Umumiy psixologiya


Download 1.91 Mb.
bet26/27
Sana25.03.2020
Hajmi1.91 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

TOSHKENT2019 y.

Fanning ishchi o`quv dasturi O’sbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi 2017 yil “24”08dagi 603 -sonli buyrug`i bilan (buyruqning 2-ilovasi) tasdiqlangan. “Umumiy psixologiya” fani dasturi asosida tayyorlangan.

Fanning ishchi o`quv dasturi A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika unstitut Ilmiy Kengashining 2019yil “__” _______ dagi __ -sonli bayoni bilan tasdiqlangan.

Tuzuvchilar:

Umumiy psixologiya kafedrasi o’qituvchisi Shakarboyeva Sh.Taqrizchilar:

Pedagogika va psixologiya kafedrasi mudiri: p.f.n. I.X.To’raqulova

Boshlang’ich ta’lim fakulteti dekani:

2019 yil “____” _________________ dots. F.Ibragimova(imzo)

Umumiy psixologiya kafedrasi mudiri:

2019 yil “___” _________________p.f.n.R.Atamurodova

(imzo)

O’quv uslubiy boshqarma boshlig’i

2019 yil “___” _________________X.Xamzayev

(imzo)

I.O’quv fani o’qitilishi bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar.

“Umumiy psixologiya” fanning vazifasi: talabalarni psixik rivojlanish va uning o’ziga xos xususiyatlari, Yosh davrlari tasnifi, psixik taraqqiyotning turli bosqichlari uchun xos psixofiziologik va psixologik xususiyatlar haqidagi bilimlar bilan qurollantirish, tegishli ko’nikma va malakalarni hosil qilish.Fan bo’icha talabalarning bilim, ko’nikma va malakalariga quyidagi talablar qo’yiladi. Talaba:

 • turli davrdagi shaxsning muloqoti, faoliyati, individual xususiyatlari yuzasidan tushuncha, tasavvurga ega bo’lishi;

 • Yosh va pedagogik psixologiya fanining mazmuni, mohiyati, turli Yoshdagi inson ongining taraqqiyoti, bilish jarayonlari, psixik holatlari, shaxsning hissiy-irodaviy sohasi, individual-psixologik xususiyatlarini, psixik taraqqiyot va uning omillari, ushbu omillarning psixik rivojlanishga ta`sir ko’rsatish mexanizmlari va qonuniyatlarini, ontogenezning turli bosqichlarida psixik rivojlanishning asosiy xususiyatlarini, ta’lim jarayoni va tarbiya jarayonining psixologik asoslari, Shuningdek o‘qituvchi shaxsi psixologiyasini bilishi va ulardan foydalana olishi;

 • taraqqiyotning turli bosqichlaridagi psixik jarayon, holatlarni yuzaga kelish mexanizmlari, qonuniyatlari, tuzilishi, tashqi omillar ta`siriga berilishiga doir hamda shaxs kamoloti yo’lida ta`lim-tarbiya ishlarini to’g`ri tashkil qilish ko’nikmasiga ega bo’lishi kerak.2. Ma’ruza mashg’ulotlari

1-jadvalMa’ruzalar mavzulari

Dars soatlari hajmi

5-semestr

1

Yosh va pedagogik psixologiya fanining tadqiqot sohasi va muammolari

2

2

Psixik rivojlanish va uni davrlashtirish muammosi

2

3

Ontogenezning ilk bosqichlarida insonning psixik rivojlanishiga xos xususiyatlar

2

4

Maktabgacha Yosh davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

2

5

Kichik maktab Yoshi davrida psixik rivojlanish xususiyatlar

2

6

O`smirlik davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

4

7

Ilk o`spirinlik davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

2

8

Yetuklik davri psixologiyasi

2

9

Gerontopsixologiya

2

10

Shaxsning ijtimoiylashuvi va ijtimoiy xulq-atvor

2

11

Kichik guruhlar psixologiyasi

2

12

Katta guruhlar psixologiyasi

2

13

Oila psixologiyasi

2

14

Ta`lim jarayonining psixologik asoslari

2

15

Tarbiyaning psixologik asoslari

2

16

Pedagogik faoliyatning psixologik asoslari

4

17

Pedagogik qobiliyatlar

2

Jami: 38 soat

Ma’ruza mashg’ulotlari multimedia qurilmalari bilan jihozlashgan auditoriyada akademik guruhlar oqimi uchun o’tiladi.

Talabalar “Umumiy psixologiya” fanini puxta o’zlashtirishlari uchun o’qitishning ilg`or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi informatsion, pedagogik texnologiyalarni tadbiq qilish muhim ahamiyatga egadir. Fanni o’zlashtirishda darslik, o’quv va uslubiy qo’llanmalar, ma`ruza matnlari, tarqatma materiallar, elektron materiallar hamda virtual stendlardan foydalaniladi. Ma`ruza, darslarida mavzuga mos ravishda “Sinkveyn”, “Charxpalak”, “Bumerang”, “Tarmoqlar”, “Arra”, “Muammo”, “Insert” kabi ilg`or pedagogik texnologiyalardan foydalaniladi. Shuningdek, audio-, video-, kompyuter texnikasidan foydalaniladi.

3. Amaliy mashg’ulotlar

O’quv rejasida amaliy mashg`ulotlar rejalashtirilmagan.4. Seminar mashg’ulotlar

2-jadvalSeminar mashg’ulotlari mavzulari

Dars soatlari hajmi

5-semestr

1

Yosh va pedagogik psixologiya fanining tadqiqot sohasi va muammolari

2

2

Psixik rivojlanish va uni davrlashtirish muammosi

2

3

Ontogenezning ilk bosqichlarida insonning psixik rivojlanishiga xos xususiyatlar

2

4

Maktabgacha Yosh davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

2

5

Kichik maktab Yoshi davrida psixik rivojlanish xususiyatlar

2

6

O`smirlik davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

2

7

Ilk o`spirinlik davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

2

8

Yetuklik davrining o’ziga xos xususiyatlari

2

9

Keksalik davrining o’ziga xos xususiyatlari

2

10

Qarilik davrining o’ziga xos xususiyatlari

2

11

Psixologiyada shaxs va jamiyat muammosi

2

12

Shaxsning ijtimoiylashuvi va ijtimoiy xulq-atvor

2

13

Kichik guruh ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar ob’ekti sifatida

2

14

Katta guruh ijtimoiy-psixologik tadqiqolar ob’ekti sifatida

2

15

Oilaning ijtimoiy-psixologik muammolari

2

16

Yoshlarni oilaviy hayotga psixologik tayyorlash muammosi

2

17

Ta`lim jarayonining psixologik asoslari

2

18

Tarbiyaning psixologik asoslari

2

19

Pedagogik faoliyatning psixologik asoslari

2

20

Pedagogik qobiliyatlar

2

Jami: 40 soat

Seminar mashg’ulotlari multimedia qurilmalari bilan jihozlashgan auditoriyada har bir akadem. guruhlar guruhlar oqimi uchun o’tiladi.

Talabalar “Umumiy psixologiya” fanini puxta o’zlashtirishlari uchun o’qitishning ilg`or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi informatsion, pedagogik texnologiyalarni tadbiq qilish muhim ahamiyatga egadir. Fanni o’zlashtirishda darslik, o’quv va uslubiy qo’llanmalar, ma`ruza matnlari, tarqatma materiallar, elektron materiallar hamda virtual stendlardan foydalaniladi. Seminar darslarda mavzuga mos ravishda “Sinkveyn”, “Charxpalak”, “Bumerang”, “Tarmoqlar”, “Baliq suyagi”, “SWOT tahlil”, “Arra”, “Muammo”, “Insert” kabi ilg`or pedagogik texnologiyalardan foydalaniladi. Shuningdek, audio-, video-, kompyuter texnikasidan foydalaniladi.

5. Mustaqil ta’lim

3-jadval

Mustaqil ta’lim mavzulari

Dars soatlari hajmi

5-semestr

1

Psixik rivojlanishning asosiy qonuniyatlari.

2

2

Perinatal va chaqaloqlik davrida psixofiziologik rivojlanishga xos xususiyatlari

2

3

Gudaklik davrida psixik rivojlanishda kattalar bilan emotsional muloqotning ahamiyati (emotsional deprivatsiyaning salbiy oqibatlari).

2

4

Ilk bolalik davrida o`z-o`zini anglashning rivojlanishi va 3 Yosh inqirozi

2

5

Maktabgacha Yosh davrida psixofiziologik taraqqiyotning umumiy tavsifi

2

6

Kichik maktab Yoshidagi bolaning maktabga moslashishi muammosi

2

7

O`smirlik davridagi psixik rivojlanishning umumiy tavsifi

4

8

O`smirlik davrida intellektual va emotsional rivojlanish xususiyatlari

2

9

Ilk o`spirinlik davrida o`quv-kasbiy faoliyatning etakchi faoliyatga aylanishi va kasb tanlash muammosi

2

10

Ilk yetuklik davrining psixologik xususiyatlari

2

11

Gerontopsixologiya

2

12

Ijtimoiy ustavnovkalar va ularning shaxs ijtimoiy xulq-atvoridagi ahamiyati

2

13

Oilaviy tarbiya uslublari.

2

14

Ta`lim jarayonida o`quv motivatsiyasi va uni boshqarish muammosi

2

15

«Tarbiyasi qiyin» o`quvchilar bilan ishlashning psixologik asoslari

4

16

Milliy ong va milliy g’ururni tarbiyalashning psixologik asoslari

2

17

O’z-o’zini tarbiyalashning metod va shakllari

2

18

O’qituvchining kasbiga xos xususiyatlar

2

19

Pedagog o’z ilmiy, o’quv-uslubiy salohiyatini oshirishning psixologik muammolari

2

20

Oila kichik guruh sifatida

2

21

Oilaviy tarbiya uslublari

2

22

Oilaviy hayotga psixologik tayyorgarlik

2

23

Oilaviy nizolar

2

24

Oiladagi shaxslararo munosabatlar

2

25

Pedagogning jamiyat oldidagi vazifalari

2

Jami: 54 soat

Mustaqil o’zlashtiriladigan mavzular bo’yicha talabalar tomonidan referatlar tayyorlanadi.

Talabalarga mustaqil ta’limni tayyorlashda muayyan fanning xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

- mustaqil ravishda darslik, o`quv qo`llanmalari va metodik qo`llanmalarda belgilab berilgan mavzularni o`rganish;

- tarqatma materiallar bo`yicha auditoriyada o`rganilgan ma’ruza qismlarini o`zlashtirish;

- axborot texnologiyalaridan foydalanib, nazorat tizimlari bilan ishlash;

- maxsus adabiyotlar va ilmiy tadqiqot ishlari bilan ishlash;

- zamonaviy texnologiyalarni o`rganish va ularni ta’lim jarayoniga tadbiq qilish usullarini o`rganish;

- muammoli o`qitish usullari;

- mavzu yuzasida ko`rgazmali qurollar, tarqatma materiallar tayyorlash.O’quv rejada fan bo’yicha kurs ishlari rejalashtirilmagan.

6. Baholash mezonlari.

Yuqori baholash balli (YuB) – 100 ball. Minimal ball (MB) – 55 ball. Joriy va oraliq baholashlarga 70 ball beriladi, yakuniy baholashga 30 ball beriladi6. Fan bo’yicha talabalar bilimlarini baholash va nazorat qilish mezonlari

4-jadval

Baholash usullari

Baholash mezonlari


Ekspress testlar, yozma ishlar, og’zaki so’rov, prezentatsiyalar

a) 86 – 100 ball uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

-psixologiya fanining mazmuni, mohiyati, psixika va ongning taraqqiyoti, bilish jarayonlari, psixik holatlar yuzasidan nazariy va amaliy bilimlarga ega bo’lishi;

-shaxsning hissiy-irodaviy sohasi, individual-psixologik xususiyatlari, muloqot, faoliyat, individual xususiyatlar, Yosh davrlari xususiyatlari yuzasidan tushuncha, tasavvurga ega bo’lish bilan birga, amaliy faoliyatga tadbiq etish yuzasidan nazariy va amaliy bilimlarga ega bo’lishi;

-talaba shaxsdagi psixologik jarayon, holatlarni yuzaga kelish mexanizmlari, qonuniyatlari, tuzilishi, tashqi omillar ta`siri kabi o’rganilgan barcha mavzular yuzasidan ijodiy fikrlay olishi; • mustaqil mushohada yurita olishi;

 • olgan bilimlarini amalda qo’llay olishi;

b) 71 – 85 ball uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

 • mustaqil mushohada yurita olish;

 • olgan bilimlarini amalda qo’llay olish;

 • fanning mohiyatini tushunish;

 • fan mavzularini bilishi va aytib bera olishi;

- tasavvurga ega bo’lish.

v) 55 – 70 ball uchun talabaning bilim darajasi quyidagilarga javob berishi lozim:

 • fanning mohiyatini tushunishi;

 • fan mavzularini bilishi va aytib bera olishi;

- fanning predmeti haqida umumiy tasavvurga ega bo’lishi.

g) quyidagi hollarda talabaning bilim darajasi 0-54 ball bilan baholanishi mumkin:

- fan haqida aniq tasavvurga ega bo’lmaslik;

- fan mavzularini umuman bilmaslik;

- bilish jarayonlari, psixik holatlar, shaxsning hissiy-irodaviy sohasi, individual-psixologik xususiyatlari haqida tushunchaga ega bo’lmaslik;

- psixologik terminlarni joyida ishlata olmaslik.


Reyting kartaMаshg’ulоtlаr

Аuditоriya sоаti

Mustаqil ish

Umumiy vаqt sаrfi

1

Mа’ruzа

38

28

66

2

Аmаliy mаshg’ulоt


3

Sеminаr

40

30

70

4

Mustаqil ish

60


JАMI

138Fаn bo’yichа tаlаbа to’plаshi mumkin bo’lgаn mаksimаl bаll – 100.

Mustаqilish JB. ОB. Vа YABlаrgа qo’shibbаhоlаnаdi. Shuning uchun mustаqilishsоаtlаri аuditоriya mаshg’ulоtlаrio’rtаsidа tаqsimlаnibbаhоlаsh turlаri uchunbаllаr tаqsimоtini аniqlаshdа mаshg’ulоt uchun umumiy vаqt sаrfi аsоsqilib оlinаdi.

Аmаliy vа lаbаrаtоriya mаshg’ulоtlаribo’yichа JBlаr bеlgilаnаdi. JBlаr vа ОBlаr uchun 70 bаll, YAB uchun 30 bаll аjrаtilаdi.

JBlаr uchun 70|138*72=36bаll 31-36-«а’lо» 26-30-yaх 20-25- qli

shu jumlаdаn:Sеmеnаr mаshg’ulоt uchun 70|138*72=36bаll .31-36-«а’lо» 26-30-yaх 20-25- qli

ОB lаr uchun 70|138*66=34bаll 29-34-«аъlо» 24-28-yaхshi19-24- qli

ОN sеmеstir mоbаynidа 2 mаrtа o’tkаzilаdiyozmа 14 bаll 12-14-«а’lо»10-11-yaхshi 8-9- qli

оg’zаki 20 bаll 17-20-«аъlо» 14-17-yaхshi 11-14-qli

YаB uchun 30 bаll

Bir juftlik uchun 1.7 bаll 1.5-1.7-«а’lо» 1.2-1.4-yaхshi 0,9-1.1-qli

Jаmi 100 bаll 86-100-«аъlо» 71-85-yaхshi 55-70- qli 54- qsiz

Yuqori baholash balli (YuB) – 100 ball, saralash ball (MB) – 55 ball.

Joriy nazorat maksimal ball – 36 ball, minimal ball - 20 ball.

Oralik nazorat maksimal ball – 34 ball, minimal ball – 19 ball.

Yakuniy nazoart maksimal ball – 30 ball, minimal ball – 0 ball.

Ushbu kursdan o’quv rejadagi umumiy auditoriya soatlari bo’yicha talabalarning bilimlarini baxolash mezoni.

0-54 - Konikarsiz ,

55-70 - Konikarli

71-85 - Yaxshi

86-100 – A’lo.Foydalaniladigan adabiyotlar ro’yxati

Asosiy darsliklar va o’quv qo’llanmalar

 1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag‘ishlangan majlisidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. // Xalq so‘zi gazetasi, 2017.16 yanvar, №11

 2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O‘zbekiston”, 2017.

 3. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari to‘plami, 2017yil, 6-son,70-modda.

 4. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi – inson manfaatlarini ta’minlash taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. “O‘zbekiston”, 2017.

 5. Karimov I.A. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida.-T.:O‘zbekiston nashriyoti, 2011y.

 6. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat nashriyoti, 2008y.

 7. Ivanov I., Zufarova M. “Umumiy psixologiya”. O‘z.FMJ., 2008.

 8. Xaydarov F.I., Xalilova N. “Umumiy psixologiya”. T.: “Fan va texnologiyalar” markazining bosmaxonasi : 2009.

 9. Rubinshteyn S.L. Osnoviy obshey psixologi. SP: Piter, 2007.

 10. G’oziyev E.G’. “Ontogenez psixologiyasi”.-T.: Noshir. 2010.

 11. Dusmuxamedova Sh.A., Nishonova Z.T., Jalilova S.X., Karimova Sh. K., Alimbaeva Sh.T.“Yosh va pedagogik psixologiya” T. TDPU, 2013 .

 12. N.S.Safayev, N.A.Mirashirova, N.G.Odilova “Umumiy psixologiya nazariyasi va amaliyoti”: darslik. – T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013.

 13. Nishonova Z.T., Alimbaeva Sh.T., Sulaymonov M. “Psixologik xizmat”.T. “Fan va texnologiyalar” nashriyoti 2014 y.

 14. Davletshin M. G. Umumiy psixologiya. T., TDPU, 2002.

 15. Davletshin M.G., Do’stmuxamedova Sh.A., Mavlonov M.M,To’ychieva S.M., «Yosh va pedagogik psixologiya». T. TDPU, 2004 .

 16. NemovR.S.Psixologiya. M.: Vlados, 2003. 1-2-t.

 17. G`oziyev E. G`. Umumiy psixologiya. 1-2 tom. T., Fan, 2002.

 18. Xaydarov F.I., Xalilova N. “Umumiy psixologiya”. T.: 2009.

 19. G’oziyev E. Umumiy psixologiya. 1-kitob. T.: Universitet, 2002.

 20. G’oziyev E. Psixologiya metodologiyasi. T.: Universitet, 2002.

 21. E.G’oziyev Umumiy psyxologiya T – 2010.

 22. P.I.Ivanov, M.E.Zufarova Umumiy psixologiya T-2008.

 23. Petrovskiy A.V. Psixologiya, Toshkent 1992 y.

 24. Radugina A.A. Pedagogika i psixologiya. M., 2007.

 25. RubinshteynS.L.Osnoviy obshey psixologi. SPb: Piter, 2007.

 26. Yugay A.X. Laboratorno-prakticheskie zanyatiya po psixologii. T.: TDPU, 2008.

Ko’rgazmali qurollar uchun

1. M.Raxmonova «Psixologiya darsida ko’rgazmalilik» Toshkent-1991 yil

2. M.V.Gomezo., I.A.Domashenko., Atlas po psixologii, M.: 1986 yil.

Elektron ta’lim resurslari

1. www. tdpu. uz

2. www. pedagog. uz

3. www. Ziyonet. uz

4. www. edu. uz

5. tdpu-INTRANET. Ped

6. www.bilimdon.uz,

7. www.de.uz,

Didaktik vositalar

- jihozlar va uskunalar, moslamalar: elektron doska, LCD- monitor, elektron ko’rsatgich (ukazka);

- video-audio uskunalar: video va audiomagnitofon, mikrofon, kolonkalar;

- kompyuter va multimediali vositalar: kompyuter,Delltipidagi proektor,DVD-diskovod, Web-kamera, video-ko‘z (glazok).

Didaktik vositalar ro’yxati beriladi.

-jixozlar va uskunalar, moslamalar: electron doska-Hitachi, LCD-monitor, electron ko’rsatgich (ukazka).

O’ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

A.QODIRIY NOMIDAGI JIZZAX DAVLAT PЕDAGOGIKA INSTITUTI

UMUMIY PSIXOLOGIYA KAFЕDRASI

«TASDIQLAYMAN»

Kafedramudiri____________ R.Atamurodova «____»________2019 yil

DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI

Bilim sohasi: 100000 – gumanitar

Ta’lim sohasi: 110000 – Pedagogika

Ta’lim yo‘nalishi: 5111600-Milliy g’oya ,ma’naviyat asoslari2019-2020 o’quv yili

Kafedra mudiri _____________

«____» «___________» 2019 yil

DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI

(ma’ruza, laboratoriya, amaliyot mashg’ulotlari, kurs ishlari)FAKULTET Milliy g’ya MA Kurs 3 Akademik __________________ - guruhlar

Fanning nomi: Umumiy psixologiyasi.

Ma’ruza o’qiydi: Shakarboyeva Sh

Seminar va mustaqil ta’lim mashg’ulotini olib boradi: Shakarboyeva Sh

Mavzu nomlari

Mash-g’ulot turi

Ajratilgan vaqt

Talaba mustaqil ish mavzusi va mazmuni

Hisobot shakli

bajarilishi haqida

ma’lumot


O’qituvchi imzosi

Soat


oy va kun

1

Yosh va pedagogik psixologiya fanining tadqiqot sohasi va muammolari

Ma’ruza

2

E.G’oziyev “Psixologiya” (5-31-bet)

Ijodiy ish

22

Psixik rivojlanish va uni davrlashtirish muammosi

Ma’ruza

2

V.A.Krutetskiy “Yosh va pedagogik psixologiya asoslari”

(28-37-bet)referat

23

Ontogenezning ilk bosqichlarida insonning psixik rivojlanishiga xos xususiyatlar

Ma’ruza

2

E.G’oziyev “Psixologiya”

(32-37-bet)referat

24

Maktabgacha yosh davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

Ma’ruza

2

E.G’oziyev “Ontognez psixologiyasi”

(35-55-bet)referat

25

Kichik maktab yoshi davrida psixik rivojlanish xususiyatlar

Ma’ruza

2

E.G’oziyev “Psixologiya”

(49-81-bet)

M.Voxidov “Bolalar psixologiyasi” (30-57-bet)


referat

26

O`smirlik davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

Ma’ruza

2

E.G’oziyev “Psixologiya”

(109-128-bet)

F.N. Gonobolin “Psixologiya”(178-270-bet)


referat

27

O`smirlik davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

Ma’ruza

2

E.G’oziyev “Psixologiya”

(109-128-bet)

F.N. Gonobolin “Psixologiya”(178-270-bet)


referat

28

Ilk o`spirinlik davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

Ma’ruza

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(89-120bet)referat

29

Yetuklik davri psixologiyasi

Ma’ruza

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(89-120bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(133-155-bet)referat

210

Gerontopsixologiya

Ma’ruza

2

M.G. Davletshin va boshqalar. «Yosh va pedagogik psixologiya»

(57-63-bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(156-196-bet)Yozma tavsifnoma

211

Shaxsningijtimoiylashuvi va ijtimoiy xulq-atvor

Ma’ruza

2

V. Karimova «Psixologiya»

(57-63-bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(100-130-bet)Yozma tavsifnoma

212

Kichik guruhlar psixologiyasi

Ma’ruza

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(100-140bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(177-208-bet)referat

213

Katta guruhlar psixologiyasi

Ma’ruza

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(100-140bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(177-208-bet)referat

214

Oila psixologiyasi

Ma’ruza

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(100-140bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(177-208-bet)referat

215

Ta`lim jarayonining psixologik asoslari

Ma’ruza

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(150-170bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(177-208-bet)referat

216

Tarbiyaning psixologik asoslari

Ma’ruza

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(150-170bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(177-208-bet)referat

217

Pedagogik faoliyatning psixologik asoslari

Ma’ruza

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(170-190bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(177-208-bet)referat

218

Pedagogik qobiliyatlar

Ma’ruza

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(170-190bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(177-208-bet)referat

2


Jami
3636O’qituvchi:__________ Shakarboyeva Sh

Kafedra mudiri _____________

«____» «___________» 2019 yil

DASTUR BAJARILISHINING KALENDARLI REJASI

(ma’ruza, laboratoriya, amaliyot mashg’ulotlari, kurs ishlari)FAKULTET Milliy g’oya va MA Kurs 3 Akademik ________ - guruh

Fanning nomi: Umumiy psixologiyasi.

Ma’ruza o’qiydi. Shakarboyeva Sh

Seminar va mustaqil ta’lim mashg’ulotini olib boradi: Shakarboyeva Sh

Mavzu nomlari

Mash-g’ulot turi

Ajratilgan vaqt

Talaba mustaqil ish mavzusi va mazmuni

Hisobot shakli

bajarilishi haqida

ma’lumot


O’qituvchi imzosi

Soat


oy va kun

1

Yosh va pedagogik psixologiya fanining tadqiqot sohasi va muammolari

Seminar

2

E.G’oziyev “Psixologiya” (5-31-bet)

Ijodiy ish

22

Psixik rivojlanish va uni davrlashtirish muammosi

Seminar

2

V.A.Krutetskiy “Yosh va pedagogik psixologiya asoslari”

referat

23

Ontogenezning ilk bosqichlarida insonning psixik rivojlanishiga xos xususiyatlar

Seminar

2

V.A.Krutetskiy “Yosh va pedagogik psixologiya asoslari”

(28-37-bet)referat

24

Maktabgacha Yosh davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

Seminar

2

E.G’oziyev “Psixologiya”

(32-37-bet)referat

25

Kichik maktab Yoshi davrida psixik rivojlanish xususiyatlar

Seminar

2

E.G’oziyev “Ontognez psixologiyasi”

(35-55-bet)referat

26

O`smirlik davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

Seminar

2

E.G’oziyev “Psixologiya”

(49-81-bet)

M.Voxidov “Bolalar psixologiyasi” (30-57-bet)


referat

27

Ilk o`spirinlik davrida psixik rivojlanish xususiyatlari

Seminar

2

E.G’oziyev “Psixologiya”

(109-128-bet)

F.N. Gonobolin “Psixologiya”(178-270-bet)


referat

28

Yetuklik davrining o’ziga xos xususiyatlari

Seminar

2

E.G’oziyev “Psixologiya”

(109-128-bet)

F.N. Gonobolin “Psixologiya”(178-270-bet)


referat

29

Keksalik davrining o’ziga xos xususiyatlari

Seminar

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(89-120bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”


referat

210

Qarilik davrining o’ziga xos xususiyatlari

Seminar

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(89-120bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(133-155-bet)referat

211

Psixologiyada shaxs va jamiyat muammosi

Seminar

2

M.G. Davletshin va boshqalar. «Yosh va pedagogik psixologiya»

Yozma tavsifnoma

212

Shaxsning ijtimoiylashuvi va ijtimoiy xulq-atvor

Seminar

2

M.G. Davletshin va boshqalar. «Yosh va pedagogik psixologiya»

(57-63-bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(156-196-bet)Yozma tavsifnoma

213

Kichik guruh ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar ob’ekti sifatida

Seminar

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(100-140bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(177-208-bet)referat

214

Katta guruh ijtimoiy-psixologik tadqiqolar ob’ekti sifatida

Seminar

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(100-140bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(177-208-bet)referat

215

Oilaning ijtimoiy-psixologik muammolari

Seminar

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(100-140bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(177-208-bet)referat

216

Yoshlarni oilaviy hayotga psixologik tayyorlash muammosi

Seminar

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(150-170bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(177-208-bet)referat

217

Ta`lim jarayonining psixologik asoslari

Seminar

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(150-170betreferat

218

Tarbiyaning psixologik asoslari

Seminar

2

V.A.Krutetskiy Yosh va pedagogik psixologiya asoslari

(170-190bet)

E.G’oziyev “Psixologiya”

(177-208-bet)referat

219

Pedagogik faoliyatning psixologik asoslari

Seminar

2

E.G’oziyev “Psixologiya”

(177-208-bet)referat

220

Pedagogik qobiliyatlar

seminar

2

E.G’oziyev “Psixologiya”

referat

2


Jami
4040Download 1.91 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling