Umumiy fizika(mexanika) fanidan ma’ruza mashg’ulotlarida o’qitish texnologiyasi 1- mavzu: Kirish


Download 5.66 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/13
Sana26.01.2018
Hajmi5.66 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

UMUMIY FIZIKA(MEXANIKA) 
FANIDAN  MA’RUZA  MASHG’ULOTLARIDA 
O’QITISH TEXNOLOGIYASI 
1- mavzu: Kirish 
1.1. Ma’ruza mashg’ulotining o’qitish texnologiyasi 
Vaqti – 2 soat 
Talabalar soni: 45-50 nafar 
O’quv mashg’ulotining shakli  Kirish, vizual ma’ruza 
Ma’ruza mashg’ulotining 
rejasi  
1. 
Umumiy fizika(Mexanika) 
fanining maqsad va 
vazifalari 
2. O’quv mashg’ulotlari turlari va hajmi 
3. Talabalar bilimiga qo’yilgan talablar 
4. Reyting tizimi va mashg’ulotlarda talabalarni baholash 
mezoni. 
 O’quv mashg’ulotining maqsadi: Talabalarni 
Umumiy fizika(Mexanika) 
fanining 
maqsad va vazifalari,o’quv mashg’ulotlari turlari va hajmi, talabalar bilimiga qo’yilgan 
talablar, reyting tizimi va mashg’ulotlarda talabalarni baholash mezoni bilan tanishtirish. 
Pedagogik vazifalar
 

Umumiy fizika(Mexanika) 
 
fanining maqsad va vazifalari 
- O’quv mashg’ulotlari turlari 
va hajmi 
- Talabalar bilimiga qo’yilgan 
talablar 

Reyting 
tizimi 
va  
mashg’ulotlarda 
talabalarni 
baholash 
mezoni 
bilan 
tanishtirish. 
O’quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
-
 Umumiy fizika(Mexanika) 
 fanining maqsad va 
vazifalari 
  
-O’quv mashg’ulotlari turlari va hajmi 
  
- Talabalar bilimiga qo’yilgan talablar 
 
- Reyting tizimi va mashg’ulotlarda talabalarni baholash 
mezoni bilan tanishish. 
 
O’qitish uslubi va texnikasi 
Vizual ma’ruza, blits-so’rov, bayon qilish, “Klaster”  
texnikasi 
O’qitish vositalari 
Ma’ruzalar matni, proektor, grafik, organayzerlar 
O’qitish shakli 
Jamoa, guruh va juftlikda ishlash. 
O’qitish shart-sharoiti 
Proektor, ‘kompyuter bilan jihozlangan auditoriya 
 
1.2.Ma’ruza mashg’ulotining texnologik xaritasi  
Bosqichlar, 
vaqti 
 
Faoliyat mazmuni 
O’qituvchi 
Talaba 
1-bosqich. 
Kirish (10 min). 
 
1.1.Mavzu, reja, uning maqsadi va o’quv 
faoliyatining 
natijalari 
 
ma’lum 
qilinadi(1- ilova). 
1.1. Eshitadi, yozib 
oladi. 
 

2-bosqich. 
Asosiy 
(60 min.) 
2.1. 
Umumiy fizika(Mexanika) 
fanining 
maqsad va vazifalari,o’quv mashg’ulotlari 
turlari va hajmi, talabalar bilimiga qo’yilgan 
talablar, reyting tizimi va mashg’ulotlarda 
talabalarni baholash mezoni.( 2-,3-,4-,5-
ilovalar) 
2.2. Talabalarga mavzuning asosiy 
tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib 
olishlarini ta’kidlaydi. 
2.1Eshitadi. 
Daftariga 
yozib 
oladi.  
 
 
 
2.2.E’tibor 
qaratadi,yozib oladi. 
3-bosqich. 
Yakuniy (10 min.) 
3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar 
e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi. 
3.1. Eshitadi, 
Aniqlashtiradi. 
 
 
 
 
 
Vizual materiallar 
1-
 
Ilova 
Mavzu: Kirish.  
Reja: 
1. Umumiy fizika(Mexanika) fanining maqsad va vazifalari 
2. O’quv mashg’ulotlari turlari va hajmi 
3. Talabalar bilimiga qo’yilgan talablar 
4. Reyting tizimi va mashg’ulotlarda talabalarni baholash mezoni. 
Darsning maqsadi
Talabalarni Umumiy fizika(Mexanika) fanining maqsad va vazifalari,o’quv 
mashg’ulotlari turlari va hajmi, talabalar bilimiga qo’yilgan talablar, reyting tizimi 
va mashg’ulotlarda talabalarni baholash mezoni bilan tanishtirish. 
O’quv faoliyatining natijalari:
  
- Umumiy fizika(Mexanika)  fanining maqsad va vazifalari 
- O’quv mashg’ulotlari turlari va hajmi 
- Talabalar bilimiga qo’yilgan talablar 
- Reyting tizimi va mashg’ulotlarda talabalarni baholash mezoni bilan tanishadi. 
2-ilova 
 Umumiy fizika(Mexanika) fanining asosiy maqsad va vazifalari 
Umumiy  fizika(Mexanika)  fanini  o’qitishdan  asosiy  maqsad  talabalarda 
fizikaning  boshqa  bo’limlarini  o’rganishda  va  fizika  o’qituvchisining  pedagogik 
faoliyatida  zarur  bo’lgan  mexanik  harakat  qonunlari  to’g’risida  nazariy  bilim 
berish, talabalarda amaliy ko’nikma va malakalarni shaklantirishdan iboratdir. 
Talabalarga fizika fanining paydo bo’lishi va rivojlanish tarixi haqida ma’lumot 
berish, mexanik harakat va uning turlari, ular orasitdagi umumiylik va farqlarr, 

mexanika qonunlari va ularning qo’llanilish chegarasi to’g’risida ma’lumot berish, 
ularda mexanika bo’limiga doir masalalar yechish, fizik tajribalar va kuzatishlar 
o’tkazish, olgan natijalarni nazariy jihatdan tahlil qila olish, xulosalar chiqarish 
kabi amaliy ko’nikma va malakalarni shakllantirish fanning asosiy vazifasi bo’lib 
hisoblanadi. 
 
3-ilova 
Umumiy va o’quv ishlari bo’yicha hajmi: 
Mexanika fani 1-kursning birinchi semestrida o’qitilib, xaftasiga 9 soatdan, 
jami 172 soat auditoriya soati, shundan  48  soat ma’ruza, 54 soat amaliy 
mashg’ulot, 70 soat laboratoriya mashg’ulotlari hamda 100 soat mustaqil ta’lim  
o’tkaziladi. Talabalar 1 marotabadan joriy, oraliq va yakuniy nazorat topshirishadi. 
4-ilova 
2. Talabalar bilimiga qo’yiladigan talablar: 
a) bilish kerak: 
- Umumiy fizika(Mexanika)  fanining maqsad va vazifalari 
- O’quv mashg’ulotlari turlari va hajmi 
- Talabalar bilimiga qo’yilgan talablar 
- Reyting tizimi va mashg’ulotlarda talabalarni baholash mezoni bilan tanishadi. 
b) bajarish lozim: 
- Laboratoriya ishlarini bajarishni; 
-
 
 Masalalar yechishni; 
-Mustaqil ta’lim olishni. 
5-ilova 
Reyting tizimi 
№  Nazorat 
turi 
Nazorat shakli 
Nazora
t soni 
Nazorat uchun 
maximal ball 
Umumiy 
ball 
1.
 
 
J.B. 
40ball 
1.Labjratoriya ishini bajarish 
2.Labjratoriya ishini topshirish 
3.Amaliy mashg’ulotlardagi faolligi 
   10 
   10 
   5 10 
20 
10 
2.
 
 
O.B.  
30 ball 
 Yozma ish 
 

 
30 
 
30 
 
3.
 
  Ya.B. 30 
ball 
 Og’zaki 

30 
30 
4.
 
  Jami 
 
27 
 
100 
Eng yuqori ball – 100 ball 
Saralash bali – 55 ball 
J.N. maksimal ball – 40 
O.N. maksimal ball – 30 
Ya.N. maksimal ball – 30 
 

2- mavzu: Fizikaning predmeti. 
2.1. Ma’ruza mashg’ulotining o’qitish texnologiyasi 
Vaqti – 2 soat 
Talabalar soni: 45-50 nafar 
O’quv mashg’ulotining shakli  Vizual ma’ruza 
Ma’ruza mashg’ulotining 
rejasi  
1. Fizika fanining predmeti  
 2.Fizikaning boshqa fanlar bilan aloqasi.  
3.Fizika fanining rivojlanish tarixi.  
4.Fizikaning metodologiyasi. 
 O’quv mashg’ulotining maqsadi: Talabalarda fizika fanining predmeti va bilish usullari, 
rivojlanish tarixi, boshqa fanlar bilan aloqasi to’g’risida bilimlarni hamda to’liq tasavvurni  
shakllantirish. 
Pedagogik vazifalar
 
-Fizika  fanining  predme  ti 
haqida bilim berish. 
-Fizikaning  boshqa  fan  lar 
bilang 
aloqasi 
haqi 
da 
ma’lumot berish, 
-Fizika  fanining  rivoj  lanish 
tarixi bilan tanishtirish. 
-Fizika 
fanining 
metod 
ologiyasi  haqida  ma’lu  mot 
berish. 
O’quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
-Fizika fanining predmetini bilib olish. 
 
-Fizikaning 
boshqa 
fanlar 
bilang 
aloqasi 
haqida 
ma’lumotga ega bo’lish, 
 
-Fizika fanining rivojlanish tarixi bilan tanishish. 
 
-Fizika fanining metodologiyasi haqida ma’lumot olish. 
O’qitish uslubi va texnikasi 
Vizual ma’ruza, blits-so’rov, bayon qilish, “Klaster”  
texnikasi 
O’qitish vositalari 
Ma’ruzalar matni, proektor, grafik, organayzerlar 
O’qitish shakli 
Jamoa, guruh va juftlikda ishlash. 
O’qitish shart-sharoiti 
Proektor, ‘kompyuter bilan jihozlangan auditoriya 
 
2.2.Ma’ruza mashg’ulotining texnologik xaritasi  
Bosqichlar, 
vaqti 
 
Faoliyat mazmuni 
O’qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish (10 min). 
 
1.1.Mavzu,  reja,  uning  maqsadi  va 
o’quv  faoliyatining  natijalari    ma’lum 
qilinadi(1- ilova). 
1.1. Eshitadi, yozib 
oladi. 
 

2-bosqich. 
Asosiy 
(60 min.) 
2.1 Talabalar e’tiborini jalb etish va bilim  
darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-javob  
o’tkazadi (2 -ilova) 
 
2.2. O’qituvchi vizual materiallardan 
foydalangan holda ma’ruzani bayon etadi(3-,4-
,5-,6-ilovalar) 
 
2.3. Talabalarga mavzuning asosiy 
tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib 
olishlarini ta’kidlaydi. 
21.Eshitadi.O’ylaydi, 
javob 
beradi 
va 
to’g’ri 
javobni 
eshitadi 
2.2.Ilovada  beril  gan 
ma’lumotlarni asosiy 
joylarini 
yozib 
oladilar. 
2.3.E’tibor 
qaratadi,yozib oladi.  
3-bosqich. 
Yakuniy 
(10 min.) 
3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar 
e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi. 
3.2.Mustaqil ish uchun fizika nimani 
o’rganishiga oid  vazifa qilib beradi
baholaydi.(7-ilova) 
3.1. Eshitadi, 
aniqlashtiradi. 
3.2.Topshiriqni 
yozib 
oladi, 
baholarni eshitadi. 
 
 
 
Vizual materiallar 
1-Ilova 
Mavzu: Fizikaning predmeti. 
Reja: 
1Fizika fanining predmeti  
2.Fizikaning boshqa fanlar bilan aloqasi.  
3.Fizika fanining rivojlanish tarixi.  
4.Fizikaning metodologiyasi. 
Darsning maqsadi
Talabalarda fizika fanining predmeti,uning boshqa fanlar bilan aloqasi, fanining 
rivojlanish tarixi hamda  fizikaning metodologiyasi to’g’risida bilimlarni hamda 
to’liq tasavvurni  shakllantirish . 
O’quv faoliyatining natijalari:
  
-Fizika fanining rivojlanish  tarixi  bilan tanishadi  va faning predmetini izohlaydi; 
- Fizikaning boshqa fanlar bilang aloqasi haqidagi ma’lumotlar bilan tanishadi; 
- Fizika fanining metodologiyasini o’rganadi. 
- Fizika  fanining boshqa fanlar bilan o’zaro aloqasini va uni fanlar ichida tutgan 
o’rnini tavsiflaydi. . 
 
 
2-ilova 
1. Fizika nimani o’rganadi?  
2.Fizikaning boshqa fanlar bilan aloqasi  haqida nima bilasiz?  

 3.Fizika fanining rivojlanish tarixi haqida gapirib bering. 
4.Fizikaning metodologiyasi to’g’risida eshitganmisiz? 
 
 
3-ilova 
Fizika  tabiat  haqidagi  fanlardan  biri  bulib,  u  atrofimizdagi  nihoyatda  ulkan  va 
murakkab olamning eng umumiy xossalarini, uning eng umumiy harakati turlarini, 
bu harakatlarni  tavsiflovchi qonunlarni  hamda  hodisalar  orasidagi  munosabatlarni 
o’rganadi.  
       Bizni  urab  olgan  dunyo  moddiydir,  u  doimo  mavjud  bulgan  va  uzluksiz 
harakatlanuvchan  materiya  kurinishidadir.  Materiya  tabiatda  real  mavjud  bulgan 
barcha  narsalardir.  Materiyaning  konkret  turi  xilma  -  xildir.  Ularga  elektronlar, 
protonlar, neytronlar, α - zarrachalar, atomlar, molekulalar va boshka kurinishidagi 
elementar  zarralar,  bunday  zarralarning  kuplab  majmuasi  bulgan  fizik  jismlar  va 
fizik  maydonlar  kiradi.  Bu  maydonlar  vositasida  turli  moddiy  zarralar  uzaro 
ta’sirlashadi.  Materiyaning  tabiatda  buladigan  barcha  uzgarishlari,  bir  turdan 
ikkinchi  turga  aylanishlari  va  boshka  barcha  jarayonlar  harakat  deb  ataladi. 
Harakat  materiyaning  ajralmas  kismidir.  Materiya  harakatining  turli  tuman 
shakllarini 
turli 
fanlar, 
jumladan 
fizika 
xam 
urganadi.  
       Harakatning  fizika  urganadigan  eng  sodda  va  umumiy  turlari  -  mexanik 
harakat,  issiklik  harakati,  elektromagnitik  harakat,  gravitatsion,  atom  va  yadro 
ichidagi  jarayonlar,  uning  murakkabrok  va  oliy  turlari  (  kimyoviy  va  biologik 
harakat)  bilan  uzviy  boglangandir.  Masalan,  elektromagnitik  uzaro  ta’sir 
konuniyatlari  fizik  jarayonlarni  xam  kimyoviy  jarayonlarni  xam  boshkarib  turadi. 
SHuning  uchun  fizika  tabiatshunoslik  fanlari  orasida  aloxida  urin  tutib,  ularni 
tarakkiyoti 
uchun 
asos 
bulib 
xizmat 
kiladi.  
 
4-ilova 
Fizika  fani  matematika,  kimyo,  biologiya,  ekologiya,  astrongomiya,  falsafa, 
texnika fanlari va yana bir qator fanlar bilan uzviy aloqaga ega.        Fizika barcha 
tabiiyot  fanlarining  va  amaliy  fanlarning  muvoffakiyatli  rivojlanishi  uchun  zarur 
bulgan  tadkikot  usullarini  ishlab  chikishga  va  asboblar  yaratishga  imkon  beradi. 
Masalan, mikroskopni biologiyadagi, teleskopni astronomiyadagi, spektral analizni 
kimyodagi,  rentgen  analizni  meditsinadagi  va  x.k.  axamiyati  goyat  kattadir. 
Xozirgi  paytda  barcha  tabiiy  va  amaliy  fanlarning  aloxida  fizika  bulimlari  bor: 
astronomiyada  -  astrofizika,  biologiyada  -  biofizika,  agronomiyada  -  agrofizika, 
elektrotexnikada-elektrofizika  va  x.k.  SHularga  asoslanib,  fizika  barcha  tabiiy  va 
amaliy  fanlarning  yaratilishi  uchun  poydevordir  deyish  mumkin.  U  fan  va 

texnikani  rivojlanishida  ,  pirovard  natijada  jamiyatni  rivojlanishida  muhim  o’rin 
tutadi. 
 
 
5-ilova  
Fizikaning  boshlangich  asoslari  kadimgi  yunon  faylasuflari  Aristotelь, 
Demokrit, Epikur, Lukretsiy tomonidan yaratildi va rivojlantirildi. Bu urinda Urta 
Osiyo  mutaffakir  olimlari  Beruniy,  Ibn  Sino,  Al-Xorazmiy,  Axmad  al-Fargoniy, 
Ulug’bek  kabi  allomalarning  tabiatshunoslik  faniga  kushgan  munosib  xissalarini 
ta’kidlamok 
lozim.  
       Italiya  olimi  G.Galiley  (1564  -1642),  ingliz  olimi  I.Nyuton  (1643-1727)  ning 
olamshumul  ishlaridan  boshlab  tajribaga  tayanib  tarakkiyot  eta  boshlagan  fizika 
fani  keyingi  3  -  4  asr  mobaynida  jadal  rivojlanish  yulini  bosib  utdi.  XIX  asrni 
ikkinchi yarmida yoruglikni elektromagnit nazariyasini yaratilishi bilan fizika fani 
muayyan darajada yakunlangan fan kurinishini - klassik fizika nomini oldi.  
XIX asrning oxiriga kelib klassik fizika konunlari atomning ichki tuzilishini, 
katta tezlikda harakatlanuvchi jismlarda yuz beradigan xodisalarni va boshka kup 
xodisalarni tushuntirishga ojizlik kilib koldi. XX asr boshida A.Eynshteyn (1879-
1955) tomonidan yaratilgan maxsus va umumiy nisbiylik nazariyalariga tayangan, 
yoruglikni kvant nazariyasi, mikrozarralar mexanikasiga asoslangan zamonaviy 
fizika yuzaga keldi. Bu fizika modda va maydon xossalari, atom, molekulalar, 
yadro va elementar zarralar tarkibi va xossalarini urganishda ulkan natijalarga 
erishdi. Elementar zarralar fizikasi, plazma fizikasi, kvant xromodinamikasi, yadro 
fizikasi, kattik jismlar fizikasi, kvant optika, nochizigiy optika, golografiya va 
boshka soxalar vujudga keldi. Fizikaning tarakkiyoti unda ochilgan xar bir tabiiat 
konuni nazariy axamiyatga ega bulibgina kolmay balki texnika tarakkiyoti 
jarayoniga katta xissa kushdi, inkilobiy uzgarishlarga sabab buldi.  
      Aytilganlardan ravshanki, xozirgi va kelgusidagi fan va texnika tarakkiyotini 
fizika fanisiz tasavvur etish kiyin. Fizika va texnikaning uzaro sermaxsul alokasi 
va bir-birini rivojlantira borishi insoniyat tarakkiyotining muxim omillaridan 
biridir.                   
 
6-ilova 
Fizika ozukani tabiat xodisalarini urganish va bu xodisalarning tavsiflovchi 
konunlarni aniklash uchun zarur bulgan ma’lumotlarni kuzatishlar va tajribalar 
asosida oladi.  
Xodisani  boshka  xodisalar  bilan  uzaro  boglanishlarni  tulasicha  saklanib 
koladigan tabiiy sharoitda urganish kuzatish deb ataladi. Masalan, yukoridan Yerga 
tomon tushayotgan tosh, yomgir tomchisi, parashyutchi harakatida Yerning tortish 

kuchi  namoyon  buladi.  Bunday  xodisalarda  xavoning  karshilik  kuchi  xam  uz 
ta’sirini  kursatadi.  Xodisani  unga  xalakit  beruvchi  ta’sirlardan  xoli  bulgan 
sharoitda  kuzatish  uchun  tajriba  utkaziladi.  Masalan,  jismni  Yer  tortish  kuchi 
maydonida  tushishini  urganishda  xavo  karshiligi  yuzaga  keltiradigan  ta’sirni  ikki 
yul bilan kamaytirish mumkin:              
1) jism ulchamlarini kichraytirish,  
2) xar xil ulchamli jismlarni bushlikda tushishini tekshiriladi.  
Ikkala xolda xam jismlarning Yer tortish kuchi ta’sirida erkin tushishni "sof" xolda 
urganishga sharoit yaratiladi.  
Tajribani  yuksak  aniklikda  kayta-kayta  takrorlanishi  eng  muxim  talablardan 
biridir. Bu  degani  tajribani  boshka  joyda  boshka  asboblar  bilan  aynan  avvalgidek 
sharoitlarda takrorlanganda ilgari olingan natijalar muayyan aniklikda takrorlanishi 
zarur  demakdir.  Xar  qanday  fizik  xodisani  xam  tajribada  kayta  amalga  oshirib 
bulavermaydi.  SHu  sababli  bunday  xodisalarni  fakat  tabiiy  kuzatish  yuli  bilan 
urganiladi. Ba’zan esa tabiatda uchramaydigan xodisalarni laboratoriya sharoitida 
amalga  oshirish  mumkin.  Masalan,  sof  yarim  utkazgichlarga  biroz  boshka 
elementlar  aralashtirilsa,  tabiatda  uchramaydigan  yarim  utkazgich  moddalar  xosil 
kilinadi.  
 
Nazorat savollari.                                                                                                                                 
1. Fizika nimani urganadi?                                                                                                                   
2. Fizikani boshka fanlar bilan alokasi?                                                                                           
3. Fundamental (bosh) konunlar deb nimaga aytiladi?                                                                      
4. Fizik nazariya nima ?                                                                                                                          
5. Fizikaning rivojlanish etaplarini sanang. 
 
 
7-ilova 

Fizikaning boshqa fanlar bilan aloqasiga doir sxemani 
to’ldiring.
 
 
 
 
 
 
 
3-mavzu:  Kinematika asoslari. 
3.1. Ma’ruza mashg’ulotining o’qitish texnologiyasi 
Vaqti – 2 soat 
Talabalar soni: 45-50 nafar 
O’quv mashg’ulotining shakli  Kirish, vizual ma’ruza 
Ma’ruza mashg’ulotining 
rejasi  
1.Fizik kattaliklar.  
2.Birliklar sistemasi.  
3.O’lchamliklar..  
4.Fazo va vaqt. 
5. Sanoq sistemasi. 
 O’quv mashg’ulotining maqsadi: Talabalarda Fizik kattaliklar, birliklar 
sistemasi,ulchamliklar,fazo va vaqt hamda sanoq sistemasi  to’g’risida bilimlarni hamda to’liq 
tasavvurni  shakllantirish. 
Pedagogik vazifalar
 
-Fizik kattaliklar bilan 
tanishtirish.  
-Birliklar  sistemasi  haqida 
O’quv faoliyatining natijalari: 
Talaba: 
-Fizik kattaliklar bilan to’liq tanishish. 
 
-Birliklar sistemasi haqida ma’lumotga ega bo’lish.  
 
 
   FIZIKA 

ma’lumot berish.  
-O’lchamliklar haqida 
tushuncha berish.  
-Fazo va vaqt hamda uning 
birjinsligi va izotropligi 
to’g’risida bilim berish. 
-  Sanoq  sistemasi  va  uning 
fizikadagi 
o’rni 
haqida 
ma’lumot berish. 
 
-O’lchamliklarhaqida tushunchaga ega bo’lish.  
 
-Fazo va vaqt hamda uning birjinsligi va izotropligi to’g’risida 
bilim olish. 
 
 
- Sanoq sistemasi va uning fizikadagi o’rni haqida ma’lumotga 
ega  bo’lish. 
O’qitish uslubi va texnikasi 
Vizual ma’ruza, blits-so’rov, bayon qilish,, klaster,   texnikasi 
O’qitish vositalari 
Ma’ruzalar matni, proektor, lar, grafik, organayzerlar. 
O’qitish shakli 
Jamoa, guruh va juftlikda ishlash. 
O’qitish shart-sharoiti 
Proektor, ‘kompyuter bilan jihozlangan auditoriya 
 
3.2.Ma’ruza mashg’ulotining texnologik xaritasi  
Bosqichlar, 
vaqti 
 
Faoliyat mazmuni 
 
O’qituvchi 
talaba 
1-bosqich. 
Kirish (10 min). 
 
1.1.  Mavzu,  reja,  uning  maqsadi  va  o’quv 
faoliyatining  natijalari    ma’lum  qilinadi        (1- 
ilova). 
1.1. Eshitadi, yozib 
oladi. 
 
2-bosqich. 
Asosiy 
(60 min.) 
 
2.1. Talabalar e’tiborini jalb etish va bilim  
darajalarini aniqlash uchun tez kor savol-javob  
o’tkazadi (2 -ilova) 
 
2.2. O’qituvchi vizual materiallardan 
foydalangan holda ma’ruzani bayon etadi(3-,4-
,5-,6-,7-ilovalar) 
 
2.3. Talabalarga mavzuning asosiy 
tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib 
olishlarini ta’kidlaydi. 
2.1Eshitadi.  O’ylay  di, 
javob beradi. 
Javob  beradi  va  to’g’ 
rijavobni eshitadi 
2.2.Ilovada  beril  gan 
ma’lumotlarni  asosiy 
joylarini yozib oladilar. 
.2.3.E’tibor 
qaratadi,yozib ola di. 
3-bosqich. 
Yakuniy 
(10 min.) 
3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar 
e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi. 
3.2.Mustaqil ish uchun vazifa:“Fizik kattaliklar” 
so’ziga  klaster  tuzishni  vazifa  qilib  beradi, 
baholaydi.(8-ilova) 
3.1. Eshitadi, 
aniqlashtiradi. 
3.2.Topshiriqni 
yozib  
oladi, 
baholarni 
eshitadi. 
 
Vizual materiallar 
 
1-ilova. 

Mavzu: Kinematika asoslari. 


Download 5.66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling