Umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori: Farg ona


  Odil  Y oqubovning  nasriy  asarlaridan  qaysilarini  bilasiz?


Download 2.82 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/9
Sana15.12.2019
Hajmi2.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.  Odil  Y oqubovning  nasriy  asarlaridan  qaysilarini  bilasiz?

3.  A dibning  tarixiy  m avzularga  b a g ish la n g a n   qanday  romanlari  bor?

4.  «Q atag‘on  davri»  qurbonlari  b o ig a n   qaysi  ijodkorlam i  bilasiz?

5.  «M uzqaym oq»  hikoyasida  qaysi  davr  voqealari  aks  etgan?

6.  Hibsna  olin^an  otanimr  holatini  so'zlab   berine.

XI-Yangi  mavzu  bayoni  :

0 ‘zbekiston  xalq  yozuvch isi,  «O ‘zbekiston  Qahramoni»  S a id ‘Ahmad 

Husanxo‘jayev  1920-yilning  10-iyunidaToshkent shahrining «Samarqand 

darboza» mahallasida tug‘ilgan. Avval o ‘rta maktabda, so‘ng N avoiy nomli 

pedagogika institutida o ‘qigan.  B o‘lajak yozuvchining ilk m ash q i-«Ishq i- 

boz» nomli hajviy hikoyasi o ‘n olti yoshlarida  «Mushtum» jumalida chop  , 

etilgani  uchun  uning dastlabki  ish  faoliyati  ham  shu jum al  bilan  b og‘liq.

Ikkinchi jahon urushi yillari Said Ahmad «Qizil 0 ‘zbekiston» (hozirgi 

«O ‘zbekiston  ovozi»)  gazetasi  tahririyatida,  keyinroq  «Sharq  yulduzi» 

jumalida  ishladi.

0 ‘tgan asming 50-yillari boshlarida yozuvchi k o ‘plab ziyolilar qatorida 

qatag‘onga uchrab,  «xalq dushmani» degan tuhmatlar bilan  qamaladi. Bu

49

siyosat qoralangandan  so ‘ng Said Ahmad ham nohaq jazodan  ozod etilib, 

o ‘z  oilasiga  qaytadi.  0 ‘zbekiston   Y ozuvchilar  uyushm asida  adabiy 

maslahatchi b o‘lib ishlaydi. Said Ahmadning birinchi kitobi «Tortiq» nomli 

hikoyalar to‘plami  b o‘lib,  1940-yilda nashr etilgan.  Shundan so ‘ng uning 

«Er  yurak»  (1942-yil),  «Farglona  hikoyalari»  (1948 -yil),  «Muhabbat» 

(1949-yil) to'plamlari.  «Qadrdon  dalalar»  (1949-yil),  «Hukm» (1958-yil) 

qissalari  e ’lon  qilindi.  Uning  ijodida  «Ufq»  romani  alohida  o ‘rin  tutadi. 

60-yillarda bu asaming dastlabki ikki kitobi chop etilgan.  Keyinroq uchin- 

chi  kitobi  ham  e ’lon  qilinib,  trilogiya  sifatida  adabiyotim iz  xazinasini 

boyitdi. Bu asar xalqim izning Ikkinchi jahon urushi arafasida. urush yillari 

va  undan  keyingi  ilk  davrlardagi  hayoti,  fidokorona  mehnati,  kurashlari, 

orzu-armonlarini badiiy aks ettiradi.  1988-yili adibning «Jimjitlik» romani 

nashrdan  chiqadi.  Said  Ahmad  70—80-yillarda  o ‘z  hikoyalari  asosida 

«Kelinlar qo‘z g ‘oloni», «Kuyov» nomli pyesalar yozadi. M illiy teatrimizda 

ilk bor sahnalashtirilgan bu spektakllar xalqimiz o ‘rtasida juda katta shuhrat 

topib,  hozirgacha  teatrlar  sahnasidan  tushmay  keladi.  Bundan  tashqari 

yozuvchining o ‘nlab hajviy hikoyalari televizion miniaturalar teatri orqali. 

«Xandon pista» ( 1994-yil), «B iro'pichning bahosi» (1995-yil) to'plamlari 

orqali  xalqim izning  m a’naviy  mulkiga  aylangan.

Said  Ahmad  keyingi  yillarda  yana  bir qator yangi  hikoyalar va  xoti- 

ralar  to ‘plamlari  e ’lon  qildi.  Ayniqsa.  Oybek,  G ‘afur  G ‘ulom ?  Abdulla 

Qahhor,  Mirtemir,  Shuhrat,  Saida  Zunnunova,  0 ‘lmas  Umarbekov  kabi 

adabiyotimizningzabardast vakillari haqidagi xotiralari  keng e ’tirof topdi. 

Adibning  ko'pgina  asarlari  xorijiy  tillarga  ham  tarjima  qilingan.

Said  Ahmad  2008-yilda  vafot  etdi.

Xll-Mustahkamlash:  O'quvchilarni  baholash.

1. Sizningeha «Qoplon» hikoyasini yozishga yozuvchini nimalar undagan?

2.  Hikoya  qahramoni  Qurbonboy  yashash  va  tirikchilik  o ‘tkazishning 

qanday  y o ‘lini  o ‘zi  uchun  kasb  qilib olgan?

3. Qurbonboyning Qoplon haqidagi «Odam ningyaxshisini darrov taniydi. 

Sizga tez o ‘rganib ketadi» degan ta’rifini  u n in g o ‘ziga nisbatan qanday 

shaklda  ishlatgan  bo'Iardingiz?

4.  Qurbonboy  T illayevn in g  xotinida  o ‘zi  to'g'risid a  ijobiy  taassurot 

qoldirish  uchun  qanday  y o ‘l  tutgan  bo‘lishi  mumkin  deb  o ‘ylaysiz?

5.  Hikoyadagi  «Bir  mahal  qarasa,  ko'chaning  narigi  betida  Qurbonboy 

Qoplonni yetaklab yuribdi. Chaqirsa it qaradi-yu, Qurbonboy qaramadi» 

degan  tasvir  orqali  hikoya  qahramoni  va  itning  qanday  xususiyatlari 

ifoda  etilgan?

Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

50

I-Sana______________ 

Sinf-___________ 25  Tekshirdim________

III-Darsning mavzusi: 

Musa  Jalil.

IV-Darsning maqsadi  :

Ta’limiy  maqsad — 

Musa  Jalil  haqida  ilmiy  tushunchalar  berish.

Tarbiyaviy  maqsad -  

O ’quvchilarni o ’z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash.  Bir- 

birlariga o ’zaro hurmat, jamoa bo’lib ishlash, o ’zaro yordam va berilgan vazifani 

bajarishda mahsuliyat sezish ko’nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi maqsad -  

O’quvchilamimustaqil ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali bilim olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlash,  fikmi aniq 

ifodalashga o ’rgatish,  til  madaniyatini o ’stirish.

V-Dars turi: 

Yangi tishuncha va qonunlami o ’rgatuvchi  dars.

VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar: 

Hamkorlik texnologiyasi,  “Aqliy  hujum” 

,

VII-ODarsda

 

foydalaniladigan jihozlar: 

ko’rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi  axboroti

c)  davomatni  aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o ’tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 

mustahkamlash. 

d) 

O’quvchilarni 

baxolash

X-O’tilganlarni  takrorlash:

1.  Sizningcha «Q op lon » hikoyasini yozish ga yozuvch in i nimalar undagan?

2.  H ikoya  qahram oni  Q urbonboy  yashash  va  tirikchilik  o ‘tkazishning 

qanday  y o ‘lini  o ‘zi  uchun  kasb  qilib  olgan?

3. Q urbonboyning Q oplon haqidagi «O dam ning yaxsh isin i darrov taniydi.

Sizga tez o ‘rganib ketadi» degan ta’rifini  uning o ‘ziga nisbatan qanday 

shaklda  ishlatgan  b o la rd in g iz?

4.  Q urbonboy  T illa y e v n in g   x o tin id a   o ‘zi  t o kg ‘risida  ijo b iy   taassurot 

qoldirish  uchun  qanday  yoM  tutgan  b o ‘lishi  m um kin  deb  o ‘ylaysiz?

5.  H ikoyadagi  «B ir  mahal  qarasa,  k o'ch aning  narigi  betida  Qurbonboy 

Qoplonni yetaklab yuribdi. Chaqirsa it qaradi-yu, Qurbonboy qaramadi» 

degan  tasvir  orqali  hikoya  qahramoni  va  itning  qanday  xususiyatlari 

ifoda  etilgan?

XI-Yangi  mavzu  bayoni  :

Dunyo  adabiyotida  shunday  siym olar  borki,  ular  nafaqat  ijodiy 

faoliyati,  balki  insoniy  matonati  bilan  ham  kelgusi  avlodlarga  ibrat 

namunasi bo‘lib qolgan. Yurtimizni m o‘g 4ul bosqinchilaridan himoya qilish 

janglarida mardlarcha halok bo‘lgan buyuk mutafakkir Najmiddin  Kubro, 

bir  q o id a   y a r o g \  bir  q o id a   qalam  bilan  temuriylar  saltanatini  qayta 

birlashtirmoq  uchun  cheksiz  iabr-u  jafolar  chekkan  Bobur  Mirzo,  inso-

51

i n  
m i


niyatni  fashizm  atalmish  vabodan  qutqarish  y o iid a   qurbon  b o ig a n   chex

shoiri  Yulius  Fuchik  shular  jumlasidandir.

Musa  M ustafo  o ‘g ‘li  Jalilov  — Musa  Jalil  1906-yilning  15-fevralida

R ossiyaning  Orenburg  gubem asida  dehqon  oilasida  dunyoga  keladi.  U

dastlab o\aildagi  b oshlang‘ich maktabda savod chiqaradi.  O ilasi shaharga

k o ‘ch ib  k elg a ch ,  O renburgdagi  m ashhur  « H u sa y n iy a »   m adrasasida

tahsilin i  d avom   ettiradi.  M usa  talaba  ten gd osh lari  orasida  o ‘zin in g

izlanuvchanligi, k o ‘p narsaga qobiliyatli ekani bilan ajralib turar edi. Uning

ilk  sh e ’ri  Turkiston  fronti  nashri  hisoblangan  «Q izil  yulduz»  gazetasida

1919-yilda  bosilib   chiqadi.  Shundan  s o ‘ng  birin-ketin  om m alashib  bo-

rayotgan turli  gazeta  va jum allarda sh o im in g  qator sh e ’rlari  va dostonlari

e i o n   qilinadi.

M usa  Jalil  1 9 2 5 -y ilg a ch a   yo zg a n   asarlarini jam lab   « B iz   boram iz!» 

nom i  ostida  s h e ’rlar  va  dostonlardan  iborat  dastlabki  t o ‘plam ini  o ‘quv- 

chilarga  hadya  etadi.  19 2 9 -y ild a   «O^rtoqqa»,  19 3 4 -y ild a   esa  «O rdenli 

m illionerlar»  n om li  kitoblari  ch op   etiladi.  O kz  b ilim i  va  tajribalarini 

oshirish  m aqsadida  M osk va  davlat  un iversitetin in g  ad abiyot  fakultetiga 

o ‘qishga  kirgan  M usa  Jalil  1931-yild a  uni  m uvaffaqiyatli  bitiradi.

Shoir  1 9 4 0 -y ild a   yaratilgan  «X at  tash u vch i»  n om li  poem asid a  xat 

ta sh u v ch i  y ig it  T em irb u lat  bilan   d eh q on   q iz   F a y r o ‘z a n in g   s o f   m u- 

habbatini,  sam im iy  in so n iy   kechinm alarini  yorqin  s h e ’riy  b o ‘yoqlarda 

aks  ettirgandi.

Yuqorida  ta’kidlanganidek,  M usa  Jalil  serqirra  iste ’dod  egasi  edi.  U 

M oskva  davlat  k on servatoriyasi  huzurida  tashkil  q ilin gan   tatar  opera 

studiyasi  repertuarining  badiiy  m ukam m al  asarlar  bilan  ta’m inlanishida 

alohida faollik k o ‘rsatadi.  Dastlabki tatar m illiy operalarining yaratilishiga 

sh oim in g o ‘zi  m unosib hissa qo^shadi.  U ning bastakor Jiganov bilan ham- 

korlikda  yaratgan  «O ltin  soch »  operasi  butun  m am lakatda  katta  d o v m g ‘ 

qozongani.  davlat  m ukofoti  bilan  taqdirlangani  buning  yorqin  daliiidir.

K eyinchalik M usa Jalil Tatariston yozuvchilari uyushm asiga rahbarlik 

qilar  ekan,  ona  yurtida  ijod  q ilayotgan   sh o ir-y o zu v ch ila r  b oshini  qo- 

vushtirish,  ularning  badiiy  mahoratini  oshirish  borasida  samarali  ish  olib 

bordi.

Xll-Mustahkamlash:  O'quchilarni  baholash.

1.  Musa  Jalilning  hayoti  va  ijodi  qanday davrda  kechdi?

2.  Shoim ing  serqirra  faoliyati  o ‘z  ichiga nim alam i  qamrab  oladi?

3.  «M oabit  daftari»ning  yaratilish  tarixini  s o ‘zlab  bering.

4.  Bu  q o iy o z m a n in g  taqdiri  qanday  kechgan  ekan?

5.  «lshonm a»  she'rida  sh oim ing  qanday  kechinmalari  badiiy  ifodasini 

topgan?

Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

52

I

I-Sana_________  

- Sinf-___________ 26  Tekshirdim_________

III-Darsning mavzusi: 

Gulxaniy.

IV-Darsning maqsadi:

Ta'limiy  maqsad -  

Gulxaniy  haqida  ilmly  tushunchalar  berish.

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni o'z maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash. 

Bir-birlariga o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib ishlash,  o'zaro yordam va  berilgan vazifani 

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim  olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga o'rgatish,  til  madaniyatini o'stirish.

V-Dars turi: 

Yangi tishuncha va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-ODarsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1.  Musa Jalilning hayoti  va  ijodi  qanday davrda kechdi?

2.  Shoiming  serqirra  faoliyati  o ‘z  ichiga nimalami  qamrab oladi?

3.  «Moabit  daftari»ning yaratilish  tarixini  so‘zlab  bering.

4.  Bu  qo‘lyozmaning taqdiri  qanday  kechgan  ekan?

5.  «lshonma»  she'rida  shoiming  qanday  kechinmalari  badiiy  ifodasini 

topgan?

XI-Yangi  mavzu  bayoni:

Muhammadsharif Gulxaniy XVI11 asr oxiri — XIX asrning 20-yillarida 

Q o‘qonda yashab ijod qilgan  mashhur masalnavis adib va hassos shoirdir. 

Jo‘shqin  fe'lligi  va  olovqalbligi  tufayli  o ‘ziga  Gulxaniy  taxallusini  tan- 

lagan.  Keyinchalik  sh e’rlarida Jur'at taxallusini  ham  q o‘llagan.  Bizgacha 

uning o ‘zbek va tojik tillaridagi  12 g'azali, Qo^qon xoni Amir Umarxonga 

bag‘ishlangan  1  qasidasi  va  «Zarbulmasal»  asari  yetib  kelgan.

Gulxaniyning  hayoti,  asosan,  Q o ‘qon  va  Namanganda  kechgan.  U 

tirikchilik  vajidan  hammomda  o 4   yoquvchi  ham  b o ‘lgan,  Q o‘qon  xoni 

Amir  Olimxon  navkarlari  safida  xizmat  ham  qilgan  (1801—1810-yiIlar). 

Mustaqil  mutolaa  y o i i   bilan  mumtoz  adabiyotni  o ‘qib  o ‘rgangan.  Olim­

xon vafotidan keyin taxtga o ’tirgan Amir Umarxon  (shoir Amiriy) Gulxa-

53

niyni  saroy  shoirlari  davrasiga  jalb  etgan.  U  ko‘proq  oddiy  insonlarga 

manzur  boiadigan  she’rlar.  hajviy  asarlar bitgan.

Gulxaniy o ‘zbek va tojik tillarida  yaratgan  «Barmog‘im», «Ey, to'ti», 

«Lola ko'ksidek bag'rim...»  singari g'azallarida link qahramonning ruhiy 

kechinmalari  ta'sirli  ifoda  etilgan.  Uning  «Bideh»  (bergil,  ber  menga) 

radifli  g'azalida  o'zining  navkarlik  davridagi  o g ‘ir  hayoti  tasvirlanadi. 

Mazkur  asarda  m uallif katta  ijtimoiy  masalalami  — o ‘z  davrining  harbiy 

tartibi,  rasm-riisumlari.  navkarlar hayotini ta’sirli misralarda bayon etgan. 

G kazalning  lirik  qahramoni  obrazi  um um lashm a  obraz  darajasiga 

ko‘tarilgan.

G u lx a n iy   o^ zin in g  n o y o b   is t e ’d o d i,  x a lq   h a y o tin i  k uzatish   orqali 

orttirgan tajribasi, turm ushga haqqoniy qaray b ilish i tufayli  xalqchil ijodkor 

sifatid a  a d a b iy o tim iz   tarixidan  m u n osib   o ‘rin  eg a lla g a n .  U n in g   ijo d iy  

m erosi hajman  katta b o ‘lm asa-da. X IX  a s r o ‘zb ek  m illiy  adabiyoti rivojiga 

samarali  ta ’sir  k o 4rsatgan.

«ZARBULMASAL»

0 ‘z  davri  voqeligini  badiiy  ifoda  etgan  tanqidiy-hajviy  y o ‘na!ishdagi 

«Zarbulrnasab>  asari  Gulxaniyga  katta  shuhrat  keltirdi.  Unda  hayotning 

dolzarb  muainmolari,  turli  odamlar o ‘rtasidagi  munosabatlar.  xalqturmush 

tarzi  va  udumlari  haqida  m ajoziy  uslubda  s o ‘z  yuritiladi.  Insonga  xos 

xususiyatlar boshqa jonli  vajonsiz narsalarga ko‘chirib tasvirlangan asarlar 

majoziy  asar deyiladi.  Gulxaniy  ham,  qizim,  senga  aytamarL  kelinim,  sen 

eshit qabilida qushlar misolida o ‘z  davri  voqeligi  manzaralarini  tasvirlaydi. 

Toj-u  taxt  talashlari,  umshlar  natijasida  yurt  vayron.  xalq  xarob  bo‘lgan. 

0 ‘sha davrda Buxoro va Q o‘qon xonliklari o ‘zaro urishib yurganlari uchun 

ham asarda Buxoro g o ‘yoki vayronalarga boy muzofot sifatida tasvirlanadi.

Asar  qahramonlari  o kz  nutqlarida  vaziyatga  mos  kokplab  maqollami 

keltiradilar,  tokg ‘rirog‘i,  maqollar yordamida gapiradilar.  Shu  bilanbirga, 

ular bir-birlariga  turli  masal  va  hikoyatlami  aytib  beradilar.

Xll-Mustahkamlash:  O'quvchilarni  baholash.

1.  Gulxaniy  haqida  bilganlaringizni  gapirib  bering.

2.  «Kabutar bilan  Z o g ‘»  hikoyatidan  qanday  ma’no  uqdingiz?

3.  QoMidan  kelmagan  ishga  uringan  kishi,  albatta,  shannanda  bo‘ladi, 

degan  fikr  qaysi  masal da  aks  etgan?

4.  «Tuya  bilan  B o‘taloq»  hikoyati  nima  haqda?  Bo'taloq  onasidan  nega 

xafa  b o id i?   Ona  tuyaning javobini  sharhlang.

Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

I-Sana_____________  

-Sinf-_________________   27  Tekshirdim__________

54

III-Darsning mavzusi: 

Avaz  O'tar.

IV-Darsning maqsadi:

Ta'limiy  maqsad 

-  Avaz  O'tar  haqida  ilmiy  tushunchalar  berish.

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni o'z maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir-

birlariga o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib  ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi  maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda

ishlash orqali  bilim  olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini o'stirish.

V-Dars turi: 

Yangi tishuncha va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1.  Gulxaniy  haqida  bilganlaringizni  gapirib  bering.

2.  «Kabutar bilan  Z og‘»  hikoyatidan  qanday  ma’no  uqdingiz?

3.  QoMidan  kelmagan  ishga  uringan  kishi,  albatta.  shannanda  boMadi, 

degan  flkr qaysi  masalda  aks  etgan?

4.  «Tuya  bilan  Bo'taloq»  hikoyati  nima  haqda?  Bo'taloq  onasidan  nega 

xafa  bo‘ldi?  Ona  tuyaning javobini  sharhlang.

XI-Yangi  mavzu  bayoni:

0 4zbek m um toz adabiyotining taniqli vakili A vaz CTtar o ‘g ‘Ii o ‘zining 

m a’rifatparvarlik ruhidagi asarlari bilan adabiyotim iz tarixida alohida o ‘rin 

tutadi.  A vaz  0 ‘tar  o ‘g 1 i  1884-yil  25-avgustda  X iva  shahrida  hunarmand 

oilasida  tu g ‘ilgan.  S h o im in g   otasi  P olvon n iyoz  ОЧаг  G ad oyniyoz  o ‘g ‘li 

sartarosh  edi.  X alq  o ‘rtasida  usta  ОЧаг  nom i  bilan  m ashhur  b o ig a n   bu 

kishi  san’at  va  adabiyotga juda  qiziqar,  o ‘z   zam on asin ing  yetuk  adiblari 

O gahiy.  K om il  X orazm iy,  Mujrib X onaxarobiy,  B ayon iy kabi  shoirlar bi­

lan  d o ‘stona  m unosabatda  b o ‘lib.  tez-tez  suhbatlashar.  d oim iy  m uloqot 

qilar edi.

Usta  0 ‘tar o ‘z   uyida  yuqorida  tilga  olingan  shoir-u  san ’atkorlar.  ma- 

daniyat  ahli  bilan  suhbatlar  uyushtirar, tabiiyki, A vaz  ham  ularda  ishtirok 

etardi.  Yosh  A vazn in g  s h e ’riyatga  erta  havas  q o vy ish in in g   sababi  ham

55 

*shunda  bo‘!sa.  ajab  emas.

Otasi  Avazni  sakkiz  yoshida  maktabga  beradi.  Avaz  maktabdan  ke­

yingi  tahsilni  madrasada davom ettiradi.  U X o ‘ja  Hofiz, Nizomiy, Jomiy, 

Lutfiy, Navoiy,  Fuzuliy ijodini qiziqib o ‘rganadi.  Bundan tashqari  Munis, 

Ogahiy,  Komil,  Fem z  kabi  shoirlar  bilan  yaqindan  muloqotda  bo'ladi. 

Ular ta’sirida she’rlar yoza boshlaydi  va tez orada  iste’dodli  shoir sifatida 

taniladi.  Ma’lumotlarga  ko'ra.  Avaz  0 ‘tar  o ‘n  to‘rt  yoshlaridayoq  she’r 

yozishga  kirishgan,  o ‘n  sakkiz  yoshlarida  yetuk  shoir  nomini  olib, 

ko‘pchilikning e ’tiboriga tushgan. Iste’dodli shoir Avaz О 4arto‘g ‘risidagi 

xabarlar xon  saroyigacha  yetib  boradi.  Uni  saroyga  taklif etadilar.  Shoir 

bir  qancha  vaqt  Xiva  xoni  saroyida  ijod  qiladi.  Biroq  lining  bu  yerdagi 

faoliyati  ko‘p  davom  etmaydi.  Avvalo,  saroydagi  biqiq  ijodiy  muhit 

shoiming  ko‘ngliga  o ‘tirmaydi,  qolaversa,  uning  she’rlariga  hasad  bilan 

qaragan  ayrim  kimsalar  turli  bo‘htonlar  to'qib,  Avazni  xonga  yomon 

ko‘rsatadilar.  Xonning  buyrug‘i  bilan  shoimi  200  darra  urib jazolaydilar 

va  hatto  uni  aqldan  ozganga  chiqarib,  yomon  otliq  qiladilar.  Tazyiq  va 


Download 2.82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling