Umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori: Farg ona


  «Avlodlar  dovoni»  romanidan  olingan  parchada  Hindiston  tabiafi  va


Download 2.82 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/9
Sana15.12.2019
Hajmi2.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.  «Avlodlar  dovoni»  romanidan  olingan  parchada  Hindiston  tabiafi  va 

odamlariga  xos  qanday  uyg‘un jihatlar  ko‘rsatilgan?

5. Alvaro Pakavira singari odamlar tarix sahnasida qanday rol o 4ynaydilar? 

Ulaming  ishlarini  oqlash  mumkinmi?

XI-Yangi  mavzu  bayoni:

Bu yozuvchining taijimayi  holi  ham o ‘z qahramonlariniki  singari  od- 

diyginadir.

U janubiy viloyatlarimizdan  b o im ish   Surxondaryoning Denov tuma- 

niga qarashli  X o ‘jasoat qishlog4ida  1948-yilda tug‘ildi.  Qishloqdagi o ‘rta

maktabda o ‘n yil o ‘qigach,  1966—1972-yillarda hozirgi 0 ‘zbekiston M illiy

universitetining jum alistika  fakultetida  ta’lim  oldi.  Bu  fakultet  o ‘sha  yil-

63

I-Sana_________  

Sinf-____________   31  Tekshirdim_________

III-Darsning mavzusi: 

Tog’ay  Murod.

IV-Darsning maqsadi

Ta'limiy  maqsad - 

Kelishik  shakllari haqida  ilmiy  tushunchalar  berish. 

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni o'z  maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir-

birlariga o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga o'rgatish,  til  madaniyatini o'stirish.

V-Dars turi: 

Yangi tishuncha va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1. Pirimqul Qodirovni tarixiy mavzuga murojaat qilishga undagan sabablar 

nimalar edi  deb  o ‘ylaysiz?

2. «Yulduzli tunlar» romanini o ‘qigan boMsangiz yoki u asosida yaratilgan 

videofilmni ko‘rgan bo‘lsangiz. sinfdoshlaringizga bu asarningsujetini 

qisqacha  gapirib  bering.

3.  Bobur  va  boburiylar  to‘g ‘risida  nimalami  bilasiz?  Ulaming  faoliyati 

Hindiston  tarixida  qanday  iz  qoldirgan?

4.  «Avlodlar  dovoni»  romanidan  olingan  parchada  Hindiston  tabiafi  va 

odamlariga  xos  qanday  uyg‘un jihatlar  ko‘rsatilgan?

5. Alvaro Pakavira singari odamlar tarix sahnasida qanday rol o 4ynaydilar? 

Ulaming  ishlarini  oqlash  mumkinmi?

XI-Yangi  mavzu  bayoni:

Bu yozuvchining taijimayi  holi  ham o ‘z qahramonlariniki  singari  od- 

diyginadir.

U janubiy viloyatlarimizdan  b o im ish   Surxondaryoning Denov tuma- 

niga qarashli  X o ‘jasoat qishlog4ida  1948-yilda tugMldi.  Qishloqdagi o ‘rta

maktabda o ‘n yil o'qigach,  1 9 6 6 -1 972-yillarda hozirgi 0 ‘zbekiston M illiy

universitetining jumalistika  fakultetida  ta’lim  oldi.  Bu  fakultet  o ‘sha  yil-

63

lari  ko‘plab  yosh  iste’dodlarga  o ‘z  ijodiy  y o ‘lini  topishi,  jiddiy  asarlar 

yozib dastlabki  muvaffaqiyatlami  q o‘lga  kiritishida muhim maktab rolini 

o ‘ynagan  edi.  Fakultetdagi  qaynoq,  nisbatan  erkin  ijodiy muhit,  o ‘z  dav- 

rining  yirik  shoir-yozuvchilari  bilan  tez-tez  o ‘tkazilib  turadigan  uchra- 

shuv-muloqotlar. yotoqxonalarda to tongga qadar tugamaydigan she’riyat 

kechalari  — bularning  bari  iste’dod  g ‘unchalarining  tez  yetilishi,  kamol 

topishidajiddiy turtki rolini o ‘ynardi.  K o‘p m ualliflam ing respublika inat- 

buotida  muntazam  qatnashishi  ham  ayni  shu  fakultetda  o ‘qib yurgan  yil- 

lariga to lg ‘ri  kelardi.  T og‘ay  Murod  ham talabalik  paytidayoq  o ‘nlab  hi­

koyalar  yozgan  b o‘lsa-da,  ulami  e ’lon  qilishga  shoshilmas,  o'zidan,  bi- 

limlaridan  k o‘ngli to ‘lmasdi.  U  iloji  boricha  ko‘proq o ‘qish, bu orqali esa 

faqat o ‘zim izning ijodkorlamigina emas, balki dunyoning eng z o ‘r adibla- 

ri  tajribalarini  ham  o 4zlashtirishni  istardi.

U,  shu  niyatdan  kelib  chiqib.  tirikchilikka  yetarli  maosh  beradigan 

qanday ish taklif qilinsa,  o ‘sha yerga borib ishlardi.  Masalan,  1972-1976- 

yillarda  respublika  radiosining  «Vatandoshlar»  (xorijiy  ellarga  m o ‘l- 

jallangan)  tahririyatida  xizmat  qilgan  b o isa ,  undan  keyin  « 0 ‘zbekiston 

fizkulturachisi»  gazetasida,  1982-yildan  1985-yilgacha  esa  «Fan  va  tur- 

mush»  jumalida  xizmat  qildi.  T og‘ay  Murod  o ‘zining  ijodiy  rejalariga 

birovlaming  aralashishini,  unga  ta’sir  o ‘tkazishga  b o ‘lgan  urinishlami 

hecham  yoqtirmas,  shovqin-suronli  davralardan  o ‘zini  olib  qochar  edi. 

Butun  fikri-zikri  o ‘qib-ovrganish, tinimsiz ijodiy mehnat qilish bilan band 

bo‘lardi.  Shu  tufayli  ham,  yozuvchi  sifatida  xalqqa  ancha  tanilib  qolgan 

bo‘lishiga qaramay,  1985—1987-yilIar ichida Moskvadagi Jahon adabiyoti 

institutida  ham  tahsil  olib  qaytdi.

Afsuski. iste’dodli yozuvchi Tog‘ay Murod ayni ijodiy kuchga to‘lgan 

paytda —55  yoshida  hayotdan  ko‘z  yumdi.  Uning  ijod  stoli  ustida  tugal- 

lanmagan  qator  yirik  asarlarning,  tarjimalarning  q o “lyozmalari  goldi.

Xll-Mustahkamlash: 

O'quvchilarni  baholash.

1. Tog‘ay Murod va unga tengdosh yozuvchilar ijodiga xos b o ig a n  asosiy 

xususiyatlami  biror  asar  misolida  ko'rsatishga  harakat  qiling.

2. Tog‘ay Murodning darslikda keltirilgan qissasidan boshqa yana qanday 

asarlarini  o ‘qigansiz?

3.  «Yulduzlar  mangu  yonadi»  qissasi  Siz  hozirga  qadar  o ‘qigan  boshqa 

yozuvchilar  asarlaridan  ko‘proq  nimasi  bilan  farq  qiladi?

4.  B o‘ri polvon  tabiatan  qanaqa odam?  Nega  u o ‘ttizga  kirguncha  uylan- 

may  yurdi?

Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

64

I-Sana_________  

Sinf-____________  

32 

Tekshirdim_________

III-Darsning mavzusi: 

Jumaniyoz  Jabborov.

IV-Darsning maqsadi

Ta'limiy  maqsad -  

Jumaniyoz  Jabborov  haqida  ilm iy  tushunchalar berish. 

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni 

o'z 

maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir-

birlariga  o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.Rivojlantiruvchi  maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim  olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini  o'stirish.

V-Darsturi:

 Yangi tishuncha  va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorliktexnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1. Tog‘ay Murod va unga tengdosh yozuvchilar ijodiga xos bo‘lgan asosiy 

xususiyatlami  biror asar misolida  ko'rsatishga  harakat  qiling.

2. Tog‘ay Murodning darslikda keltirilgan qissasidan boshqa yana qanday 

asarlarini  o ‘qigansiz?

3.  «Yulduzlar  mangu  yonadi»  qissasi  Siz  hozirga  qadar  o ‘qigan  boshqa 

yozuvchilar asarlaridan  ko‘proq  nimasi  bilan  farq  qiladi?

4.  B o‘ri polvon tabiatan  qanaqa  odam?  Nega  u o ‘ttizga  kirguncha  uylan- 

may  yurdi?

XI-Yangi  mavzu  bayoni:

J.  Jabborov  1930-yil  25-oktabrda  Qashqadaryo  vilovatining  Koson 

tumaniga  qarashli  Po‘lat  qish!og4ida  tugMIgan.  Qishloq  maktabida  o ‘qib, 

uni  tugatgach,  1 9 4 7 - 1 952-yillard a  hozirgi  0 ‘zb ek iston  M illiy   uni- 

versitetining  filologiya  fakultetida  tahsil  oladi.  S o ‘ng  Moskvadagi  Oliy 

adabiyot  kursida  o ‘qiydi.  1953-yildan  boshlab  o ‘n  yil  davomida  O lzbe- 

kitson Yozuvchilar uyushmasining asosiy adabiy-badiiy nashri hisoblangan 

«Sharq  yulduzi»  jurnalida  avval  b o ‘lim  mudiri,  s o ‘ngra  m as’ul  kotib 

lavozim larida  ishlayd i.  6 0 -7 0 -y illa rd a   hozirgi  « 0 ‘zbekiston  o v o zi»

65

gazetasida, yuqori  idoralarda  m a s’ul  lavozim lard a faoliyat yuritadi.  1981- 

yildan G ‘afur G 4 ilo m   n om id agi A d ab iyot va  sa n ’at nashriyotida  direktor, 

1985-yildan esa R espublika  Y ozuvchilar uyushm asida adabiy m aslahatchi. 

1990-yild an   bosh lab   o ‘n  b esh   yild an   ortiq  davr  m obayn id a  0 ‘zbekiston 

D avlat  m ukofotlari  q o 'm ita sid a   m a s’ul  kotib,  rais  o'rinbosari  b o ‘lib  x iz - 

m at  qildi.

J.Jabborovning dastlabki  s h e ’rlari  o'tgan  a sm in g  50-yilIari boshlarida 

m atbuotda  e ’lon  q ilin gan .  1 9 5 3 -y ili  sh o im in g   «V atanim ni  k u ylaym an» 

n om li 

ilk 

s h e ’riy  to 'p la m i  nashr  etilad i.  Shundan  s o ^ g   u n in g  «B ah or 

nafasi» (1956-yil),  «Maqsad yo4ida» (1958-yil), «TogMar sadosi» (1961- 

yil),  «Ona  yer  q o ‘sh ig‘i»  (1 9 6 2 -yil),  «Subhidam  xayollari»  (1964-yil), 

«Ilhom daqiqalari»  (1971-yil),  «Sohillar hikoyasi»  (1974-yil),  «E ’tiqod» 

(1978-yil),  «Xayolim da  o kzing»  (1985-yil),  «K o‘nglim  g o ‘zali»  (1991- 

yil), «Ajab dunyo sevgisi» (1996-yil), «Hayrat olami» (2004-yil), «Sevgim  

samosi» (2006-yil), «Yulduzlarda xayolim » (2006-yil) kabi o ‘ttizdan ortiq 

she’riy,  nasriy  va  dramatik  asarlari  to'plamlari  chop  etiladi.  Bu  to'plam- 

lardagi  asarlarda  sh oim ing  ona  yurtiga  muhabbati,  uning  bunyodkor. 

oliyjanob  kishilari  mehnatiga  hurmati. tabiat go'zalliklari.  yaratish  zavqi. 

buyuk  ajdodlarga  so'nm as  ehtiromi.  do‘stlik,  muhabbat.  sadoqat.  vafo. 

insoniylik  kabi  bezavol  fazilatlami  u lu giash   kayfiyati  aks  etadi.

To'plamlarda  shoirning  lirik  kayfiyati  ifodalangan  s h e ’rlar,  g 'a- 

zallardan  tashqari  «G uliston»,  « T o g la r  sadosi»,  «Ona  yer  q o 's h ig i» . 

«YoMdagi o'ylar». «Quyosh yurti» kabi o ‘ndan ortiq dostonlari, « 0 ‘jarlan>, 

«To'ydan  oldin  tomosha».  «Yillar  o'tib»,  «Cho'l  chaqm og'i»,  «M ening 

oppoq kabutarlarim».  «Al-Farg“oniy» kabi  sahna asarlari  ham jamlangan.

Jumaniyoz Jabborov mohir tarjimon  sifatida ham  o ‘zbek kitobxonlari 

orasida-e’tibor  topgan.  Jahon  adabiyotining  Bayron,  Lermontov,  Shev­

chenko, Tagor. Hofiz Sheroziy, Ubayd Zakoniy kabi ulug*  shoirlari ijodidan  ' 

namunalar,  ayniqsa.  buyuk  fors  shoiri  Abdulqosim  Firdavsiyning «Shoh- 

noma» asaridan kattagina qismini o'zbek tiliga she’riy tarjima qilib, boshqa 

xalqlar  bilan  adabiyotlar  orqali  aloqalarni  mustahkamlashda  ko'pgina 

xizmatlar  qildi.

Xll-Mustahkamlash:  O'quvchilarni  baholash.

1.  Sizn ing  kitob ja v o n in g iz  bormi?  Uni  qanday  kitoblar  bilan  to ‘ldirib

borgan  b o 4lar  edin giz?

2.  «K itob ja v o n im »   she'rida  qanday  g ‘oya  ilgari  surilgan?

3.  S h e’rda  nomlari  zikr  etilgan  shoirlar  hayoti  va  ijodiga  oid  nim alam i

bilasiz?

Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

66

I-Sana_________  

Sinf-____________  

33 

Tekshirdim_________

III-Darsning mavzusi: 

Chingiz  Aytmatov.

IV-Darsning m aqsadi:

Ta'limiy  maqsad - 

Chingiz  Aytmatov  haqida  ilmiy  tushunchalar  berish. 

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni o'z  maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir- 

birlariga  o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani 

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi  maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim  olishga,  xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini o'stirish.

V-Dars

 

turi: 

Yangi tishuncha va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.

VI-Darsda foydalaniladigan metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1

.  Sizning  kitob javoningiz  bormi?  Uni  qanday  kitoblar  bilan  to‘ldirib borgan  bo‘lar edingiz?

2.  «Kitob javonim»  she’rida  qanday g ‘oya  ilgari  surilgan?

3.

  She’rda  nomlari  zikr  etilgan  shoirlar  hayoti  va  ijodiga  oid  nimalami 

bilasiz?

XI-Yangi  mavzu  bayoni:

Aytmat  bobomni  kocrmaganman.  U  1918—20-ylllarda 

vafot  etgan.  Men  esa  1928-yil  12-dekabrda  tug‘ilganman. 

Bizning  Shakar  ovulimiz  chekkasidagi  Qurqurov  daryosi 

qirg‘og‘ida  eski,  yerga  botib  borayotgan  tegirmon  toshi  bor. 

Yillar  o‘tgan  say in  u  ko‘proq  yemirilib,  yerga  chuqurroq  sin-  * 

gib  bormoqda.  Ana  shu  yerda  bobomning  tegirmoni  boclgan. 

Bu  tegirmon  bir  yilcha  ishlagan,  xolos,  keyin  yonib  ketgan. 

Shundan  keyin  inqirozga  uchragan  bobom  12  yoshli  o'g'li 

To‘raqul  —  mening  otam  bilan  u  yerdan  ketib,  temiryo‘1 

tonnellari  qurilishida  ishlagan.  Shu  yerdan  mening  otam  ms 

bojxona  m a’muriyati  yordamida  Avliyoota  shahridagi  rus-67

tu zem   m aktabiga  o ‘qishga  kirdi.  K eyin  u  ikki  m aro tab a 

M oskvada  o ‘qidi.  Qirg‘izistonda  rahbarlik  lavozim larida  ish- 

ladi.  O nam   —  N agim a  H am zayevna  A ytm atova  o'qim ishli, 

o ‘z  davrining  ilg‘o r  ayollaridan  b o ‘lgan.  Bu  narsa  ota- 

onam ga  m eni  rus  m adaniyati,  tili  va  adabiyotiga  oshno  qilish 

im konini  bergan.

Buvim  esa  h ar  yozda  m eni  toqqa  olib  ketardi.  U   ovuldagi 

eng  aqlli  va  hurm atga  sazovor  ayollardan  edi.  U   m en  uchun 

ertak,  doston,  qadim iy  q o ‘shiqlarning  bitm as-tuganm as  xa- 

zinasi  edi.  E htim ol, 0

‘shanda  buvim   o czi  sezm agan  holda  o ‘z 

tilim ni  sevishga,  hu rm at  qilishga  o ‘rgatgandir.  Bunga  hech 

qanday  shubham   y o ‘q.

O na  tili!  U   haqda  nihoyatda  ko‘p  gapirilgan.  Lekin  uning 

sirli  m o ‘jizasin i  tasvirlab  b o ‘lm aydi.  B olalikda  shuurga 

singdirilgan  ona  tiligina  qalbni  she’riy at  bilan  sug‘orishi, 

insonda  milliy  g ‘urum ing  ilk kurtaklarini uygcotishi va  ajdodlar 

tilining  naqadar  serqirra  va  serm azm un  ekanligini  anglatishi 

m um kin.  Bolalik  nafaqat  quvnoq  davr,  bolalik  —  inson  shaxsi 

shakllanishining  ilk  davri  ham dir.

Buvim  m ening  bolaligim ni  turli  ertak,  q o cshiq,  dostonlar 

bilan  bezagan.  U  m eni  turli  davralarga,  t о‘y-hasham larga  o ‘zi 

bilan birga  olib borardi.  M enga tez-tez  o ‘zining  tushlari haqida 

gapirib  berardi.  Bu  tushlar  shunchalik  qiziq  ediki,  u  m udrab 

uxlab  qolgan  vaqtida  ham   m en  uni  uyg£otib,  tushning  davo- 

m ini  aytib  berishini  so'rardim .  Qisqa  tushlar  m eni  qoniqtir- 

masdi.  Shunda  buvim   q o cshnilarinikiga  chiqib,  «qarzga»  tush 

so'rar  va  m enga  so‘zlab  berardi.  K eyinchalik  tushundim ki, 

buvim   bu  tu sh lam i  m en  uchu n  to £qib  berarkan.

Buvim  k o ‘p  о Ч т а у   vafot  etdi.  E ndi  m en   shaharda,  o ‘z 

uyim izda  yashay  boshladim .  Keyin  m aktabga  bordim .  Ikki  yil 

o ‘tgach,  sevimli  ovulimga  qaytib  bordim .  Bu  safargi  kelishim 

uzoq  va  qiyinchilik  bilan  kechdi.  1937-yil  m ening  otam   — 

partiya'xodim i,  M oskvadagi  qizil  professura  institutining  ting- 

lovchisi  —  qatag‘on  qilindi.  Bizning  oila  ovulga  к о 'chib  l^eldi.  xil-Mustahkamlash:  O'quvchilarni  baholash.

1.  «Oq  кета»  qissasi  boshlanishida  bolaning  ikki  ertagi  bo‘lgani 

haqida  gap  boradi.  Siz  shu  ertaklarning  qaysilar  ekanligini 

aniqlay  oldingizmi?

2.  Qissada  bolaning  ikki  ertagi  haqida gapira turib, 

«Keyin  biron- 

tasi  ham  qolmadi»

  deyilgani  sababini  tushuntiring.Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

I-Sana_________  

Sinf-____________  

3 4  

Tekshirdim_________

III-Darsning mavzusi: 

Shukur  Xolmirzayev.

IV-Darsning maqsadi

Ta'limiy  maqsad 

Shukur  Xolmirzayev  haqida  ilmiy  tushunchalar  berish. 

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni 

o'z 

maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir- 

birlariga o'zaro hurmat, jamoa  bo'lib  ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani 

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.Rivojlantiruvchi maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni  aniq 

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini  o'stirish.

V-Dars turi: 

Yangi tishuncha va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi, "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga  vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1.  «Oq  kema»  qissasi  boshlanishida  bolaning  ikki  ertagi  bo‘lgani 

haqida  gap  boradi.  Siz  shu  ertaklarning  qaysilar  ekanligini 

aniqlay  oldingizmi?

2.  Qissada  bolaning ikki  ertagi haqida gapira turib, 

«Keyin  biron- 

tasi  ham  qolmadi

»  deyilgani  sababini  tushuntiring.XI-Yangi  mavzu  bayoni:

Sh.  Xolmirzayev 

1940-yilning  24-m artida

Surxondaryo  viloyatida,  Boysun  tumanidagi  Shahidlar  gnzari- 

da  dunyoga  keldi.  Otasi  Fayzulla  Xolmirza  o‘g‘li  asli  Bu- 

lung-urdan  bo lib,  shocrolar  tuzumining  dastlabki  davrida 

yuqori  lavozimlarda  ishlagan.  Millatning  asl  farzandlari 

qatag‘on  qilingan  1937—1938-yillarda  shocrolar  xurujidan 

qochib  Boysunga  ketishga  majbur bo‘lgan.  Bu  yurtda bo‘lajak 

adibning  onasiga  uylanadi.  CTsha  yerda  tuman  gazetasiga 

muharrirlik  qiladi.  Lekin  u  qonsiragan  sho‘ro  hukumati 

changalidan  qutula  olmaydi.  1940-yilning  o‘rtalarida  qamoqqa 

olingan  Fayzulla  Xolmirza  o‘g‘li  sovug‘i  qahrli  Magadan 

ocrmonlarida  og4r  melinatdan  sillasi  qurib,  1944-yilda  vafot 

etadi.  Bo‘lajak  yozuvchining  onasi  ham  ishchan  va  o‘ziga

69


yarasha  m a ’lum otli  ayol  edi.  Shu  bois  u   uzoq  yillar  tum an 

miqyosidagi  rahbarlik  lavozim larida  ishlab  keldi.

Shukur  Xolm irzayev  Boysundagi  o ‘rta  m aktabni  tugat- 

gach,  1958-yilda  T oshkent  davlat  universiteti  (hozirgi  0 ‘zbe- 

kiston  Milliy  universiteti)ning  filologiya  fakultetiga  o £qishga 

kirdi va uni  1962-yilda bitirdi.  Shundan  so‘ng Toshkentdagi bir 

qator  nashriyot  va  gazeta-jum allar  tahririyatlarida  m ehnat 

qildi.


Shukur  Xolmirzayev  ju d a  erta  ijod  qila  boshladi.  Uning 

dastlabki  kitoblari  talabalik  vaqtida  chop  etildi.  Adib  «Oq  otli» 

deb  ataluvclii  birinchi  qissasi  bilanoq,  o ‘quvchilar  e ’tiborini 

qozondi.  «To'lqinlar»  qissasi  esa  m ashhur  yozuvchi  Abdulla 

Q ahhor  e ’tiboriga  sazovor  b o ld i.  Sh.  Xolmirzayev  ilk  qadam - 

laridanoq  adabiyotga  o ‘ziga  xos  ovoz,  o ‘zgacha  tasvir  usuli  va 

alohida  badiiy  idrokka  ega  yozuvchi  kirib  kelganligini  ko‘r- 

satdi.


Sh.  Xolmirzayevning  «Oq otli»  (1962),  «To‘lqinlar» (1963), 

«Ocn  sakkizga  kirm agan  kim   bor»  (1964),  «Taqdir  bashorati» 

(1968),  «Yo‘llar,  yo ‘ldoshlar»  (1973),  «Yur,  to g ‘larga  ketamiz» 

(1976),  «C ho£loq  tum a»  (1978),  «Tuproq  k o ‘chalar»  (1978), 

«Qush  tili»  (1982),  «Q ahram onning  so ‘nggi  kunlari»  (1984), 

«Tog‘larga qor tushdi»  (1986),  «Abdulla N abi  о ‘gaining  so‘nggi 

kunlari»  (1983),  «Esiz,  Eshniyoz!»  (1988),  «Bulut  to csgan  oy» 

(1997)  kabi  hikoya va  qissalari  o ‘quvchilar e ’tiborini  qozongan. 

A dibning 

«S o‘nggi  bekat»  (1976),  «Qil  k o ‘prik»  (1984), 

«Yo‘lovchi»  (1987),  «01abo‘ji»  (1991),  «Dinozavr»  (1996)  asar­

lari  o‘zbek romanchiligi

 

taraqqiyotida  o cziga  xos  o crin  tutadi. Yozuvchi  1987-yilda  «Qora  kamar»  dram asini  yozdi.  Inson 

taqdiri  butun  fojiaviy  k o ‘lam i  bilan  aks  ettirilgan  bu  dram a 

adabiyotim izda  m u h im   o ‘rin  tutadi.  A sarda  yolg‘on  e ’tiqod 

insonlam i  qay  kunlarga  solishi  va  e ’tiqodsizlik  m illatni  qan- 

chalar  tu ban lash tirish i  m um kinligi  yorq in  obrazlar  orqali 

haqqoniy  aks  ettiriladi.Xll-Mustahkamlash: 

O'quvchilarni  baholash.

1.  Asar  matniga  tayanib,  paxta  terimiga  borgan  joylari  hikoya 

qahramoniga  nimasi  bilan  yoqqanligini  tushuntiring.

2.  Hikoyachi  Ergashning  yoshi,  tabiati  va  hissiy  dunyosi  haqida 

matnga  asoslanib  fikr  yuriting.

3.  Ergashning «...uddalik»  bobida  ham  attcha j o ‘n  edik»

  tarzida- 

gi  iqrori  qahramon  tabiatining  qay  jihatini  namoyon  etadi? 

«Uddasizlik»  Ergashning  kamchiligimi  yoki  fazilati?Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

70


Download 2.82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling