Uchun ona tili, chet tili, tarix, jismoniy tarbiya fanlaridan yakuniy nazorat imtihon materiallari va metodik


Download 376.91 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/4
Sana09.02.2017
Hajmi376.91 Kb.
1   2   3   4

B a h o la sh   m ezo n i

B all

O 'q i l g a n   m a t n   m a z m u n i n i   t o ‘ l iq   o g ‘z a k i   b a y o n   q i l a   o l s a ,   m a v z u   y u z a s i ­

d a n  f i k r  b i l d i r s a  v a  u n i   a s o s l a y   o l s a ,   h a m d a  t o ‘g ‘r i  t a l a f f u z  v a   i n t o n a t s i y a  

b i l a n   g a p i r s a ,   o ‘ q i l g a n   m a t n n i   t o ‘ l i q   t a r j i m a   q i l a   o l s a ,   m a t n   m a z m u n i g a  

d o i r   s a v o l l a r g a   t o " l i q  j a v o b   b e r a   o l s a ;

« 5 »


0 ‘q i l g a n   m a t n   m a z m u n i n i   q i y i n c h i l i k   b i l a n   o g ‘z a k i   b a y o n   q i l a   o l s a ,  

f i k r   t o r   b i l d i r i l s a ,   t o ‘g ‘r i  t a l a f f u z   v a   i n t o n a t s i y a   b u z i l s a ,   o ‘q i l g a n   m a t n n i  

7 1 - 8 5   f o i z  t a r j i m a   q i l a   o l s a ,   m a t n   m a z m u n i g a   d o i r   s a v o l l a r g a  j a v o b  b e r a  

o l s a ;

« 4 »

20


0 ‘ q i l g a n   m a t n   m a z m u n i n i   q i s m a n   q i y i n c h i l i k   b i l a n   o g ‘z a k i   b a y o n   q i l a  

o l s a ,   f i k r   b i l d i r a   o l m a s a ,   t o ‘g ‘r i   t a l a f f u z   v a   i n t o n a t s i y a g a   r i o y a   q i l m a -  

s a ,   o ‘q i l g a n   m a t n n i   5 5 - 7 0   f o i z   t a r j i m a   q i l a   o l s a ,   m a t n   m a z m u n i g a   d o i r  

s a v o l l a r g a   q i s m a n  j a v o b   b e r a   o l s a ;

« 3 »

0 ‘q i l g a n   m a t n   m a z m u n i n i   t u s h u n a r s i z   t a r z d a   b a y o n   q i l s a ,   f i k r   b i l d i r a  o l m a s a ,   t o ‘g ‘r i   t a l a f f u z   v a   i n t o n a t s i y a g a   r i o y a   q i l m a s a ,   o ’q i l g a n   m a t n n i  

2 1 - 5 4   f o i z  t a r j i m a  q i l a   o l s a ,   m a t n   m a z m u n i g a   d o i r  s a v o l l a r g a  j a v o b   b e r a  

o l s a ;

« 2 »


0 ‘q i l g a n   m a t n   m a z m u n i n i   b i r - b i r i   b i l a n   b o g ‘ l a n m a g a n   j u m l a l a r   b i l a n  

o g ‘z a k i   b a y o n   q i l a   o l s a ,   f i k r   b i l d i r a   o l m a s a ,   t o ‘g ‘r i   t a l a f f u z   v a   i n t o n a t s i ­

y a g a   r i o y a   q i l m a s a ,   o ‘ q i l g a n   m a t n n i   t a r j i m a   q i l a   o l m a s a ,   m a t n   m a z m u ­

n i g a   d o i r   s a v o l l a r g a  j a v o b   b e r a   o l m a s a ;

« 1 »

Suhbatni baholash mezoniB ah olash   m ezon i

B all

B e r i l g a n   m a v z u n i  t o ‘l iq   o g ‘z a k i   b a y o n   q i l a   o l s a ,   m a v z u  y u z a s i d a n   f i k r  

b i l d i r s a   v a   u n i   a s o s l a y   o l s a ,   h a m d a   t o ‘g ‘r i  t a l a f f u z   v a   i n t o n a t s i y a   b i l a n  

g a p i r s a ,   b e r i l g a n   m a v z u g a   d o i r   s a v o l l a r g a   t o ‘ liq  j a v o b   b e r a   o l s a ;

« 5 »

B e r i l g a n   m a v z u n i   q i y i n c h i l i k   b i l a n   o g ‘z a k i   b a y o n   q i l a   o l s a ,   f i k r   t o r  b i l d i r i l s a ,   t o ‘g ‘ri  t a l a f f u z   v a   i n t o n a t s i y a   b u z i l s a ,   b e r i l g a n   m a v z u g a  

d o i r   s a v o l l a r g a   q i y i n c h i l i k   b i l a n  j a v o b   b e r a   o l s a ;

« 4 »

B e r i l g a n   m a v z u n i   q i s m a n   q i y i n c h i l i k   b i l a n   o g ’z a k i   b a y o n   q i l a   o l s a ,  f i k r   b i l d i r a   o l m a s a ,   t o ‘g ‘ ri  t a l a f f u z   v a   i n t o n a t s i y a g a   r i o y a   q i l m a s a ,  

b e r i l g a n   m a v z u g a   d o i r   s a v o l l a r g a   q i s m a n  j a v o b   b e r a   o l s a ;

« 3 »

B e r i l g a n   m a v z u n i   t u s h u n a r s i z   t a r z d a   b a y o n   q i l a   o l s a ,   f i k r   b i l d i r a   o l ­m a s a ,   t o ‘g ‘ri  t a l a f f u z   v a   i n t o n a t s i y a g a   r i o y a   q i l m a s a ,   b e r i l g a n   m a v z u  

m a z m u n i g a   d o i r   s a v o l l a r g a   t u s h u n a r s i z   t a r z d a  j a v o b   b e r a   o l s a ;

« 2 »

B e r i l g a n   m a v z u n i   b i r - b i r i   b i l a n   b o g d a n m a g a n   j u m l a l a r   b i l a n   o g ‘z a k i  b a y o n   q i l a   o l s a ,   f i k r   b i l d i r a   o l m a s a ,   t o ‘g ‘ri  t a l a f f u z   v a   i n t o n a t s i y a g a  

r i o y a   q i l m a s a ,   m a t n   m a z m u n i g a   d o i r   s a v o l l a r g a  j a v o b   b e r a   o l m a s a .

« 1 »

9-sinHar uchun Chet (ingliz, nemis va fransuz) tilidan bosqichli nazorat imtihon savollari

1-BILET


1.  « I n t e r n e t   »  m a v z u s i g a   o id   m a tn n i  o ‘q is h   v a   m a z m u n in i  g a p ir ib  

b e r is h .

2 .  « M e n in g   s e v im li  k a s b im »   m a v z u s id a   s u h b a t  q ilis h .

21


2-  BILET

1.  « 0 ‘z b e k is to n d a g i  g a z e ta   v a   j u r n a l l a r »   m a v z u s i g a   o id   m a tn n i 

o ‘q is h   v a   m a z m u n in i  g a p ir ib   b e r is h .

2.  « D a r s d a n   k e y in g i  m a s h g ‘u lo tla r »   m a v z u s id a   s u h b a t   q ilis h .

3-  BILET

1.  « M e n in g   s e v im li  s p o r t  tu r im »   m a v z u s i g a   o id   m a tn n i  o ‘q is h   v a  

m a z m u n in i  g a p i r i b   b e r is h .

2.  « 0 ‘z b e k is t o n  v a   tili  o ‘r g a n il a y o tg a n   m a m l a k a tla r n in g   t a ’lim   ti- 

z im i»   m a v z u s i d a   s u h b a t  q ilis h .

4-  BILET

1.  « 0 ‘z b e k is t o n n i n g   ta r ix iy   s h a x s la r i»   m a v z u s i g a   o id   m a tn n i 

o ‘q is h   v a   m a z m u n in i  g a p ir ib   b e r is h .

2.  « A t r o f - m u h it   m u a m m o la r i »   m a v z u s i d a   s u h b a t   q ilis h .

5-  BILET

1.  « S h if o k o r   h u z u r id a »   m a v z u s i g a   o id   m a tn n i  o ‘q is h   v a   m a z m u ­

n in i  g a p ir ib   b e r is h .

2.  « M e n in g   s e v im li  m a s h g 'u l o t i m »   m a v z u s id a   s u h b a t   q ilis h .

6-  BILET

1.  « 0 ‘z b e k is t o n   v a   tili  o ‘r g a n ila y o tg a n   m a m l a k a t l a r n in g   d a v la t 

tiz im i»   m a v z u s i g a   o id   m a tn n i  o ‘q is h   v a   m a z m u n in i  g a p ir ib   b e r is h .

2.  « 0 ‘z b e k is t o n n i n g   m illiy   u r f - o d a tla r i»   m a v z u s id a   s u h b a t   q ilis h .

7-  BILET

1.  « M e n in g   k e l a ja k d a g i  k a s b im »   m a v z u s ig a   o id   m a tn n i  o ‘q i s h   v a  

m a z m u n in i  g a p ir ib   b e r is h .

2.  « T ili  o ‘r g a n il a y o tg a n   m a m l a k a tla r n in g   b a y r a m la r i»   m a v z u s i d a  

s u h b a t  q ilis h .

8-  BILET

1.  « R e k la m a »   m a v z u s i g a   o id   m a tn n i  o 'q i s h   v a  m a z m u n i n i   g a p ir ib  

b e ris h .

2.  « M a is h iy   x i z m a t »   m a v z u s i d a   s u h b a t  q ilis h .

9-  BILET

1.  « A m e r ik a n i n g   b a y r o g ‘i»   m a v z u s i g a   o id   m a tn n i  o ‘q is h   v a   m a z ­

m u n in i  g a p i r i b   b e r is h .

2.  « M e n in g   d o ‘s tim »   m a v z u s i d a   s u h b a t  q ilis h .

22


10-  BILET

1.  « M a r k e tin g »   m a v z u s i g a   o id   m a tn n i  o 'q i s h   v a   m a z m u n in i  g a ­

p ir ib   b e r is h .

2 .  « M e n in g   s e v im li  m u s iq a m »   m a v z u s id a   s u h b a t  q ilis h .

11-  BILET

1.  « T ili  o T g a n i l a y o t g a n   m a m la k a tn in g   m a s h h u r   k is h ila r i»   m a v ­

z u s i g a   o id   m a tn n i  o 'q i s h   v a   m a z m u n in i  g a p ir ib   b e r is h .

2 .  «  T ili  o 'r g a n i la y o t g a n   m a m la k a tn in g   g e o g r a f ik   jo y l a s h u v i »  

m a v z u s id a   s u h b a t  q ilis h .

12-  BILET

1.  « T ili  o 'r g a n i la y o t g a n   m a m la k a tn in g   p o y t a x t i » g a   o id   m a tn n i 

o 'q i s h   v a   m a z m u n in i  g a p ir ib   b e r is h

2.  « Y il  fa s lla r i  »  m a v z u s i d a   s u h b a t  q ilis h .

13-  BILET

1.  « K u n d a lik   f a o liy a t» g a   o id   m a tn n i  o 'q i s h  v a   m a z m u n in i  g a p ir ib  

b e r is h .

2.  « M e n   y o q tir m a g a n   n a r s a l a r »   m a v z u s id a   s u h b a t  q ilis h .

14-  BILET

1.  « M e n in g   m a k ta b im »   m a v z u s ig a   o id   m a tn n i  o 'q i s h   v a   m a z m u ­

n in i  g a p ir ib   b e r is h .

2.  « S a y o h a t  h a q id a g i  ta a s s u r o tl a r i m »   m a v z u s i d a   s u h b a t  q ilis h .

15-  BILET

1.  « O m m a v iy   a x b o r o t v o s ita la r i» g i  m a v z u g a   o id   m a tn n i  o 'q i s h   v a  

m a z m u n in i  g a p ir ib   b e ris h .

2 .  « K in o »   m a v z u s id a   s u h b a t  q ilis h .

16-  BILET

1.  « S p o r t»   m a v z u s ig a   o id   m a tn n i  o 'q i s h   v a   m a z m u n in i  g a p ir ib  

b e r is h .

2.  « D u n y o n in g   y e tti  m o 'j i z a s i »   m a v z u s i d a   s u h b a t  q ilis h .

17-  BILET

1.  « G a z e t a   v a  j u r n a l »   m a v z u s ig a   o id   m a tn n i  o 'q i s h   v a   m a z m u n in i 

g a p ir ib   b e r is h .

2 .  « A tr o f - m u h it  m u a m m o la r i»   m a v z u s id a   s u h b a t   q ilis h .

23

4

  -18-  BILET

1.  « 0 ‘z b e k is to n n in g   m u s ta q illig i  t o ‘g ‘r i s i d a » g i   m a v z u g a   o id  

m a tn n i  о  ‘q is h  v a   m a z m u n in i  g a p ir ib   b e r is h .

2.  « Y u rtim iz n in g  d iq q a tg a  s a z o v o r jo y la r i»  m a v z u s id a  s u h b a t q ilish .

19-  BILET

1.  « G lo b a lla s h u v »   m a v z u s i g a   o id   m a tn n i  o ‘q is h   v a   m a z m u n in i 

g a p i r i b   b e r is h .

2 .  « 0 ‘z b e k is to n   R e s p u b l i k a s i n in g   b a y r o g ‘i,  m a d h i y a s i   v a   g e r b i»  

m a v z u s i d a   s u h b a t  q ilis h .

20-  BILET

1.  « M e n in g   s e v im li  s h a h r im »   m a v z u s i g a   o i d   m a tn n i  o ‘q is h   v a  

m a z m u n i n i   g a p ir ib   b e r is h .

2 .  « O z iq - o v q a t  m a g a z i n id a »   m a v z u s i d a   s u h b a t   q ilis h .

21-  BILET

1.  « 0 ‘z b e k is to n n in g   ta r ix iy   s h a h a r l a r i »   m a v z u s i g a   o id   m a tn n i 

o ‘q is h   v a   m a z m u n in i  g a p ir ib   b e r is h .

2 .  « M e n in g   o ‘tk a n   k u n im »   h a q i d a   s u h b a t   q ilis h .

22-  BILET

1.  « T ili  o ‘r g a n ila y o tg a n   m a m l a k a t l a r g a   x o s   b o ‘lg a n   m i ll i y   k iy im -  

l a r i »   m a tn n i  o ‘q is h   v a   m a z m u n i n i   g a p ir ib   b e r is h .

2 .  « M e n in g   s e v im li  k ito b im »   h a q i d a   s u h b a t  q ilis h .

23-  BILET

1.  « S u v n i  a s r a n g »  m a v z u s i g a  o id  m a tn n i  o ‘q is h   v a  m a z m u n in i  g a ­

p i r i b   b e r is h .

2 .  « O z iq - o v q a t  d o ‘k o n id a »   m a v z u s i d a   s u h b a t   q ilis h .

24-  BILET

1.  « M e n in g   o ila m »   m a v z u s i g a   o id   m a tn n i  o 'q i s h   v a   m a z m u n in i 

g a p i r i b   b e r is h .

2 .  « U y »   m a v z u s id a   s u h b a t  q ilis h .

25-  BILET

1.  « M e n i n g   s e v im li  o ‘q itu v c h i m »  m a v z u s i g a  o id  m a tn n i  o ‘q is h  v a  

m a z m u n i n i   g a p i r i b   b e r is h .

2 .  « M a k t a b   i m ti h o n l a r i»   m a v z u s i d a   s u h b a t   q ilis h .

24


JISMONIY TARBIYA

T U S H U N T I R I S H  X A T I

J is m o n iy   ta r b iy a   fa n i  m a k ta b n in g   o 'q u v c h i   y o s h l a r i g a   k e r a k li 

h a y o tiy   h a r a k a tla r n i  o 'r g a t u v c h i ,  m u h im i  o 's i b   k e la y o tg a n   y o s h la r n i 

s a lo m a tlig in i  m u s ta h k a m la s h d a ,  j i s m o n i y   ta r b iy a   f a n ig a   q iz iq is h in i 

o s h ir is h   m a q s a d id a   o 'r g a t i l a d i .

T a 'k id l a s h  j o i z k i .  O ’z b e k is to n  R e s p u b lik a s i b o s h  v a z ir i t o m o n id a n  

2 0 1 4 - y il  4 - a v g u s td a   t a s d iq la n ib ,  X o r a z m   v ilo y a tid a   o l k a z i l a d i g a n  

“ U m id   n ib o lla r i  -   2 0 1 5 ”   s p o r t  m u s o b a q a la r in in g   r e s p u b li k a   fin a l 

b o s q ic h id a   o 'q u v c h i l a r i m i z   17  ta   s p o r t  tu r la r i  b o ‘y i c h a   m u s o b a q a la -  

s h a d ila r.  B u   e s a   o ld in g i  y i lla r d a g i  s p o r t  tu r la r id a n   u c h t a g a   k o 'p .  

S h u n i  h is o b g a   o lib   t a ’ lim   m u a s s a s a la r i d a   m a z k u r   ta d b i r l a r d a   (rn a k - 

ta b ,  tu m a n ,  v ilo y a t  v a   r e s p u b lik a   b o s q ic h la r id a )   is h tir o k   e ta d ig a n  

o 'q u v c h i l a r   b ila n   p u x ta   ta y y o r g a r lik   o lib   b o r is h la r i  lo z im   b o ‘la d i. 

S h u n in g   u c h u n   im tih o n   m a t e r ia ll a r i g a   h a m   “  U m id   n i h o l la r i ”  m u -  

s o b a q a la r ig a   o id   s a v o lla r   k ir itis h   m a q s a d g a   m u v o fiq .

To‘g‘ridan-to‘g‘ri finalda ishtirok etadigan sport turlari.

l .S u z i s h .  2 .S to l  te n n is i.  3 .B a d iiy   g im n a s tik a .  4 . S p o rt  g im n a s -  

tik a s i.  5 .Y e n g il  a tle tik a .  6 .E r k in   k u r a s h .  7 .Y u n o n - r u m   k u r a s h i. 

8 .T a e k v a n d o .  9 .D z y u - d o .  1 0 .O g ‘ir  a tle tik a .  11.B a d m in to n .  1 2 .S h a x - 

m a t.


Hududiy saralash bosqichlarida 

Vi

  finalga yoMlanma olinadi- 

gan turlar

1 3 .B a s k e tb o l.  1 4 .V o le y b o l.  1 5 .Q o ‘ i  t o 'p i .   1 6 .F u tb o l.  1 7 .B o k s .

J i s m o n iy   ta r b iy a   d a r s la r id a   q a tn a s h g a n   b a r c h a   b i t im v c h i   9 - s i n f  

o ‘q u v c h ila r i  y a k u n i y   n a z o r a t  to p s h ir is h la r i  s h a rt.

0 ‘q u v  y ili  d a v o m i d a  j i s m o n i y   ta r b iy a   d a r s la r ig a  q a tn a s h ib   k e l g a n  

o ‘q u v c h ila r   im ti h o n d a n   1  h a f ta   o ld in   o ‘z in in g   o ila v iy   s h i f o k o r i d a n  

s o g 4 i g ‘ i  h a q id a   tib b iy   k o 'r i k d a n   o l i b ,   s h if o k o r   r u x s a ti  ( s p r a v k a )   b i ­

la n   ir n tih o n g a   q a tn a s h is h i  m u m k in . A g a r   o ‘q u v c h in in g   s o g ‘l i g ‘i y a x -

25


sh i  b o ‘lm a s a ,  o ‘q u tu v c h i  b ila n   k e l i s h i lg a n   h o l d a  

im tih o n n i  b o s h q a  

s i n f  b ila n   to p s h ir is h i  m u m k in .

J i s m o n iy   t a r b i y a   d a r s la r i g a   o ‘q u v   y ili  d a v o m i d a   q a tn a s h m a g a n  

y a ’n i  k a s a llig i  tu f a y li  V K K   v a r a q a s i  b o d g a n   o ‘q u v c h ila r   im tih o n -  

d a n   o z o d   q ilin a d i.  T ib b iy   g u r u h l a r g a   a jr a tilib ,  m a x s u s   d a s tu r   a s o s i d a  

h a f ta s ig a   2  m a r ta d a n   s h u g ‘u l l a n g a n   o ‘q u v c h i l a r   b o s q ic h li  n a z o r a tn i 

to p s h ir m a y d ila r ,  le k in   j u r n a l g a   “ S in o v d a n   o ‘td i”  y o k i  “ S in o v d a n  

o d m a d i ”  d e b   y o z ib   q o ‘y ila d i.  B a y o n n o m a g a   b a h o   q o ‘y ilm a y d i.

B o s q ic h li n a z o r a t i s h l a r i g a  o ‘z  v a q t i d a  ta y y o r g a r l i k  k o ‘r is h  m a q s a -  

d id a   b ir   o y   o ld in   m a k t a b n i n g   k o ‘r in a r li  j o y i g a   s a v o l  v a   to p s h i r i q la r  

ilib   q o ‘y ila d i.  B e l g i la n g a n   m u d d a t d a   q o ‘s h i m c h a   m a s la h a t  d a r s la r i, 

q o ‘s h im c h a   a m a liy   m a s h g ‘u l o t la r   ta s h k il  q ilin a d i.

J is m o n iy   ta r b i y a   f a n id a n   im ti h o n l a r  b ir   k u n d a   o ’tk a z ila d i  v a   d a s t-  

la b   s i n f  x o n a s id a   y o z m a   r a v is h d a   n a z a r iy   s a v o l l a r g a  j a v o b   b e r is h la r i 

k e r a k .N a z a r iy   s a v o lla r g a   a l o h i d a   b ile tla r   ta y y o r l a n a d i .H a r   b ir   b i l e t d a  

ik k ita d a n   s a v o l  b o d i s h i   k e r a k .  N a z a r iy   s a v o lla r n i  j i s m o n i y   t a r b i ­

y a   o ‘q u tu v c h is i  b ir   o y   o ld in   y o z ib ,  t a y y o r la b ,  k o n v e r tg a   s o lin a d i  v a  

o ’q u v   is h la ri  b o ‘y i c h a   d i r e k t o r   o ’r in b o s a r ig a   m u h r la n g a n   h o ld a   to p -  

s h ir ila d i.

B o s q ic h li  n a z o r a t  is h la r i  b o ‘y i c h a  

h a y ’a t   a ’z o la r i  ta r k ib i  m a k -  

ta b   d ir e k to r i  t o m o n id a n   t a s d i q l a n a d i   v a   t a r k i b i g a   h a y ’a t  r a is i,  n a ­

z o r a t  o lu v c h i  o ‘q itu v c h i,  a s s i s t e n t   ( y o r d a m c h i) ,  tib b iy   x o d im   ( a ’z o l a r  

s o n i  5  ta d a n   o s h m a s lig i  k e r a k )   k ir itila d i.  B o s q ic h li  n a z o r a t  is h la r in i 

o ‘tk a z is h   j a r a y o n i d a ,  a lb a t t a ,  tib b iy o t  x o d im i  ( h a m s h ir a )   b o d i s h i  

s h a rt.

B o s q ic h li  n a z o r a t  o d k a z i s h d a n   o ld in   h u jja tla r n in g   b a y o n n o m a s i 

t a y y o r la b   q o ’y ilis h i  lo z im   ( b a y o n n o m a g a   f a q a t   k o ‘k   r u c h k a   b ila n  

y o z i s h   ta v s iy a   e tila d i) .  A m a liy   m a s h q   tu r la r i  t u g a tilg a n d a n   s o ‘n g  

y o r d a m c h i  ( a s s is te n t)   to m o n id a n   b o s q ic h li  n a z o r a t   b a y o n n o m a s in in g  

b ir in c h i  b a n d i  to d d i r i la d i .  B i le td a g i  b a r c h a m e ’y o r iy  ta la b la r  to p s h ir ib  

b o ‘ l in g a n d a n   s o ‘n g   b a y o n n o m a n i n g   ik k in c h i  b a n d i 

t o d d i r i la d i   v a  

b a r c h a   h u jja tla r   im z o la n ib ,  d i r e k t o r g a   to p s h ir ila d i.

B o s q ic h li  n a z o r a t  is h la r i  b o ‘y i c h a   a m a liy   m a s h q la r n i  t o p s h i r i s h d a  

o ‘q u v c h ila r   ik k i  g u r u h g a   b o ‘l i n a d i la r   ( q iz   b o l a l a r   v a   o ‘g d l   b o la la r )  

v a   h a r   b ir   g u r u h d a n   b i t ta d a n   v a k il  b ir  k u n   o ld in   c h iq ib ,  b il e t la r d a n  

b irin i  to r ta d i.  S h u   b ile td a g i  4   t a   a m a liy   m a s h q n i  o ‘z   g u r u h   a ’z o la r i 

b ila n   k o ‘r s a tilg a n   t a r t i b d a   b i r i n - k e t i n   t o p s h ir is h la r i  k e r a k .  N a z a r i y

26


s a v o l  b o ‘y ic h a  ja v o b l a r n i   h a r   b ir   o 'q u v c h i   i k k ita d a n   s a v o lg a   y o z m a  

r a v is h d a   b a y o n   e ta d ila r .  B o s q ic h li  n a z o r a td a g i  t o p s h ir iq la r   k u c h li-  

lik ,  te z k o r lik ,  c h a q q o n lik ,  c h i d a m l i l ik   a s o s id a g i  tu rli  s p o r t  tu r la r i-  

n in g   4  ta   ( u n d a n   k o 'p   e m a s )   m e ’y o r i n i   q a m r a b   o lis h i  lo z im .  B u   e s a  

o 'q u v c h i l a m i n g   h a r   to m o n la m a   j i s m o n i y   v a   n a z a r iy   t a y y o r g a r lig in i 

b a h o la s h g a   i m k o n iy a t  y a r a ta d i.  B o s q ic h li  n a z o r a t  i s h l a r i d a   « s p o r t 

o 'y i n l a r i   e le m e n tla r i» d a   s p o r t  tu r l a r i d a n   v o le y b o l,  b a s k e tb o l,  q o 'l  

t o 'p i ,   fu tb o l  o 'y i n l a r i n i n g   e le m e n tla r in i  a m a liy o td a   b a ja r ila d i.

O 'q u v c h i l a m i n g   h a r   b ir   s a v o lg a   j a v o b l a r i   5  b a llik   t iz im   a s o s id a  

b a h o la n a d i.  B a lla r   u m u m la s h tir ilib   o 'r t a c h a   b a h o   c h iq a r ila d i.  M a s a -  

lan :  5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 2 5 :5 = 5 .

A g a r d a   o 'q u v c h i   1 - 2 - 3 - c h o r a k   t o d i q   d a r s g a   q a tn a s h g a n   b o 'l i b ,  

4 - c h o r a k n i  y a m t i s i d a   k a s a l  b o 'l i b ,   d a r s d a n   o z o d   q ilin s a ,  y a k u n iy  

b a h o   3  ta   c h o r a k   y a k u n i  b o 'y i c h a  y i l li k   b a h o   c h iq a r ila d i.

Nazariy savollarga berilgan javoblarni baholash mezoni

T /r

B ah olash   m ezon i

B all

1.

S a v o l   m a z m u n a n   t o ‘l a   o c h i b   b e r i l s a ,   f i k r l a r i   t o ‘ l i q   v a   a n i q   b o ' l s a .5

2.

J a v o b l a r   t o ‘g ‘r i ,   l e k i n   i k k i l a n i s h   v a   t a x m i n   b o ‘ !sa.4

3.

J a v o b l a r   q i s m a n   t o ‘g ‘r i,  t u s h u n c h a l a m i   i z o h l a s h d a   b i r   q a n c h a  x a t o l i k l a r g a   y o ‘ l  q o ' y i l g a n   b o ' l s a .

3

4.

J a v o b l a r   t o ‘g ‘ri  h u l o s a l a n m a g a n ,   f i k r l a r   v a   t u s h u n c h a l a r d a   x a t o l a r  

k o ' p   b o ' l s a .

2

5.

T u s h u n c h a l a r   n o t o ' g ' r i   t a l q i n   e t i l g a n ,  j a v o b l a r d a   x a t o   b o ' l s a .1

6.

H e c h   q a n d a y j a v o b   b e r i l m a g a n   b o ' l s a .0

Amaliy mashg‘ulotlarni baholash mezoniT /r

B ah olash   m ezon i

B a ll

1

.

T a l a b   q i l i n g a n   m a s h q l a r n i   b a j a r i s h d a   m a s h q   e l e m e n t l a r i   o ' r t a s i d a g i  b o g ' l a n i s h   t o ' g ' r i ,   e r k i n ,   i s h o n c h l i   b a j a r i I s a .

5

2 .


T a l a b   q i l i n g a n   m a s h q   e r k i n ,   i s h o n c h l i   e l e m e n t l a r g a   b o g ' l i q   h o l d a  

b a j a r i l i b ,   2   t a d a n   o r t i q  j u z ’i y   x a t o g a   y o ' l   q o ' y i l s a .4

3.

M a s h q   q i s m a n   b a j a r i l s a ,   l e k i n   b i t t a   q o ' p o l   x a t o g a   v a   1  t a  j u z ’ i y   x a ­t o g a  y o ' l   q o ' y i l s a .Download 376.91 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling