Уч фазали трансформаторлар асосан стерженли цилиб ясалади


Download 128.81 Kb.
Sana26.11.2020
Hajmi128.81 Kb.

Уч фазали трансформаторлар

Уч фазали трансформаторлар асосан стерженли цилиб ясалади.

Уч фазали стерженли трансформатор магнит утказгичининг тузилиш схемаси 93- раем, а да курсатилган. Бир фазали учта бир хил трансформатор шундай ясалганки, уларнинг бирламчи ва иккиламчи чулгамлари узакнинг битта стерженида жойлаш- ган, ?^ар кайси трансформатор магнит утказгичининг иккинчи стерженида эса чулгам йук. Агар шу учта трансформатор чул- гамлари булмаган стерженлари ёнма-ён турадиган килиб жойлаш- тирилса, шу учта стерженни битта 0 стерженга бирлаштириш мумкин (93- раем, б). Учта бир фазали трансформаторнннг катта- лик жи^атидан тенг ва фаза буйича даврнинг 1/з кисмича сил- жиган магнит оцимлари шу бирлаштирилгаи стержень 0 оркали туташади. Амплитудаси тенг ва фаза буйича даврнинг '/„ кисми- ча енлжиган магнит окимларининг йигиндиси исталган пайтда нолга тенг булгани учун (Фа-(-Фв + Фс = 0), бирланпирилган стерженда магнит окими булмайди ва бу стерженга э^тиёж кол- майди. Шундай килиб, магнит утказгич ^осил килиш учун конст­руктив пу^таи назаридан, битта текисликда жойлаштирилган учта стержень булиши кифоя (93- раем в).

Уч фазали трансформаторнннг >^ар кайси стерженига битта фазанинг юцори ва паст кучланишлар чулгамлари жойлаштири- лади. Стерженлар ярмо воситасида юкоридан ва пастдан узаро бириктирилади.

Уч фазали трансформаторларнинг чулгамлари конструкция жи^атидан бир фазали трансформаторларникига ухшайди

Уч фазали трансформаторншгг тузилиш схемаси: аучта бир фазали трансформатор, бучта бир фазали трансформатор битта магнит утказгичга бирлаштирилгаи, бстерженли уч фазали трансфор- маторнинг схемаси.

Юкори кучланиш чулгамлари фазаларининг боши А, В ва С з^арфлари билан, фазаларнинг охири эса X, Y ва Z ^арфлари билан белгиланади. Агар юкори кучланиш чулгамининг номинал нуктаси чикарилган булса, бу кискич О ^арфи билан белгила­нади.

Паст кучланиш чулгамлари фазаларининг боши кичик а, Ь, с ^арфлари билан, фазаларнинг охири х, у, г ^арфлари билан, кискич эса о ^арфи билан белгиланади.

Уч фазали трансформаторларнинг чулгамлари юлдуз ва уч- бурчак усулларида уланиши мумкин. Чулгамларни юлдуз усу- лида улашда'учта фазанинг охири ёки боши узаро уланиб нейтрал ёки нолинчи нукта хосил килинади, учта фазанинг бо- шидаги ёки охиридаги буш кискичларэса узгарувчан токэлектр энергияси манбаи тармогининг учта симига уланади. Чулгамлар­ни учбурчак усулида улашда биринчи фазанинг боши иккинчи фазанинг охирига, иккинчи фазанинг боши учинчи фазанинг охирига, учинчи фазанинг боши биринчи фазанинг охирига ула­нади. Бир фазанинг боши иккинчи фазанинг охирига уланган нуцталар узгарувчан токнинг уч фазали тармоги симларига ула­нади.

Уч фазали трансформаторлар чулгамларининг юлдуз усулида уланиши Y билан, учбурчак усулида уланиши Д билан бел­гиланади. Агар чулгамлар учбурчак усулида уланган ва нолин­чи нукта чикарилган булса, бундай уланиш билан белгила­нади.

Уч фазали трансформаторлар группаси куйидаги белгилар билан белгиланади: уД-о, у/д-11 ва ^оказо. Бу белгиларда

Кийшиь; чизик олдидаги белги юкори кучланиш чулгамларини улаш схемасини, кийшик чизикдан кейинги белги паст кучланиш чулгамЛар„ининг уланиш схемасини, ракам юкори ва паст куч­ланиш чулгамларининг линия кучланишлари векторлари орасида- ги бурчакни (30°) билдиради.

Масалан, трансформаторлар группасининг биринчи белгиси юкори ва паст кучланиш чулгамлари юлдуз усулида уланганл'и- гини, паст кучланиш чулгамларидан нолинчи нукта чикарилган- лигини, юкори ^амда паст кучланиш чулгамларининг линия ЭЮК векторлари орасидаги бурчак 0X30°, яъни 0° га тенглигини бил- дирадн.

Уч фазали трансформаторлар группаси чулгамларнинг ула­ниш схемаларига, юкори ва паст кучланиш чулгамлари фазала- ри кискичларининг белгиларига ^амда уралиш йуиалишига боглик. Агар юкори ва паст кучланиш чулгамлари урамларининг уралиш йуналиши бир хил булса, юкори ^амда пасг кучланиш чулгамла­ри фазаларида индукцияланадиган ЭЮК лар фаза буйича мос келади; агар чулгамлар карама-карши йуналишда уралгаи булса,
Download 128.81 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling