Uchun ona tili, chet tili, tarix, jismoniy tarbiya fanlaridan yakuniy nazorat imtihon materiallari va metodik


Download 376.91 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/4
Sana09.02.2017
Hajmi376.91 Kb.
1   2   3   4

10

BIR QARICH YER

Q a d ir n   z a m o n d a   b ir   y u r t g a   y o v   b o s tir ib   k ir m o q c h i  b o ’ lib ,  b a - 

h o n a   iz la y   b o s h la b d i.  L e k in   b u   y u r t n i n g   p o d s h o s i  j u d a   d o n is h m a n d , 

o q il  v a   t in c h lik s e v a r   e k a n .  U  

d u s h m a n n in g   n iy a tin i  tu s h u n ib d i  v a  

b e h u d a   q o n   t o 'k i l i s h i g a   y o i   q o ’y m a s l i k   u c h u n   y o v n i n g   la s h k a r - 

b o s h is ig a   o 'z i n i n g   u c h q u r   a r g ’u m o g 'i n i ,   y a ’n i  z o td o r   o tin i  b e r ib d i. 

A m m o   d u s h m a n   b u   b ila n   k i f o y a la n m a b d i.  U   y a n a   u r u s h   b o s h la y m iz , 

d e y a   d a g ’d a g ’a  q i lis h d a n   t o ’x ta m a b d i.  S h u n d a   p o d s h o n i n g   la s h k a r -  

b o s h ila r i  y i g ’ilib ,  « S h o h im ,  o ’z in g iz   a y tin g ,  b iz   q a c h o n g a c h a   b u n - 

d a y   x o ’r l i k k a   c h id a b , j i m   q a r a b   tu r a v e r a m iz ,  b u y u r in g ,  b i z l a r  j a n g g a  

k ir a y lik ,  y u r tim iz n i,  s h a 'n - u   g ‘u r u r im iz n i  h im o y a   q ila y lik » ,  d e b d i.

P o d s h o h   y a n a   b o s i q l ik   b ila n ,  « Y o ’q ,  b e k o r g a   q o n   t o ’k ilm a s in » , 

d e b  j a v o b   b e r ib d i  v a   u r u s h n in g   o ld in i  o lis h   u c h u n   y o v   la s h k a r b o s h i-  

s ig a   o ’z in in g   tilla   q ilic h in i  i n ’o rn   e tib d i.  B ir o q ,  m a k k o r   y o v   b u   b ila n  

h a m   k if o y a la n m a b d i.  U   e n d i  p o d s h o g a :  « M a m l a k a ti n g   h u d u d id a -  

g i  h e c h   n a r s a   u n m a y d ig a n   ta s h la n d iq   y e r d a n   b ir   q a r ic h in i  b e r a s a n , 

y o ’q s a  x a lq in g n i  q o n g a   b e la y m iz » ,  d e y a   d o 'q - p o ’p i s a  q ilib d i.  S h u n d a  

p o d s h o   q a t ’iy a tg a   t o ’lib ,  q u r o l - y a r o g 'i n i   s h a y la b ,  la s h k a r ig a   q a r a ta , 

« Q a n i,  k e td ik ,  e n d i  j a n g g a   k ir a m iz ,  c h u n k i  V a ta n n in g   b ir   q a r ic h   y e -  

rin i  h a m   d u s h m a n g a   b e r ib   b o ’lm a y d i» ,  d e b   k u r a s h g a   o tla n g a n   e k a n .

(155 so ‘z.  Rivoyatdan)

Topshiriqlar:

1.  M a tn   m a z m u n in i  s o ’z la b   b e r in g .

2.  M a tn   r e ja s in i  tu z in g .

3.  O n a - v a ta n ,  v a ta n   m e h ri 

h a q id a   o ’z  f ik r la r in g iz   v a   m a tn   m a z - 

m u n i  a s o s id a   b a y o n   y o z in g .

9-SINF TARIX 

TUSHUNTIRISH XATI

“ T a r ix ”  f a n id a n   y a k u n i y   a tte s ta ts iy a   im tih o n la r i  u c h u n   t a k l i f  e ti- 

la y o tg a n   m a z k u r   to p s h i r i q la r   u m u m iy   o ’r ta   t a ’lim n in g   d a v la t  t a ’lirn  

s ta n d a r tla r i  a s o s id a   ta y y o r la n g a n .  B u n d a   to p s h i r i q la r   b il e t la r d a   a k s  

e ttir ilg a n   b o ’ lib ,  h a r  b i r   b ile td a   t o ’r tta d a n   s a v o l  b e r ila d i:

1.  J a h o n   y o k i  O ’z b e k is to n   ta r ix id a   m a v ju d   b o ’lg a n   b ir o r   b ir  

d a v la tn in g   ta s h k il  t o p i s h ig a   o id   s a v o l  b e r ila d i  v a   o ’q u v c h i  m a z k u r11

s a v o l g a   q u y i d a   b e l g i l a n g a n   b a h o l a s h   m e z o n i   a s o s i d a   j a v o b   b e r i s h i

k e r a k   b o ‘la d i.

N a r n u n a   u c h u n   s a v o l:  Q o r a x o n iy la r   d a v l a t i n i n g   ta s h k il  to p is h i. 

Birinchi savol bo‘yicha baholash mezonlari:

1

.

D a v l a t n i n g   t a s h k i l   e t i l g a n   d a v r i   y o k i   s a n a s i n i   t o ‘g ‘r i   a y t a   o l s a .1  b a l l

2 .


D a v l a t g a   a s o s   s o l g a n   s h a x s   n o m i n i   b i l s a   ( a g a r   a s o s c h i   n o m i   d a r s -  

l i k d a   b o ‘ l m a s a ,   b o s h q a   h u k m d o r l a r   n o m i n i   s a n a s h   l o z i m ) .

1  b a l l

3.

D a v l a t   t a s h k i l   e t i l i s h i d a g i   s h a r t - s h a r o i t   h a q i d a   m a ’ l u m o t   b e r s a .2   b a l l

4 .


D a v l a t   p a y d o   b o ‘ l g a n   h u d u d n i   z a m o n a v i y   x a r i t a d a n   k o ’r s a t a   o l s a .

1  b a l lJam i:

5  ball

2. 


0 ‘z b e k is t o n   v a   J a h o n   ta r ix i  d a r s id a   o ‘r g a n il a d ig a n   d u n y o n i n g  

m u m to z   m e ’m o r c h ilik   n a m u n a la r id a n   b iri  b e r ila d i.  M a s a la n :  T oj  M a ­

h a l  m a q b a r a s i.

Ikkinchi savol bo‘yicha baholash mezoni:

1.'

O b i d a   q a y e r d a   b u n y o d   e t i l g a n l i g i n i   t o ’g ' r i   a y t s a .1  b a l l

2.

O b i d a   q u r i l g a n   s a n a s i   y o k i   d a v r i n i   a y t s a .1  b a l l

J .


O b i d a   k i m   y o k i   k i m l a r   t o m o n i d a n   q u r i l g a n i n i   t o ‘g ‘ri   a y t s a .

1  b a l l

4.

O b i d a n i n g   q u r i l i s h   u s l u b i   v a   i s h l a t i l g a n   q u r i l i s h   x o m a s h y o l a r i  h a q i d a   m a ’ l u m o t   a y t s a .

1  b a l l

5.

O b i d a   q a n d a y   v a z i f a l a r   b a j a r i s h i n i   t o ’g ' r i   a y t s a .1  b a l l

Jam i:

5  ball

3. 


B i le td a g i   u c h i n c h i   t o p s h i r i q   d u n y o   ilm - f a n i  v a   m a d a n i y a ti g a  

h is s a   q o ‘s h g a n   d u n y o   a llo m a la r id a n   b iri  h a q id a g i  s a v o l d a n   ib o r a t 

b o ‘la d i.  M a s a la n :  M u h a m m a d   ib n   M u s o   a l- X o r a z m iy .

Uchinchi savol bo‘yicha baholash mezoni:

1.

A l l o m a n i n g   y a s h a g a n   y i l l a r i n i   y o k i   y a s h a g a n   d a v r i n i   a y t s a .1  b a l l

2 .


A l l o m a n i n g   h a y o t i   h a q i d a   m a ’ l u m o t   a y t s a .

1  b a l l

л 

J .


Q a y s i   f a n   s o h a l a r i d a   i j o d   q i l g a n l i g i   h a q i d a   m a ’ l u m o t   a y t s a .

1  b a l l

4 .

A l l o m a n i n g   y o z g a n   a s a r l a r i   y o k i   a m a l g a   o s h i r g a n   i s h l a r i d a n   m i s o l -  l a r   a y t s a .

1  b a l l

5.

A m a l g a   o s h i r i l g a n   i s h l a r d a n   a y r i m l a r i n i n g   m o h i y a t i n i   o c h i b   b e r s a .1  b a l l

Jam i:

5  ball

4 . 


B ile td a g i   t o ‘r tin c h i  s a v o l  u m u m t a ’lim   m a k ta b la r i  d a r s li k l a r id a  

m a v ju d  b o i g a n  b i r o r  b ir  r a s m  -  illu s tr a ts iy a n i  s h a r h la s h g a  o id  b o ‘la d i.

12


To‘rtinchi savol bo'yicha baholash mezoni:

1

.R a s m g a   o i d   m a t n d a g i   m a ’ l u m o t l a r n i   t o ‘g ‘r i  a y t s a .

1  b a l l

2 .

R a s m d a   b a y o n   e t i l g a n  j a r a y o n n i n g   d a v r i n i   a y t s a .1  b a l l

3 .


R a s m d a g i   h o l a t   q a y s i   h u d u d d a   b o ‘ l g a n l i g i n i   t o ‘g ‘ri   a y t s a .

1  b a l l

4 .

R a s m d a g i   a s o s i y   e l e m e n t l a m i   t o ‘g ‘r i  s h a r h l a y   a y t s a .1  b a l l

5 .


T a r i x i y   r a s m   y u z a s i d a n   m u s t a q i l   f i k i i a r i n i   a y t s a .

1  b a l lJam i:

5 ball

Izoh:

  H a r b ir  y o ‘n a l i s h  b o ‘y i c h a  o l in g a n   b a lla r  y a x litla n ib   (B u n d a  

y a x litla n g a n   b a ll  4 ,5   d a n   p a s t  b o 'l s a  -  4   b a h o ,  y u q o r i  b o 'l s a  -   5  b a h o . 

M a s a la n :  5 + 4 + 5 + 4 = 1 4 :3 = 4 ,6   y a x l i t la n s a   5  b a h o , 4 + 4 + 5 + 4 = 1 3 :3 = 4 ,3  

y a x l i t la n s a  4   b a h o ) ,  y a k u n i y   a t t e s t a t s i y a   im tih o n i  s in o v in in g   y a k u n iy  

b a li  s if a tid a  s i n f  j u m a l i n i n g   “ O 'z b e k i s t o n  t a r i x i ”  s a h if a s ig a  q o 'y i l a d i .E slatm a:

  O 'q u v c h i la r g a   b ile t  o lg a n l a r id a n   k e y in   ta y y o r g a r lik  

k o 'r i s h l a r i   u c h u n   15, j a v o b   b e r is h   u c h u n   e s a   10  d a q iq a   v a q t  b e r ila d i.

I m tih o n   s a v o lla r ig a   m a k ta b   m e t o d   b i r la s h m a s i  q a r o r i  b ila n   tu z a - 

tis h la r ,  q o 's h i m c h a l a r   v a   ta k lif la r   k ir itilis h i  m u m k in .  I m tih o n   to p - 

s h ir is h  j a r a y o n i d a   o 'q u v c h i   o ‘z f ik r in i  f a q a t  d a r s lik  m a te r ia lla r i  a s o s i- 

d a   e m a s ,  b a lk i  b o s h q a   m a n b a l a r g a   ta y a n g a n   h o ld a   h a m   b a y o n   q ilis h i 

m u m k in .  S h u n in g d e k ,  ta r ix   f a n i  c h u q u r la s h ti r ib  

o 'q i t i l a d i g a n   s i n f  

v a   m a k ta b la r d a   im tih o n   b ile tla r i  5  t a   s a v o ld a n   ib o r a t  b o i a d i .   T a rix  

fa n i  c h u q u r la s h tir ib   o ‘q itila d ig a n   s i n f  v a   m a k ta b la r n in g   im tih o n d a g i 

b e s h in c h i  s a v o lla r ig a   ( q u y id a   a l o h i d a   b e r ilg a n )   m a k ta b   m e to d   b ir ­

la s h m a s i  to m o n id a n   t u z a tis h la r   v a   q o 's h i m c h a l a r   k iritilis h i  m u m k in . 

S a v o l  tu z is h d a   u m u m ta ’lim   m a lc ta b la rid a   m a x s u s   k u rs   s ifa tid a   o 'q i ­

tila d ig a n   P r e z id e n t  Is lo m   K a r im o v n in g   “ Y u k s a k   m a 'n a v iy a t   -   y e n g il-  

m a s   k u c h ” ,  “ O 'z b e k i s t o n   m u s t a q i ll i k k a   e r is h is h   o s to n a s id a ”  n o m li 

a s a r la r i h a m d a  “ D u n y o  d in la r  i ta r i x i ” d a r s li k l a r ig a  o id  m a ’ lu m o tla r d a n  

ib o r a t b o T a d i.  B e s h in c h i  s a v o l  y u z a s id a n   b a h o la s h   m e z o n i  h a m   m a k ­

ta b   m e to d  b ir la s h m a s i  to m o n id a n   s h a k lla n tir ila d i.

1-BILET


1.  T o s h k e n t b e k lig in in g   ta s h k il  to p is h i.

2 .  T illa s h a y x   m a s jid i.

3.  M a h m u d x o 'j a   B e h b u d iy .

4 .  T o s h k e n t.  E s k i  s h a h a r   ( 9 - s i n f   O 'z b e k i s t o n   ta rix i.  2 4 -b e t) .

13


2-  BILET

1.  Y u n o n - B a q tr iy a   d a v la tin in g   ta s h k i l   to p is h i.

2.  A b d u lla x o n   m a d r a s a s i.

3.  M u h a m m a d   ib n   M u s o   a l- X o r a z m iy .

4 .  P o d s h o   q o ‘s h in la r i  X iv a   o s t o n a s i d a   ( 9 - s i n f   0 ‘z b e k is to n   ta r ix i 

3 6 - b e t) .

3-  BILET

1.  Q o r a x o n i y la r   d a v la tin in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  S h e r d o r   m a d r a s a s i.

3.  A l i s h e r  N a v o iy .

4 .  A h o lin in g  tu r a r jo y la r i  X I X   a s r  o x iri.  ( 9 - s i n f   0 ‘z b e k is to n   ta rix i. 

5 7 -b e t) .

4-  BILET

1.  Y a n g i  B o b il  p o d s h o lig in in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  M ir z o   U l u g ‘b e k   r a s a d x o n a s i.

3.  Z a h i r i d d i n   M u h a m m a d   B o b u r.

4 .  B u x o r o   h a r b iy   q o ‘s h in la r i  ( 9 - s i n f   0 ‘z b e k is t o n   ta rix i.  3 0 - b e t) .

5-  BILET

1.  M u q a d d a s   R im   im p e r iy a s in in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  M ir  A r a b   m a d r a s a s i.

3.  M ir z o   U l u g ‘b e k .

4 .  X a lq   to m o s h a la r i  ( 9 - s i n f   0 ‘z b e k is t o n   ta r ix i.  1 4 -b e t).

6-  BILET

1.  B o b il  p o d s h o lig in in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  S u lto n   M u r o d b e k   m a d r a s a s i.

3.  I m o m   a l-B u x o riy .

4 .  T o s h k e n td a g i  te m ir  y o ‘l  v o k z a li.  ( 9 - s i n f   O 'z b e k i s t o n  ta r ix i.  5 6 - 

b e t).


7-  BILET

1.  X i o n i y l a r   d a v la tin in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  A l e k s a n d r   m a y o g ‘i.

3.  A h m a d   a l - F a r g ‘o n iy .

4 .1 9 1 6 - y il  T o s h k e n td a g i  q o ‘z g ‘o lo n   ( 9 - s i n f   0 ‘z b e k is to n   ta rix i. 

1 0 3 -b e t).

14


8-BILET

1.  R im   r e s p u b lik a s in in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  Is m o il  S o m o n iy   m a q b a r a s i.

3.  A b u  A li  ib n   S in o .

4 .  T o s h k e n td a g i  h a r b iy   c h e r k o v   ( 9 - s i n f   O 'z b e k i s t o n   ta r ix i.  5 4 -

9-BILET


1.  K iy e v   R u s i  d a v la tin in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  L a b ih o v u z .

3.  A b u   M a n s u r   a l- M o tu r id iy .

4 .  J a d id   m a k ta b i  h o v lis i  ( 9 - s i n f   O 'z b e k i s t o n   ta rix i.  8 7 -b e t) .

10-BILET

1.  A s h t a r x o n iy l a r   d a v la tin in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  N u r illa b o y   s a r o y i.

3.  M u h a m m a d  A m i n x o 'j a   M u q im iy .

4 .  A s k a r la r n in g   s o p o l  h a y k a lla r i.  S in   S h ix u a n d i  m a q b a r a s i  ( 6 - s i n f  

Q a d im g i  d u n y o   ta rix i.  7 3 -b e t) .

11-BILET

1.  Q a d im g i  U r a r t u   d a v la tin in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  M in o ra i  K a lo n .

3.  A h m a d   D o n is h .

4 .  P a x ta n in g   R o s s i y a g a j o 'n a t i l i s h i   ( 9 - s i n f   O 'z b e k i s t o n   ta r ix i.  5 9 -

12-BILET


1.  S a f a v iy la r   d a v la tin in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  X e o p s   e h r o m i.

3.  S h e r m u h a m m a d   M u n is .

4.  T r o y a o t i   ( 6 - s i n f   Q a d im g i  d u n y o   ta rix i.  1 0 8 -b e t).

13-BILET

1.  T u r k is to n   g e n e r a l - g u b e r n a t o r l i g i n in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  G o ‘ri  A m i r   m a q b a r a s i.

3.  B a h o u d d in   N a q s h b a n d .

4.  0 ‘rta   O s iy o lik  ja n g c h ila r  ( 6 - s in f   Q a d im g i  d u n y o   tarix i.  1 2 0 -b e t).

15


14-  BILET

1.  R im   i m p e r iy a s in in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  B o g ‘i  D ilk u s h o .

3.  A b u  N a s r   F a ro b iy .

4. T o ‘g ‘o n  q u rilis h i. X I X  a s r  o x iri ( 9 - s in f   0 ‘z b e k is to n  ta rix i.  6 2 -b e t).

15-  BILET

1.  X i v a  x o n l i g in i n g   ta s h k il  to p is h i.

2.  B a r o q x o n   m a d r a s a s i.

3.  M ir z o  A b d u l q o d i r   B e d il.

4 .  B u y u k   X i t o y   d e v o r i  ( 6 - s i n f   Q a d im g i  d u n y o   ta r ix i.7 2 - b e t) .

16-  BILET

1.  T o s h k e n t  b e k l i g i n in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  S in   S h ix u a n d i  m a q b a r a s i.

3.  B e r d im u r o d   Q a r g ‘a b o y   o g ‘li -  B e r d a q .

4 .  J a z o   q o ‘s h in la r i  ( 9 - s i n f   0 ‘z b e k is to n   ta r ix i.  6 3 -b e t) .

17-  BILET

1.  S a lju q iy la r   d a v l a t i n i n g   ta s h k il  to p is h i.

2.  T illa k o r i  m a d r a s a s i.

3.  N i k o l a y   K o p e r n ik .

4.  A k v e d u k   o s m a   q u v u r i  ( 6 - s i n f   Q a d im g i  d u n y o   ta r ix i.  1 5 2 -b e t) .

18-  B1LET

1.  T a y p in la r   d a v l a t i n i n g   ta s h k il  to p is h i.

2.  L u v r  m u z e y i.

3.  A b u   R a y h o n   B e r u n iy .

4 .  A Q S H   K o n s t i t u ts i y a s i n i n g   q a b u l  q ilin is h i  ( 8 - s i n f  J a h o n   ta r ix i. 

5 5 -b e t) .

19-  BILET

1.  S a la v k iy la r   d a v l a t i n i n g   ta s h k il  to p is h i.

2.  S h e r g ‘o z ix o n   m a d r a s a s i.

3.  A b u l g ‘o z iy   B a h o d i r x o n .

4.  M u s t a m l a k a c h il a m i n g   q o ‘z g ‘o lo n c h ila r n i  t o ‘p   o g ‘z i g a   b o g ‘la b  

o tis h i  ( 8 - s i n f  J a h o n   ta r ix i.  1 1 8 -b e t) .

20-  BILET

1.  A m i r  T e m u r   d a v l a t i n i n g   ta s h k il  to p is h i.

16


2.  P iz a   m in o ra s i.

3.  B u r h o n id d in   M a r g i n o n i y .

4 .  T o s h k e n t  k o 'c h a s i .  X I X   a s r   ( 9 - s i n f  0 ‘z b e k is to n   ta r ix i.  6 4 -b e t) .

21-  BILET

1.  X i t o y d a   M in   im p e r iy a s in in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  O z o d lik   h a y k a li.

3.  I s a a k   N y u to n .

4 .  T o ‘q im a c h ilik   f a b r ik a s i  ( 8 - s i n f  J a h o n   ta r ix i.  9 0 - b e t) .

22-  BILET

1.  Q a d im g i  S in   im p e r iy a s in in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  M u h a m m a d   R a h im x o n   m a d r a s a s i.

3.  M u h a m m a d   R iz o   O g a h iy .

4 .  Q o ‘z g ‘o lo n c h ila r n in g   s h a h a r   h o k i m ig a   h u ju m i  ( 9 - s i n f   O 'z b e -  

k is to n   ta rix i.  6 5 - b e t) .

23-  BILET

1.  D e h li  s u lto n lig in in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  E y fe l  m in o r a s i.

3.  M a h m u d   a z - Z a m a x s h a r iy .

4.  V o lo s t  b o s h l i g 'i   m ir s h a b la r   b ila n .  F a r g ‘o n a   v ilo y a ti  ( 9 - s i n f  

0 ‘z b e k is to n   ta r ix i.  6 8 - b e t) .

24-  BILET

1.  Y u n o n - B a q tr iy a   d a v la tin in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  Toj  M a h a l  m a q b a r a s i.

3.  A h m a d   a l - F a r g ‘o n iy .

4 .  P o lta v a  j a n g i   ( 8 - s i n f  J a h o n   ta rix i.  7 0 - b e t) .

25-  BILET

1.  S a f f o r iy la r   d a v la tin in g   ta s h k il  to p is h i.

2 .  U l u g ‘b e k   m a d r a s a s i.

3.  B o b o r a h im   M a s h r a b .

4 .  X i v a  x o n l i g in i n g   k o ‘c h m a n c h i  a h o lis i.  X I X   a s r   ( 9 - s i n f   0 ‘z b e - 

k is to n   ta r ix i.  7 8 - b e t) .

26-  BILET

1.  K o r y o   d a v la tin in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  M in o r a i  K a lo n .

2

  -  


120

 

173.  B a h o u d d in   N a q s h b a n d .

4 .  B u y u k   ip a k   y o 'l i d a g i   b o z o r   ( 5 - s i n f  T a r ix d a n   h ik o y a la r .  7 0 - b e t) .

27-  BILET

1.  F r a n s i y a d a   I - im p e r iy a n in g   ta s h k il  to p is h i.

2.  S e m i r a m i d a   o s m a   b o g ‘la ri.

3.  A h m a d   Y a ssa v iy .

4 .  B u x o r o   a m ir in in g   P e t e r b u r g g a  ta s h r if i  ( 9 - s i n f   0 ‘z b e k is to n   ta r i-  

x i.  9 7 - b e t) .

28-  BILET

1.  Y a n g i  M i s r   p o d s h o l i g in i n g   ta s h k il  to p is h i.

2.  G e lio s   h a y k a li.

3.  A l e k s a n d r   S e r g e y e v ic h   P u s h k in .

4 .  Y e rg a   is h lo v   b e r is h   ( 9 - s i n f   O 'z b e k i s t o n   ta r ix i.  1 2 1 -b e t).

29-  BILET

1.  X i v a   q o ‘n g ‘ir o tla r i  d a v l a t i n i n g   ta s h k il  to p is h i.

2.  G a lik a r n a s   m a q b a r a s i.

3.  A b u  N a s r   F a ro b iy .

4 .  Q a d im g i  B a q tr iy a   u y   q o 'r g 'o n i   ( 5 - s i n f   T a r ix d a n   h ik o y a la r .  6 3 -

30-BILET

1.  M a u r iy a   d a v la tin in g   ta s h k i l   to p is h i.

2 .  O q s a r o y   o b id a s i.

3.  D a n ie l  D e fo .

4 .  P o li t s i y a n i n g   R i z v o n b i b ig a   o ; q   u z is h i  ( 5 - s i n f   T a r ix d a n   h i k o ­

y a la r.  1 3 7 -b e t) .

CHET (INGLIZ, NEMIS VA FRANSUZ) TILI

U m u m iy   o 'r t a   ta T im   m a k t a b l a r in i n g   9 - s i n f   o 'q u v c h i l a r i   u c h u n  

c h e t  t i ll a r d a n   b o s q ic h li  n a z o r a t   i m ti h o n l a r i   o g ‘z a k i  ta r z d a   o ‘tk a z ila d i. 

B o s q ic h li  n a z o r a t  im tih o n la r in i  o ‘t k a z i s h d a n  m a q s a d   o ‘q u v c h ila r n in g  

c h e t  til  t a ’lim i  b o 'y i c h a   o l g a n   b ilim ,  k o ‘n i k m a   v a   m a la k a la r in i  a n iq -  

la s h d a n  ib o r a t.  B o s q ic h li  n a z o r a t  i m tih o n la r in i  o ‘t k a z is h d a  o ‘q u v  d a s -  

tu rla ri  a s o s i d a   2 5   t a   b i l e t  t u z i l ib   h a r   b ir  b i l e t d a   2  ta d a n   s a v o l  b e r ila d i. 

C h e t  t i ll a r   c h u q u r la s h ti r ib   o ‘q i t il a d i g a n   s in f la r   v a   m a k ta b la r   u c h u n  

q o ^ h i m c h a   u c h in c h i  t o p s h i r i q   b e r ila d i.  B ir in c h i  s a v o l  b i l e t la r d a   b e -

18


r ilg a n   m a v z u   b o ’y i c h a   m a tn n i  o 'q i s h   v a   m a z m u n in i  g a p ir ib   b e r is h . 

B u n d a  

0

‘q u v c h i  m a tn n i  o 'q i b   u n in g   m a z m u n in i  c h e t  t i ld a   tu s h in tir ib  b e r is h i  k e ra k .  I k k ita   s a v o lg a   t a y y o r g a r l i k   u c h u n   2 0   d a q iq a   v a q t  b e ­

rila d i.  M a tn   h a jm i  3 5 0   s o 'z d a n   ib o r a t  b o ’is h i  lo z im .  B ile tla r d a   b e r il- 

g a n   m a v z u la r   b o ‘y i c h a   m a t n l a m i   d a r s li k l a r   v a   q o ‘s h im c h a   a d a b iy o t-  

la r d a n   o lis h   m u m k in .  M a s a la n ,  m a tn   q u y id a g ic h a   b o d is h i  m u m k in :

ENVIRONMENTAL PROBLEMS

T h e   p r o b le m   o f  e c o lo g y   is  v e r y   im p o r t a n t   to d a y ,  b e c a u s e   w e   liv e  

in   a   p o llu te d   w o r ld .  P e o p le   all  o v e r   th e   w o r ld   d is c u s s   e n v ir o n m e n ta l 

p r o te c tio n ,  b u t th e y   s till  c o n tin u e   to   p o llu te   a ir,  w a te r  a n d   s o il.  P la n ts  

a n d   fa c to rie s   a r e   b e in g   b u ilt  n e a r  r iv e r s   a n d   la k e s .  T h e   w a te r   is   fu ll  o f  

in d u s tr ia l  w a s te   a n d   th is   k ills   a n im a ls ,  i n s e c ts   a n d   p la n ts . 

T h e r e   a r e  

s o m e   o r g a n iz a tio n s  th a t  w e r e   c r e a te d   to   p r o te c t o u r  n a tu r e   f r o m  p o l l u ­

tio n .  T h e  m o s t  f a m o u s   o r g a n iz a tio n  is   G r e e n p e a c e .  It p r o te c ts   a n im a ls  

fro m   d y in g   o u t.  T h e r e   a r e   s p e c ia l  f a r m s   a n d   o r g a n iz a tio n s   t h a t   h e lp  

w ild   a n im a ls  to   s u r v iv e .  P e o p le   w h o   w o r k   in   s u c h   p la c e s   f e e d   a n im a ls  

a n d   c u r e   th e m .  T h e r e   a r e   s e v e r a l  ty p e s   o f  p o llu tio n :  a ir   p o llu tio n ,  w a ­

te r  p o llu tio n   a n d   s o il  p o llu tio n .

Air pollution 

is  c a u s e d   b y   d if f e r e n t  m e a n s   o f  tr a n s p o r t  in   b ig   c i t ­

ie s .  O u r  c itie s   a r e   fu ll  o f  s m o g   b e c a u s e   o f  h e a v y  tra ffic   a n d   p e o p le   n o ­

tic e   th a t  it  is   h a r d   to   b r e a th e   th e re .  C a rs ,  b u s e s   a n d   p la n e s   a r e   a m o n g  

th e   w o r s t  a ir  p o llu te r s .  F a c to r ie s   a n d   p la n ts   a ls o   p o llu te   a ir   p o u r in g  

h a r m f u l  g a s e s   a n d   s m o k e   in to   th e   a ir   a n d   th a t  c a u s e s   lu n g   d is e a s e s  

a m o n g   p e o p le   a n d   d o e s   h a r m   to   o u r   h e a lth .  A c id   r a in s   th a t  a p p e a r  

b e c a u s e   o f  a ir  p o l l u ti o n   d a m a g e   f o r e s ts   a n d   so il.

L itte r  is  g a r b a g e - lik e   f o o d ,  p a p e r,  a n d   c a n s - o n   th e   g r o u n d   o r  in   th e  

s tre e t.  W h e re   p e o p le   liv e   to g e th e r ,  litte r   is  a  p r o b le m .  P e o p le   d o n ’t 

a lw a y s   p u t t h e i r  g a r b a g e   in   th e   g a r b a g e   c a n .  I t ’s  e a s ie r  to   d r o p   a  p a p e r  

th a n   to   fin d   a  g a r b a g e   c a n   f o r   it.  B u t   litte r   is  u g ly .  It  m a k e s   th e   c ity  

l o o k   d irty ,  a n d   s p o ils   th e   v ie w .

T ire w in d  b lo w s  p a p e rs  fa r aw ay.  O fte n  th e y  are d ifficu lt to catch . W h e n  

th e y  b lo w  a g a in st a  fe n c e ,  th ey   stay   there.  T h is   fen ce is a  w all  o f  g a rb a g e .

L itte r   is  a   h e a lth   p r o b le m ,  to o .  F o o d   a n d   g a r b a g e   b r in g   a n im a ls , 

w h i c h   s o m e tim e s   c a r r y   d is e a s e .

S o m e   p e o p le   w a n t   to   c o n tr o l  litte r.  T h e y   n e v e r   th r o w   litte r   t h e m ­

s e lv e s ,  a n d   s o m e tim e s   th e y   w o r k   t o g e t h e r   in  g r o u p s   t o   c le a n   u p   th e

19


c ity .  I n   m o s t   p l a c e s   litte r   is   a g a in s t   th e   la w .  T h e   la w   p u n is h e s   p e o p le  

g o   t h r o w   g a r b a g e   o n   th e   s tr e e ts .  T h e y   u s u a lly   p a y   a   fin e ,  a n d   o c c a ­

s io n a lly   th e y   g o   to  ja il.

U s h b u   m a tn   3 5 0   s o ‘z d a n   ib o r a t.  B u n d a   o ‘q u v c h i:  « 5 »   b a ll  o lis h i 

u c h u n   u s h b u   m a tn   m a ’n o s in i  10  t a d a n   k a m   b o T m a g a n   g a p la r   o r q a li 

t u s h u n tir ib   b e r is h i  k e r a k .  0 ‘q u v c h i l a r n in g   o lg a n   b ilim ,  k o ‘n ik m a   v a  

m a la k a la r in i b a h o la s h  u c h u n  m a t n   m a ’n o s in i  tu s h u n t ir ib  b e r is h d a  is h - 

la tg a n   g a p la r i  s o o i  h is o b g a   o lin a d i.  G a p la r   g r a m m a ti k   v a   fo n e tik   q o i- 

d a la r   a s o s id a   t o ‘g ‘ri  v a   to T iq ,  m a v z u d a n   c h e tl a s h m a g a n   v a   m a n tiq a n  

b ir-b iri  b ila n   b o g f ia n g a n   b o T i s h i   k e r a k .

Ikkinchi  savol 

b il e t la r d a   k o ‘r s a ti l g a n   m a v z u l a r   y u z a s id a n   s u h - 

b a tla s h is h .  B u n d a   o ‘q u v c h i  s h u   m a v z u   y u z a s id a n   o ‘z   q iz iq is h la r i  v a  

f ik r la r in i  c h e t  t ild a   e r k in   b a y o n   e tis h i  k e r a k .  0 ‘q u v c h i  to m o n id a n  

b i l d ir il g a n   f ik r la r   g r a m m a tik   j i h a t d a n   t o ‘g ‘ri  tu z i l g a n l i g i,  f o n e tik   j i -  

h a td a n   t o ‘g ‘ri  ta la f f u z   e tilg a n lig i,  n u tq i n in g   r a v o n li g i ,  m a v z u d a n  

c h e tla s h m a g a n lig i  v a   b ild ir il g a n   f i k r la r n in g   m a n t i q a n   b ir -b iri  b ila n  

b o g T iq lig i  h is o b g a   o lin a d i.  F ik r l a r   b a y o n   e t i l a y o t g a n d a   s o ‘z   b ir ik -  

m a la r in in g   n o t o ‘g ‘ri  i f o d a l a n is h i ,  g r a m m a tik   v a   f o n e tik   q o id a la r g a  

r io y a   q i l m a s li k   h o lla ri  b ir   g a p n i n g   o ‘z i d a   ik k i  v a   u n d a n   o rtiq   k u z a -  

tils a ,  o ‘s h a  g a p   h is o b g a  o l i n m a y d i.  0 ‘q u v c h i  m a v z u n i  y o r itib   b e r a   o l- 

m a s a  o ‘q itu v c h i  o ‘q u v c h i g a  m a v z u  y u z a s id a n  3  ta  s a v o l  b e r is h i  m u m - 

k in .  H a r   b ir   b e r ilg a n   s a v o l g a  j a v o b   5  b a llik   tiz im   a s o s id a   b a h o la n a d i. 

M a s a la n :  1- s a v o lg a   3  b a ll,  2 - s a v o lg a   5  b a ll  q o ‘y ils a ,  b a h o la r   u m u m -  

la s h tir ilib ,  o ‘r ta c h a   b a ll  c h i q a r i la d i.  3 + 5 = 8   :  2 = 4   b a ll.  0 ‘q u v c h ila r n i 

b a h o l a s h d a   b a ll  u l a r   e g a ll a s h la r i   lo z im   b o T g a n   b ilim ,  k o ‘n ik m a   v a  

m a l a k a la r d a n   k e lib   c h iq ib   b e l g ila n a d i.

Berilgan matnni o‘qib, mazmunini gapirib berish yuzasidan

baholash mezoniDownload 376.91 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling