Trombocitopènies Generalitats i definicions


Download 445 b.
Sana14.07.2018
Hajmi445 b.


Trombocitopènies


Generalitats i definicions

 • Generalitats i definicions

 • Causes trombocitopènies

 • Proves a realitzar durant l´estudi d´una trombocitopènia

 • Trombopènies importants a urgències

 • Transfusió de plaquetes

 • Cassos clínicsProducció a nivell del moll d´os, a partir del seu precursor (megacariòcit)

 • Producció a nivell del moll d´os, a partir del seu precursor (megacariòcit)

 • Temps de vida mitja 5-7 díes

 • Poden circular lliures o ser segrestrades a la melsa

 • Xifra normal: 150-400 x109/l

 • Funcions (hemostàsia primària, tap plaquetari)

  • Adhesió plaquetar
  • Agregació plaquetar


Disminució de la xifra de plaquetes <150x109/l

 • Disminució de la xifra de plaquetes <150x109/l

 • Un 2-3% població tenen xifres disminuïdes sense patologia associada

 • Comptadors automàtics exclouen les plaquetes grans

 • Clínicament significativa si < 100x109/l

 • Molt important valorar el risc de sagnat (més important si < 20x109/l) i si hi ha sagnat o no en el moment actualCauses de falses trombocitopènies

 • Causes de falses trombocitopènies

  • Macrotrombocitopènia
  • Trombopènia EDTA- depenent
  • Agregats plaquetaris


Causes trombocitopènia

 • Constitucionals

 • Adquirides

  • centrals
   • per afectació global de la hematopoiesi
   • per afectació megacariocítica aïllada
  • perifèriques
   • immunes
   • no immunes


Constitucionals:

  • Constitucionals:
   • Macrotrombopénia sense disfunció variable (Macrotrombopénia mediterrània)
   • Patología de la membrana plaquetar (trombastènia de Glanzmann, Sd de Bernard-Soulier)
   • Patología intraplaquetària (anèmia de Fanconi, trombocitopènia amegacariocítica)
   • moltes més


Adquirides

 • Adquirides

  • Centrals
   • Per afecció global de la hematopoiesi
    • Supressió o hipoplàsia
     • Aplassia medul.lar
     • Hemopatíes malignes
     • Quimioteràpia, Radioteràpia
    • Per hematopoiesi ineficaç
     • Sd mielodisplàssiques
     • HPN
     • Dèficit factors maduració
   • Per afectació megacariocítica aïllada


Perifèriques

 • Perifèriques

  • Immunes
   • Autoimmunes
    • PTI (associada o no)
    • Trombopènia induïda per fàrmacs
   • Aloimmunes
    • Trombopènia neonatal aloimmune
    • Trombopènia post-transfusional
    • Refractarietat a les transfusions de plaquetes
  • No immunes
   • Per hiperconsum
    • CID
    • Microangiopatia trombòtica (PTT, Sd hemolítica urèmica)
   • Per destrucció
    • Infeccions
    • Circulació extracorpòrea
   • Per pèrdua al exterior
    • Hemorràgia
    • Hemodiàlisi
   • Per distribució anormal: Hiperesplenisme


Estudi de trombopènies

 • ANAMNESI

  • Edat, sexe, motiu de consulta, malalties importants (HEPATOPATÍA, malalties onco-hematològiques, malalties autoimmunes...), antecedents de diàtesi hemorràgica personal o familiar, fàrmacs (quimioteràpics), infecció prèvia, cirurgia prèvia...
 • Exploració fisica

  • Signes de sagnat, adenopatíes, esplenomegàlia, fenòmens trombòtics, signes d´infecció-sepsi, focalitat neurològica, anomalíes esquelètiques....


Sagnat:

 • Sagnat:

  • trombocitopènies: diàtesi muco-cutània (petequies, equimosi, sagnat digestiu); espontani
  • cogulopatia: hematomes musculars, hemartros; traumatisme mínim


Hemograma

 • Hemograma

  • Xifra de plaquetes
  • Trombocitopènia aïllada o amb altres citopènies
  • Xifra prèvia
 • Morfologia sang perifèrica

  • Agregació plaquetària (pseudotrombopènia)
  • Mida plaquetes (macrotrombopènia)
  • Blastes (Leucèmia aguda), signes de displàsia (SMD)
  • Esquistòcits (PTT)
 • Plaquetes en citrat

  • Pseudotrombocitopènia


Exploracions complementàries

 • Exploracions complementàries

  • Proves de coagulació, fibrinògen
  • Estudi bàsic d´anèmia
  • Estudi medul.lar
  • Índex de plaquetes reticulades
  • Serologíes víriques, hepàtiques, VIH
  • ANAS, Test Coombs directe
  • Anticoagulant lúpic,Ac antifosfolipíds
  • Ac antiplaquetaris
  • PFA 100
  • Ecografia-TAC abdominal
  • ELISA per Ac anti-heparina
  • Cinètica plaquetar (temps de vida mitja plaquetària)


Trombopènia per fàrmacsHEPARINA

 • HEPARINA

  • Trombopènia tipus 1:
   • es presenta 2-4 díes desprès de l´administració
   • xifra de plaquetes discretament disminuida
   • poca diàtesi; recuperació ràpida
  • Trombopènia induida per heparina tipus 2 (TIH):
   • origen immune (Ac Ig G anti-F4plaquetari-heparina) que indueixen activació plaquetària i trombosi
   • apareix 4-10 díes desprès de l´administració (més amb la no fraccionada)
   • cursa sense hemorràgia i amb COMPLICACIONS TROMBOEMBÒLIQUES (61% venoses, 14% arterials) amb una alta morbi-mortalitat (mortalitat 20%, 2-3% amputacions extremitats)
   • Diagnòstic difícil: sopita clínica (Trombocitopènia que apareix 4-10 díes desprès de heparina + Trombosi + cap altre explicació del quadre clínic). Confirmació: detecció de Ac anti F4P-heparina
   • Tractament: suspensió heparina. Lepirudina com a antitrombòtic. No trasfondre plaquetes (pot agreujar la trombosi)


Trombopènia per hemopaties malignes

 • Normalment hi ha alteració de la serie vermella i blanca (anèmia, leucocitosi o leucopènia); rarament serà una trombopènia aïllada

 • Frotis sang perifèrica: blastes (leucèmia aguda), signes de displàssia (Sd mielodisplàssica), pancitopènia (aplassia medul.lar), mielèmia (Sd mieloproliferativa crònica)

 • El diagnòstic es farà obligatoriament a travès de l´aspirat o biòpsia medul.larPTI (Púrpura trombocitopènica immune)

 • Malaltia autoimmune per Ac antiplaquetaris. Destrucció extravascular (principalment esplènica)

 • Qualsevol edat. Inici sobtat. En nens: antecedent de viriasi

 • Clinica de diàtesi cutània (petequies, equimosis) i mucosa (epistaxi, melenes…). Rarament sagnat cerebral

 • En adults: curs crònic moltes vegades

 • Nivells plaquetes recomanats segons cirurgia:Diagnóstic:

 • Diagnóstic:

  • Fonamentalment clínic i d´exclussió
  • Trombopènia variable. Resta de series NORMALS
  • Aspirat medul.lar: no imprescindible. En >60 anys, refractaries, pre-esplenectomía
  • Anticossos antiplaquetars: poden ser negatius
  • Estudis adreçats a descartar patología associada (linfoproliferatius, malaltia sistèmica, VIH…)
Corticoides: 1-2 mg/Kg/día IV (o oral); fins a plaquetes normals; pauta descendent

 • Corticoides: 1-2 mg/Kg/día IV (o oral); fins a plaquetes normals; pauta descendent

 • Ig IV:

  • 1 g/Kg/día x2 díes
  • 0.4 Kg/día x 5 díes
  • Efectes secundaris: cefalea, reacció alèrgica
  • Efecte transitori
 • Transfussió de plaquetes:

  • No indicades (rendiment nul) excepte en cas d´hemorràgia vital (SNC)
 • Tractaments de rescat:

  • Esplenectomía
  • Bolus de dexametasona
  • Rituximab
  • En investigació nous agents trombopoiètics (AMG531, Eltrombopag)


PTT (purpura trombòtica trombocitopènica)

 • Microangiopatia trombòtica amb dipòsits d´ agregats plaquetaris que obstrueixen la microcirculació i originen anemia hemolítica i trombopènia

 • Poc freqüent (3-4 casos/106 hab). Greu (mort. fins al 25%)

 • Multímers de factor von Willebrand de molt alt pes molecular responsables de l´agregació plaquetaria per disminució de ADAMTS13 (metaloproteasa que trenca els multímers). Autoanticos Ig G.

 • Idiopàtica, associada a fàrmacs (mitomicina), post-part, associada al VIH, infeccions (E.coli 0157:H7 (Sd hemolítica urèmica en nens), Shigella dysenteriae), associada a neoplàsies, conectivopaties, trasplantament moll d´osDiagnòstic CLÍNIC:

 • Diagnòstic CLÍNIC:

  • Anémia (100%): microangiopàtica, severa
  • Trombopènia (100%): habitualment important. Hemorràgies variables
  • Insuficiència renal (per obstrucció microcirculació renal)
  • Alteracions neurològiques fluctuants (per obstrucció microcirculació SNC)
  • Febre
 • Proves laboratori:

  • BICITOPÈNIA: Anèmia hemolítica microangiopàtica: paràmetres d´ hemòlisi (reticulocitosi,  LDH i bilirrubina indirecta,  haptoglobina, Test Coombs directe negatiu. ESQUISTÒCITS + Trombopènia.
  • Insuficiència renal. Sediment i urinocultiu
  • Proves coagulació i fibrinògen NORMALS
  • TAC cranial
Sospita diagnòstica:

 • Sospita diagnòstica:

  • Anèmia hemolítica TCD negativa + trombopènia + insuficiència renal + clínica neurológica
 • Diagnòstic diferencial:

  • Bicitopènia autoimmune (Sd Evans): Test Coombs directe positiu
  • CID: proves de coagulació allargades, fibrinògen baix, no clínica neurològica
  • Preeclampsia-Eclampsia: dones gestants, HTA, proteinuria…
  • Sd HELLP: dones gestants, alteració funció hepàtica, trombopènia moderada
  • HTA maligna
Tractament:

 • Tractament:

  • Urgència mèdica (mortalitat alta)
  • Plasmafèresi diària fins a remisió
  • Infusió de plasma (20-30 ml/Kg/día)
  • Corticoides 1-1.5 mg/Kg/día
  • Immunosupresors (vincristina ciclofosfamida…)
  • TRANSFUSSIÓ DE PLAQUETES CONTRAINDICADA (excepte en hemorragia vital)
  • Tractament de la insuficiència renal
  • Tractament de la malaltia de base


Transfusió de plaquetes

 • S´obtenen habitualment a partir del fraccionament d´una unitat de sang total

 • Es preparen en pools (un pool: 3.5x1011 plaquetes). Conservació 5 díes a 22ºC

 • La transfussió d´un pool de plaquetes augmenta la xifra entre 25-40x109/l

 • Indicacions:

  • transfusió terapèutica: dintell depenent del sagnat (sagnat SNC: 100x109/l; resta de casos: 50x109/L)
  • transfusió profilàctica: en malalts amb trombopènia aguda reversible (habitualment en T. centrals per hemopatíes malignes o tractament quimioteràpic)
   • sense sagnat i sense factors de consum (sepsi...): <10x109/L
   • resta de malalts: <20x109/l


Reaccions adverses:

 • Reaccions adverses:

  • les mateixes que amb la transfusió d´hematíes (reaccions febrils per Ac antiHLA) excepte les reaccions hemolítiques
  • és l´hemoderivat que més es relaciona amb infeccions bacterianes
 • Contraindicacions:

  • en la PTT: nomès en cas d´hemorragia vital (pot agreujar la clínica neurològica)
  • en la TIH (pot agreujar la trombosi existent)
  • en la PTI ( rendiment nul)


Dona 27 anys; cap antecedent interès. No tractament habitual. Acut a UCIES per petèquies a EEII i gingivorràgies de 4 díes evolució. Resta d´exploració normal

 • Dona 27 anys; cap antecedent interès. No tractament habitual. Acut a UCIES per petèquies a EEII i gingivorràgies de 4 díes evolució. Resta d´exploració normal

  • Hb 127 g/l, leucòcits 5.7x109/l (fòrmula normal), plaquetes 9x109/l. Bioquímica bàsica normal
  • Frotis sang perifèrica: serie blanca normal. Absència plaquetes


 • Sospita PTI

 • Inici corticoids 1-2 mg/Kg/día

 • Ingrès fins plaquetes >20x109/l

 • No justificat ni Ig IV ni TF plaquetesHome 60 anys; antecedents HTA en tractament amb amlodipino. Analítiques Empresa normals.

 • Home 60 anys; antecedents HTA en tractament amb amlodipino. Analítiques Empresa normals.

 • Acut per febre, mal estar general, astènia progressiva de 10 díes d´evolució

 • Exploració: afectat, febril, pàl.lid, equimosi i petèquies a EESS i EESS. No adenopatíes ni visceromegàlies

 • Hb 75 g/l, VCM 87 fl, plaquetes 11x109/l, leucòcits 1.3 x109/l (0.2 neutròfils); creatinina 1.2Pancitopènia aguda. Sospita hemopatía aguda

 • Pancitopènia aguda. Sospita hemopatía aguda

 • FROTIS!!!

  • Blastes: sospita Leucèmia aguda. Aspirat medul.lar
  • No blastes: sospita de Aplàssia medul.lar. Biòpsia medul.lar
  • quadre leucoeritroblàstic: sospita d´infiltració per neoplàsia sòlida. Biòpsia medul.lar
 • TRACTAMENT A URGÈNCIES TROMBOPÈNIA:

  • Tf plaquetes (xifra 11x109/l, diàtesi i infecció (factor de consum)


Dona 35 anys; cap malaltia prèvia destacable. No tractament habitual. Part normal fa 5 díes.

 • Dona 35 anys; cap malaltia prèvia destacable. No tractament habitual. Part normal fa 5 díes.

 • Acut per crisi comicial.

 • Exploració: post-crítica. Pal.lidessa. Petequies i equimosi a tot el cos. Afebril. Normotensa

 • Hb 68 g/l, VCM 82 fl, plaquetes 16x109/l, leucòcits 9x109/l (85% neutròfils, 15% limfòcits), creatinina 1.5 mg/dl, bilirrubina total 3 mg/dl,

 • TAC cranial: normalAnèmia + trombopènia + crisi comicial: sospita de PTT

 • Anèmia + trombopènia + crisi comicial: sospita de PTT

 • CID? Demanar TP, TTPA i fibrinògen.

 • FROTIS:

  • si esquistòcits: PTT
 • QUÈ FEM?

  • inici de infusió de plasma a dosi de 20-30 ml/Kg/día + corticoides 1 mg/Kg/día
  • Trasllat per a plamafèresi
  • NO TF PLAQUETES
  • podem fer analítica stándard?: demanem paràmetres hemòlisi: LDH, retis, haptoglobina bilir conjugada...
  • Recordar que estem davant d´una urgència mèdicaDownload 445 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling