Умумий психология фанидан Tuzuvchi: Т. Эшкувватов №1 Фан боби – 2; Фан бўлими – 2; Қийинчилик даражаси – 3


Download 0.86 Mb.
bet1/6
Sana28.10.2020
Hajmi0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Умумий психология фанидан

Tuzuvchi: Т.Эшкувватов
1 Фан боби – 2; Фан бўлими – 2; Қийинчилик даражаси – 3;

Ontogenezda shaxs taraqqiyotini bir necha bosqichlarga ajratishda A.V.Petrovskiy nimani hisobga oladi

ijtimoiylashuvi xususiyatini

faoliyatga ko’ra munosabat

rivojlanishdagi inqirozni

motivasion yondashish

2 Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;………………psixikaning eng yuksak darajasi bo‘lib u faqat insongagina xosdir.

ong

tafakkur

ongsizlik

psixika

3. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;. ………………. shunday psixik jarayonlar, holatlar yig‘indisiki unda inson o‘z xatti-harakatlariga javob bermaydi, anglamaydi.

ongsizlik

alahlash

gallyusinatsiya

patologik hodisalar

4. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;Organizmning tashqi va ichki ta’sirotlarga markaziy nerv tizimi orqali beradigan javob reaksiyasi ………… deb ataladi.

refleks

instinkt

ko‘nikma

malaka

5. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;Psixoanaliz maktabiga kim asos solgan?

Z.Freyd

K.N Kornilov

E.Torndayk

Dj.Uotson

6. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;……………… psixika yashash sharoiti bilan belgilanadi va sharoit o‘zgarishi bilan o‘zgaradi.

determinizm

ong va faoliyat birligi

ongni faoliyatda rivojlanishi

barchasi to‘g‘ri

7. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;……………….. ong va faoliyat bir-biriga qarama-qarshi ham aynan bir narsa emas ular bir butunlikni tashkil etadi.

ong va faoliyat birligi

determinizm

ongning faoliyatda rivojlanishi

psixika

8. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;Qaysi qatorda tashkiliy guruh metodlari ko‘rsatilgan?

longityud, qiyoslash, kompleks

genetik donalash kuzatish anketa

kuzatish, eksperiment, longityud qiyoslash

sotsiometriya, kuzatish kompleks qiyoslash

9. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;Inson faoliyati natijasining so‘nggi obrazi sifatida namoyon bo‘ladigan va ehtiyojlarning amalga oshirilishi bu……..

maqsad

ish-harakat

Motiv

odat

10. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;Kishini faoliyatga undaydigan va unga mazmun baxsh etadigan kuch bu……….

motiv

ish-harakat

maqsad

odat

11. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;………….bajarilishi ehtiyojga aylangan harakat yoki xulq-atvorning tarkibiy qismi.

odat

maqsad

motiv

sa’i –harakat

12. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 3;Tashqi real rejadan ichki ideal rejaga o‘tish jarayoni bu………..

interiorizatsiya

ko‘nikma

malaka

sa’i –harakat

13. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 3;Ichki aqliy harakatdan tashqi predmetli harakatga o‘tish jarayoni bu………..

eksteriorizatsiya

malaka

ko‘nikma

sa’i –harakat

14. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;Biror faoliyatni amalga oshirish uchun mavjud bilimlardan va malakalardan foydalana olish………deb ataladi.

ko‘nikma

interiorizatsiya

sa’i –harakat

eksteriorizatsiya

15. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;Odamdagi maqsadga muvofiq harakatlarning amalga oshirilishi va avtomatlashuvi ………..deb ataladi.

malaka

sa’i –harakat

interiorizatsiya

eksteriorizatsiya

16. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;………..ma’lum ijtimoiy foydali moddiy yoki madaniy ma’naviy boylik yaratishga qaratilgan faoliyat turi.

mehnat

ko‘nikma

malaka

o‘yin

17. Фан боби – 2; Фан бўлими – 2; Қийинчилик даражаси – 2;Psixologiyada taraqqiyotning rekapitulyasiya qonuni muallifi kim?

Xoll.

Gekkel.

Krechmer.

Myuller.

18. Фан боби – 2; Фан бўлими – 2; Қийинчилик даражаси – 3;Temperamentning konstitutsional nazariyasi muallifi:

Krechmer

Xoll.

Myuller.

Gekkel.

19. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;SHaxs faolligi deganda nimani tushuniladi?

Odamning atrofdagi tashqi muhitga ko‘rsatadigan faol ta’siri.

Tashqi muhit bilan aloqasi.

Tevarak atrofdagi olam bilan munosabatda bo‘ladi.

SHaxsning qiziqishlari va ehtiyojlarida aks etadi.

20. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;Hozirgi zamon psixologiyasida shaxs faolligi manbai, zarurat – bu …

Ehtiyoj

Qiziqish

Ishtiyoq

Jinsiy mayllar

21. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 1;Xatti-harakatga undovchi kuch ……… deb ataladi.

Motiv.

Jinsiy mayllar.

Ishtiyoq.

Ehtiyoj.

22. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;Avval ongli bajarib, keyinchalik avtomatlashgan hatti-harakatlarga …… aytiladi.

Malaka.

Ko‘nikma.

Maqsad.

Odat.

23. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;

Ehtiyojlar kelib chiqishiga ko‘ra turlari

tabiiy va madaniy

moddiy va ma’naviy

tabiiy va ma’naviy

moddiy va madaniy

24. Фан боби – 3; Фан бўлими – 3; Қийинчилик даражаси – 1;Qaysi qatorda diqqat tushunchasiga to‘g‘ri ta’rif berilgan?

ongimizning muayyan ob’ektga yo‘naltirilishi va to‘planishidan iborat psixik jarayon

ma’lum ob’ektga uzoq vaqt davomida muttasil qaratilishi

bir vaqtda bir necha ob’ektga yoki faoliyatga taqsimlanishi

markaziy nerv tizimining vaqtincha hukmron qismi bo‘lib, boshqa qismlar faoliyatini tormozlaydi

25. Фан боби – 3; Фан бўлими – 3; Қийинчилик даражаси – 2;Dominanta tushunchasini fanga kiritgan olim qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

A.A. Uxtomskiy

A.R.Luriya

I.M.Sechenov

P.YA.Galperin

26. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 3;Oliy nerv faoliyatidagi qo‘zg‘alishi va tormozlanish jarayonlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabat………….. deb ataladi.

nerv jarayonlarining induksiyasi

diqqatsizlik

dominant

parishonxotirlik

27. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 3;Muayyan nerv uchastkasidagi kuchli qo‘zg‘aluvchanlik qobiliyatiga ega bo‘lgan markaz……………….. deb ataladi.

dominant

nerv jarayonlarining induksiyasi

parishonxotirlik

diqqatsizlik

28. Фан боби – 1; Фан бўлими – 1; Қийинчилик даражаси – 2;Nerv jarayonlarining induksiyasi qonuni qaysi olim tomonidan kashf qilingan?

I.P.Pavlov

A.A.Uxtomskiy

A.R.Luriya

D.B. Nebilitsin

29. Фан боби – 3; Фан бўлими – 3; Қийинчилик даражаси – 1;.. ………….. deb oldindan belgilangan qat’iy bir maqsad asosida va ongli ravishda diqqatimizni ma’lum narsa hamda hodisalarga qaratilishiga aytiladi.

ixtiyoriy

ixtiyorsiz

ixtiyoriydan keyingi diqqat

diqqat tanqisligi

30. Фан боби – 3; Фан бўлими – 3; Қийинчилик даражаси – 1;Diqqatning ko‘lami qaysi asbob yordamida o‘lchanadi?

taxistoskop

varometr

manometr

sekundomer

31. Фан боби – 3; Фан бўлими – 3; Қийинчилик даражаси – 1;Agar diqqatimiz faqat bitta ob’ektga qaratilishi…

diqqatning konsentratsiyasi

diqqatning bo‘linuvchanligi

diqqatning ko‘lami

diqqatning taqsimlanganligi

32. Фан боби – 3; Фан бўлими – 3; Қийинчилик даражаси – 1;Agar diqqatimiz ayni bir vaqtda bir necha ob’ektga qaratilishi:

diqqatning taqsimlanganligi

diqqatning konsentratsiyasi

diqqatning ko‘lami

diqqatning kuchi va barqarorligi

33. Фан боби – 3; Фан бўлими – 3; Қийинчилик даражаси – 2;Faoliyat jarayonida diqqatning ongli ravishda bir ob’ektdan ikkinchi ob’ektga o‘tkazilishi …………… aytiladi.

diqqatning ko‘chishi

diqqatning bo‘linuvchanligi

diqqatning konsentratsiyasi

diqqatning ko‘lami

34. Фан боби – 3; Фан бўлими – 3; Қийинчилик даражаси – 2;Ixtiyoriydan keyingi diqqat tushunchasi kim tomonidan fanga kiritilgan?

N.F.Dobrinin

D.B.Elkonin

I.M. Sechenov

I.P.Pavlov

35. Фан боби – 3; Фан бўлими – 3; Қийинчилик даражаси – 3;Diqqat tushunchasini ustanovka bilan bog‘lagan olim qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

D.N.Uznadze

D.B.Elkonin

L.S.Vigotskiy

P.P.Blonskiy

36. Фан боби – 4; Фан бўлими – 4; Қийинчилик даражаси – 1;Sezgi bu ...

eng oddiy psixik jarayon bo‘lib, narsa va hodisalarning ayrim xususiyatlarini ongimizda aks etishidir

o‘tmishdagi voqea-hodisalarga munosabat

shaxs hulq-atvori, xususiyati

o‘tmishdagi voqea-hodisalarga munosabat

37. Фан боби – 4; Фан бўлими – 4; Қийинчилик даражаси – 2;«Sezgi kuchi ta’sir etuvchi kuchiga logarifmik proporsionaldir» mazkur qonun mualliflari qaysi qatorda ko‘rsatilgan?

Veber, Fexner

Dubrovina, Pavlov

Kuzmina, Lichko

Mexler, Kabanova

Download 0.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling