Umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori: Farg ona


Download 2.82 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/9
Sana15.12.2019
Hajmi2.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

V-Dars turi: 

Yangi tishuncha va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

, 1.  Abdulla Oripovning hayot yo‘li haqida so‘zlab bering.

2.  Shoiming  qanday  asarlarini  bilasiz?

3.  0 ‘zbekiston  Davlat  madhiyasi  so‘zlarini  yoddan  aytib,  tushuntirib 

bera olasizmi?

4.  «0 ‘zbekiston»  qasidasida  nima haqda gap  ketadi?  Sizda  u qanday 

taassurot  qoldirdi?

5.  «0‘zbekiston, Vatanim manim!» satrining asar yozilgan davr uchun 

bo‘lgan  ahamiyatini  qanday  tushunasiz?

6.  Shoir ona Vatan tarixi haqida so‘z yuritganida qaysi siymolar haqida 

to‘xtab o‘tishni lozim ko‘radi va nima uchun?

XI-Yangi  mavzu  bayoni:

0 ‘zbek  adabiyotining  taniqli  vakillaridan  biri  0 ‘lmas  Umarbekov 

1934-yil 25-yanvarda Toshkent shahrida tug‘ilgan. Mirobod mavzeyidagi 

buyuk ma’rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy asos solgan 40-maktabda 

o‘qigan. Maktabni a’lo baholarga, oltin medal bilan bitirib, 0 ‘rta Osiyo 

Davlat universiteti (hozirgi 0 ‘zbekiston  Milliy universiteti)ning filolo- 

giya fakultetiga o‘qishga kirgan.  1956-yili oliy tahsilni tugatmasidanoq 

respublika  radiosiga  ishga  kirib,  bu  yerda  awal  muharrir,  so‘ng  bosh 

muharrir lavozimida o‘n besh yil ishlagan. So‘ng turli rahbarlik lavozim- 

larida, jumladan,  « 0 £zbekfilm» kinostudiyasida,  Madaniyat vazirligida,41

I-Sana_________  

Sinf-____________   21  Tekshirdim_________

III-Darsning mavzusi: 

Turob  To'la.

IV-Darsning maqsadi:

Ta'limiy  m aqsad

-T u r o b   To'la. haqida ilmiy tushunchalar  berish.

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni o'z  maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir-

birlariga  o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib ishlash,  o'zaro yordam va  berilgan vazifani

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi  maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim  olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini  o'stirish.

V-Dars turi: 

Yangi tishuncha va  qonunlarni  o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1.  0 £lmas  Umarbekovning taijimayi holi haqida so‘zlang.

2.  Yozuvchining  qaysi  hikoyalar  to ‘plamini  bilasiz?

3.  0 ‘. Umarbekovning  qanday qissalari  bor?

4.  « 0 ‘lmas Umarbekov va teatr» mavzusida suhbatlashing.

5.  Adibning o‘zbek kinosi rivoji uchun qilgan xizmatlari haqida so‘zlang.

6.  «Qizimga maktublap> asari qanday sharoitda va nima maqsadda yara- 

tilgan?


7.  Asar asosida yozuvchining bolalik davri haqida suhbatlashing.

XI-Yangi  mavzu  bayoni:

O kzbekistonda xizmat kokrsatgan san’at arbobi. O'zbekiston xalq shoiri 

Turob  ТоЧа  1918-yiln in g  24-dekabrida  hozirgi  Janubiy  Q o zo g ‘iston 

viloyatining  Turbat  q ish lo g ‘ida  tu g‘ilgan.  Ota-onasidan  erta  ayrilgan 

Turobjon  bolalar uyida ta’lim-tarbiya oladi.  1 9 3 4 -1 9 3 8-yillarda Toshkent 

teatr  bilim  yurtida.  19 3 8 -1 9 4 1 -yillar  oralig‘ida  Toshkent  pedagogika 

instituti  til  va  adabiyot  fakultetining  kcchki  b o lim id a   o kqiydi.  kunduzi 

esa  ishlab  ijodiy  va  hayotiy  tajribalarini  boyitadi.  0 ‘qishni  bitirgach, 

respublikam izning  m adaniy-m a’rifiy  tashkilotlarida  turli  vazifalarda

43

sidqidildan  mehnat  qiladi.  Jumladan.  yoshlar  gazetasida  adabiy  xodim, 

O bzbekiston  Davlat  radioeshittirish  q o‘mitasida  muharrir  va  suxandon. 

0 ‘zbekiston  Davlat  nashriyoti  (O'zdavnashr)da  muharrir,  « 0 4zbekfilm» 

kinostudiyasida  ssenariy  bo4im i  mudiri.  respublika  Kinochilar  uyush- 

masida  kotib,  Madaniyat  vazirligi  san’at  ishlari  boshqarmasi  boshlig‘i. 

Hamza  nom idagi  teatr  direktori.  0 ‘zbekiston  Yozuvchilar  uyushmasi 

huzuridagi  Adabiyotni  targ‘ib  etish  markazi  rahbari  singari  vazifalami 

bajaradi.

Turob To‘la  ijodiy faoliyatini  15 -1 6  yoshidan boshlagan.  Uning dast- 

labki  to'plami  1939-yilda  «S he’rlar»  nomi  bilan  chop  etilgan.  Ikkinchi 

jahon  urushi  yillarida  shoim ing  «Shodligim »  (1 9 4 1 -y il),  «Tabassum» 

(1944-yil)  nomli  to‘plamlari  e ’lon  qilindi.  Ulardan jo y   olgan  aksariyat 

asarlarda  barcha  xalqlar  qatori  o ‘zbek  xalqining  ham  koknglida  to'lib- 

toshgan  fashizmga  nafrat.  tinch  va  osoyishta  hayotni  qo‘msash,  urushga 

ketgan  farzandlarini  sog‘inish  hislari  badiiy  ifoda  etilgan  edi.

Urushdan  keyin  faol  ijodiy  mehnatga  sho‘ng‘igan  Turob  To‘laning 

birin-ketin  «Baxt  tongotari»  (1 9 4 8 -y il),  «M uborakbod»  (1 9 4 9 -y il), 

«Bolalar  dostoni»  (1 9 5 0 -y il),  «Qanotlan,  q o ‘shiqlarim »  (1 9 5 5 -y il), 

«Tanlangan  asarlar» (1958-yil),  «Oromijon»  (1961-yil), «Gulyor» (1968- 

yil),  «Oftob  navzada»  (1974-yil)  singari  she’r  va  dostonlar  tolplamlari. 

zamondosh  o ‘zbek  adabiyoti  va  san’ati  namoyandalariga  bag'ishlangan 

«Nafosat»  (1967-yil),  «Kamalak»  (19 7 2 -y il)  nomli  adabiy  portret  va 

xotiralar kitobi  o ‘quvchilar q o iig a  yetib bordi. Jumladan.  shoiming «Qa­

notlan,  qo‘shiqlarim»  to‘plamidan  o ‘rin  olgan  aksariyat  she’rlari  {«Hayo 

bilan», «Sumbula»,  «K o‘chalar»,  «Do'ppi tikdim», «Sartarosh qo^shigl» 

va  boshqalar)  respublikamizning  kobplab  iste’dodli  san’atkorlari  tomo- 

nidan  qo^shiq  qilib  kuylanib.  xalqimiz  qalbidan  chuqur  o ‘rin  egajladi. 

Turob  T o la   shu  tariqa  zamonaviy  o ‘zbek  qolshiqchilik  san’ati  rivojiga 

salmoqli  hissa  qo'shgan  ijodkor  sifatida  tanildi.

Xll-Mustahkamlash: 

O'quvchilarni  baholash.

1.  A dibning  hayoti  va  ijodi  haqida  gapirib  bering.

2.  X.  To^xtaboyevning  qaysi  asarlarini  bilasiz?

3.  «Sariq  devni  m inib»  romanini  to ‘liq  o ‘qib  chiqing.

4.  Rom anning  bosh  qahramoni  qanaqa  bola?  U nga  to'liq   ta v sif berishga 

harakat  qiling.

5.  H oshim jonning  xatti-harakatidagi  ijobiy  sifatlar  nim ada?  Salbiy jihat- 

lar-chi? 

U

yga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

44

I-Sana_________  

- Sinf-____________ 

22 

Tekshirdim_________

III-Darsning mavzusi: 

Janni  Rodari.

IV-Darsning maqsadi:

Ta'limiy  maqsad -  

Janni  Rodari  haqida ilmiy  tushunchalar  berish.

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni o'z  maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir-

birlariga  o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib ishlash,  o'zaro yordam va  berilgan vazifani

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim  olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini o'stirish.

V-Dars

 

turi: 

Yangi tishuncha va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.

VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorliktexnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni  aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1.  A dibning  hayoti  va  ijodi  haqida  gapirib  bering.

2.  X.  T o“xtaboyevn in g  qaysi  asarlarini  bilasiz?

3.

  «Sariq  devni  m inib»  romanini  to 4 iq   o ‘qib  chiqing.

4.  R om anning  bosh  qahramoni  qanaqa  bola?  U nga  to'liq   ta v s if berishga 

harakat  qiiing.

5.  H oshim jonning  xatti-harakatidagi  ijobiy  sifatlar  nimada?  Salbiy jihat- 

lar-chi? XI

-Yangi  mavzu  bayoni:

Janni  Rodari  1920-yilning  23-oktabrida  Italiya  shimolidagi  Omenva 

shahrida  hunamiand  oilasida  tavaliud topdi.  Jannining  bolalik yillari  ma- 

shaqqatli  kechdi.  Uning  otasi  Juzeppe  Rodarining  kasbi  novvoy  bo'lib,  * 

Jannining  bolaliizs,  adibning o kzi  ta'kidlaijanidek, 

«olov jizillab turadigan 

tandir  yonida,  un  va  k o ‘mir  solingan  qoplar  orasida»  kechdi.  Jannining 

otasi  nisbatan  erta  vafot  etadi.  Tirikchilik  o g kirlashgacl%  ularning  oilasi 

boshqa  shaharga  k o‘chib  ketadi.  Janni  bolaligida  q o‘g ‘irchoq  yasovchi 

usta  yoki  rassom  bo'lishni  va  boshqa  qiziqarli  kasblami  egallashni  orzu 

qilgan edi. Biroq k am b ag 'allik  tufayli hech orzu qilmagani diniy maktabga45

o ‘qishga  kirishga  majbur  b o ia d i.  Chunki  bu  yerda  o ‘quvchilarga  ovqat 

va kiyim-kechak tekin berilar edi. Shunday b oisa-d a. Rodari bu maktabda 

ikki  yildan  ortiq  o'q iy  olmaydi.

Yosh  Janni  universitetga  o'qishga  kiradi.  Ayni  vaqtda  boshlang'ich 

maktabda  o ‘qituvchilik  bilan  shug'ullanadi.  Maktabdagi  o ‘quv jarayoni. 

bolalar  bilan  yaqindan  muloqotda  b o iish ,  ularning  fei-atvori.  qiliqlari. 

qiziqishlarini  chuqur  oTganish  Rodarining  bolalar  yozuvchisi  sifatida 

shaklianishida  jiddiy  omil  b o id i.  deya  olam iz.  Yosh  o ‘qituvchi  Janni 

Rodari  o'quvchilari  bilan  uzoq suhbat qurar. ulaming ba’zanjavob berish 

mushkul  b o ig a n   xilm a-xil  savollaridan  zavqlanar,  bu  savollarga javob 

berish uchun turli xil voqealarni hikoya qilib berardi. J.Rodari bu jarayonda 

o ‘zi  ham  bilmagan  holda  kichik  ertaklar  to ‘qir.  ulami  yosh  do'stlariga 

aytib  berar  edi.  Keyinchalik  u  o'zi  to'qigan  ertaklami  q og‘ozga  tushira 

boshlaydi.  Ana  shu  tarzda  yozuvchining  ilk to'plami -   «Quvnoq  she’rlar 

kitobi» yuzaga keladi. Shundan keyin u Italiyada va boshqa mamlakatlarda 

mohir  ertakchi  adib  sifatida  taniladi.  Y ozuvchining  «C hippolinoning 

sarguzashtlari».  «Telefonda  aytilgan  ertaklar».  «Jelsamino  yolg'onchilar 

mamlakatida»,  «Osmondagi  tort».  «Televizorga  kirib  qolgan  Jip».  «Rim 

ertaklari»,  «Uchtadan  oxiri  bor ertaklar» kabi  mutoyibaga  boy, ta’sirchan 

hikoyalar turkumi maydonga keldi. Bu asarlaming ko'pchiligi o vzbek tilida 

ham  nashr  etilgan.  Janni  Rodari  asarlari  o 'zin in g   xayolotga  boyligi. 

sam im iy  m utoyibasi  bilan  o'quvchini  hayratga  soladi.  Janni  Rodari 

aham iyati  jihatidan  N ob el  m ukofotiga  teng  b o 'lg a n   Hans  Kristian 

Andersen  mukofotiga sazovor b o ig a n  adib edi.  Mashhur yozuvchi  1980- 

yil  14-aprelda  vafot  etdi.  Siz  quyida  Janni  Rodarining  «Uchtadan  oxiri 

bor ertaklar» turkumidagi «Hurishni eplolmagan kuchukcha» hamda «Rim 

ertaklari»  kitobidan  olingan  «Shahzoda  Plombir»  nomli  ertaklar  bilan 

tanishasiz.

Xll-Mustahkamlash: 

O'quvchilarni  baholash.

1.  Adibning  hayoti  va  faoliyatini  hikoya  qilib  bering.

2.  Janni  Rodarining  mohir  ertakchi  b o iib   yetishishiga  nimalar  sabab 

b o id i?

3.  Adib  qanday  xalqaro  mukofotga  sazovor b o ig a n ?

4.  Janni  Rodari  ertakchilikka  qanday  yangilik  kiritdi?

5.  «Hurishni  eplolmagan  kuchukcha»  ertagidagi  kuchukcha  obrazining 

uch  xil  yakundagi  holatini  izohlab  bering.

Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

46

I-Sana______________ 

- Sinf-_________ 23 

Tekshirdim______________

III-Darsning  mavzusi: 

Odil  Yoqubov.

IV-Darsning maqsad:

i Ta’limiy  m aqsad

- O d il  Yoqubov  haqida ilmiy  tushunchalar berish.

Tarbiyaviy  maqsad 

- O ’quvchilami  o ’z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash.  Bir- 

birlariga o ’zaro hurmat, jamoa b o’lib ishlash,  o ’zaro yordam va berilgan vazifani 

bajarishda mahsuliyat sezish ko’nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi maqsad -  

O’quvchilami mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali bilim  olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlash,  fikmi aniq 

ifodalashga o ’rgatish,  til  madaniyatini  o ’stirish.

V-Dars turi: 

Yangi tishuncha va qonunlami o ’rgatuvchi  dars.

VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar: 

Hamkorlik texnologiyasi,  “Aqliy  hujum” 

,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar: 

ko’rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi  axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o ’tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 

mustahkamlash. 

d) 

O’quvchilami 

baxolash

X-O’tilganlarni  takrorlash:

1.  Adibning  hayoti  va  faoliyatini  hikoya  qiiib  bering.

2.  Janni  Rodarining  mohir  ertakchi  b o ‘lib  yetishishiga  nimalar  sabab 

boMdi?

3.  Adib  qanday  xalqaro  mukofotga sazovor b o ‘lgan?

4.  Janni  Rodari  ertakchilikka  qanday  yangilik  kiritdi?

5.  «Hurishni  eplolmagan  kuchukcha»  ertagidagi  kuchukcha  obrazining 

uch  xil  yakundagi  holatini  izohlab  bering.

XI-Yangi  mavzu  b a y o n i: Bo'lajak yozuvchi  1926-yil  20-oktabrda  hozirgi  Janubiy Q ozog‘iston

viloyatiga  qarashli  Qarnoq  q is h lo g id a   tu g ‘ilgan.  0 ‘sha  yerda  o'rta 

maktabni  tugatib,  armiya  xizmatiga  kctgan.  U  armiya  saflariga  chaqi- 

rilganida  Ikkinchi jahon  urushi  tugash arafasida edi.  Shu paytda Yaponiya  . 

davlati  bilan  urush  boshlanib,  O.Yoqubov  ana  shu  urushda  ishtirok etadi. 

50-yillarda u armiya xizmatidan qaytib. O'rta O sivo davlat universitetining 

filologiya fakultetida o'qiydi.  So'ngra turli yillarda O'zbekiston Yozuvchi- 

lar uyushmasida, «Literatumaya gazeta»da. « 0 ‘zbekfiIm» kinostudiyasida, 

nashriyotlarda  ishlaydi.  1982—1987-yillarda  « 0 ‘zbekiston  adabiyoti  va 

san'ati»  gazetasini,  1 9 8 7 -1 9 9 1 -yillarda  respublika  Yozuvchilar  uyush-

47

t  


■: 


11

masini  boshqaradi.  Keyin  O'zbekiston  Atamalar qo'm itasi  raisi.  so'ngra 

Markaziy  O siyo  xalqlari  madaniyati  assam bleyasining  birinchi  vitse- 

prezidenti  lavozimida  faoliyat  yuritadi.

Odil  Yoqubovning  dastlabki  yirik  asari  1951 -yilda  bosilib  chiqqan 

«Tengdoshlar»  povesti  edi.  So'ngra  uning «Dastlabki  qadam»  (1953-yil). 

«Ikki  muhabbat»  (1955-yil)  hikoyalari  to'plami,  «Tilla  uzuk»  (1961-yil) 

qissa va  hikoyalar to‘plamlari  chop  etiladi,  «Chin  muhabbat»  (1955-yil), 

«Aytsam tilim, aytmasam dilim kuyadi», «Yurak yon m og‘i kerak» (1958- 

yil),  «Olma  gullaganda»  (1961-yil)  pyesalari  yaratiladi.  Birin-ketin  «Bir 

felyeton qissasi». «Muqaddas», «Qanot juft b o ia d i» , «Izlayman». «Billur 

qandillar»  qissalari  e'lon  qilinadi.

Odil  Yoqubov  o ‘zbek  adabiyotida  roman  janrini  rivojlantirishga  ul- 

kan  hissa  qo'shgan  adibdir.  Uning  turli  davrlarda  yaratilgan  «Er boshiga 

ish tushsa...» (1966-yil). «U lu g‘bek xazinasi» (1973-yil), «К о ‘Ьпа dunyo» 

(1982-yiI),  «Diyonat»  (1977-yil),  «Oqqushlar,  oppoq qushlar» (1988-yiI) 

romanlari  kitobxonlam ing  mehrini  qozongan.  Bu  romanlarda  yozuvchi 

gohi o ‘rta asrlar vatanimiz tarixidagi buyuk allomalar Abu Rayhon Beruniy, 

Abu  Ali  ibn  Sino,  U lu g‘beklar  hayoti,  ulaming  ulug‘vor  ishlari  haqida 

hikoya qilsa. gohi zamonaviy mavzulami qalamga olib. odamlar o'rtasidagi 

mehr-oqibat.  muhabbat,  adolat,  burch  kabi  yuksak  tuyg'ulam i  asrash 

to ‘y ‘risida  fikr  yuritadi.  Shuninti  uchun  ham  bu  asarlar  hoziryacha

С? 

•/ *

o ‘quvchilar  tomonidan  sevib  o ‘qiladi.

Mustaqillik yillarida  ham yozuvchi  barakali  ijod qildi.  Uning «Adolat 

manzili»  (1998-yil)  romani.  «Muzaffar Temur»  (1 9 9 6 -y il),  «Bir koshona 

sirlari»  (2000-yil)  singari  pyesalari  hamda  o ‘nlab  hikoyalarida  xalqimiz 

o ‘tmishi.va  bugungi  kunining  dolzarb  muammolari  badiiy  tadqiq  etildi. 

Yozuvchi  1985-yilda  0 ‘zbekiston  xalq  yozuvchisi  unvoniga  ega  boMgan 

b o‘lsa,  1994-yilda  « D o ‘stlik».  1998-yilda esa «El-yurt hunnati» ordenlari 

bilan  mukofotlangan.

Xll-Mustahkamlash:  O'quvchilarni  bholash.

1.  Yozuvchi  Odil  Yoqubovning  hayoti  va  ijodini  gapirib  bering.

2.  Odil  Y oqubovning  nasriy  asarlaridan  qaysilarini  bilasiz?

3.  A dibning  tarixiy  mavzularga  b a g ish la n g a n   qanday  romanlari  bor?

4.  «Q atag‘on  davri»  qurbonlari  b o ig a n   qaysi  ijodkorlam i  bilasiz?

5.  «M uzqaym oq»  hikoyasida  qaysi  davr  voqealari  aks  etgan?

6.  H ibsga  olingan  otaning  holatini  s o ‘zlab  bering.

Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.

48

I-Sana______________ 

- Sinf-________ 24  Tekshirdim___________

III-Darsning mavzusi: 

Said  Ahmad.

IV-Darsning maqsadi:

Ta’limiy  maqsad -  

Said  Ahmad haqida ilmiy  tushunchalar  berish.

Tarbiyaviy  maqsad 

- O ’quvchilarni o ’z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash.  Bir- 

birlariga o ’zaro hurmat, jamoa bo’lib ishlash, o ’zaro yordam va berilgan vazifani 

bajarishda mahsuliyat sezish k o’nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi maqsad -  

O’quvchilarni mustaqil ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali bilim  olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlash,  fikmi aniq 

ifodalashga o ’rgatish,  til  madaniyatini  o ’stirish.

V-Dars turi: 

Yangi tishuncha va qonunlami  o ’rgatuvchi  dars.

VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar: 

Hamkorlik texnologiyasi, “Aqliy  hujum” 

,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar: 

ko’rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni  aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o ’tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 

mustahkamlash. 

d) 

O’quvchilarni 

baxolash

X-O’tilganlarni  takrorlash:

1.  Yozuvchi  Odil  Yoqubovning  hayoti  va  ijodini  gapirib  bering.


Download 2.82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling