Tumani (shahar) maktabning sinf rahbari


Download 183.9 Kb.
Pdf ko'rish
Sana21.11.2020
Hajmi183.9 Kb.
#148757
Bog'liq
Санф раҳбарлари дафтари
termodinamika, Bir tomonda sevgim birida g, Boshqaruv tizimida ijtimoiy ish, Shina Ximoyasi 1395313651, boshlangich sinflarda geometrik materiallarni orgatish metodikasi 3-4-sinf matematika darslari misolida, janubiy tandircha konida quduqlarning mahsuldorligini oshirish uchun tavsiyalar ishlab chiqish, janubiy tandircha konida quduqlarning mahsuldorligini oshirish uchun tavsiyalar ishlab chiqish, guzal, guzal, Akad jazıw óz betinshe. DI qq.(1), Akad jazıw óz betinshe. DI qq.(1), Laboratoriya mashg, 109-19 gurux talabasi Bahritdinov Ötkirbekning falsafa fanidan oraliq nazorat javoblari, O'XMI, 1-top

_______________ TUMAN (SHAHAR) XALQ

TA'LIMI BO'LIMI TASARRUFIDAGI___-

SONLI UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI

_  viloyati/Respublikasi 

tumani  (shahar)

____ maktabning

«______ » -  sinf rahbari

_____________________________ ning

F.I.O.


20____ /20_____ -  o ‘quv yili  uchun

SINF  RAHBARI  DAFTARI

Mazkur  daftar  sin f rahbarlari  tomonidan  qog'oz yoki  elektron  ravishda yuritilishi  mumkin.  S inf rahbari  daftariga 

ijodiy  yondashilgan  holda  о ‘zgartirishlar  kiritishi  mumkin.  Ushbu  daftarning  yuritilishi  maktab  direktorimng 

та 'naviy-ma ’rifiy ishlar bo ‘yicha о ‘rinbosari tomonidan о ‘quv yilining har bir choragi yakunida  nazorat qilinadi.

SINF  O Q U V C H IL A R I HAQIDA  UM UMIY  M A ’LUMOT0 ‘quvchilarning ism i, sharifi

T u g ‘ilgan yili, 

oyi va sanasi

Shu  m aktabga 

qachon  qabul 

qilingan

U y  m anzili,  telefon  raqam i

1

23

4

12

3

45

6

78

9

1011

12

1314

15

1617

18

1920

21

2223

24

2526

27

2829

30

3132

33

3435Onasi  haqida  m a’lum ot

O tasi  haqida  m a ’lum ot

Q o ‘shim ch  m a’lum otlar

5

6

7

1

2

3

45

6

78

9

101

 

112

13

1415

16

1718

19

2021

22

2324

25

2627

28

2930

31

3233

34

35L/l

U>

4^U>

U>

ОКЗ

чС

КЗ0 0

КЗ

- JON

КЗ

’- ЛКЗ

-u

КЗU>

t o


K>

кз

КЗо

VO 0 0


ON <-Л

s

U>

КЗ-

о

ч сoo

- о


ON

-u

U )КЗ

-

£

«

-

0‘q

u

v

c

h

il

a

r

n

in

g

 

is

m

i,

 

sh

a

r

if

i

к»

O iladagi  bolalar soni

ы

T o'liq  oila

4-

T oliq 

bo'lm agan   oila

m

Ul

Faqat onasining 

tarb iyasi  ostida

3\

Faqat  otasin ing tarb iyasi  ostida

- J


V a s iy lik d a g i

b o la

oe

V asiylikbelgilanm agan

bola

so

Yetim  va ota- onalik  huquqidan 

mahrum 

etilganlarning 

farzandlari

S

IN

F

N

IN

G

 

IJ

T

IM

O

IY

 

X

A

R

IT

A

S

I

KAM  T A ’MINLANGAN  OILALAR

№  

B o l a n i n g   i s m i ,   s h a r i l i  

O t a - o n a s i n i n g   F . I . S h  

^ s o n i ^  

I sh   j o y i ,   t e l e f o n i  

uy  m a n z i l i ,   t e l e fo n i

TO  LIQ  BO  LMAGAN  OILA

jVs

B o l a n i n g   is m i ,   s h a r i f i

O t a - o n a s i n i n g   F .I .S h

B o l a l a r

s o n i

K i m

T o m o n i d a n

t a r b i y a l a n a

di

I sh   j o y i ,   t e l e f o n i

uy   m a n z i l i ,   t e l e f o n i

YETIM  VA  OTA-ONALIK HUQUQIDAN  M AHRUM   ETILGANLARNING 

FARZ AND LARI

B o l a n i n g   i s m i ,   s h a r i f iV a s i y n i n g   F . I . S h . ,   b o l a g a   k i m  

b o ' l a d i

I s h  j o y i ,   t e l e f o n i

u y   m a n z i l i ,   t e l e f o n i

V a s i y l i k n i   r a s m i y l a s h t i r i s h  

s a b a b l a r iSINF  О ‘Q UVСHILARINING  T O G A R A K  VA  SEKSIYALARGA 

QATNASHISH DARAJASI

0‘quvchining ismi, sharifiTashkilot nomi

To‘garak, seksiya  nomi

Hafta  kunlari


OTA-ONALAR BILAN  ISHLASH 

OTA-ONALAR  BILAN  ISHLASH M ONITORINGIO ta-onasining F . I . S h

I   chorak

I I   chorak

I I I   chorak

I V   chorak

O t a - o n a l a r

m a jlis i

I n d i v id u a l

s u h b a t

O t a - o n a l a r

m a jlisi

I n d i v id u a l

s u h b a t

O t a - o n a l a r

m a jlisi

I n d i v id u a l

s u h b a t

O t a - o n a l a r

m aj lisi

I n d i v id u a l

s u h b a t

1.

2.

3.

4.

5.

6 .

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

16

1

1718

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

OTA-ONALAR  MAJLISI  BAYONNOM ASI

-MAJLIS 


“ 

” ____________

Q atnashdilar:

M avzu:


T aklif etilganlar:

Mavzu bo‘yicha so'zga chiqqanlar!f

Ota-onalarning savollari,  taklif va tilaklari:

Majlis qarori: 

------------------------------------------------------*

Sinf rahbari

Ota-onalardan  vakilBIRIKTIRILGAN  SINFDA  DARSLARNI  TAHLIL  QILISH

S a n a ________________

Fan n o m i___________

Q atnashishdan  m aqsad 

Kuzatuvlar

S a n a ________________

Fan n o m i___________

Q atnashishdan m aqsad 

Kuzatuvlar

S a n a ________________

Fan n o m i___________

Q atnashishdan m aqsad 

Kuzatuvlar

S a n a ________________

Fan n o m i____________

Qatnashishdan m aqsad 

Kuzatuvlar


S a n a ________________

Fan n o m i___________

Q atnashishdan m aqsad 

Kuzatuvlar

S a n a ________________

Fan n o m i___________

Q atnashishdan  m aqsad 

K uzatuvlar

S a n a ________________

Fan n o m i___________

Q atnashishdan m aqsad 

K uzatuvlar

S a n a ________________

Fan n o m i___________

Q atnashishdan m aqsad 

K uzatuvlarPROFILAKTIKA  ISHLARI

IIB  profilaktika  ro‘yxatida  turadigan  o ‘quvchiIar

0 ‘q uvchinig  F.I.Sh.U y m anzili, telefon  raqam i

R o ‘y xatga olish 

sanasi

R o ‘y xatga  turish  sababi1

2

3

4

1

2

3R o ‘yxatga olish  asosi 

(sana,  bayonnom a № )

O ta-onasining  F.I.Sh,  telefon 

raqam i


O ta-ona  ish jo y i,  lavozim i,

R o ‘y xatdan  chiqarish  (asos,  sana)5

6

78

Maktab  ichki  ro‘yxatida  turadigan  o ‘quvchiIar

0 ‘quvchining  F.I.Sh.U y m anzili, telefon 

raqam i


R o ‘yxat 

olish  sanasi

R o 'y x a tg a  turish 

sababi


R o ‘y xatga olish  asosi 

(sana,  bayonnom a № )1

2

3

4

5

1

2

3O ta -o n a sin in g   F .I.S h ,  t e le f o n   raqam i

O ta -o n a s in in g   ish  jo y i,  la v o z im i

R o ‘y x a td a n   ch iq a rish   ( a s o s ,  san a)

6

7

8

О ‘QUVCHILARNING  KITOB  BILAN  I A ’MINLANGANLIGI

Download 183.9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling