Uchun ona tili, chet tili, tarix, jismoniy tarbiya fanlaridan yakuniy nazorat imtihon materiallari va metodik


Download 376.91 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/4
Sana09.02.2017
Hajmi376.91 Kb.
1   2   3   4

3

4.

M a s h q   b a j a r i s h d a  3  t a d a n   o r t i q   q o ' p o l   v a  j u z ’ i y  x a t o g a  y o ' l   q o ' y i l s a .

2

5.

M a s h q   b a j a r i l m a s a .1

6.

H e c h   q a n d a y   h a r a k a t   b o ' l m a s a .0

27


Nazariy savollari

1.  K u n   ta r tib i  d e g a n d a   n im a n i  t u s h u n a s i z ?

2 .  I n s o n   s a lo m a tlig ig a   s a lb iy   t a ’s ir   q ilu v c h i  o d a t l a r   h a q i d a   n im a - 

la rn i  b ila s iz ?

3.  Y u g u r is h n in g   te x n ik   a s o s la r i  n im a la r d a n   ib o r a t?

4 .  B a s k e tb o l  b ila n   s h u g u l l a n u v c h i l a r   q a n d a y   s if a t l a r g a   e g a  

b o ‘la d ila r ?

5.  B a s k e tb o l  o ‘y i n i d a   t o 'p n i   o lib   y u r i s h   v a   u z a ti s h   q o id a la r in i 

a y tib   b e r in g .

6.  B a s k e tb o l  o ‘y in in in g   q o id a la r i  v a  o ‘y i n   v a q tin i  a y tib   b e r in g .

7.  V o le y b o y   o ‘y i n i d a  t o ‘p   u z a tis h n in g   q a n d a y   u s u lla r i  m a v ju d ?

8.  H u ju m   v a   h im o y a   ta k tik a s i  h a q i d a  n i m a la r n i  b i l a s i z ?

9.  “ U m i d   n i h o l la r i '’  s p o r t  m u s o b a q a l a r i n in g   b o s q ic h la r i  h a q id a  

g a p i r i b   b e r in g .

10.  “ U m id   n i h o l la r i ”  s p o r t  m u s o b a q a l a r i g a   y a n g i d a n   q o ‘s h ilg a n  

s p o r t  t u r la r i  h a q i d a   g a p ir ib   b e r in g .

11.  Q o ‘l  t o ‘p i  o 'y i n i n i n g   a s o s iy   q o id a la r in i  a y tib   b e r in g .

12.  F u tb o l   o ‘y i n i d a   i s h a tila d ig a n   a ta m a la r n i  a y tib   b e r in g .

13.  F u tb o l d a   q a n d a y   t e x n ik a   v a   t a k tik a   m a v ju d ?

14.  0 ‘y i n d a n   ta s h q a r i  h o la t  h a m d a   j a r i m a l a r   h a q i d a   n im a la r n i 

b il a s i z ?

15.  K u r a s h   v a   b e l b o g ‘li  k u r a s h   o r a s id a g i  f a r q   n i m a d a ?

16.  K u r a s h d a  y i q i ti s h   u c h u n   i s h la tila d ig a n   u s u l l a r d a n   5  ta s in i  a y ­

tib   b e r in g .

17.  S u v d a   b a ja r ila d ig a n   q a n d a y   m a s h q la r n i  b ila s iz ?

18.  J i s m o n i y   ta r b iy a   m a s h q la r in in g   o ‘q u v c h i l a r   o r g a n iz m ig a  

t a ’s iri  q a n d a y ?

1 9 . 


C h a q q o n l i k   d e b   n im a g a   a y tila d i?   C h a q q o n lik n i  r i v o j l a n t i r i s h  

u c h u n   b e r il a d ig a n   m a s h q la r n i  tu s h u n tir ib   b e r in g .

2 0 .  J i s m o n i y   m a s h q la r n i  b a ja r is h   v a q t i d a   o ‘z - o ‘z in i  q a n d a y  

m u h o f a z a   v a   n a z o r a t  q i l is h   lc erak ?

2 1 .  J a r o h a t la n g a n d a   b ir in c h i  y o r d a m   k o ‘r s a ti s h   h a q i d a   t u s h u n c h a  

b e r in g .

2 2 .  V o l e y b o l   o ‘y in i  q a c h o n ,  q a y e r d a ,  k im   t o m o n d a n   k a s h f  

q ilin g a n ?

2 3 .  0 ‘z b e k is t o n d a  b a s k e tb o l o ‘y in i q a c h o n  ta s h k il e tild i v a  o ‘y n a l a  

b o s h la n d i?

28


2 4 .  K r o s s   y u g u r is h n i  o d d iy   y u g u r i s h d a n   fa rq i  n im a d a ?

2 5 .  “ ( Y z b e k s ito n   if t i h o r i ”  f a x r iy   u n v o n ig a   s a z o v o r   b o 'l g a n  

s p o r tc h ila r d a n   k a m id a   5  ta s in i  a y tib   b e r in g .

2 6 .  R itm ik  g i m n a s tik a n i  s p o r t g i m n a s t ik a s id a n   fa rq i  n itn a d a lig in i 

a y tib   b e r in g .

2 7 .  V o le y b o l  o ‘y i n i d a   t o ‘p n i  t o ‘r  u s t i d a n   o s h ir ib   u z a tis h n i  q a n d a y  

u s u lla r in i  b ila s iz ?

2 8 .  “ A lp o m is h   v a   B a r c h in o y ”   m a x s u s   t e s t  s a v o lla r   n im a   u c h u n  

tu z ilg a n ?

2 9 .  “ U m id   n i h o l la r i ”  s p o r t  m u s o b a q a la r i  q a c h o n d a n   b o s h la b  

o ’tk a z ila d i  v a   q a n d a y   s p o r t  tu r la r i  k ir i t il g a n ?

3 0 .  T o ‘g ‘ri  o v q a tla n is h   k u n   ta r tib i  h a q i d a   tu s h u n c h a   b e r in g .

3 1 .  Y u g u rib   k e lib   u z u n l i k k a   s a k r a s h d a   n e c h ta   im k o n iy a t  b e r ila d i 

v a   q o id a la r in i  a y tib   b e r in g .

3 2 .  I s h   q o b iliy a tin i  o s h i r i s h d a  j i s m o n i y   m a s h q l a m i n g   ro li.

3 3 .  E r ta la b k i  b a d a n ta r b i y a   m a s h q la r i  h a q id a   n im a   b il a s i z   v a  

q a n d a y   b a ja r ila d i?

3 4 .  Y e n g il  a t l e tik a   d a r s id a   q a n d a y   j i s m o n i y   s ifa tla r n i  r iv o jla n -  

t ir ila d i?

3 5 .  B a s k e tb o l  t o 'p i n i   u z a ti s h   q o id a la r in i  g a p ir ib   b e rin g .

3 6 .  S h a x s iy   g ig iy e n a   q o id a la r ig a   q a n d a y   r io y a   q ilis h   k e r a k lig in i 

a y tib   b e r in g .

3 7 .  J a m o a t  g ig iy e n a s i  h a q id a   tu s h u n c h a   b e r in g .

3 8 .  J is m o n iy   d a q iq a   v a  j i s m o n i y   ta n a f f u s n i  o 't k a z is h d a n   m a q s a d  

n im a ?

3 9 .  J is m o n iy   t a r b i y a  m a s h g 'u l o t l a r i d a  x a v f s iz li k   q o id a la r ig a  r io y a  

q ilis h n i  g a p ir ib   b e r in g .

4 0 .  O 'z b e k i s t o n d a   v o le y b o l  o ‘y in i  q a c h o n d a n   b o s h la b   o 'y n a l a d i  

v a   v o le y b o l  t o 'p i n i   o g ’irlig i.  a y la n a s i  u z u n lig i  q a n c h a ?

4 1 .  H u ju m   v a   h i m o y a   ta k tik a s i  n i m a l a r d a n   ib o ra t?

4 2 .  Q o ‘ l  t o ‘p i  o ‘y i n i d a   d a r v o z a b o n   h a r a k a tla r in i  g a p ir ib   b e r in g .

4 3 .  T o 'p n i   s a v a tg a   t a s h l a s h  u s u lla r in i  a y tib   b e r in g .

4 4 .  O 'z b e k i s t o n d a   fu tb o l  k o m a n d a s i  q a c h o n   ta s h k il  e t ilg a n   v a  

fu tb o l  t o ‘p in in g   d ia m e tr i  v a   o g ‘ir lig i  q a n c h a ?

4 5 .  C h id a m lilik   d e b   n im a g a   a y tila d i v a  u n i  r iv o jla n tir is h   y o d l a r i ?

4 6 .  K u c h   d e b   n i m a g a   a y tila d i  v a  u n i  r iv o jla n tir is h   y o ‘lla ri?

29


4 7 .  E p c h illik   d e b   n im a g a   a y tila d i  v a   u n i  r i v o j l a n t i r i s h   y o ‘lla r i?

4 8 .  M illiy   k u r a s h n i  ta rix i  v a   u s u l l a r i   h a q i d a   n im a la r n i  b ila s iz ?

4 9 .  T e z k o r lik   d e b   n im a g a   a y tila d i  v a   u n i  r i v o j l a n t i r i s h   u s lu b la r in i 

a y tib   b e r in g .

5 0 .  E g i l u v c h a n l i k   d e b   n i m a g a   a y tila d i  v a   u n i  r iv o jla n tir is h  

u s lu b l a r i n i   a y tib   b e r in g .

9-SINF 

(Qiz bolalar)

1-  BILET

1.  Y u g u rib   k e lib   b a l a n d l i k k a   « h a tla b   o ‘tis h »   u s u l i d a  s a k r a s h  -   115 

- 1 0 5 - 5   s m .

2.  4 x 1 0 m   g a   m o k s im o n   y u g u r i s h -   1 0 ,0   - 1 0 , 5   - 1 1 , 0   s.

3.  Y u g u rib   k e lib   te n n is   k o p to g in i  u z o q q a   u lo q tir is h   -   2 8   - 2 3  

- 1 8   m .

4 .  B a s k e tb o l  8  i m k o n iy a td a n  j a r i m a   t o ‘p in i  s a v a tg a   t a s h la s h   -   4 

- 3   - 2   m a r ta .

2-  BILET

1.  Y u g u rib   k e lib  u z u n l i k k a   « o y o q n i  b u k is h »   u s u l i d a   s a k r a s h  -  3 5 0  

- 3 2 0   - 3 0 0   s m .

2.  P a s t  tu r n ik d a   o s ilib   tu r g a n   h o l d a   to r tilis h   - 2 0 - 1 5 - 1 0   m a rta .

3.  6 0   m   g a   y u g u r is h  -   9 ,5   - 1 0 , 0   - 1 0 , 5   s.

4 .  B a s k e tb o l  8  im k o n iy a td a n  j a r i m a   t o 'p i n i   s a v a tg a   t a s h l a s h   -   4  

- 3   - 2   m a r ta .

3-  BILET

1.  C h a l q a n c h a   y o tg a n   h o l d a   q o ‘ lla r   b o s h   o r q a s id a   1  d a q iq a  

d a v o m i d a   g a v d a n i  k o ‘ta r is h  -   2 3   - 2 0  - 1 5   m a rta .

2.  Y u g u rib   k e lib   t e n n is   k o p to g in i  u z o q q a   u lo q tir is h   -   2 8   - 2 3  

- 1 8   m .

3.  Y u g u rib   k e lib   u z u n l i k k a   « o y o q n i  b u k is h »   u s u l i d a   s a k r a s h  -   3 5 0  

- 3 2 0   - 3 0 0   sm .

4.  Q o ‘l  t o ‘p i  3 0  m e tr m a s o f a g a  t o ‘p n i u rib  y u g u ris h  -  6 ,8  - 6 , 9  - 7 , 0  s.

4-  BILET

1. 


Y u g u rib   k e lib   b a l a n d l i k k a   « h a tla b   o ‘tis h »   u s u l i d a   s a k r a s h  -   115 

- 1 0 5   - 9 5   sm .

30


2.  Y u g u rib   k e lib   t e n n i s   k o p to g in i  u z o q q a   u lo q t ir is h   -   2 8   - 2 3  

- 1 8   m .

3.  4 x 1 0 m   g a   m o k s im o n   y u g u r i s h  -   1 0 ,0  - 1 0 , 5   - 1 1 , 0   s.

4 .  Q o ‘1  t o 'p i n i   a n iq   n is h o n g a   o tis h   ( 1 0   im k o n iy a td a n )   - 7 - 6  

- 5   m a rta .

5-BILET


1.  6 0   m   g a   y u g u r is h   -   9 ,5   - 1 0 , 0   - 1 0 , 5   s.

2. A r g 'a m c h i d a  b ir  d a q iq a  d a v o m id a  s a k r a s h  -   100 - 9 0  - 8 0  m a r ta .

3.  C h a lq a n c h a   y o tg a n   h o la td a ,  q o ‘lla r n i  b o s h   o r q a s ig a   q o ‘y ib , 

g a v d a n i  k o 't a r i s h  -   23  - 2 0   - 1 5   m a rta .

4 .  V o le y b o l  t o 'p i n i   ik k i  q o 'l d a   d e v o r g a   u lo q tir ib   q a y tg a n   t o 'p n i  

ik k i  q o 'l d a   y u q o r id a n   q a y ta r is h   - 2 0 - 1 5 - 1 0   m a rta .

9-SINF 

( 0 ‘g ‘il bolalar)

1-  BILET

1.  A r g 'a m c h i d a   s a k r a s h   - 9 0 - 8 0 - 7 0   m a rta .

2.  4 x 1 0 m   g a   m o k s im o n   y u g u r i s h  -   9 ,5   - 9 , 8   - 1 0 , 3   s.

3.  Y u g u rib   k e lib   b a la n d lik k a   « h a tla b   o 't i s h »  u s u lid a   s a k r a s h  -   1 2 0  

- 1 1 0 - 1 0 0   sm .

4.  F u tb o l  t o 'p i n i  y e r g a   tu s h ir m a y   o y o q d a j o n g l y o r l i k   m a s h q la r in i 

b a ja r is h   - 2 0 - 1 8 - 1 5   m a rta .

2-  BILET

1.  P o ld a   ta y a n ib   y o t g a n   h o ld a   q o 'l l a r n i   b u k is h   v a  y o z i s h  - 2 3 - 1 7  

- 1 3   m a rta .

2.  Y u g u rib   k e lib   u z u n lik k a   s a k r a s h  -   4 0 0  - 3 6 0   - 3 2 0   sm .

3.  1 0 0 0   m   g a   y u g u r i s h  -   3 m in .4 0   s;  -  4   m i n .0 0   s;  -   4 ,3 0   m in .s .

4 .  B a s k e tb o l  t o 'p i n i   5  m e tr   m a s o f a d a n   h a lq a g a   ta s h la s h   (8   i m k o ­

n iy a td a n )   - 5 - 4 - 2   m a rta .

3-  BILET

1.  B a l a n d   tu r n i k d a  to r t i li s h  - 9 - 7 - 5   m a r ta .

2.  6 0   m   g a   y u g u r is h  -   9 ,0   - 9 , 5   - 1 0 , 0   s.

3.  Y u g u rib   k e lib   te n n is   k o p to g in i  u z o q q a   u lo q tir is h   -   4 5   —4 0  

- 3 3   m .

4 .  B a s k e tb o l  t o 'p i n i   8  i m k o n iy a td a n   j a r i m a   t o 'p i n i   h a l q a g a  

ta s h la s h   - 5 - 4 - 2   m a rta .

31

ч


4-  BILET

1 . 6 0   m   g a  y u g u r is h  -   9 ,0   - 9 , 5   - 1 0 , 0   s.

2 .  Y u g u rib  k e lib   b a la n d lik k a   « h a tla b   o ‘tis h »   u s u lid a  s a k r a s h -   1 2 0  

- 1 1 0   - 1 0 0   sm .

3.  B a la n d  t u r n i k d a   o s ilib   tu r g a n   h o ld a   t o r tilis h  -   1 0 - 8   - 6   m a r ta .

4 .  F u tb o l  t o ‘p in i  u z o q q a   te p is h  -  6 0   - 5 5   - 5 0   m .

5-  BILET

1.  Y u g u rib   k e lib   t e n n is   k o p to g in i  u z o q q a   u lo q tir is h   -   4 5   - 4 0  

- 3 3   m .

2.  4 x 1 0   m   g a   m o k s im o n  y u g u r i s h   -   9 ,5   - 9 , 8   - 1 0 , 3   s.

3.  Y u g u rib   k e lib   u z u n lik k a   s a k r a s h  -  4 0 0  - 3 6 0   - 3 2 0   sm .

4 .  Q o ‘l  t o ‘p in i  3 0   m   m a s o f a g a   u rib   y u g u r i s h  -   6 ,6   - 6 , 7  - 6 , 8   s.

N a s h r i y o t   l i t s e n z i y a   r a q a m i   A t   №   1 5 4 .  1 4 . 0 8 .2 0 0 9 .

2 0 1 5 - y i l   1 9 - f e v r a l d a   b o s i s h g a   r u x s a t   e ti l d i.

B i c h i m i   6 0 x 9 0 ‘/ 16  T a y m s   g a r n i t u r a s i .   O f s e t   b o s m a .

2 , 0   s h a r t l i   b o s m a   t o b o g ‘ i.  1 ,8   n a s h r   t o b o g ‘ i.

1 2 0   r a q a m l i   b u y u r t n i a .   A d a d i   9 6   6 3 4   n u s x a .

0 ‘z b e k i s t o n   M a t b u o t   v a   a x b o r o t   a g e n t l i g i n i n g  

G ‘a f l i r   G ‘u l o m   n o m i d a g i   n a s h r i y o t - m a t b a a   i jo d i y   u y i d a   c h o p   e t i l d i .  

1 0 0 1 2 8 .  T o s h k e n t .   S h a y x o n t o h u r   k o ‘c h a s i ,   8 6 .w w w .g g lit.u z  E -m ail:  in fo @ g g lit.u z


Download 376.91 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling