Training metodology complex


Download 476.93 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/6
Sana08.06.2018
Hajmi476.93 Kb.
  1   2   3   4   5   6

 

 

 

 

 

 

YAKKA KURASH SPORT TURLARI (YENGIL  ATLETIKA)  

FANIDAN 

 

 O’QUV USLUBIY MAJMUA 

 

 

 

TRAINING  METODOLOGY COMPLEX 

 

 

            TYPES IS ONE WRESTLING (TRACK AND FIELD ATHLETICSBY SUBJECT  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MUNDARIJA 

CONTENT 


 

 

1.  Sillabus 

     

    

2.Fan bo’yicha nazariy materiallar

 

 

           

      3. Fan bo’yicha taqdimotlar

  

 

4.  Fan bo’yicha tarqatma materiallar, mustaqil ta’lim uchun materiallar 

 

5.  Amaliy mashg’ulot uchun materiallar 

 

6.  Glossari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakka kurash sport turlari (yengil  atletika) fanning  

SILLABUSI 

Fanning qisqacha tavsifi 

OTMning nomi va 

joylashgan manzili: 

Urganch Davlat Universiteti 

Urganch shahri 

Ma’rifatchi 14 Kafedra: 

«Jismoniy madaniyat nazariyasi va 

metodikasi» 

Jismoniy madaniyat 

fakulteti 

Ta’lim sohasi va 

yo’nalishi: 

100000 – Gumanitar  

200000 – Ijtimoiy soha, iqtisod va 

huquq 


610000 – Xizmat ko’rsatish sohasi 

 

5610500 – Sport faoliyati (faoliyat turlari 

bo’yicha) Fanni (kursni) olib 

boradigan 

o’qituvchi 

to’g’risida 

ma’lumot:  

Sherov Zokir 

To’ylievich  

e-mail: 

 

Sherov77@list.ru Dars mashg’ulotini 

o’tkazishning vaqti 

va joyi: 

Institut o’quv 

bo’limi 

tomonidan ishlab 

chiqilgan jadval 

asosida 


institutning o’quv 

binolarida Kursning 

boshlanish va 

davom etish 

muddati: 

2015-2016 o’quv yili 

mobaynida 

Individual grafik 

asosida professor-

o’qituvchining 

talabalar bilan 

ishlash vaqti:  

Haftaning har seshanba va payshanba kunlari soat 14

00

 dan 17


00

 

gacha,  Dushanba, chorshanba  va juma kunlari soat 14

00

 dan 1600

 

gacha Fanga ajratilgan 

o’quv soatlarining 

o’quv turlari 

bo’yicha  

Auditoriya soatlari 

 

Musta

qil 

ta’lim: 

taqsimoti: 

Ma’ruza: Amaliyot 

28 

semenar 


28 


Fanning boshqa 

fanlar bilan uzviy 

aloqasi 

(prerekvizitlari): 

Umumiy psixologiya, Umumiy pedagogika, O’qituvchi nutq 

madaniyati, Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi, 

Sport tibbiyoti-DJM va JT gigienasi, Jismoniy mashqlar 

fiziologiyasi va biomexanikasi, Gimnastika va uni o’qitish 

metodikasi Fanning mazmuni 

Fanning 

dolzarbligi va 

Fanni o’qitishdan maqsad –   y en g il  atletik a  sport  turinin g  n 

azariy  v a  am aliy  qisqacha 

mazmuni: 

aso slarin i  o ’zlash tiris h d an  ib o rat. 

F an n in g  o ’q itish n in g  v azifalari  -   

Fanning vazifasi talabalarda  yengil  atletika  tu r la r in in g 

tex n ik asi,  tak tik as i,  o  rg atish  v o sitalari,  u slu b lari,  tam o 

y illa ri,  m a s h g ’u lot 

o  ’tk  azish  n  i    tas  h  k  illas  h  tirish  ,    m  u  so  b  aq  alarn  i    tas  h  k 

illash tirish ,  hakamlik  q ilish ga oid 

k asb iy  -  pedagogik  ko’nikma  v a  m alak alarn i  hosil  k ilish  h 

am d a  sh a k lla n tirish g a  

q aratilg an . Talabalar 

uchun talablar: 

- professor-o’qituvchiga hurmat bilan munosabatda bo’lish; 

- institutning ichki tartib-intizom qoidalariga rioya qilish; 

-  uyali  telefondan  dars  jarayonida  foydalanmaslik  va  uni  o’chirib 

qo’yish; 

- berilgan mustaqil ish topshiriqlarini o’z vaqtida va sifatli bajarish; 

- guruhdagi talabalarga hurmat bilan munosabatda bo’lish; 

«Engil  atletika  va  uni  o’qitish  metodikasi»  o’quv  fanini 

o’zlashtirish  jarayonida  amalga  oshiriladigan  masalalar  doirasida 

bakalavr:   

-  Yengil  atletikaning  qisqacha  tarixi,  turkumlari,  davrlari, 

pedagogik  axamiyati.  

- Yengil atletika tushunchasini aniqlash.   

- Yengil atletika tasnifi (klassifikatsiyasi).   

- Yengil atletika turlarini taxlil qilish.   

-  Yengil  atletika  turlari  bo’yicha  mashg’ulotlarni  tashkil  qilish  va 

o’tkazish haqida bilimlarga ega bo’lish kerak.  

Ko’nikma  –  talabalar  yengil  atletika    fanidan  turli  mashq  (yurish, 

yugurish, sakrash, uloqtirish va ko’p kurash) larni estafetalar orqali 

tashkil  qilish  va  o’tkazish,  jismoniy  mashqlarni  amalda  bajarishni 

amalga oshirish ko’nikmasiga ega bo’lishi kerak.  Malaka  –  yengil  atletika  turlari  bo’yicha  mashg’ulotlarni  tashkil 

qilish  va  o’tkazish,  mashg’ulotlarga  tayyorgarlik  ko’rish. 

Mashqlarni  tanlash  va  tashkil  etish.  Mashg’ulot  jarayoniga 

rahbarlik  qilish.  Yengil  atletika  turlarida  yuklamani  boshqarish. 

Mashg’ulotni  yakunlash  va  uni  natijalarini  aniqlash  hamda 

avtomatizm shakliga keltirish malakasiga ega bo’lishi kerak.  

 

Elektron 

pochta orqali 

munosabatlar 

tartibi: 

Professor-o’qituvchi  va  talaba  o’rtasidagi  aloqa  elektron  pochta 

orqali  ham amalga oshirilishi  mumkin, telefon  orqali ball  masalasi 

muhokama  qilinmaydi.  Baholash  faqatgina  institut  hududida, 

ajratilgan  xonalarda  va  dars  davomida  amalga  oshiriladi.  Elektron 

pochtani ochish vaqti har kuni soat 17

00

 dan 20


00

 gacha. 


 

Fan mavzulari va unga ajratilgan saotlar taqsimoti: 

 

№ 

Mavzular 

Ma’ruzAmaliy 

(seminar), 

laboratoriyMustaq

il ish 

1. 


Yengil  atlеtika  faniga  kirish,  Yengil 

atlеtikaning  rivоjlani  shidagi  muхim 

masalalar

 2. Spоrtcha 

yurish 


va 

yugurish 

tехnikasining asоslari

 3. Sakrash tехnikasinnng asоslari

  4. Spоrtcha yurish gехnikasini o’rgatish

 

 5. O’rta  va uzоk  masоfalarga  yugurish tехnikasini  

o’rgatish

 6. Krоss yugurishni o’rgatish

  

 7. Qiska masоfalarga yugurish tехnikasini o’rgatish 

 

 8. Estafеtali yugurish tехnikasiki o’rgatish

 9. G’оvlar оsha yugurish tехnikasini o’rgatish . 

 

 10. Balanllikqa  "хatlab  utish  "fоsbеri  -  flоp"  usulida 

sakrash tехnikasini o’rgatish 

  

11. 


Yugurib  kеlib  uzunlikka  "оyoklarni  bukib", 

"qaychi" usulida sakrash tехnikasini o’rgatish 

  

Jami 
32 

24 

 

Asosiy 

adabiyotlar: 

1.  Ozolin N .G . tah riri  ostid a, /Yengil  atletik a. - T .:  1989 u. 

2 .  Qudratov  R., /Yengil  atletik a. - T.:  2012  u. 

3.  Qudratov R,G ’aniboyev I.D .,  Soliyev I.R .,  Baratov  A .M .  

/Yengil  

atletikachilarning maxsus  mashqlari, - T.:  2011  u. Qo’shimcha 

adabiyotlar: 

1.  Bondarchu  k    A  .P.    /U  p  r  a  v  le  n  ie    tren  ir  o  v  o  ch  n  im    p  ro 

tsesso m  sportsmenov visokogo  klassa, - M.:  2 0 0 7  g. 

2. Detskaya legkaya atletika IA A F , - M .:  2 0 0 3  g. 

3.    Inozemtseva  L  .A  .,  /Legkaya  atletikai    metodika  prepodavaniya  - 

T.:  2 0 1 2  g. 

4 .  Jilk in  A .I., K u z m in  V .S.,  S id o rch u k E .V . /L e g k a y a 

atletik a. - M .: 2 0 0 5  g. 

5.  K o lo b o v  V .A ., /L e g k o atletich e sk o e d e sy atib o re, - T.:   

Сhet el 

adabiyotlari 

1.Running-getting started.Jeff Galloway 

2. Track and field athletics,IAAF-UK edu 

3. Teaching Athletics Skills, Part 1,2 

4.

 

Run! Jump! Throw! ,

 

Harald Muller i Wolfgang Ritzdorf 5.

 Introduction to the Theory TRAINING, Peter J L Thompson 

6. Everything Track and field athletics.IAAF 


“ Yakka kurash sport turlari (yengil  atletika)” fanidan 1-kurs talabalari 

uchun baholash mezoni 

 

Maruza  


6soat 

8 soat 


Amaliy 

28 soat 


40 soat 

Seminar  

4 soat  8 soat 

Tajriba  

0 soat  0 soat 

 

Nazoratlar  JN-1 ON 

JN-2 

YN 

Jami 

Maksimal 

Ball 

20 


30 

20 


30 

100 


Saralash 

Ball 


11 

16,5 


11 

16,5 


55 

Nazorat 


xaftasi 16 

18 


 

 

Oraliq (ON) va Yakuniy (YN) Nazoratlarda: Xar bir nazorat turi 6 ta savoldan iborat  yozma  ishi  shaklida  o`tkaziladi,  shu  jumladan  4  tasi  nazariy  savol  +  2  tasi 

tayanch  iboralar  izohi  yoki  misol tarzida bo`lishi  mumkin. Xar  bir javob 0 dan   5 

gacha bo`lgan ballarda faqat butun sonlarda baholanadi. 

Joriy Nazoratlar (JN): JN natijalari semestr davomida 2 marta (8-chi va 16-chi 

haftalarda)  umumlashtiriladi.  Xar  bir  umumlashtirish  sanasiga  qadar  xar  bir 

talabaning  bilim,  malaka  va  ko`nikmalari  (shu  jumladan  mustaqil  ishi  xam)  4 

marta  0  dan-5  gahca  bo`lgan  ballarda  faqat  butun  sonlarda  baholanadi.  natijada 

butun semestr davomida xar bir talabaning joriy baholari soni 8 tani tashkil qiladi. 

Amaliy  mashg`ulotlar  auditoriya  soatiga  qarab  1-chi  va  2-chi  JN  larning  xar 

birida baholashlar soni quyida berilgan auditoriya soatiga qarab 1-chi  va 2-chi JN 

larning xar birida baholashlar soni quyida berilgan. 

 

Joriy  (JN) Nazoratlarda xar bir amaliy baholashda talabalar bilim 

darajasiga qo`yilgan talablar va ularning balli: 

 

t/Amaliy  


mashqlar 

           Sport  texnik tayyorgarlik  ko’rsatkichlari 

               Erkaklar ( ball) 

                  Ayollar ( ball) «1»  «2»  «3»  «4»  «5»   «1» 

   

«2»  «3 »   «4» 

 

    «5»  

   

100m ga yugurish (sonya) 

14,


14,


14,


13,


12,


16,


16,


16,5 


16,2 116,0 

Turgan joyda uzunlikga 

sakrash (sm) 

205  210  220  230  240  140  150  160 

170  1180 

3  2000m ga 

yugurish 

 

 

  

 

14:30,

14:


00,

13:3


0,0 

12:3


0,0 

12:0


0,0 

(daqiqa,sonya) 4  3000m ga 

yugurish 

 ( daqiqa,sonya) 

14:


00,

13:30,

13:00,

12:00,

11:30,

  

 

  

5  Granata 

uloqtirish(500-

700g) 


32 

 

34 36 

38 


40 

18 


20 

22 


25 

28 


 

Xar bir baholashda talabalar bilim darajasiga qo`yilgan talablar va ularning 

balli: 

Bilim darajasiga qo`yilgan talablar 

Ball 

- xulosa va qaror qabul qilish; 

- ijodiy fikrlay olish; 

- mustaqil mushohada yurita olish; 

- olgan bilimlarini amalda qo'llay olish; 

- mohiyatini tushinish; 

- bilish, aytib berish; 

- tasavvurga ega bo'lish; 

“5” 

86-100 


 

- mustaqil mushohada yurita olish; 

- olgan bilimlarini amalda qo'llay olish; 

- mohiyatini tushinish; 

- bilish, aytib berish; 

- tasavvurga ega bo'lish; 

“4” 

71-85 


- mohiyatini tushinish; 

- bilish, aytib berish; 

- tasavvurga ega bo'lish; 

“3” 


55-70 

- aniq tasavvurga ega bo'lmaslik; 

 

“2” 


0-54 

- bilmaslik. 

“1” 

0-54 


Oraliq (ON) va Yakuniy (YN) nazoratlarda xar bir baholashda 

talabalar bilim darajasiga qo`yilgan talablar va ularning balli: 

Bilim darajasiga qo`yilgan talablar 

Ball 

-  savolga  atroflicha,  aniq  va  to’g’ri  javoblar  yozilgan 

bo’lsa;  

-  o’quv  rejadan  tashqari  (zamonaviy)  materiallardan 

xabardorligi bilinib tursa; 

-  qonun  va  qoidalar,  nazariyalar,  tushunchalar  va 

tasavvurlar, to’g’ri va aniq yozilgan bo’lsa; 

-  bayonda  ilmiy  xatoliklarga  yo’l  qo’yilmay,  material 

“9-10” 

 


mazmunining  ilmiy  va  mantiqiyligi  saqlangan  holda 

puxta yozilgan bo’lsa;  

-  bayonda  orfografik  va  grammatik  kamchiliklar 

uchramasa. 

- savolga yozilgan javoblar o’quv dasturi talablari doirasi 

bilan cheklangan, ammo to’g’ri bo’lsa; 

- javobda ilmiylik buzilmagan, bayon  mazmunida  mantiq 

saqlangan bo’lsa; 

-  qonun-qoida,  nazariya,  tushuncha  va  tasavvurlar 

bayonida xatoliklar uchramasa; 

- bayonda orfografik va grammatik xatolar uchramasa; 

“7-8” 


 

-  savolga  javob  o’quv  dasturi  talablariga  mos  kelmasa, 

ya’ni tor doirada yoritilgan bo’lsa; 

-  qonun-qoida,  nazariya,  tushuncha  va  tasavvurlar 

bayonida ba’zi xatoliklar uchrasa; 

- bayonda ba’zi orfografik va grammatik xatolar uchrasa; 

“5-6” 

 

-savolga  javob  o’quv  dasturi  talablariga  mos  kelmasa, ya’ni tor doirada yoritilgan bo’lsa; 

-qonun-qoida,nazariya, 

tushuncha, 

va 


tasavvurlar 

bayonida,  fo’rmula  va  reaksiya  tenglamalarida  qo'pol 

xatoliklar uchrasa; 

-  bayonda  qo’pol  orfografik  va  grammatik  xatolar 

uchrasa; 

“3-4” 


 

-  savolga  javob  yozilmasdan,  boshqa  savollarga  javob 

yozilgan bo’lsa; 

-  qonun-qoida,  nazariya,  tushuncha  va  tasavvurlar 

bayonida qo’pol xatoliklar uchrasa; 

-  bayonda  qo’pol  orfografik  va  grammatik  xatolar 

uchrasa. 

“1-2” 


- savolga umuman javob yozilmagan bo’lsa. 

- -mavzuga doir xech qanday tasavvurga ega bo’lmasa 

“0” 

Mustaqil talim bo`yicha xar bir baholashda talabalar bilim darajasiga 

qo`yilgan talablar va ularning balli: 

Bilim darajasiga qo`yilgan talablar 

Ball 

-  mavzu  to`liq  ochilgan,  atroflicha,  aniq  va    reja  asosida 

to’g’ri yozilgan bo’lsa;  

- to`g`ri xulosa chiqarilgan va ijodiy fikrlari bo`lsa; 

-  o’quv  dasturida  keltirilgan  adabiyotlardan  tashqari 

materiallardan foydalanilgan bo`lsa; 

-  qonun  va  qoidalar,  nazariyalar,  tushunchalar  to’g’ri  va 

aniq yozilgan bo’lsa; 

-  bayonda  ilmiy  xatoliklarga  yo’l  qo’yilmay,  material 

“5” 


mazmunining  ilmiy  va  mantiqiyligi  saqlangan  holda 

puxta yozilgan bo’lsa;  

-  bayonda    orfografik  va  grammatik  kamchiliklar 

uchramasa. 

- mavzu mohiyati ochilgan, to’g’ri yozilgan bo’lsa; 

-  faqat  o’quv  dasturida  keltirilgan  adabiyotlar  bilan 

cheklangan, ammo to’g’ri bo’lsa; 

-  javoblarda  ilmiylik  bo’zilmagan,  bayon  mazmunida 

mantiq saqlangan bo’lsa; 

-  qonun-qoida,  nazariya,  tushuncha  va  tasavvurlar 

bayonida, xatoliklar uchramasa; 

- bayonda orfografik va grammatik xatolar uchramasa; 

-  to`g`ri  xulosa  chiqarilgan,  lekin  ijodiy  yondashilmagan 

bo`lsa.   

“4” 

-  mavzu  mohiyati  toliq  ochilmagan,  ya'ni    tor    doirada  yoritilgan bo’lsa; 

-  qonun-qoida,  nazariya,  tushuncha  va  tasavvurlar 

bayonida,  formula  va  reaktsiya  tenglamalarida    ba'zi 

xatoliklar  uchrasa; 

-  rejada  berilgan  savollarning  to’liq  javobi  yozilgan 

bo’lib, xulosalar mavzu mohiyatini to`liq ifodalay olmasa. 

“3” 

-  mavzu  mohiyati  ochilmagan,  boshqa    materiallar yozilgan bo’lsa; 

-  qonun-qoida,  nazariya,  tushuncha    va    tasavvurlar  

bayonida,  qo’pol   xatoliklar uchrasa; 

-  bayonda    qo’pol  orfografik    va    grammatik  xatolar  

uchrasa; 

-  rejada  berilgan  savollarning  javobi  yozilmagan  yoki 

faqat bittasigagina javob yozilgan  bo’lsa. 

“2” 


- rejada berilgan savollarninig javobi yozilmagan. 

“1” 


 

 

Reyting Ishlanmasi 

 

Maksimal ball – 100 ball 

Saralash – 55 ball 

JN (joriy nazorat) maksimal 20 ball  

11 ball 

ON (oraliq nazorat) maksimal 30 ball 

16,5 ball 

JN (joriy nazorat) maksimal 20 ball  

11 ball 

YN  (yakuniy  nazorat)  maksimal  30 

ball  

16,5 ball  

 

  

Maksimal ball – 

100  

JN – 20 ball 

ON  – 30 

ball 

JN – 20 ball 

YN – 30 ball 

86 – 100 = 5 

17,2-20 

      25,8-30 

17,2-20 

      25,8-30 

71 – 85 =  4 

14,2-17 


21,3-25,5 

14,2-17 


21,3-25,5 

55 – 70 = 3 

11-14 

16,5-21 


11-14 

16,5-21 


 

Nazorat 

turi 

Nazorat shakllari 

Har bir 

nazorat 

uchun 

belgilangan 

maksimal 

ball 

Nazoratlar 

soni 

Nazorat 

shakllari 

bo’yicha 

belgilangan 

maks ball 

Joriy 


nazorat 

(JN 1) 


Mashgulot 

turi  

Baholashlar 

soni 20 

Amaliy 


Seminar 


Mustaqil 

 Joriy nazorat 

(JN 2) 


Mashgulot 

turi  

Baholashlar 

soni 20 

Amaliy 


Seminar 


Mustaqil 

  Jami 

40 

Oraliq 


nazorat 

(ON) 


1-yozma savol 

10 


30 


Jami  

10 30 

Yakuniy 


nazorat 

(YN) 


1-yozma savol 

10 


30 


Jami  

10 30 

Jami  


Download 476.93 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling