Umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori: Farg ona


Download 2.82 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/9
Sana15.12.2019
Hajmi2.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

TASDIQLA YMAN:

____ -umumiy  o'rta  ta'limmaktabi  direktori:

Farg ona

___________

XTMFMTTEB 

tasarrufidagi

__

umumiy  o'rta  ta ’lim  maktabi

__________

fani o'qituvchisi

________________

ning

„ 

YOSH ADABIYOTSHUNOS "

to garak hujjatlari

Adabiyot 

fa n i  to'garak  ish  rejasi.M A  V ZU LA R

soat

O ’tilladi 

gan  sana

O ’tilgan

sana

1

Adabiyot  so'z  san'ati.1

2

Ezop.  “Yovvoyi  echkilar  bilan  cho’pon”1

3

Hamid  Olimjon  “Oygul  bilan  Baxtiyor”.1

4

Maqsud  Shayxzoda  “ Iskandar  Zulqarnayn”1

5

Shukrullo  “Umr  haqida  ertak”1

6

Hans  Kristian  Adersin.1

7

Abdulla  Qodiriy  “Uloqda”1

8

G’afur  Gulom.  “Mening  o ’g’rigina  bolam”1

9

Usmon  Nosir  “Bolaligimda”1

1 0

O’tkir  Xoshimov  “Dunyoning  ishlari”1

11

Mirtemir.  “Bulut”1

12

Ibroyim  Yusupov.1

13

Alisher  Navoiy.1

14

Zahiriddin  Muhammad  Bobur.1

1 5

Muqimiy


1

1 6

Sad’iy  Sheroziy1

1 7

Hamza  Hakimzoda  Niyoziy.1

1 8

Erkin  Vohidov1

1 9

Abdulla  Oripov1

2 0

O’lmas  Umarbekov.1

21

Turob To’la1

2 2

Janni  Rodari.1

2 3

Odil-  Yoqubov1

2 4

Said  Ahmad1

2 5

Musa  Jalil.1

2 6

Gulxaniy


1

2 7

Avaz  O ’tar.1

2 8

Abay


1

2 9

Zulfiya


1

3 0

Pirimqul  Qodirov1

31

Tog’ay  Murod.1

3 2

Jumaniyoz  Jabborov.1

3 3

Chingiz  Aytmatov1

3 4

Shulcur  Xolmirzayev1

O'quvchilar  haqida  ma'lumot.O'quvchilarning  familya  va  ismi

sinfi

manzili

Telefon raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

141516

17

18

19

20

I-Sana_________  

Sinf-_____________ Tekshirdim _________

III-Darsning mavzusi: 

A dabiyot  so'z  san'ati.

IV-Darsning m aqsadi:

Ta'lim iy  m aqsad -  A dabiyot  so’z  san'ati  haqida ilmiy  tu sh u n ch alar  berish 

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni 

o'z 


maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir-

birlariga o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda

ishlash orqali  bilim  olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini o'stirish.

V-Dars

 turi: Yangi tishuncha va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum",

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)salomlashilsh 

bjnavbatchi axboroti

c)davomatni aniqlash 

d)uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b) yangi  mavzu  bayoni 

c)mustaxkamlash. 

d)  O'quvchilarni  baxolash

X-O'tilganlarni  takrorlash:

1.  Hozirga qadar o‘qigan adabiy asarlardan qaysi bin Sizga eng kuchli 

ta’sir  qilgan?  Bu  ta’sirning  sababi  nimada,  deb  o‘ylaysiz?

2.  Ko‘chalar,  metro  bekatlari,  teatrlar,  shahar  va  qishloqlar,  turli 

davlat  mukofotlarining  kocpchiligi  shoir-yozuvchilar  nomiga 

qo‘yilishining sababi nimada ekan?

3.  Adabiy  asar  bilan  muallim  darsi  o‘rtasida  qanday  o‘xshash  va 

farqli  tomonlar bor?  Fikringizni aniq misollar bilan tushuntirishga 

harakat  qiling.

XI-Yangi  mavzu  bayoni: 

*

Qimmatli farzand, o‘zingiznmg uch-to‘rt yasharlik paytingizni eslay- 

sizmi? Yodingizda bo‘lsa, u paytlar televizorda beriladigan turli-tuman 

ko£rsatuvlar  Sizni  unchalik  qiziqtirmasdi.  Agar  buni  eslolmasangiz, 

ukalaringizni  kuzating.  Ular  televizor  tomosha  qilishdan  ko‘ra  ertak 

eshitishni  ko£proq  yaxshi  ko£radi.

Shunday  ham  bo£ladiki,  buva  va  buvilar,  ota  va  onalar  har  kuni 

aytaverib,  ertaklari  ham  tugaydi.  Eng  qiziq  ertaklar  o£nlab  marotaba 

qayta aytilsa ham bolajonlar jon qulog‘i bilan eshitaveradi. Ularga ertak 

voqealari  yod  bo‘lib  ketadi.  Lekin,  baribir,  bolalar  ko‘zlarini  katta- 

katta ochgancha,  bir nuqtaga tikilib ertak eshitishdan zerikmaydi.

3


Nega  shunday?  Nega  oddiy  gaplar  emas,  balki  ertak  va  she’rlar 

odamni  bu  qadar  o£ziga  tortadi,  deb  o£ylab  ko£rganmisiz?

Keling,  shu savolga birgalikda javob topaylik.

To‘rt  yildan  buyon  maktabga  qatnab  bilib  oldingizki,  odarn  bolasi 

boshqa mavjudotlardan o‘zining fikrlay olishi bilan farq qiladi. U nafaqat 

o‘ylaydi,  fikrlaydi,  balki  bu  fikr-o‘ylarini  so‘ziar  orqali  boshqalarga 

ham bildira oladi.

Odamlar  fikrlar  ekan,  bir  narsani  boshqasiga  solishtiradi.  Bunda 

ular nafaqat oqni  qoradan,  yaxshini esa yomondan ajratadi, balki nar- 

salar orasidagi o‘xshash, bir-birini takrorlovchi jihatlami ilg‘aydi. Mana 

shu  solishtirish  jarayonida  obrazli  (timsolli)  fikrlash  hodisasi  yuzaga 

keladi.


«Obrazli  fikrlash»  degan  ibora  Sizga  sal  og‘irlik  qilayotgan  bo£ Isa, 

buni bir sodda  misol bilan tushuntiramiz.

Jajji  ukalaringizning  tiliga,  xatti-harakatlariga  e’tibor  bering.  Ular 

osmondagi  bulutlarga  qarab  Sizga  goh  chopib  borayotgan  otni,  goh 

ulkan  odam  qiyofasini  ko‘rsatadilar.  Bir  sinchkov  bola  barg  ustida 

sudralayotgan ipak qurtini har kuni qishlog‘ining chekkasidan o‘tadigan 

poyezdga o'xshatsa, boshqa bola bahorda lolaqizg‘aldoq bilan qoplangan

dalalarni qip-qizil gilamga qiyoslaydi. Bolajonlar loydan kulcha, qumdan 

uy, plastilindan qushcha yasar ekan, yodiga o‘sha narsalaming surati — 

timsolini keltiradi. Qo‘lidagini xayolidagiga o‘xshatib yasashga urinadi.

Ertaklarda esa mana shunday obrazli fikrlashning rang-barang ko‘- 

rinishlari aks etadi.  Ertak qahramonlari so‘z va obrazli  ifodalar yorda- 

mida ko‘z oldingizda jonlanadi, turli sarguzashtlami boshdan kechiradi. 

Voqealar shunday qiziqarli hikoya qilinadiki,  o‘zingizni xuddi ulaming 

ishtirokchisidek his qilasiz,

Demak,  odamlaming  tabiatida  bir  narsani  ikkinchi  bir  narsaga 

qiyoslash,  hamma narsani so‘z yordamida jonlantirishga moyillik,  so‘z 

san’atiga — adabiyotga qiziqish azaldan bor ekan, degan xulosaga kelsak 

bo‘ladimi?  Albatta,  bo‘ladi!

Ana  endi  ertak,  she’r,  hikoya  ko‘rinishida  namoyon  bo‘ladigan 

adabiyot  —  so‘z  san’atining  o‘zi  nima,  u  qanday  ehtiyojdan  paydo 

bo‘ladi,  degan  savolga javob izlab  ko‘raylik. 

x

ll-Mustahkamlash:  O'quvchilarni  baholash.

Adabiy asarlar kishining didi, axloqi, bilimlari boyishiga kuchli  ta’- 

sir ko‘rsatishini  biror  asar  misolida  isbotlashga  urining.

Adabiyot  daftaringizga  ulug£  kishilaming  sofz,  adabiyot  va  kitob 

o£qishning ahamiyati to£g£risida aytgan hikmatlaridan beshtasini topib 

yozib keling va sinfdoshlaringizga o£qib bering. 

U

yga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

4


I-Sana_________  

- Sinf-_____________ Tekshirdim_________

III-Darsning mavzusi: 

Ezop.  "Yowoyi  echkilar  bilan  cho'pon"IV-Darsning maqsadi:

Ta'limiy  maqsad -  

Ezop  haqida ilmiy  tu sh u n ch alar berish.Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni o'z  maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir- 

birlariga  o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib ishlash,  o'zaro yordam va  berilgan vazifani 

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim  olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini  o'stirish.

V-Dars turi: 

Yangi tishuncha  va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)salomlashilsh 

b)navbatchi axboroti

c)davomatni aniqlash 

d)uyga  vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b) yangi  mavzu  bayoni 

c)mustaxkamlash. 

d)  O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

Adabiy asarlar kishining didi, axloqi, bilimlari boyishiga kuchli  ta’- 

sir ko£rsatishini  biror  asar  misolida  isbotlashga  urining.

Adabiyot  daftaringizga  ulug‘  kishilaming  socz,  adabiyot  va  kitob 

o‘qishning ahamiyati to‘g‘risida aytgan hikmatlaridan beshtasini topib 

yozib keling va sinfdoshlaringizga o‘qib bering.XI-Yangi  mavzu  bayoni:

Muhtaram  o ‘quvchi!  Siz  kundalik  hayotingizda  katta  yoshdagi 

yaqinlaringiz  yoki  muallimlaringiz  bilan  muloqot  va  suhbatlaringizda 

ulaming  o‘z  fikrlari  yoki  o‘git-nasihatlarinmg ta’sirliroq  chiqishi uchun 

har xil maqol  va masallarga,  ya’ni  hikmatli  so‘zlar  yoxud  kichik-kichik 

ibratli voqealarga murojaat etishlariga e’tibor qilgan boclsangiz kerak. Av- 

valgi  darslardan  bilib  borayotganingizdek,  maqol  yoki  masal  orqali 

ifodalangan fikr oddiy xabar yo  axborot tarzida bildirilgan  mazmundan 

ko‘ra  albatta  ta’sirliroq  bo£lib,  xotirangizda  uzoq  vaqt  saqlanib  qoladi. 

Odatda, bilimlari chuqur, hayotiy tajribalari boy bo‘lgan kislular shunday 

so‘zlashadi.  Ana  shunday  so‘zlash  usulini  yevropaliklar  «Ezop  tilida 

soczlash» yoki «Ezopona til» deb yuritishadi.

Xo‘sh, nega bunday ibora paydo bo‘lgan,  Ezop degani kim, qabilida 

savol  tug‘ilishi  tabiiy.  Bu  savollarga  javob  topish  uchun  qadimiy5

Yunonistonga,  ya’ni  hozirgi  dunyo xaritalariga  Gretsiya,  Makedoniya 

nomi ostida kiritilgan mamlakatlar va o‘sha atroflardagi ko‘hna davlatlar, 

shaharlar tarixiga  murojaat  qilishimiz  kerak.

Rivoyatlarga ko£ra, miloddan awalgi VI asrlarda Yunonistonda qul- 

doriik  tuzumi  hukm  surgan  paytda  qullar  orasidan  yetishib  chiqqan 

nihoyatda aqlli,  ammo o‘ta badbashara,  xunuk bir donishmand bo‘lib, 

uni Ezop deb atashgan ekan. Uning asli kelib chiqishi o‘sha davrlardagi 

Frigiya  mamlakatidan  bo‘lib,  urushlar  natijasida  qul  qilib  olinib, 

Yunonistonga  kelib  qolgan.  Aql-u  farosati,  topqirligi  bilan  o ‘z 

xo£jayinlarining mushkullarini oson qilib,  hurmat va e’tibor qozongan. 

Hatto  shaharlami  bosqinlardan  asrab,  podshohlarni  qirg‘in-barot 

urushlardan  to‘xtatib  qolgan.  Oxir-oqibat  o‘zini  qullikdan  xalos  etib, 

Lidiya shohi  Krez saroyida xizmat qilgan,  so‘ng  Vavilon shohi  Likurg 

saltanatida  xazinabon  darajasiga  ko‘tarilgan.  Keyinroq,  haqgo‘yligi, 

adolatparastligi,  kinoyali  achchiq  tili  uchun  ko‘rolmagan,  hasadgo‘y 

dushmanlari uni Delfa shahrida tog‘ qoyasidan otib yuborib, oldirganlar.

Ezop  hayoti  haqidagi  m a’lumotlar  o ‘sha  davrdagi  va  undan 

keyingi  asrlardagi  solnomachilar  tomonidan  yozib  qoldirilgan  ri- 

voyatlar,  ibratli  hikoyatlar orqali yetib  kelgan.  Uning  500  ga yaqin 

masallari  qadim  davrlardayoq  jamlanib,  «Ezop  masallari»  nomi 

ostida kitob qilingan va donishmandlik o‘gitlari sifatida butun dunyoga 

tarqalgan.

«Ulug‘  masalchi»ning  o‘zi  haqida  rivoyatlar  ham juda  ibratomuz. 

Masalan, ulaming birida hikoya qilinishicha, Ezopning xo‘jayini safarga 

otlanar ekan, o‘z qullariga yuklarni bo‘lib olib, ko‘tarib ketishlari lozim- 

ligini  buyuradi.  Ezop  ulaming  oldiga  kelib,  o‘ziga  yengilroq  yuk 

berishlarini  iltimos  qilganida,  qullar  uning  o‘zi  tanlab  olishiga  ruxsat 

beradilar.  Ezop  borib,  to‘rt  kishi  zo‘rg‘a  ko‘taradigan  non  solingan 

qutini tanlaydi. Atrofidagilar barchasi undan kulib, yengil narsa so‘rab, 

eng og‘ir yukni tanlagani uchun  ahmoq deya masxara qiladilar.'Xll-Mustahkamlash:  O'quvchilarni  baholash.

1.  Hikoyaga qaysi  davr voqealari  asos qilib  olingan?

2.  Bu afsona bizga qanday yetib kelgan?  Herodot kim?  Saqa (sak)lar, 

massagetlar  kimlar?

3.  Sparangiz va Zarina to'ylari munosabati bilan qadim urf-odatlarimiz 

haqida so‘zlab bera olasizmi?

4.  To‘maris  nega  Kayxisrav taklifmi  rad  etdi?

Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

6


I-Sana_________  

- Sinf-_____________ Tekshirdim _________

III-Darsning mavzusi: 

Hamid  Olimjon  "Oygul  bilan  Baxtiyor".IV-Darsning maqsadi:

Ta'limiy  maqsad 

-  Hamid  Olimjon  "Oygul  bilan  Baxtiyor"  haqida ilmiy 

tushunchalar  berish

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni o'z  maqsadiga erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir- 

birlariga o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani 

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi  maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim  olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini o'stirish.

V-Dars

 turi: Yangi tishuncha  va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)salomlashilsh 

b)navbatchi axboroti

c)davomatni aniqlash 

d)uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b) yangi  mavzu  bayoni 

c)mustaxkamlash. 

d)  O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1.  Hikoyaga  qaysi  davr voqealari  asos  qilib  olingan?

2.  Bu afsona bizga qanday yetib kelgan?  Herodot kim?  Saqa (sak)lar, 

massagetlar  kimlar?

3.  Sparangiz va Zarina to'ylari munosabati bilan qadim urf-odatlarimiz 

haqida so‘zlab bera olasizmi?

4.  To‘maris  nega  Kayxisrav taklifmi  rad  etdi?

Xl-Yangi  mavzu  bayoni: 

,

XX  asr  o ‘zbek  she’riyatining  yorqin  vakillaridan  biri  Hamid 

Olimjon  bor-yo‘g‘i  34  yil  umr  ko£rgan  bo‘lsa-da,  o‘zidan  juda  boy 

adabiy  meros  qoldirib  ulgurgan.  Shoir  tomonidan  yaratilgan  asarlar 

o‘n jild  (yirik  kitob)ni  tashkil  qilishi  ham  uning  naqadar  sermahsul 

ijodkor  bolganidan  darak  beradi.  Hamid  Olimjon  qobiliyatli  rahbar 

va  olim  ham  bo‘lgan  edi.  U  o‘ttiz  yoshga  yetar-yetmas  0 ‘zbekiston 

Yozuvchilar  uyushmasini  boshqardi,  o‘ttiz  uch  yoshida  akademik 

unvonini  oldi.

Hamid Olimjon 1909-yil  12-dekabrda Jizzax shahrida tug£ildi. Jizzax 

ham yurtimizning Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm vohalari singari 

ko‘plab xalq baxshilarining vatani hisoblanadi.  Bu yerdagi xalq sayillari,7

¥

to£ylar, turli yig‘inlar hozir ham baxshilar ishtirokisiz o£tmaydi.  04gan 

asming boshlarida,  odamlaming uyida  radio-televizor tugul  oddiygina 

elektr  chirog‘i  bo‘lmagan  zamonlarda  kishilar  sham  va  qora  chiroq 

yorug‘ida kun kechirardilar. Ayniqsa, uzoq qish kechalari xalq kitoblari, 

turli  dostonlar  o £qilar,  bir  uy  bolalar  ham   bu  m a’rifat  nuridan 

bahramand  bo‘lib  o£sardilar.

Hamid  Olimjonning  onasi  Komila aya juda ko£p  doston va  ertak- 

lami  yod  bilardi,  ularni  eshitgan  yosh  Hamid  tasawurida  qadimgi 

asarlar  qahramonlari  qayta jonlanardi.  Dostonlaming  shirali  tili,  bir- 

biridan  qiziq  voqealari  uning  butun  xayolini  egallab  olardi.  Hamid 

Olimjon bu zavqli tunlarni bir umr yodda saqlab qoldi va o£zi yozgan 

dostonlardan biri «Oygul bilan Baxtiyor»da bu sehrli tunlarni shunday 

esga oldi:

Bolalik kunlarimda, 

Tohir-Zuhra,  Yoriltosh,

Uyqusiz tunlarimda 

Oyni  uyaltirgan  qosh...

Ko£p  ertak  eshitgandim, 

Buvimning  har  qissasi,

So‘ylab  berardi buvim. 

Har  bir  qilgan  hissasi

Esimda o£sha damlar: 

Fikrimni  tortar  edi,

0 £zi  uchar  gilamlar, 

Havasim  ortar  edi.

Hamid  Olimjondagi  tug£ma  iste’dodning  ko£z  ochishida,  uning 

keyinchalik  mashhur  shoir  bo£lib  yetishuvida  mana  shu  ezgu  havas, 

albatta,  katta rol o£ynagan.

Hamid  Olimjon Jizzaxdagi Narimonov nomli boshlang‘ich  mak- 

tabni  tugallab,  o£sha  davrda  (1932-yilga  qadar)  0 ‘zbekistonning 

poytaxti bo£lgan Samarqand shahriga bordi.  U yerda awal pedagogika 

bilim yurtida (1923—1926), keyin Pedagogika akademiyasida (1926— 

1931)  tahsil  oldi.  Ko'plab  ijodkor  yoshlar  to £plangan  bu  o£quv 

dargohlarida Abdulhamid yozgan she’rlar do£stlari tomonidan qizg‘in 

kutib olinardi. Ilk mashqlaridanoq tug£ma iste’dodi yarq etib ko‘ringan 

talaba  shoiming  dastlabki  she’rlari  Samarqandda  chop  etiladigan 

«Zarafshon»  gazetasida  1926-yildanoq  chiqa  boshlagan  bo‘lsa, 

«Ko£klam»  nomli  birinchi  she’rlar  to£plami  1929-yilda  o£z  o‘quv- 

chilarini topdi.  Shu tariqa o£zbek adabiyotida yana bir umidli ijodkor 

dunyoga keldi.Xll-Mustahkamlash: O'quvchilarni  baholash.

1.  Hamid  Olimjon  shoir bo‘lib  yetishuvining  eng  muhim  sabablarini 

kengroq izohlashga harakat  qiling.

2.  Hamid  Olimjonga  zamondosh  yana  qaysi  ijodkorlami  bilasiz? 

Ulaming ijodi va taqdiri to£g£risida eshitganmisiz?

Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.


I-Sana_________  

- Sinf-_____________  4 

Tekshirdim __________

III-Darsning mavzusi: 

M aqsud  Shayxzoda Iskandar  Zulqarnayn"IV-Darsning maqsadi:

Ta’lim iy  maqsad -  

To’ldiruvchi  haqida ilmiy tu sh u n ch alar b erish Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni 

o'z 


maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash.

Bir-birlariga  o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib  ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi  maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim  olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini  o'stirish.

V-Dars

 turi: Yangi tishuncha va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorliktexnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)salomlashilsh 

b)navbatchi  axboroti

c)davomatni aniqlash 

d)uyga  vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b) yangi  mavzu  bayoni 

c)mustaxkamlash. 

d)  O'quvchilarni 

baholash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1.  Hamid  Olimjon  shoir bo‘lib  yetishuvining  eng  muhim  sabablarini 

kengroq izohlashga harakat qiling.

2.  Hamid  Olimjonga  zamondosh  yana  qaysi  ijodkorlarni  bilasiz? 

Ulaming ijodi va taqdiri to‘g‘risida eshitganmisiz?Download 2.82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling