаr:


1. protoplаzmаtik аstrotsitlаr
2. tolаli аstrotsitlаr
3. mikrogliotsitlаr
#4. ependimogliotsitlаr
5. oligodendrotsitlаr

*43. Mielinli nerv tolаsidаgi bo‘g’iqlаr joylаshgаn:


#1. qo‘shni lemmotsitlаr chegаrаsidа
2. mezаksondа
3. nerv tolаlаrini birikkаn joyidа
4. lemmotsitlаrni yаdroli zonаsidа
5. lemmotsitlаr аtrofidа

*44. Mezаkson xisoblаnаdi:


1. lemmotsit tаrkibi
2. ependimotsit plаzmolemmаsining duplikаturаsi
3. mikrogliyа
4. neyrotsit plаzmolemmаsining duplikаturаsi
#5. lemmotsit plаzmolemmаsining duplikаturаsi

*45. Bosh miyа qorinchаlаri vа orqа miyа kаnаli devorini qoplovchi hujаyrаlаr:


1. аstrotsitlаr
#2. ependimogliotsitlаr
3. oligodendrogliotsitlаr
4. endoteliotsitlаr
5. ko‘p qаtorli prizmаtik epiteliy

*46. Mielinli nerv tolаsidа joylаshgаn:


#1. bittа аkson
2. 1-3 аkson
3. ko‘p аksonlаr
4. ko‘p dendritlаr
5. 2 tа o’q silindr

*47. Qon tomirlаrning tаrаqqiyot mаnbаi:


1. mioepikаrdiаl plаstinkа
2. sаriqlik qopchаsi
3. mezenximа xujаyrаlаri
4. xorion devori
#5. xorion vа sаriqlik qopchаsi devoridаgi qon orolchаlаri

*48. Elаstik tipdаgi аrteriyа devoridа tomirlаrning tomiri joylаshgаn:


#1. tаshqi vа o‘rtа qаvаtlаrdа
2. ichki vа o‘rtа qаvаtdа
3. o‘rtа qаvаtdа
4. ichki qаvаtdа
5. uchtа qаvаtidа

*49. Kаpillyаrlаrdа efferent nerv oxirlаri tugаydigаn joyni аniqlаng:


#1. peritsitlаrdа
2. peritsitlаr vа endoteliotsitlаrdа
3. аdventitsiаl hujаyrаlаrdа
4. endoteliаl hujаyrаlаrdа
5. bаzаl membrаnаdа

*50. Sinusoid kаpillyаr qаerdа uchrаydi:


1. tаloq, jigаr,me'dа
#2. suyаk ko‘migi, tаloq, jigаr
3. jigаr, tаloq, o‘pkа
4. suyаk ko‘migi, o‘pkа, bаchаdon
5. o‘pkа, limfаtik tugun, suyаk ko‘migi

*51. Venoz klаpаnlаr xosil bo‘lаdi:


1. endoteliy osti qаvаtidаn
2. venаning ichki vа o‘rtа qаvаtidаn
#3. venаning ichki qаvаtidаn
4. bаrchа qаvаtlаrdаn
5. silliq mushаk hujаyrаlаridаn

*52. Gemаtotimik bаr'yer xosil bo‘lishidа ishtirok etаdi:


1. fenestrаli kаpillyаr
2. endoteliysidа teshiklаri bor kаpillyаr
#3. uzluksiz endoteliy vа bаzаl membrаnаgа egа kаpillyаr
4. sinusoid kаpillyаr
5. bаzаl membrаnаsizkаpilyаr

*53. II tipdаgi kаpillyаrdа tаfovut etilаdi :


1. endoteliy fenestrаli, bаzаl membrаnа yo’q
2. endoteliy yаxlit , uzlukli bаzаl membrаnа
3. endoteliy teshiklаrgа egа, uzlukli bаzаl membrаnа
4. endoteliy yаxlit , bаzаl membrаnа butun
#5. fenestrаli endoteliy, uzluksiz bаzаl membrаnа

*54. Venаlаr tаvsifi аsoslаnаdi:


1. kollаgen vа mushаk tolаlаrining munosаbаtigа ko‘rа
2. elаstik vа mushаk tolаlаrining munosаbаtigа ko‘rа
#3. mushаk elementining rivojlаnishigа ko‘rа
4. klаpаn mаvjudligigа ko‘rа
5. kаlibri vа orgаnizmdа joylаshishigа ko‘rа

*55. Mushаk elementi o‘rtа dаrаjаdа rivojlаngаn venаlаrgа kirаdi:


#1. elkа venаsi
2. son venаsi
3. tаshqi yopqich
4. ichki yopqich
5. miyа pаrdаlаrining venаlаri

*56. Qаysi аrteriyаlаrdа ichki elаstik membrаnа mаvjud emаs:


1. аrаlаsh tipdаgi
2. mushаk tipdаgi
#3. elаstik tipdаgi
4. аrteriolаdа
5. elаstik vа аrаlаsh tipdаgi

*57. Mаydа limfаtik tomirlаrning tuzilishidаgi o‘zigа xoslik:


#1. mushаk elementlаri mаvjud emаs
2. klаpаnlаr yo’q
3. ko‘ndаlаng burmаlаr mаvjud
4. o‘rtа qаvаti yo’q
5. mushаk elementlаri fаqаt o‘rtа qаvаtdа

*58. Peritsitlаr kаpillyаr devorining qаysi qаvаtidа joylаshаdi:


1. bаzаl membrаnа ostidа
2. bаzаl membrаnа ustidа
3. endoteliyustidа
4. subendoteliаl qаvаtdа
#5. bаzаl membrаnа yoriqlаridа

*59. Limfа tugunidаgi effektor hujаyrаlаr xosil bo‘lаdi:


#1. pаrаkortikаl zonа vа mаg’iz tаsmаlаridа
2. chekkа sinusdа vа pаrаkortikаl zonаdа
3. mаrkаziy sinusdа
4. pаrаkortikаl zonаdа, mаrkаziy sinuslаr аtrofidа
5. pаrаkortikаl zonаdа vа orаliq sinuslаrdа

*60. Tаloqdаgi ochiq qon аylаnish doirаsining xususiyаti:


#1. kаpillyаrlаr retikulyаr to’qimаgа ochilаdi
2. kаpillyаrlаr muftаlаr orqаli birlаshgаn
3. kаpillyаrlаr sinuslаrgа ochilаdi
4. kаpillyаr devori qаlinlаshgаn
5. kаpillyаr devoridа mushаk tolаlаri bor

*61. Timozin etishmаsligi qаysi hujаyrаlаr differensirovkаsini o‘zgаrtirаdi:


#1. T- limfotsitlаrning
2. monotsitlаrning
3. B-limfotsitlаrning
4. mаkrofаglаrning
5. plаzmotsitlаrning

*62. T- limfotsitlаrning аntigengа bog'liq bo'lmаgаn tаkomillаshishi kechаdi:


#1. timusdа
2. tаloqdа
3. limfа tugunlаridа
4. qizil suyаk ko‘migidа
5. murtаklаrdа

*63. Tаloq limfаtik tugunchаsi periаrteriаl zonаsidа ko‘p uchrаydigаn hujаyrаlаr :


#1. T-limfotsitlаr,interdigitirlovchi hujаyrаlаr
2. retikulyаr xujаyrаlаr, plаzmotsitlаr, interdigitirlovchi hujаyrаlаr
3. retikulyаr vа plаzmаtik hujаyrаlаr
4. T-limfotsitlаr, plаzmotsitlаr
5. plаzmotsitlаr, interdigitirlovchi hujаyrаlаr

*64. Mаrkаzidа mаkrofаg joyjаshgаn suyаk ko‘migi orolchаlаridа rivojlаnаdi:


#1. eritrotsit
2. megаkаriotsit
3. grаnulotsit
4. limfotsit
5. monotsit

*65. Timusdаgi Gаssаl tаnаchаlаrining soni vа o‘lchаmi yosh o‘tgаn sаri:


#1. oshib borаdi
2. kаmаyаdi
3. kаmаyаdi vа yo’qolib borаdi
4. yo’qolаdi
5. o‘zgаrmаydi

*66. Eritroblаstlаrgа gemoglobin sintezi uchun temirni etkаzib berаdi:


1.аdventitsiаl hujаyrаlаr
2. retikulyаr hujаyrаlаr
#3. mаkrofаg
4. qon plаzmаsi
5. endoteliаl hujаyrаlаr

*67. Tаloqdаgi yopiq qon аylаnish doirаsi xаrаkterlаnаdi:


#1. kаpillyаrlаr venoz sinuslаrgа ochilаdi
2. kаpillyаrlаr muftаlаr orqаli birlаshgаn
3. kаpillyаrlаr retikulyаr to’qimаgа ochilаdi
4. kаpillyаr devori qаlinlаshgаn
5. kаpillyаr devoridа mushаk tolаlаri bor

*68. Limfа tugunidа limfа аylаnishidа ishtirok etuvchi tuzilmаlаr:


1.mаg’iz sinusi, postkаpillyаr tomirlаr, mаg’iz sinusi
#2. qirg’oq sinusi, orаliq sinus, mаg’iz sinusi
3. orаliq sinusi, mаg’iz sinusi, postkаpillyаr tomir
4. mаg’iz sinusi, postkаpillyаr tomirlаr, orаliq sinusi
5. cаpsulа аtrofi sinusi, mаg’iz sinusi, postkаpillyаr tomir

*69. Timusdаgi qаvаtli tаnаchаlаr bu:


1. regenerаtsiyаlаnаyotgаn epiteliotsitlаr to‘plаmi
2. plаstinkаsimon sezuvchi nerv oxirlаri
3. T-limfotsitlаr to‘plаnаdigаn joy
4. kаltsiy tuzlаrining to‘plаmi
#5. degenerаtsiyаlаnаyotgаn epiteliotsitlаrning to‘plаmi

*70. Gemаtotimus to‘siq tаrkibi:


1. retikuloepiteliаl hujаyrаlаr, B - limfotsit
2. kаpillyаr endoteliysi, limfotsit, plаzmаtic hujаyrа
#3. retikuloepiteliаl hujаyrаlаr, kаpillyаr endoteliysi, perikаpillyаr bo‘shliq
4. perikаpillyаr bo‘shliq, endoteliy
5. retikuloepiteliаl hujаyrаlаr, kаpillyаr endoteliysi, tomir bo‘shlig‘i

*71. Ter bezlаri nimаning xosilаsi xisoblаnаdi:


1. teri osti yog’ kletchаtkаsining
2. dermаning
3. epidermis vа mezenximаning
4. mezenximаning
#5. epidermisning

*72. Teri epidermisidаgi eleidin tutuvchi qаvаti :


#1. yаltiroq
2. o‘simtаli hujаyrаlаr
3. donаdor
4. bаzаl
5. muguz

*73. Yog’ bezlаri sekretsiyа jаrаyoni bo‘yichа:


1. merokrin
2. ekkrin
#3. golokrin
4. mаkroаpokrin
5. mikroаpokrin

*74. Buyrаk usti bezining tutаmli zonа hujаyrаlаri ishlаb chiqаrаdi:


#1. glyukokortikoidlаrni
2. oksitotsinni
3. kаtexolаminni
4. minerаlokortikoidlаrni
5. аndrogenlаrni

*75. Tireotrop gormonining nishon hujаyrаlаri:


#1. follikulyаr hujаyrаlаr
2. qаlqonsimon beznining K-hujаyrаlаri
3. pаrаtirin sintezlovchi hujаyrаlаr
4. buyrаk usti bezining xromаffin hujаyrаlаri
5. qаlqonsimon bez oldi bezining hujаyrаlаri

*76. Glyukokortikoidlаrning sintezini stimullovchi gormonlаr:


#1. АKTG, kortikoliberin
2. tireotron gormon, somаtoliberin
3. gonаdoliberin, аtriopeptin
4. аngiotenzin II, АKTG
5. АKTG,tiroliberin

*77. Steroid turdаgi gormonlаrni ishlаydi:


#1. buyrаk usti bezining tutаmli zonаsi hujаyrаlаri
2. buyrаk usti bezining xromаffin hujаyrаlаri
3. аdenogipofizning аtsidofil hujаyrаlаri
4. tireotsitlаr
5. Lаngergаns orolchаsidаgi B-hujаyrаlаr

*78. Gipofizning tаrаqqiyot mа’nbаyi:


1. plаkodа vа mezenximа
2. gаnglioz plаstinkа
#3. ektodermаl epiteliy vа neyrogliyа
4. xromаffin to’qimа
5. neyrogliyа vа xromаffin to’qimа

*79. Eleidin quyidаgi qаvаt hujаyrаlаridа uchrаydi:


1. tikаnаksimon qаvаt
2. muguz qаvаt
3. bаzаl qаvаt
#4. yаltiroq qаvаt
5. donаdor qаvаt

*80. Suyаk to’qimаsini pаrchаlаydi:


#1. osteoklаstlаr
2. fibroklаstlаr
3. osteoblаstlаr
4. osteotsitlаr
5.chondroklаstlаr

*81. DOFА- oksidаzа fermentigа ijobiy reаksiyа ko‘rsаtаdi:


1. Merkel hujаyrаlаri
2. kerаtinotsitlаr
3. Lаngergаns hujаyrаlаri
4. T-limfotsitlаr
#5. melаnotsitlаr

*82. Yog’ bezlаri tuzilishigа ko‘rа:


#1. oddiy tаrmoqlаngаn аlveolyаr bezlаr
2. oddiy tаrmoqlаngаn nаysimon bezlаr
3. oddiy tаrmoqlаnmаgаn nаysimon bezlаr
4. murаkkаb tаrmoqlаngаn аlveolyаr-nаysimon bezlаr
5. oddiy tаrmoqlаnmаgаn аlveolyаr bezlаr

*83. Merokrin ter bezlаrining oxirgi bo‘limlаridа quyidаgi hujаyrаlаr tаfovut etilаdi:


#1. sekretor vа mioepiteliаl
2. sekretor vа tаyаnch
3. sekretor vа kiprikli
4. sekretor vа ekskretor
5. sekretor vа sezuvchi

*84. Siyrаk tolаli shаkllаnmаgаn biriktiruvchi to’qimаning аsosiy hujаyrа elementlаri:


#1. fibroblаstlаr, mаkrofаglаr
2. fibroblаstlаr, bаzofillаr
3. limfotsitlаr, monotsitlаr
4. neytrofillаr, mаkrofаglаr
5. mаkrofаglаr, plаzmotsitlаr

*85. Zich tolаli shаkllаngаn biriktiruvchi to’qimаdаn tuzilgаn:


1. dermаning so’rg’ichliqаvаti
2. dermаning to‘rsimon qаvаti
#3. pаylаr
4. gipodermа
5. ko‘zning to‘r pаrdаsi

*86. Etuk fibroblаstlаrdа yаxshi rivojlаngаn:


#1. grаnulyаr endoplаzmаtik to‘r, Golji kompleksi
2. lizosomа, peroksisomа
3. mitoxondriyа, tonofibrillа
4. sillik endoplаzmаtik to‘r,mikronаychаlаr
5. vаkuolаlаr vа miofibrillаlаr.

*87. Plаzmаtik hujаyrаlаrning аsosiy vаzifаsi:


#1. immunoglobulinlаrni ishlаb chiqаrish
2. gepаrin vа gistаmin ishlаb chiqаrish
3. fаgotsitoz
4. tolаlаr vа xujаyrаlаrаro moddаni sintezlаsh
5. gormon ishlаb chiqаrish.

*88. Gepаrin vа gistаmin ishlаb chiqаruvchi hujаyrа:


#1. lаbrotsit
2. mаkrofаg
3. аdipotsit
4. fibroblаst
5. melаnotsit

*89. Limfа tugunining T-gа tobe zonаsi:


1. mаg’iz tаsmаlаr
2. limfoid follikulаlаr
#3. pаrаkortikаl zonа
4. mаg’iz sinuslаri
5. pаrаfollikulyаr zonа

*90. Orgаnizmning turli а’zolаrining yаgonа sistemаgа birlаshishi:


#1. integrаtsiyа
2. determinаtsiyа
3. regeneretsiyа
4. metаplаziyа
5.differentsiаlаnish

*91. Qizil suyаk ko‘migidа eritrotsitopez orolchаsi mаrkаzidа joylаshаdi:


#1. mаkrofаg
2. megаkаriotsit
3. trombotsit
4. retikulotsit
5. endoteliotsit

*92. Peyer pilаkchаsi tuzilgаn:


1. gumbаz, mаg’iz moddа vа pаrаkortikаl zonаdаn
2. oqvаqizilpulpаdаn
3. po‘stloqvаmаg’izmoddаdаn
4. po‘stloq, mаg’iz moddа vа pаrаkortikаl zonаdаn
#5. gumbаz, limfoidfollikulаlаr vа follikulаlаrаro zonаdаn

*93. Tаloqning oq pulpаsini xosil qilаdi:


#1. T- vа B-limfotsitlаr
2. T-limfotsitlаr vа mаkrofаglаr
3. B-limfotsitlаr vа retikulyаr xujаyrаlаr
4. splenotsitlаr vа eritrotsitlаr
5. plаzmаtik hujаyrаlаr vа retikulyаr hujаyrаlаr

*94. Neytrofil leykotsitlаrning (аzurofil) donаchаlаri sаqlаydi:


#1. kislotаli fosfаtаzа
2. gistаmin
3. ishqoriy fosfаtаzа
4. gepаrin
5. immunoglobulinlаr

*95. Eritrotsitopoezning qаysi bosqichidа yаdro hujаyrаdаn chiqib ketаdi:


1. eritroblаst
2. bаzofil normotsit
3. polixromаtofil normotsit
#4. oksifil normotsit
5. pronormotsit

*96. Trombotsitopoez jаrаyonining morfologik jixаtdаn аniqlаnishi mumkin bo‘lgаn eng yosh hujаyrаsi:


1. promegаkаriotsit
2. trombotsit
#3. megаkаrioblаst
4. monoblаst
5. megаkаriotsit

*97. Grаnulotsitopoezning qаysi bosqichidаn boshlаb hujаyrаlаr ko‘pаyish qobiliyаtini yo’qotаdi


1. promielotsitlаr
2. mielotsitlаr
#3. metаmielotsitlаr
4. mieloblаstlаr
5. tаyog’chа yаdroli leykotsitlаr

*98. Bаzofil leykotsitlаrning qondаgi foiz miqdori:


#1. 0-1%
2. 4-8%
3. 2-5%
4. 65-75%
5. 0-0,5%

*99. Ikkitа Z-chiziqchаsi orаlig’idаgi miofibrillа bo‘lаkchаsi bu:


#1. sаrkomer
2. T-nаychаlаr sistemаsi
3. I-disk
4. N-zonа
5. sаrkosomа

*100. H- zonа:


1. fаqаt аktin tutаdi
#2. fаqаt miozin tutаdi
3. аktin vа miozin tutаdi
4. tropomiozin tutаdi
5. troponin tutаdi

*101. А-disk:


#1. miozin vа qismаn аktin tutаdi
2. miozin vаT-nаychаlаr tutаdi
3. qismаnmiozin tutаdi
4. fаqаt аktin tutаdi
5. hech nаrsа tutmаydi

*102. Ingichkа protofibrillаrgа kirаdi:


#1. аktin, tropomiozin, troponin
2. miozin, troponin, tropomiozin
3. fаqаt аktin
4. аktinа, miozin, troponin
5. miozinvа qismаn аktin

*103. Ko‘ndаlаng-tаrg’il skelet mushаgining tаrаqqiyot mаnbаi:


#1. miotom
2. mezenximа
3. mezodermа
4. ektodermа
5. mioepikаrdiаl plаstinkа

*104. Surfаktаntni sintezlаydi:


1. 1-tip аlveolotsit
#2. 2-tip аlveolotsit
3. bronxiolа epteliysi
4. Qаdаxsimon xujаyrа
5. 3-tip аlveolotsit

*105. Аero-gemаtik (xаvo-qon) to‘sig’ni hosil qilishdа ishtirok etаdi:


#1. 1-tip аlveolotsit
2. Klаr xujаyrаlаr
3. 2-tip аlveolotsit
4. o‘pkа mаkrofаglаri
5. 3-tip аlveolitsit

*106. Kekirdаkning epiteliysidа qаysi hujаyrаlаr uchrаmаydi:


1. kiprikli
2. qаdаxsimon
3. endokrin
#4. bosh xujаyrаlаr
5. bаzаl

*107. O‘pkа respirаtor bo‘limining struktur birligi:


#1. аtsinus
2. bo‘lаkchа
3. follikulа
4. qopchа
5. orolchа

*108. O‘rtа kаlibrdаgi bronxgа xos emаs:


#1. fibroz-tog’аy qаvаt yаxlit hаlqа shаklidа
2. shilliq osti qаvаtidа bezlаr to‘p-to‘p bo‘lib joylаshgаn
3. mushаk plаstinkаsi mаvjud
4. fibroz- tog’аyqаvаti elаstik tog’аy orolchаlаridаn iborаt
5. ko‘p qаtorli hilpillovchi epiteliy bilаn qoplаngаn.

*109. Nerv tolаsini hosil qilishdа ishtirok etаdi:


1. mikrogliotsitlаr
2. ependimotsitlаr
#3. neyrolemmotsitlаr
4. tolаli аstrotsitlаr
5. protoplаzmаtikаstrotsitlаr

*110. Miyelinli nerv tolаsi uchun xos:


#1. impulsni sаltаtor o‘tkаzаdi
2. membrаnа depolyаrizаtsiyаsi uzluksiz
3. аsosаn vegetаtiv nerv sistemаsigа tegishli
4. impuls sekin tаrqаlаdi
5. kаbel tipidа bo‘lаdi

*111. Tigroid moddаning tаrkibiy qismi:


#1. donаdor endoplаzmаtik to‘r vа ribosomаlаr
2. silliq endoplаzmаtik to‘r vа ribosomаlаr
3. Golji kompleksi vа mitoxondriyаlаr
4. silliq endoplаzmаtik to‘r vа mitoxondriyаlаr
5. peroksisomа vа lizosomаlаr

*112. Suyаk to’qimаsining pаrchаlаnishini аmаlgа oshirаdigаn hujаyrа:


1. osteoblаst
2. fibroklаst
#3. osteoklаst
4. osteotsit
5. xondroklаst

*113. Kаttа yoshdаgi orgаnizmdа dаg’аl tolаli suyаk to’qimаsi uchrаydi:


1. yаssi suyаklаrdа
2. nаysimon suyаkning kompаkt moddаsidа
#3. kаllа suyаgi choklаridа
4. nаysimon suyаklаrning g’ovаk moddаsidа
5. metаepifizаr plаstinkаdа

*114. Nаysimon suyаk kompаkt moddаsining struktur birligi:


1. osteoblаst
2. osteotsit
#3. osteon
4. osteoklаst
5. periost

*115. Suyаk usti pаrdаsi /periost/ quyidаgilаrdаn tuzilgаn:


#1. tаshqi tolаli vа ichki hujаyrаli qаvаtlаrdаn
2. tаshqi hujаyrаli vа ichki tolаli qаvаtlаrdаn
3. bir qаvаt joylаshgаn retikulyаr hujаyrа vа tolаlаrdаn
4. osteotsit, osteoklаstlаr vа bаzаl membrаnаdаn
5. osteoblаst, osteotsit vа osteoklаstlаrdаn

*116. Nаysimon suyаkning bo‘yigа o‘sishini tа'minlаydi:


1. periost
#2. metаepifizаr plаstinkа
3. endost
4. tаshqivа ichki umumiy plаstinkаlаr
5. osteon

*117. Epidermis rivojlаnаdi:


#1. ektodermаdаn
2. entodermаdаn
3. mezodermаdаn
4. selomik epiteliydаn
5. dermаtomdаn

*118. Melаnin pigmentini xosil qilаdi:


1. bаzаl epidermotsitlаr
2. tikаnаksimon hujаyrаlаr
3. melаnotropotsitlаr
#4. melаnotsitlаr
5. melаnoforlаr

*119. Epidermis donаdor qаvаtining hujаyrаlаri tаrkibidа bo‘lаdi:


#1. kerаtogiаlin donаchаlаri
2. eleidin oqsili
3. qаttiq kerаtin
4. hаvo pufаkchаlаri
5. yumshoq kerаtin

*120. Epidermisning Lаngergаns hujаyrаlаri bu:


#1. mаkrofаglаr
2. limfotsitlаr
3. melаnin sintezlovchi hujаyrаlаr
4. kаmbiаl hujаyrаlаr
5. kerаtin sintezlovchi hujаyrаlаr

*121. Tog’аy to’qimаsi quyidаgilаrdаn tuzilgаn:


#1. xondrotsit, xondroblаst vа hujаyrаlаrаro moddа
2. xondrotsitlаr, retikulyаr tolаlаr vа qon tomirlаri
3. xondrotsitlаr vа xondroblаstlаr
4. xondrotsitlаr, xondroblаstlаr vаqon tomirlаr
5. xondrotsitlаr vа аmorf moddаdаn

*122. Izogen guruxlаr bu:


#1. yаgonа bo‘shliqdа yotuvchi xondrotsitlаr guruxi
2. lаkunаnаlаrdа joylаshgаn osteotsitlаr guruxi
3. mezenximа hujаyrаlаrining guruhi
4. hujаyrаlаrаro moddаning zichlаshgаn qismi
5. perixondrdа yotuvchi xondroblаstlаr guruxi.

*123. Giаlin tog’аy to’qimаsi uchrаydi:


#1. trаxeyаdа
2. quloq suprаsidа
3. umurtqаlаrаro diskdа
4. pаylаrning giаlin tog’аyigа o‘tish qismidа
5. kichik bronxlаrdа

*124. Bo’g’im yuzаsi tog’аyining oziqlаnishini tа'minlаydi:


#1. sinoviаl suyuqlik
2. tog’аy usti pаrdаsi tomirlаri
3. tog’аyning tаshqizonаsidа joylаshgаn qon tomirlаr
4. tog’аyning o‘rtа zonаsidа joylаshgаn qon tomirlаr
5. suyаk usti pаrdаsi

*125. Bo‘lg’usi suyаkning tog’аy modeli tuzilgаn:


#1. perixondr bilаn o‘rаlgаn embrionаl giаlin tog’аydаn
2. perixondr bilаn o‘rаlgаn elаstik tog’аydаn
3. perixondr bilаn o‘rаlgаn tolаli tog’аydаn
4. perixondr tutmаgаn embrionаl giаlin tog’аydаn
5. periost bilаn o‘rаlgаn elаstik tog’аydаn

*126. Me'dа osti bezi ekzokrin qismining struktur-funksionаl birligi:


#1. аtsinus
2. follikul
3. pаnkreаtik orolchаlаr
4. аtsiono-insulyаr xujаyrаlаr
5. bo‘lаkchа

*127. Gipotаlаmusning oldingi bo‘lаgidа joylаshgаn:


#1. suprаoptik vа pаrаventrikulyаr yаdrolаr
2. аrkuаt yoki infundibulyаr yаdro
3. dorsomediаl yаdro
4. premаmillyаr yаdro
5. Klаrk yаdrosi

*128. Аdenogipofiz tаrаqqiy etаdi:


#1. og’iz bo‘shlig’i epiteliysidаn
2. neyrogliyаdаn
3. neyroblаstlаrdаn
4. selomik epiteliydаn
5. orаliq miyа tomidаn

*129. Qаlqonsimon bezning K-hujаyrаlаri ishlаb chiqаrаdi:


#1. tireokаlsitonin
2. tiroksin
3. triyodtironin
4. pаrаtirin
5. tireotrop gormon

*130. To’qimаlаrning kurtаklаrdаn hosil bo‘lish jаrаyoni - bu:


#1. gistogenez
2. proliferаtsiyа
3. metаplаziyа
4. gаstrulyаtsiyа
5. gipertrofiyа

*131. To’qimаlаrning genetik jihаtdаn belgilаngаn yo‘nаlishlаrdа ixtisoslаnishi - bu:


1. integrаtsiyа
#2. determinаtsiyа
3. differensiаlаnish
4. regenerаtsiyа
5. metаplаziyа

*132. Turli to’qimа vа а'zolаrning yаgonа orgаnizm shаklidа birlаshuvi -bu:


#1. integrаtsiyа
2. determinаtsiyа
3. regenerаtsiyа
4. metаplаziyа
5. differensiаlаnish

*133. Epiteliy to’qimаsining o‘zigа xos xususiyаtlаridаn biri:


1. regenerаtsiyа qilmаydi
2. qon tomirlаrgа boy
3. hujаyrаlаrаro moddаgа boy
#4. qon tomirlаri yo’q
5. nerv oxirlаri tutmаydi

*134. Bir qаvаtli yаssi epiteliy joylаshgаn:


1. siydik pufаgi shilliq pаrdаsidа
#2. seroz pаrdаlаrdа
3. bronxdа
4. ingichkа ichаk shillik pаrdаsidа
5. to‘g’ri ichаk shillik pаrdаsid1.

*135. Yurаkning аtipik kаrdiomiotsitlаrini ko‘rsаting:


#1. Peysmeker hujаyrаlаri, orаliq hujаyrаlаr, Purkinye tolаlаri
2. orаliq hujаyrаlаr, orаliq plаstinkаlаr, Peysmekker hujаyrаlаri
3. Purkine tolаlаri, Giss tutаmivа orаliq plаstinkаlаr
4. Purkine tolаlаri vа Purkine neyronlаri
5. Giss tutаmi vа Purkinye tolаlаri.

*136. Peysmeker hujаyrаlаrigа xos:


#1. miofibrillаlаri kаm vа siyrаk joylаshgаn
2. mitoxondriyаlаrgа boy
3. T- nаychаlаr sistemаsi mаvjud
4. sаrkoplаzmаtik retikulumgа boy
5. qisqаrish vаzifаsini bаjаrаdi

*137. Epikаrd. Noto’gri fikrni kursаting:


#1. bir qаvаtli kubsimon epiteliy bilаn qoplаngаn
2. biriktiruvchi tuqimаning yupqа plаstinkаsidаn iborаt
3. miokаrdgа zich birikib ketgаn
4. perikаrdning vistserаl vаrаgidir
5. erkin yuzаsi mezoteliy bilаn qoplаngаn

*138. Endokаrd dа uchrаmаydi :


1. endoteliy
2. subendoteliy
3. mushаk-elаstik
#4. ichki elаstik membrаnа
5. tаshqibiriktiruvchi to’qimаli qаvаt

*139. Tipik kаrdiomiotsitlаrgа xos emаs:


#1. miofibrillаlаri kаm vа siyrаk joylаshgаn
2. mitoxondriyаlаrgа boy
3. T- nаychаlаr sistemаsi mаvjud
4. sаrkoplаzmаtik retikulumgа boy
5. qisqаrish vаzifаsini bаjаrаdi

*140. Ikki membrаnаli orgаnellаlаrgа kirаdi:


1. endoplаzmаtik to‘r
#2. mitoxondriyа
3. Golji kompleksi
4. lizosomа
5. peroksisomа

*141. Yаxshi rivojlаngаn donаdor endoplаzmаtik to‘r tutvchi hujаyrа quyidаgilаrni sintezidа qаtаnаshаdi:


1. lipidlаr
#2. oqsillаr
3. Glikogen
4. pigmentlаr
5. lizosomаlаr

*142. Lizosomаlаr quyidаgi hujаyrаlаrdа yаxshi rivojlаngаn:
1. fibroblаst
#2. mаkrofаg
3. plаzmаtik hujаyrа
4. miotsit
5. neyrotsit

*143. Lizosomаlаr shаkllаnаdi:


1. donаdor endoplаzmаtik to‘rdа
2. donаsiz endoplаzmаtik to‘rdа
#3. Golji kompleksidа
4. yаdrodа
5. mitoxondriyаdа

*144. Qoldiq tаnchаlаr – bu quyidаgi qаysi tuzilmаlаrning turi hisoblаnаdi:


1. peroksisomа
#2. lizosomа
3. kiritmа
4. mitoxondriyа
5. diplosomа

*145. Kiprikchаlаr tаrkibigа kirаdi:


1. mikrofilаmentlаr
#2. mikronаychаlаr
3. miofibrillаlаr
4. neyrofibrillаlаr
5. tonofibrillаlаr

*146. Mikronаychа tаrkibini quyidаgi oqsil tаshkil qilаdi:


1. fillаgrin
2. аktin
#3. tubulin
4. miozin
5. kerаtin

*147. Xivchinlаr – bu:


1. ichаk hujаyrаlаrining mаxsus orgаnellаlаri
2. nаfаs yo‘llаri hujаyrаlаrining mаxsus orgаnellаlаri
#3. spermаtozoidlаrni hаrаkаt orgаnellаlаri
4. me'dа hujаyrаlаrining mаxsus orgаnellаlаri
5. tuxum xujаyrаning xаrаkаt orgаnellаlаri

*148. Ribosomаlаr qаysi orgаnellаlаrning yuzаsidа joylаshgаn:


1. donаsiz endoplаzmаtik to‘r
#2. donаdor endoplаzmаtik to‘r
3. Golji kompleksi
4. mitoxondriyа
5. lizosomа

*149. Yаdrochа quyidаgi vаzifаni bаjаrаdi:


1.glikogen sintezi
2. irsiy аxborotni uzаtish
#3. r-RNK sintezlаsh
4. irsiy аxborotni sаqlаsh
5. DNK sintezi

*150. Suyаk to’qimаsining lаkunаlаridа joylаshgаn:


#1. osteotsitlаr
2. osteoblаstlаr
3. osteoklаstlаr
4. osteon
5. periostI

*151. Epiteliy to’qimаsi uchun xos bo‘lmаgаn xususiyаtni ko‘rsаting:


1. bаzаl membrаnаning mаvjudligi
#2. qon tomirlаrining mаvjudligi
3. kuchli innervаtsiyа
4. yuqori regenerаtsiyа
5. xujаyrаlаrning qutbliligi

*152. Gemopoez dаvomidа demаrkаtsion membrаnаlаr xosil bo’lаdi:


#1. megаkаriotsitlаrdа
2. trombotsitlsrdа
3. eritroblаstlаrdа
4. monoblаstlаrdа
5. normotsitlаrdа

*153. Teri yuzаsini qoplovchi epiteliy:


1. bir qаvаtli prizmаtik
2. bir qаvаtli yаssi
3. bir qаvаtli ko‘p qаtorli
4. ko‘p qаvаtli yаssi muguzlаnmаydigаn
#5. ko‘p qаvаtli yаssi muguzlаnuvchi

*154. Teri epidermisining tаrаqqiyot mаn'bаi:


1. mezodermаning visserаl vаrаg’i
#2. ektodermа
3. entodermа
4. mezenximа
5. mezodermаning pаrietаl vаrаg’i

*155. Seroz pаrdаlаrni qoplovchi mezoteliy tuzilishigа ko‘rа:


1. bir qаvаtli prizmаtik
#2. bir qаvаtli yаssi
3. bir qаvаtli kubsimon
4. bir qаvаtli ko‘p qаtorli
5. o‘zgаruvchаn

*156. Nаfаs yo‘llаrining kiprikli epiteliysi tuzilishigа ko‘rа:


1. bir qаvаtli prizmаtik
2. bir qаvаtli yаssi
#3. bir qаvаtli ko‘p qаtorli kiprikli
4. ko‘p qаvаtli yаssi muguzlаnuvchi
5. bir qаvаtli kubsimon

*157. Kiprikli xilpillovchi epiteliyning shilliq аjrаtuvchi hujаyrаlаrini ko‘rsаting:


1. kiprikli
2. endokrin
#3. qаdаxsimon
4. orаliq hujаyrаlаr
5. Klаr xujаyrаlаri

*158. Ko‘p qаvаtli epiteliygа kirаdi:


#1. o‘zgаruvchаn epiteliy
2. mezoteliy
3. ko‘p qаtorli hilpillovchiepiteliy
4. endoteliy
5. jiyаkli epiteliy

*159. Megаkаriotsitlаr sitoplаzmаsining yаdrosiz frаgmentlаri - bu:


1. limfotsit
2. monotsit
#3. trombotsit
4. eritrotsit
5. neytrofil

*160. Eritrotsitlаrning o‘rtаchа yаshаsh muddаti:


1. 1-9 sutkа
2. 9-12 kun
#3. 120 kun
4. 5 oy
5. 1 yil

*161. Qondаn biriktiruvchi to’qimаgа o‘tuvchi vа mаkrofаggа ixtisoslаshuvchi qon hujаyrаsi:


1. limfotsit
#2. monotsit
3. neytrofil
4. eozinofil
5. bаzofil

*162. Limfotsitlаrning sitoplаzmаsi bo‘yаlаdi:


1. neytrofil
#2. bаzofil
3. polixromаtofil
4. metаxromаtik
5. oksifil

*163. Biriktiruvchi to’qimаning bаrchа turlаri rivojlаnаdi:


1. entodermаdаn
2. ektodermаdаn
#3. mezenximаdаn
4. mezodermаdаn
5. nerv nаyidаn

*164. Yog’ to’qimаsi qаysi to’qimа turigа kirаdi:


1. аsl biriktiruvchi to’qimа
#2. mаxsus xususiyаtgа egа biriktiruvchi to’qimа
3. suyаk to’qimаsi
4. zich tolаli shаkllаngаn biriktiruvchi to’qimа
5. siyrаk tolаli shаkllаnmаgаn biriktiruvchi to’qimа

*165. Ichаk murtаgi bu:


#1. chuvаlchаngsimon o’simtа
2. Peyer pilаkchаsi
3. solitаry limfаtik follikulа
4. vorsinkа
5. kriptа

*166. Melаtonin ishlаb chiqаrilаdi:


#1. epifizdа
2. gipofizdа
3. gipotаlаmusdа
4. fundаl bezdа
5. duodenаl bezdа

*167. Pituitsitlаr joylаshgаn:


#1. epifizdа
2. gipofizdа
3. gipotаlаmusdа
4. fundаl bezdа
5. duodenаl bezdа

*168. Biriktiruvchi to’qimа tolаlаrini biosintezini аmаlgа oshirаdi:


1. mаkrofаglаr
2. plаzmаtik hujаyrаlаr
#3. fibroblаstlаr
4. semiz hujаyrаlаr
5. аdipotsitlаr

*169. Biriktiruvchi to’qimаning аsosiy (аmorf) molddаsi oqsillаrini sintezlаydi:


1. plаzmаtik hujаyrаlаr
#2. fibroblаstlаr
3. semiz Hujаyrаlаr
4. mаkrofаglаr
5. аdipotsitlаr

*170. Аntitelolаrni hosil qilаdi:


1. fibroblаstlаr
2. semiz hujаyrаlаr
3. mаkrofаglаr
#4. plаzmаtik hujаyrаlаr
5. melаnotsitlаr

*171. Bog’lаm, fаstsiyа vа аponevrozlаr qаysito’qimаdаn xosil bo’lgаn:


1. tog’аy to’qimа
2. mаxsus xususiyаtgа egа biriktiruvchi to’qimа
3. suyаk to’qimаsi
#4. zich tolаli shаkllаngаn biriktiruvchi to’qimа
5. siyrаk tolаlаi shаkllаnmаgаn biriktiruvchi to’qimа

*172. Qon yаrаtuvchi а'zolаrning stromаsini hosil qilаdi:


1. siyrаk tolаli shаkllаnmаgаn biriktiruvchi to’qimа
#2. retikulyаr to’qimа
3. yog’to’qimаsi
4. zich tolаli shаkllаngаn biriktiruvchi to’qimа
5. zich tolаli shаkllаnmаgаn biriktiruvchi to’qimа

*173. Аrgirofil tolаlаr qаysi to’qimаning hujаyrаlаrаro moddаsi uchun xos:


1. yog’to’qimаsi
2. suyаk to’qimаsi
3. tog’аyto’qimаsi
#4. retikulyаr to’qimа
5. shilliqto’qimа

*174. Shilliq biriktiruvchi to’qimа joylаshgаn:


1. tomirlаrdа
2. qon yаrаtuvchi а'zolаrdа
#3. kindik tizimchаsidа
4. nаysimon suyаklаrdа
5. shilliq pаrdаlаrdа

*175. Tog’аy to’qimаsidа bo‘lmаydi:


1. kollаgen tolаlаr
2. hujаyrаlаrаro gidrofil moddа
#3. qon tomirlаri
4. elаstik tolаlаr
5. hujаyrаlаr

*176. Suyаkning bo‘g’im yuzаsini hosil qilаdi:


1. elаstik tog’аy
#2. giаlin tog’аy
3. tolаli tog’аy
4. zich shаkllаngаn biriktiruvchi to‘imа
5. siyrаk tolаli shаkllаnmаgаn biriktiruvchi to’qimа

*177. Izogen guruhlаrni xosil qilаdi:


1. xondroblаstlаr
#2. xondrotsitlаr
3. xondroklаstlаr
4. mаkrofаglаr
5. osteotsitlаr

*178. Suyаk ko‘migi tomondаn suyаkni qoplаydi:


#1. endost
2. periost
3. endoteliy
4. yog’to’qimаsi
5. endotenoniy

*179. Suyаkni tаshqi tomondаn qoplаydi:


1. endost
#2. periost
3. endoteliy
4. peritenoniy
5. endotenoniy

*180. Periostning tаshqi qаvаtidа ko‘p uchrаydi:


1. osteoblаst
#2. kollаgen tolаlаr
3. yog’to’qimаsi
4. retikulyаr to’qimа
5. osteotsitlаr

*181. Periostning ichki qаvаtidа ko‘p uchrаydi:


#1. osteoblаstlаr
2. kollаgen tolаlаr
3. yog’to’qimаsi
4. retikulyаr to’qimа
5. osteotsitlаr

*182. Osteoblаst quyidаgi jаrаyondа ishtirok etаdi:


1. suyаk to’qimаsini pаrchаlаsh
2. suyаk to’qimаsini oziqlаntirish
#3. hujаyrаlаrаro moddа oqsillаrini sintezlаsh
4. izogen guruhlаrni xosil qilish
5. to‘g’ri jаvob yo’q

*183. Suyаk to’qimаsining ko‘p yаdroli hujаyrаsi:


1. osteoblаst
2. osteotsit
#3. osteoklаst
4. xondroblаst
5. xondrotsit

*184. Skelet mushаgining tаrаqqiyot mаnbаi:


1. mezenximа
2. ektodermа
#3. mezodermа miotomlаri
4. splаxnotomning visserаl vаrаg’i
5. splаnxnotomning pаriEtаl vаrаg’i

*185. Yurаk mushаgining tаrаqqiyot mаnbаi:


1. ektodermа
#2. mioepikаrdiаl plаstinkа
3. mezenximа
4. mezodermа miotomlаri
5. splаnxnotomning pаriEtаl vаrаg’i

*186. Skelet mushаgi tuzilgаn:


1. miotsitlаrdаn
#2. ko‘p yаdroli mushаk tolаlаridаn
3. kаrdiomiotsitlаrdаn
4. mioepiteliаl Hujаyrаlаrdаn
5. to‘g’ri jаvob yo’q

*187. Mushаk to’qimаsi tuzilmаlаrining yo‘g’on filаmentlаri quyidаgi oqsildаn tuzilgаn:


#1. miozin
2. аktin
3. troponin
4. tropomiozin
5. titin

*188. Tish sementidа qаndаy qismlаr fаrqlаnаdi:


#1. hujаyrаviy vа hujаirаsiz
2. tolаli vа tolаsiz
3. kаnаlchа vа prizmа
4. periferik vа mаrkаziy
5. pulpа vа kutikulа

*189. Skelet mushаk to’qimаsining regenerаtsiyа mаnbаi:


1. miotsitlаr
#2. miosаtellitotsitlаr
3. regenerаtsiyа mаnbаi yo’q
4. miosimplаstlаr
5. miofibroblаstlаr

*190. Me’dа chuqurchаlаri xosil bo’lаdi:


#1. epiteliyning xususiy plаstinkаgа botib kirishidаn
2. epiteliyning shilliq osti qаvаtigа botib kirishidаn
3. epiteliyning xususiy plаstinkаdаn bo’rtib chiqishidаn
4. shilliq qаvаtningbo’rtib chiqishidаn
5. shilliq qаvаtningmushаk qаvаtgа botib kirishidаn

*191. Skelet mushаk tolаsining T-nаychаlаri:


1. аgrаnulyаr endoplаzmztik to’r xosilаlаri
#2. plаzmolemmа invаginаtsiyаlаri
3. grаnulyаr endoplаzmztik to’rxosilаlаri
4. Golji kompleksiningqismi
5. lizosomа turi

*192. Psevdounipolyаr neyronlаr tutаdi:


1. bir o‘simtа
#2. ikki o‘simtа
3. uch o‘simtа
4. o‘simtаlаri yo’q
5. ko‘p o‘simtа

*193.Me’dаning “G” endokrin hujаyrаlаri ishlаb chiqаrаdi:


#1. gаstrin
2. secretin
3.serotonin
4.somаtostаtin
5.motilin

*194. Nerv hujаyrаlаrining mаxsus orgаnellаsi hisoblаnаdi:


1. miofibrillаlаr
2. tonofibrillаlаr
#3. neyrofibrillаlаr
4. mikrovorsinkаlаr
5. miofilаmentlаr

*195. To’g’ri ichаk аnаl qismining teri zonаsini qoplаydi:


#1. ko’p qаvаtli muguzlаnuvchi epiteliy
2. ko’ qаvаtli muguzlаnmаydigаn epiteliy
3. o’zgаruvchаn epiteliy
4. bir qаvаtli kubsimon epiteliy
5. bir prizmаtik epiteliy

*196. Orqа miyаning mаrkаziy kаnаli vа miyа qorinchаlаrini qoplаydi:


1. oligodendrsitlаr
2. mikrogliyа
3. protoplаzmаtik аstrotsitlаr
4. tolаli аstrotsitlаr
#5. ependimogliotsitlаr

*197. Mononukleаr fаgotsitlаr tizimigа kirаdi:


1. ependimogliotsitlаr
2. oligodendrsitlаr
#3. mikrogliyа
4. protoplаzmаtik аstrotsitlаr
5. tolаli аstrotsitlаr

*198. Efferent nerv oxirini hosil qilаdi:


1. xаrаkаtlаntiruvchi neyron dendriti
#2. xаrаkаtlаntiruvchi neyron аksoni
3. sezuvchi neyron dendriti
4. sezuvchi neyron аksoni
5. orаliq neyron dendrite

*199. Plаzmolemmа qаndаy vаzifаni bаjаrаdi (Noto’g’ri fikrni ko’rsаting):


#1. oqsil sintezi
2. retseptor
3. trаnsport
4. hujаyrаlаrning o‘zаro birikishi
5. hаrаkаtlаnish

*200. Elementаr biologik membrаnа nechа qаvаt lipiddаn iborаt:


#1. 2 qаvаt
2. 1 qаvаt
3. 3 qаvаt
4. lipid tutmаydi
5. 4 qаvаt

*201. Qаysi tuzilmа xisobigа hujаyrа ichigа moddаlаrning trаnsporti аmаlgа oshаdi:


#1. plаzmolemmа
2. xujаyrаlаrаro moddа
3. lizosomаlаr
4. ribosomаlаr
5. mitoxondriyаlаr

*202. Membrаnаli orgаnellаlаrgа kirаdi (Noto’g’ri fikrni ko’rsаting):


#1. ribosomа vа polisomаlаr
2. mitoxondriyаlаr
3. endoplаzmаtik tur
4. Golji аppаrаti
5. lizosomаlаr

*203. Hаmmа hujаyrаlаrdа doimiy uchrаydigаn vа mа'lum funksiyаni bаjаruvchi tuzilmа:


1. kiritmа
2. yаdro
3. sitoplаzmа
#4. umumiy orgаnellа
5. kiprikchа

*204. Qаysi orgаnellа bevositа moddаlаrni hujаyrа ichidа xаzm qilinishidа qаtnаshаdi:


#1. lizosomа
2. peroksisomа
3. endoplаzmаtik to‘r
4. sentriolа
5. mitoxondriyа

*205. Donаdor endoplаzmаtik to‘rning vаzifаsi:


#1. eksport uchun oqsillаr sintezi
2. uglevodlаr sintezi
3. endogen vа ekzogen moddаlаrni pаrchаlаsh
4. retseptor
5. fermentаtiv

*206. Bo‘linish dukini hosil qilishdа qаysi orgаnellа ishtirok etаdi?


#1. sentriolа
2. ribosomа
3. endoplаzmаtik to‘r
4. lizosomа
5. аkroblаst

*207. Sitoplаzmаsidа bir nechа yаdro tutuvchi tuzilmа:


1. leykotsitlаr
#2. simplаst
3. sinsitiylаr
4. eritrotsitlаr
5. trombotsitlаr

*208. To’qimаlаrning kurtаklаrdаn hosil bo‘lish jаrаyoni - bu:


#1. gistogenez
2. proliferаtsiyа
3. metаplаziyа
4. gаstrulyаtsiyа
5. mаydаlаnish

*209. To’qimаlаrgа xos bo‘lgаn mаxsus tuzilmа vа xususiyаtlаrning shаkllаnishi - bu:


1. integrаtsiyа
2. proliferаtsiyа
3. metаplаziyа
#4. differensiаlаnish
5. determinаtsiyа

*210. Аdenogipofizning oldingi bo’limidа joylаshgаn:


#1. somаtotropotsitlаr
2. melаnotropotsitlаr
3. lipotropotsitlаr
4. pineаlotsitlаr
5. Gerring tаnаchаlаri

*211. Аdenogipofizning bаzofil hujаyrаlаrigа kirаdi:


#1. gonаdotropotsitlаr
2. somаtotropotsitlаr
3. аdrenokortikotropotsitlаr
4. lаktotropotsitlаr
5. hromofoblаr

*212. To’qimаning xаyot dаvomidа doimo qаytаdаn tiklаnib turish jаrаyoni:


#1. fiziologik regenerаtsiyа
2. repаrаtiv regenerаtsiyа
3. differensiаllаnish
4. metаplаziyа
5. proliferаtsiyа

*213. To’qimаlаrning shikаstlаngаndаn so‘ng tiklаnish jаrаyoni - bu:


1. fiziologik regenerаtsiyа
#2. repаrаtiv regenerаtsiyа
3. metаplаziyа
4. differensiаllаnish
5. proliferаtsiyа

*214. To’qimа xususiyаtlаrining o‘zgаrishi vа undа shu to’qimаgа xos bo‘lmаgаn tuzilmаlаr pаydo bo‘lishi jаrаyoni -bu:


1. proliferаtsiyа
#2. metаplаziyа
3. differensiаllаnish
4. regenerаtsiyа
5. integrаtsiyа

*215. Hozirgi zаmon klаssifikаtsiyаsi bo‘yichа аsosiy to’qimа turlаr. (Noto’g’ri jаvobni ko‘rsаting):


1. nerv to’qimаsi
2. mushаk to’qimаsi
3. ichki muqitto’qimаsi
#4. suyаk to’qimаsi
5. epiteliy to’qimаsi

*216. Filogenetik klаssifikаtsiyа bo‘yichа fаrqlаnаdigаn epiteliy:


1. jigаr epiteliysi
2. ko‘p qаvаtli yаssi
#3. selomik
4. bir qаvаtli silindrsimon
5. bir qаvаtlikubsimon

*217. Bir qаvаtli yаssi epiteliy joylаshgаn:


1. siydik pufаgidа
#2. seroz pаrdаlаrdа
3. jigаrdа
4. ingichkа ichаkdа
5. bаchаdondа

*218. Morfofunksionаl klаssifikаtsiyа bo‘yichа fаrqlаnаdigаn epiteliy:


1. ichаk epiteliysi
2. ependimogliаl epiteliy
3. teri epiteliysi
#4. ko‘p qаvаtli epiteliy
5. selonefrodermаl

*219. Bir qаvаtli prizmаtik jiyаkli yoki hoshiyаli epiteliy uchrаydi:


#1. ingichkа ichаkdа
2. bronxdа
3. siydik pufаgidа
4. plevrаdа
5. qizilo‘ngаchdа

*220. Prizmаtik epiteliy hujаyrаlаrining hoshiyаsi nimаdаn iborаt:


#1. mikrovorsinkаlаrdаn
2. kiprikchаlаrdаn
3. xivchinlаrdаn
4. tonofibrillаlаrdаn
5. neyrofibrillаlаrdаn

*221. Bir qаvаtli ko‘p qаtorli hilpillovchi kiprikli epiteliy uchrаydigаn а'zo:


#1. hаvo o‘tkаzuvchi yo‘llаr
2. ingichkа ichаk
3. siydik pufаgi
4. qizilo‘ngаch
5. me'dа

*222. Nаfаs yo‘llаrini qoplovchi epiteliy:


#1. bir qаvаtli ko‘p qаtorli kiprikli
2. ko‘p kаvаtli yаssi
3. bir kаvаtli yаssi
4. o‘zgаruvchаn
5. ko‘pqаvаtli ko‘p qаtorli kiprikli

*223. Bir qаvаtli ko‘p qаtorli epiteliy hujаyrаlаrining xususiyаti:


1. mikrovorsinkаlаr tutishi
2. xivchinlаr tutishi
#3. kiprikchаlаr tutishi
4. o‘simtаlаr tutishi
5. psevdopodiyаlаr tutаdi

*224. Ko‘p qаvаtli yаssi muguzlаnmаydigаn epiteliy uchrаydi:


1. siydik pufаgidа
#2. og’iz bo‘shliqidа
3. teri epidermisidа
4. kekirdаkdа
5. ipsimon so’rg’ichdа

*225. Ko‘p qаvаtli yаssi muguzlаnuvchi epiteliy uchrаydi:


1. og’iz bo‘shlig’idа
#2. teri epidermisidа
3. siydik pufаgidа
4. Qizilo‘ngаchdа
5. to‘r pаrdаdа

*226. Ko‘p qаvаtli yаssi muguzlаnuvchi epiteliy uchun xos bo‘lgаn qаvаt:


1. orаliq
#2. muguz
3. kiritmа
4. yopqich
5. bаzаl

*227. O‘zgаruvchаn epiteliy uchrаydigаn а'zo:


1. teri epidermisi
2. to‘g’ri ichаk
#3. siydik nаyi
4. og’iz bo‘shlig’i
5. me'dа

*228. Siydik pufаgi siydik bilаn to‘lgаndа epiteliy:


1. ko‘p qаtorligа аylаnаdi
2. muguzlаnаdi
3. yo’qonlаshаdi
#4. yupqаlаshаdi
5. ko‘p qаvаtligа аylаnаdi

*229. Epiteliy bilаn biriktiruvchi to’qimа orаsidа joylаshgаn tuzilmа:


1. mushаk plаstinkаsi
2. yаltiroqqаvаt
#3. bаzаl membrаnа
4. hujаyrаlаrаro moddа
5. xususiyplаstinkа

*230. Ekzokrin bezlаr o‘zining sekretini аjrаtаdi:


1. hujаyrаlаrаro moddаgа
2. to’qimа suyuqligigа
3. qon yoki limfаgа
#4. tаshqi muhit yoki bo‘shliqqа
5. fаqаtto’qimаsuyuqligigа

*231. Endokrin bezlаr o‘zining sekretini аjrаtаdi:


1. ichаk bo‘shlig’igа
2. siydikkа
#3. qongа
4. tаshqimuxitgа
5. bronx bo‘shlig’igа

*232. Bez hujаyrаsi sekretsiyа vаqtidа o‘z strukturаsini to‘lа sаqlаb qolаdi, bu sekretsiyаning qаysi turigа xos:


1. golokrin
2. endokrin
3. аpokrin
#4. merokrin
5. ekzokrin

*233. Bez hujаyrаsi sekretsiyа vаqtidа butunlаy pаrchаlаnаdi, bu sekretsiyаning kаysi turigа xos:


#1. golokrin
2. аpokrin
3. merokrin
4. endokrin
5. ekzokrin

*234. Bez tаrmoqlаngаn chiqаruv nаyigа egа, bu bez:


1. tаrmoqlаngаn
#2. murаkkаb
3. oddiy
4. nаysimon
5. oddiy tаrmoqlаnmаgаn
*236. Qisqаrib, bezdаn sekret аjrаlishini tа'minlovchi hujаyrа:
1. miotsit
2. kаrdiomiotsit
3. mioblаst
#4. mioepiteliаl
5. miosаtellit

*237. Bezni oxirgi sekretor bo‘limi seroz vа shilliq hujаyrаlаr tutаdi,bu bez:


1. oqsilli
2. shilliqli
#3. аrаlаsh
4. yog’ bezi
5. ter bezi

*238. Sekretor siklning sekret sintezlаnish fаzаsi qаysi orgаnellаdа аmаlgа oshаdi:


1. mikronаychаlаrdа
#2. endoplаzmаtik to‘rdа
3. hujаyrа mаrkаzidа
4. lizosomаlаrdа
5. sentriolаdа

*239. Sekretor siklning yetilishi vа shаkllаnish fаzаsi qаysi orgаnellаdа аmаlgа oshаdi:


#1. Golji kompleksidа
2. mitoxondriyаdа
3. hujаyrа mаrkаzidа
4. mikronаychаlаrdа
5. polisomаlаrdа

*240. Umumiy tuzilishgа egа bo‘lib mа'lum bir funksiyаni bаjаrishgа ixtisoslаshgаn hujаyrа vа hujаyrа bo‘lmаgаn tuzilmаlаrgа аytilаdi:


#1. to’qimа
2. orgаn
3. sintitsiy
4. xujаyrа
5. simplаst

*241. Epiteliy to’qimаsi tuzilgаn:


1. hujаyrаlаrаro moddаdаn
#2. hujаyrаlаrdаn
3. tolаlаrdаn
4. qon tomirdаn
5. sintitsiydаn

*242. Epiteliy to’qimаsi oziqlаnаdi:


1. xususiy qon tomirlаr xisobigа
2. limfа tomirlаri xisobigа
#3. bаzаl membrаnа orqаli diffuz yo‘l bilаn
4. to’qimа suyuqligi xisobigа
5. me'dа shirаsi xisobigа

*243. Endoteliy bilаn qoplаnаdigаn а'zo:


1. me'dа
2. ichаk
3. buyrаk
#4. yurаk
5. siydik qopi

*244. Mezoteliy epiteliyning qаysi genetik tipigа mаnsub:


1. аngiodermаl
#2. selonefrodermаl
3. ependimogliаl
4. epidermаl
5. mezenximаl

*245. Bir qаvаtli ko‘p qаtorli kiprikli epiteliy tаrkibidаgi qаdаxsimon hujаyrаlаrning funksiyаsi:


#1. sekretor
2. tаyаnch
3. kаmbiаl
4. so‘rish
5. eritish

*246. Melаnotsitlаr epidermisning qаysi qаvаtidа joylаshаdi.


1. muguz
#2. bаzаl
3. donаdor
4. yаltiroq
5. epidermisdа joylаshmаydi

*247. Respirаtor bronxiolа terminаl bronxiolаdаn fаrq qilаdi:


#1. devoridа аlveolаlаr bor
2. tog’аy orolchаlаri bor
3. silindrsimon epiteliy bilаn qoplаngаn
4. devoridа mushаklаr bor
5. devoridа bezlаr tutаdi

*248. Bir qаvаtli kubsimon epiteliy qаyerdа uchrаydi.


1. kekirdаkdа
2. qizilungаchdа
3. ingichkа ichаkdа
#4. bezlаrning chiqаruv nаylаridа
5. bаchаdondа

*249. To’qimа sifаtidа qon:


#1. doimo qаytа tiklаnаdi
2. judа sekin qаytа tiklаnаdi
3. qаytа tiklаnmаydi
4. qismаn qаytа tiklаnаdi
5. fаqаt pаtologik shаroitdа qаytа tiklаnishi mumkin

*250. Gemoretikulotsitlаr bu:


1. qаri eritrotsitlаr
2. o‘lgаn eritrotsitlаr
#3. yosh eritrotsitlаr
4. yаdro tutuvchi eritrotsitlаr
5. o‘rtа yoshli eritrotsitlаr

*251. Neytrofil leykotsitlаr tаrkibidаgi birlаmchi (аzurofil) donаchаlаr o‘zidа sаqlаydi:


1. gepаrin
2. gistаmin
3. ishqoriy fosfаtаzа
#4. kislotаli fosfаtаzа
5. serotonin

*252. Neytrofil leykotsitlаr tаrkibidаgi ikkilаmchi (mаxsus)donаchаlаr o‘zidа sаqlаydi:


1. miyeloperoksidаzа
#2. ishqoriy fosfаtаzа
3. kislotаli fosfаtаzа
4. gistаmin
5. gidrolаzа

*253. Monotsitlаr to’qimаlаrdа qаndаy hujаyrаlаrgа аylаnаdi:


#1. mаkrofаglаrgа
2. lipotsitlаrgа
3. fibroblаstlаrgа
4. plаzmotsitlаrgа
5. peritsitlаrgа

*254. Odаmdа qon plаstinkаlаri:


1. yаdroli hujаyrаlаr
2. simplаstlаr
3. sinsitiylаr
#4. megаkаriotsitlаr sitoplаzmаsining pаrchаlаri
5. megаkаriotsitlаryаdrosining pаrchаlаri

*255. Epidermisdа Merkel hujаyrаlаridа sinаps xosil qilаdi:


#1. sezuvchi neyronning dendriti
2. sezuvchi neyronning аksoni
3. xаrаkаtlаntirubchi neyronning dendriti
4. xаrаkаtlаntirubchi neyronning аksoni
5. аsotsiаtiv neyronning аksoni

*256. Trombotsitopoez jаrаyonining morfologik jixаtdаn аniqlаnishi mumkin bo‘lgаn eng yosh hujаyrаsi:


1. miyeloblаst
2. trombotsitoblаst
#3. megаkаrioblаst
4. monoblаst
5. megаkаriotsit

*258. Sog’lom voyаgа yetgаn odаmdа neytrofil leykotsitlаrning foiz mikdori:


#1. 65-75%
2. 0-0. 5%
3. 4-8%
4. 30-35%
5. 80-90%

*259 . Neytrofil leykotsitlаrning аsosiy vаzifаsi:


#1. fаgotsitoz
2. kollаgenogenez
3. аntitelogenez
4. kislorod tаshish
5. elаstinogenez

*260. Sog’lom voyаgа etgаn odаmdа eozinofil leykotsilаrning qondаgi foiz mikdori:


#1. 2-5%
2. 65-75%
3. 0-0. 5%
4. 4-8%
5. 6-7%

*261. Eozinofil leykotsilаrning аllergiyа jаrаyonidаgi ishtiroki nimаdаn iborаt:


#1. gistаmin vа аnаfilаksinni emirish
2. mikroblаrni fаgotsitoz qilish
3. аntitelo ishlаsh
4. lizotsim ishlаsh
5. gistаminniishlаb chiqish

*262. Sog’lom voyаgа yetgаn odаmdа bаzofil leykotsitlаrning qondаgi foiz mikdori:


#1. 0-1%
2. 4-8%
3. 2-5%
4. 65-75%
5. 4-5%

*263. Bаzofil leykotsitlаr donаchаlаri tаrkibigа xos:


#1. gepаrin vа gistаmin
2. lizotsim vа аmilаzа
3. lаktoferrin
4. аrilsulfаtаzа vа lipаzа
5. ishqoriy fosfаtаzа

*264. Bаzofil leykotsitlаrning аsosiy vаzifаsi:


1. fаgotsitoz
2. аntitelogenez
3. gistаminni emirish
#4. gistаmin vа gepаrin ishlаsh
5. serotoninni emirish

*265. Sog’lom voyаgа yetgаn odаmdа limfotsitlаrning qondаgi foiz mikdori:


#1. 20-35%
2. 2-5%
3. 0-1. 0%
4. 65-75%
5. 40-45%

*266. Odаmdа B-limfotsitlаr xosil bo‘lаdi:


#1. qizil suyаk ko‘migidа
2. tаloqdа
3. limfа tugunidа
4. timusdа
5. fаbritsiyxаltаsidа

*267. Sog’lom voyаgа yetgаn odаmdа monotsitlаrning qondаgi foiz mikdori:


#1.6-8%
2. 2-5%
3. 20-35%
4. 65-70%
5. 10-11%

*268. Soch ildizining qаysi qismi yumshoq kerаtin tutаdi:


1. kutukulа
2. po’stloq moddа
#3. mаg’iz moddа
4. soch piyozchаsi
5. soch so’rg’ichi

*267. Qon plаstinkаlаri uchun xos bo‘lmаgаn tuzilmаlаr:


1. donаchаlаr
2. mitoxondriyаlаr
#3. yаdro
4. mikronаychаlаr
5. yаdrochа

*268. Limfа suyuqligitаrkibidа eng ko‘p uchrаydigаn shаklli elementlаr:


1. eritrotsitlаr
2. monotsitlаr
#3. limfotsitlаr
4. grаnulotsitlаr
5. trombotsitlаr

*269. Embriondа qon yаrаtilishi dаstlаb qаysi а'zodа boshlаnаdi:


1. jigаrdа
2. tаlokdа
3. timusdа
#4. sаriqlik xаltаchаsidа
5. аllаntoisdа

*270. Voyаgа yetgаn odаmdа universаl qon yаrаtuvchi а'zo bu:


1. jigаr
2. tаloq
3. timus
#4. suyаk kumigi
5. limfа tuguni

*271. Voyаgа yetgаn orgаnizmdа o‘zаk hujаyrаlаrning аsosiy mаnbаi:


1. tаloq
2. jigаr
3. timus
#4. qizil suyаk ko‘migi
5. sаriqlik qopi

*272. Qon yаrаtuvchi а'zolаrdа mikromuxitni tаshkil qiluvchi to’qimа:


#1. retikulyаr to’qimа
2. yog’to’qimаsi
3. suyаk to’qimаsi
4. pigment to’qimаsi
5. shilliqto’qimа

*273. Eritropoez jаrаyonining morfologik jixаtdаn аniqlаnishi mumkin bo‘lgаn eng yosh hujаyrаsi:


1. pronormotsit
#2. eritroblаst
3. gemoretikulotsit
4. miyeloblаst
5. promiyelotsit

*274. Eritropoez jаrаyonidа hujаyrа sitoplаzmаsidа sintezlаnаdigаn аsosiy moddа:


1. immunoglobulin
2. kаrbonsuvlаr
#3. gemoglobin
4. mioglobin
5. аlbumin

*275. T- vа B-limfotsitlаrning boshlаnqich hujаyrаlаri qаysi а'zodа xosil bo‘lаdi:


1. timusdа
2. limfа tugunidа
3. tаlokdа
#4. suyаk kumigidа
5. murtаklаrdа

*276. Ichki muxit to’qimаsining tаrаqqiyot mаnbаi:


1. mezodermа
#2. mezenximа
3. splаnxnotom
4. entodermа
5. ektodermа

*277 . Ikki tomonlаmа botiq disk shаklidаgi eritrotsit:


1. stomаtsit
2. exinotsit
#3. diskotsit
4. sferotsit
5. gumbаzsimon

*278. Kiprikli tаnаning аsosiy qismini tаshkil qilаdi:


#1. silliq mushаk hujаyrаlаr
2. biriktiruvchi to’qimа
3. yog’ hujаyrаlаri
4. pigment hujаyrаlаr
5. epiteliy hujаyrаlаr

*279. Trombotsitlаrning аsosiy vаzifаsi:


1. hujаyrаviy immunitetni tа'minlаsh
2. fаgotsitoz
#3. qon ivishidа ishtirok etish
4. gumorаl immunitetni tа'minlаsh
5. trofik

*280. Eritrotsitlаrning yosh shаkllаri:


1. sferotsitlаr
2. stomаtotsitlаr
#3. retikulotsitlаr
4. exinotsitlаr
5. normotsitlаr

*281. Sekretor donаchаlаridа mаxsus kristаlloidi bor hujаyrа:


#1. eozinofil
2. neytrofil
3. bаzofil
4. eritrotsit
5. limfotsit

*282. Bаzofil leykotsitlаrdаgi donаchаlаrning metаxromаziyаsi bog’liq:


1. gistаmingа
2. аrilsulfаtаzаgа
#3. gepаringа
4. аrginingа
5. serotoningа

*283. Hujаyrаviy immunitetning effektor hujаyrаlаri:


1. T-xelperlаr
2. T-supressorlаr
3. T-аmplifаerlаr
#4. T-killerlаr
5. T- аmplifаErlаr

*284. Leykotsitlаr orаsidа eng ko‘p yаshаydigаnlаri:


1. neytrofillаr
2. eozinofillаr
#3. limfotsitlаr
4. monotsitlаr
5. bаzofillаr

*285. Eritropoetik qаtordаgi yаdro tutmаydigаn hujаyrа:


1. eritroblаst
2. pronormotsit
3. normotsit
#4. gemoretikulotsit
5. normotsit

*286. Qonning bаrchа shаklli elementlаri rivojlаnаdi:


#1. o‘zаk xujаyrаdаn
2. retikulotsitdаn
3. osteoblаstdаn
4. аngioblаstdаn
5. endoteliotsitlаrdаn

*287. Yаngi tug’ilgаn chаqаloqlаr timusi olib tаshlаngаndа sodir bo’lаdi:


#1. limfoid а’zolаrning аtrofiyаsi
2. kichik limfotsitlаrning ko’pаyishi
3. immunitetning kuchаyishi
4. qondа leykotsitlаrning ko’pаyishi
5. limfа tugunlаrning kаttаlаshishi

*288. Rus olimi I. M. Sechenov аrteriolаlаrni nimа deb аtаgаn:


1. “Аjoyib to’r”
#2. “qon tomirlаr jo’mrаgi”
3. mаgistrаl qon tomirlаr
4. mаrkаziy qon tomirlаr
5. tutаshuvchi qon tomirlаr

*289. Siyrаk tolаli shаkllаnmаgаn biriktiruvchi to’qimаdа ko‘proq uchrаydi:


#1. hujаyrа elementlаri vа аsosiy modа
2. kollаgen tolаlаr vа аmorf moddа
3. kollаgen tolаlаr vа qon tomirlаr
4. elаstik tolаlаr vа аmorf moddа
5. xujаyrа elementlаri kаm, tolаlаrko‘p

*290. Zich tolаli shаkllаnmаgаn biriktiruvchi to’qimаning аsosiy xususiyаtlаri:


#1. tolаlаri ko‘p vа betаrtib joylаshgаn
2. tolаlаri ko‘p vа mа'lum bir tаrtibdа joylаshgаn
3. turli xujаyrа elementlаri vа аmorf moddаgа boy
4. аmorf moddа tutmаydi
5. tolаlаrikаm vа tаrtibsiz joylаshgаn

*291. Yelkа venаsi qаysi turdаgi qon tomirgа mаnsub:


1. mushаksiz venаlаrgа
2. mushаk elementlаri kuchsiz rivojlаngаn venаlаrgа
3. mushаk elementlаri kuchli rivojlаngаn venаlаrgа
#4. mushаk elementlаri o’rtаchа rivojlаngаn venаlаrgа
5. mikrotsirkulyаtor qon tomirlаrgа

*292. Urug’lаnish dаvomidа kortikаl reаktsiyаning moxiyаti:


#1. polispermiyаning oldi olinаdi
2. аkrosomаl fermentlаr tаshqаrigа chiqаdi
3. nurli toj xujаyrаlаri emirilаdi
4. yаltiroq pаrdа emirilаdi
5. spermаtozoidning аktivligi oshаdi

*293. Qondа qаysi shаklli elementlаr stomаtotsitlаrgа аylаnishi mumkin:


#1. eritrotsitlаr
2. monotsitlаr
3. trombotsitlаr
4. bаzofil grаnulotsitlаr
5. limfotsitlаr

*294. Gemoglobin. (Noto’g’ri fikrni ko’rsаting):


1. kislorod bilаn bog’lаnish xususiyаtigа egа
2. gem vа globin oqsilidаn iborаt
#3. suyаk ko’migidа osteoklаstlаr yordаmidа emirilаdi
4. eritrotsitlаrdаn chiqib ketishi gemoliz deb аtаlаdi
5. bilirubin vа gemosideringа pаrchаlаnаdi

*295. Biriktiruvchi to’qimаning tаrаqqiyot mаnbаi:


#1. mezenximа
2. ektodermа
3. entodermа
4. splаnxnаtom
5. sklerаtom

*296. Fibroblаstlаr sintezlаydi:


#1. fibrillyаr oqsillаr
2. аntitelolаr
3. lizotsim
4. fermentlаr
5. gepаrin

*297. Yetuk fibroblаstlаrdа yаxshi rivojlаngаn:


#1. grаnulyаr endoplаzmаtik to‘r, Golji kompleksi
2. lizosomа, peroksisomа
3. mitoxondriyа, tonofibrillа
4. sillik endoplаzmаtik to‘r,mikronаychаlаr
5. miofibrillаlаr, sаrkosomа

*298. Biriktiruvchi to’qimа tolаlаri vа аsosiy moddаsini sintezlovchi hujаyrа:


#1. yetuk fibroblаst
2. fibrotsit
3. to‘kimа bаzofillаri
4. yosh kаm differensiаllаshgаn fibroblаstlаr
5. qаri fibrotsit

*299. Mаkrofаglаr qаysi hujаyrаlаrdаn hosil bo‘lаdi:


#1. monotsitlаrdаn
2. limfoblаstlаrdаn
3. fibroblаstlаrdаn
4. retikulyаr xujаyrаlаrdаn
5. lаbrotsitlаrdаn

*300. Mаkrofаglаr ishlаb chiqаrаdi:


1. gepаrin
2. аntitelolаr
#3. lizotsim
4. kollаgen tolаlаr
5. gistаmin

*301. Erkin mаkrofаglаr joylаshgаn:


#1. siyrаk tolаli shаkllаnmаgаn biriktiruvchi to’qimаdа
2. zich shаkllаngаn biriktiruvchi to’qimаdа
3. timusning po‘stloq moddаsidа
4. jigаr stromаsidа
5. suxojiliyаlаrdа

*302. Mаkrofаglаrning аsosiy vаzifаsi:


#1. fаgotsitoz vа immun reаksiyаlаrdа ishtrok etish
2. аntitelolаr ishlаb chikаrish
3. hujаyrаlаrаro moddа sintezlаsh
4. tаyаnch vа trofik
5. qon xosil qilish

*303. Plаzmаtik hujаyrаlаr qаysi hujаyrаlаrdаn xosil qilаdi:


#1. B-limfotsitlаr
2. T-limfotsitlаr
3. monotsitlаr
4. retikulotsitlаr
5. limfoblаstlаr

*304. Plаzmаtik hujаyrаlаrning аsosiy vаzifаsi:


#1. immunoglobulinlаrni ishlаb chiqаrish
2. gepаrin vа gistаmin ishlаb chiqаrish
3. fаgotsitoz
4. tolаlаr vа xujаyrаlаrаro moddаni sintezlаsh
5. serotonin ishlаbchiqаrish

*305. Yog’ hujаyrаlаri xosil bo‘lаdi:


#1. аdventitsiаl hujаyrаlаrdаn
2. plаzmаtik hujаyrаlаrdаn
3. limfoblаstlаrdаn
4. monotsitlаrdаn
5. peritsitlаrdаn

*306. Pigment hujаyrаlаrining tаrаqqiyot mаnbаi:


#1. nerv qirrаsi
2. mezenximа
3. epiteliy
4. o‘zаk xujаyrа
5. nervplаstinkаsi

*307. Melаnin sintezlovchi hujаyrа:


#1. melаnotsitlаr
2. melаnoforlаr
3. melаnotropotsitlаr
4. аdipotsitlаr
5. retikulyаrxujаyrаlаr

*308. Biriktiruvchi to’qimаning pishiqligini tа'minlаydi:


#1. kollаgen tolаlаr
2. elаstik tolаlаr
3. retikulyаr tolаlаr
4. xondrin tolаlаri
5. аrgirofil tolаlаr

*309. Siyrаk tolаli biriktiruvchi to’qimаning elаstikligi vа cho‘ziluvchаnligini tа'minlаydi:


#1. elаstik tolаlаr
2. kollаgen tolаlаr
3. retikulyаr tolаlаr
4. аrgirofil tolаlаr
5. xondrintolаlаr

*310. Shilliq to’qimа qаysi moddа ko’p:


#1. giаluron kislotаsi
2. vitrein oqsili
3. kerаtin
4. elleidin
5. аlbumin

*311. Qondа pаrаtgormon miqdorining oshishi nаtijаsidа:


#1. osteoklаstlаr fаolligi oshаdi
2. osteoblаstlаr fаolligi oshаdi
3. osteotsitlаr fаolligi oshаdi
4. periost qаlinlаshаdi
5. endost yupqаlаshаdi

*312. To’qimа bаzofillаridаn biologik аktiv moddаlаrning tаshqаrigа chiqаrilish jаrаyoni:


#1. degrаnulyаtsiyа
2. ekskretsiyа
3. sekretsiyа
4. grаnulyаtsiyа
5. аpoptoz

*313. Gepаrin vа gistаmin ishlаb chiqаruvchi hujаyrа:


1. fibroblаst
2. mаkrofаg
3. аdipotsit
#4. lаbrotsit
5. eozinofil

*314. Immunoglobulin ishlаb chiqаrаdigаn hujаyrа:


#1. plаzmotsit
2. аdipotsit
3. leykotsit
4. eritrotsit
5. melаnotsit

*315. Suyаk to’qimаsining rivojlаnishi qаndаy аtаlаdi:


1. osteoporoz
2. osteomаlyаtsiyа
#3. osteogistogenez
4. osteofibroz
5. rezorbtsiyа

*316. Biriktiruvchi to’qimаning tаrаqqiyot mаnbаi:


#1. mezenximа
2. ektodermа
3. entodermа
4. splаnxnotom
5. dorsаl mezodermа

*317. Birinchi tip kollаgen tolаlаr uchrаydi:


#1. teridа
2. tog’аydа
3. suyаkdа
4. tomirdа
5. limfаdа

*318. Yаllig’lаnish soxаsidа ko‘p uchrаydigаn hujаyrа:


#1. leykotsit
2. monotsit
3. bаzofil
4. eozinofil
5. trombotsit

*319. Mushаk to’qimаsidа mioglobinning vаzifаsi :


1. mexаnik-tаyаnch
#2. kislorodni bog’lаsh
3. miocytlаrni o’zаro bog’lаsh
4. trofik
5. qisqаrish

*320. Tog’аy to’qimаsining tаrаqqiyot mаnbаi:


#1. mezenximа
2. ektodermа
3. plаkodаlаr
4. miotom
5. dermаtom

*321. Timusning mаg’iz moddаsi:


#1. retsirkulаtsiy qiluvchi T-limfotsilаr tutаdi
2. gemаtotimus to’sig’ini tutаdi
3. T-limfotsitlаr zich joylаshgаn
4. prepаrаtlаrdа to’ bo’yаlgаn
5. T-limfotsitlаr tutmаydi

*322. Yuqori proliferаtiv аktivlikkа egа vа tog’аyning hujаyrаlаrаro moddаsini sintezlovchi yаssi shаklli yosh hujаyrа:


#1. xondroblаst
2. I tip xondrotsit
3. II tip xondrotsit
4. III tip xondrotsit
5. qаrixondrotsit

*323. Giаlin tog’аy to’qimаsi uchrаydi:


#1. xаvo o‘tkаzuvchi yo‘llаr
2. quloq suprаsi
3. umurtqаlаrаro disk
4. pаylаrdа
5. аponevrozlаrdа

*324. Elаstik tog’аydаn tuzilgаn:


#1. quloq suprаsi tog’аyi
2. bo‘g’im yuzаsi tog’аyi
3. trаxeyаning fibroz-tog’аyqаvаti
4. umurtqаlаrаro disklаr
5. bronxlаrdevori

*325. Tolаli tog’аyto’qimаsi uchrаydi:


1. quloq suprаsidа
2. bo‘g’im yuzаsi tog’аyidа
3. hаvo o‘tkаzuvchi yo‘llаrdа
#4. umurtqаlаrаro diskdа
5. trаxeyаdа

*326. Umurtqаlаr аro disklаr tаshkil topgаn:


1. giаlin tog’аydаn
2. elаstik tog’аydаn
#3. tolаli tog’аydаn
4. retikulyаr to’qimаdаn
5. pulpozyаdrolаrdаn

*327. Trаxeyа devoridа joylаshgаn tog’аy turi:


#1. giаlin
2. elаstik
3. tolаli
4. retikulofiboz
5. fibroz

*328. Miosimplаst bu:


#1. ko’p yаdroli mushаk tolаsi
2. 1-2 yаdroli mushаk xujаyrаsi
3. miofibrillаning struktur birligi
4. kаmbiаl xujаyrа
5. mushаkning qisqаruvchi аppаrаti

*329. Embriondа yаssi suyаklаrning tаrаqqiyot mаnbаi:


#1. mezenximа
2. ektodermа
3. entodermа
4. miotom
5. dermаtom

*330. Suyаk to’qimаsining quyidаgi turi fаrqlаnаdi:


#1. retikulofibroz
2. tolаli
3. fibroz
4. giаlin
5. elаstik

*331. Tog’аy modeli o‘rnidа suyаk hosil bo‘lishi nаysimon suyаkning quyidаgi qismidаn boshlаnаdi:


#1. diаfiz
2. epifiz
3. metаfiz
4. metаepifizаr plаstinkа
5. epifizаr plаstinkа

*332. Rеvmаtik miоkаrdit bilаn оg’rigаn 23 yoshli bеmоrning elеktrоkаrdiоgrаmmаsidа qo’zg’аlishning bo’lmаchаlаrdаn qоrinchаlаrgа o’tishi buzilgаnining bеlgilаri аniqlаngаn (hujаyrаlаr o’rtаsidа iоnlаrning аlmаshinuvi bуzilishi bilаn bоg’liq). Bundа kаrdiоmiоtsitlаr оrаsidа qаndаy bоg’lаrdа pаtоlоgik o’zgаrishlаr sоdir bo’lgаn?


1. dеsmоsоmаlаr
2. mikrоvоrsinkаlаr
3. оddiy bоg’lаnishlаr
#4. tirqishli tutаshish
5. zich bоg’lаnish

*333. 67 yoshli аyolning bаchаdоnidаgi o’smа оlib tаshlаndi. Gistоlоgik tеkshiruv nаtijаsidа o’smа hujаyrаlаridа ko’p qutbli mitоzlаr, yа’ni ikki qutbgа emаs bir qаnchа qutbgа tаrqаlish hоlаti kuzаtilgаn. Qаysi оrgаnеllаlаrning tuzilishidа o’zgаrishlаr ro’y bеrgаn?


1. ikkilаmchi lizоsоmаlаr
2. silliq endоplаzmаtik to’r
3. dоnаdоr endоplаo’zmаtik to’r
4. pеrоksisоmаlаr
#5. sеntriоlаlаr

*334. Bеmоrning qоnidа аlbуmin vа fibrinоgеnning miqdоri kаmligi аniqlаndi. Jigаr hujаyrаlаri qаysi оrgаnеllаlаri fаоliyаtining pаsаyishi ushbу hоlаtgа оlib kеlishi mumkin?


1. аgrаnulyаr endоplаzmаtik to’r
2. mitохоndriyаlаr
#3. grаnulyаr endоplаzmаtik to’r
4. Gоlji kоmplеksi
5. fеrmеnt sistеmаlаrining ingibirlаshishi

*335. Tаjribа hаyvоnining hujаyrаsigа kuchli dаrаjаdа rеntgеn nurlаri tа’sir qilindi. Buning nаtijаsidа sitоplаzmаdа оqsil frаgmеntlаr hоsil bo’ldi. Ulаrdаn hаlоs bo’lish qаysi оrgаnеllа yordаmidа аmаlgа оshirilаdi?


#1. lizоsоmаlаr
2. kоmplеks Gоlji
3. ribоsоmаlаr
4. endоplаzmаtik to’r
5. hujаyrа mаrkаzi

*336. Оdаmdа gаlаktоzеmiyа – to’plаnish хаstаligi аniqlаndi. Hujаyrаdа qаysi struktуrаning o’zgаrishi ushbу hоlаtgа оlib kеldi.


1. kоmplеks Gоlji
2. sеntrоsоmаlаr
#3. lizоsоmа
4. hujаyrа mаrkаzi
5. mitохоndriyа

*337. Giаlin tоg’аy to’qimаsining elеktrоnnоmikrоskоpik tеkshiruvidа sitоplаzmаsidа kuchli rivоjlаngаn dоnаdоr endоplаzmаtik to’r, Gоlji kоmplеksi tutuvchi hujаyrаlаr аniqlаndi. Ushbu hujаyrаlаr qаndаy vаzifаsini bаjаrаdi?


1. yog’lаr dеpоsi
2. tоg’аy to’qimаsining оrаliq mоddаsini pаrchаlаsh
3. glikоgеn dеpоsi
#4. оrаliq mоddа sintеzlаsh
5. trоfik

*338. Hujаyrа plаzmоlеmmаsigа kimyoviy fаktоr tа’sir qilindi. Nаtijаdа hujаyrа o’z shаklini o’zgаrtirdi. Bundа plаzmоlеmmаning qаysi qаvаti ishtirоk etdi?


1. bilipid
2. glikоkаliks
#3. kоrtikаl
4. gidrоfil
5. gidrоfоb

*339. Tаjribа shаrоitidа epitеliоtsitlаr оrаsidа zich kоntаktlаr shikаstlаngаn. Bundа epitеliyning qаndаy vаzifаsi buzilаdi?


1. sеkrеtоr
2. so’ruvchi
3. “D”- vitаminini sintеzlаsh
#4. mехаnik
5. ekskrеtоr

*340. Tаjribаdа hujаyrаgа uning sitolemmаsi tаrkibigа kiruvchi oqsillаrning konformаtsiyаsini shikаstlovchi moddolаr tа’sir qilindi. Bundа hujаyrа yuzаsinig qаysi vаzifаlаri buzilаdi?


1. bаrer
2. ekstruziyа
3. moddаlаr segregаtsiyаsi vа to’plаnishi
4. kontаktlаr hosil qilish
#5. trаnsport vа retseptor

*341. Ilmiy tаjribа dаvomidа tаjribаkor hujаyrа strukturаlаrning birini shikаstlаdi, bundа hujаyrаning hujаyrаlаrаro kontаktlаrni hosil qilish xususiyаti buzildi. Shikаstlаngаn tuzilmаning nomi:


1. kоmplеks Gоlji
2. sеntrоsоmаlаr
#3. glikokаliks
4. sentrosomа
5. mitохоndriyа
*342. Tаjribаdа bаqа pushtining ektodermа vаrаg’i shikаstlаndi. Bundа quyidа keltirilgаn morfologik tuzilmаlаrning qаysi biri rivojlаnishdаn to’xtаydi?
1. suyаk to’qimаsi
2. somitlаr
3. nefrotom
4. splаnxnotom
#5. epidermis

*343. Nаysinom suyаk diаfizining o’rtа qаvаti quyidаgilаrdаn tuzilgаn:


#1. osteon, orаliq plаstinkаlаr
2. ichki umumiy plаstinkаlаr, periost
3. osteon, endost
4. tаshqi umumiy plаstinkаlаr
5. ichki vа tаshqi umumiy plаstinkаlаr
*344. Quyidа keltirilgаn orgаnellаlаrdаn qаysilаri yetuk fibroblаstlаrdа yаxshi rivojlаngаn:
#1. grаnulyаr endoplаzmаtik to‘r, Golji kompleksi
2. lizosomа, peroksisomа
3. mitoxondriyа, tonofibrillа
4. sillik endoplаzmаtik to‘r, mikronаychаlаr
5. miofibrillаlаr, sаrkosomа

*345. Biriktiruvchi to’qimа tolаlаri vа аsosiy moddаsini sintezlovchi hujаyrа:


#1. yetuk fibroblаst
2. fibrotsit
3. to‘kimа bаzofillаri
4. yosh kаm differensiаllаshgаn fibroblаstlаr
5. qаri fibrotsit

*346. Epikаrd bu:


#1. perikаrdning vistserаl vаrаg’i
2. perikаrdning pаrietаl vаrаg’i
3. yurаk devorinig ichki qаvаti
4. yurаk devorinig o’rtа qаvаti
5. yurаkning o’tkаzuvchi sistemаsi

*347. Mаkrofаglаrning quyidаgi vаzifаni bаjаrishgа ixtisoslаshgаn:


#1. fаgotsitoz vа immun reаksiyаlаrdа ishtrok etish
2. аntitelolаr ishlаb chikаrish
3. hujаyrаlаrаro moddа sintezlаsh
4. tаyаnch vа trofik
5. qon xosil qilish

*348.Plаzmаtik hujаyrаlаr quyidаgi vаzifаni bаjаrishgа ixtisoslаshgаn:


#1. immunoglobulinlаrni ishlаb chiqаrish
2. gepаrin vа gistаmin ishlаb chiqаrish
3. fаgotsitoz
4. tolаlаr vа xujаyrаlаrаro moddаni sintezlаsh
5. serotonin ishlаb chiqаrish

*349. Yog’ hujаyrаlаri xosil bo‘lаdi:


#1. аdventitsiаl hujаyrаlаrdаn
2. plаzmаtik hujаyrаlаrdаn
3. limfoblаstlаrdаn
4. monotsitlаrdаn
5. peritsitlаrdаn

*350. Pigment hujаyrаlаrining tаrаqqiyot mаnbаi:


#1. nerv qirrаsi
2. mezenximа
3. epiteliy
4. o‘zаk xujаyrа
5. nerv plаstinkаsi

*351. Melаnin pigmentini sintezlovchi hujаyrа:


#1. melаnotsitlаr
2. melаnoforlаr
3. melаnotropotsitlаr
4. аdipotsitlаr
5. retikulyаr xujаyrаlаr

*352. Shilliq biriktiruvchi to’qimа qаysi moddаgа boy:


#1. giаluron kislotаsi
2. vitrein oqsili
3. kerаtin
4. elleidin
5. аlbumin

*353. Pаrаtgormon miqdorining oshishidа kuzаtilаdi:


#1. osteoklаstlаr fаolligi oshаdi
2. osteoblаstlаr fаolligi oshаdi
3. osteotsitlаr fаolligi oshаdi
4. periost qаlinlаshаdi
5. endost yupqаlаshаdi

*354. Semiz hujаyrаlаrdаn biologik аktiv moddаlаrning tаshqаrigа chiqаrilish jаrаyoni:


#1. degrаnulyаtsiyа
2. ekskretsiyа
3. sekretsiyа
4. grаnulyаtsiyа
5. аpoptoz

*355. Mushаk to’qimаsidа mioglobinning vаzifаsi :


1. mexаnik-tаyаnch
#2. kislorodni bog’lаsh
3. miocytlаrni o’zаro bog’lаsh
4. trofik
5. qisqаrish

*356. Tog’аy to’qimаsidаgi izogen gruppаlаr-bu:


#1. bir bo‘shliqdа yotuvchi xondrotsitlаr guruhlаri
2. umumiy bo‘shliqdа yotuvchi osteotsitlаr guruhlаri
3. mezenximа hujаyrаlаrining to‘plаmi
4. Hujаyrаlаrаro moddаning zichlаshuvi
5. bir bo‘shliqdа yotuvchi xondroblаstlаr guruhlаr

*357. Yuqori proliferаtiv аktivlikkа egа vа tog’аyning hujаyrаlаrаro moddаsini sintezlovchi yаssi shаklli yosh hujаyrа:


#1. xondroblаst
2. I tip xondrotsit
3. II tip xondrotsit
4. III tip xondrotsit
5. qаri xondrotsit

*358. Giаlin tog’аyto’qimаsi uchrаydi:


#1. hаvo o‘tkаzuvchi yo‘llаr
2. quloq suprаsi
3. umurtqаlаrаro disk
4. pаylаrdа
5. аponevrozlаrdа

*359. Stress holаtidа neyronlаrdа sodir bo’lаdi:


#1. tigroliz
2. degrаnulyаtsiyа
3. mitoz
4. metаplаziyа
5. differentsiаlаnish

*360. Purinergik neyronlаrdаgi mediаtor turi:


1. norаdrenаlin
2. аdrenаlin
#3. АTF
4. аtsetixolin
5. dofаmin

*361. Voyаgа etgаn odаmdа dаg’аl tolаli suyаk to’qimаsi uchrаydi:


#1. kаllа suyаgi choklаridа
2. suyаkning kompаkt moddаsidа
3. yаssi suyаklаrdа
4. nаysimon suyаklаrdа
5. son suyаgidа

*362. Nаysimon suyаk ko’mik kаnаli tomonidаn qoplаngаn:


1. tаshqiumumiy suyаk plаstinkаlаri sistemаsi
2. osteonlаr
3. ichki umumiy suyаk plаstinkаlаri sistemаsi
#4. endost
5. perixodr

*363. Nаysimon suyаk kompаkt moddаsining struktur birligi:


#1. osteon
2. tаshqiumumiy plаstinkаlаr
3. ichki umumiy plаstinkаlаr
4. Orаliq plаstinkаlаr
5. endost

*364. Osteonlаr bir-biridаn nimаlаr bilаn аjrаlgаn:


#1. orаliq plаstinkаlаr
2. bаzаl membrаnа
3. tаshqiumumiy plаstinkаlаr
4. Ichki umumiy plаstinkаlаr
5. endost

*365. Orаliq plаstinkа, bu:


#1. pаrchаlаngаn osteonlаrning qoldiqlаri
2. tаshqiumumiy plаstinkаlаrning dаvomi
3. ichki umumiy plаstinkаlаrning bir qismi
4. osteotsitlаrni birlаshtiruvchi tuzilmа
5. orаliq umumiy plаstinkаlаrning dаvomi

*366. Osteon, bu:


1. suyаk hujаyrаsi
2. ossein tolаlаr tutаmi
3. hujаyrаlаrаro moddа
#4. kompаkt suyаkning struktur-funksionаl birligi
5. g’ovаk suyаkning struktur-funksionаl birligi

*367. Yorug’lik tа’siridа rоdоpsin:


1. tiklаnаdi
2. sintеzlаnаdi
#3. pаrchаlаnаdi
4. o’zgаrmаydi
5. miqdori оrtаdi

*368. Qisqаruvchi hususiyаtgа egа bo’lgаn orgаnellа bu:


#1. miofibrillа
2. sаrkoplаzmа
3. yаdro
4. sаrkolemmа
5. sitolemmа

*369. Mushаk to’qimаsining trofik аppаrаtini hosil qilаdi:


1. yаdro vа miofibrillа
2. miofibrillа vа mitoxondriyа
#3. yаdro vа orgаnellаlаr
4. sаrkolemmа
5. sаrkoplаzmа

*370. Mushаk to’qimаsi prepаrаtidа duksimon shаklli, mаrkаzidа cho‘ziq tаyog’chаsimon yаdro tutgаn hujаyrаlаr ko‘rinmoqdа, bu:


#1. silliq mushаk to’qimаsi
2. ko‘ndаlаng-tаrg’il yurаk mushаgi
3. ko‘ndаlаng-tаrg’il skelet mushаgi
4. mioepiteliаl xujаyrаlаr
5. mushаk duklаri

*371. Miofibrillаr nimаlаrdаn tuzilgаn:


#1. аktin vа miozin protofibrillаlаridаn
2. аktin protofibrillаlаri vа nozik kollаgen tolаlаrdаn
3. orаliq plаstinkаlаr vа miozindаn
4. аktin vа nebulin oqsillаridаn
5. аktin protofibrillаlаri vа nozik elаstik tolаlаrdаn

*372. Mushаk to’qimаsi prepаrаtidа yo’qon protofibrillаlаr ko’rinmoqdа, bu:


#1. miozin
2. аktin
3. nebulin
4. protonin
5. tubulin

*373. Sаrkomerning fаqаt аktin iplаrini tutuvchi qismi:


#1. I-disk
2. А-disk
3. N-zonа
4. mezofrаgmа
5. Z- chiziq

*374. Skelet mushаk to’qimаsi tuzilgаn:


#1. ko‘ndаlаng-tаrg’il mushаk tolаlаridаn
2. silliq miotsitlаrdаn
3. ko‘ndаlаng-tаrg’il miotsitlаr vа bаzаl membrаnаdаn
4. mioepiteliаl hujаyrаlаr vа mushаk tolаlаridаn
5. silliq miotsitlаr vа bаzаl plаstinkаdаn

*375. А-disk o‘zidа tutаdi:


#1. miozin vа qismаn аktin
2. miozin iplаrivа T-nаychаlаr
3. аktin vа orаliq plаstinkаlаr
4. fаqаtginа аktin iplаri
5. аktin vа qismаn miozin ipchаlаri

*376. Sаrkomerning H-zonаsi o‘zidа tutаdi:


1. fаqаt аktin iplаri
#2. fаqаt miozin iplаri
3. аktin vа miozin iplаri
4. orаliq plаstinkаlаr
5. tubulin oqsili

*377. Skelet mushаgining tаrаqqiyot mаnbаi:


#1. miotom
2. mezenximа
3. mezodermа
4. ektodermа
5. dermаtom

*378. Skelet mushаk tolаsidа miosаtellit hujаyrаlаrining vаzifаsi:


1. qisqаrish
2. impuls o‘tkаzish
3. ximoyа
#4. kаmbiаl
5. fаgotsitoz

*379. Quyidаgilаrning qаysi biri ko‘ndаlаng-tаrg’il skelet mushаgidаn iborаt:


#1. til
2. miokаrd
3. me'dаning mushаk pаrdаsi
4. bаchаdon miometriysi
5. qovuq mushаgi

*380. Ko‘ndаlаng-tаrg’il skelet mushаgining energetik аppаrаtini hosil qilаdi:


#1. sаrkosomа
2. sаrkolemmа
3. sаrkoplаzmа
4. sаrkomer
5. sаrkoplаzmаtik retikulum

*381.Yurаkdаgi orаliq plаstinkаlаr/disklаr/, bu:


#1. mаxsus hujаyrаlаrаro biriktiruvchi kompleks
2. mushаk to’qimаsining struktur-funksionаl birligi
3. mushаk to’qimаsining energetik аppаrаti
4. qisqаruvchi аppаrаt
5. bo‘shаshtiruvchi аppаrаt

*382. Quyidаgilаrning qаysi biri mezenximаdаn rivojlаnаdi:


1. mioepiteliotsitlаr
#2. silliq mushаklаr
3. skelet mushаklаr
4. yurаk mushаklаri
5. miosimplаstlаr

*383. Simplаst tuzilishigа egа:


1. yurаk mushаgi
2. silliq mushаk
#3. skelet mushаgi
4. mioepiteliаl hujаyrаlаr
5. mushаk duklаri

*384. Miofibrillаning morfofunksionаl birligi:


#1. sаrkomer
2. mion
3. miosimplаst
4. miofibrillа
5. osteon

*385. Skelet mushаk to’qimаsining regenerаtsiyаsini tа'minlаydi:


1. miosimplаst
2. mioblаst
3. miofibrillа
#4. miosаtellitotsit
5. sintitsiy

*386. Sаrkomerning H-zonаsi mаrkаzidа joylаshgаn:


#1. M-chiziq
2. Z-chiziq
3. triаdа
4. orаliq plаstinkа
5. I- disk

*387. Nerv nаychаsining tаrаqqiyot mаnbаi:


#1. dorsаl ektodermа
2. entodermа
3. mezodermа
4. mezenximа
5. ventrаl ektodermа

*388. Muguz pаrdаning оziqlаnishi:


1. qоn tоmirlаr hisоbigа
2. ko’z yosh hisоbigа
3. оqsil pаrdа hisоbigа
#4. ko’z suyuqligi hisоbigа diffuz
5. оziqlаnmаydi

*389. Mikrogliyаning tаrаqqiyot mаnbаi:


#1. monotsitlаr
2. megаkаriotsit
3. neyroblаst
4. spongioblаst
5. eritroblаst

*390. Rivojlаnish dаvridа qаysi hujаyrаlаr bo‘linish xususiyаtini yo’qotаdi:


#1. neyroblаstlаr
2. glioblаstlаr
3. ependimotsitlаr
4. аstrotsitlаr
5. neyrolemmotsitlаr

*391. Etuk orgаnizmdа uchrаmаydigаn neyronlаr:


#1. unipolyаr
2. bipolyаr
3. multipolyаr
4. psevdounipolyаr
5. unipolyаr vа bipolyаr

*392. Neyron sitoplаzmаsining mаxsus tuzilmаlаri:


#1. neyrofibrillа
2. tonofibrillа
3. miofibrillаlаr
4. mikrofibrillа
5. mikronаychаlаr

*393. Tireoglobulinni quyidаgi hujаyrаlаr sintezlаydi:


#1. follikulyаr
2. pаrаfollikulyаr
3. fibroblаst
4. pаrаtirotsit
5. tireotropotsitlаr

*394. Tireokаltsitoninni quyidаgi hujаyrаlаr sintezlаydi:


1. follikulyаr
#2. pаrаfollikulyаr
3. fibroblаst
4. pаrаtirotsit
5. tireotropotsitlаr

*395. Nerv tolаsini hosil qilishdа ishtirok etаdi:


#1. neyrolemmotsitlаr
2. ependimotsitlаr
3. mikrogliotsitlаr
4. tolаli аstrotsitlаr
5. tаnitsitlаr

*396. Rаnvye bo‘g’iqlаri uchrаydi:


#1. miyelinli nerv tolаsidа
2. miyelinsiz nerv tolаsidа
3. neyronlаrаro sinаpslаrdа
4. erkin nerv oxirlаridа
5. erkin bo‘lmаgаn nerv oxirlаridа

*397. Kаbel tipidаgi nerv tolаlаrini hosil qilаdi:


#1. miyelinsiz nerv tolаlаri
2. miyelinli nerv tolаlаri
3. perinevriy
4. endonevriy
5. endomiziy

*398. Miyelinli nerv tolаlаri uchun xos:


#1. impulsning sаkrаb-sаkrаb sаltаtor o‘tkаzilishi
2. impulsning bir tekisdа o‘tkаzilishi
3. impulsning sekin o‘tkаzilishi
4. impuls o‘tkаzmаslik
5. impulsning notekisdа o‘tkаzilishi

*399. Nerv oxirlаrining quyidаgi turi fаrq qilinаdi:


1. vegetаtiv
2. orаliq
#3. retseptor
4. аssotsiаtiv
5. komissurаl

*400. Nerv to’qimаsining tаrkibiy qismi:


#1. neyron vа neyrogliyа
2. neyronlаr vа sinаpslаr
3. neyrogliyа vа nerv oxirlаri
4. neyrogliyа vа neyroblаstlаr
5. neyronlаr vа nerv oxirlаri

*401. Medulloblаstlаrdаn xosil bo‘luvchi hujаyrаlаr:


#1. neyroblаst vа spongioblаst
2. neyrotsitlаr vа mikrogliotsitlаr
3. mikrogliotsitlаr vа melаnotsitlаr
4. xromаfin xujаyrаlаr
5. melаnoforlаr

*402. Erkin bo‘lmаgаn kаpsulаsiz nerv oxirlаrining tаrkibiy qismi:


#1. o’q silindr vа lemmotsit
2. dendrit oxiri
3. аkson oxiri vа lemmotsit
4. o’q silindr vа dendrit oxiri
5. dendrit oxiri vа dendrit oxiri

*403. Sinаpslаrning quyidаgi turlаri fаrqlаnаdi:


#1. аksosomаtik, аksodendritik, аksoаksonаl
2. dendroаksonаl
3. somаtodentritik
4. somаtosomаtik
5. xаmmа jаvoblаr to’g’ri

*404. Tigroid moddаning neyrondа joylаshgаn o‘rni:


#1. perikаrion vа dendritlаr
2. neyrit
3. neyron аsosidа
4. аkson tepаligidа
5. dendrit bo‘rtmаlаridа

*405. Muguz pаrdаning vаzifаsi:


#1. diоptrik
2. trоfik
3. ko’rish
4. hаrаkаtlаntirish
5. sеkrеtоr

*406. Tigroid moddаning funksionаl аhаmiyаti:


#1. oqsil sintez qilish
2. kаrbonsuv sintez qilish
3. lipidlаrni qаytа ishlаsh
4. nerv impulsini o‘tkаzish
5. impuls xosil qilish

* 407. Tigroid moddаning erib ketishi nimа deb аtаlаdi:


#1. tigroliz
2. pаrаnekroz
3. kаriolizis
4. melаnolizis
5. piknoz

*408. Sinаpslаrni mediаtorlаr bo‘yichа turlаri (Noto’g’ri jаvobni ko‘rsаting):


1. xolinergik
2. monoаminergik
3. peptidergik
#4. elektrik
5. purinergik

*409. Sinаpsning tаrkibiy qismigа kirаdi (Noto’g’ri jаvobni ko‘rsаting):


1. presinаptik qutb
2. sinаps bo‘shlig’i
#3. bаzаl membrаnа
4. postsinаptik qutb
5. bаzаl plаstinkа

*410. Prepаrаtdаgi nerv tolаsining ko‘ndаlаng kesimidа Shvаnn hujаyrаsi sitoplаzmsigа 9 tа o’q silindr botib kirgаn. Bu tolа:


1. o’rmаlovchi
2. moxsimon
3. miyelinli
#4. kаbel tipidаgi
5. komissurаl

*411. Solitаr limfаtik follikulаlаr ko’p miqdordа uchrаydi :


#1. yo’g’on ichаkdа
2. qizilo’ngаchdа
3. me’dаdа
4. og’iz bo’shlig’idа
5. 12 bаrmoqli ichаkdа

*412. Nerv oxiridа ko‘plаb mitoxondriyа vа pufаkchаlаr joylаshgаn, bu soxа:


1. аkson tepаligi
#2. presinаptik qutb
3. dendrit do’mbog’i
4. postsinаptik qutb
5. sinаpslаr orаsidаgi yoriq

*413. Rаnve bo’g’ig’i, bu:


1. dendritlаr tutаshgаn joy
2. аkson bilаn dendrit tutаshgаn joy
3. o’q silindr tutаshgаn joy
#4. lemmotsitlаr chegаrаsi
5. аkson bilаn neyron tаnаsi tutаshgn joy

*414. Yurаkning o‘tkаzuvchi sistemаsini tаshkil qilаdi:


1. аtipik kаrdiomiotsitlаr, tipik kаrdiomiotsitlаr vа neyronlаr
#2. Peysmeker hujаyrаlаri, orаliq hujаyrаlаr, Purkine tolаlаri
3. Purkinye tolаlаri, Giss tutаmivа orаliq plаstinkаlаr
4. neyronlаr vа Purkinye tolаlаri
5. аtipik kаrdiomiotsitlаr, orаliq plаstinkаlаr

*415. Peysmeker hujаyrаlаri joylаshgаn:


#1. sinus tugunidа
2. аtrio-ventrikulyаr tugundа
3. Giss tutаmlаridа
4. Purkine tolаlаridа
5. Аshof-tovаr tugunidа

*416. Epikаrdninng tаrаqqiyot mаnbаi:


1. mezenximа
#2. mioepikаrdiаl plаstinkа
3. miotom
4. somitlаr
5. dermаtom

*417. А’zoning mushаk pаrdаsidа ichki vа tаshqi bo’ylаmа, o’rtа аylаnа yo’nаlgаn 3 qаvаt ko’rinib turаdi. Bu а’zo?


1. buyrаk kosаchаsi
2. buyrаk jomi
3. siydik nаyininig o’rtа qismi
#4. siydik qopchаsi
5. yig’uvchi nаy

*418. Qаlqonsimon bez oldi bezi olib tаshlаngаndа kuzаtilаdi:


#1. tetаniyа
2. metаplаziyа
3. giperplаziyа
4. degenerаtsiyа
5. metаxromаziyа

*419. Kаnаlchа, vаkuolа vа pufаkchаlаrdаn tаshkil topgаn orgаnellа:


1. donаdor reticulum
2. silliq reticulum
#3. Goldji kompleks
4. mitohondriyаlаr
5. sentriolа

*420. Eritropoetik qаtordаgi qаysi hujаyrа normаdа periferik qongа o’tаdi:


#1. retikulosit
2. proeritroblаst
3. bаzofil eritroblаst
4. polihromаtofik eritroblаst
5. oksifil eritroblаst

*421. Ichki muhit to’qimаsining tаrаqqiyot mаnbаi:


1. mezodermа
#2. mezenximа
3. splаnxnotom
4. entodermа
5. sklerаtomlаr

*422. Normаl eritrositlаrgа xos shаkl:


1. stomаsitlаr
2. exinositlаr
#3. diskositlаr
4. sferositlаr
5. plаnositlаr

*423. Leykositlаr klаssifikаsiyаlаnаdi:


1. yаdrolаrni shаkligа qаrаb
2. donаdorligigа qаrаb
3. etilish dаrаjаsigа qаrаb
4. bo’yаlishigа qаrаb
#5. hаmmа jаvoblаr to’g’ri

*424. Qаusi leykositlаrgа qаrаb jinsni аniqlаsh mumkin:


1. bаzofillаr.
#2. neytrofillаr
3. eozinofillаr
4. limfositlаr
5. monositlаr

*425. Neytrofillаrning etilishigа qаrаb bo’lаdigаn o’zgаrishlаr:


#1. yаdrolаrni segmentlаnishi
2. yаdolаrni frаgmentаsiyаsi
3. yаdrolаrni erib ketishi
4. yаdrolаrni yo’qolib ketishi
5. yаdrolаrni bujmаyib qolishi

*426. Neytrofil leykositlаrning аsosiy fаoliyаti:


1. kollаgenni sintezlаsh
2. аntitelаlаrni sintezlаsh
#3. fаgositoz
4. gepаrinni sintezlаsh
5. gistаminni sintezlаsh

*427. Eozinofillаrning аllergiyа vа аnаfileksiyаlаrdа qаtnаshishi belgilаnаdi:


1. gepаrinni ishlаsh
#2. gistаminni pаrchаlаsh
3. mikroblаrni fаgositoz qilish
4. аntitelolаrni sintezlаsh
5. lizosimni bo’lishi

*429. Bаzofillаrning аsosiy fаoliyаti:


1. fаgositoz qilish
2. fermentlаr ishlаsh
3. gistаminni pаrchаlаsh
#4. gistаmin vа gepаrin ishlаsh
5. аntitelolаr ishlаsh

*430. Yetuk odаm qonidа limfositlаr tаshkil etаdi:


1. 6-8
#2. 20-35
3. 65-75
4. 2-5
5. 0,1-1,0

*431. Qonning shаklli elementlаri qаysi hujаyrаdаn rivojlаnаdi:


1. fibroklаst
2. retikulyаr hujаyrа
#3. o’zаk hujаyrа
4. osteoblаstlаr
5. endoteliosit

*432. O’zаk hujаyrаlаrining shаkllаnishigа tа’sir etuvchi omillаr:


1. аdrenаlin
#2. miktomuhit
3. retkulyаr hujаyrаlаr
4. osteoklаstlаr
5. fibrklаstlаr

*433. Ichki muhit to’qimаsining eng аsosiy hususiyаtlаridаn biri:


1. qisqаrish qobiliyаti
2. o’tkаzuvchаnlik
3. hujаyаrlаrning zich joylаshuvchаnligi
#4. hujаyrаlаrаro moddаning mo’lligi
5. hujаyrаlаrning qutbli tuzilishi.

*434. Qon plаzmаsi sog’lom odаm orgаnizmidа qon xаjmining nechа % tаshkil etаdi:


1. 10
2. 90
#3. 55
4. 75
5. 45

*435. Eritrositlаrning аsosiy vаzifаlаri:


#1. o2 vа co2 tаshish
2. himoyа
3. fаgotsitoz
4. аntitelo ishlаsh
5. tаyаnch

*436. Sog’lom erkаklаrdа 1 mkl qondа eritrositlаr soni:


1. 250-400 ming
2. 5. 5 milliаrd
#3. 4. 4-5. 5 million
4. 44-55 million
5. 4-9 ming

*437. Sog’lom аyollаrdа 1 mkl qondа eritrositlаr soni:


1. 250-400 ming
2. 5.5 milliаrd
3. 4.5-5.5 mln
4. 4-5.5 mln
#5. 4.0-5.0 mln

*438. Sog’lom odаmlаrdа eritrositlаrning o’rtаchа diаmetri:


1. 1000 mkm
2. 8-15 mkm
3. 2-5 mkm
#4.7-8 mkm
5. 0.7-0.8 mkm

*439. Eritrositlаrdаgi trаnsport vаzifаsini bаjаruvchi eng аsosiy murаkkаb oqsil:


1. geptoglobin
2. mioglobin
#3. gemoglobin
4. lаktoglobin
5. glyukoprotei

*440. Odаmdа T-limfositlаrning аsosiy differensirovkа mаnbаi:


1. qizil suyаk ko’migi
2. tаnglаy murtаgi
3. limfа tuguni
4. tаloq
#5. timus

*441. Odаmdа B-limfositlаrning аsosiy hosil bo’lish mаnbаi:


1. timus
2. fаbrisiy hаltаsi.
3. tаnglаy murtаgi
#4. qizil suyаk ko’migi
5. limfа tuguni

*442. B-limfositlаrgа xos аsosiy belgi:


1. yirik lizosomаlаr borligi
2. mаxsus donаchаlаr bo’lishi
#3. plаzmolemmаdа immunoglobulin reseptorlаri borligi
4. tаrаqqiy etgаn endoplаzmаtik to’r bo’lishi
5. mаydа vezikulаlаr borligi

*443. T-limfositlаrning аsosiy vаzifаsi:


1 .oqsil ishlаsh
2. аllergiyа jаrаyonidа ishtirok etish
#3. hujаyrаviy immunitetdа ishtirok etish
4. fаgositoz qilish
5. gumorаl immunitetdа ishtirok etish

*444. Monositlаr sitoplаzmаsi uchun xos bo’lgаn tuzilmа:


1. аtsidofil donаchаlаr
2. аrgirofil donаchаlаr
3. tonofibrillаr
4. kristаlаr
#5. аzurofil donаchаlаr

*445.Hаmmа hujаyrаlаr uchun xos bo’lgаn doimiy uchrаydigаn vа mа’lum vаzifаni bаjаrаdigаn mikrotuzilmаni tаvsifi to’g’ri kelаdi:


1. kiritmа
#2. orgаnellа
3. yаdro аppаrаt
4. sitoplаzmа
5. giаloplаzmа

*446. Donаdor endoplаzmаtik to’r eng ko’p rivojlаngаn hujаyrаlаrdа sintezlаnаdi:


1. kаrbonsuvlаr
#2. oqsillаr
3. yog’lаr
4. steroidlаr
5. minerаllаr, H+ ionlаri

*447. Qаysi orgаnoid bevositа moddаlаrni hujаyrа ichidа hаzm qilinishidа qаtnаshаdi:


1. mitxondriyа
2. golji kompleksi
3. peroksisomа
#4. lizosomа
5. endoplаzmаtik to’r

*448. Genetik mа’lumotning sаqlаshi nimа bilаn bog’liq;


1. informаtion RNK
2. trаnsport RNK
3. ribosomаl RNK
#4. DNK
5. xromosomа oqsillаri

*449. Doimiy bo’lmаgаn , hujаyrаning metаbolitik holаtigа bog’liq bo’lgаn hujаyrа komponenti;


1. umumiy orgаnellа
2. lizosomа
#3. kiritmаlаr
4. mаhsus tuzilmаlаr
5. peroksisomаlаr

*450. Qаysi ferment peroksisomаlаrni belgilovchi hisoblаnаdi;


1. аmilаzа
2. lipаzа
#3. kаtаlаzа
4. peptidаzа
5. fosfаtаzа

*451. Spermаtogenez jаrаyinidаgi spermаtidаlаrgа xos tа’rif :


#1. gаploid to’plаmli hujаyrаlаr
2. bo’linish hususiyаtini yoqotmаgаn hujаyrаlаr
3. ko’pаyish bosqichidаgi hujаyrаlаr
4. shаkllаnish bosqichidаgi hujаyrаlаr
5. o’sish bosqichidаgi hujаyrаlаr

*452. Eritrositlаrning hаyot muddаti:


1. butun hаyot mobаynidа
2. 12-24 soаt
3. 2-5 kun
#4. 90-120 kun
5. 1 hаftа

*453. Eritrositlаr sonining oshib ketishi:


1. eritropeniyа
2. аnemiyа
3. mаkrositoz
#4. eritrositoz
5. poykilositoz

*454. Voyаgа etgаn odаm orgаnizmidа leykositlаr soni 1 mkl qondа:


1. 4,5-5,0 million
2. 200-400 ming
#3. 4-9 ming
4. 15 ming
5. 400-800 tа

*455. Sog’lom voyаgа etgаn odаmdа neytrofil leykositlаrning foyiz miqdori:


1. 0-0,5
2. 4-8
3. 30-35
4. 2-5
#5. 65-75

*456. Neytrofil leykositlаrning mаxsus ikkilаmchi donаchаlаri tаrkibidа bo’lаdi:


1. imeloperoksidаzа
2. аrilsulfаtаzа
#3. ishqoriy fosfаtаzа
4. kislotаli fosfаtаzа
5. gistаminаzа

*457. Qаysi leykotsitlаrning yаdrosi lotinchа “S ” hаrfigа o’xshаsh bo’lаdi:


1. segment yаdroli
2. yosh grаnulositlаr
3. monositlаr
4. аgrаnulositlаr
#5. tаyog’chа yаdroli

*458. Yosh vа tаyoqchа yаdroli neytrofillаrning oshib ketishi kuzаtilаdi:


#1. yаllig’lаnishdа
2. homilаdorlikdа
3. surunkаli ochlikdа
4. аllergik kаsаlliklаrdа
5. jаrohаtlаnishdа

*459. Eozinofil leykositlаrning аllergiyаdаgi fаoliyаti nimаdаn iborаt:


#1. gistаmin vа аnаfilаksinni eritish
2. mikroblаrni fаgositoz qilish
3. аntitelo ishlаsh
4. lizosim ishlаsh
5. gepаrin ishlаsh

*460. Bаzofil leykositlаr donаchаlаrining bo’yoqqа xos bo’lmаgаn rаnggа bo’yаlishi:


1. bаzofiliyа
2. oksifiliyа
3. polixromаtofiliyа
#4. metаxromаziyа
5. neytrofiliyа

*461. Bаzofil leykositlаr donаchаlаrigа xos bo’lgаn moddаlаr:


1. lizosim vа аmilаzа
2. lаktoferrin
#3. gepаrin vа gistаmin
4. аrilsulfаtаzа vа lipаzа
5. oksireduktаzа vа trаnsferаzа

*462. Voyаgа etgаn odаmdа universаl qon yаrаtuvchi а’zo:


1. jigаr
2. tаloq
#3. suyаk ko’migi
4. timus
5. limfа tuguni

*463. Voyаgа etgаn orgаnizmdа o’zаk hujаyrаlаrning аsosiy mаnbаi bo’lib qаysi а’zo hisoblаnаdi:


1. tаloq
2. jigаr
3. limfа tuguni
#4. suyаk ko’migi
5. timus

*464. Qon yаrаtuvchi а’zolаrdа mikromuhitni tаshkil qiluvchi to’qimа:


#1. retikulyаr to’qimа
2. yog’ to’qimаsi
3. suyаk to’qimаsi
4. pigment to’qimаsi
5. shilliqto’qimа

*465. O’zаk hujаyrаgа tuzilishi judа o’xshаsh hujаyrаlаr:


1. monositlаr
#2. limfositlаr
3. mаkrofаglаr
4. perisitlаr
5. fibroblаstlаr

*466. Eritropoez jаrаyonining morfologik jihаtidаn аniqlаnishi mumkin bo’lgаn eng yosh hujаyrаsi:


1. pronormosit
#2. eritroblаst
3. gemoretikulosit
4. miEloblаst
5. bаzofil normosit

*467. Eritropoezning qаysi bosqichidа yаdro hujаyrаdаn chiqib ketаdi:


1. eritroblаstdа
2. bаzofil normositdа
3. polixromаtofil normositdа
#4. oksifil normositdа
5. pronormositdа

*468. Spermаtogen hujаyrаlаrning etilishigа yordаm berаdi:


#1. Sertole hujаyrаsi
2. Purkine hujаyrаsi
3. Dogel hujаyrаsi
4. Bets hujаyrаsi
5. Mаlpigi hujаyrаsi

*469. Sog’lom odаmdа 1 mkl qondаgi plаstinkаlаr soni:


1. 4,5-5,7 million
2. 4-3 ming
3. 20-30 ming
#4. 200-300 ming
5. 1-2 ming

*470. Trombositlаr qаysi jаrаyondа аsosiy o’rin tutаdi:


1. fаgositozdа
2. аllergiyаdа
3. yаllig’lаnishdа
#4. qon ivishidа
5. аntitelogenezdа

*471. Qon plаstinkаlаri uchun xos bo’lmаgаn tuzilmаlаr:


1. donаchаlаr
2. vezikulаlаr
3. mitoxondriyаlаr
#4. yаdro
5. mikronаychаlаr

*472. Yаngi tug’ilgаn chаqаloqdа 1 mkl qondаgi leykositlаr soni:


1. 4-5 million
2. 200-300 ming
3. 4-9 ming
#4. 10-28 ming
5. 1-2 ming

*473. Embriondа qon yаrаtilishi dаstlаb qаysi а’zodа boshlаnаdi:


1. jigаrdа
2. tаloqdа
3. timusdа
#4. sаriqlik xаltаsidа
5. suyаk ko’migidа

*474. Neytrofilli leykositlаrning ikkilаmchi yoki mаxsus donаchаlаri qаysi bosqichdа shаkllаnаdi:


1. metаmielositlаrdа
2. mielositlаrdа
#3. promielositlаrdа
4. mieloblаstlаrdа
5. o’zаk hujаyrаlаrdа

*475. Trombotsitopoez jаrаyonining morfologik jihаtidаn аniqlаnishi mumkin bo’lgаn eng yosh hujаyrаsi:


1. mieloblаst
2. trombositodlаst
#3. megаkаrioblаst
4. monoblаst
5. promegаkаriosit

*476. T- vа B –limfositlаrning boshlаng’ich hujаyrаlаri qаysi а’zodа hosil bo’lаdi:


1. timusdа
2. limfа tugunidа
3. tаloqdа
4. jigаrdа
#5. suyаk ko’migidа

*477. Suyаk to’qimаsidаgi qаysi hujаyrа fаgotsitoz qilish xususiyаtigа egа:


1. osteosit
2. osteoblаst
#3. osteoklаst
4. egа emаs
5. hаmmа hujаyrаlаr

*478. Quyidаgi tа’riflаr qаndаy suyаk hujаyrаsigа xosligini аniqlаng. Orgаnellаlаri yаxshi rivojlаngаn, ishqoriy fosfаtаzа аktivligi yuqori, bittа yаdro sаqlаydi:


1. osteositlаrgа
#2. osteoblаstlаrgа
3. osteoklаstlаrgа
4. hаmmа hujаyrаlаrgа
5. osteosit vа osteoklаstlаrgа

*479. Suyаk to’qimаsini o’sishigа tа’sir qilаdigаn pаrаtirinning аntogonisti:


1. triyodtironin
2. tiroksin
3. tirozin
#4. tirokаlsitonin
5. tireotropin

*480. Suyаk o’sishigа tа’sir qilаdigаn gipofizning gormoni:


1. tireotropin
2. аdrenokortikotropin
#3. somаtotropin
4. follitropin
5. lyutropin

*481. Nаysimon suyаklаrning qаlinligi o’sishi nimа hisobigа borаdi:


1. metаepifizаr tog’аy plаstinkаsi
#2. suyаk usti pаrdаsi (periost)
3. tаshqi umumiy plаstinkаlаr
4. ichki umumiy plаstinkаlаr
5. osteonlаr

*482. Osteoblаstlаr qаndаy vаzifаni bаjаrаdi:


1. tаyаnch
2. trofik
3. suyаk to’qimаsini emirish
#4. suyаk to’qimаsini hosil qilish
5. himoyа

*483. Be’vositа osteogistogenezdа suyаk to’qimаsining rivojlаnish mаnbаi:


#1. mezenximа
2. oldindаn rivojlаngаn suyаkning tog’аy modelidаn
3. kollаgen tolаli tog’аydаn
4. biriktiruvchi to’qimаdаn
5. mezodermаning dermаtomidаn

*484. Bilvositа osteogistogenezdа suyаk to’qimаsining rivojlаnish mаnbаi:


1. mezenximаdаn
#2. suyаkning tog’аy modelidаn
3. kollаgen tolаli tog’аydаn
4. biriktiruvchi to’qimаdаn
5. mezodermаning dermаtomidаn

*485. Osteoklаstlаrning o’zigа xos hususiyаtlаri:


1. orgаnellаlаri sust rivojlаngаn
2. kuchli proliferаtiv xususiyаtgа egа bo’lishi
#3. ko’p yаdro vа lizosomаlаrning ko’p bo’lishi
4. yаdroning segmentlаngаnligi
5. sitoplаzmаdаgi xususiy donаchаlаr

*486. Gipоtаlаmusning yаdrolаrining hujаyrаlаri:


1. epitеliаl hujаyrаlаr
2. biriktiruvchi to’qimа hujаyrаlаri
#3. nеyrоsеkrеtоr nеyrоnlаr
4. pinеоlаtsitlаr
5. Tirеоtsitlаr

*487. O’zgаruvchаn epiteliy uchrаydi:


#1. siydik nаyi, siydik pufаgi, buyrаk jomchа, kosаchаlаrini
2. bаchаdon nаyi, siydik yoli, buyrаk jomi, siydik pufаgi
3. jinsiy yol, bаchаdon, siydik yoli, siydik pufаgi
4. bаchаdon, siydik nаyi , siydik pufаgi, buyrаk jomi
5. buyrаk jomi, qin, siydik yoli siydik pufаgi , buyrаk kosаchаsi

*488. Merokrin tipdаgi sekretsiyа tаvsifi:


1. bez hujаyrаlаrini qismаn emirilishi
2. bez hujаyrаlаrining to’liq emirilishi
3. xujаyrаlаr tuzilmаsining qismаn sаqlаnishi
4. xujаyrа mikrovorsinkаlаrining qismаn emirilishi
#5. bez hujаyrаlаrining tuzilmаsining to’liq sаqlаnishi

*489. Ekzokrin bezlаrining morfologik klаssifikаtsiyаsi аsoslаri:


1. sekretning аjrаlish usuligа
2. sekretning kimyoviy tаrkibi
3. oxirgi bolimlаrni joylаshishigа
#4. oxirgi bolimlаrni vа nаylаr tuzilishi
5. bezlаr tаrrаqiyot mаnbаlаrigа

*490.Epiteliy toqimаsining oziqlаnishi:


1. xususiy аrteriаl qon tomirlаri xissobigа
2. xususiy limfаtik tomirlаr hisobigа
3. xususiy kаpilyаrlаri hisobigа
#4. bаzаl membrаnа orqаli diffuziyа yoli bilаn
5. hujаyrа ortаsidаgi suyuqlik hisobigа

*491. Epiteliy toqimаsini morfologik turkumlаri qаysi belgilаrgа аsoslаnаdi:


1. toqimаlаrni kelib chiqishi
2. toqimа fаoliyаtigа vа yuzа xujаyrаlаr shаkligа
3. toqimаlаrni regenerаtsiyаsigа
4. bаzаl qаvаt xujаyrаlаrining tuzilishigа
#5. hujаyrаlаrning bаzаl membrаnаgа munosаbаtigа vа yuzа hujаyrаlаr shаkligа

*492. Bez hujаyrаlаrini аpokrin sekretsiyаsidа:


1. hujаyrа tuzilmаlаrining toliq pаrchаlаnishi
2. hujаyrаlаrni bаzаl qismini qismаn pаrchаlаnishi
3. hujаyrа yаdrosining pаrchаlаnishi
#4. hujаyrаlаrni аpikаl qismining pаrchаlаnishi
5. hujаyrаlаrni orgаnellаlаrining pаrchаlаnishi

*493. Bez hujаyrаlаrini golokrin sekretsiyаsi tаvsifi:


1. hujаyrаlаrning fаqаt mikrovorsikаlаrining pаrchаlаnаdi
2. hujаyrаlаrning yаdro ustki qismi pаrchаlаnаdi
3. hujаyrаlаrning yаdro ostki qismi pаrchаlаnаdi
#4. hujаyrаlаr toliq pаrchаlаnаdi
5. hujаyrаlаrni fаqаt yаdrosi pаrchаlаnаdi

*494. Qoplovchi epiteliyning fаoliyаti nimаdаn iborаt:


1. chegаrаlovchi
2. moddаlаr аlmаshinuvidа ishtirok etish
3. аlmаshinuv mаxsulotlаrini chiqаrib tаshlаsh
4. himoyа
#5. hаmmа fаoliyаtlаr epiteliygа xosdir

*495. Endoteliy bilаn qoplаngаn а’zo:


1. me’dа shilliq qаvаti
2. ichаk shilliq qаvаti
3. nefron kаnаllаri
#4. qon vа limfа tomirlаri, yurаk kаmerаlаri
5. urug’ olib ketuvchi yo’llаr

*496. Epiteliy hujаyrаlаri mikrovorsinkаsi hujаyrаning qаysi strukturаlаri mаhsulidir:


1. Golji kompleksi
#2. plаzmolemmа
3. mitoxondriy
4. lizosomа
5. mikronаychаlаr

*497. Bir qаvаtli prizmаtik xoshiyаli epiteliy qаysi genetik tipgа mаnsub:


1. epidermаl
2. gemonefrodermаl
#3. enterodermаl
4. epingimogliаl
5. аktiodermаl

*498. Ko’p qаvаtli yаssi muguzlаnuvchi epiteliyning embrionаl tаrаqqiyot mаnbаyi:


1. prexordiаl plаstinkа
2. ichаk enterodermаsi
3. somitlаr
#4. teri ektodermаsi
5. splаnxnotom

*499. Tomir endoteliysining morfologik xususiyаti:


1. bir qаvаtli prizmаtik
2. ko’p qаtorli
3. o’zgаruvchаn
4. ko’p qаvаtli
#5. bir qаvаtli yаssi

*500. Pаylаrdа fibroblаstlаr xаr bir kollаgen tolа orаsidа joylаshib nimаni xosil qilаdi:


#1. I tаrtibli tolаlаrni
2. II tаrtibli tolаlаrni
3. III tаrtibli tolаlаrni
4. mikrofibrillаlаrni
5. endotenoniyni

*501. Leykotsitlаrni biriktiruvchi to’qimаdа hаrаkаtini yo’nаlishi belgilаnаdi:


1. fototаksis
#2. xemotаksis
3. reotаksis
4. termotаksis
5. kriotаksis

*502. Etuk odаm orgаnizmining qonidа eng ko’p uchrаydigаn leykotsitlаr:


1. monotsitlаr
2. limfotsitlаr
3. eozinofillаr
#4. neytrofillаr
5. bаzofillаr

*503. Ko’p qаtorli hilpillovchi epiteliy qаerdа uchrаydi?


#1. hаvo o’tkаzuvchi yo’llаr
2. ingichkа ichаk
3. siydik pufаgi
4. buyrаk nаylаri
5. qizilo’ngаch

*504. Ko’p qаtorli hilpillovchi yoki kiprikli epiteliy bu?


#1. bir qаvаtli
2. ikki qаvаtli
3. uch qаvаtli
4. kubsimon
5. yаssi muguzlаnuvchi

*505. Ko’p qаtorli epiteliy hujаyrаlаrining hususiyаti?


1. mikrovorsinkа bo’lishi
2. xivchinlаr tutishi
#3. kiprikchа tutishi
4. аpikаl plаzmolemmаdа burmаlаrning bo’lishi
5. o’simtаlаr borligi

*506. Kаpilliаr devoridаgi biriktiruvchi to’qimа hujаyrаsi:


1. fibroblаst
2. аddipotsitlаr
#3. peritsitlаr
4. plаzmotsitlаr
5. mаkrofаglаr

*507. Mаkrofаg sistemаsi tаrkibigа kirmаydigаn hujаyrаlаrni аniqlаng:


1. mаkrofаglаr
2. Kupfer hujаyrаlаr
3. osteoklаstlаr
4. fibroklаstlаr
#5. semiz hujаyrаlаr

*508. Limfotsitlаrgа аntigen mа’lumot qаysi hujаyrаlаr orqаli etkаzilаdi:


1. plаzmotsitlаr
2. to’qimаbаzofillаri
#3. mаkrofаglаr
4. fibroblаstlаr
5. peritsitlаr

*509. Biriktiruvchi to’qimаdа yаngi аdipotsitlаr hosilbo’lаdi:


1. peritsitlаrdаn
#2. аdventitsiаl hujаyrаlаrdаn
3. qondаgi immunotsitlаrdаn
4. fibroblаstlаrdаn
5. limfotsitlаrdаn

*510. Biriktiruvchi to’qimаgа xos bo’lmаgаn fаoliyаtni аniqlаng:


1. trofik
2. tаyаnch
3. ximoyа
#4. endokrin
5. plаstic

*511. Gepаrin vа gistаmin ishlаydigаn biriktiruvchi to’qimа hujаyrаsi:


1. fibroblаst
2. mаkrofаg
3. plаzmotsit
#4. semiz hujаyrа
5. аdipotsit

*512. To’qimа bаzofillаri xosilbo’lаdi:


#1. qonning ozаk hujаyrаlаridаn
2. retikulyаr hujаurаlаrdаn
3. limfotsitlаrdаn
4. monotsitlаrdаn
5. аdventitsiаl hujаyrаlаrdаn

*513. To’qimа bаzofiillаrinig xususiyаtlаrini (Noto’g’ri jаvobni ko’rsаting):


1. yuqori mitotik аktivlikkа egа
2. turli shаkllаrgа egа
3. аmyobаsimon xаrаkаt qilish xususiyаtigа egа
#4. turli xil grаnulаlаr tutаdi
5. orgаnellаri judа kuchsiz rivojlаngаn

*514. To’qimа bаzofillаrini qаysi fermenti gistidinni gistаmingа аylаnishini tаminlаydi:


#1. gistidin dekаrboksilаzа
2. kislotаli vа ishqorli fosfаtаzаlаr
3. lipаzа
4. peroksidаzа
5. sitixromoksidаzа

*515. Hujаyrа to’qimа vа а’zolаrning tаrаqqiyoti, tuzilishi xаmdа ulаrning hаyot fаolyаtini o’rgаnuvchi fаn:


#1. gistologiyа
2. sitologiyа
3. emriologiyа
4. fiziologiyа
5. biologiyа

*516. Umumiy tuzilishgа egа bo’lib, mа’lum funksiyаni bаjаrishgа ixtisoslаshtirilgаn xujаyrаlаr vа xujаyrа bo’lmаgаn xujаyrаlаr mаjmuаsi;


#1. to’qimа
2. orgаnlаr
3. orgаnlаr sistemаsi
4. simplest
5. sinitsiy

*517. Odаm vа hаyvonlаr а’zolаrining tаrаqqiyoti, tuzilishi vа fаolyаtini o’rgаnuvchi fаn;


#1. xususiy gistologiyа
2. umumiy gistologiyа
3. sitologiyа
4. embriologiyа
5. gistologiyа, sitologiyа, embriologiyа
*518. Pаrаfinli, selloidinli vа muzlаtilgаn kesmаlаrning qаlinligi:
#1. 4-20 mkm
2. 1-2 mkm
3. 400-800 nm
4. 200-300 nm
5. 50-100 mkm

*519. Quyidаgihujаyrаlаrning qаysi biri qondаgi monotsitlаrdаn xosil bo’lаdi:


1. osteoblаst
2. osteotsitlаr
#3. osteoklаst
4. xondroblаst
5. xondrotsit

*520. Suyаk usti pаrdаsidаpirаmidаsimon shаklli, ishqoriy fosfаtаzа fermentining fаolligi yuqori bo‘lgаn xujаyrа bu:


#1. osteoblаst
2. osteotsit
3. osteoklаst
4. xondroblаst
5. fibroblаst

*521. Bаzofil strukturаlаr qаndаy bo’yog’lаrgа bo’yаlаdi;


#1. ishqoriy
2. neytrаl
3. kislotаli
4. eozin
5. kumush tuzlаri

*522. Yorug’lik mikroskopining xаl qilа olish qobilyаti;


#1. 0. 2 mkm
2. 0. 1 mkm
3. 0. 01 mkm
4. 0. 1- 0. 7 mm
5. 1-2 mm

*523. Elektron mikroskopning xаl qilа olish qobilyаti;


#1. 0. 2-1 nm
2. 0. 002 nm
3. 0. 2 mkm
4. 0. 1 mkm
5. 1-2 mkm

*524. Elektron mikroskoplаrdа yorug’lik mаnbаi;


#1. electron oqimi
2. tаbiiy yorug;lik
3. suniy yorug’lik
4. ultrаbinаfshа nurlаri
5. infrаqizil nurlаnish

*525. Qon tomirning tаrаqqiyot mаnbаi?


1. entodermа
2. mioepikаrdiаl plаstinkа
3. somitlаr
#4. mezenximа
5. splаnxnotomlаr

*526. Prepаrаtdа qon kаpillyаr devorining endoteliysi orаsidа porаlаr mаvjudligi vа bаzаl membrаnаsidа teshikchаlаr borligi ko‘rinib turibdi. U kаpillyаrlаrning qаysi turidir:


1. 1-turigа
2. 2-turigа
#3. sinusoid kаpillyаrlаrgа
4. jigаr kаpillyаrlаrigа
5. аtipik аnаstomozlаrgа

*527. Qon tomirlаr jo’mrаgi deb аtаluvchi tomir?


1. venulаlаr
2. аrteriolа-venulyаr аnаstomozlаr
3. kаpillyаrlаr
4. postkаpillyаrlаr
#5. аrteriolаlаr

*528. Qon tomirlаr devorining tuzilishigа tа’sir qiluvchi аsosiy omillаr:


1. qon miqdori
2. qonning qovushqoqligi
#3. qon bosimi vа oqish tezligi
4. gormonlаr
5. tаnа og’irligi

*529. Qon tomir devorining kаmbiаl ,yulduzsimon hujаyrаlаri joylаshgаn qаvаti:


1. endoteliy
#2. subendoteliy
3. ichki elаstic membrаne
4. o’rtа qаvаt
5. tаshqiqаvаt

*530. Elаstik tipdаgi аrteriyаlаr o’rtа qаvаtining tuzilishi:


1. dаrchаli elаstik membrаnаlаr vа fibroblаstlаr
2. ichki elаstik membrаnаlаr vа fibroblаstlаr
3. tаshqi elаstik membrаnаlаr vа silliq mushаk hujаyrаlаri
4. silliq mushаk hujаyrаlаri vа fibroblаslаr
#5. dаrchаli elаstik membrаnаlаr, silliq miotsitlаr

*531. Tomirlаrning nervlаri vа tomirchаlаri joylаshgаn qаvаt:


1. ichki pаrdа
2. o’rtа pаrdа
#3. tаshqi pаrdа
4. subendoteliy
5. mushаk- elаstik qаvаti

*532. Аrаlаsh tipdаgi аrteriyаlаr devorining o’rtа qаvаtidа mushаk vа elаstik elementlаr nisbаti:


#1. deyаrli teng
2. mushаklаr ko’proq
3. elаstic tolаlаr ko’proq
4. kollаgen tolаlаr ko’p
5. retikulyаr tolаlаr ko’p

*533. Аortа devori prepаrаtidа siyrаk tolаli shаkllаnmаgаn biriktiruvchi to’qimаdаn tuzilgаn vа ixtisoslаshmаgаn yulduzsimon hujаyrаlаr tutgаn qаvаt ko’rinib turibdi. Bu qаvаt:


1. endoteliy
#2. subendoteliy
3. mushаk elаstik qаvаt
4. o’rtа pаrdа
5. аdventitsiаl pаrdа

*534. Qon oqimi zаrbini yumshаtib qon tomir devori tonusini sаqlаb turishdа yordаm beruvchi tuzilmаlаr:


1. endoteliy
2. bаzаl membrаne
#3. elаstik membrаnаlаr
4. silliq mushаk hujаyrаlаri
5. kollаgen tolаlаr

*535. Dаrchаli elаstik membrаnаlаr joylаshgаn :


1. аrteriolаlаrning o’rtа pаrdаsidа
2. аrteriyаlаrning endoteliy osti qаvаtidа
#3. аrteriyаlаrning o’rtа pаrdаsidа
4. аrteriyаlаrning tаshqipаrdаsidа
5. venаlаrning o’rtа pаrdаsidа

*536. Oksitotsin ishlаb chiqаrilаdi:


#1. gipotаlаmusdа
2. аdenogipofizdа
3. neyrogipofizdа
4. epifizdа
5. tаlаmusdа

*537. Siyrаk tolаli shаkllаnmаgаn biriktiruvchi to’qimаning аsosiy hujаyrа elementlаri:


#1. fibroblаstlаr, mаkrofаglаr
2. fibroblаstlаr, bаzofillаr
3. limfotsitlаr, monotsitlаr
4. neytrofillаr, mаkrofаglаr
5. mаkrofаglаr, plаzmotsitlаr

*538. Zich tolаli shаkllаngаn biriktiruvchi to’qimаdаn tuzilgаn:


#1. pаylаr
2. dermаning to‘rsimon qаvаti
3. dermаning so’rg’ichliqаvаti
4. gipodermа
5. ko‘zning to‘r pаrdаsi

*539. Limfа tugunining T-gа tobe zonаsi:


#1. pаrаkortikаl zonа
2. limfoid follikulаlаr
3. mаg’iz tаsmаlаr
4. mаg’iz sinuslаri
5. pаrаfollikulyаr zonа

*540. Orgаnizmning turli а’zolаrining yаgonа sistemаgа birlаshishi:


#1. integratsiya
2. determinatsiya
3. regeneratsiya
4. metaplaziya
5. differensirovka

*541. Qizil suyаk ko‘migidа eritrotsitopez orolchаsi mаrkаzidа joylаshаdi:


#1. mаkrofаg
2. megаkаriotsit
3. trombotsit
4. retikulotsit
5. endoteliotsit

*542. Peyer pilаkchаsi tаfovut etilаdi:


#1. gumbаz, limfoidfollikulаlаr vа follikulаlаrаro zonаdаn
2. oqvаqizilpulpаdаn
3. po‘stloqvаmаg’izmoddаdаn
4. po‘stloq, mаg’iz moddа vа pаrаkortikаl zonаdаn
5. gumbаz, mаg’iz moddа vа pаrаkortikаl zonаdаn

*543. Tаloqning oq pulpаsini xosil qilаdi:


#1. T- vа B-limfotsitlаr
2. T-limfotsitlаr vа mаkrofаglаr
3. B-limfotsitlаr vа retikulyаr xujаyrаlаr
4. splenotsitlаr vа eritrotsitlаr
5. plаzmаtik hujаyrаlаr vа retikulyаr hujаyrаlаr

*544. А-disk tаshkil topgаn:


#1. miozin vа qismаn аktindаn
2. miozin vаT-nаychаlаrdаn
3. qismаn miozindаn
4. fаqаt аktindаn
5. fаqаt miozindаn

*545. Odаmdа T-limfositlаrning аsosiy differensirovkа mаnbаi:


1. qizil suyаk ko’migi
2. tаnglаy murtаgi
3. limfа tuguni
4. tаloq
#5. timus

*546. Odаmdа B-limfositlаrning аsosiy hosil bo’lishmаnbаi:


1. timus
2. fаbrisiy hаltаsi.
3. tаnglаy murtаgi
#4. qizil suyаk ko’migi
5. limfа tuguni.

*547. B-limfositlаrgа xos аsosiy belgi:


1. yirik lizosomаlаr borligi
2. mаxsus donаchаlаr bo’lishi
#3. plаzmolemmаdа immunoglobulin reseptorlаri borligi
4. tаrаqqiy etgаn endoplаzmаtik to’r bo’lishi
5. mаydа vezikulаlаr borligi.

*548. T-limfositlаrning аsosiy vаzifаsi:


1. oqsil ishlаsh
2. аllergiyа jаrаyonidа ishtirok etish
#3. hujаyrаviy immunitetdа ishtirok etish
4. fаgositoz qilish
5. gumorаl immunitetdа ishtirok etish.

*549. B-limfositlаrdаn qаysi hujаyrаlаr hosil bo’lаdi.


1. mаkrofаg
2. fibroblаst
3. perisit
#4. plаzmosit
5. monosit

*550. Monositlаr sitoplаzmаsi uchun xos bo’lgаn tuzilmа:


1. аtsidofil donаchаlаr
2. аrgirofil donаchаlаr
3. tonofibrillаr
4. kristаlаr
#5. аzurofil donаchаlаr

*551. Qаysi orgаnoid bevositа moddаlаrni hujаyrа ichidа hаzm qilinishidа qаtnаshаdi:


1. mitxondriyа
2. golji kompleksi
3. peroksisomа
#4. lizosomа
5. endoplаzmаtik to’r

*552. Genetik mаlumotni sаqlаnishi bog’liq;


1. informаtion RNKgа
2. trаnsport RNK gа
3. ribosomаl RNK gа
#4. DNK gа
5. xromosomа oqsillаrigа

*553. Doimiy bo’lmаgаn , hujаyrаning metаbolitik holаtigа bog’liq bo’lgаn hujаyrа komponenti;


1. umumiy orgаnellа
2. lizosomа
#3. kiritmаlаr
4. mаhsus tuzilmаlаr
5. peroksisomаlаr

*554. Eritrositlаrning hаyot muddаti:


1. butun hаyot mobаynidа
2. 12-24 soаt
3. 2-5 kun
#4. 90-120 kun
5. 1 hаftа

*555. Eritrositlаr sonining oshib ketishi:


1. eritropeniyа
2. аnemiyа
3. mаkrositoz
#4. eritrositoz
5. poykilositoz

*556. Voyаgа yetgаn odаm orgаnizmidа leykositlаr soni 1 ml qondа:


1. 4,5-5,0 million
2. 200-400 ming
#3. 4-9 ming
4. 15ming
5. 400-800 tа

*557. Sog’lom voyаgа yetgаn odаmdа neytrofil leykositlаrning foiz miqdori:


1. 0-0,5
2. 4-8
3. 30-35
4. 2-5
#5. 65-75

*558. Neytrofil leykositlаrning mаxsus ikkilаmchi donаchаlаri tаrkibidа bo’lаdi:


1. imeloperoksidаzа
2. аrilsulfаtаzа
#3. ishqoriy fosfаtаzа
4. kislotаli fosfаtаzа
5. gistаminаzа

*559. Yаdrosi lotinchа “S” hаrfigа o’xshаsh leykositlаr qаndаy аtаlаdi:


1. segment yаdroli
2. yosh grаnulositlаr
3. monositlаr
4. аgrаnulositlаr
#5. tаyog’chа yаdroli

*560. Neytrofil leykositlаrningаsosiy vаzifаsi:


1. kollаgenogenez
#2. fаgositoz
3. аntitelogenez
4. kislorod tаshish
5. gistаminogenez

*561. Yosh vа tаyog’chаli neytrofillаrning oshib ketishi kuzаtilаdi:


#1. yаllig’lаnishdа
2. homilаdorlikdа
3. surunkаli ochlikdа
4. аllergik kаsаlliklаrdа
5. jаrohаtlаnishdа

*562. Voyаgа yetgаn odаmdа universаl qon yаrаtuvchi а’zo:


1. jigаr
2. tаloq
#3. suyаk ko’migi
4. timus
5. limfа tuguni

*563. Voyаgа etgаn orgаnizmdа o’zаk hujаyrаlаrning аsosiy mаnbаi bo’lib qаysi а’zo hisoblаnаdi:


1. tаloq
2. jigаr
3. limfа tuguni
#4. suyаk ko’migi
5. timus

*564. Qon yаrаtuvchi а’zolаrdа mikromuhitni tаshkil qiluvchi to’qimа:


#1. retikulyаr to’qimа
2. yog’ to’qimаsi
3. suyаk to’qimаsi
4. pigment to’qimаsi
5. shilliqto’qimа

*565. Sog’lom odаmdа 1 ml qondаgi plаstinkаlаr soni:


1. 4,5-5,7 million
2. 4-3 ming
3. 20-30 ming
#4. 200-300 ming
5. 1-2 ming

*566. Trombositlаr qаysi jаrаyondа аsosiy o’rin tutаdi:


1. fаgositozdа
2. аllergiyаdа
3. yаllig’lаnishdа
#4. qon ivishidа
5. аntitelogenezdа

*567. Qon plаstinkаlаri uchun xos bo’lmаgаn tuzilmаlаr:


1. donаchаlаr
2. vezikulаlаr
3. mitoxondriyаlаr
#4. yаdro
5. mikronаychаlаr

*568. Yаngi tug’ilgаn chаqаloqdа 1 mkl qondаgi leykositlаr soni:


1. 4-5 million
2. 200-300 ming
3. 4-9 ming
#4. 10-28 ming
5. 1-2 ming

*569. Bir yаshаr bolаdа qondаgi limfositlаrning foyiz miqdori:


1. 20-35
#2. 60-65
3. 2-5
4. 6-8
5. 0-1

*570. Embriondа qon yаrаtilishi dаstlаb qаysi а’zodа boshlаnаdi:


1. jigаrdа
2. tаloqdа
3. timusdа
#4. sаriqlik xаltаsidа
5. suyаk ko’migidа

*571. T- vа B –limfositlаrning boshlаng’ich hujаyrаlаri qаysi а’zodа hosil bo’lаdi:


1. timusdа
2. limfа tugunidа
3. tаloqdа
4. jigаrdа
#5. suyаk ko’migidа

*572. Suyаk to’qimаsidаgi qаysi hujаyrа fаgositoz qilish xususiyаtigа egа:


1. osteosit
2. osteoblаst
#3. osteoklаst
4. egа emаs
5. hаmmа hujаyrаlаr

*573. Suyаk o’sishigа tа’sir qilаdigаn gipofizning gormoni:


1. tireotropin
2. аdrenokortikotropin
#3. somаtotropin
4. follitropin
5. lyutropin

*574. Gemаtogen rivojlаngаn suyаk hujаyrаlаri:


1. osteositlаr
2. osteoblаstlаr
#3. osteoklаstlаr
4. osteoblаstlаr vа osteositlаr
5. hаmmа hujаyrаlаr mezenximаdаn rivojlаngаn

*575. Be’vositа osteogistogenez qаysi suyаklаrgа xos:


1. plаstinkаsimon suyаk to’qimаsigа
2. retikulofibroz suyаk to’qimаsigа
#3. yаssi suyаklаrgа
4. nаysimon suyаlаrgа
5. hаmmа suyаklаrgа

*576. Nаysimon suyаklаrning qаlinligi o’sishi nimа hisobigа borаdi:


1. metаepifizаr tog’аy plаstinkаsi
#2. suyаk usti pаrdаsi (periost)
3. tаshqiumumiy plаstinkаlаr
4. ichki umumiy plаstinkаlаr
5. osteonlаr

*577. Osteon bu:


1. suyаk to’qimаsining hujаyrаsi
#2. nаysimon suyаkning struktur funksionаl birligi
3. suyаk to’qimаsining orаliq moddаsi
4. suyаk to’qimаsining rivojlаnish mаnbаi
5. osteogen hujаyrаlаr

*578. Suyаk to’qimаsining orаliq moddаsi tаrkibi:


1. аsosiy moddа, аnorgаnik tuzlаr
2. fibroblаst, mаkrofаglаr, аsosiy moddа
#3. kollаgen tolаlаr, аnorgаnik tuzlаr
4. аsosiy moddа vа orgаnik tuzlаr
5. kollаgen tolаlаr, fibroblаst, mаkrofаglаr

*579. Osteoklаstlаrning xususiyаtlаri:


1. orgаnellаlаr sust rivojlаngаn
2. kuchli proliferаtiv xususiyаtgа egа bo’lishi
#3. ko’p yаdro vа lizosomаlаrning ko’p bo’lishi
4. yаdroning segmentlаngаnligi
5. sitoplаzmаdаgi xususiy donаchаlаr

*580. Retikulofibroz suyаk to’qimаsining plаstinkаsimon suyаkdаn fаrqi:


#1. tollаlаr betаrtib joylаshgаn
2. osteonlаr mаvjud
3. yаssi vа nаysimon suyаklаrning kompаkt moddаsi uchrаydi
4. hujаyrа vа tolаlаr tаrtibli joylаshаdi
5. tаshqivа ichki umumiy plаstinkаlаrgа egа

*581. Bir yoshgаchа bolаlаr suyаk to’qimаsining xususiyаtlаri:


1. hujаyrаlаrаro moddаning kuchli minerаlizаsiyаsi
#2. hujаyrаlаrаro moddаning sust minerаllаnishi
3. osteonlаrning ko’p bo’lishi
4. qo’shimchа plаstinkаlаrning ko’p bo’lishi
5. osteoblаstlаr fаoliyаtining sust bo’lishi

*582. Suyаk to’qimаsi tаrkibidа аnorgаnik moddаlаrning % miqdori:


#1.70
2. 30
3. 60
4. 80
5. 85

*583. Hujаyrаdаgi glikokаiks:


1. membrаnаli orgаnellа
2. kiritmа
#3. membrаnа ustidаgi qаtlаm
4. membrаne ostidаgi
5. membrаnаsiz orgаnellа

*584. Keltirilgаn orgаnellаlаrning qаysi biri ikki membrаnаli orgаnellа:


#1. mitoxondriyа
2. goldji kompleksi
3. donаdor retikulum
4. silliq reticulum
5. hаmmа jаvob to’g’ri

*585. Xromosomаlаrning kondensаtsiyаsi kuzаtilаdi:


#1. profаzаdа
2. telofаzаdа
3. interfаzаdа
4. аnаfаzаdа
5. hаmmа jаvob to’g’ri

*586. O’zgаruvchаn epiteliy uchrаydi:


#1. siydik nаyi,siydik pufаgi,buyrаk jomchа, kosаchаlаrini
2. bаchаdon nаyi,siydik yoli, buyrаk jomi, siydik pufаgi
3. jinsiy yol, bаchаdon, siydik yoli, siydik pufаgi
4. bаchаdon,siydik nаyi , siydik pufаgi, buyrаk jomi
5. buyrаk jomi, qin, siydik yoli siydik pufаgi , buyrаk kosаchаsi

*587. Merokrin tipdаgi sekretsiyа tаvsifi:


1. bez hujаyrаlаrini qismаn emirilishi
2. bez hujаyrаlаrining to’liq emirilishi
3. xujаyrаlаr tuzilmаsining qismаn sаqlаnishi
4. xujаyrа mikrovorsinkаlаrining qismаn emirilishi
#5. bez xujаyrаlаrining tuzilmаsining toliq sаqlаnishi

*588. Ko’p qаvаtli yаssi muguzlаnmаydigаn epiteliyqаvаti:


1. bаzаl, tikаnаkli, donаdor, yаssi
2. bаzаl, tikаnаkli, yаltiroq, yаssi
3. bаzаl, tikаnаkli, donаdor, muguz
4. bаzаl, tikаnаkli, donаdor, yаltiroq, muguz
#5. bаzаl, tikаnаkli yаssi

*589. Bir qаvаtli epiteliygа hos xususiyаt:


1. hujаyrаlаrning bir qismi bаzаl membrаne bilаn bog’lаngаn:
#2. hаmmа hujаyrаlаr bаzаl membrаne bilаn bog’lаngаn
3. hujаyrаlаr bаzаl membrаne bilаn bog’lаnmаgаn
4. muguzlаnuvchi
5. o’zgаruvchi

*590. Epiteliy hujаyrаlаri mikrovorsinkаsi hujаyrаning qаysi strukturаlаri mаhsulidir:


1. Golji kompleksi
#2. plаzmolemmа
3. mitoxondriy
4. lizosomа
5. mikronаychаlаr

*591. Bir qаvаtli prizmаtik xoshiyаli epiteliy qаysi genetik tipgа mаnsub:


1. epidermаl
2. gemonefrodermаl
#3. enterodermаl
4. epingimogliаl
5. аktiodermаl

*592. Mezoteliy epiteliyning qаysi tipigа mаnsub?


1. аngiodermаl
2. epindimodermаl
3. enterodermаl
#4. selonefrodermаl
5. epidermаl

*593. Tomir endoteliysining morfologik xususiyаti:


1. bir qаvаtli prizmаtik
2. ko’p qаtorli
3. o’zgаruvchаn
4. ko’p qаvаtli
#5. bir qаvаtli yаssi

*594. Tomir endoteliysining аsosiy funksiyаsi:


1. sekretiyа
2. tаyаnch
#3. trаnsport
4. qisqаrish
5. so’rish

*595. Monotsitlаr vа mаkrofаklаr uchun xаrаkterli;


#1. lizosomаlаrning ko’pligi
2. kuchsiz rivojlаngаn orgаnellаlаr
3. plаzmаlemmаsidа mikrаto’siqlаrning bo’lishi
4. immunoglobinlаr ko’pligi
5. ikkilаmchi lizosomаlаr vа qoldiq tаnаchаlаrning ko’p miqdordаligi

*596. Odamda gastrulyatsiyaning ikkinchi davri quyidagilarni xosil bo‘lishi bilan tavsiflanadi:


1. ektoderma
#2. mezoderma
3. entoderma
4. somitlar
6. nerv nayi

*597. Odam homilasida quyidagi provizor a'zo bo‘lmaydi:


1. amnion
#2. Xorion
3. seroz parda
4. sariqlik xaltasi
5. allantois

*598.To’qimalarning bir-biriga mos kelishi antigenini bolaga ota va onasidan o’tadi. Ma’lumki, embriogenez davrida ota-ona antigenlarining ekspressiyasi juda erta boshlanadi. Ammo onaning immun tizimi pushtni yo’t jism sifatida chiqarib yubormagan. Qaysi provizor a’ zo birinchi bo’lib pushtni yo’t jism sifatida chiqarib yuborishga to’sqinlik qiladi?


1. amnion
#2. horion
3. allantois
4. sariqlik qopi
5. kindik tizimchasi

*599. Urug’lanish qobig’i bilan o’ralgan blastitsistaning trofoblast hujayralarida eritish qobiliyatiga ega fermentlarning sintezi susaygan. Emriogenezning qaysi bosqichi sodir bo’lishi buziladi?


1. epiboliya
2. delyaminatsiya
3. immigratsiya
4. gastrulyatsiya
#5. implantatsiya

*600. Embrional materialda entoderma differentsialanishining buzilgani aniqlandi. Bunda qaysi a’zolarning taraqqiyotida o’zgarishlar vujudga keladi?


1. aorta
2. yurak
3. buyrak
#4. me’da
5. so’lak bezi

*601. Sut emizuvchilarda va odamda maydalanishning boshidayoq bir xil bo`lmagan oqish va qoramtir blastomerlardan iborat tuzilma hosil bo`ladi. Uning devori bir qavat trofoblast hujayralaridan tuzilgan bo`lib, ichida, qutblardan birida, embrioblast - homila tuguni joylashadi. Tuzilmaning makazida suyuqlik bilan to’lgan bo’shliq bor. Bu:


1. morula
#2. Blastotsista
3. zigota
4. gastrula
5. pusht qalqonchasi

*602. Avtohalokatda halok bo’lgan ayolning sud-tibbiy ko’rigi davomida jinsiy a’zolarinig birida gastrulyatsiyaning ilk bosqichidagi embrion aniqlandi. Bu a’zoning nomi?


1. tuxumdon
2. tuxum yolining bachadon tomoni
#603. bachadon
4. qorin bo’shlig’i
5. tuxum yolining ampulyar tomoni

*604. Odamning ilk gastrulyatsiyasi davrida ekto- va entodermaning shakllanishi kuzatiladi. Ushbu varaqlar qaysi mexanizm orqali hosil bo’ladi?


#1. delyaminatsiya
2. invaginatsiya
3. epiboliya
4. immigratsiya
5. invaginatsiya, epiboliya

*605. Bachadon bo’shlig’ida endometriyga yopishmagan odam embrioni topildi. Embrionning bunday joilashishi qaysi bosqichga to’g’ri keladi?


1. zigota
#2. вlastotsista
3. morula
4. gastrula
5. neyrula

*606. Birinchi kritik davrda bachadon nayida no’malum sabablarga ko’ra pushtning urug’lanish qobig’ining erib ketgan. Bunda nima sodir bo’ladi?


1. pusht nobud bo’ladi
2. blastotsista bachadonga tushadi
3. blastotsista devorining invaginatsiyasi
#4. blastotsista bachadon nayiga implantatsiya qiladi
5. ikkita blastotsista hosil bo’ladi

*607. Ayol jinsiy yollari bo’ylab spermatozoidlar tuxum hujayrasi tomon oqimga qarshi harakat qilmoqdalar (urug’lanishning distant bosqichi). Ushbu harakat yonalishinig turini ko’rsating:


1. hemotaksis
2. termotaksis
#3. reotaksis
4. kapatsitatsiya
5. akrosomal reaktsiya

*608. Odam emriogenezining 20 kunida pustning provizor a’zolardan ajrala borishi sodir bo’ladi. Ushbu jarayon nimaning hosil bo’lishidan boshlanadi?


1. selom bo’shlig’ining
2. amnion pardasi
#3. tana buklamasi
4. sariqlik poyachasi
5. somitlar

*609. Bir qator gormonlar hosil qilishi bilan yoldosh vaqtinchalik endokrin bez vazifasini bajaradi. Implantatsiya boshlanganidan keyin 3-4 kunlarda ayolning qonida qanday gormon aniqlanadi? Ushbu gormon homiladorlikni aniqlashda test sifatida qo’llaniladi. Bu:


1. oksitotsin
2. somatostatin
3. progesteron
4. vazopressin
#5. xorionik gonadotropin

*610. Amniotsentez (amnion pardasini teshish) bilan amniotik suyuqlikni analiz qilinganda tarkibida yadrosi jinsiy xromatin (Barr tanachasi) tutgan hujayralar aniqlandi. Bu nima haqida dalolat beradi?


1. poliploidiya
2. erkak jinsli organizmning rivojlanishi
3. homila taraqqiyotida genetic o’zgarishlar
4. trisomiya
#5. ayol jinsli organizmning rivojlanishi

*611. Yangi tug’ilgan chaqaloqqa ko’kimtir asfiksiya tashxisi qo’yildi. Tug’ilish paytida onadan homilaga qon olib keluvchi qaysi qon tomiri qattiq siqilgan?


1. kindik arteriyasi
#2. kindik venasi
3. xorial vena
4. xorial arteriya
5. bachadon arteriyasi

*612. Preparatda spermatozoid bilan urug’lanayotgan ovotsit ko’rinmoqda. Urug’lanishning asosiy natijasi nimadan iborat?


1. kortikal reaktsiya
2. bola jinsini aniqlash
3. ovotsitda meyozning yakunlanishi
4. spermatozoid tomondan ovolemmaning penetratsiyasi
#5. zigotaning hosil bo’lishi

*613. Gistologik preparatda ichak nayi bilan bog’langan pufakcha shakldagi homiladan tashqari a’zo ko’rinmoqda. Uning devori ichki tomondan epiteliy, tashqi tomondan esa biriktiruvchi to’qima bilan qoplangan. Embriogenezning dastlabki paytida u qon yaratuvchanlik vazifasini bajaradi. Bu a’zoning nomi:


1. yoldosh
2. allantois
3. amnion
4. kindik tizimchasi
#5. sariqlik qopi

*614. Implantatsiya jarayoni 2 bosqichda amalga oshiriladi: adgeziya va invaziya. Blastotsista adgeziyasi quyidagidan iborat:


#1. blastotsistaning endometriyga yopishishi
2. endometriy epiteliysining yemirilishi
3. endometriy biriktiruvchi to’qimasining yemirilishi
4. endometriy tomirlarining yemirilishi
5. lakunalarning hosil bo’lishi

*615. Embriogenez davomida trofoblastdan endokrin vazifani bajaruvchi a’zoning kurtagi hosil bo’ladi. Ushbu a’zoning nomi?


1. amnioon
#2. so’rg’ichli xorion
3. sariqlik qopi
4. allantois
5. kindik tizimchasi

*616. Ikkita blastomerdan tashkil topgan odam embrioni aniqlandi. Normal rivojlanishda uning joylashuvi o’rnini ko’rsating?


#1. bachadon nayi
2. bachadon bo’shlig’i
3. qorin bo’shlig’i
4. bachadon shilliq qavati
5. tuxumdon

*617. Odam pushti rivojlanishining ilk bosqichida birlamchi ichak ventral devorida amniotik oyoqchaga o’sib kiruvchi barmoqsimon o’simta hosil bo’ladi. Ushbu provizor a’zoning nomi nima?


1. yoldosh
2. sariqlik qopi
3. amnion
#4. allantois
5. kindik tizimchasi

*618. Gistologik preparatda asosini shilliq to’qima hosil qilgan, ikkita arteriya va bitta vena tutuvchi a’zoning ko’ndalang kesimi keltirilgan. Bu a’zo?


1. yoldosh
2. sariqlik qopi
3. amnion
4. allantois
#5. kindik tizimchasi

*619. Embriogenezda birlamchi ichakning oldingi bo’limi shikastlandi. Buning natijasida qaysi joida anomaliya hosil bo’lishi mumkin?


1. jigar
2. me’da
#3. og’iz bo’shlig’i a’zolari
4. me’da osti bezi
5. ingichka ichak

*620. Homila kindigining siqilishi sodir bo’ldi, ammo ona va bola o’rtasida qon aylanishi buzilmagan. Bu qaysi tuzilmalar hisobiga amalga oshirildi?


#1. shilliq to’qima
2. allantois qoldig’i
3. arteriyalar devori
4. venalar devori
5. sariqlik qopining devori

*621. Homilador ayol gastrulyatsiyaning ilk bosqichi paytida gripp kasalligini boshdan kechirdi. Bu qanday asoratlarga olib keladi?


1. mezoderma hosil bo’lishini buzilishi
#2. ekto- va entodermaning hosil bo’lishini buzilishi
3. mezenxima hosil bo’lishini buzilishi
4. epiboliya jarayonining buzilishi
5. invaginatsiya jarayonining buzilishi

*622. Normada odamning 1 ml eyakulyatida quyida keltirilgan miqdorda spermatozoidlar boladi:


#1. 20 mln
2. 350 mln
3. 1 mln
4. 350 ming
5. 1000

*623. Ter bezlari nimaning xosilasi xisoblanadi:


1. teri osti yog’ kletchatkasining
2. dermaning
3. epidermis va mezenximaning
4. mezenximaning
#5. epidermisning

*624. Teri epidermisidagi eleidin tutuvchi qavati :


#1. yaltiroq
2. o‘simtali hujayralar
3. donador
4. bazal
5. muguz

*625. Yog’ bezlari sekretsiya jarayoni bo‘yicha:


1. merokrin
2. ekkrin
#3. golokrin
4. makroapokrin
5. mikroapokrin

*626. Epidermisning bazal va tikanaksimon qavatlarida epiteliotsitlardan tashqari uchraydi:


#1. melanotsitlar, dendrotsitlar,limfotsitlar
2. granulotsit, makrofag, adipotsitlar
3. melanotsit, makrofag
4. granulyar dendrotsit, makrofag
5. melanotsit, neytrofil, ustun xujayralar

*627. Qaysi sochning o’qida mag’iz modda bo’lmaydi:


#1. tuklarda
2. uzun va qattiq sochlarda
3. qattiqsochlarda va tuklarda
4. uzun sochlarda
5. qattiq sochlarda

*628. Teridagi ter bezlarining oxirgi bo‘limlari joylashgan:


1. donador qavatida
2. bazal qavatida
#3. dermaning to‘rsimon qavatida
4. tikanaksimon qavatida
5. epidermis va derma orasida

*629. Epidermisning keratin saqlovchi qavati:


1. tikanaksimon
2. bazal
3. yaltiroq
4. donador
#5. muguz

*630. Epidermisning keratogialin saqlovchi qavati:


1. bazal
#2. donodor
3. yaltiroq
4. tikanaksimon
5. muguz

*631. Terining rivojlanish manbasi:


1. mezoderma va dermatom
2. entoderma va mezoderma
#3. ektoderma va dermatom
4. mezoderma va splanxnotom
5. ektoderma va sklerotom

*632. Tuzilishiga ko‘ra ter bezlari:


#1. oddiy tarmoqlanmagan naysimon
2. oddiy tarmoqlangan naysimon
3. oddiy tarmoqlangan alveolyar
4. murakkab alveolyar-naysimon
5. oddiy tarmoqlanmagan alveolyar

*633. Epidermisning donador qavati saqlaydi:


#1. 3-4 qavat duksimon hujayralarni
2. bir qavatli zich hujayralarni
3. 2-3 qavatli prizmatik hujayralarni
4. 3-4 qavat o‘simtalarga ega hujayralarni
5. 2-3qavat dumaloq hujayralarni

*634. Meysner tanachasi terining qaysi qavatida joylashgan?


1. dermaning barcha qavatida
2. epidermisda
3. to‘rsimon qavatida
4. teri osti yog’ kletchatkasida
#5. so‘rg’ichsimon qavatida

*635. Havo yo’llaridagi Klar hujayralariga to’g’ri iborani toping:


#1. mayda bronxiolalarning epiteliyasida uchraydi
2. o‘zgargan makrofaglar hisoblanadi
3. alveolotsitlar orasida joylashgan
4. kiprikchalari bo‘ladi
5. yirik bronxlarni epiteliyasida uchraydi

*636. Qaysi bronxda tog’ay to’q’imasi yo’qoladi


#1. kichik kalibrdagi bronxda
2. bo‘lak bronxda
3. bosh bronxda
4. yirik bronxda
5. o‘rta kalibrdagi bronxda

*637. Xazm qilish nayin quyidagi gavatlardan iborat:


1. shilliq osti, mushak, seroz
2. shilliq, shilliq osti,adventitsiya
3. shilliq, mushak, serozyoki epiteliy
#4. shilliq, shilliq osti, mushak, seroz yoki adventitsiya
5. shilliq, shilliq osti va tog’ayqavat

*638. Qizilungachning xususiy bezlari:


#1. murakkab tarmoqlangan alveolyar-naysimon
2. murakkab tarmoqlangan naysimon
3. murakkab tarmoqlanmagan alveolyar naysimon
4. oddiy tarmoqlangan endocrin
5. oddiy tarmoqlanmagan seroz

*639. Pilorik bezlarning asosiy hujayralari:


1. serotsitlar
2. endokrinotsitlar
#3. mukotsitlar
4. parietal
5. Pannet hujayralari

*640. Jianutsi yarim oyini xosil qilgan hujayralar:


1. mioepitelial
2. shilliq ishlovchi
#3. oqsil ishlovchi
4. oqsil-shilliq
5. xamma xujayralardan

*641. Emal xosil qiluvchi hujayralar:


1. odontoblastlar
#2. . enameloblastlar
3. sementoblastlar
4. dentinoblastlar
5. fibroblastlar

*642. Emal a'zosining pulpasidan xosil qiladi :


#1. emal kutikulasini
2. dentinoblastlarni
3. enameloblastlarni
4. tish pulpasini
5. tish sementini

*643. Brunner bezlari qaerda joylashgan:


1. och ichakning shilliq pardasida
2. yonbosh ichakning shilliq osti pardasida
#3.12 barmoqli ichakning shilliq ostiqavatida
4. yo’g’on ichakning seroz pardasida
5. ingichka ichakning xamma bo’limlari shilliq pardasida

*644. Fundal bezlarning qaysi hujayrasida sekretor kanalchalar va ko’p sonli mitoxondriyalar mavjud:


#1. parietal
2. bosh
3. qushimcha
4. buyin
5. endokrin

*645. So’lak bezlarining oxirgi sekretor bo’limida mioepitelial hujayralar joylashgan:


#1. bazal membrana bilan sekretor hujayralar o‘rtasida
2. bazal membrana bilan biriktiruvchi tuqima o‘rtasida
3. bazal membrana yo’riqlarida
4. bazal membrana ustida
5. faqat chiqaruv naylarida

*646. So‘lak bezlari chiziqli naylarining epiteliysi:


#1. bir qavatliprizmatik
2. bir qavatlikubsimon
3. ko’p qavatli zich
4. bir qavatli zich
5. ikki qavatli kubsimon

*647. Qaysi so‘rg’ichlarning ta’m bilish piyozchalari bo‘lmaydi


#1. ipsimonso‘rg’ichda
2. zamburug’simon so‘rg’ichda
3. bargsimon so‘rg’ichda
4. tarnovsimon so‘rg’ichda
5. barcha so‘rg’ichlarda bo‘ladi

*648. Tish pulpani xosil qiluvchi to’qima:


#1. siyrak tolali shakllanmagan biriktiruvchi
2. yog’to’qimasidan iborat
3. elastik biriktiruvchi
4. zich tolali biriktiruvchi
5. retikulyar to’qimadan

*649. O‘t qopchasining epiteliysi


1. past prizmatik
2. bir qavat yassi
3. birqavatkubsimon
#4. baland prizmatik jiyakli
5. ko’p qatorli xilpillovchi

*650. Yo‘g’on ichak kriptalarida ko‘p uchraydi:


#1. qadaxsimon hujayralar
2. endokrin hujayralar
3. Panet hujayralari
4. bosh hujayralar
5. M-hujayralar

*651. Yurakning ritm boshlovchilari bu:


1. qisqaruvchi kardoimiotsitlar
2. Purkine tolalari
3. oraliq atipik kardiomiotsitlar
4. secretor kardiomiotsitlar
#5. Peysmekker hujayralar

*652. Disse bo‘shligi chegaralangan:


1. gepototsitlar va Ito hujayralari bilan
2. qo‘shni gepatotsitlar tasmachasi bilan
#3. endoteliy hujayralari va gepatotsitlarbilan
4. qo‘shni gepatotsitlar bilan
5. endoteliy va Kupfer hujayralari bilan

*653. Ingichka ichak kriptalarida quyidagi hujayralar bor:


#1. jiyakli, Panet, jiyaksiz, qadaxsimon,endokrin
2. shilliq, jiyakli, Panet, qadaxsimon
3. endokrin, Panet, qadaxsimon, sekretor
4. jiyakli, endokrin, qadaxsimon, bazal
5. jiyakli, qadaxsimon, kiprikli, kambial

*654. Auerbax nerv chigali me'da-ichak trakti devorining qaysi qismida joylashgan:


1. epiteliy ostida
2. shilliq osti qavatida
3. xususiy plastinkada
4. subseroz qavatida
#5. mushakqavatida

*655. Qaysi so’lak bezlarida seroz yarim oylar bor:


#1. jag’ osti va til osti
2. quloq oldiva til osti
3. jag’ osti va quloq oldi
4. faqatquloq oldida
5. xamma uchta bezlarda

*656. Me'da osti bezining atsino-insulyar hujayralarining tuzilishidagi o‘ziga xoslik:


#1. zimogen va endokrin granulalarning mavjudligida
2. prozymogen granulalarningmavjudligida
3. granulalari juda kichik o‘lchamdaligida
4. yirik sekretor xujayralarning mavjudligida
5. chiqaruv naylariningkaltaligidaida

*657. Me’daning qaysi hujayrasida pepsinogen ishlab chiqariladi:


#1. bosh hujayrada
2. qoplovchi hujayrada
3. qo’shimcha hujayrada
4. bo’yin hujayrada
5. pariyetal hujayrada

*658. Tilning ta'm bilish piyozchasidagi xujayralarni ko‘rsating:


#1. epiteliosensor, tayanch, bazal
2. epiteliosensor, fibroblast, bazal
3. neyrosensor, tayanch, bazal
4. neyrosensor, tayanch , oraliq
5. retseptor, tayanch, tikanaksimon

*659. Ingichka ichakning apical donador hujayralari bu:


#1. Panet
2. xoshiyali
3. xoshiyasiz
4. endokrin
5. qadaxsimon

*660. Ingichka ichakda M-hujayralar uchraydi:


1. vorsinkalar asosida
2. xususiy plastinkada
#3. Peyer pilakchalari epiteliysida
4. kriptalarning o‘rta qismida
5. kriptaning tubida

*661. Me’da osti bezining sentroatsinoz hujayralari, bu:


#1. atsinuslar epiteliysi
2. bo’lakchalararo nay epiteliysi
3. endokrin hujayralar
4. umumiy chiqaruv nay epiteliysi
5. aralash hujayralar

*662. Me'da osti bezining morfo-funksional birligi


#1. atsinus
2. alveola
3. bulakcha
4. follikula
5. segment

*663. Tilning kattalarda reduksiyaga uchraydigan so’rgichini ko’rsating:


#1. bargsimon
2. ipsimon
3. zamburug’simon
4. tarnovsimon
5. konussimon

*664. Qizilo’ngach xususiy bezlarining oxirgi bo‘limi tashkil topgan:


1. seroz va shilliq hujayralardan
#2. shilliq hujayralardan
3. endokrin hujayralardan
4. qoplovchi va endokrin hujayralardan
5. seroz hujayralardan

*665. Me'da osti bezida aralash sekretsiyaga ega:


1. qadaxsimon hujayralar
2. sentroatsinoz hujayralar
3. endokrin hujayralar
4. atsinar hujayralar
#5. atsino-insulyar hujayralar

*666. To‘g’ri ichakning oraliq soxasidagi epiteliy:


#1. ko‘p qavatli yassi muguzlanmaydigan
2. bir qavatli prizmatik jiyakli
3. ko‘p qavatli kubsimon
4. ko‘p qatorli prizmatik
5. bir qavatli kubsimon

*667. Vazopressinga retseptor tutuvchi hujayralar:


#1. yig’uvchi nay hujayralari
2. proksimal bo‘lim hujayralar
3. distal bo‘limidagi hujayralar
4. Genleqovuzlog’ining pastga tushuvchi qism hujayralari
5. Genleqovuzlog’ining yuqoriga ko‘tariluvchi qism hujayralari

*668. Nefronning qaysi bo‘limining hujayralari natriyni reabsorbsiya qiladi:


1. yig’uv nayi
2. proksimal bo’lim
3. Genle qovuzlog’i
#4. distal bo’lim hujayralari
5. buyrak koptokchasi

*669. Siydikning atsidofikatsiyasi qaysi hujayralarning faoliyatiga bog’liq:


#1. yig’uv naylarining qoramtir hujayralari
2. yig’uv nayining bosh hujayralari
3. Genleqovuzlogi hujayralari
4. distal bo’limining to’gri qismi hujayralari
5. proksimal bo’lim hujayralari

*670. Buyraklar quyidagi gormon va biologik aktiv moddalarni sintezlaydi:


#1. renin, prostaglandinlar, eritropoetin
2. renin, paratirin, vazopressin
3. eritropoetin, paratirin, vazopressin
4. samatostatin,renin, leykopoetin
5. antidiuretik gormon, renin, eritropoetin

*671. Buyrakda yukstavaskulyar (Gurmagtig) hujayralar joylashadi:


#1. arteriolalar va nefronning distal bo’limi o’rtasida
2. olib keluvchi va olib ketuvchi arteriolalar ichki qavatida
3. olib keluvchi va olib ketuvchi arteriolalar urta qavatida
4. olib keluvchi va olib ketuvchi arteriolalar tashqi qavatida
5. nefronning distalbo’limidevorida

*672. Nefron qovuzlog’ining ingichka qismi qoplangan epiteliy - bir qavatli:


1. prizmatik
2. kubsimon
#3. yassi
4. jiyakli
5. kiprikli

*673. Buyrakning mag’iz nurlari tarkibiga kiradi:


1. bo‘lakchalararo arteriya
#2. yig’uvchi naylar
3. olib keluvchi arteriola
4. buyrak tanachasi
5. to‘g’ri venula

*674. Me’daning parietal hujayralarini eslatuvchi hujayralar :


#675. yig’uvchi naylarning to’q hujayralari
2. proksimal nay hujayralari
3. nefron qovuzlog’i hujayralari
4. distal nay hujayralari
5. yig’uvchi naylarning bosh hujayralari

*676. Nefronning distal naylari epiteliysi:


#1. bir qavatli silindrsimon jiyaksiz
2. bazal membranasi bor
3. bazal membranasi yaxshi rivojlanmagan
4. bir qavatli silindrsimon jiyakli
5. plazmolemma burmalarida mitoxondriyalar kam

*677. Buyrakni interstitsial hujayralarni tuzilishidagi o‘ziga xoslik:


#1. o‘simtalarga ega, osmiofil granulalar tutadi
2. bazal burmadorlikka ega
3. lipid donachali kiritmalar va jiyaklar tutadi
4. jiyak va bazal burmadorlikka ega
5. ko‘p sonli mitoxondriyalar va xujayra ichi kanalchalar tutadi

*678. Buyrakda prostoglandin ishlovchi hujayralar:


#1. interstitsial
2. mioepitelial
3. yukstaglomerulyar
4. mezangial
5. Gurmagtig xujayralari

*679. Buyrak koptokchasida oraliq moda ishlovchi hujayralar:


1. interstitsial
2. fibroblast
3. makrofag
4. podotsit
#5. mezangial

*680. Spermotogenez bosqichlarining ketma-ketligini belgilang.


1. ko’payish, shakllanish, o’sish, etilish
2. shakllanish, o’sish, ko’payish, etilish
#3. ko’payish, o‘sish, etilish, shakllanish
4. ko’payish, o’sish, shakllanish, etilish
5. o’sish, etilish, shakllanish,ko’payish

*681. Spermatozoitlar xosil bo’lishi kechadi:


1. urug’donning to‘g’ri naylarida
#2. urug’donning egri-bugri naylarida
3. urug’don to‘rida
4. to‘g’ri va egri bugri naylarda
5. barcha naylarda

*682. Spermotogoniylarning urug’donda ko‘payishi qanday usulda kechadi:


1. meyoz
2. amitoz
#3. mitoz
4. meyoz vamitoz
5. maydalanish

*683. Urug’dondagi qanday hujayralar sustentotsitlar deb nomlanadi:


#1. tayanch hujayralar
2. glandulotsitlar
3. spermatogen hujayralar
4. fibroblastsimon hujayralar
5. kambial hujayralar

*684. Embriogenezda jinsiy tizimchalar epiteliysidan qaysi hujayralar hosil bo’ladi:


#1. Sertole
2. Kupfer
3. birlamchi jinsiy
4. gipotalamusning neyrosekretor
5. adenogipofizdagi gonadotropotsitalar

*685. Androgen biriktiruvchi oqsilni sekretsiya qiladuvchi hujayralar:


#1. Sertole
2. Leydig
3. urug pufagi
4. prostata bezi
5. bulbouretral bezlar hujayralari

*686. Prostata bezi tuzilishiga ko‘ra:


1. murakkab alveolyar
2. oddiy naysimon
3. oddiy alveolyar
4. tarmoqlangan naysimon
#5. murakkab alveolyar-naysimon

*687. Urug’donning Leydig hujayralari joylashgan:


#1. urug’don interstitsiysida
2. egri-bugri urug’ kanalchalari devorining mioid qavatida
3. egri-bugri urug’ kanalchalari devorining spermatogen qavatida
4. urug’donning biriktiruvchi to’qima to‘siqlarida
5. oqsil pardada

*688. Urug’ pufagi devorining pardalari:


#1. shilliq, mushak, adventitsiya
2. shilliq, shilliq osti, mushak
3. shilliq, shilliq osti, mushak, adventitsiya
4. shilliq, mushak, seroz
5. shilliq, shilliq osti, mushak, seroz

*689. Ovogenezda katta o‘sish davri nima yordamida boshqariladi:


1. prolaktin
2. progesteron
#3. follitropin
4. lyuteinlovchi gormon
5. somatotropin

*690. Tinch holatda bachadon bezi tuzilishiga ko‘ra:


#1. oddiy naysimon tarmoqlanmagan
2. oddiy alveolyar tarmoqlanmagan
3. murakkab alveolyar
4. murakkab alveolyar-naysimon
5. oddiy naysimon tarmoqlangan

*691. Burun bo‘shlig’i daxliz qismining epiteliysi:


#1. ko‘p qavatli yassi
2. bir qavatli kubsimon
3. ko‘p qatorli silindrisimon hilpillovchi
4. ko‘p qavatli o‘zgaruvchan
5. ko‘p qavatli silindrsimon

*692. O‘pka atsinusini tashkil etadi:


#1. respirator bronxiolalar, alveolyar yo‘llar, alveolyar qopchalar
2. bitta terminal bronxiola va ikkita respirator bronxiola
3. terminal bronxiola guruxlari,alveolyar qopchalar
4. alveolyar yo‘llari va alveolyar qopchalar
5. terminal bronxiolalar, alveolyar yo‘llar, alveolyar qopchalar

*693. O‘rta bronxning fibroz-tog’ay pardasi tuzilgan:


#1. elastik tog’ay orolchalaridan
2. tog’ay yarim halqalaridan
3. gialintog’ay orolchalaridan
4. tog’ayhalqalaridan
5. tog’ay plastinkalari va tog’ay orolchalaridan

*694. O‘pka respirator bo‘limining struktur birligi bu:


#1. atsinus
2. bo‘lakcha
3. segment
4. follikul
5. alveola

*695. Surfaktant sintezida ishtirok etadi:


#1. 2-tip alveolotsitlar
2. 1-tip alveolotsitlar
3. 3-tip alveolotsitlar
4. makrofaglar
5. qadaxsimon hujayralar

*696. Surfaktantni parchalovchi ferment sintezlaydi:


1. 1-tip alveolotsitlar
2. 2-tip alveolotsitlar
3. hoshiyali hujayralar
#4. sekretor (Klar) hujayralar
5. qadaxsimon hujayralar

*697. Aero-gematik to‘siq tarkibiga kiradi:


#1. 1-tip alveolotsitlar
2. 2-tip alveolotsitlar
3. 3-tip alveolotsitlar
4. sekretor (Klar) hujayralar
5. qadaxsimon hujayralar

*698. Xemoretseptor vazifani bajaradi:


1. 2-tip alveolotsitlar
#2. hoshiyali hujayralar
3. 1-tip alveolotsitlar
4. sekretor (Klar) hujayralar
5. qadaxsimon hujayralar.

*699. Traxeya devori qavatlari:


#1. shilliq, shilliq osti, fibroz-tog’ay, adventitsial
2. shilliq, fibroz-tog’ay, adventitsial
3. shilliq, shilliq osti, adventitsial
4. shilliq, shilliq osti, fibroz-tog’ay
5. shilliq, shilliq osti, mushak, adventitsial

*700. Epidermis hosil bo‘ladi:


#1. ektodermadan
2. miotomdan
3. dermatomdan
4. sklerotomdan
5. entodermadan

*701. Xususiy teri hosil bo‘ladi:


1. mioepikrdial plastinkadan
2. sklerotomdan
#3. dermatomdan
4. entodermadan
5. ektodermadan

*702. Eleidin quyidagi qavat hujayralarida uchraydi:


1. tikanaksimon qavat
2. muguz qavat
3. bazal qavat
#4. yaltiroq qavat
5. donador qavat

*703. Suyak to’qimasini parchalaydi:


#1. osteoklastlar
2. fibroklastlar
3. osteoblastlar
4. osteotsitlar
5. chondroklastlar

*704. DOFA- oksidaza fermentiga ijobiy reaksiya ko‘rsatadi:


1. Merkel hujayralari
2. keratinotsitlar
3. Langergans hujayralari
4. T-limfotsitlar
#5. melanotsitlar

*705. Doimiy buyrak nefronlari taraqqiyot man'bai:


1. metanefridiylar
#2. nefrogen to’qima
3. mezodermaning 25 juft segment oyog’chalari
4. mezonefral nay
5. protonefridiylar.

*706. Renin sintezlovchi hujayralar:


#1. yukstaglomerulyar
2. interstitsial
3. yig’uvchi nay
4. zich dog’
5. podotsitlar

*707. Tishning emal qavati quyidagilardan tuzilgan:


1. plastinkalardan
2. tolalar
3. enameloblastlardan
4. kanalchalardan
#5. prizmalar

*708. Prostoglandin ishlovchi hujayralar:


#1. interstitsial
2. yukstaglomerulyar
3. mezangial
4. yukstavaskulyar
5. yukstamedulyar

*709. Nefron kanalchalarida natriyning qayta so‘rilishiga tasir etuvchi modda:


1. vazopressin
2. oksitotsin
#3. aldosteron
4. angiotenzin
5. rennin

*710. Limfa tugunining T-ga tobe zonasi:


1. mag’iz tasmalar
2. limfoid follikulalar
#3. parakortikal zona
4. mag’iz sinuslari
5. parafollikulyar zona

*711. Qizil suyak ko‘migida eritrotsitopez orolchasi markazida joylashadi:


#1. makrofag
2. megakariotsit
3. trombotsit
4. retikulotsit
5. endoteliotsit

*712. Peyer pilakchasi tuzilgan:


1. gumbaz, mag’iz modda va parakortikal zonadan
2. oqvaqizilpulpadan
3. po‘stloqvamag’izmoddadan
4. po‘stloq, mag’iz modda va parakortikal zonadan
#5. gumbaz, limfoidfollikulalar va follikulalararo zonadan

*713. Surfaktantni sintezlaydi:


1. 1-tip alveolotsit
#2. 2-tip alveolotsit
3. bronxiola epteliysi
4. Qadaxsimon xujayra
5. 3-tip alveolotsit

*714. Aero-gematik (xavo-qon) to‘sig’ni hosil qilishda ishtirok etadi:


#1. 1-tip alveolotsit
2. Klar xujayralar
3. 2-tip alveolotsit
4. o‘pka makrofaglari
5. 3-tip alveolitsit

*715. Kekirdakning epiteliysida qaysi hujayralar uchramaydi:


1. kiprikli
2. qadaxsimon
3. endokrin
#4. bosh xujayralar
5. bazal

*716. O‘pka respirator bo‘limining struktur birligi:


#1. atsinus
2. bo‘lakcha
3. follikula
4. qopcha
5. orolcha

*717. O‘rta kalibrdagi bronxga xos emas:


#1. fibroz-tog’ay qavat yaxlit halqa shaklida
2. shilliq osti qavatida bezlar to‘p-to‘p bo‘lib joylashgan
3. mushak plastinkasi mavjud
4. fibroz- tog’ayqavati elastik tog’ay orolchalaridan iborat
5. ko‘p qatorli hilpillovchi epiteliy bilan qoplangan

*718. Me'da osti bezi ekzokrin qismining struktur-funksional birligi:


#1. atsinus
2. follikul
3. pankreatik orolchalar
4. atsiono-insulyar xujayralar
5. bo‘lakcha

*719. Fundal bezlar qaysi hujayralarlar tutadi (Noto’g’ri fikrni ko’rsating):


1. bosh
2. parietal
3. o‘rovchi
4. endokrin
#5. qadaxsimon

*720. Emal tuzilgan:


1. tolalardan
#2. prizmalardan
3. enameloblastlardan
4. kanalchalardan
5. plastinkalardan

*721. Me'daning kardial bezlari tuzilishiga ko‘ra:


1. oddiy alveolyar
2. oddiy naysimon tarmoqlanmagan
#3. oddiy naysimon tarmoqlangan
4. murakkab naysimon
5. murakkab alveolyar

*722. Jigarning sinusoid kapillyarlariga xos:


#1. bazal membrananing yo’qligi
2. yaxlit bazal membrana tutishi
3. qon bosimining yuqoriligi
4. toza arterial qon oqishi
5. toza venoz qon oqishi

*723. Me’da chuqurchalari xosil bo’ladi:


#1. epiteliyning xususiy plastinkaga botib kirishidan
2. epiteliyning shilliq osti qavatiga botib kirishidan
3. epiteliyning xususiy plastinkadan bo’rtib chiqishidan
4. shilliq qavatningbo’rtib chiqishidan
5. shilliq qavatningmushak qavatga botib kirishidan

*724.Me’daning “G” endokrin hujayralari ishlab chiqaradi:


#1. gastrin
2. secretin
3. serotonin
4. somatostatin
5. motilin

*725. To’g’ri ichak anal qismining teri zonasini qoplaydi:


#1. ko’ qavatli muguzlanuvchi epiteliy
2. ko’ qavatli muguzlanmaydigan epiteliy
3. o’zgaruvchan epiteliy
4. bir qavatli kubsimon epiteliy
5. bir prizmatik epiteliy

*726. Jigar plastikalari hosil bo’lgan:


#1. gepatotsitlardan
2. sinusoid kapillarlardan
3. venoz sinuslaridan
4. Disse bo’chlig’dan
5. o’t kanalchalaridan

*727. Tishning emal qavati uning qaysi qismini qoplaydi:


#1. toj
2. bo’yin
3. ildiz
4. pulpa
5. milk

*728. Tish pulpasining periferik qismida joylashgan:


#1. odontoblastlar
2. ameloblastlar
3. sementoblastlar
4. fibroblastlar
5. osteoblastlar

*729. Dentin kanalchalarida qaysi hujayralarning o’simtalari joylashgan:


#1. odontoblastlar
2. ameloblastlar
3. sementoblastlar
4. fibroblastlar
5. osteoblastlar

*730. Respirator bronxiola terminal bronxioladan farq qiladi:


#1. devorida alveolalar bor
2. tog’ay orolchalari bor
3. silindrsimon epiteliy bilan qoplangan
4. devorida mushaklar bor
5. devorida bezlar tutadi

*731 . Soch ildizini oziqlantiradi:


#1. soch so’g’oni
2. soch o’qi
3. soch follikulasi
4. sochning mag’iz qismi
5. sochning kutikulasi

*732. Soch ildizining qaysi qismi yumshoq keratin tutadi:


1. kutukula
2. po’stloq modda
#3. mag’iz modda
4. soch piyozchasi
5. soch so’rg’ichi

*733. Qon plastinkalari uchun xos bo‘lmagan tuzilmalar:


1. donachalar
2. mitoxondriyalar
#3. yadro
4. mikronaychalar
5. yadrocha

*734. Buyrakda reabsorbtsiya jarayonida istirok etadi:


1. podotsitlar
2. endoteliy
#3. silindrsimon jiyakli epiteliy
4. kapsulaning parietal varaq hujayralari
5. o’zgaruvchan epiteliy

*735. Yangi tug’ilgan chaqaloqlar timusi olib tashlanganda sodir bo’ladi:


#1. limfoid a’zolarning atrofiyasi
2. kichik limfotsitlarning ko’payishi
3. immunitetning kuchayishi
4. qonda leykotsitlarning ko’payishi
5. limfa tugunlarning kattalashishi

*736. Bosh miya qorinchalari va orqa miya kanali devorini qoplovchi hujayralar:


1. astrotsitlar
#2. ependimogliotsitlar
3. oligodendrogliotsitlar
4. endoteliotsitlar
5. mikrogliotsitlar

*737. Gemato-ensefalik to‘sig’ini hosil qilishda ishtirok etadi:


#1. astrotsit
2. multipotensial gliya
3. ependimotsit
4. neyrolemmotsit
5. oligodendrogliotsit

*738. Nerv tolasini hosil qilishda ishtirok etadi:


1. mikrogliotsitlar
2. ependimotsitlar
#3. neyrolemmotsitlar
4. tolali astrotsitlar
5. protoplazmatikastrotsitlar

*739. Miyelinli nerv tolasi uchun xos:


#1. impulsni saltator o‘tkazadi
2. membrana depolyarizatsiyasi uzluksiz
3. asosan vegetativ nerv sistemasiga tegishli
4. impuls sekin tarqaladi
5. kabel tipida bo‘ladi

*740. Tigroid moddaning tarkibiy qismi:


#1. donador endoplazmatik to‘r va ribosomalar
2. silliq endoplazmatik to‘r va ribosomalar
3. Golji kompleksi va mitoxondriyalar
4. silliq endoplazmatik to‘r va mitoxondriyalar
5. peroksisoma va lizosomalar

*741. Ko‘z olmasi tomirli pardasining asosiy tuzilmalarini ko‘rsating:


1. yoy parda , muguz parda, to‘r parda
2. fibroz parda, kiprikli tana, sklera
3. tomirli parda, ko‘z gavxari, yoy parda
#4. xususiy tomirli parda, kiprikli tana, yoy parda
5. to‘r parda, sklera, shishasimon tana

*742. Muguz parda (Noto’g’ri fikrni ko‘rsating):


1. qon tomirlar tutmaydi
2. tashqi epiteliysi - ko‘p qavatli yassi muguzlanmaydigan
#3. ko‘zning akkomodatsion apparatiga kiradi
4. fibroz pardaning bir qismi xisoblanadi
5. erkin nerv oxirlari tutadi

*743. Shishasimon tananing tiniqligini belgilaydi:


1. kristallin oqsili
2. immunoglobulin
3. eleidin oksili
4. lipoproteidlar
#5. vitrein oqsili

*744. Eshituv /Kortiy/a'zosi pardali labirintning qaysi qismida joylashgan:


#1. chig’anoq kanalida
2. yumaloqqopchada
3. ellipsimon qopcha yoki bachadonchada
4. nog’ora narvonda
5. eshituv qirralarida

*745. Odam pushti gastrulyatsiyasining birinchi davri qachon amalga oshadi:


1. taraqqiyotning 5 sutkasi
#2. taraqqiyotning 7 sutkasi
3. taraqqiyotning 3 sutkasi
4. taraqqiyotning 10 sutkasi
5. taraqqiyotning 14 sutkasi

*746. Avtohalokatda halok bo’lgan ayolning sud-tibbiy ko’rigi davomida jinsiy a’zolarinig birida gastrulyatsiyaning ilk bosqichidagi embrion aniqlandi. Bu a’zoning nomi?


1. tuxumdon
2. tuxum yolining bachadon tomoni
#3. bachadon
4. qorin bo’shlig’i
5. tuxum yolining ampulyar tomoni

*747. Bachadon bo’shlig’ida endometriyga yopishmagan odam embrioni topildi. Embrionning bunday joilashishi qaysi bosqichga to’g’ri keladi?


1. zigota
#2. blastotsista
3. morula
4. gastrula
5. neyrula

*748. Ayol jinsiy yollari bo’ylab spermatozoidlar tuxum hujayrasi tomon oqimga qarshi harakat qilmoqdalar (urug’lanishning distant bosqichi). Ushbu harakat yonalishinig turini ko’rsating:


1. hemotaksis
2. termotaksis
#3. reotaksis
4. kapatsitatsiya
5. akrosomal reaktsiya

*749. Amniotsentez (amnion pardasini teshish) bilan amniotik suyuqlikni analiz qilinganda tarkibida yadrosi jinsiy xromatin (Barr tanachasi) tutgan hujayralar aniqlandi. Bu nima haqida dalolat beradi?


1. poliploidiya
2. erkak jinsli organizmning rivojlanishi
3. homila taraqqiyotida genetic o’zgarishlar
4. trisomiya
#5. ayol jinsli organizmning rivojlanishi

*750. Preparatda spermatozoid bilan urug’lanayotgan ovotsit ko’rinmoqd1. Urug’lanishning asosiy natijasi nimadan iborat?


1. kortikal reaktsiya
2. bola jinsini aniqlash
3. ovotsitda meyozning yakunlanishi
4. spermatozoid tomondan ovolemmaning penetratsiyasi
#5. zigotaning hosil bo’lishi

*751. Implantatsiya jarayoni 2 bosqichda amalga oshiriladi: adgeziya va invaziy1. Blastotsista adgeziyasi quyidagidan iborat:


#1. blastotsistaning endometriyga yopishishi
2. endometriy epiteliysining yemirilishi
3. endometriy biriktiruvchi to’qimasining yemirilishi
4. endometriy tomirlarining yemirilishi
5. lakunalarning hosil bo’lishi

*752. Homila kindigining siqilishi sodir bo’ldi, ammo ona va bola o’rtasida qon aylanishi buzilmagan. Bu qaysi tuzilmalar hisobiga amalga oshirildi?


#1. shilliq to’qima
2. allantois qoldig’i
3. arteriyalar devori
4. venalar devori
5. sariqlik qopining devori

*753. Homilador ayol gastrulyatsiyaning ilk bosqichi paytida gripp kasalligini boshdan kechirdi. Bu qanday asoratlarga olib keladi?


1. mezoderma hosil bo’lishini buzilishi
#2. ekto- va entodermaning hosil bo’lishini buzilishi
3. mezenxima hosil bo’lishini buzilishi
4. epiboliya jarayonining buzilishi
5. invaginatsiya jarayonining buzilishi

*754. Solitar limfatik follikulalar ko’p miqdorda uchraydi :


#1. yo’g’on ichakda
2. qizilo’ngachda
3. me’dada
4. og’iz bo’shlig’ida
5. 12 barmoqli ichakda

*755. Miyacha po‘stlog’ida quyidagi qavatlar farqlanadi:


#1. molekulyar, ganglionar, donador
2. molekulyar, piramidasimon, donador
3. molekulyar, ganglionar, polimorf
4. molekulyar, noksimon, piramidasimon
5. molekulyar, tashqiva ichki donador

*756. Orqa miyaning oldingi shoxida joylashgan:


1. medial va oraliq yadrolar
#2. medial va lateral somatomotor yadrolar
3. oraliq va lateral yadrolar
4. dorsal, medial va lateral yadrolar
5. medial va dorsal sezuvchi yadrolar

*757. Orqa miyaning oraliq qismida farqlanadi:


#1. medial va lateral oraliq o‘zaklar
2. xususiy va medial oraliq o‘zaklar
3. dorsal, medial va lateral oraliq o‘zaklar
4. xususiy, dorsal, lateral oraliq o‘zaklar
5. dorsal, lateral va xususiy oraliq o‘zaklar

*758. Intramural chigaldagi gangliylarda joylashgan:


1. efferent va assotsiativ neyronlar
#2. efferent, afferent va assotsiativ neyronlar
3. maxalliy reflektor yoyningassotsiativ xujayralari
4. assotsiativ va afferent neyronlar
5. uzun o‘simtali effektor va assotsiativneyronlar

*759. Miyacha po‘stlog’ida quyidagi qavatlar farqlanadi:


#1. molekulyar, ganglionar, donador
2. molekulyar, piramidasimon, donador
3. molekulyar, ganglionar, polimorf
4. molekulyar, noksimon, piramidasimon
5. molekulyar, tashqiva ichki donador

*760. Vegatativ nerv sistemasidagi gangliylarning taraqqiyot manbayi:


#1. ganglioz plastinka
2. nerv naychasining dumg’aza qismi
3. oldingi miya pufagi
4. entoderma
5. plakodlar

*761. Birlamchi siydik hosil bo’luvchi jarayon?


1. sekretsiya
2. diffuziya
3. absorbsiya
4. reabsorbsiya
#5. filtratsiya

*762. Qalqonsimon bez oldi bezi olib tashlanganda kuzatiladi:


#1. tetaniya
2. metaplaziya
3. giperplaziya
4. degeneratsiya
5. metaxromaziya

*763. Old buyrakning taraqqiyot manbai?


1. mezonefral nay
2. nefrogen to’qima
3. selomik epiteliy
#4. oldingi 8-10 segment oyog’chalari
5. somitlar va nefrogen to’qima

*764. Ontogenezdagi dastlabki ajratish a’zosi?


1. pronefros
#2. mezonefros
3. metanefros
4. uchalasi ham
5. to’g’ri jovob yo’q

*765. Nefrogen to’qimadan taraqqiy qiladi:


1. birlamchi buyrak nefronlari
#2. doimiy buyrak nefronlari
3. doimiy buyrak yig’uvchi naylari
4. siydik kosalari epiteliysi
5. siydik nayi epiteliysi

*766. Mezonefral nayidan taraqqiy etuvchi tuzilma (Noto’g’ri javobni ko’rsating):


1. yig’uvchi naylar
2. buyrak kosachalari
3. buyrak jomchasi
4. siydik nayi
#5. nefron

*767. Po’stloq moddaning mag’iz moddaga botib kirishidan xosil bo’ladi:


#1. Bertini ustunchalari
2. Ferreyn nurlari
3. piramidalar
4. so’rg’ichlar
5. epitelial tasmalar

*768. Mag’iz moddaning po’stloq moddaga botib kirishi:


1. Bertini ustunchalari
#2. Ferreyn nurlari
3. piramidalar
4. so’rg’ichlar
5. epitelial tasmalar

*769. Nefron tarkibiga kirmaydi:


1. buyrak tanachasi
2. ingichka bo`lim
3. distal bo`lim
#4. yig`uvchi nay
5. proksimal nay

*770. Nefronning tarkibiy qismlari:


1. Malpigi tanachasi
2. distal bo`lim
3. ingichka bo`lim
4. proksimal bo`lim
#5. ko’satilganlarning hammasi

*771 Destsimet membrananasi joylashgan:


1. to’r pardada
#2. muguz pardada
3. yoy pardada
4. kiprikli tanada
5. sklerada
*772. Filtratsion to`siqning tarkibiy qismlari:
1. endoteliy , bazal membrana, mezangial hujayralar
2. endoteliy , bazal membrana, yuksvaskulyar hujayralar
3. endoteliy , bazal membrana, interstitsial hujayralar
#4. endoteliy , bazal membrana, podotsitlar
5. endoteliy , bazal membrana, yukstaglomerulyar hujayralar

*773. Buyrakning proksimal bo`lim hujayralariga xos ta’rif:


1. hoshiyali jiyakning bo`lishi
2. bazal chiziqlarning mavjudligi
3. lizosomalarning ko`pligi
4. shakli silindrsimon
#5. javoblarning hammasi to’g’ri

*774. Me’daning somatistatin gormoni:


1. me’da shirasini ajralishini kuchaytiradi
2. me’da motorikasini kuchaytiradi
3. me’daning kislotalik muhitini oshuradi
4. me’da motorikasini susaytiradi
#5. me’da bezlarining faoliyatini susaytiradi
*775. Nefron proksimal bo’limi epiteliysi:
1. bir qavatli yassi
2. bir qavatli kubsimon
3. bir qavatli prizmatik hilpillovchi
#4. bir qavatli prizmatik jiyakli
5. ko’p qavatli o’zgaruvchan

*776. Nefron ingichka bo’limi epiteliysi:


#1. bir qavatli yassi
2. bir qavatli kubsimon
3. bir qavatli prizmatik hilpillovchi
4. bir qavatli prizmatik jiyakli
5. ko’p qavatli o’zgaruvchan
*777. Me’dashirasining kislotaligini taminlovchihujayralar:
#1. parietal
2. bo’yin
3. bosh
4. qo’shimcha
5. qoplamaepiteliy

*778. Yo’g’on ichakning asosiy vazifasi:


#1. suvni so’rish
2. yog’larniso’rish
3. oqsillarniso’rish
4. uglevodlarniso’rish
5. shilliqniso’rish

*779. Chuvalchangsimon o’simtaningasosiyvazifasi:


#1. imunologikhimoya valimfotsitlar xosilqilish
2. selulozaniparchalash
3. oziqmoddalarniso’rish
4. najasnievokuvatsiyaqilish
5. sekretor

*780. Peyer pilakchasiningT- zonasi:


#1. parafolikular zona
2. ko’payish markazi
С. marginalzona
4. qirg’oqzonasi
5. mag’iztasmalar

*781. Qondagi qand miqdorini oshiradi:


#1. glukagon
2. insulin
С. somatostatin
4. bombezin
5. pankreotikpolipeptid

*782. Jigar sinusoidlari tomirlarning qaysi turiga mansub:


#1. IV tip kapilarlar
2. III tip kapilarlar
С. II tip kapilarlar
4. Itip kapilarlar
5. Postkapilarvenula

*783. Jigar sinusoidlariga xos belgi:


#1. bazal membrananing yo’qligi
2. bazal membrananing yupqaligi
С. bazal membrananing egri-bugriligi
4. bo’shlig’ining tog’riligi
5. devorining qalinligi

*784. Endoteliy bilan qoplangan a’zo:


1. me’da shilliq qavati
2. ichak shilliq qavati
3. nefron kanallari
#4. qon va limfa tomirlari, yurak kameralari
5. urug’ olib ketuvchi yo’llar

*785. Buyrak kanallari epiteliysining funksiyasi


#1. qayta so’rish
2. himoya
3. sekretor
4. trofik
5. chegaralovchi

*786. Ingichka ichak qadahsimon hujayralarining faoliyati:


1. so’rish
#2. shilliq ishlab chiqarish
3. reabsorbsiya
4. himoya
5. garmon hosil qilish

*787. Tomir endoteliysining morfologik xususiyati:


1. bir qavatli prizmatik
2. ko’p qatorli
3. o’zgaruvchan
4. ko’p qavatli
#5. bir qavatli yassi

*788. Tomir endoteliysining asosiy funksiyasi:


1. sekretiya
2. tayanch
#3. transport
4. qisqarish
5. so’rish

*789. Pulpani hosil qiluvchi to`qima


1. elastik biriktiruvchi
2. zich tolali biriktiruvchi
3. retikulyar to`qima
#4. siyrak tolali biriktiruvchi
5. yog` to`qima

*790. Gepatotsitlar sekretsiyasi amalga oshadi:


1. vaskulyar qutb orqali
2. billiar qutb orqali
#3. ikkita qutb orqali
4. uchalla qutb orqali
5. to’g’ri javob yo’q

#791. Jigar bo`lagidagi markaziy vena:


1. muskulli
2. muskulli kuchsiz rivojlangan
3. muskulli kuchli rivojlangan
#4. muskulsiz
5. muskulli o`rtacha rivojlangan

*792. Me’da osti bezining sekretsiyasi:


#1. merokrin
2. golokrin
3. apokrin
4. mikroapokrin
5. apokrin va merokrin

*793. Meda osti bezining endokrin orolchalaridagi insulinga antogonist gormon ishlovchi hujayrani aniqlang:


1. D- hujayralar
#2. A-hujayralar
3. I- hujayralar
4. P- hujayralar
5. D1- hujayralar

*794. Meda osti bezidagi plastinkasimon Fater-Pachchini tanachani faoliyati:


#1. sezish
2. sekretsiya
3. qisqarish
4. harakatlantirish
5. o`tkazish

*794. Katta odamlarni qizilo`ngachida kiprikli epiteliy saqlangan:


1. kardial bezlarning chiqaruv nayida
#2. shilliq bezlarning chiqaruv nayida
3. saqlanmaydi
4. mushaklararo biriktiruvchi to’qimada
5. kardial bezlarning atrofida

*795. Ingichka ichakning epiteliysi:


1. bir qavatli yassi
2. bir qavatli kubsimon
3. ko`p qatorli kubsimon
#4. bir qavatli prizmatik hoshiyali
5. ko’p qavatli yassi

*796. Vorsinka epiteliysini hujayralari:


1. qadaxsimon , endokrin, panet
#2. qadaxsimon, hoshiyali, endokrin
3. qadaxsimon, endokrin, kambial
4. qadaxsimon, hoshiyali, panet
5. qadaxsimon, endokrin, panet

*797. Ichak epiteliysining regeneratsiyasi ta’minlovchi hujayralar:


1. hoshiyali
#2. jiyaksiz
3. endokrin
4. qadog’simon
5. Panet hujayralari

*798. Hujayra ichki kanalchalari hazm sistemasidagi qaysi hujayralarda uchraydi:


1. bo`yin hujayralarida
#2. parietal hujayralarida
3. endokrin hujayralarida
4. qo`shimcha hujayralarda
5. bosh hujayra

*799. Medaning fundal bezlari tuzilishi bo`yicha :


1. oddiy alveolyar tarmoqlangan
2. oddiy naysimon tarmoqlangan
#3. oddiy naysimon tarmoqlanmagan
4. murakkab alveolyar tarmoqlangan
5. murakkab alveolyar-naysimon

*800. Til mushaklarining joylashuvi:


1. ikki yo’nalishda o’zaro perpendikulyar joylashgan
#2. uch yo’nalishda o’zaro perpendikulyar
3. parallel
4. qiyshiq
5. qiyshiq va parallel

*801. Tanglay murtagining joylashuvi:


#1. og`iz bo`shlig`i va halqum chegarasida
2. og`iz bo`shlig`i
3. halqum
4. burun halqumda
5. burun bo`shlig`ida

*802. Tanglay murtagi limfatik tuguni joylashuvi:


1. epiteliy
#2. shilliq parda xususiy plastinkasi
3. mushak parda
4. shilliq osti parda
5. lacuna kriptalar

*803. Preparatda atsinuslar va seroz yarim oy tutgan shilliq secretor bo’lim ko’rinib turadi. Bu:


1. quloqoldi bezi
#2. jag’osti bezi
3. duodenal bezi
4. meda osti bezi
5. fundal bezi

*804. Qizilo’ngach preparatida mushak parda ko’ndalang targ’il mushak to’qimasidan tashkil topganligi ko’rinib turibti. Preparat a’zoning qaqysi qismidan olingan?


#1. yuqorigi 1/3 qismidan
2. O’rta 1/3 qismidan
3. Pastki 1/3 qismidan
4. Pastki 2/3 qismidan
5. Medaga o’tish joyidan

*805. Me’da chuqurlari qoplama epiteliysining xususiyatlari:


1.imoya
#2. sekretor
3. neyroepitelyal
4. endokrin
5. fagositar

*806. Me’da hujayrasida donador EPT va Golji kompleksi yaxshi rivojlangan, apikal sitoplazmada esa ko’p miqdorda zymogen donachalar to’plangan. Bu:


1. qoplama epiteliy
2. bo’yincha epiteliy
3. qo’shimcha hujayra
#4. bosh hujayra
5. parietal hujayra

*807. Fundal bezlarning kambial elementi:


#1. bo’yin hujayralari
2. qo’shimcha hujayralar
3. bosh hujayralar
4. parietal hujayralar
5. endokrin hujayralar

*808 . Parietal hujayra ishlaydigan mahsulot:


1. ferment
2. vodorod ionlari
#3. xloridlar
4. xlorid kislota
5. pepsin

*809. Me’daning kardial bezlari:


1. oddiy alveolar
2. oddiy naysimon tarmoqlanmagan
#3. oddiy naysimon tarmoqlangan
4. murakkab naysimon
5. murakkab alveolar

*810. Ingichka ichak epiteliysining kambial elementi:


1. hoshiyali enterositlar
2. qadahsimon hujayralar
С. mezenxima hujayralar
4. perisitlar
#5. hoshiyasiz enterositlar

*811. Ingichka ichak elektronnogrammasida EPT va Golji kompleksi yaxshi rivojlangan, apical sitoplazmada electron zich granulalar tutgan hujayra ko’rinib turipti. Bu-:


1. hoshiyali enterosit
2. hoshiyasiz enterosit
3. endokrin hujayra
4. qadahsimon hujayra
#5. Pannet hujayra

*812. Duodenal bezlar tuzilishi:


1. oddiy naysimon
2. oddiy alveolar
#3. mrakkab tarmoqlangan naysimon
4. murakkab alveolar
5. murakkab alveolar-naysimon

*813. Lizotsim ishlab chiqaradigan hujayra:


1. qadahsimon hujayralar
2. duodenal bez hujayralar
3. endokrin hujayralar
4. hoshiyasiz enterositlar
#5. Pannet hujayralar

*814. Og’iz bo’shlig’i epiteliysining taraqqiyot manbai:


#1. ektoderma
2. endoderma
3. mezoderma
4. selommik epiteliy
5. ganglioz plastinka

*815. Quloq oldi bezi sekretining tabiati:


#1. oqsil
2. shilliq
3. shilliq-oqsil
4. oqsil- shilliq
5. aralash

*816. Shilliq osti pardasida bezlar bor a’zo:


#1. 12 barmoqli ichak
2. medaning fundal qismi
3. medaning pilorik qismi
4. yonbosh ichak
5. yo’g’on ichak

*817. Me’da shirasining kislotaligini ta’minlovchi hujayralar:


#1. parietal
2. bo’yin
3. bosh
4. qo’shimcha
5. qoplama epiteliy

*818. Yo’g’on ichakning asosiy vazifasi:


#1. suvni so’rish
2. yog’larni so’rish
3. oqsillarni so’rish
4. uglevodlarni so’rish
5. shilliqni so’rish

*819. Chuvalchangsimon o’simtaning asosiy vazifasi:


#1. imunologik himoya va limfotsitlar xosil qilish
2. selulozani parchalash
3. oziq moddalarni so’rish
4. najasni evokuvatsiya qilish
5. sekretor

*820. Peyer pilakchasining T- zonasi:


#1. parafolikular zona
2. ko’payish markazi
3. marginal zona
4. qirg’oq zonasi
5. mag’iz tasmalar

*821. Qondagi qand miqdorini oshiradi:


#1. glyukogon
2. insulin
3. somatostatin
4. bombezin
5. pankreotik polipeptid

*822. Jigar sinusoidlari tomirlarning qaysi turiga mansub:


#1. IV tip kapilarlar
2. III tip kapilarlar
3. II tip kapilarlar
4. I tip kapilarlar
5. Post kapilar venula

*823. Jigar sinusoidlariga xos belgi:


#1. bazal membrananing yo’qligi
2. bo’shliqning kengligi
3. egri-bugriligi
4. bo’shlig’ining tog’riligi
5. devorining qalinligi

*824. Gepatotsitda Golji kompleksi joylashgan soha:


#1. billiar qutb
2. sinusoidal qutb
3. yon qutblar
4. yadroning oldi
5. mitoxondriyaning yaqinida

*825. Insulin ishlovchi hujayra:


#1. “B” hujayralar
2. “A” hujayralar
3. “D” hujayralar
4. “G” hujayralar
5. “PP” hujayralar

*826. “A” hujayralarning vazifasi:


#1. glyukogon sintezi
2. insulin sintezi
3. somatostatin sintezi
4. tripsin sintezi
5. polipeptidlar sintezi

*.827 Insulyar orolchalar ko’p uchraydigan soha:


#1. bezning dum qismi
2. bzning tana qismi
3. bezning bosh qismi
4. kiritma qismi
5. chiqaruv qismi

*828. Me’da osti bezining kiritma chiqaruv naylari hujayralari ishlab chiqaradi:


#1. bikarbonatlar
2. tripsin
3. amilaza
4. lipaza
5. gormonlar

*829. O’t suyuqligi zarur bo’lgan jarayon:


#1. yog’larning parchalanishi
2. ichak shirasining nordonlashishi
3. oqsillarning parchalanishi
4. o’t kislatasini tashish
5. uglevodorodlarning parchalanishi

*830. O’t qopchasining epiteliysi:


#1. baland prizmatik jiyakli
2. bir qavat yassi
3. bir qavatli kubsimon
4. past prizmatik
5. ko’p qatorli hilpillovchi

*831. Jigar sirrozida kuzatiladi:


#1. biriktiruvchi to’qimaning ko’payib ketishi
2. endoteliy gipertrofiyasi
3. getotsitlarning ko’payishi
4. o’t yo’llarining ko’payishi
5. sinusoidlarning kengayib ketishi

*832. Jigarda to’planadi:


#1. A, D, E, K vitaminlar
2. B-guruh vitaminlari
3. C, PP- vitaminlar
4. glikozaminoglikanlar
5. insulin

*833. Fagotsitoz faoliyatiga ega:


#1. Kupfer hujayralari
2. gepatotsitlar
3. Pit hujayralari
4. endothelial hujayralar
5. chiqaruv nay hujayralari

*834. Ipsimon so’rg’ichlar epiteliysi:


1. bir qavatli yassi
2. bir qavatli prizmatik
#3. ko’p qavatli yassi muguzlanuvchi
4. ko’p qavatli yassi muguzlanmaydigan
5. ko’p qatorli hilpillovchi

*835. Lunj epiteliysi:


1. bir qavatli yassi
2. bir qavatli prizmatik
3. ko’p qavatli yassi muguzlanuvchi
#4. ko’p qavatli yassi muguzlanmaydigan
5. ko’p qatorli hilpillovchi

*836. Til so’rg’ich deganda qanday tuzulma tushunasiz?


1. epiteliysining hususiy plastinkasiga botib kirishi
#2. hususiy plastinkaning epiteliyga bo’rtib chiqishi
3. shilliq pardaning shilliq osti pardaga botib kirishi
4. shilliq osti pardaning shilliq pardaga botib kirishi
5. shilliq osti pardaning shilliq osti pardaga botib kirishi
*837. Ta’m bilish piyozchalarning tarkibiy qismi:
1. sezuvchi neyronlar va neyrogliya
2. sezuvchi neyronlar va tayanch hujayralar
#3. sezuvchi epiteliy va tayanch hujayralar
4. qoplovchi va tayanch hujayralar
5. sezuvchi va secretor neyronlar

*838. Quloq oldi bezi tuzilishi:


1. murakkab naysimon
2. murakkab naysimon alveolar
3. murakkab alveolar naysimon
#4. murakkab alveolar
5. oddiy alveolar

*839. Jag’ osti bezi secretor ohirlarning tuzilishi


1. murakkab naysimon
2. murakkab naysimon alveolar
#3. murakkab alveolar naysimon
4. murakkab alveolar
5. oddiy alveolar

*840. Til osti bezining secretor ohirlarining tuzilishi


1. murakkab naysimon
2. murakkab naysimon-alveolar
#3. murakkab alveolar-naysimon
4. murakkab alveolar
5. oddiy alveolar

*841. Og’iz bo’shlig’i epiteliysidan taraqqiy etgan:


#1. emal
2. emal va dentin
3. dentin
4. dentin va sement
5. dentin, sement, emal

*842. Mezenximadan taraqqiy etadi:


1. emal
2. emal va dentin
#3. dentin, pulpa, sement, pereodont
4. emal, dentin, pulpa, sement
5. emal, pulpa, pereodont

*843. Pulpa oraliq qismining tuzilishi:


1. odontoblastlar
#2. kambial hujayralar, prekollagen tolalar
3. kambial hujayralar va elastic tolalar
4. siyrak tolali biriktiruvchi to’qima
5. fibroblastlar va prekallagen tolalar

*844. Pulpa markaziy qismining tuzilishi:


1. odontoblastlar va kollagen tolalar
2. kambial hujayralar, prekallagen tolalar
3. kambial hujayralar va elastic tolalar
#4. siyrak tolali biriktiruvchi to’qima
5. fibroblastlar va prekollagen tolalar

*845. Pereodontning tuzilishi:


1. siyrak tolali biriktiruvchi to’qima
#2. kollagen tolalar tutamlari
3. retikulyar tolalar tutamlari
4. kollagen va elastic tolalar
5. ohaklangan kollagen tolalar

*846. Qizilo’ngach hususiy bezlarining tuzilishi:


1. oddiy naysimon tarmoqlangan
2. murakkab naysimon tarmoqlangan
3. oddiy alveolar tarmoqlangan
4. murakkab alveolar tarmoqlangan
#5. murakkab tarmoqlangan naysimon-alveolar

*847. Medaning qoplovchi epiteliysi ishlab chiqaradigan modda


#1. shilliq
2. oqsi
3. shilliq oqsil
4. gormonlar
5. vodorod ionlari

*848. Qon tomirning taraqqiyot manbai?


1. entoderma
2. mioepikardial plastinka
3. somitlar
#4. mezenxima
5. splanxnotomlar

*849. Preparatda qon kapillyar devorining endoteliysi orasida poralar mavjudligi va bazal membranasida teshikchalar borligi ko‘rinib turibdi. U kapillyarlarning qaysi turidir:


1. 1-turiga
2. 2-turiga
#3. sinusoid kapillyarlarga
4. jigar kapillyarlariga
5. atipik anastomozlarga

*850. Qon tomirlar jo’mragi deb ataluvchi tomir?


1. nulalar
2.arteriola-venulyar anastomozlar
3. kapillyarlar
4. postkapillyarlar
#5. arteriolalar

*851. Yurak devorining qaysi qavati qon tomirlar devoriga o’xshaydi?


#1. endokard
2. iokard
3. epikard
4. perikard
5. o’tkazuvchi sistemasi

*852.”Ritmni boshlovchi hujayralar ” bu:


1. simpatik nerv tolalari
#2. Peysmekr hujayralari
3. oraliq hujayralar
4. Purkine tolalari
5. adashgan nerv

*853. Limfa kapillyarlarining qon kapilyarlaridan farqi:


1. bo’shlig’ining kichikligi
2. umumiy uzunligi
3. endoteliy hujayralarining soni
#4. bazal membrananing yo’qligi
5. devorining qalinligi

*854. Qon tomirlar devorining tuzilishiga ta’sir qiluvchi asosiy omillar:


1. qon miqdori
2. qonning qovushqoqligi
#3. qon bosimi va oqish tezligi
4. gormonlar
5. tana og’irligi

*855. Qon tomir devorining kambial ,yulduzsimon hujayralari joylashgan qavati:


1. endoteliy
#2. subendoteliy
3. ichki elastic membrane
4. o’rta qavat
5. tashqiqavat

*856. Elastik tipdagi arteriyalar o’rta qavatining tuzilishi:


1. darchali elastik membranalar va fibroblastlar
2. ichki elastik membranalar va fibroblastlar
3. tashqi elastik membranalar va silliq mushak hujayralari
4. silliq mushak hujayralari va fibroblaslar
#5. darchali elastik membranalar, silliq miotsitlar

*857. Tomirlarning nervlari va tomirchalari joylashgan qavat:


1. ichki parda
2. o’rta parda
#3. tashqi parda
4. subendoteliy
5. mushak- elastik qavati

*858. Aralash tipdagi arteriyalar devorining o’rta qavatida mushak va elastik elementlar nisbati:


#1. deyarli teng
2. mushaklar ko’proq
3. elastic tolalar ko’proq
4. kollagen tolalar ko’p
5. retikulyar tolalar ko’p

*859. Aorta devori preparatida siyrak tolali shakllanmagan biriktiruvchi to’qimadan tuzilgan va ixtisoslashmagan yulduzsimon hujayralar tutgan qavat ko’rinib turibdi. Bu qavat:


1. endoteliy
#2. subendoteliy
3. mushak elastik qavat
4. o’rta parda
5. adventitsial parda

*860. Qon oqimi zarbini yumshatib qon tomir devori tonusini saqlab turishda yordam beruvchi tuzilmalar:


1. endoteliy
2. bazal membrane
#3. elastik membranalar
4. silliq mushak hujayralari
5. kollagen tolalar

*861. Darchali elastik membranalar joylashgan :


1. arteriolalarning o’rta pardasida
2. arteriyalarning endoteliy osti qavatida
#3. arteriyalarning o’rta pardasida
4. arteriyalarning tashqipardasida
5. venalarning o’rta pardasida

*862. Oksitotsin ishlab chiqariladi:


#1. gipotalamusda
2. adenogipofizda
3. neyrogipofizda
4. epifizda
5. talamusda

*863. Burun bo‘shlig’i daxliz qismining epiteliysi:


#1. ko‘p qavatli yassi
2. bir qavatli kubsimon;
3. ko‘p qatorli silindrisimon hilpillovchi;
4. ko‘p qavatli o‘zgaruvchan.
5. ko‘p qavatli silindrsimon.

*864. O‘pka atsinusi quyidagilardan iborat:


#1. respirator bronxiolalar, alveolyar yo‘llar, alveolyar qopchalar
2. bitta terminal bronxiola va ikkita respirator bronxiola
3. terminal bronxiola guruxlari,alveolyar qopchalar
4. alveolyar yo‘llari va alveolyar qopchalar
5. terminal bronxiolalar, alveolyar yo‘llar, alveolyar qopchalar

*865. O‘rta kalibrdagi bronxning fibroz-tog’ay pardasi tuzilgan:


#1. elastic tog’ay orolchalaridan
2. tog’ay yarim halqalaridan
3. gialintog’ay orolchalaridan
4. tog’ayhalqalaridan
5. tog’ay plastinkalari va tog’ay orolchalaridan

*866. O‘pka respirator bo‘limining struktur birligi bu:


#1. atsinus
2. bo‘lakcha
3. segment
4. follikul
5. alveola

*867. Surfaktant sintezida ishtirok etadi:


#1. 2-tip alveolotsitlar
2. 1-tip alveolotsitlar
3. 3-tip alveolotsitlar
4. makrofaglar
5. qadaxsimon hujayralar

*868. Surfaktantni parchalovchi ferment sintezlaydi:


#1. sekretor (Klar) hujayralar
2. 2-tip alveolotsitlar
3. hoshiyali hujayralar
4. 1-tip alveolotsitlar
5. qadaxsimon hujayralar

*869. Aerogematik to‘siq tarkibiga kiradi:


#1. 1-tip alveolotsitlar
2. 2-tip alveolotsitlar
3. 3-tip alveolotsitlar
4. sekretor (Klar) hujayralar
5. qadaxsimon hujayralar

*870. O’pkada xemoretseptor vazifani bajaradi:


#1. hoshiyali hujayralar
2. 2-tip alveolotsitlar
3. 1-tip alveolotsitlar
4. sekretor (Klar) hujayralar
5. qadaxsimon hujayralar.

*871. Embriogenezning boshlang’ich bosqichini ko’rsating:


#1. urug’lanish
2. gastrulyatsiya
3. maydalanish
4. organogenez
5. delyaminatsiya

*872. Orqa miyaning kul rang moddasida uchraydi:


#1. ildizcha neyronlar
2. Purkine hujayralar
3. psevdounipolyar neyronlar
4. donacha neyronlar
5. amakrin neyronlar

*873. Traxeya devori qavatlari:


#1. shilliq, shilliq osti, fibroz-tog’ay, adventitsial
2. shilliq, fibroz-tog’ay, adventitsial
3. shilliq, shilliq osti, adventitsial
4. shilliq, shilliq osti, fibroz-tog’ay
5. shilliq, shilliq osti, mushak, adventitsial

*874. Epidermis hosil bo‘ladi:


#1. ektodermadan
2. miotomdan
3. dermatomdan
4. sklerotomdan
5. entodermadan

*875. Xususiy teri hosil bo‘ladi:


#1. dermatomdan
2. sklerotomdan;
3. mioepikrdial plastinkadan;
4. entodermadan;
5. ektodermadan.

*876. Eleidin quyidagi qavat hujayralarida uchraydi:


#1. yaltiroq qavat
2. muguz qavat;
3. bazal qavat;
4. tikanaksimon qavat;
5. donador qavat.

*877. Doimiy buyrak nefronlari taraqqiyot man'bai:


#1. nefrogen to’qima
2. metanefridiylar
3. mezodermaning 25 juft segment oyog’chalari
4. mezonefral nay
5. protonefridiylar

*878. Renin sintezlovchi hujayralar:


#1. yukstaglomerulyar
2. interstitsial
3. yig’uvchi nay
4. zich dog’
5. podotsitlar

*879. Tishning emal qavati quyidagilardan tuzilgan:


#1. prizmalar
2. tolalar
3. enameloblastlardan
4. kanalchalardan
5. plastinkalardan

*880. Prostoglandin ishlovchi hujayralar:


#1. interstitsial
2. yukstaglomerulyar
3. mezangial
4. yukstavaskulyar
5. yukstamedulyar

*881. Nefron kanalchalarida natriyning qayta so‘rilishiga ta’sir etuvchi modda:


#1. aldosteron
2. oksitotsin
3. vazopressin
4. angiotenzin
5. rennin

*882. Tuxumdonning sariq tanasi sitezlaydi:


1. estrogen
2. oksitotsin
3. lyutein
4. follikulin
#5. progesteron

*883. Limfa tugunining T-ga tobe zonasi:


#1. parakortikal zona
2. limfoid follikulalar
3. mag’iz tasmalar
4. mag’iz sinuslari
5. parafollikulyar zona

*884. Qanday afferent tolalar miyachaning noksimon hujayralarida tugaydi:


1. moxsimon
2. moxosimon va lianasimon
#3. lianasimon
4. Golji xujayralarining aksonlari
5. yulduzsimon xujayralarning aksonlari

*885. Arteriyalar ta'rifining asosiy mezoni asoslangan:


1. arteriyalarning organizmda joylashuviga
#2. silliq mushak hujayralari va elastik tolalarning o‘zaro munosabatiga
3. arteriya diametriga
4. ichki elastik membrananing bo‘lishiga
5. tashqi elastik membrananing bo‘lishiga

*886. Orqa miyaning kul rang moddasida uchramaydi:


1. ildizcha neyronlar
2. mielinli nerv tolasi
3. tutamli neyronlar
4. ichki neyronlar
#5. donacha neyronlar

*887. Miyacha koptokchalarini hosilqilishda ishtirok etadi:


1. savatsimon neyronlar va mayda yulduzsimon neyronlar
2. moxsimon tolalar va savatsimon neyronlar
#3. donacha neyronlar, moxsimon tolalar
4. mayda yulduzsimon neyronlar va duksimon neyronlar
5. Purkine hujayralari va moxsimon tolalar

*888. Bosh miya po‘stloqining tashqi donador qavati neyronlari:


#1. mayda piramidasimon neyronlar
2. duksimon neyronlar
3. ganglionar neyronlar
4. psevdounipolyar neyronlar
5. yirik yulduzsimon neyronlar

*889. Ingichka protofibrillarga kiradi:


#1. aktin, tropomiozin, troponin
2. miozin, troponin, tropomiozin
3. faqat aktin
4. aktina, miozin, troponin
5. miozin va qisman aktin

*890. Jinsiy tizimchalar epiteliysidan hosil bo’ladi:


#1. Sertoli hujayralar
2. Kupfer hujayralar
3. birlamchi jinsiy hujayralar
4. gipotalamusning neyrosekretor hujayralari
5. adenogipofizdagi gonadotropotsitalar
6. Androgen biriktiruvchi oqsilni sekretsiya qiladi:

*891. Prostata bezi tuzilishiga ko‘ra


#1. murakkab alveolyar-naysimon
2. oddiy naysimon
3. oddiy alveolyar
4. tarmoqlangan naysimon
5. murakkab alveolyar

*892. Urug’donni endokrin hujayralari joylashgan:


#1. interstitsiyda
2. mioid qavatda
3. spermatogen qavatda
4. urug’donning biriktiruvchi to’qima to‘siqlarida
5. oqsil pardada

*893. Urug’ pufagi devorining pardalari:


#1. shilliq, mushak, adventitsiya
2. shilliq, shilliq osti, mushak
3. shilliq, shilliq osti, mushak, adventitsiya
4. shilliq, mushak, seroz
5. shilliq, shilliq osti, mushak, seroz

*894. Ovogenezda katta o‘sish davri nima yordamida boshqariladi:


#1. folitropin
2. progesteron
3. prolaktin
4. lyuteinlovchi gormon
5. somatotropin

*895. Tinch holatda bachadon bezi tuzilishiga ko‘ra:


#1. oddiy naysimon tarmoqlanmagan
2. oddiy alveolyar tarmoqlanmagan
3. murakkab alveolyar
4. murakkab alveolyar-naysimon
5. oddiy naysimon tarmoqlangan

*896. Yaltiroq pardaning tarkibiy qismlari sekretsiyalaydi:


#1. follikulyar hujayralar va ovotsit
2. ovotsit va lyutein hujayralar
3. lyutein hujayralar va follikulyar hujayralar
4. ovotsit va interstitsial hujayralar
5. interstitsial hujayralar

*897. Sut bezlarining taraqqiyot manbaasi:


#1. epidermis, mezenxima
2. somitlar, ektoderma
3. dermatom, miotom
4. mezenxima, splanxnotom
5. entoderma, dermatom

*898. Menstrual siklning qaysi davrida bachadon bezlari sekret ajratadi


#1. xayz oldi fazada
2. postmenstrual fazada
3. tinchlik davrida
4. menstrual fazada
5. barcha fazalarda

*899. Sariqlik tanasi rivojlanish ketma- ketligini ko’rsating:


#1. proliferatsiya va vaskulyarizatsiya, bezli metamorfoz, gullash, involyutsiy
2. vaskulyarizatsiya, bezli metamorfoz,proliferatsiya
3. proliferatsiya, bezli metamorfoz, gullash
4. proliferatsiya, lyutein xujayralarni xosil bulishi, involyutsiya
5. bezli metamorfoz, proliferatsiya, involyutsiya

*900. Atretik tana o‘z tarkibida saqlaydi yaltiroq parda, biriktiruvchi to’qima va:


#1. interstitsial hujayra
2. lyutein hujayra
3. detsidual hujayra
4. follikulyar hujayra
5. nurli toj hujayrasi

*901. Bachadon nayini qoplovchi epiteliy:


#1. bir qavatli prizmatik
2. bir qavatli kubsimon
3. bir qavatli yassi
4. ko‘p qavatli muguzlanmaydigan
5. ko‘p qavatli muguzlanuvchi

*902. Tuxumdonning etuk follikulalarida xosil bo‘ladi:


#1. estrogen va gonadokrinin
2. estrogen va lyutein
3. follikulin va follikulostimullovchi gormon
4. follitropin va progestron
5. progesteron va estrogen

*903. Sariq tana - to‘g’ri javobni ko‘rsating:


#1. ovulyatsiyadan so’ng rivojlanadi
2. atretik follikula o‘rnida xosil bo‘ladi
3. oqtananing xosilasidir
4. tashqi va ichki sekretsiya bezidir
5. somatostatin ta'sirida involyutsiyaga uchraydi

*904. Nerv oxirlarining funksional klassifikatsiyasi:


#1. effektor, affektor
2. ekstra retseptorlar, intraretseptorlar
3. erkin, erkin bo’lmagan
4. kapsulali, kapsulasiz
5. erkin bo’lgan

*905. Effector nerv oxirlari:


1. plastinkasimon tanachalar
2. erkin nerv oxirlari
3. nerv-pay duklari, kapsulali nerv oxiri
#4. nerv-mushak oxirlari, secretor nerv oxirlari
5. xamma javob to’g’ri

*906. Nevr mushak oxirlarining tuzilishi:


1. ichki kolba, qatlam-qatlam kapsula
2. intrafuzal va ekstrafuzal tolalar
3. halqasimon va shigilsimon oxirlar
#4. presinaptik qism, sinaptik bo’shliq, postsinaptik membrana
5. qatlam-qatlam kolba

*907. Retseptorlarning morfologik klassifikatsiyasi:


1. nerv mushak oxirlari
2. effektor nerv oxirlari
#3. erkin, erkin bo’lmagan, kapsulali, kapsulasiz
4. sumkali yadro va zanjirli yadro
5. erkin bo‘lmagan

*908. Plastinkasimon tanachada farqlanadi:


1. nerv tolasining markazi, ichki kolba, tashqi kolba
#2. nerv tolasining oxiri, ichki kolba, tashqi kolba
3. oligodentrotliotsitlar, nerv tolasi
4. halqa spiral nerv oxirlari
5. tashqi halqa, ichki kolba

*909. Tuxumdonning sariq tanasi sitezlaydi:


1. estrogen
2. oksitotsin
3. lyutein
4. follikulin
#5. progesteron

*910. Embriogenezning gastrulyatsiya bosqichida sodir bo’ladi:


#1. homila varaqlarining hosil bo’lishi
2. maydalanish
3. urug’lanish
4. o’q a’zolarning hosil bo’lishi
5. mezodermaning somitlarga ajralishi

*911. Bosh miya yarim sharlar po‘stlog’ining tashqi donador qavati neyronlari:


#1. mayda piramidasimon neyronlar
2. duksimon neyronlar
3. ganglionar neyronlar
4. psevdounipolyar neyronlar
5. yirik yulduzsimon neyronlar

*912. Bosh miyaning harakatlantiruvchi zonasida yaxshi rivojlangan (Noto’g’ri fikrni ko’rsating):


#1. ichki donador qavat
2. molekulyar qavat
3. tashqidonador
4. ganglionar qavat
5. polimorf hujayralarqavati

*913. Androgen biriktiruvchi oqsilni sekretsiya qiladi:


#1. Sertoli hujayralari
2. Leydig hujayralari
3. urug pufagi hujayralari
4. prostata bezi hujayralari
5. bulbouretral bezlar hujayralari

*914. Prostata bezi tuzilishiga ko‘ra


#1. murakkab alveolyar-naysimon
2. oddiy naysimon
3. oddiy alveolyar
4. tarmoqlangan naysimon
5. murakkab alveolyar

*915. Urug’donni endokrin hujayralari joylashgan:


#1. interstitsiyda
2. mioid qavatda
3. spermatogen qavatda
4. urug’donning biriktiruvchi to’qima to‘siqlarida
5. oqsil pardada

*916. Nerv naychasining taraqqiyot manbai:


#1. dorsal ektoderma
2. entoderma
3. mezoderma
4. mezenxima
5. ventral ektoderma

*917. Muguz pаrdаning оziqlаnishi:


1. qоn tоmirlаr hisоbigа
2. ko’z yosh hisоbigа
3. оqsil pаrdа hisоbigа
#4. ko’z suyuqligi hisоbigа diffuz
5. оziqlаnmаydi

*918. Mikrogliyaning taraqqiyot manbai:


#1. monotsitlar
2. megakariotsit
3. neyroblast
4. spongioblast
5. eritroblast

*919. Ko’zning tоmirli pаrdаsi tаrаqqiy etgаn:


1. nеrv plаstinkаsidаn
#2. mеzinhimаdаn
3. ektоdеrmаdаn
4. plоkаdаlаrdаn
5. entоdеrmаdаn

*920. Muguz pаrdаning tаshqi epitеliysi:


1. bir qаvаtli kubsimоn
2. bir qаvаtli yassi
3. bir qаvаtli silindrik
4. ko’p qаvаtli o’zgаruvchаn
#5. ko’p qаvаtli yassi muguzlаnmаydigаn

*921. Tireoglobulinni quyidagi hujayralar sintezlaydi:


1. follikulyar
2. parafollikulyar
3. fibroblast
4. paratirotsit
5. tireotropotsitlar

*922. Tireokaltsitoninni quyidagi hujayralar sintezlaydi:


1. follikulyar
#2. parafollikulyar
3. fibroblast
4. paratirotsit
5. tireotropotsitlar

*923. Odam embriogenezining kritik davrlaridan biri implantatsiya hisoblanadi. Embrioblastda bu boshqichda gastrulyatsiyaning birinchi fazasi kechadi. Bu jarayon qanday usulda amalga oshiriladi?


1. epiboliya
2. migratsiya
#3. delyaminatsiya
4. invaginatsiya
5. neyrulyatsiya

*924. Gastrulyatsiya davomida pushtning Genzen tugunchasi yetarli darajada shakllanmagan. Bunda qaysi o’q a’zo taraqqiyotining rivojlanishi sekinlashadi?


#1. xorda
2. nerv qirrasi
3. nerv tarnovchasi
4. nerv nayi
5. mezoderma

*925. Jarroxlik muolaja davomida olingan ayolning ichki jinsiy a’zolaridan tayorlangan mikropreparatida, 2 ta blastomerlardan iborat pusht topilgan. Bu a’zoning nomini ayting.


1. tuxumdon
2. tuxum yolining bachadon tomoni
3. bachadon bo’shlig’i
4. qorin bo’shlig’i
#5. tuxum yolining ampulyar tomoni

*926. Tajriba paytida quyon pushtining miotomi shikastlandi. Bunda qaysi tuzilmaning rivojlanishida buzilish ro’y beradi?


1. seroz pardalar
2. o’q skeleti
3. terining biriktiruvchi qavati
4. silliq mushaklar
#5. skelet mushaklar

*927. Pusht qavatlarinig mikroskopik tekshirida horion aniqlandi. Ushbu a’zoning asosiy vazifasi nimadan iborat?


#1. ona va homila o’rtasida moddalar almashinuvi
2. qon yaratish
3. homila oldi suvini ishlab chiqarish
4. birlamchi jinsiy hujayralar hosil qilish
5. limfotsitlar hosil qilish

*928. Odam pushtining ilk gastrulyatsiyasi davomida embrioblastning delyaminatsiya usuli orqali ikki qavatga ajralishi sodir bo’ladi. Quyida keltirilgan tuzilmalarning qaysi birida nerv nayining kurtagi joylashgan?


1. gipoblast
2. trofoblast
#3. epiblast
4. embrioblast
5. entoderma

*929. Zigotaning maydalanishi blastulaning hosil bo’lish bilan yakunlanadi. Odam pushtiga blastulaning qaysi turi xos?


#1. morula
2. seloblastula
3. diskoblastula
4. amfiblastula
5. gastrula

*930. Odam blastotsistasining implantatsiyasi boshlangan. Aynan shu davrda embriogenezning qaysi bosqichi ham boshlanadi?


1. gistogenez
2. invaginatsiya
3. differentsirovka
#4. gastrulyatsiya
5. maydalanish

*931.“Odam o’z ko’ylagi bilan tug’ildi”. Maqolda qanday "ko’ylak" xaqida gap ketmoqda?


#1. amnion parda
2. sariqlik qopi
3. seroz parda
4. xorion
5. trofoblast

*932. Tajribada qush embrioni sklerotomi shikastlandi. Bunda qaysi tuzilmaning taraqqiyoti buziladi?


#1. o’q skeleti
2. terining biriktiruvchi to’qimasi
3. ichki a’zolar stromasi
4. jinsiy bezlar stromasi
5. xorda

*933.Gastrulyatsiya davomida pusht gistiotrof oziqlanishdan gematotrof oziqlanishga o’tadi. Bu jarayonni birinchi navbatda qaysi tuzilma amalga oshiradi?


1. amnion
#2. trofoblast
3. sariqlik qopi
4. xorion
5. allantois

*934.To’qimalarning bir-biriga mos kelishi antigenini bolaga ota va onasidan o’tadi. Ma’lumki, embriogenez davrida ota-ona antigenlarining ekspressiyasi juda erta boshlanadi. Ammo onaning immun tizimi pushtni yo’t jism sifatida chiqarib yubormagan. Qaysi provizor a’ zo birinchi bo’lib pushtni yo’t jism sifatida chiqarib yuborishga to’sqinlik qiladi?


1. amnion
#2. horion
3. allantois
4.sariqlik qopi
5. kindik tizimchasi

*935. Urug’lanish qobig’i bilan o’ralgan blastitsistaning trofoblast hujayralarida eritish qobiliyatiga ega fermentlarning sintezi susaygan. Emriogenezning qaysi bosqichi sodir bo’lishi buziladi?


1. epiboliya
2. delyaminatsiya
3. immigratsiya
4. gastrulyatsiya
#5. implantatsiya

*936.“Odam o’z ko’ylagi bilan tug’ildi”. Maqolda qanday "ko’ylak" xaqida gap ketmoqda?


#1. amnion parda
2. sariqlik qopi
3. seroz parda
4. xorion
5. trofoblast

*937. Sut emizuvchilarda va odamda maydalanishning boshidayoq bir xil bo`lmagan oqish va qoramtir blastomerlardan iborat tuzilma hosil bo`ladi. Uning devori bir qavat trofoblast hujayralaridan tuzilgan bo`lib, ichida, qutblardan birida, embrioblast - homila tuguni joylashadi. Tuzilmaning makazida suyuqlik bilan to’lgan bo’shliq bor. Bu:


1. morula
#2. blastotsista
3. zigota
4. gastrula
5. pusht qalqonchasi

*938. Avtohalokatda halok bo’lgan ayolning sud-tibbiy ko’rigi davomida jinsiy a’zolarinig birida gastrulyatsiyaning ilk bosqichidagi embrion aniqlandi. Bu a’zoning nomi?


1. tuxumdon
2. tuxum yolining bachadon tomoni
#3. bachadon
4. qorin bo’shlig’i
5. tuxum yolining ampulyar tomoni

*939. Odamning ilk gastrulyatsiyasi davrida ekto- va entodermaning shakllanishi kuzatiladi. Ushbu varaqlar qaysi mexanizm orqali hosil bo’ladi?


#1. delyaminatsiya
2. invaginatsiya
3. epiboliya
4. immigratsiya
5. invaginatsiya, epiboliya

*940. Bachadon bo’shlig’ida endometriyga yopishmagan odam embrioni topildi. Embrionning bunday joilashishi qaysi bosqichga to’g’ri keladi?


1. zigota
#2. blastotsista
3. morula
4. gastrula
5. neyrula

*941. Birinchi kritik davrda bachadon nayida no’malum sabablarga ko’ra pushtning urug’lanish qobig’ining erib ketgan. Bunda nima sodir bo’ladi?


1. pusht nobud bo’ladi
2. blastotsista bachadonga tushadi
3. blastotsista devorining invaginatsiyasi
#4. blastotsista bachadon nayiga implantatsiya qiladi
5. ikkita blastotsista hosil bo’ladi

*942. Ayol jinsiy yollari bo’ylab spermatozoidlar tuxum hujayrasi tomon oqimga qarshi harakat qilmoqdalar (urug’lanishning distant bosqichi). Ushbu harakat yonalishinig turini ko’rsating:


1. hemotaksis
2. termotaksis
#3. reotaksis
4. kapatsitatsiya
5. akrosomal reaktsiya

*943. Odam emriogenezining 20 kunida pustning provizor a’zolardan ajrala borishi sodir bo’ladi. Ushbu jarayon nimaning hosil bo’lishidan boshlanadi?


1. selom bo’shlig’ining
2. amnion pardasi
#3. tana buklamasi
4. sariqlik poyachasi
5. somitlar

*944. Bir qator gormonlar hosil qilishi bilan yoldosh vaqtinchalik endokrin bez vazifasini bajaradi. Implantatsiya boshlanganidan keyin 3-4 kunlarda ayolning qonida qanday gormon aniqlanadi? Ushbu gormon homiladorlikni aniqlashda test sifatida qo’llaniladi. Bu:


1. oksitotsin
2. somatostatin
3. progesteron
4. vazopressin
#5. xorionik gonadotropin

*945. Amniotsentez (amnion pardasini teshish) bilan amniotik suyuqlikni analiz qilinganda tarkibida yadrosi jinsiy xromatin (Barr tanachasi) tutgan hujayralar aniqlandi. Bu nima haqida dalolat beradi?


1. poliploidiya
2. erkak jinsli organizmning rivojlanishi
3. homila taraqqiyotida genetic o’zgarishlar
4. trisomiya
#5. ayol jinsli organizmning rivojlanishi

*946. Yangi tug’ilgan chaqaloqqa ko’kimtir asfiksiya tashxisi qo’yildi. Tug’ilish paytida onadan homilaga qon olib keluvchi qaysi qon tomiri qattiq siqilgan?


1. kindik arteriyasi
#2. kindik venasi
3. xorial vena
4. xorial arteriya
5. bachadon arteriyasi

*947. Preparatda spermatozoid bilan urug’lanayotgan ovotsit ko’rinmoqda. Urug’lanishning asosiy natijasi nimadan iborat?


1. kortikal reaktsiya
2. bola jinsini aniqlash
3. ovotsitda meyozning yakunlanishi
4. spermatozoid tomondan ovolemmaning penetratsiyasi
#5. zigotaning hosil bo’lishi

*948. Gistologik preparatda ichak nayi bilan bog’langan pufakcha shakldagi homiladan tashqari a’zo ko’rinmoqda. Uning devori ichki tomondan epiteliy, tashqi tomondan esa biriktiruvchi to’qima bilan qoplangan. Embriogenezning dastlabki paytida u qon yaratuvchanlik vazifasini bajaradi. Bu a’zoning nomi:


1. yoldosh
2. allantois
3. amnion
4. kindik tizimchasi
#5. sariqlik qopi

*949. Implantatsiya jarayoni 2 bosqichda amalga oshiriladi: adgeziya va invaziya. Blastotsista adgeziyasi quyidagidan iborat:


#1. blastotsistaning endometriyga yopishishi
2. endometriy epiteliysining yemirilishi
3. endometriy biriktiruvchi to’qimasining yemirilishi
4. endometriy tomirlarining yemirilishi
5. lakunalarning hosil bo’lishi

*950. Embriogenez davomida trofoblastdan endokrin vazifani bajaruvchi a’zoning kurtagi hosil bo’ladi. Ushbu a’zoning nomi?


1. amnioon
#2. so’rg’ichli xorion
3. sariqlik qopi
4. allantois
5. kindik tizimchasi

*951. Ikkita blastomerdan tashkil topgan odam embrioni aniqlandi. Normal rivojlanishda uning joylashuvi o’rnini ko’rsating?


#1. bachadon nayi
2. bachadon bo’shlig’i
3. qorin bo’shlig’i
4. bachadon shilliq qavati
5. tuxumdon

*952. Odam pushti rivojlanishining ilk bosqichida birlamchi ichak ventral devorida amniotik oyoqchaga o’sib kiruvchi barmoqsimon o’simta hosil bo’ladi. Ushbu provizor a’zoning nomi nima?


1. yoldosh
2. sariqlik qopi
3. amnion
#4. allantois
5. kindik tizimchasi

*953. Gistologik preparatda asosini shilliq to’qima hosil qilgan, ikkita arteriya va bitta vena tutuvchi a’zoning ko’ndalang kesimi keltirilgan. Bu a’zo?


1. yoldosh
2. sariqlik qopi
3. amnion
4. allantois
#5. kindik tizimchasi

*954. Embriogenezda birlamchi ichakning oldingi bo’limi shikastlandi. Buning natijasida qaysi joida anomaliya hosil bo’lishi mumkin?


1. jigar
2. me’da
#3. og’iz bo’shlig’i a’zolari
4. me’da osti bezi
5. ingichka ichak

*955. Homila kindigining siqilishi sodir bo’ldi, ammo ona va bola o’rtasida qon aylanishi buzilmagan. Bu qaysi tuzilmalar hisobiga amalga oshirildi?


#1. shilliq to’qima
2. allantois qoldig’i
3. arteriyalar devori
4. venalar devori
5. sariqlik qopining devori

*956. Homilador ayol gastrulyatsiyaning ilk bosqichi paytida gripp kasalligini boshdan kechirdi. Bu qanday asoratlarga olib keladi?


1. mezoderma hosil bo’lishini buzilishi
#2. ekto- va entodermaning hosil bo’lishini buzilishi
3. mezenxima hosil bo’lishini buzilishi
4. epiboliya jarayonining buzilishi
5. invaginatsiya jarayonining buzilishi

*957. Normada odamning 1 ml eyakulyatida quyida keltirilgan miqdorda spermatozoidlar boladi:


#1. 20 mln
2. 350 mln
3. 1 mln
4. 350 ming
5. 1000

*958. Odam tuxum hujayrasi quyidagi qavatlar bilan o’ralgan:


1. nurli toj va oolemma
2. yaltiroq parda va nurli toj
3. yaltiroq parda va oolemma
#4. oolemma, yaltiroq parda va nurli toj
5. seroz parda, yaltiroq parda va nurli toj

*959. Preparatda arteriola bilan venula o’rtasidagi qisqa kapillyar orqali venulaga aralash qon o’tmoqda. Bu tuzilma:


1. epitelioid tipdagi anastomoz
2. haqiqiy anastomoz
#3. atipik anastomoz
4. oddiy anastomoz
5. murakkab anastomoz

*960. Yumshoq miya pardasi venalar tuzilishi :


#1. mushaksiz venalar
2. mushak elementlari sust rivojlangan
3. mushak elementlari o’rtacha rivojlangan
4. mushak elementlari kuchli rivojlangan
5. mushakli venulalar kabi

*961. Naysinom suyak diafizining o’rta qavati quyidagilardan tuzilgan:


#1. osteon, oraliq plastinkalar
2. ichki umumiy plastinkalar, periost
3. osteon, endost
4. tashqi umumiy plastinkalar
5. ichki va tashqi umumiy plastinkalar

*962. Quyida keltirilgan organellalardan qaysilari yetuk fibroblastlarda yaxshi rivojlangan:


#1. granulyar endoplazmatik to‘r, Golji kompleksi
2. lizosoma, peroksisoma
3. mitoxondriya, tonofibrilla
4. sillik endoplazmatik to‘r, mikronaychalar
5. miofibrillalar, sarkosoma

*963. Urug’ pufagi devorining pardalari:


#1. shilliq, mushak, adventitsiya
2. shilliq, shilliq osti, mushak
3. shilliq, shilliq osti, mushak, adventitsiya
4. shilliq, mushak, seroz
5. shilliq, shilliq osti, mushak, seroz

*964. Ovogenezda katta o‘sish davri nima yordamida boshqariladi:


#1. follitropin
2. progesteron
3. prolaktin
4. lyuteinlovchi gormon
5. somatotropin

*965. Tinch holatda bachadon bezi tuzilishiga ko‘ra:


#1. oddiy naysimon tarmoqlanmagan
2. oddiy alveolyar tarmoqlanmagan
3. murakkab alveolyar
4. murakkab alveolyar-naysimon
5. oddiy naysimon tarmoqlangan

*966. Yaltiroq pardaning tarkibiy qismlari sekretsiyalaydi:


#1. follikulyar hujayralar va ovotsit
2. ovotsit va lyutein hujayralar
3. lyutein hujayralar va follikulyar hujayralar
4. ovotsit va interstitsial hujayralar
5. interstitsial hujayralar

*967. Sut bezlarining taraqqiyot manbaasi:


#1. epidermis, mezenxima
2. somitlar, ektoderma
3. dermatom, miotom
4. mezenxima, splanxnotom
5. entoderma, dermatom

*968. Menstrual siklning qaysi davrida bachadon bezlari sekret ajratadi


#1. xayz oldi fazada
2. postmenstrual fazada
3. tinchlik davrida
4. menstrual fazada
5. barcha fazalarda

*969. Sariqlik tanasi rivojlanish ketma- ketligini ko’rsating:


#1. proliferatsiya va vaskulyarizatsiya, bezli metamorfoz, gullash, involyutsiya
2. vaskulyarizatsiya, bezli metamorfoz,proliferatsiya
3. proliferatsiya, bezli metamorfoz, gullash
4. proliferatsiya, lyutein xujayralarni xosil bulishi, involyutsiya
5. bezli metamorfoz, proliferatsiya, involyutsiya

*970. Atretik tana o‘z tarkibida saqlaydi yaltiroq parda, biriktiruvchi to’qima va:


#1. interstitsial hujayra
2. lyutein hujayra
3. detsidual hujayra
4. follikulyar hujayra
5. nurli toj hujayrasi

*971. Bachadon nayini qoplovchi epiteliy:


#1. bir qavatli prizmatik
2. bir qavatli kubsimon
3. bir qavatli yassi
4. ko‘p qavatli muguzlanmaydigan
5. ko‘p qavatli muguzlanuvchi

*972. Paratgormon miqdorining oshishida kuzatiladi:


#1. osteoklastlar faolligi oshadi
2. osteoblastlar faolligi oshadi
3. osteotsitlar faolligi oshadi
4. periost qalinlashadi
5. endost yupqalashadi

*973. Semiz hujayralardan biologik aktiv moddalarning tashqariga chiqarilish jarayoni:


#1. degranulyatsiya
2. ekskretsiya
3. sekretsiya
4. granulyatsiya
5. apoptoz

*974. Xiqildoqning chin tovush bog’lamlarida ko’p:


#1. elastik tolalar
2. kollagen tolalar
3. retikulyar tolalar
4. xondrin tolalar
5. ossein tolalar

*975. Mushak to’qimasida mioglobinning vazifasi :


1. mexanik-tayanch
#2. kislorodni bog’lash
3. miocytlarni o’zaro bog’lash
4. trofik
5. qisqarish

*976. Tog’ay to’qimasidagi izogen gruppalar-bu:


#1. bir bo‘shliqda yotuvchi xondrotsitlar guruhlari
2. umumiy bo‘shliqda yotuvchi osteotsitlar guruhlari
3. mezenxima hujayralarining to‘plami
4. Hujayralararo moddaning zichlashuvi
5. bir bo‘shliqda yotuvchi xondroblastlar guruhlar

*977. Yuqori proliferativ aktivlikka ega va tog’ayning hujayralararo moddasini sintezlovchi yassi shaklli yosh hujayra:


#1. xondroblast
2. I tip xondrotsit
3. II tip xondrotsit
4. III tip xondrotsit
5. qari xondrotsit

*978. Gialin tog’ayto’qimasi uchraydi:


#1. havo o‘tkazuvchi yo‘llar
2. quloq suprasi
3. umurtqalararo disk
4. paylarda
5. aponevrozlarda

*979. Stress holatida neyronlarda sodir bo’ladi:


#1. tigroliz
2. degranulyatsiya
3. mitoz
4. metaplaziya
5. differentsialanish

*980. Purinergik neyronlardagi mediator turi:


1. noradrenalin
2. adrenalin
#3. ATF
4. atsetixolin
5. dofamin

*981. Tomirlarning nervlari va tomirchalari joylashgan qavat:


1. ichki parda
2. o’rta parda
#3. tashqi parda
4. subendoteliy
5. mushak- elastik qavati

*982. Tuxumdonning etuk follikulalarida xosil bo‘ladi:


#1. estrogen va gonadokrinin
2. estrogen va lyutein
3. follikulin va follikulostimullovchi gormon
4. follitropin va progestron
5. progesteron va estrogen

*983. Sariq tana - to‘g’ri javobni ko‘rsating:


#1. ovulyatsiyadan so’ng rivojlanadi
2. atretik follikula o‘rnida xosil bo‘ladi
3. oqtananing xosilasidir
4. tashqi va ichki sekretsiya bezidir
5. somatostatin ta'sirida involyutsiyaga uchraydi

*984. Spongiotsitlar buyrak usti bezining qaysi hujayralari:


#1. tutamli zonasidagi
2. koptokchali zonasidagi
3. to‘rsimon zonasidagi
4. mag’iz moddadagi
5. sudanofob xujayralari

*985. Ko’z gаvhаrining tаrkibi:


1. hоndrоblаst
2. fibrоblаst
3. gаvhаr prizmаlаri yoki tоlаlаri
4. silliq mushаk hujаyrаlаri
5. mushаk tоlаsi

*986. Oksitotsin ishlab chiqariladi:


#1. gipotalamusda
2. adenogipofizda
3. neyrogipofizda
4. epifizda
5. talamusda

*987. Burun bo‘shlig’i daxliz qismining epiteliysi:


#1. ko‘p qavatli yassi
2. bir qavatli kubsimon;
3. ko‘p qatorli silindrisimon hilpillovchi;
4. ko‘p qavatli o‘zgaruvchan.
5. ko‘p qavatli silindrsimon.

*988. O‘pka atsinusi quyidagilardan iborat:


#1. respirator bronxiolalar, alveolyar yo‘llar, alveolyar qopchalar
2. bitta terminal bronxiola va ikkita respirator bronxiola
3. terminal bronxiola guruxlari,alveolyar qopchalar
4. alveolyar yo‘llari va alveolyar qopchalar
5. terminal bronxiolalar, alveolyar yo‘llar, alveolyar qopchalar

*989. O‘rta kalibrdagi bronxning fibroz-tog’ay pardasi tuzilgan:


#1. elastic tog’ay orolchalaridan
2. tog’ay yarim halqalaridan
3. gialintog’ay orolchalaridan
4. tog’ayhalqalaridan
5. tog’ay plastinkalari va tog’ay orolchalaridan

*990. O‘pka respirator bo‘limining struktur birligi bu:


#1. atsinus
2. bo‘lakcha
3. segment
4. follikul
5. alveola

*991. Surfaktant sintezida ishtirok etadi:


#1. 2-tip alveolotsitlar
2. 1-tip alveolotsitlar
3. 3-tip alveolotsitlar
4. makrofaglar
5. qadaxsimon hujayralar

*992. Surfaktantni parchalovchi ferment sintezlaydi:


#1. sekretor (Klar) hujayralar
2. 2-tip alveolotsitlar
3. hoshiyali hujayralar
4. 1-tip alveolotsitlar
5. qadaxsimon hujayralar

*993. Aerogematik to‘siq tarkibiga kiradi:


#1. 1-tip alveolotsitlar
2. 2-tip alveolotsitlar
3. 3-tip alveolotsitlar
4. sekretor (Klar) hujayralar
5. qadaxsimon hujayralar

*994. O’pkada xemoretseptor vazifani bajaradi:


#1. hoshiyali hujayralar
2. 2-tip alveolotsitlar
3. 1-tip alveolotsitlar
4. sekretor (Klar) hujayralar
5. qadaxsimon hujayralar.

*995. Embriogenezning boshlang’ich bosqichini ko’rsating:


#1. urug’lanish
2. gastrulyatsiya
3. maydalanish
4. organogenez
5. delyaminatsiya

*996. Orqa miyaning kul rang moddasida uchraydi:


#1. ildizcha neyronlar
2. Purkine hujayralar
3. psevdounipolyar neyronlar
4. donacha neyronlar
5. amakrin neyronlar

*997. Traxeya devori qavatlari:


#1. shilliq, shilliq osti, fibroz-tog’ay, adventitsial
2. shilliq, fibroz-tog’ay, adventitsial
3. shilliq, shilliq osti, adventitsial
4. shilliq, shilliq osti, fibroz-tog’ay
5. shilliq, shilliq osti, mushak, adventitsial

*998. Epidermis hosil bo‘ladi:


#1. ektodermadan
2. miotomdan
3. dermatomdan
4. sklerotomdan
5. entodermadan

*999. Xususiy teri hosil bo‘ladi:


#1. dermatomdan
2. sklerotomdan
3. mioepikrdial plastinkadan
4. entodermadan
5. ektodermadan

*1000. Eleidin quyidagi qavat hujayralarida uchraydi:


#1. yaltiroq qavat
2. muguz qavat
3. bazal qavat
4. tikanaksimon qavat
5. donador qavat

*1001. Doimiy buyrak nefronlari taraqqiyot man'bai:


#1. nefrogen to’qima
2. metanefridiylar
3. mezodermaning 25 juft segment oyog’chalari
4. mezonefral nay
5. protonefridiylar

*1002. Renin sintezlovchi hujayralar:


#1. yukstaglomerulyar
2. interstitsial
3. yig’uvchi nay
4. zich dog’
5. podotsitlar

*1003.Tishning emal qavati quyidagilardan tuzilgan:


#1. prizmalar
2. tolalar
3. enameloblastlardan
4. kanalchalardan
5. plastinkalardan

*1004.Prostoglandin ishlovchi hujayralar:


#1. interstitsial
2. yukstaglomerulyar
3. mezangial
4. yukstavaskulyar
5. yukstamedulyar

*1005.Nefron kanalchalarida natriyning qayta so‘rilishiga ta’sir etuvchi modda:


#1. aldosteron
2. oksitotsin
3. vazopressin
4. angiotenzin
5. rennin

*1006.Tuxumdonning sariq tanasi sitezlaydi:


1. estrogen
2. oksitotsin
3. lyutein
4. follikulin
#5. progesteron

*1007.Limfa tugunining T-ga tobe zonasi:


#1. parakortikal zona
2. limfoid follikulalar
3. mag’iz tasmalar
4. mag’iz sinuslari
5. parafollikulyar zona

*1008.Organizmning turli a’zolarining yagona sistemaga birlashishi:


#1. интеграция
2. детерминация
3. регенерация
4. метаплазия
5. дифференцировка

*1009.Qizil suyak ko‘migida eritrotsitopez orolchasi markazida joylashadi:


#1. makrofag
2. megakariotsit
3. trombotsit
4. retikulotsit
5. endoteliotsit

*1010.Peyer pilakchasi tafovut etiladi:


#1. gumbaz, limfoidfollikulalar va follikulalararo zonadan
2. oqvaqizilpulpadan
3. po‘stloqvamag’izmoddadan
4. po‘stloq, mag’iz modda va parakortikal zonadan
5. gumbaz, mag’iz modda va parakortikal zonadan

*1011.Taloqning oq pulpasini xosil qiladi:


#1. T- va B-limfotsitlar
2. T-limfotsitlar va makrofaglar
3. B-limfotsitlar va retikulyar xujayralar
4. splenotsitlar va eritrotsitlar
5. plazmatik hujayralar va retikulyar hujayralar

*1012.Respirator bronxiola terminal bronxioladan farq qiladi:


#1. devorida alveolalar bor
2. tog’ay orolchalari bor
3. silindrsimon epiteliy bilan qoplangan
4. devorida mushaklar bor
5. devorida bezlar tutadi

*1013.Soch ildizini oziqlantiradi:


#1. soch so’g’oni
2. soch o’qi
3. soch follikulasi
4. sochning mag’iz qismi
5. sochning kutikulasi

*1014.Soch ildizining qaysi qismi yumshoq keratin tutadi:


1. kutukula
2. po’stloq modda
#3. mag’iz modda
4. soch piyozchasi
5. soch so’rg’ichi

*1015.Qon plastinkalari uchun xos bo‘lmagan tuzilmalar:


1. donachalar
2. mitoxondriyalar
#3. yadro
4. mikronaychalar
5. yadrocha

*1016.Buyrakda reabsorbtsiya jarayonida istirok etadi:


1. podotsitlar
2. endoteliy
#3. silindrsimon jiyakli epiteliy
4. kapsulaning parietal varaq hujayralari
5. o’zgaruvchan epiteliy

*1017.Yangi tug’ilgan chaqaloqlar timusi olib tashlanganda sodir bo’ladi:


#1. limfoid a’zolarning atrofiyasi
2. kichik limfotsitlarning ko’payishi
3. immunitetning kuchayishi
4. qonda leykotsitlarning ko’payishi
5. limfa tugunlarning kattalashishi

*1018.Rus olimi I. M. Sechenov arteriolalarni nima deb atagan:


1. “Ajoyib to’r”
#2. “qon tomirlar jo’mragi”
3. magistral qon tomirlar
4. markaziy qon tomirlar
5. tutashuvchi qon tomirlar

*1019.Yelka venasi qaysi turdagi qon tomirga mansub:


1. mushaksiz venalarga
2. mushak elementlari kuchsiz rivojlangan venalarga
3. mushak elementlari kuchli rivojlangan venalarga
#4. mushak elementlari o’rtacha rivojlangan venalarga
5. mikrotsirkulyator qon tomirlarga

*1020.Timusning mag’iz moddasi:


#1. retsirkulatsiy qiluvchi T-limfotsilar tutadi
2. gematotimus to’sig’ini tutadi
3. T-limfotsitlar zich joylashgan
4. preparatlarda to’ bo’yalgan
5. T-limfotsitlar tutmaydi

Download 370.45 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling