Ü ü u a. = und andere


Download 321.04 Kb.
bet1/28
Sana26.05.2022
Hajmi321.04 Kb.
#714148
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Bog'liq
Ü ü Ww gacha 111 bet (2)
pelevin m s afganskie genealogii v rannikh pis mennykh istoc, Fe‘ l zаmonlаri, 3.02. Туризм ва мехмонхона хужалиги менежменти, Jild, Jild, 1832-Текст статьи-4706-1-10-20200629, 3-MUSTAQIL ISH SULAYMONOV KIBERXAFSIZLIK, 3-MUSTAQIL ISH SULAYMONOV KIBERXAFSIZLIK, 1 MAVZU SAHNALASHTIRISH, AES shifrlash algoritmi, РЕЗЮМЕ Эпсилон Кодиров У.Н., Б.Очилов, Р.Шомуродов - мақола Таиланд 2022 й. Март, DI 11 20 5 MUSTAQIL ISH SULAYMONOV SHODIBEK WEB DASTURLASHGA KIRISH, Fors manbalarida o\'lka tarixining yoritilishi tayyor

Ü ü


u. a. = und andere va boshqalar
übel a yomon, yaramas, ahmoqona
übel daran sein og‘ir (tang) ah-
volda qolmoq
es steht übel mit ihm uning ishi
yomon (chotoq)
mir ist übel men behuzur bo’la
yapman
ein übeler Eindruck yomon
taassurot
Übel n –s, = yomanlik, yovuzlik;
balo, ofat; musibat, kulfat; ach-
chiq, alam, qahr; g‘azab
Übelkeit f = ko‘ngil aynish, o‘q-
jish
Übelkeit verspüren ko‘ngil ay-
nishini sezmoq
übelnehmen vt xafa bo‘lmoq
j-m etw. übelnehmen birovdan
biron narsa uchun xafa bo‘lmoq
Übelstand m –(e)s kamchilik,
tartibsiz, tanqislik; illat, ayb; yo-
vuzlik
dem Übelstand abhelfen kam-
chilikni bartaraf qilmoq
übelwollend a birovga yaxshilikni
ravo ko‘rmaydigan, ichi qora,
yomon niyatli
ein übelwollender Mensch ichi
qora odam
üben vt mashq qilmoq, o‘rgat-
moq; sodiq bo’lmoq
Kritik üben (an+D) birovni
tanqid qilmoq
Rache üben (an+D) birovdan
o‘ch olmoq
Treue üben sodiq bo‘lmoq
sich üben mashq qilmoq
über prp … da, … ga, … dan
keyin, … dan so‘ng; payt ifo-
dalaganda; orqali; sababli,
to‘g‘risida, haqida
er wohnt über mir u mening
tepamda yashaydi
das Bild über die Tür hängen
rasmni eshik tepasiga osmoq
heute über drei Wochen rosa
uch haftadan keyin
über zwei Wochen ikki haftadan
ko‘proq vaqt
es fällt mir eins über dem an-
deren ein men birma-bir ham-
masini esga olayapman
Sieg über Sieg g‘alaba ustiga
g‘alaba
über zehn Meter o‘n metrdan
ortiqroq
über tausend Sum ming so‘m-
dan (ko‘proq) ortiq
über den Plan hinaus liefern
rejadan ortiq ishlab chiqarmoq
über die festgesetzte Zeit ar-
beiten belgilangan ish soatidan
ortiq (ko‘p) ishlamoq
über den Vorfall erzählen
bo‘lgan, bo‘lib o‘tgan (hodisa)
voqea to‘g‘risida gapirib bermoq
über die Nacht bleiben yotib
qolmoq
über die Feiertage über bay-
ram kunlari arafasida
den Winter über qish davo-
mida
und über genug keragidan ham
ko‘proq
er ist mir über u mendan ko‘p
biladi
überall adv hamma joyda, hamma
yerda; hamkorlikda
er kennt sich überall aus u bu-
larning hammasiga yaxshi tu-
shunadi
überallher adv hamma yerdan
überaltert a juda ham eski
überanstrengen vt juda char-
chamoq, juda toliqmoq
sich überanstrengen charchar-
moq, toliqmoq, holdan toymoq
überantworten vt (D) to‘og‘ri-
lanmoq, qaratmoq, yubormoq,
olib bermoq; topshirmoq, uzat-
moq, aytmoq
Überarbeit f =,-en ish vaqtidan
tashqari bajarilgan ish
überarbeiten vi ish soatidan tash-
qari ishlamoq
er hat zwei Stunden übergear-
beitet u ish vaqtidan tashqari
ikki soat ishladi
überarbeiten vt qayta ishlamoq;
charchamoq, toliqmoq
die Nerven überarbeiten asab-
larni charchatib qo‘ymoq
überaus adv haddan tashqari; juda
ham; oliy darajada, ajoyib, kutil-
magan
überaus wichtig haddan tash-
qari muhim, o‘ta (juda) muhim
Überbau m –(e)s,-e ustki qavat;
tom ustidagi qurilish
hoher Überbau baland, ustki
qavat
überbauen vt ustiga qurmoq, us-
tiga qurib ko‘tarmoq
überbetont a juda ta’kidlangan,
urg‘u berilgan
überbieten vt taklif etmoq; oshi-
rib bajarmoq; ko‘rsatmoq;
yuqori baho bermoq
einen Wirtschaftsplan über-
bieten xo‘jalik rejasini oshirib
ado etmoq, bajarmoq
überbleiben vi (s) tirik qolmoq,
hayoti saqlanib qolmoq
Überblick m –(e)s, -e manzara,
ko‘rinish; obzor; ko‘rib chi-
qish; tur; taassurot; tushuncha
hier haben wir einen guten
Überblick über das Tal mana
shu yerdan vodiy manzarasi
yaxshi ko‘rinadi
es fehlt ihm an Überblick
uning saviyasi past
überbreiten vt ustini yopib qoy-
moq, ustiga yopmoq; bo‘yamoq,
to‘shamoq
überbringen vt uzatmoq, yetkaz-
moq; uzatib turmoq
einen Gruss überbringen sa-
lom yetkazmoq
überbrücken vt ko‘prik qurmoq;
yengib o‘tmoq; bartaraf qilmoq
Überchlorsäure f = xim. xlor kis-
lotasi
überdachen vt tomni yopmoq
überdauern vt bir qancha vaqt
yashamoq; umr kechirmoq, bo-
shidan o‘tkazmoq
überdenken vt fikridan (o‘yidan,
niyatidan) qaytmoq, fikrini o‘z-
gartirmoq
überdem, überdies adv shu bilan
birga, bundan tashqari, buning
ustiga
überdimensional a juda katta,
o‘ta baland
überdrehen vt spiralsimon bura-
moq, qattiq burab yubormoq,
ortiqcha buramoq
Überdruck m –(e)s qoshimcha
bosim; fiz. katta bosim, yuqo-
ri atmosfera bosimi
überdrüssig a überdrüssig werden
jonga tegmoq
ich bin dieser Sache überdrüs-
sig bu ish mening jonimga tegdi
übereck adv diagonal bo‘ylab;
qiyalab, qiyasiga, burchakma-
burchak
übereilen vt o‘ylamasdan qilmoq
shoshqoloqlik (yengiltaklik)
bilan qilmoq
übereilt a o‘ylamasdan ish tuta-
digan
Übereilung f =,-en shoshilinch,
mulohazasiz; o‘ylamasdan ish
qilish
überein adv … ga muvofiq, …ga
ko‘ra, … ga yarasha, … ga
binoan; bir yo‘la, birgalikda
übereinander pron bir-biriga, bir-
birini, bir-birining ustidan
übereinkommen vi (s) (über +A)
kelishmoq, rozi bo‘lmoq
in dieser Frage übereinkom-
men bu masalada kelishmoq
Übereinkommen n –s,= bitim,
qaror
mit j-m zu einem Überein-
kommen gelangen birov bilan
biror qarorga kelmoq
übereinstimmen vi (mit+ D) mos
kelmoq, to‘g‘ri kelmoq; mos-
lashmoq, moslashtirmoq, bi-
rikmoq
die Meinungen überein stim-
men fikrlarning to‘g‘ri kelishi
übereinstimmend a rozi bo‘lgan,
ko‘ngan; muvofiq; bir ovozdan
Übereinstimmung f =,-en keli-
shish, bitishish; muvofiqlik,
munosiblik, moslik, moslashuv
übereintreffen vi (s) (mit+ D) bir
vaqtga to‘g‘ri kelmoq, mat. mos
kelmoq
übererfüllen vi ortig‘i bilan (oshi-
rib) bajarmoq
überfahren vi (s) o‘tmoq, kesib
o‘tmoq; bosib o‘tmoq (ketmoq)
daryodan kechib o‘tmoq
Überfahrt f =,-en kesib o‘tadigan
yo‘l; kechuv; daryonong kechuv
joyi
überfallen vi (s) boshqa tomonga
yiqilmoq (qulamoq)
überfein a yupqa, ingichka; nozik,
nafis; oliy nav
überfirnissen vt lok bilan bo‘ya-
moq, loklamoq
überflechten vt atrofiga to‘kib
tashlamoq; atrofga to‘kib chiq-
moq; o‘rab olmoq, qamrab ol-
moq
überfliessen vi (s) quymoq, ag‘-
darmoq (chekka tarafdan)
überfliessen vt to‘kmoq, quymoq;
toshmoq, toshib ketmoq
überflügeln vt o‘tib ketmoq, o‘rab
olmoq; ortiq bo‘lmoq; baland
martabada bo‘lmoq
berfluss m –sses mo‘l-ko‘lchilik,
seroblik, serobgarchilik
überflüssig a ortiqcha, keraksiz
Überforderung f =,-en so‘rash,
talab qilish; haddan tashqari
talab
Überfracht f =,-en ortiqcha yuk;
yo‘lovchilarning me’yoridan or-
tiq yuki
überfressen vt semirib ketmoq;
ko‘p yeb qo‘ymoq, to‘yib (ye-
moq) ketmoq
überführen vt tashimoq, o‘tkazib
qo‘ymoq, olib o‘tmoq; berib
qo‘ymoq; ko‘chirmoq
Überführung f =,-en tashish,
ko‘chirish; yo‘l o‘tkazish
überfüllen vt to‘ldirmoq
ein Glas überfüllen stakanni
to‘ldirib quymoq
Übergang m –(e)s,-gänge ko‘ch-
ish, o‘tish; o‘tish joyi; daryo
yoki soyning sayoz joyi; o‘tish
holati; o‘tish davri
Übergang aus einem Zustand
in den anderen bir holatdan
ikkinchi holatga o‘tish
Übergangsperiode f =,-n o‘tish
davri
übergeben vt olib bermoq, uzat-
moq, topshirmoq; qo‘ldan ber-
moq; taqdim etmoq
die Schlussel übergeben kalit-
larni olib bermoq
die neue Strecke wurde dem
Verkehr übergeben yangi lini-
ya foydalanishga topshirildi
übergehen vi (s) o‘tmoq, kechib
o‘tmoq
übergehen vt yonidan o‘tib ket-
moq, ko‘rmay (sezmay)qolmoq;
aylanib o‘tmoq; buzmoq
übergiessen vt ko‘p quyib yubor-
moq; to‘kmoq, oqizmoq; yu-
gurtirmoq; surtmoq
überglücklich a juda baxtli
übergolden vt zarhallamoq, oltin
(tilla) suvi yugurtirmoq; zar
qoplamoq
übergreifen vi yoyilmoq; egalla-
moq
übergross a juda katta, nihoyat-
da ulkan; bahaybat
überhandnehmen vi yuqoriga ol-
moq, yoymoq, o‘stirmoq
Überhang m –(e)s,-hänge parda
überhärten vt o‘ta darajada qattiq
qilmoq
überhäufen vt to‘ldirmoq, ko‘mib
tashlamoq, ko‘mib yubormoq
überhaupt adv umuman, butunlay
überhaupt nicht nötig tamo-
man, umuman kerak emas
überheizen vt o‘tadarajada issiq
qilmoq, isib ketmoq; isitib
yubormoq
überholen vt (o‘z) tomoniga o‘t-
kazib qo‘ymoq; olib o‘tmoq;
tuzatmoq, to‘g‘rilamoq
überholen vi quvib o‘tmoq, o‘zib
ketmoq; ta’mirlamoq
eine Maschine überholen ma-
shinani ta’mirlamoq (tuzatmoq)
überholt a eskirgan; vaqti o’tgan
überirdisch a yerdan tashqaridagi;
osmondagi; samoviy; g‘ayri ta-
biiy, ajoyib, g‘alati, mo‘jizaviy,
misli ko‘rilmagan
überjährig a bir yil katta
überkalken vt ohaklamoq
überkippen vt ag‘darib tashla-
moq; muvozanatini yo‘qotmoq
überkitten vt ustidan bo‘yamoq,
ustidan bo‘yab bekitmoq
überkleben vt (mit +D) yelimlab
yopishtirmoq
überklettern vi suqilib kirmoq
überklug a juda (nihoyatda) aqlli
überkochen vi (s) qaynamoq, to-
shib chiqmoq; serjahl bo‘lmoq,
jahldor bo‘lmoq

Download 321.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling