Tuzuvchilar: Ma’ruza qismi


Download 5.88 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/25
Sana20.04.2017
Hajmi5.88 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

 
Fizika majmua (Mexanika) 
 


 
Fizika majmua (Mexanika) 
 

Tuzuvchilar: 
 
Ma’ruza qismi  
 
 
 
 
 
Atamuratov A.E. 
 
Amaliy mashg’ulоtlar qismi  
 
 
 
Ruzimov K. M. 
 
Labоratоriya ishlari qismi     
 
 
 
Asatоva U. P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fizika majmua (Mexanika) 
 

Mundarija 
 
Namunaviy dastur_________________________________________________ 4 
Sillabus__________________________________________________________ 12 
Nazariy materiallar________________________________________________ 22 
Prezentatsiya_____________________________________________________ 120 
Glossariy      _____________________________________________________  136 
Tarkatma materiallar______________________________________________ 137 
Amaliy mashgulоt uchun masalalar  _________________________________  140 
Labоratоriya mashgulоtlari tavsifnоmalari ___________________________  144 
 
 
 

 
Fizika majmua (Mexanika) 
 

 
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
 
 
 
 
Рўйхатга олинди: 
 
№  БД-5140200-3.01 
 
201__йил “___” ____ 
 
Олий ва ўрта махсус таълим 
вазирлиги 
_______________________ 
 
201__йил “___” ____ 
 
 
МЕХАНИКА  
 
ФАН ДАСТУРИ 
 
 
 
Билим соҳаси:         100000 – Гуманитар 
 
 
Таълим соҳаси:       140000 – Табиий фанлар 
 
                                   
 
Таълим йўналиши: 5140200 – Физика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОШКЕНТ – 2016  
 

 
Fizika majmua (Mexanika) 
 

Университет: Мирзо  Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 
Факультет:     Физика факультети 
Фан номи:       Механика ва молекуляр физика 
Тузучилар:     Турсунметов К.А. – Яаримўтказгичлар ва поломерлар физикаси 
кафедраси  профессори, физика – метематика фанлари доктори.   
 
Кириш 
 
  Ушбу 
дастур 
механиканинг 
асосий 
ҳодисалари, 
қонунлари, 
қонуниятларини  ўрганиш,  уларнинг  техникада  ва  ҳаётда  қўлланиши, 
табиатдаги механик жараёнларни ҳаётга таъсирини қамрайди.    
 
АСОСИЙ ҚИСМ 
 
Фаннинг назарий машғулотлари мазмуни 
 
Механика  фани.  Фаннинг  вазифаси.  Фанининг  физиканинг  бошқа 
бўлимлари  билан  боғлиқлиги.  Фанни  ўрганишдаги  муаммолар,  услубий 
кўрсатмалар.  Фанни  ўрганишда  электрон  дарсликлар  ва  мультимедиялардан 
фойдаланиш.  Интернет  тизимидан  фойдаланиш  ва  улардан  олинадиган 
маълумотларни 
ўрганиш 
хусусиятлари. 
Предметлараро 
боғланиш. 
Механиканинг физиканинг бўлимлари ва бошқа табиий фанларни ўрганишдаги 
роли. Баҳолаш мезонлари.  
 
Кинематика 
 
Механик ҳаракат. Фазо, вақт, саноқ системалари ҳақида тушунча. Тўғри 
чизиқли ҳаракат. Тўғри чизиқли текис ҳаракат. Тўғри чизиқли текис ўзгарувчан 
ҳаракат.  Эгри  чизиқли  ҳаракат.  Айланма  ҳаракат.  Юқорига  тик  отилган 
жисм  ҳаракати.  Горизонтал  ва  горизонтга  қия  отилган  жисм  ҳаракати  ва 
уларнинг ҳаракат тенгламалари. 
 
Динамика 
 
Жисмларнинг  ўзаро  таъсири.  Куч.  Кучларни  ўлчаш.  Кучларни  қўшиш. 
Нуқтага  таъсир  этувчи  кучларнинг  мувозанат  шарти.  Ньютон  қонунлари. 
Ньютоннинг  I  қонуни.  Масса.  Ньютоннинг  II  қонунининг  умумий  кўриниши. 
Ньютоннинг  III  қонуни  ва  унинг  тадбиқи.  Жисмларнинг  эркин  тушиши. 
Вазнсизлик.  Ўта  юкланиш.  Жисмнинг  эркин  бўлмаган  ҳаракати.  Импульс.  Куч 
ва  жисм  импульси.  Импульс  сақланиш  қонуни.  Ўзгарувчан  массали  жисм 
ҳаракати. Мешчерский тенгламасини келтириб чиқариш. 
 
 
 

 
Fizika majmua (Mexanika) 
 

Иш ва энергия 
 
Кучнинг  иши.  Ф.И.К.  Деформация.  Энергия  турлари.  Деформация 
потенциал  энергияси.  Кинетик  энергия.  Жисмнинг  тўлиқ  энергияси. 
Энергиянинг  сақланиш  қонуни.  Тўлиқ  ноэластик  ва  эластик  тўқнашишлар. 
Ернинг  тортиш  майдонида  жисмнинг  потенциал  энергияси.  Инерциал  саноқ 
системалари.  Ноинерциал  системада  жисмнинг  ҳаракати.  Айлана  ҳаракат 
қилаётган системада инерция кучлари. 
 
Ишқаланиш кучлари 
 
Ишқаланиш  турлари.  қовушоқ  ишқаланиш.  Стокс  формуласи.  Қуруқ 
ишқаланиш. Сирпаниш ишқаланиш. Думаланиш ишқаланиш. 
 
Ноинерциал системада жисмнинг ҳаракати 
 
Ноинерциал  системада  жисмнинг  ҳаракати.  Бурчак  тезлик  ва  чизиқли 
тезлик векторлари орасидаги боғланиш. Айланма ҳаркат қилаётган системада 
жисмга  таъсир  этувчи  инерция  кучлари.  Кориолис  тезланиши  ва  кучи.  Фуко 
маятниги. Бэр қонуни. 
 
Қаттиқ жисмларнинг айланма ҳаракати 
 
Қаттиқ  жисмнинг  илгариланма  ва  айланма  ҳаракати.  Қўзғалмас  ўққа 
эга  бўлган  жисмнинг  мувозанат  шарти.  Жисмнинг  қўзғалмас  ўқ  атрофида 
айланма    ҳаракат  қонуни  ва  унинг  тенгламаси.  Импульс  моменти.  Оғирлик  ва 
инерция марказлари уни аниқлаш усуллари. Қаттиқ жисм инерция марказининг 
ҳаракат  қонуни.  Штейнер  теоремасининг  тадбиқи.  Айланма  ва  илгариланма 
ҳаракат  қилаётган  жисмнинг  кинетик  энергияси.  Эркин  айланиш  ўқлари. 
Гироскоплар. Эркин гироскоп ўқининг ҳаракати. Гироскопик кучлар.  
 
Деформация 
 
Деформация.  Деформация  турлари.  Пластик  деформация.Эластик 
жисмлар. Гук қонуни. Эластик деформация (чўзилиш ва сиқилиш). Деформация 
формуласи  ва  графиги.  Деформация  энергияси  ва  энергия  зичлиги. 
Мустаҳкамлик чегараси ва мустаҳкамлик запаси. 
 
Бутун олам тортишиш қонуни 
 
Тортишишнинг  потенциал  энергияси.  Коинот  меҳаникасининг  асосий 
қонунлари  ва  унинг  исботлари.  Ер  йўлдоши  ва  космик  аппаратларнинг 
ҳаракати. I,II,III космик тезликлар. 
 

 
Fizika majmua (Mexanika) 
 

Суюқлик ва газлар ҳаракати 
 
Модданинг  агрегат  ҳолатлари.  Суюқликнинг  стационар  оқиши.  Идеал 
суюқлик  зарраси  учун  динамиканинг  асосий  қонуни.  Бернулли  тенгламаси. 
Суюқлик  ёки  газ  оқимининг  жисмга  таъсири.  Рейнольдс  сони.  Торричелли 
формуласи. Магнус эффекти.  
 
Тебранма ҳаракат 
 
Даврий  жараёнлар.  Гармоник  тебранма  ҳаракат,  унинг  параметрлари. 
Амплитуда, частота, тебранишлар даври тушунчалари. Математик маятник 
ва  унинг  кинематикаси,  динамикаси.  Математик  маятник  қонунлари.  Физик 
маятниклар,  турлари,  уларнинг  ҳаракат  тенгламалари.  Пружинали  маятник, 
унинг  ҳаракат  тенгламаси,  тебраниш  қонуниятлари.  Кёнинг  теоремасининг 
тадбиқи.  Хусусий  тебранишларда  энергиянинг  ўзгариши  ва  унинг  графиги. 
Сўнувчан  тебранма  ҳаракат.  Сўниш  декременти.  Мажбурий  тебранишлар  ва 
унинг  ҳаракат  тенгламаси.  Резонанс.  Тебранишларни  қўшиш.  Биение 
(титраш). Ўзаро перпендикуляр тебранишларни қўшиш. Лиссажу шакллари. 
 
Тўлқинлар 
 
Тўлқин  тушунчаси.  Кўндаланг  ва  бўйлама  тўлқинлар.  Тўлқин  сирти  ва 
фронти.  Торнинг  тебраниши.  Ясси  синусоидал  тўлқин.  Тўлқин  ҳаракат 
энергияси. Тўлқин энергияси оқими.Умов вектори. Тўлқин интенсивлиги. Тўлқин 
интерференцияси.  Турғун  тўлқин.  Товуш  ва  унинг  табиати.  Акустика 
элементлари.  Товуш  параметрлари:  кучи,  баландлиги,тембри.  Товуш  босими. 
Товуш  интенсивлиги.Товуш  кучи  (қаттиқлиги)  бирликлари:  белл  ва  децибелл. 
Допплер  эффекти.  Ультратовуш  ва  уни  ҳосил  қилиш  усуллари:  пьезоэффект, 
магнитострикция. Ультратовушнинг қўлланилиши. 
 
Амалий машғулотларни ташкил этиш бўйича тавсиялар 
 
 
 
Амалий  машғулотларни  ташкил  этиш  бўйича  кафедра  профессор  -
ўқитувчилари  томонидан  кўрсатма  ва  тавсиялар  ишлаб  чиқилади.  Унда 
талабалар  асосий  маъруза  мавзулари  бўйича  олган  билим  ва  кўникмаларини 
амалий  масалалар  ечиш  орқали  янада  бойитадилар.  Шунингдек,  дарслик  ва 
ўқув  қўлланмалар  асосида  талабалар  билимларини  мустаҳкамлашга  эришиш, 
тарқатма  материаллардан  фойдаланиш  орқали  талабалар  билимини  ошириш, 
масалалар ечиш ва бошқалар тавсия этилади. 
 
      Изоҳ:  Ишчи фан дастури ни шакиллантириш жараёнида ишси ўқув режада 
мазкур  машғулот  турига  ажиратилган  соат  ҳажмига  мос  ишлар  танлаб 
бажарилади 
 
 

 
Fizika majmua (Mexanika) 
 

Амалий машғулот мавзулари 
 
1. Кинематика. 
2. Динамика. 
3. Қаттиқ жисмнинг айланма ҳаракати. 
4. Гармоник тебранма ҳаракат  
5. Механик тўлқинлар. 
 
Лаборатория ишларини ташкил этиш бўйича кўрсатмалар  
 
Талабалар  лаборатория 
ишларини 
бажариш  жараёнида  механик 
жараёнлар,  ҳодисалар,  уларнинг  қонуни  ва  қонуниятларини  чуқурроқ 
ўрганадилар. Ўлчаш, физик катталикларни ўлчаш ва аниқлаш, уларнинг ўлчаш 
хатоликларини ҳисоблаш бўйича амалий кўникма ва малака ҳосил қиладилар. 
 
Лаборатория ишларининг тавсия этиладиган мавзулари: 
 
1. Аналитик тарозида ишлашни ўрганиш. 
2. Эластик тўқнашишда импульс сақланиш қонунини ўрганиш. 
3. Ғилдиракнинг инерция моментини аниқлаш. 
4. Қаттиқ жисмнинг зичлигини гидростатик тортиш усулида аниқлаш. 
5. Обербек маятниги ёрдамида айланма ҳаракат динамикасининг асосий  
 қонунини ўрганиш.  
6. Эластиклик модулини чўзилишдан аниқлаш. 
7. Эластиклик модулини эгилишдан аниқлаш. 
8. Математик маятник ёрдамида оғирлик кучи тезланишини аниқлаш. 
9. Физикавий маятник ёрдамида оғирлик кучи тезланишини аниқлаш.  
10. Трифиляр маятник ёрдамида жисмнинг инерция моментини аниқлаш ва  
Штейнер теоремасини текшириш. 
11. Силжиш модулини буралишдан аниқлаш 
12. Товуш тўлқинининг ҳавода тарқалиш тезлигини турғун тўлқин методи  
билан аниқлаш. 
13. Товуш тўлқинининг ҳавода тарқалиш тезлигини интерференция методи 
билан аниқлаш. 
14. Максвелл маятнигининг ҳаракатини ўрганиш. 
15. Тебранишларнинг сўнишидан думаланиш ишқаланиш коэффициентини  
 аниқлаш (Лебедев маятниги).  
16. Тебранишларнинг сўнишидан думаланиш ишқаланиш коэффициентини  
 Максвелл маятниги ёрдамида аниқлаш. 
 
     Изоҳ:  Талаба  рўйхатда  келтирилган  лаборатория  ишларидан  семестр 
давомида  8  -10  та  лаборатория    ишларини  ўқитувчи  тавсияси  асосида  
бажаради. 
 

 
Fizika majmua (Mexanika) 
 

 
Мустақил ишни  ташкил этиш шакли ва мазмуни. 
 
Талаба  мустақил  ишни  тайёрлашда  муайян  фаннинг  хусусиятларини 
ҳисобга олган ҳолда қуйидаги шакллардан фойдаланиш тавсия этилади: 
  Амалий машғулотларига тайёргарлик; 
  Лаборатория машғулотларига тайёргарлик;  
  Дарслик ва ўқув қўлланмалар бўйича фан боблари ва мавзуларини ўрганиш; 
  Тарқатма материаллар бўйича маърузалар қисмини ўзлаштириш; 
  Махсус адабиётлар бўйича фанлар бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш; 
  Талабанинг  ўқув  –  илмий  –  тадқиқот  ишларини  бажариш  билан  боғлиқ 
бўлган фанлар бўлимлари ва мавзуларни чуқур ўрганиш; 
  Фаол 
ва 
муаммоли 
ўқитиш 
услубидан 
фойдаланиладиган 
ўқув 
машғулотлари; 
  Масофавий (дистанцион) таълим. 
 
Изоҳ: Талаба рўйхатда келтирилган лаборатория ишларидан  
семестр  давомида  8  -10  та  лаборатория    ишларини  ўқитувчи  тавсияси  асосида  
бажаради. 
 
Тавсия этилаётган мустақил ишларнинг мавзулари 
 
1.  Векторлар.  
2.  Механик ҳаракат тректораясини ва эгрилик радшусини аниқлаш 
3.   Циалковский тенгламасини келтириб чиқариш  
4.  Қўзғалмас ўққа эга бўлган жисимнинг мувозанат шарти.  
5.  II ва III космик тезликларни келтириб чиқариш.  
6.  Жисмларнинг инерция моментларини хисоблаш. 
7.  Деформация. 
8.  Кёнинг теоремаси ва унинг тадбиқи. 
 
Фойдаланилган адабиётлар  
Асосий адабиётлар  
 
1. Jearl Walker. Fundamentals of fhysics. 2007. CERN.    
2. Стрелков С.П. Механика. –Москва: Наука, 2011. – 361 бет. 
3. 
Сивухин Д.П. Умумий физика курси. 1 – том. Механика., 
Москва Наука,    2010. – 520 бет.   
4. Турсунметов  К.А.,  Далиев  Х.С.  Механика  1  –  қисм.  Тошкент:  Университет, 
2000. – 62 бет.   
5. Чертов  А.  Воробьев  А.  Умумий  физика  курсидан  масалалар  тўплами. 
Тошкент: Ўзбекистон, 1988. – 603 бет. 
 
Қўшимча адабиётлар 

 
Fizika majmua (Mexanika) 
 
10 
 
1.  Аҳмаджонов О.И. Физика курси. Механика ва молекуляр физика. 
Тошкент: Ўқитувчи, 1985. – 144 бет.  
2.  Хайкин С.Э. Физические основы механики. М.: Наука, 1971. – 534 бет.  
3.  Зайдель И. Элементарные оценки ошибок измерений М.: 1959. – 231 бет.  
4.  Волькенштейн С.В. Умумий физикадан масалалар тўплами. Т.: Ўқитувчи, 
1971. – 464 б.  
5.  Назиров Э.Н. ва бошқалар. Механика ва молекуляр физикадан практикум. 
Т.: Ўзбекистон, 2001.- 222 бет. 
6.  Стрелков  С.П.  ва  бошқалар.  Умумий  физика  курсидан  масалалар 
тўплами. Механика. Тошкент: Ўқитувчи, 1981. – 231 бет.  
7. 
Турсунметов  К.А.  ва  бошқалар.  Умумий  физика  курсидан  практикум. 
Механика. Университет. Т.: 1998. – 140 бет. 
 
8.  Турсунметов  К.А.,  Маҳсудов  В.Ғ.,  Шералиев  С.С.,  Турғунбоев  Ф.Ю. 
Механик тебранишлар. Университет. Т.:  2014. – 199 бет.  
 
 
Интернет манбалари 
 
1.  httр: //WWW.
RSL
.
RU
/;  
2.  httр: //WWW.
MSU
.
RU
/;  
3. 
httр: //WWW.
NLR
.
RU
/; 
 
4. 
http://www.hordwareandlysis.com/
 
                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fizika majmua (Mexanika) 
 
11 
Тушунтириш хати 
 
Дастур матнидаги белгиланишларга Изоҳ: 
 
  
Курсив 
 
Хорижий  дастур  ва  адабиёт  билан  мос 
келадиган мавзулар қисми. 
 
 
Қорайтирилган   
Хорижий 
дастур 
ва 
адабиёт 
орқали 
киритилган янги мавзулар. 
 
 
Таги чизиқли 
– 
Ўқитиш 
кетма-кетлиги 
ўзгартирилган 
мавзулар. 
 
 
 Ўзгариш 
киритилмаган 
– 
Сақланган мавзулар. 
 
 
 
Фан  дастури:
 
David  Halliday,  Robert  Resnick,  Jearl  Walker. 
Fundamentals  of  Physics    Extended,  USA.2014,  дарслигига  мос  равишда 
тузилган.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fizika majmua (Mexanika) 
 
12 

 
Fizika majmua (Mexanika) 
 
13 
Syllabus 
 
1.OTMning nomi va joylashgan manzili Urganch: davlat universiteti,  
Al-Xorazmiy ko'chasi, 14- uy 
Kafedra: "Fizika" 
Fan nomi: “Mexanika” 
Bilim sohasi:      100000 – Gumanitar soha 
Ta'lim sohasi: 110000-Pedagogika 
Bakalavr mutaxassisligi: 5140200 – Fizika 
Kurs: 1 
Semestir: 1 
Umumiy soat:        288 
Auditoriya soati:    144 
Ma'ruza soati: 
  54 
Amaliy mashgulotlar:    36 
Laboratoriya:                54 
Mustaqil ishlar soati:   144 
2.2.1.Atamuratov Atabek Egamberdiyevich Al- Xorazmiy nomidagi Urganch Davlat universiteti 
"Fizika" kafedrasi dotsenti, f.-m.f.n. 
2.2.Bog’lanish uchun telefon: +99894-117-18-63; 
2.3. Elcktron pochta: atabek.atamuratov@yahoo.com 
2.4.1Imiy qiziqishlari: nazariy fizika, yarimutkazgichlar fizkasi  
2.5. Ilmiy maktabi: 13.00.02.- YArimutkazgichlar fizikasi. Ilmiy maslahatchi f.-m. f d, prof. 
A.Yusupov 
2.6.Qo'shimcha ma'lumotlar:  
2003 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Iste'dod» jamg’armasi grantining sovrindori 
bo'lishga erishdi. Bir necha bor innovatsion g'oyalar, loyihalar, ishlanmalar xududiy va Respublika 
ko'rgazmalari ishtirokchisi. Bir nechta chet el va davlat grant va loyixalarda katnashgan.  
3. 3.l.O'tkazilishi joyi va vaqti: 1-semestr dars jadvaliga asosan. 
3.2. Individual Jadval asosida ishlash vaqti: 
seshanba 1400 – 1700 
payshanba1400 – 1700 
4. 4.1.O’quv fanining; boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqligi (prerekvizitlari): 
Matematik taxlil, extimollar nazariasi, differensial tenglamalar.  
5. O’quv fanining tavsifi. 
5.1.O'quv fanining yo'naltirilganligi(postrekvizitlar): 
Mexanikada organiladigan xodisalar deyarlik umumiy fizikaning boshka hamma bolimlarida 
kollaniladi. Shu sababli bu fan umumiy fizikaning organishdagi dastlabki fandir.  
5.2 Maqsadi: 
Mехanika fanining maqsadi jismlar va jismlar sistеmasining harakatini asоsiy qоnun va 
qоnuniyatlarini o`rganishdan ibоrat. Uning vazifasi tabiatda bo`ladigan mехanika hоdisalardan 
bоshlab murakkab tехnika sistеmalarda bo`ladigan murakkab harakatlarni o`rganishdan, asоsiy fizik 
qоnunlarining mazmuni, ma’nоsi va ularni qo`llanishini o`rganishdn ibоratdir. 
5.3.Vazifalari: 
Mehanika qоnunlarning tехnikada va turmushda bo`ladigan masalalarni еchishda qo`llanilishini, 
fizik tajribalar asоsida mехanika qоnunlarini o`rganish, mехanik kattaliklarni SI va SGS o`lchоv 
sistеmalarida ifоdalash va taqqоslashni o`rgatishdan ibоratdir 
5.4.O’quv fanining mazmuni: 
 
Fanning nazariy mashg`ulоtlari mazmuni 
Mехanika  fani.  Fanning  vazifasi.  Fanining  fizikaning  bоshqa  bo`limlari  bilan  bоg`liqligi. 
Fanni  o`rganishdagi  muammоlar,  uslubiy  ko`rsatmalar.  Fanni  o`rganishda  elеktrоn  darsliklar  va 

 
Fizika majmua (Mexanika) 
 
14 
multimеdiyalardan fоydalanish. Intеrnеt tizimidan fоydalanish va ulardan оlinadigan ma’lumоtlarni 
o`rganish  хususiyatlari.  Prеdmеtlararо  bоg`lanish.  Mехanikaning  fizikaning  bo`limlari  va  bоshqa 
tabiiy fanlarni o`rganishdagi rоli. Bahоlash mеzоnlari.  
Kinеmatika 
Mехanik  harakat.  Fazо,  vaqt,  sanоq  sistеmalari  haqida  tushuncha.  To`g`ri  chiziqli  harakat. 
To`g`ri  chiziqli  tеkis  harakat.  To`g`ri  chiziqli  tеkis  o`zgaruvchan  harakat.  Egri  chiziqli  harakat. 
Aylanma  harakat.  YUqоriga  tik  оtilgan  jism  harakati.  Gоrizоntal  va  gоrizоntga  qiya  оtilgan  jism 
harakati va ularning harakat tеnglamalari. 
Dinamika 
Jismlarning  o`zarо  ta’siri.  Kuch.  Kuchlarni  o`lchash.  Kuchlarni  qo`shish.  Nuqtaga  ta’sir 
etuvchi kuchlarning muvоzanat sharti. Nyutоn qоnunlari. Nyutоnning I qоnuni. Massa. Nyutоnning 
II  qоnunining  umumiy  ko`rinishi.  Nyutоnning  III  qоnuni  va  uning  tadbiqi.  Jismlarning  erkin 
tushishi.  Vaznsizlik.  O`ta  yuklanish.  Jismning  erkin  bo`lmagan  harakati.  Impuls.  Kuch  va  jism 
impulsi. Impuls saqlanish qоnuni. O`zgaruvchan massali jism harakati. Mеshchеrskiy tеnglamasini 
kеltirib chiqarish. 
Ish va enеrgiya 
Kuchning  ishi.  F.I.K.  Dеfоrmatsiya.  Enеrgiya  turlari.  Dеfоrmatsiya  pоtеntsial  enеrgiyasi. 
Kinеtik  enеrgiya.  Jismning  to`liq  enеrgiyasi.  Enеrgiyaning  saqlanish  qоnuni.  To`liq  nоelastik  va 
elastik  to`qnashishlar.  Еrning  tоrtish  maydоnida  jismning  pоtеntsial  enеrgiyasi.  Inеrtsial  sanоq 
sistеmalari. Nоinеrtsial sistеmada jismning harakati. Aylana harakat qilayotgan sistеmada inеrtsiya 
kuchlari. 
Ishqalanish kuchlari 
Ishqalanish  turlari.  qоvushоq  ishqalanish.  Stоks  fоrmulasi.  Quruq  ishqalanish.  Sirpanish 
ishqalanish. Dumalanish ishqalanish. 
Nоinеrtsial sistеmada jismning harakati 
Nоinеrtsial sistеmada jismning harakati. Burchak tеzlik va chiziqli tеzlik vеktоrlari оrasidagi 
bоg`lanish.  Aylanma  harkat qilayotgan sistеmada  jismga ta’sir etuvchi  inеrtsiya kuchlari.  Kоriоlis 
tеzlanishi va kuchi. Fukо mayatnigi. Ber qоnuni. 


Download 5.88 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling