U. T. Berdiyev, N. B. Pirm atov elektromexanika


  §. Elektr tokidan himoyalash vositalari


Download 12.72 Mb.
Pdf ko'rish
bet28/28
Sana15.12.2019
Hajmi12.72 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

8.2.  §. Elektr tokidan himoyalash vositalari
Elektr  qurilmalami  ishlatuvchi  xodimning  xavfsizligini  ta’minlash 
uchun himoya vositalari qo‘llaniladi.  Ular izolyatsiyalovchi, tusuvchi  va 
saqlovchi vositalarga b o ‘linadi.
Izolyatsiyalovchi  himoya  vositalari  odamni  tok  o ‘tkazuvchi  yoki 
yerga ulangan qismlardan hamda yerdan elektr jixatdan  izolyatsiyalash 
ni ta’minlaydi. Ular asosiy va qo‘shimcha vositalarga bo‘linadi.
Asosiy  izolyatsiyalovchi,  elektrdan  himoyalovchi  vositalar  elektr 
qurilmaning  ish  kuchlanishiga  uzoq  muddat  dosh  berish  va  xodim 
kuchlanish  ta’sirida  bo‘lgan  tok  o ‘tkazuvchi  qismlarga  tegib  ketganda 
uni tok shikastlashidan himoyalash xususiyatiga ega.
Kuchlanishi  1000  V  gacha  b o lg an   elektr  qurilmalarda  bunday 
vositalarga  izolyatsiyalovchi  shtangalar,  izolyatsiyalovchi  va  elektr 
o ‘lchash  ombirlari,  dielektrik  qo‘lqoplar,  izolyatsiyalovchi  dastali
380

chilangarlik  asbobi,  kuchlanish  k o ‘rsatkichlar,  lOOOVdan  katta  kuchla- 
nishli  elektr  qurilmalarda  esa  izolyatsiyalovchi  shtangalar,  izolyatsiya­
lovchi va elektr o ‘lchash ombirlari, kuchlanish ko'rsatkichlari  kiradi.
Qo‘shimcha  izolyatsiyalovchi,  elektrdan  himoyalovchi  vositalar 
elektr  qurilmaning  ish  kuchlanishiga  uzoq,  muddat  dosh  bcra  olmaydi 
va  bu  kuchlanishda  odamni  tok  shikastlashidan  himoyalashga  qodir 
emas.
1000  V  gacha  kuchlanishli  elektr  qurilmalarda  bunday  vositalarga 
dielektrik kalish  va poyandozlar,  izolyatsiyalovchi taglik  va  yopqichlar, 
1000  V  dan  katta  kuchlanishli  elektr  qurilmalarda  esa  dielektrik  qo‘1- 
qoplar,  ko'njli  kalishlar,  poyandozlar  hamda  izolyatsiyalovchi  tagliklar 
kiradi.
Izolyatsiyalovchi shtangalar uch to ‘rtta bo‘ladi:  operativ shtangalar- 
ajratkichlami  uzish,  himoyalovchi  yerga  ulagichlami  q o ‘yish  operat- 
siyalari  uchun;  o ‘Ichash  shtangalari-kuchlanishi  boMgan  qurilmalarda 
o ‘lchash  operatsiyalarini  bajarish  uchun;  ta’mirlash  shtangalari-kuchla- 
nishi  bo‘lgan  qurilmalarda  oldini  olish,  ta’mirlash  va  chilangarlik 
ishlarini bajarish uchun.
8-3- Rasm.  Izolyatsiyalovchi  shtanga:  1 ,2   - ishlaydigan va izolyatsiyalovchi qismlar,
3  - cheklovchi halqa, 4-dasta
Shtanga  (8.3-rasm)  ish  va  izolyatsiyalovchi  qismlardan  hamda 
dastadan  iborat.  Shtangani  faqat  mutahassis  xodim  ishlatishi  mumkin, 
ish  jarayonida  shtanganing  cheklovchi  halqasidan  yuqoridagi  izolyat­
siyalovchi qismiga tegish mumkin emas.
Izolyatsiyalovchi  ombirlar  (8.3-rasm)  saqlagichlaming  naychali 
patronlarini kuchlanish mavjud bo‘lgan holda olish va qo'yish,  ajratkich
381

hamda  dastaki  qo‘shgichlami  pichoqlardan  olish,  izolyatsiyalovchi 
yopgichlami  olish  uchun  ishlatiladi  va hokazo.  Ombirlar kuchlanishi  6 
dan  35  kV  gacha  bo'lgan  elektr  qurilmalarda  ishlatiladi.  Kuchlanishi 
1000  V  dan katta b o ‘lgan elektr qurilmalarda ombirlar bilan  ishlaganda 
dielektrik  qo‘lqoplar  kiyish,  saqlagichlar  bilan  ishlaganda  esa  himoya 
ko‘zoynagi taqish kerak.
Kuchlanish  ko‘rsatkicblari  tok  o ‘tkazuvchi  qismlarda  kuchlanish 
bor-yo‘qligini  tekshirish  uchun  ishlatiladi.  Kuchlanishi  1000  V  gacha 
bo‘lgan  elektr  qurilmalarda  bir  va  ikki  qutbli  ko‘rsatkichlardan  (8.4- 
rasm,  a,b)  foydalaniladi.  Ikkala  ko‘rsatkichda  ham  neon  lampaning 
nurlanishi  kuchlanishning  borligini  bildiradi.  1000  V  gacha  kuchlanish 
ko‘rsatkichlaridan  boshqa  himoyalovchi  vositalarsiz  foydalanish 
mumkin.
1000  V  dan  katta  kuchlanishli  elektr  qurilmalardagi  kuchlanish 
ko ‘rsatkichlari (8.4-rasm, v) ish qismi (korpus, ogoxlantiruvchi  lampasi, 
kondensator,  soyalatkich,  kontakt-uchlik)  va  izolyatsiyalovchi  qism 
hamda  ushlash  dastasidan  iborat.  K o‘rsatkich  bilan  ishlayotganda 
operator  dielektrik  qo‘lqop  kiyib  olishi  kerak.  Dielektrik  qo‘lqopdan 
1000  Vgacha  kuchlanishli  elektr  qurilmalar  uchun  asosiy  himoya 
vositasi  sifatida,  1000  Vdan  katta  kuchlanishli  elektr  qurilmalar  uchun 
esa  qo‘shimcha  himoya  vositasi  sifatida  foydalaniladi.  Dielektrik 
kalishlar,  k o ‘njli  kalishlar  va  poyandozlar  faqat  qo‘shimcha  himoya 
vositalari sifatida ishlatiladi.
T o‘suvchi  himoya  vositalari  tasodifan  tegib  ketmaslik  uchun  tok 
o ‘tkazuvchi  qismlami  vaqtincha  to ‘sishga  xizmat  qiladi.  Ularga  k o ‘ch- 
ma  to‘siqlar,  to ‘suvchi  kataklar,  izolyatsiyalovchi  yopgichlar,  vaqtin- 
chalik k o ‘chma yerga ulagichlar va ogohlantiruvchi plakatlar kiradi.
382

8.4- Rasm. Kuchlanish k o ‘rsatkichlari:  a, b  -  1000 V gacha kuchlanishli qurilmalarda, v -  1000 
V dan katta kuchlanishli qurilmalarda;  1  - neon lampa, 
2
 - shchup,  3 ,4  - ko'rsatkicfming 
ishlaydigan va izolyatsiyalovchi qismlari, 5  - ushlash dastasi.
Saqlovchi  himoya  vositalari  faqat  ishlayotgan  xodimni  yorug‘lik, 
issiqlik  va  mexanik  ta’sirlardan  himoya  qiladi.  Ularga  himoya 
k o ‘zoynaklari, qo‘lqoplar, himoya qalpoqlari, montyorlaming muxofaza 
kamari  va shu kabilar kiradi.
8.3. §. Elektr jihoz bilan ishlaganda havfsizlikni ta’minlaydigan 
texnik va tashkiliy tadbirlar
Elektr qurilmalami elektrotexnik xodim elektr qurilmalami ishlatish 
qoidalari  (EQ1Q)  ga  va  elektr  qurilmalami  ishlatishdagi  havfsizlik 
texnikasi  qoidalari  (XTQ)  ga  muvofiq  ishlatadi;  m a’muriy-texnik,  nav- 
batchi,  ta’mirlovchi  yoki  operativ-ta’mirlovchi  elektrotexnik  xodimlar 
esa elektr qurilmalarga  xizmat ko‘rsatishadi.
Elektr  qurilmalarga  xizmat  ko‘rsatuvchi  xodim  ularga  operativ 
xizmat  ko‘rsatadi  va  rcjada  ko ‘zda  tutilgan  yoki  ishdan  chiqqan  jihoz 
bilan  bog‘lik,  bo‘lgan  ta’mirlash  ishlarini  bajaradi.  Operativ  xizmat 
ko‘rsatishga  elektr jihozlami  ko‘/.dan  kechirish,  qo‘ygan  saqlagichlami 
almashtirish,  operativ  almashlab  ulash  kiradi.  Bu  ishlami  bajaradigan 
operativ xizmat ko'rsatuvchi  xodim xavfsizlik texnikasidan yetarli bilim 
va malakaga ega bo‘lishi kerak.
Masalan,  saqlagichlaming  eravchi  qismlarini  almashtirayotganda 
kuchlanishni  uzib  qo‘yish  zarur.  Agar  buning  iloji  bo'lmasa,  bu  ish 
yuklama olingandan  so‘ng bajariladi.  Bunda  1000 V  gacha kuchlanishli
383

elektr  qurilmalarda  ishlaganda  dielektrik  qo‘lqop  kiyiladi,  ximoya 
ko‘zoynagi  taqiladi,  kuchlanishi  1000  Vdan  katta  elektr  qurilmalarda 
esa, bundan tashqari, izolyatsiyalovchi ombirlardan ham foydalaniladi.
Sanoat  korxonalaridagi  nimstansiyalarning  taqsimlovchi  qurilma- 
larida  operativ  almashlab  ulashni  (ajratgichlar,  uzgichlar,  avtomatlar 
yordamida)  navbatchi  yoki  operativ-ta’mirlovchi  xodim  korxonada 
o ‘matilgan  ish  rejimiga  muvofiq  katta  navbatchi  elektrotexnik  xodim- 
ning buyrug'i bilan bajaradi.
Tahlikali  vaziyatlarda  (avariya,  ko‘ngilsiz  hodisa  yuz  berganda) 
almashlab  ulash  ishlarini  yuqori  lavozimdagi  xodimning  buyrug'isiz 
ham bajarishga ruxsat etiladi,  ammo keyin bu  xaqda uni  xabardor qilish 
va  bajarilgan  ishlami  operativ  jum alga  yozib  q o ‘yish  zarur.  Tezkor 
almashlab  ulashni  bajarish  huquqiga  ega  bo‘lgan  shaxslar  ro ‘yxatini 
korxonaning bosh energetigi tasdiqlaydi.
RejaU  oldini  olish  ta’mirlash  ishlari  yoki  baxtsiz  xodisalami 
bartaraf qilish  bilan  bog‘liq  ta’mirlash  ishlarini  amalga  oshirish  uchun 
xavfsizlikning  texnik  qoidalari  talablarini  qanoatlantiradigan  ish  о ‘mi 
tashkil qilinishi kerak.
Elektr  qurilmalarda  ishlash  xavfsizligini  ta’minlashga  qaratilgan 
texnik tadbirlarga quyidagilar kiradi:
-   ta’mirlanayotgan  elektr  jixozni  uzib  qo‘yish  va  uning  noto‘g ‘ri 
qaytadan ulanishiga yoki o ‘z-o‘zidan ulanishiga qarshi tadbirlar k o ‘rish;
-   uzilmagan  tok  o ‘tkazuvchi  qismlarga  va  ktinchalik  to ‘sinlar 
o'rnatisb  hamda  «Ulamang  -   odamlar  ishlayapti»  va  boshqa  yozuvli 
ta’qiqlovchi plakatlar osib quyish;
-   ko‘chma  yerga  ulagichlami  (qisqa  tutashtirgichlami)  statsionar 
yerga  ulovchi  qurilmaning  yerga  ulovchi  shinasiga  ulash  va  tok 
o ‘tkazuvchi qismlarga kuchlanish yo‘qligini tekshirish;
-   kuchlanishning  y o ‘qligi  tekshirilgandan  keyin  elektr  qurilmaning 
uzilgan  tok  o ‘tkazuvchi  qismlariga  darhol  k o ‘chma  yerga  ulagichlar 
ulash;
-   ish  o ‘mini  to‘sish  va  unga  «Bu  yerda  ishlang»  yozuvli  ruxsat 
etuvchi plakat osib qo‘yish.
384

FOY D ALANILGAN ADABIYOTLAR
1.  Karimov  I.A  Barkamol  avlod  0 ‘zbekiston  taraqqiyotining 
poydevori.  - -T.,1997.
2.  Karimov  I.A  0 ‘zbekiston  XXI  asr  bo‘sag‘as id.ч,  xavfsizlikka 
taxdid barqaroriik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.  -  Т.,  1998.
3.  Uzluksiz  ta’lim  tizimi  uchun  o ‘quv  adabiyotlarining  yangi 
avlodini  yaratish konsepsiyasi.  «Sharq»  nashriyoti -  Matbaa  aksiyador- 
lik kompaniyasi bosh taxriryati. Т., 2002.
4.  Беспалов  В.Я.,  Котеленест  Н.Ф.Электрические  машины: 
учебное  пособие  для  студ.  Вузов.  -   М.:  Издательский  центр 
«Академия», 2006. -  320 с.
5.  Быстрицский  Г.Ф.,  Кудрин  Б.И.  Выбор  эксплуататция  сило- 
вих  трансформаторов: 
Учеб. 
Пособие 
для 
вузов. 
-   М.: 
Издательский  центр «Академия», 2003. -  176 с.
6.  Волдек  А.И.,  Попов  В.В.  Электрические  машины.  Машины 
переменного тока:  Учебник для вузов.  -  СПб.:  Питер, 2008. — 350 с.
7.  Голдберг  О.Д.,  Хелемская  С.П.  Электромеханика:  учебник 
для  студ.  высш.  учеб.  заведений/  Под  ред.  О.Д.  Голберга.  -   М.: 
Издателский.  Сентр «Академия», 2007. -  512 s.
8.  Иванов-Смоленский  А.В.  Электрические  машины.  В  2-х  т. 
Учебник  для  вузов.  -  М.:  Издательство  МЭИ,  2004.  Том  1  -  652  с.; 
Том 2 -  533 с.
9.  J.S.Salimov,  N.B.Pirmatov  “Elektr  mashinalari”  Toshkent, 
0 ‘zbekiston faylasuilar  jamiyati  nashriyoti, 2011  y.
10.  S.Majidov  “Elektrotexnika  atamalaming  ruscha-o‘zbekcha 
lug‘ati”, 0 ‘qituvchi  nashriyoti,  1992 va  1998 y.
11.  S.Majidov,  Eleklr  mashinalari  va  elektr  yuritma.  Kasb-hunar 
kolJejlarining  qishloq  xo‘ja)igini  elcktrlashtirish  ixtisosliklari  uchun 
darslik. -  Т.: 0 ‘qituvchi,  2002.  -   358 b.
12.  N.M.Aripov.  “Avtomatlashtirilgan  elektr  yuritma”  Farg‘ona, 
2001  у
385

13.  U.T.Berdiev  ’’Gidromeliorativ  mashinalaming  elektr jixozlarini 
ishlatish” “Voris-nashriyot” Toshkent-2007y
14.  Salimov J.S,  Pirmatov N.B.,  Bekchanov B.E.  “Transformatorlar 
va  avto-transformatorlar.”  Texnika  oliy  o ‘quv  yurtlari  uchun  o ‘quv 
q o ‘llanma. -Т.:  «Vektor press», 2009.
15.  Hoshimov  O.O.,  Imomna/arov  A.T.  Elektr yuritma  asoslari.  1- 
qism.  Bakalav-riatura  ta’limining  “Elektrotexnika,  elektromexanika  va 
elektrotexnologiyalar”  yo‘nalishi  talabalari  uchun  o ‘quv  qo‘llanma.  -  
Toshkent, TDTU,  2004. -   194 b.
16.  U.T.Berdiev,  M.A.Tojiyev  ’’Gidromeliorativ  mashinalar  elektr 
yuritmasi” TIMI, Toshkent-2008.  y.
17.  http://www.unilib.neva.ru/dl/059/Head.html  (Leontev  A.G. 
Elektronnaya kniga po elektromexanike).
18.  U.T.Berdiev,  K.Alimxodjayev.  Elektr  mashinalari  va  elektr 
uzatish asoslari (Transformatorlar), TashllT, 2010 y.
19.  Ibragimov  U.  Elektr  mashinalari.  Kasb-hunar  kollejlari  uchun 
darslik. -  Т.:  0 ‘qituvchi, 2001. -  408 b.
386

Kirish..................................................................................................... 
5
Birinchi  b o ‘lim.  TRANSFORM ATORLAR
1.1-§. 
Transformatorlaming elektroenergetikada tutgan о ‘mi.........  
8
1.2-  §. 
Transformatorlaming tasnifi, ularga qo‘yiladigan asosiy
talablar, gabaritlari va nominal kattaliklari............................  
10
1.3-  §. 
Transformatorlaming  magnit  o ‘tkazgichlari  va  ulaming
konstruksiyasi..........................................................................  
13
1.4-§. 
Transformatorlaming 
chulg‘amlari 
va 
ulaming 
konstruksiyasi..........................................................................  
16
1.5-§. 
Transformator 
va 
avtotransformator 
chulg‘amlarining 
ulanish  usullari,  chulg‘am  uchlarining  standart  bo‘yicha 
yangicha belgilanishi va uni tajribada tekshirish...................  
19
1.6- §. 
Elektromagnit  induksiya hodisasi,  transformatoming  ishlash
prinsipi va elektr yurituvchi kuchlari....................................... 
24
1.7-  §. 
Uch fazali transformatorlar salt ishlash rejimining o‘ziga xos
xususiyatlari.............................................................................  
28
1.8-  §. 
Salt ishlash tajribasi va xarakteristikalari..............................  
32
1.9-  §. 
Yuklama 
ulangan 
transformatoming 
muvozanat
tenglamalari.........................................................................................  
36
1.10-  §.  Transformatoming 
ikkilamchi 
chulg‘am 
kattaliklarini
birlamchi chulg‘amga keltirish va vektor diagrammalari.......  
39
1.11-  §.  Ikki chulg‘amli transformatoming almashtirish sxemasi.......  
43
1.12- §.  Qisqa tutashuv tajribasi  va xarakteristikalari..........................  
45
1.13-  §.  Transformator  chulg'amlarining  ulanish  gumhlari  va  ulami
aniqlash.................................................................................................. 
49
1.14-  §.  Transformatorlaming parallel ishlashi..................................... 
55
1.15-§.  Maxsus maqsadli transformator............................................... 
61
Ikkinchi bo‘lim. O'ZGARlJVChAN TOK MAShlNALARI
2.1-  §. 
0 ‘zgaruvchan  tok  mashinalari  aktiv  qismlariga  oid umumiy
ma’lumotlar.............................................................................  
79
2.2-  §. 
0 ‘zgaruvchan tok mashinalarining stator chulg‘ami  va uning
tarkibiy qismlari......................................................................  
82
MUNDARUA

2.3-  §. 
0 ‘zgaruvchan  tok  mashinalari  chulg‘amlaridagi  elektr
yurituvchi kuchlar...................................................................  
95
2.4- §. 
0 ‘zgaruvchan  tok  mashinalari  chulg‘amlarining  magnit
yurituvchi kuchlari................................................................... 
101
Uchinchi boiim.  ASINXRON MAShlNALAR
3.1-§. 
Asinxron  mashinaning  tuzilishi,  ishlash  prinsipi  va  ish 
rejimlari....................................................................................  106
3.2-  §. 
Rotori  tormozlangan  asinxron  mashinada  elektromagnit
jarayon va rotor chulg'ami parametrlarini  stator chulg‘amiga 
keltirish.................................................................................... 
111
3.3- §. 
Rotori  aylanayotgan  asinxron  mashinada  elektromagnit
jarayon, vector diagrammasi va almashtirish sxemalari.........  
115
3.4-§. 
Uch fazali asinxron motorning energetik diagrammasi..........   120
3.5-§. 
Asinxron mashinaning elektromagnit momenti......................   121
3.6-  §. 
Asinxron 
mashinaning  mexanik  xarakteristikalari  va
asinxron motorning turg'un ishlash shartlari..........................  
124
3.7- §. 
Asinxron motorning aylana diagrammasi...............................   131
3.8-  §. 
Asinxron motorning salt ishlash va qisqa tutashuv tajribalari
va xarakteristikalari.................................. ...............................  134
3.9- §. 
Aylana  diagrammani  salt  ishlash  va  qisqa  tutashuv
tajribalaridan olingan ma’lumotlar bo‘yicha qurish...............  
136
3.10-§.  Asinxron motorning ish xarakteristikalari..............................  
139
3.11-.§.  Uch fazali asinxron motorlami ishga tushirish...... .............  
141
3.12- §.  Uch fazali asinxron motorlaming aylanish chastotasini
rostlash usullari........................................................................ 
145
3.13- §.  Bir fazali asinxron motorlar....................................................  
149
3.14- §.  Kondensatorli  asinxron  motor  va uch  fazali  qisqa  tutashgan
rotorli asinxron motorni bir fazali manbadan ishlatish...........  
150
3.15- §.  Maxsus maqsadli asinxron mashinalaming ba’zi turiari........  
151
To‘rtinchi bo‘lim. SINXRON MAShlNALAR
4.1-  §. 
Sinxron  mashinalaming  konstruksiyasiga  oid  umumiy
ma’lumot..................................................................................  158
4.2- §. 
Sinxron  generatoming  ishlash  prinsipi  va  qo‘zg‘atish
sistemasining turiari................................................................  
163

4.3- §. 
Sinxron  generatoming  simmetrik  yuklama  bilan  ishlashi  va
yakor reaksiyasi......................................................................  
167
4.4- §. 
Sinxron generator EYK larining muvozanat icnglamalari
va vektor diagrammalari........................................................  
174
4.5-  §. 
Salt  ishlash,  simmetrik  qisqa  tutashuv  va  induksion
yuklanish xarakteristikalari.....................................................  
182
4.6- §. 
Tashqi va rostlash xarakteristikalari.......................................  
186
4.7- §. 
Sinxron generatoming elektr tarmog‘i bilan parallel ishlashi..  190
4.8- §. 
Sinxron  generatoming  elektromagnit  quvvati  va  momenti,
burchak xarakteristikalari va aktiv quvvatini rostlash............  
193
4.9- §. 
Elektr 
tarmog‘i 
bilan 
parallel 
ishlayotgan 
sinxron
generatoming  statik  turg‘unligi,  sinxronlovchi  quvvati  va 
momenti................................................................................... 
197
4.10- §.  Sinxron generatoming reaktiv quvvatini rostlash va U-simon
xarakteristikalari.....................................................................  
198
4.11 -  §.  Sinxron motorlar va kompensatorlar......................................  
200
4.12-  §.  Sinxron motoming burchak va U-simon xarakteristikalari....  
202
4.13-  §.  Sinxron motoming ish xarakteristikalari................................  
204
4.14-§.  Sirixron motorlarni ishga tushirish usullari.............................   206
4.15- §.  Sinxron  kompensator  va  uning  elektr  ta’minoti  sistemasida
quvvat koeffitsienti coscp ni yaxshilashi.................................  
209
4.16- §.  Maxsus maqsadli sinxron mashinalar.................. ...................  211
4.17- §.  Avtomobil  va  traktorlarda  hamda  temir  yo‘l  vagonlarida
keng 
qo‘llaniladigan 
changalsimon 
qutbli 
sinxron 
generatorlar.............................................................................   214
4.18-  §.  Avtomatika 
qurilmalarida 
ishlatiladigan 
sinxron
motorlarning ayrini turlari......................................................  
217
Beshinchi  bo'lim.  ()  /(iARMAS TOK MAShlNALARI
5.1- §. 
0 ‘zgarmas tok  masliinalarining tuzilishi va ishlash prinsipi...  221
5.2-§. 
Yakor chulg‘amlari  va ularning turlari...................................   228
5.3-  §. 
0 ‘zgarmas tok  mashinalari  chulg‘amlarini hisoblash tartibi...  233
5.4-  §. 
Sirtmoqsimon chulg'amlar...................... . ..............................  
234
5.5- §. 
To‘lqinsimon chulg‘amlar....................................................... 
239
5.6- §. 
0 ‘zgarmas  tok  mashinalari  yakor  chulg‘amlarining  turlarini

taqqoslash va ularni tanlash....................................................  
242
5.7-  §. 
0 ‘zgarmas  tok  mashinasi ning  generator  rejimidagi  magnit
maydoni................................................................................... 
243
5.8-§. 
Kollektorli o ‘zgarmas tok mashinalarida kommutatsiya........  
248
5.9-.§. 
0 ‘zgarmas tok generatorlarining xarakteristikalari................  
255
5.10- §.  0 ‘zgarmas tok motorlari.........................................................   269
5.11- §.  0 ‘zgarmas tok motorlarini ishga tushirish..............................   272
5.12-  §.  0 ‘zgarmas tok motorlarining ish xarakteristikalari................  279
5.13-  §.  0 ‘zgarmas  tok  motorlari  aylanish  chastotasini  rostlashning
zamonaviy usullari..................................................................   295
5.14-  §.  0 ‘zgarmas tok motorlarini tormozlash usullari......................   299
5.15-§.  Maxsus о ‘zgarmas tok mashinalari.........................................   304
5.16-.§.  0 ‘zgarmas tok mashinalarming zamonaviy turiari.................   308
Oltinchi boiim. ELEKTR YURITMA
6.1 -  §. 
Elektr yuritma va uning ta’rifi................................................   311
6.2-§. 
Elektr yuritmaning klasifikatsiyasi.........................................   311
6.3-.§. 
Elektr yuritma rivojlanishining qisqacha tarixi......................   314
6.4-§. 
Elektr yuritma mexanikasi............................. .........................  315
6.5-§. 
Statik yuklama.........................................................................  316
6.6-.§. 
Dinamik yuklama....................................................................   321
6.7-§. 
Elektr yuritmaning harakat tenglamasi...................................   322
6.8-  §. 
Elektr yuritmada statik va dinamik momentlari va  ularni  bir
aylanish о ‘qiga keltirish....................................... ...................  324
6.9- §. 
Ishlab chiqarish mashinalari va elektr motorlarining mexanik
xarakteristikalari......................................................................  330
6.10-§.  Elektr yuritma energetikasi......................................................  333
6.11 -  §.  Elektr yuritmaning turg‘un ish rejimidagi quvvat va energiya
isroflari.....................................................................................  334
6.12- §.  Elektr yuritmaning o ‘tish jarayonlaridagi quvvat va energiya
isroflari.....................................................................................  337
6.13-§.  Elektr yuritmaning foydali ish koeffitsenti.............................   341
6.14-§.  Elektr yuritma tizimini tanlash................................................  343
6.15-.§.  Elektr motorlar quvvatini hisoblash..................................... . 
347
6.16-  §.  Elektr motor turini tanlash......................................................   351

Yettinchi bo‘lim. YURGIZISH-ROSTLASH VA HIMOYA JIHOZLAR I
7.1-§. 
Qo'l bilan boshqarish jihozlari..... ............................................. 355
7.2- §. 
Avtomatik ishga tushirish va himoya jihozlarining tuzilishi...  358
7.3-§. 
Tristorli kontaktorlar............................ ................................... .. 364
7.4-.§. 
Eletr motor himoyasi......... ........ ............................................... 366
7.5-  §. 
O'zgarmas  tok  motorlarini  avtomatik  boshqarishning  tipik
sxemalari....................................................................................370
7.6- §. 
O'zgaruvchan tok motorlarning boshqarish tipik sxemalari....  372
7.7- §. 
Yopiq  tizimli 
avtomatlashtirilgan  elektr  yuritmaning
ishlashi..................................................................................... ...375
Sakkizinchi bo  lim. ELEKTR QURILMALARGA XIZMAT 
KO”RSATISHDA MEHNAT MUXOFAZASI.
8.1- §. 
Elektr qurilmalamiyerga ulash va nol simga ulash........... ........378
8.2- §. 
Elektr tokidan himoyalash vositalari........................... ..............380
8.3- §. 
Elektr  jihoz  hilan  ishlaganda  xavfsizlikni  ta’minlaydigan
texnik va tashkiliy tadbirlar.................. .................................. ...383
Foydalanilgan adabiyotlar..........................................................385
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling