«turon-iqbol»


Download 104.09 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana07.04.2017
Hajmi104.09 Kb.
#4114
  1   2   3   4
4114

G‘ANI  XOLIQOV
ESTRADA  ORKESTR 
УА ANSAMBLLARI  UCHUN 
ASARLAR
Musiqa  va  san ’at kollejlari  uchun  о ‘quv  qo ‘llanma
TOSHKENT
«TURON-IQBOL»
2006

T a q r i z c h i l a r :  
H.  RAHIMOV,  0 ‘zbekiston  Respublikasi  san’at  arbobi,  professor,
bastakor.
R.M. PETROV,  0 ‘zbekiston Respublikasi san’at arbobi,  H.H.  Niyo- 
ziy nomli Respublika musiqa kolleji orkestr cholg‘ulari kafedra mudiri, 
bastakor.
M a s ’ul   mu h a r r i r :  
B.R.  BOZOROV,  H.H.  Niyoziy nomidagi  Respublika musiqa
kollejining  estrada  cholg'u  ijrochiligi  bo‘limi boshlig‘i.
G‘. Xoliqov.
Estrada  orkestr va  ansambllari  uchun  asarlar:  0 ‘quv qo'llanma.  Т.:  0 ‘MKHTM,  «Turon- 
Iqbol»  nashriyoti,  2006.  —  280 bet.
Respublikamizda estrada musiqasini rivojlantirishga katta e’tibor berilmoqda.  Ushbu qo‘llanma estrada 
orkestr va  ansambllarini  yangi  asarlar bilan  boyitish  maqsadida  yaratildi.
0 ‘quvchilarga havola etilayotgan ushbu to'plam estrada orkestr va ansambllari ijrosi uchun moijaHangan 
bo‘lib,  o ‘z  ichiga  0 ‘zbekiston  bastakorlarining  vokal  asarlari  hamda  o ‘zbek  xalq  kuy  va  qo‘shiqlarini 
qamrab  olgan.
Ayrim  kollej  estrada  cholg‘u  bo'limlarida  orkestr  to‘liq  bo‘lmaganligi  sababli  muallif-aranjirovkachi 
ayrim partituralarni in С sozida bergan, chunki orkestr rahbari o'zining imkoniyatiga qarab cholg'u asboblariga 
moslashtirish huquqiga ega bo'ladi. Yana shuni ta’kidlash joizki o'quvchilar ushbu asarlardan cholg'ulash- 
tirish  va  uni  tahlil  qilib  o'rganish  sifatida  ham  foydalanishlari  mumkin.
ISBN  978-9943-14-002-8
«TURON-IQBOL»  nashriyoti,  2006-y.
ХЪ'ГСГЪй 
I

MUALLIFDAN
1957-yil  respublikam izning  m usiqa  hayotida  yangi  oqim   paydo  bo'ldi.  VI  ja h o n   festivalining 
laureati 0 ‘zbekistonlik yosh xonanda Botir Zokirovning nom i yashin tezligida elga taraldi. Ayniqsa, 
uning ijrosidagi  «Arabcha tango»  q o ‘shig‘i har b iry o sh -u  qari  tinglovchilarni  m aftun  etib,  xalqning 
sevimli,  arzanda  xonandasiga  aylandi.  Botir  Zokirov  ijrosida  yangi-yangi  q o ‘shiqlar  paydo  b o ‘la 
boshladi.  K o‘p millatli  0 ‘zbekiston xalqi esa,  uning har bir chiqishini  sahnada,  radio va televideniya 
orqali  orziqib  kutar  edi.  Botir  Z okirov  haqida  gap -so‘zlar,  turli-tu m an   dostonlar  paydo  b o ‘la 
boshladi,  uning  o ‘pka  xastaligi  bilan  og'rib,  shunchalik  dard  bilan  kuylashi,  m uxlislarda  unga 
nisbatan  rahm dillik,  kuyunchaklik,  afsus  alom atlari  sezilib  tu rar  edi.
Botir  Zokirovning  nom i  tez  orada  qardosh  respublikalarda,  sobiq  SSSR  va  ja h o n   b o ‘ylab 
taraldi  va  tinglovchilarni  o ‘zining  sehrli  qo'shiqlari  bilan  tob ora  e ’tibo r tortdi.  S an ’atning  ushbu 
jan rini  bizning  o ‘zbek  xalqimiz  qabul  qilgandan  so ‘ng,  1959-yili  « 0 ‘zbekiston»  estrada  orkestri 
tashkil  etildi  va  orkestrga  kom pozitor  Yan  Frenkel  dirijor  etib  tayinlandi,  Botir  Zokirov  esa 
badiiy  rahbarligini  o ‘z  zim m asiga  oldi.
Estrada orkestrda talantli xonandalardan  Luiza Zokirova,  Bahrom   M avlonov, Yunus T o ‘rayev, 
Eson  Q andov,  N atalya  N u rm uham edova,  Ismoil  Jalilovlar  ijod  qila  boshlashdi.  « 0 ‘zbekiston» 
estrada  orkestrining  chiqishlarini  xalqim iz  orziqib  kutishar  edi.
Shu  bilan  birgalikda  1964-yili  0 ‘zbekiston  radio  va  televideniyasida  ham   qobiliyatli  dirijor, 
pianist,  oranjirovkachi  E.P.  Jivayev rahbarligida katta estrada orkestri tashkil etildi.  X onandalardan 
M uhabbat  Sham ayeva,  R a’no  Sharipova,  K lara  Jalilova,  Staxan  Rahim ov,  Alla  Iospe  singari 
xonandalar  barakali  ijod  qilishib,  el  olqishiga  sazovor  b o ‘lishdi.
Y uqorida  aytib  o ‘tilgan  orkestrlar jaz  musiqasiga yaqin  bo 'lib ,  ko ‘p  ovozli,  yevropacha musiqa 
asboblari  b o ‘lmish  saksofon,  truba,  tro m b o n ,  urm a  cholg‘ular,  ritm ,  y a’ni  yevropacha  usullar 
bilan  boyitilib,  qo'shiqlarga  chiroyli  oranjirovkada  alohida  joziba  baxsh  etar  va  tinglovchilarni 
o ‘ziga  rom   etar  edi.
U shbu  q o'llan m ani  yozishdan  m aqsad  estrada  san’atiga  yoshlarim iz  orasida  qiziqish  tobora 
avj  olishidir.  T urli-tu m an   guruhlar  paydo  b o ‘lishi  yosh  m ustaqil  0 ‘zbekistonim izning  nom ini 
ja h o n   m iqyosida  elga  tanitib,  o b ro 'sin i  oshirm oqda.  So‘nggi  davrdagi  estrada  san ’ati  rivojiga 
nazar  solsak,  qisqa  davr  ichida  0 ‘zbekistonda  misli  k o ‘rilm agan  darajada  estrada  xonandalari  el 
orasidan  otilib  chiqdi.  K ozim   Q ayum ov,  N asiba  A bdullayeva,  Y ulduz  U sm onova,  K um ush 
Razzoqova,  M ansur  T oshm atov  singari  xonandalar  0 ‘zbekiston  estrada  san ’ati  rivojlanishida 
ju d a  katta xizm at  qilishm oqda.  El  olqishiga  sazovor b o ‘lgan,  xizm at  ko‘rsatgan  «Yalla»  ansam bli 
0 ‘zbekiston xalq  artisti  Farruh  Zokirov  rahbarligida hanuzgacha katta  muvaffaqiyat bilan  tinm ay 
ijod  qilib,  xalqim izning  sevimli  sa n ’atkorlariga  aylanib  ketgan.  0 ‘zbekistonda  estrada  san’ati 
rivojiga  katta  hissa  q o ‘shgan  keksa  kom pozitorlarni  esga  olish  joiz  deb  o ‘ylayman:  M utavakkil 
B urhonov,  M anas  Leviyev,  Ikrom   Akbarov,  Sharif  R am azonov,  G 'o fu r  Q odirov,  Sayfi  Jalil, 
Enm ark  Salihov,  X.  Izom ov,  E du ard   Q alandarov va o ‘rta,  yosh  avlod  kom pozitorlaridan A lisher 
Ikrom ov,  D oni  Ilyosov,  A nor  N azarov  singari  ijodkorlar  ham   barakali  ijod  qilib,  garm oniya, 
oranjirovkada  yangi  talqin,  yangi  izlanishda  m eh nat  qilishm oqda.
Prezidentim iz  Islom  Karimov ham  estrada janrining rivojlanishida yaqindan yordam  berm oqda. 
Respublikaning barcha viloyatlaridagi sa n ’at bilim  yurtlarida estrada b o ‘limlari  ochilishi,  Toshkent 
shahrida  estrada  kolleji  tashkil  etilishi  shuning  yorqin  dalilidir.
0 ‘quvchi  yoshlarga  taqdim   etilayotgan  estrada  orkestri  va  ansam bli  uchun  milliy  m avzuda 
yozilgan ushbu partituralar 0 ‘zbekistonda ilk bor chop etilm oqda.  Shuni alohida ta ’kidlash kerakki, 
malakali  rahbar shu partituralar asosida o ‘z imkoniyatiga qarab turli musiqa asboblariga partiyalarni 
taqsim lab  berish  im koniyatiga  ega  b o ‘ladi.  0 ‘quvchilarning  taklif va  istaklarini  inobatga  olgan 
holda  kelgusi  chop  etiladigan  q o ‘llanm alarda,  albatta,  kam chiliklarni  bartaraf etib,  o ‘quvchiga 
to ‘liq javob  beradigan  darajada  havola  etiladi,  deb  ishonch  bildiram iz.
Estrada  san’ati  0 ‘zbekiston  yoshlarining  shakllanishida,  dunyo  m iqyosida  tafakkurlarining 
rivojlanishida,  ularni jah o n  sivilizatsiyasi bilan tengm a-teng qadam  bosishida xizmat  qiladi.  Estrada 
q o ‘shiqlarida  kuylanadigan  q o ‘shiqlar,  raqslar,  kliplar,  liboslar,  artistizm ,  q o ‘shiqlarning  m atni 
kundalik  hayotim izning  m azm uniga  m azm un  qo'shadi,  yer  sharining  barcha  m am lakat  yoshlari 
bilan  bog‘laydi  va  hayot,  yashash  tarzini  o ‘rganishda ju d a  katta  aham iyat  kasb  etadi.

QUYOSHLI  0 ‘LKA
doira va  estrada  orkestri  ijrosi  uchun  o ‘zbek xalq  kuylari  asosida  popurri 
Doira  usullari muallifi 
G'.Xoliqov
Odil Kamolxo‘ja yev
Allegro moderato
Flute
Trumpets
Saxophones
Trombones
Drums
Doira
Guitar
Piano
Violins  I 
Violins  II 
Violas 
Violoncellos 
Bass  guitar
ш
т
>
II 
У 
f*
II 
О
solo ad

lib
? &
= * =
-
i j l - S v - V
w
^
 
J  
J
d*  ■
  w  d  
d
N J  
J  
J
J ' L - c r L
 
T
-
f f r
I ^ T

\  
V O  v
J * r  
"
1F T ;
FFP\ _FT7_P T7i
D-ra
рттр р та  
ртр,  игр гр-р,  pyp р у р
D-ra
D-ra
'Р ■
 |'ГР 
Р

Е
#
#
|Ы |
.г ____ £
FI.
Тгр.
Sax.
Тг-nes
Dim.
D-ra
rnf
f a t
bS: 
ьв:
а2
Ё = §
В
В
/
i n
  , Щ
Ш
а
и
в
Г Г С - Л
Synth.  I
F7 
Gm7
F7 
D-9
ВЬ<
F7 
A^mai
E^mai9  D-9
Gtr.
¥
И
Pno. <
/
5«“'
a
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.
div
iJ=
Е ё
£
f
/
£ = 1 =
f

Тгр.
Sax.
Тг-nes
Dmi.
D-ra
Synth.  I
Gtr.
Pno. <
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.
.*.• 
ж »
у f -  
-
L*
=
^
- | £
---------- 1
r e  


= 4
r -  
-  J .  
;
— 1-----------------

1---------------
j
--------------
^ т
~ \
t
  Ь 5 ; 
- f :
 
Я

f
-
 
f
=
£
=
ф
=
=
1
- д а —
- У
 
- . Г
 
:
ф

b H J ^ —

  Ғ : 
-  
р :
К
Г
О
- , p
=

1
/
ғ
i p
n
  ,
F
^
:

Г г - : ---------
!
4
В
Ш
«
I!

r
a
-
4
^
J  
.
=
3
=
•Г  -  -----  
ш
=
F
L
- J - -
.11. -  
a
К
r* 
f

« L J  
. . . J
= ^ r ^ r # r
“ J .   J  
J  
J
Y
j
---------
Т.
-----------
j , -  
J . . . m
'J._
J * '  
J  
<
------------р
f
.
Ш
Л
4
^
F 7 
A ^m ai
E ^m ai  D - 9
ВЬб
D - s 
С
.9
B^mai 
С -9
/ Д
 
1
=
4
=
— j----------------1------------ — f r t--------- ^ -----------
=
^
=
и
ф
4
'  V
  1
----- i----------------1------------
[ У
Т
!  
J
^-------------
Ф
 
j
r
r
^


Ц ^ 4 — b t ^  
=
£
=
*
Ь

*
4
;
  -   ^
 
• f —
&
\
'
4
^
J
=
-
f
-
■■
i . . .  
>
j
4
=
^
^ —
=
ф
=
- j ------------- ;
b J j---------- b p -------------
------------ 5
^

W
^
- - „
m
— К т --------- г -------------
У
=
й
=
Ф
=
г»
=
3
^
г*
J
w
&
=
=
*
r
=
=
1
ш
^
=
=
Ш
=
1
^
------------ .
*>i 
» .  
1
г»
4
=
4
= Э > —
и
-—
- ■ I --------------- г -
-------------- ■
M
: 7 - f  
Д
~
 
Г
- г
 
г
i g - r -   -V.............
^
^
k
=
-
pi. 

Р.*...........
Ф ' 
л*•
k
p

i . . »•  -
¥
-   ■
 
Г  
1
!— * --------- f -------------
#  

J
=
f =
N
г
.  
-
f
-
-
|

Тгр.
Sax.
Тг-nes
Drm.
D-ra
Synth.
Gtr.
Pno. <
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.
LL   h   i-  =
j. 
j
m m
E7  7 *'
— f t ,  
V  >•---------
.........
*—=
№— # ■ - 
^----if----

 
-if-:-
^
^   ■
7 |  ■
 —
_________
_
j'-' 
'
J
T X ,  4-
4-
m
* J xl =*H
4

m
У 
w
-Э- -J--

4
- C T - - j -

J
^ = :-.U- J ■
- -ИF3=
ф

=
m
к
■l-J - J—J-
-J^-J

J
J

J

J-
D-9
ВЬб 
D
_9
G7
c-9
F7
y - r  
■ 
*
/7^fb—tri— i*----
*  r   1


:
p *  *’

frt
------- -----------
^ ^ П-
L*
$f\  ьЧИ
г  
r
У *  *
r
A  W  
[^ = 1
f c ~ —
1
H =
j y l  —
s . .  
>.---------
i f
--------- ^
i p -  
\>Y‘

S  1
--------------
К
 
- *
b p
Г* 
^
" —
"
к
r
 
1
Г - Г  
1
d

Тф.
Sax.
Тг-nes
Dmi.
D-ra
Synth.  I
Gtr.
Pno. <
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.
Ш »-: r  
t  r_.
- - J r - - j : ........
Ф —
ф
ё
.
_x------
-----------
- 1 -   - - - j —
-
\ h
  ~ F
-  
-
Г ' —
5----------
р
=
й

p

H t » i
Г
 
■ - f t - -
Р Г * —
* --------- ;
k > - - T
. ~ .....
^ _____
n
Щ
.
4 -

4 -
- i j * 1
4 -
Т А . ,  
f  
...
m
- 4 - , П
4
it
■ ^ - r *
4
-
J  
0
- 4 ------------
#  
4r
—* ----------- 9
4 - -
| J  

 
J  

E
f l ^
E
У
*
- 4 - - J -
к
< = h = t
■ h - J -   J
J -  J  

J -
7
w
F J - ^ S
- 4 - J — J  
*
(P
F
Ф ғ =
—*------- Ф----------
7
— *--------* ---------
F7 
Gm7
F7
D-9
t - 4 ------- J----------
Bb6

*--------1----------
T
  r
 
r  
:
(   k u  
h > ------- £ ---------

P 7  1
- H -------------1----------
^ . . t —
я


j
- r \ --------- !* F =
* t i 
1 fe—
^

*У Н —
— |
h
------- ^ ---------
4  (S)---------------
t '   0
1
~
r  
• 
?
v

*
"
f
T
------- 1

* - k --------¥ ---------
v
 
i '  
'  *
V  I----------
- J ...............Г-—
^
--------------------- :
------- ----------
w
- i  
7
  * 
:
pizz.
arco

1
J - t ------- ----------
^  
>.  - 
■-
*
pizz.
' J *  
У
4
=
^
arco
4
=
^
^
=
f
-Л -Л -------
4  
r  
^
T *  
*'
------- 1----------

У
9

Тг-nes
Dim.
D-ra
Synth.
Gtr.
Pno. <
Vln. 
I
Vln. 
II
Via.
Vc.
m
---------
• 
^

=f
4-----—
1
j .............- J - - 4
Ё
^
=
Ь


= k —
->-..... -
^ ± = - - 0 ^ ...  ■
4_  _  ...J__  ._.

1
---------
1
-------
—1---------
#
М
М
-------
Ь-1
к
 
f
 

f
J»:
-----
55
------
tjf: 
"'Й'З*:—
-
- S -  
-
S.,  N v
-V/
4 = = щ
 
-

4 * —
1^

У
J
  b—t--------- L
j
j
i
 
,
ш =
д
а
P =
T 1
n,j 
f
 
-- 1
 
y-f-
т а . - j r a “ P
■1

4
= ^ = i
= w =
r
■ 4 - -
J—
- J -  
= ^ - 4 ~
Г Г  
J
- Ш = = ^ = =
у 
4
и -
#■  ........
т
з з =
К
J.  J  
i
-#•  J   ....
_.^л_.  . 
f
-■ U -J--- J
Ш = Л
L
c-9
B^9ma C-9
D-9
4
=
t
ВЬб D-»
G7
C-9
w -   *-
 
П
г& ъ
  '  1--------- 1-------
- * -  
P  Ч - - 4 ^ — ^ —
—I—

Г Ч -  
. I  
J-  ■
M
l •
1  »:■  Г  
Г
j.
.........
^
i t -
L*
$ \
 
Ы » :
r  
r   -
^  
h>-
k r -   bf
r .......
L
m
i
l>|.
-  
b
p
 

■■
.. 
_y.  __Y._---
Y  
br
k
p
_
t =
и
=
L . -   ьг  
r
»•
1p*
я*
  —  j
Р 

й
+ ):L  f  
Г
k ^ = t
К.*
»-•
4
f----------------- 1

Trp.
Sax.
Tr-nes
Drm.
D-ra
Synth.
Gtr.
Pno. <
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.
p —
--- J,---
k
L _ -Js----^---- - j ^ u - /.  J. 4 :--- *!•" " -J:
4 ----J.----
----
±1
—*-l—
II-  -  ■
 
-  j;-
~ fF = F p =
—sK_T~
^ p ~ = J = :
----J-U J---

1
J-  J J--
• 
>- 
>-
...
X#. J —j
J--4
J-- #
{ф----------
A -   -

t $ ¥ =
-----
r r — —•^  
(
-----------

 
-
: tf tr-— -----
- 5^-----------
-----------
J
  u
^ — = =

Trp.
Tr-nes
Dmi.
D-ra
Synth.
Gtr.
Pno. <
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.
p
e
j
7 ^
=
-------------------------------
J -
J
:
..................... 
J -
J
:  
J -
i
 
i
4

J . —
1 1
f 3
° | 5
*
p
 
Р
1
Г
Р
(— 5 — | 
[ - 3 — 1
^
3
=
 
m
г - 3 — 1 
f—  5
— 1
T
O
-
 
г
!
P
-
J
.
J
 
J
 
J
S
- l v
 
-
J
 
J
 
J
 
J
 
J
> ■  
>
> -  
> ■
■  ■ 

  ■  ■ 1 ..................................' _ j
> -  
> ■
w
 
i
h

 
-
f
-
( H
v
 
-
-f t v
 
-
#
-
Л
 
-
¥
~
К

0
Trp.
Sax.
Tr-nes
Drm.
D-ra
mf
m
f
J » = ^
'J:  ~~  xl-'
HI '  - J p
I
M
CD  i l l
Synth.
Ш
f
Dm
Gtr.
Pno.
Vln.  I
Vln.  II
L
f a g
div.
Via.
Vc.
/

Trp.
Sax.
Tr-nes
Drm.
D-ra
Synth.
Gtr.
Pno. <
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.
Bass
M
M
N
N
- ы
* ч
- +
-
ьг   *" 
г  
С
r
z   ; *   x —
m
: ^
k
-----------------------
4
q |------
Jr-т
а
р
д
а
ф
=
C> •
J J l   и
з
J T
L
Q
l
л   -
  з . ^
 
3 B
^
11 
1 
I!
- 3 -----------
* -   - 

 w
----------r —
&
*
*  
*   ......
З
з
в
д
=
^
=
^
_
У 
... 
j
= 3 3 = ^ = =
11  . . . . .  

E
< J k =
■ t d - c t r
d
r
N 4 ~ - j — J  
/
- # U L J — *- и . £ ф = Ц
J .    J — i
r
w   *
Dm
c?-
су
ғ
I T
^ -   П
 
:
/J ? U  
-  
:

l ) 7 l
ч > * -   *'■
ч
J  
>
>. 
.  
j d
-
Ьг 
J-
1
=f = * T \
i i
p g   '   r  
w-
У Ь - ' с + с  
e ‘
П
■J— f J
f
  P  Г  
Г '
Ц
, .   ^  
^ 4
t = H
У  b - |

э ^ - f -

?  i b i
_
__ ■

ч
d*
JP
7 t
^

Trp.
Sax.
Tr-nes
Drm.
D-ra
Synth.  I
Gtr.
Pno. 4
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.
Bass
---
ф
ia=c— - — t
Ш Ф Ғ
eg   e g g
-r  br T ~ ^
r—
------
Mb—j-----------
ТГ 
1
4
----------- J 
>
t» 
a-
----------
К
&•
 
. . .
4-
,. d . 
_..f _.
- J X k   4- JT3  y - 4 J 7 1   fTJ
-----
J = \
= J 4
-J
 
J

^
  .  ..
= = t = 4 4
-*----- J----
=3=

J
=
p p
= —
3  -   J-  -

J
- p p - R
<Фғ=\
Eb
- л ) 
,
Eb
Eb
F
L
t i =
T  
r
r K
 
-

P 7 I 
=^ 
P7 |'
Ff —
__
У / —
г

1

__
T
 С  г С С— r --brr;
eF  *  PI
Л   J  bf,
P f = # - F  
:
Ь р т --г
В ? т ғ -
r r   rC r
= F # - -
Г  br r-
w   m
  m
Т Г  
r  
-
- r t r - "
75
t =

J.
4 —
*-
к

I p "  
- —
[ - „ .  . r n   Л 1
t o
*
= f E k p =
|- L s = T >
= ш
= Ш
г 
1
 
1
  '  г  г
!
J T l   >TR -
J 
..y  . .
/ Г р   - J - -
-4 — :-----
Ф----   -m
J — - Ғ ® 3 -
Г Г
у 
' у .......

 
- Г ^ Э -   1
ф
 
*
-
p
= C - - J - -
< A r - ......-
Т   J .
p

-
u
F
U  

 
-j
ғ7
1,-J- 
bJ-
G7 
С-9
—\--------------—
&
F
ғ
--------- 1—
1
i h
*"  p 7 1 "  
и — — -
h  
г   И
I

Р  7  1  '  J 

j -  
:

р  71 —
—I--------- 1
-------
—н--------j -------

P 7 T -  
I
# L -
= = ы
....
.............. "
r  
 

y t \   •  р » Т
г ........r - - f f -
S :
r - 
r  ■
 -j j
 

r - 
r -  - - N
[ ^ у -  
-
unis.
d -
f   Г  Г  fr 
i r f   r t - f   г-
*
%
J - y -  
-
Ф = X £
unis.
i l l ?   =
 
г  г  Г  i-
Г Г   Г ^ Г -Г -
$
W t--------------------
г  Г  Г  Г  г  г-
-Г-...

'—1--- 1
—1—1-----
г   г   г  Г г ? я
\—  
j  
f,-*
*
.—
*
- н — Г  l—Lj..
г - 
Г 
р ]т —
*—
*
------

V'
= = t t
Drm.
D-ra
Synth.  I
Gtr.
Pno.
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.

Drm.
D-ra
Synth.  I
Gtr.
Pno. <
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.
Г.. 

/ П   Л 1 - j j  J  x)Ji
г'Г  ГГ'  г
-JT^-Д З - - J S r ^ Z
д
а
-4-f-
j
 
j-
==*^==^
-1
----
«г 
ё  --
—J-----
J
----- «r 

 

*--  -
Л  J
J  •  'Д....
-U
--
JrJ—
"jnn-KT  ' r n , r j ;
-j.  J  J  J ЛУ
--- *---

 
0
W
  - -ф 
9
p Q j
*  l)7l 
p f - f p T
*  i> 7T~~
гг-г^---
m   к 1 т - д -
V b ^ f- ў -

ё-яг-g я1ш
T T J t f -
-  
ф
*   J ф*  0-

r r r t f f
:-P£f^gf:
I I » .  
r  trrfr -rr  Г ff-ғ—
-

!

rt-f-T-T 
n
кутг Г  PI
■ьь Г p  f
ГГ?**
 
-
H = = H d d 4
гГ-гГ-Г-^


-----
А-
-i 4  
. 
к
-!--1


r. 
Г  f
^ -------- a.
Г 1  Г LLTd
г

г л
r .  r  J>

Тгр.
Sax.
Тг-nes
Drm.
D-ra
f —
]
i, 
"" 
' 
тЬ,—   ............
..............
-------------------------
1
  -  t
--'1
 
-1
- J - b
-------------------------
К
S P
  у Л
4
Д
4 3 1
j n   , m
T = = j3 3 = H 3 =
j  

4

* -l

*1
-------
II 
1 
*7
j— j — j  
Г Р
  Г Р
^----------9
-------
- f p - f p -
/  ■

  ■
  -  Л 
1
-------


4
..Г
1
\ _ r v
  Г Т ]
II 


1
К
--------- L1— --------

J l —
9
---- J-  J  J  -  J..
L ,  
i -   j —
r
i
7 ^
-------------------------
U | 


m
Fm
utr-i------ :
----------
I T  
( i - -
 
-
Г  
• * —
^
.  '
5X-Z1Z
---------------------
-------------------------
[ - ^
-  
-
--------------------------
w
-
V  tf
X
__________
_____
w —
y v
-------------------------
b. 
-  
- -   —
1
5*
-------------------------

r
k v  

- 
к
Gtr.
Pno. <
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.

Тгр.
Sax.
Тг-nes
Dmi.
D-ra
Synth.
Gtr.
Pno. <
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.
L>--------
=Г..
Я
f
>
-
>-
fe---------
И—l-^J-
к
11
P
1 1
Ш ГО-
[г  г
jTl .p-
1=
4-[jn  ли]
it
и
--j-f=F?=+-
V"  T
=(3^=
pj  J"' ---»--
=&=±
=*¥==
.* ..
0  
4
=й2=
¥
-4--
к
к
J- J’ 
4
■J-J 
J  JT-J. J- J.--1 
J  J  J ■
\  ъ
U*=
Fm
Eb
Fm
: w .  
#r : 
Sr. ., 
Fm
Fm
Fm
W--s-
  Г1 r ^ H
Fm
P -V t- NN>^F=
L- P-~-h-
Fm

bo»
*  i> * -
v^-H?--------
г м  
-
div. Fm

>.  1
 r »
[
Fm
>-
у—ТГТ-Н
^ ь = =
Ь-A-  - 
1
div.
*  V
1— —
i=^T Т~Г ь
>-
f
и*-*-.
W--
 - f  r  ь»
^
15^
Г
-f-M
*-
  ' ь«... P'  p b|» ■
— 1
г  г  т
'r  -  -•:-=!

FI.
Тф.
Sax.
Тг-nes
Drm.
р
в
е
ш
ш
j B
E t
И *
д
а
ЭЕ
-
д
а
в
ш
г
D-ra

Syntli.
Gtr.
щ
Eb  Ebmai
Eb7
Fm7
ВЬ.9
Cm7
AWiBb7
Pno.
i
unis.
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.
¥
Ш

FI.
Тгр.
Sax.
Тг-nes
Drm.
D-ra
s
M
m
ш
к_____ Г П
Б
т
3 = 3

-----------
ё
Synth, 
j
т т т
Cm
E^mai
Eb7
Fm7
ВЬ.9
Cm7
F7
Gtr.
Pno.<
Vln.  I
Vln.  II
m
Via.
Vc.
Bass
m
l i f e
Ш

ш
Тгр.
Sax.
'Гг-nes
Dmi.
D-ra
m
r
m
/
Ш-
m
m
p i
, m   *j~p
i
EE
m
m
m
m
5 Э - Ш
»p-m
A^inai 
B^7
Cm7
Gtr.
Pno.  j
4-
£
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.
/ ;;..
Ғ'
s

Тгр.
Sax.
Тг-nes
Dnn.
D-ra
Gtr.
Pno.<
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.
-^L Ь L

1- 
t
*):,k 
I' 
J-  =
J—

J-.
---
E ^ =
H
  vQl
г

4-
r . 
.  . 
..; 
-JH-Ш
-j-j—J—>|-j—
gL
-d
k = f =^р--J--

4
= ^ =
r
W
--j--

*

----- J-----
1 Pi3 1 F~P
----
J
5 ^^T-tr—r
J. J  л
-*Q—I
Ш
. J,:-4 J_-^L№   »'  JJ  J JJ 
i   1 *   J

Ii 0*--------
Ю т  
-
u------  -J-бЬ--------
V
1 - -  
ш
~
  -
\ * r r ^
+
-
-J1*
-'j'
\ ' Ф & =
-^5--------
i r 1 - -
_l
----------
-1
----
-----
p 1/ gl-
------------------
к
-&■
----

Тгр.
Sax.
Тг-nes
Dnn.
D-ra
m
/
Ш
ЩЩ
/
-i— h
B
:
E E
Ш
- j X L
~w----- w~
m
m
з Ш
solo
=EE
m
m
m
Т Г
/
Syntli.  j
Eb
A^mai  B^7
C7
Gtr.
Eb
f =
r
f =
r ^ T -
Pno.<
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.
Ф
m

......
  —   ...
------ p J = M
— 1
-  -
<

к
С , ,  
J P
У
1
'1  1
------- *—
z g U
3 3 :
Г  


-- 
--------------
□ = №
Ф
 
«
=
И
»

- Ф
-
--------
*- 
- ~ J -
=
г а =
щ
= Щ
- Щ
^   ...
^ J =
3 =
r
^
4
l
h
J  
.   J " J
M
  Л  
-
,!V  
>
*  —
г 

r ■
*  
* ■  
m   -
V  "♦*'
....
L f a '
~  
'  -
Abmai  B^7
K
--------*
----
c7
V
F
--------------------
 
Л  
-
Г —
P - - - 4 - I  
-J.
Г
Р
Г
'
-p..  r

- f ^ —
p
-

j

\ h \
 
-
[ & Л  
-
h f . i
 
■ . . 7 - 4
—  
i >
----------------------
[ L T *
4S-H----------------------
!*■ 
^
-p- 
f^ -y -jr
---
Тгр.
Sax.
Тг-nes
Dnn.
D-ra
Synth.  {
Gtr.
Pno. <
Vln.  I
Vln.  II
Via.
Vc.

N.  Nazrullayev  she ’ri
YURTIM  -   YURAGIM
q o ‘sh iq
U.  Jalolov  musiqasi
Trumpets
Saxophones
Trombones
Drums
Synthesizer  |
Guitar
Canto
Piano {
Bass guitar
--.■-«j 
J " " ] = д а д =

(C

J
\ =
i

^ = T -  
-
- i Q —
e
=
e
Л Л Л
Д ~ д р } '
>-
J
* —

>

------
1—
r ' 
 
>■
■■ 
- 0  

  '  ■
  ■
  ■

 
>
l ~ h i   b rit
>-
i
*  
*>
4 H
 
у
 e r r
Em7
Em7
F^9
7
* V *  *   f * l
^  
" S s s ^ -
ҒЙ9
7
b
=  y Q
Em7
Em7
B+9
7
u
М Ц
р
=
-  
.
1___1 
U
к з 4
р 1'Q
  ~ D ~
U  
L I T
□ Г   L J ~ ' " L F D   1
j M
y - r   ■
i - k —  
— j
j—
i--------------------------
,

/
#  
'
^  
.....
.....■ :
g   J
- F —
-
с
^ ----------------------
»•—
  ■
  |-js-
& -------------
^ ----------------
L . -  
- N
1
I
t
ш
ш
= s
Ш
г
о
в
в
m o -
ш
Dmi.
Synth,  j
т
F
В+9
7
Em7
Em7
Ғ#9
7
Ғ#9
7
Ғ#9
Fin
Gtr.
Cnt.
Pno.
= ^ =
■ U - - U


IJ-L '  1 L i
m
¥

Drm.
Synth.
Gtr.
Cnt.
Pno.
Bass
Drm.
Synth.
Gtr.
Cnt.
Pno.
s
Щ
Ш
т
~ii 
д 
3
  ... 

zmz
i-d

U-J
^ f i =
e
|
нЭя&
ГП 
1
—1
p—]--■ 
j
 
=H---J- 
>-
>-
>-
>-
>-
>

0
>■

B+9
E9 

.6 
^
E9 

.^..
E9 
6  ^
Em7
Am 6


Download 104.09 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling