Umumiy psixologiya


O’qituvchi:__________ Shakarboyeva Sh


Download 1.91 Mb.
bet27/27
Sana25.03.2020
Hajmi1.91 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

O’qituvchi:__________ Shakarboyeva Sh

Tarqatma materiallar
Ekspеrt varaqi №1

1 .Jaxon psixologlari asarlarida yosh davrlari muammosi

2.Ilk yoshdagi va bogcha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari.

3.Go’dak bola nеrv sistеmasining xususiyatlari.


4-ilоvа (2.1)
Ekspеrt varaqi №2

1.Rеtsеptor va xarakat faoliyatining rivojlanishi.

2.Bog’cha yoshidagi bolalarning sеnsor tarakkiyoti.

3.Bog’cha yoshidagi bolalarning xar tomonlama va garmonik rivojlanish muommosi  1. Jaxon psixologlari asarlarida inson

  2. Shark mutaxasisilarining asarlarida inson ruxiyati psixologik muammo sifatida.

Ekspеrt varaqi №1

1. Kichik yoshdagi o’quvchilarda xotira va xayol .

2.Kichik yoshdagi o’quvchilarning diqqati.Ekspеrt varaqi №2

1. Yosh davrlar psixologiyasining prеdmеti va vazifalari.

2.Bolaning psixik rivojlanish qonuniyatlarini o`rganishdan iborat

3.Kichik maktab yoshidagi bolaning muhim hususiyatlari.Ekspеrt varag’i №3

1.1-2 sinf o`quvchilari diqqatining o`ziga xos xususiyatlari

2.maktabgacha bo`lgan yosh davr

3.Bog’cha yoshidagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning psixologik masalalari

Ekspеrt varag’i №3

1.Bog’cha yoshidagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning psixologik masalalari.

2.Kichik maktab yoshi davri haqida umumiy tushuncha.

3.Kichik maktab yoshi davrida o`quvchilarda bilishjarayonlarining rivojlanishi.

Ekspеrt varaqi №1

1. Bog’cha yoshidagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning psixologik masalalari.

2.Kichik maktab yoshi davri haqida umumiy tushuncha.

3.Kichik maktab yoshi davrida o`quvchilarda bilish jarayonlarining rivojlanishi

Ekspеrt varaqi №2

1.Кichik maktab yoshi o`quvchilarining jismoniy taraqqiyoti.

2.Kichik yoshdagi o’quvchilarda xayol.

3.Kichik yoshdagi o’quvchilarda tafakkur va nutk.Ekspеrt varag’i №3

1.Olti yoshli bolanutqiga xos xususiyatlar.

2.1-2 sinf o`quvchilari diqqatining o`ziga xos xususiyatlari

3.maktabgacha bo`lgan yosh davr

Ekspеrt varaqi №1

1. Yosh davrlari psixologiyasining zamonaviy mеtodlari haqida umumiy tushuncha.

2. Kuzatish mеtodi xaraktеristikasi.

3. Suhbat mеtodi va uning afzalliklari.

Ekspеrt varaqi №2

1. Ekspеrеmеnt mеtodi va uning o’tkazish bosqichlari.

2. Modеllashtirish va uning psixologiyadagi ahamiyati.

3. Amaliy psixologiyaning yo’nalishlari

Ekspеrt varaqi №2

  1. Yetuklik davrining birinchi bos?ichidagi shaxsning psixologik xususiyatlari.

2.Yetuklik davrining ikkinchi bos?ichidagi shaxsning psixologik xususiyatlari

  1. Jaxon psixologlari asarlarida inson

  2. Shark mutaxasisilarining asarlarida inson ruxiyati psixologik muammo sifatida.

Ekspеrt vara?i №3

  1. Tеstlar mеtodi va ularning shakillanish tarixi.

  2. Ankеta va intеryu.

  3. Psixologik mеtodlar va diagnostik yondashuv

Ekspеrt varag’i №3

1.o’spirinlarning aql–idrok va tafakkur xususiyatlari qaysilar?

2.o’spirinlarga kasb xaqida, turmush xaqida ma'lumotlar bеrishning

Ekspеrt varaqi №1

1. O`smirlik davri haqida tushuncha.

2.O`smirlarning anatomik fiziologik xususiyatlari.

Ekspеrt varag’i №3

1.O`smirlarning bilish jarayonlarining xususiyatlari

2.O`smirlarning emotsional xayoti.

3.O`smirlar shaxsining tarkib topishi.

II QISM. YOSH PSIXOLOGIYASI VA PEDAGOGIK PSIXOLOGIYA FANLARIDAN TEST TOPSHIRIQLARI

1.Yosh psixologiyasi fani qaysi fanning ilmiy asosini tashkil etadi?

a) umumiy psixologiya; b) ijtimoiy psixologiya; c) pedagogik psixologiya; d) psixofiziologiya.2.Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya sohalaridagi tadqiqotlarda o‘quvchining guruhdagi ijtimoiy mavqeini o‘rganishda ko‘pincha qaysi metod qo‘llanadi?

a) so‘rov; b) faoliyat mahsulini o‘rganish; c)test; d) sotsiometriya.3.Yosh psixologiyasida keng qo‘llanuvchi quyidagi metodlardan qaysilari tashkiliy metodlar jumlasiga kiradi?

a)kuzatish va eksperiment; b)so‘rovvatest; c)sotsiometriyavafaoliyatmahsulinio‘rganish; d)uzunasigavako‘ndalangigakesim.4.B.G.Ananevtaklifetgantasnifgako‘raYoshpsixologiyasisohasidagitadqiqotlardakengqo‘llanuvchisuhbat, so‘rov, testkabimeetodlarqandaymetodlarguruhigakiradi?

a) tashkiliymetodlar; b) empirikmetodlar; c) natijalarniqaytaishlashmetodlari; d) interpretatsionmetodlar.5.GerontopsixologiyaYoshpsixologiyasifaniningqandaysohasibo‘libhisoblanadi?

a)bolalikdavripsixologiyasi; b)o‘smirlikdavripsixologiyasi; c)etuklikdavripsixologiyasi; d)keksalikdavripsixologiyasi.6.Ta’limvatarbiyajarayonlariningpsixologikqonuniyatlaridantashqaripedagogikpsixologiyayananimanio‘rganadi?

a) turliYoshdavrlariningpsixologikxususiyatlari; b) o‘quvjamoasidagishaxslararomunosabatlarpsixologiyasi; c) o‘qituvchifaoliyatipsixologiyasi; d) b vasjavoblarto‘g‘ri.7.AkmeologiyaYoshpsixologiyasiningqandaysohasisanaladi?

a)bolalikdavripsixologiyasi; b)homiladavripsixologiyasi; c)etuklikdavripsixologiyasi; d)keksalikdavripsixologiyasi.8.“Bolaruhiyati” asariningmuallifihamdazamonaviyYoshpsixologiyasifaniningasoschisibo‘libhisoblanadiganolimkim?

a) U.Djems; b) V.Preyer; c) K.D.Ushinskiy; d) J.J.Russo.9.QaysidavrgachaYoshpsixologiyasivapedagogikpsixologiyagaoidbilimlarasosanfalsafavatibbiyotgadoirasarlardabayonetilgan?

a)XIX asrgacha; b)XVII asrgacha; c)XIX asro‘rtalarigacha; d)XVIII asrgacha.10.A.NavoiyningqaysiasaridainsonumriniYoshdavrlarigaajratishningo‘zigaxostasnifikeltirilgan?

a) “Mahbubul-qulub”; b) ”Lisonut-tayr”; c) ”Mezonul-avzon”; d) “Hazoyinul-maoniy”.11.V.Preyerning “Bolaruhiyati” asariqachonvaqaerdanashretilgan?

a) 1889 yil, Fransiya; b) 1888 yil, Angliya; c) 1888 yil, Germaniya; d) 1887 yil, AQSH.12.Quyidagiolimlarningqaysibiri “Odam tarbiyapredmetisifatida”asariningmuallifidir?

a)U.Djems; b)K.D.Ushinskiy; c)P.F.Kapterev; d)J.J.Russo.13.Quyidagiolimlardankimningpsixikrivojlanishhaqidagiilmiyqarashlarikognitivyondashuvgaasoslangan?

a) E.Erikson; b) J.Piaje; c) Z.Freyd; d) S.Xoll.14.Rekapitulyasiyanazariyasida 4 Yoshdan 12 Yoshgachapsixikrivojlanishdavriinsoniyattarixidagiqandaydavrgao‘hshatiladi?

a) yovvoyilikdavri; b) ovchilikdavri; c) chorvadorlikdavri; d) dehqonchilikdavri.15.V.SHterntomonidanilgarisurilganpsixikrivojlanishhaqidagita’limotningboshg‘oyasiqanday?

a) psixikrivojlanishdairsiyomilhalqiluvchiahamiyatgaega; b) psixikrivojlanishdaijtimoiyomilhalqiluvchiahamiyatgaega; c) psixikrivojlanishdashaxsfaolligihalqiluvchiahamiyatgaega; d) psixikrivojlanishdairsiyvaijtimoiyomilningo‘zaroyaqinlashuvihalqiluvchiahamiyatgaega.16.BolapsixiktaraqqiyotiningetakchiomilisifatidaL.I.Bojovichqandayehtiyojnita’riflaydi?

a) xavfsizlikkabo‘lganehtiyoj; b) shaxsiyimkoniyatlarninamoyonetishgabo‘lganehtiyoj; c) yangitaassurotlargabo‘lganehtiyoj; d) e’tiborqozonishgabo‘lganehtiyoj.17.Etakchifaoliyathaqidagita’limotqaysiolimningilmiyqarashlarigaasoslanadi?

a) K.D.Ushinskiy; b) D.B.Elkonin; c) L.I.Bojovich; d) P.YA.Galperin.18.Quyidagiilmiynazariyalardanqaysibiridapsixikrivojlanishbiologikvaijtimoiyomillarkonfrontatsiyasi (o‘zaroto‘qnashuvi) natijasisifatidatushuniladi?

a) psixoanaliz; b) bixeviorizm; c) madaniy-tarixiykonsepsiya; d) faoliyatnazariyasi.19.QuyidagiilmiynazariyalardanqaysibiriningishlabchiqilishiP.YA.Galperinnomibilanbog‘liq?

a) tarixiy-madaniykonsepsiya; b) munosabatlarnazariyasi; c) etakchifaoliyathaqidaginazariya; d) aqliyharakatlarningbosqichmabosqichshakllanishihaqidaginazariya.20.Taraqqiyotningengyaqinzonasibolaamalgaoshiradiganqandayamallardantashkiltopadi?

a) mustaqilbajaraoladiganamallar; b) umumanbajaraolmaydiganamallar; c) kattalaryordamidabajaraoladiganamallar; d) bajarishnihoxlamaydiganamallar.21.Taraqqiyotningengyaqinzonasihaqidagig‘oyaqaysita’limotdoirasidailgarisurilgan?

a) faoliyatnazariyasi; b) munosabatlarnazariyasi; c) ustanovkanazariyasi; d) tarixiy-madaniykonsepsiya.22.L.Kolbergningahloqiyrivojlanishnazariyasigako‘rakonvensionalahloqbosqichitaxminanqaysiYoshgato‘g‘rikeladi?

a) 0-4 Yosh; b) 4-10 Yosh; c) 10-13 Yosh; d) 13 YoshdankattaYosh.23.D.B.Elkoninningetakchifaoliyathaqidaginazariyasigamuvofiq “odam-buyum” munosabattizimiko‘proqqaysiYoshdavrlariuchunxosbo‘ladi?

a) go‘daklik, ilkbolalik, o‘spirinlik; b) maktabgachaYoshdavri, kichikmaktabYoshi, o‘smirlik; c) ilkbolalik, kichikmaktabYoshi, o‘spirinlik; d) kichikmaktabYoshi, o‘smirlik, o‘spirinlik.24.Psixikrivojlanishningqaysibosqichipsixoanalizta’limotigako‘rapsixologikvajinsiyrivojlanishningoxirgito‘rtinchibosqichihisoblanadi?

a) oralbosqich; b) analbosqich; c) latentbosqich; d) genitalbosqich.25.Ontogeneznifilogenezningqisqavasiqiqshakldatakrorlanishidebtushuntiradiganta’limotqaysi?

a) psixoanaliz; b) genetikepistemologiya ; c) rekapitulyasiya; d) tarixiy-madaniykonsepsiya.26.E.Eriksontomonidanilgarisurilgannazariyagako‘rainsonpsixikrivojlanishidavomidaqaysiYoshdavridarollarningchalkashuvixavfikuchayadi?

a) 3-6 Yosh; b) 6-12 Yosh; c) 13-18 Yosh; d) 20-25 Yosh.27.J.Piajeningintellektualfaoliyattaraqqiyotihaqidaginazariyasida “ramziy (simvolik) intellekt” aqliyrivojlanishningqaysibosqichigaxosdebhisoblanadi?

a) sensomotorintellektbosqichi; b) konkretoperatsiyalardavri; c) formaloperatsiyalardavri; d) barchabosqichlaruchunxos.28.E.Eriksontomonidanilgarisurilganta’limotdapsixikrivojlanishdavomidayuzagakeladigannechtainqirozlidavrajratibko‘rsatiladi?

a) 6 ta; b) 8 ta; c) 4 ta; d) 3 ta.29.J.Piajetomonidanilgarisurilganta’limotgako‘ramavhumtushunchalarbilanmulohazayuritaolishqobiliyatiqaysibosqichdarivojtopadi?

a) formaloperatsiyalarbosqichi; b) konkretoperatsiyalargachabo‘lganbosqich; c) konkretoperatsiyalarbosqichi; d) sensomotorintellektbosqichi.30.J.Piajeninginsonintellektitaraqqiyotinitushuntiribberuvchita’limotigako‘rasensomotorintellektbosqichiYoshdavrlariningana’naviytasnifigako‘raqaysidavrgato‘g‘rikeladi?

a) go‘daklik; b) ilkbolalik; c) maktabgachaYoshdavri; d) kichikmaktabYoshi.31.Insonningshaklo‘zgarishibilanmiqdorningsaqlanibqolishinitushunishqobiliyatininomlashuchunJ.Piajeqandayatamanitaklifetgan?

a) konservatsiya; b) klassifikatsiya; c) seriatsiya; d) tranzitivlik.32.QuyidagiYoshdavrlariningqaysilaridaboshqaodamlarbilanbo‘lganmuloqotetakchifaoliyatsifatidagavdalanadi?

a) ilkbolalik, kichikmaktabYoshi; b) maktabgachaYoshdavri, o‘smirlik; c) o‘smirlik, o‘spirinlik; d) go‘daklik, o‘smirlik.33.Psixikrivojlanishningkompensatsiyaqonuniyatimazmuninimadaniborat?

a) psixikrivojlanishdavomidaturlipsixikfunksiyalartaraqqiyotiningnotekiskechishi; b) nisbatansustrivojlanganpsixikfunksiyalarvazifasiningqismanboshqafunksiyalartomonidanbajarilishi; c) psixikfunksiyalaro‘zaroaloqadorlikdataraqqiyetishi; d) psixikrivojlanishningmuayyandavrima’lumpsixikfunksiyalarrivojlanishiuchunqulaydavrbo‘lishi.34.Hozirdafandama’lumYoshinqirozlaridanadabiyotlardadastlabqaysiinqirozdavrikengyoritilgan?

a) tug‘ilishdavriinqirozi; b) jinsiyetilishdavriinqirozi; c) 3 Yoshinqirozi; d) 7 Yoshinqirozi.35.Psixikrivojlanishningmuayyandavrima’lumpsixikfunksiyalarrivojlanishiuchunqulaydavrbo‘lishipsixikrivojlanishningqandayqonuniyatasosidaro‘yberishiniisbotlaydi?

a) kumulyativlikqonuniyati; b) geteroxronlikqonuniyati; c) senzitivlikqonuniyati; d) kompensatsiyaqonuniyati.36.Predmetli-manipulyativfaoliyatqaysiYoshdavridaetakchifaoliyatbo‘libhisoblanadi?

a) go‘daklikdavri; b) ilkbolalikdavri; c) maktabgachaYoshdavri; d) kichikmaktabYoshi.37.Embrionalrivojlanishningqaysibosqichidahomilatashqitaktilta’sirganisbatanfaolharakatbilanjavobqaytaraboshlaydi?

a) 1-trimestrda; b) 2-trimestrda; c) 3-trimestrda; d) embrionalrivojlanishninghechbirbosqichidabundayhodisakuzatilmaydi.38.YAngitug‘ilganchaqaloqningsensortizimlariorasidaqaysilarinisbatanyaxshirivojlanganbo‘ladi?

a) ko‘rish, hidbilish, eshitish; b) terituyish, ko‘rish, ta’mbilish; c) eshitish, ta’mbilish, hidbilish; d) hidbilish, terituyish, ta’mbilish.39.Rangajrataolishqobilyatibolatug‘ilgachtaxminannechaoydankeyinshakllanadi?

a) 1 oy; b) 3 oy; c) 5 oy; d) 7 oy.40.Tovushidroketishbilanbog‘liqquyidagixususiyatlarningqaysibirigo‘daklikdavrining 3-4 oylaridapaydobo‘ladi?

a) tovushyo‘nalishinipayqash; b) musiqiytovushlarniharakatlarfaollashuvibilanqarshiolish; c) nutqtovushlarinifarqlaybilish; d) nutqohanginipayqayboshlash.41.Bolayuzidashaklantabassumgao‘xshashharakatlarqaysidavrdankuzatiladi?

a) chaqaloqlik; b) go‘daklikdavri; c) ilkbolalikdavri; d) maktabgachaYoshdavri.42.Qaysidavrdanboshlabodatdabolalarnarsabuyumlarnio‘zvazifasigamuvofiqqo‘llayboshlaydi?

a) ilkbolalikdavri; b) chaqaloqlikdavri; c) go‘daklikdavri; d) maktabgachaYoshdavri.43.Bolalarko‘zgudao‘zaksinikattalaryordamisiztanishniboshlashitaxminanqaysidavrgato‘g‘rikeladi?

a) chaqaloqlik; b) go‘daklikdavri; c) ilkbolalikdavri; d) maktabgachaYoshdavri.44.Psixikrivojlanishdavomidaro‘yberadiganva “tirilishkompleksi” debnomolganpsixologikhodisaqaysiYoshbosqichiningyakunlanayotganidandarakberadi?

a) maktabgachaYoshdavri; b) tug‘ilishdavriinqirozi; c) ilkbolalik; d) go‘daklik.45.Boladanutqningrivojlanishi “so‘z-gap” bosqich, ya’nibirgapmazmunibittaso‘zdaifodalanadigandavrtaxminanqaysiYoshoralig‘igato‘g‘rikeladi?

a) 6 oy-1 Yosh; b) 1-1,5 Yosh; c) 1,5-2 Yosh; d) 2-2,5 Yosh.46.IkkiYoshgaetganbolaningfaolso‘zlardaniboratlug‘atboyliginechtaso‘znio‘zichigaoladi?

a) 10-20 ta; b) 50-100 ta; c) 200-300 ta; d) 500-1000 ta.47.Quyidagihodisalarningqaysibiritaxminan 2 Yoshdanboshlabkuzatilishimumkin?

a) ovozohanginifarqlayolish; b) onaniboshqaodamlardanfarqlaybilish; c) muloqotdaso‘z-gaplardanfoydalanaboshlash; d) birornarsa-buyumganisbatanbirnechaxilso‘zniishlataolish.48.Psixologiyada “tirilishkompleksi” sifatidata’riflanadiganhodisaboladagiqandayehtiyojningifodasidebtushuniladi?

a) oziqlanishgabo‘lganehtiyoj; b) kattalarbilanmuloqotgabo‘lganehtiyoj; c) bilishgabo‘lganehtiyoj; d) yolg‘izqolishgabo‘lganehtiyoj.49.Yig‘layotganbolaninguzoqdanonasiovozinieshitgachyig‘idanto‘xtashniboshlaydigandavrpsixologiyadaqandaynombilanyuritiladi?

a) “xaloskorona”; b) “umidningtug‘ilishi”; c) “yig‘iningnajotkortili”; d) “masofaviymurojaat”.50.Bolaningkattalarmehr-muhabbatigabo‘lganehtiyojiningetarlichaqondirilmasligipsixologiyadaqandayataladi?

a) sensordeprivatsiya; b) kognitivdeprivatsiya; c) emotsionaldeprivatsiya; d) sotsialdeprivatsiya.51.Boladao‘zini-o‘ziboshqarishningdastlabkielementlaritaxminanqachondanshakllanaboshlaydi?

a) 1 Yosh; b) 2 Yosh; c) 4 Yosh; d) 5 Yosh.52.Bolapsixikrivojlanishiningilkbosqichlaridakuzatiladiganikkixiltabassum – spontanvaijtimoiytabassumningxususiyatlarihaqidagiquyidagiqaysimulohazato‘g‘ri?

a) spontantabassumijtimoiytabassumdanavvalpaydobo‘ladi; b) ijtimoiytabassumningpaydobo‘lishichaqaloqlikdavriningtugayotganinianglatadi; c) spontantabassummuayyanfiziologikehtiyojlarningqondirilishiganisbatan, ijtimoiytabassumonaovoziganisbatanyuzagakeladi; d) barchajavoblarto‘g‘ri.53.Gospitalizmsindromi – onadanjudaertaajralishinatijasidabolaningpsixikrivojlanishidapatologikholatlarningyuzagakelishihodisasiilkborqaysiolimtomonidannisbatanto‘liqtavsiflangan?

a) R.Spits; b) G.Xarlou; c) Dj.Boulbi; d) A.Maslou.54.Hayotningdastlabki 3 oyidavomidabolakattalarningqandaymurojaatlarigae’tiborqaratadi?

a) faqatijobiymazmunlimurojaat (maqtash, erkalatish) larga; b) faqatsalbiymazmunlimurojaat (tanqid, ta’qiq) larga; c) hamijobiy, hamsalbiymurojaatlarga; d) yaqininsonningbarchamurojaatlariga, begonalarningfaqatijobiymurojaatlariga.55.Quyidagixususiyatlardanqaysibiriningshakllanishiilkbolalikdavrigato‘g‘rikeladi?

a) onaningemotsionalholatidagio‘zgarishganisbatano‘zaffektivholatibilanjavobqaytarish ; b) boshqalarningxatti-harakatlarigataqlidqilaboshlash; c) nutqiymuloqotningilkkurtaklaripaydobo‘lishi; d) narsa-buyumlarganisbatanegalikhissiningnamoyonetilishi.56.“Bolalikamneziyasi” tushunchasiqandaypsixologikhodisanianglatadi?

a) bolaixtiyoriyxotirasiningkuchsizligi; b) bolamantiqiyhotirasiningetarlicharivojlanmaganligi; c) kattaodamo‘zhayotiningilk 3-4 yilidavomidagihodisalarnieslayolmasligi; d) kattaodamxotirasidagibuzulishlarningbolalikdanboshlanishi.57.BoladakomikmazmundagihodisalarniqaydetishvatushunaolishqobiliyatitaxminannechaYoshdannamoyonbo‘ladi?

a) 1 Yosh; b) 3 Yosh; c) 5 Yosh; d) 7 Yosh.58.Quydagiolimlarningqaysibirio‘yinfaoliyatininginsonpsixikrivojlanishidagiahamiyatinichuquro‘rganib, “O‘yinpsixologiyasi” asariniyozgan?

a) K.D.Ushinskiy; b) U.Djeyms; c) Z.Freyd; d) D.B.Elkonin.59.Ontogenezdagipsixikrivojlanishdavomidaengavvalo‘yinningqaysituripaydobo‘ladi?

a) qoydalio‘yin; b) predmetlio‘yin; c) rollio‘yin; d) barchao‘yinturlaribirvaqtdapaydobo‘ladi.60.Qoydalio‘yinlarqandaypsixologikxususiyatlariningrivojlanishidamuhimahamiyatgaegabo‘ladi?

a) odatlar; b) qiziqishlar; c) dunyoqarash; d) irodaviysifatlar.61.MaktabgachaYoshdavridabolalarnarsa-buyumshaklio‘zgargandahamuningmiqdorisaqlanibqolishiqonuniyatinihalitushunmasliklarinieksperimentalisbotlaganmashhurolimkim?

a) D.B.Elkonin; b) Z.Freyd; c) M.I.Lisina; d) J.Piaje.62.MaktabgachaYoshdagibolaninguzoqvaqto‘zigaunchalikqiziqbo‘lmagantopshiriqnibajarishgaqodirligiuningmaktabdata’limigaqaysijihatdantayyorliginiko‘rsatadi?

a) emotsional; b) motivatsion; c) intellektual; d) ijtimoiy.63.MaktabgachaYoshdavrioxirigakelib, bolatafakkuridaquyidakeltirilgano‘zgarishlarningqaysilariro‘yberadi?

a) egotsentrizmdandetsentratsiyagao‘tiladi – ko‘rgazmaliobrazlitafakkurdanko‘rgazmaliharakattafakkurigao‘tiladi; b) detsentratsiyadanegotsentrizmgao‘tiladi – ko‘rgazmaliharakattafakkuridanko‘rgazmaliobrazlitafakkurgao‘tiladi; c) egotsentrizmdandetsentratsiyagao‘tiladi – ko‘rgazmaliharakattafakkuridanko‘rgazmaliobrazlitafakkurgao‘tiladi; d) detsentratsiyadanegotsentrizmgao‘tiladi – ko‘rgazmaliobrazlitafakkurdanko‘rgazmaliharakattafakkurigao‘tiladi.64.MaktabgachaYoshdavridabolashaxsidaro‘yberuvchiengmuhimo‘zgarishqaysi?

a) qadriyatlartiziminingshakllanishi; b) hissiyotlarniboshqarishqobiliyatiningshakllanishi; c) motivlarnibir-birigabo‘ysundiraolishqobiliyatiningshakllanishi; d) o‘z-o‘zigahaqqoniybahoberishqobiliyatiningshakllanishi.65.Bolaningichkivatashqihayotidadifferensiatsiyaboshlanib, uningxulq-atvoridasoddalikvasoddadillikningkeskinkamayishitaxminanqaysiYoshgato‘g‘rikeladi?

a) 3-4 Yosh; b) 4-5 Yosh; c) 5-6 Yosh; d) 6-7 Yosh.66.QaysiYoshdavridanbolaemotsiyalarambivalentligihodisasiningmavjudliginitushunaboshlaydi?

a) ilkbolalikdavri; b) o‘smirlikdavri; c) kichikmaktabYoshidavri; d) maktabgachaYoshdavri.67.Maktabta’limigamotivatsionjihatdantayyorbo‘lmaganbolanimaktabavvalonimasibilanqiziqtiradi?

a) yanginarsalarnio‘qibo‘rganibolishimkoniyatibilan; b) o‘quvchilikasbob-anjomlarigaegabo‘lishimkoniyatibilan; c) o‘quvchilargaxoskiyim-boshkiyishimkoniyatibilan; d) b vasjavoblarto‘g‘ri.68.StatiktasavvurningustunligiqaysiYoshbosqichidakuzatiladi?

a) maktabgachaYoshdavri; b) kichikmaktabYoshi; c) o‘smirlik; d) o‘spirinlik.69.TaxminannechaYoshdanodatdabolamuayyanmanzilgaetishyo‘liningharitasinibemalolchizaoladi?

a) 6 Yosh; b) 8 Yosh; c) 10 Yosh; d) 12 Yosh.70.KichikmaktabYoshidagibolalarningbilishfaoliyatidatafakkurningqaysituriustunlikqiladi?

a) ko‘rgazmali-harakattafakkuri; b) ko‘rgazmali-obrazlitafakkur; c) so‘z-mantiqiytafakkur; d) avavjavoblarto‘g‘ri.71.Quyidagixususiyatlardanqaysibiritaxminan 6 Yoshdanboshlabnamoyonbo‘ladi?

a) hamdarlikbildiraolish; b) muvaffaqiyatgaintilishmotivi; c) ramziyqo‘rquvlar; d) shaklningkonturiniidroketaolish.72.9-10 Yoshdanboshlabbolalarningtanqidniavvalgiganisbatanog‘irroqqabulqilaboshlashigako‘pinchaqandayomilsababbo‘ladi?

a) tanqidningkinoyalitarzdaifodalanishi; b) tanqidbirnechakishitomonidanbirvaqtdaifodalanishi; c) tanqidiyfikrbolaningtengdoshlariguvohligidaifodalanishi; d) tanqidbolauchunobro‘likishitomonidanifodalanishi.73.KichikmaktabYoshidavridabirorodamdagiqandayemotsionalholatningidroketilishidaadekvatlikayniqsayuqoribo‘ladi?

a) qo‘rquv; b) jahl; c) quvonch; d) a va b javoblarto‘g‘ri.74.Turlimaxfiyyozuvlar, shifrlaro‘ylabtopishga, yashirinmakonlar, “shtablar” qurishgabo‘lganqiziqishqaysiYoshdavridayaqqolnamoyonbo‘ladi?

a) maktabgachaYoshdavri; b) kichikmaktabYoshi; c) o‘smirlik; d) o‘spirinlik.75.KichikmaktabYoshidavridaqandaytanatuzilishigaegabolalarorasidanko‘pinchado‘stlarkamroqtanlanadi?

a) piknik; b) atletik; c) astenik; d) buYoshdavridado‘stlashishdamazkuromilningahamiyatiko‘zgatashlanmaydi.76.KichikmaktabYoshidaaltruizmxususiyatiningdarajasidaavaalgidavrlarganisbatanodatdaqandayo‘zgarishkuzitiladi?

a) altruizmdarajasisusayadi; b) altruizmdarajasiortadi; c) altruizmdarajasidao‘zgarishkuzatilmaydi; d) altruizmdarajasidavrboshidaortib, keyinsusayadi.77.KichikmaktabYoshidasinfdansinfgaodatdakuchayibboruvchibilishehtiyojibilanbog‘liqo‘quvmotivatsiyasiningtaxminannechanchisinfdabirozpasayishikuzatiladi?

a) 2-sinfda; b) 3-sinfda; c) 4-sinfda; d) buhodisadastlabo‘rtamaktabgao‘tishdavrigato‘g‘rikeladi.78.O‘smirlikdavridaetakchifaoliyatsifatidagavdalanadiganfaoliyatturiqaysi?

a) bevositaemotsionalmuloqot; b) predmetli-manipulyativfaoliyat; c) o‘quvfaoliyati; d)intim-shaxsiymuloqot.79.O‘smirlikdavridashaxsrivojlanishidaquyidagijarayonlardanqaysibiriyokiqaysilariustunlikqilishikuzatiladi?

a) adaptatsiya; b) individualizatsiya; c) integratsiya; d) avavjavoblarto‘g‘ri.80.PubertatdavriqaysiYoshdavrigato‘g‘rikeladivabudavrqandayhodisabilantavsiflanadi?

a) kichikmaktabYoshi, o‘quvfaoliyatidabahoolishmotiviningustunligi; b) o‘smirlikdavri, jinsiyetilishningro‘yberishi; c) o‘smirlikdavri, mustaqillikkaintilishningkuchayishi; d) ilko‘spirinlik, kasbtanlashmuammosininghalqiluvchibosqichgaetishi.81.L.S.Vigotskiyo‘smirningxayolininimao‘xshatganedi?

a) chaqaloqningkattalarbilanmuloqotiga; b) maktabgachaYoshdagibolaningo‘yiniga; c) kichikmaktabYoshidagibolaningtasavvurlariga; d) kattalarningmehnatfaoliyatiga.82.Nutqningrivojlanishidaquyidagixususiyatlardanqaysibirio‘smirlikdavriuchunxos?

a) onatilifonetikasiningto‘liqo‘zlashtirilishi; b) yozmanutqmalakalarishakllanishi; c) noverbalmuloqotko‘nikmalaripaydobo‘lishi; d) yoddanifodalio‘qishqobiliyatiningrivojlanishi.83.O‘smirlardaxarakteraksentuatsiyalariningnamoyonbo‘lishimuammosiquyidagiolimlarningqaysibiritomonidanchuquro‘rganilgan?

a) A.E.Lichko; b) D.B.Elkonin; c) L.I.Bojovich; d) M.I.Lisina.84.Namoyishkoronaxulq-atvorxarakteraksentuatsiyasiningqaysiturigaxosasosiyxususiyathisoblanadi?

a) shizoid; b) isteroid; c) epileptoid; d) gipertim.85.Komformliksifatiyuqoribo‘lgano‘smirlarjinoiyishgaqo‘lurishigaodatdanimasababbo‘ladi?

a) o‘ziniajratibko‘rsatishistagi; b) tengdoshlarorasidashaxsiymavqenioshirishehtiyoji; c) tengdoshlardanortdaqolmaslikistagi; d) o‘ziganisbatano‘zininghurmatinioshirishehtiyoji.86.O‘smirshaxsidaquyidagiehtiyojlarningqaysibiriayniqsayaqqolnamoyonbo‘ladi?

a) kattalarbilanmuloqotdabo‘lishganisbatanehtiyoj; b) boshqalarningmuayyanvoqea-hodisalarhaqidagifikrinibilishgabo‘lganehtiyoj; c) o‘quvfaoliyatidamuvaffaqiyatgaerishishehtiyoji; d) kattalardanavtonomiyagaerishishgabo‘lganehtiyojaltruizmninamoyon .87.Mazmunsizmuloqotgayo‘nalganlikdarajasiyuqoribo‘lgano‘smirlarningo‘ziga-o‘ziberadiganbahosiodatdaqandaybo‘ladi?

a) noadekvatpast; b) noadekvatyuqori; c) adekvat; d) ushbualomato‘smirningo‘zigabahoberishtizimibilanbog‘liqemas.88.O‘smirdanoadekvatlikaffektimavjudliginimadanamoyonbo‘ladi?

a) birovningshaxsiganoadekvatbahoberishda; b) birovganoto‘g‘rimaslahatberishda; c) shaxsiymuvaffaqiyatsizlikninoadekvatqarshiolishda; d) shaxsiyimkoniyatlardanetarlichafoydalanaolmaslikda.89.Quyidagixususiyatlardanqaysibiriodatdao‘smirlikdavriuchunxosemas?

a) ijtimoiyfobiyalarningkuchayishi; b) referentguruhlarningvujudgakelishi; c) ota-onaganisbatanemansipatsiyaningkuchayishi; d) o‘quvfaoliyatidayaxshibahoolishgaqiziqishningortishi.90.Hissiyotlarnamoyishiningboshqarilishidailko‘spirinlikvao‘smirlikdavrlario‘rtasidagitafovutniaksettirganquyidagiqaysimulohazato‘g‘ri?

a) ilko‘spirinlikdanfarqliravishdao‘smirlikdavridashaxso‘zhissiyotlarinietarlichayashiraolmaydi; b) ilko‘spirinlikdao‘smirlikdanfarqliravishdashaxso‘zhissiyotlarininafaqatyashirishga, balkiniqoblashgaqodirbo‘ladi; c) ilko‘spirinlikdavridanfarqliravishdao‘smirlikdavridashaxso‘zhissiyotlarininoverbalvositalarorqaliifodalashgaqiynaladi; d) ilko‘spirinlikdavridao‘smirlikdanfarqliravishdashaxsijobiyhissiyotlarninamoyishetishdao‘ziniboshqarishgaqiynaladi.91.Bo‘shvaqtgamo‘ljallanganxobbitarzidagiqiziqishlarquyidagiqaysiYoshdavriuchunko‘proqxos?

a) kichikmaktabYoshi; b) o‘smirlik; c) o‘spirinlik; d) b vasjavoblarto‘g‘ri.92.Do‘stlikvado‘stlarniideallashtirishqaysiYoshdavriuchunxosodatdagixususiyatdir?

a) maktabgachaYoshdavri; b) kichikmaktabYoshi; c) o‘spirinlik; d) to‘g‘rijavobyo‘q.93.Agressiyaningquyidagiqaysiturio‘smirlikdavridaqizbolalardao‘g‘ilbolalarganisbatanayniqsayuqoridarajadabo‘lishikuzatiladi?

a) bevositajismoniyagressiya; b) bilvositajismoniyagressiya; c) bevositaverbalagressiya; d) bilvositaverbalagressiya.94.O‘smirlikdavridabolaningayrimfanlargako‘proqqiziqibqolishiko‘pinchanimagabog‘liqbo‘ladi?

a) fanningqiziqligi; b) ota-onaningushbufandanyaxshixabardorligi; c) ushbufannio‘rganishningkelajakdaqaysidirkasbniegallashuchunzarurliginitushunish; d) fano‘qituvchisiningo‘qitishmetodikasiyoqishi.95.Ilko‘spirinlikdaqaysiemotsionalholatningumumiydarajasiboshqaYoshdavrlariganisbatanyuqoribo‘ladi?

a) quvonch; b) uyatchanlik; c) xavotirlanish; d) hayratlanish.96.Ilko‘spirinlikdao‘zinio‘ylantiradigansavollargajavobtopishuchunshaxsningkimgayokinimagamurojaatqilishdarajasiortadi?

a) o‘qituvchilarga; b) ilmiyvabadiiyadabiyotlarga; c) ota-onaga; d) tengdoshlarga.97.Ilko‘spirinlikYoshidaodamo‘ziniyaxshiroqbilishuchunquyidagiusullarningqaysibiridanko‘proqfoydalanaboshlaydi?

a) tengdoshlarberadigantavsiflarniyig‘ish; b) o‘zini-o‘zikuzatishvatahlilqilish; c) o‘qituvchilardantavsifso‘rash; d) ota-onaningfikrinibilish.98.Ilko‘spirinlikdao‘quvchilartomonidano‘qituvchiningqandaysifatigatalabayniqsaortadi?

a) o‘qituvchiningmetodikmahoratiga; b) o‘qituvchiningo‘quvchishaxsinitushunaolishqobiliyatiga; c) o‘qituvchiningadolatliqarorqabulqilaolishimkoniyatiga; d) o‘qituvchiningo‘quvchiota-onasibilanaloqao‘rnatishdarajasiga.99.Ilko‘spirinlikdavridatafakkurjarayonlaridagiqandayfarqlarayniqsayaqqolnmoyonbo‘laboshlaydi?

a) individual-psixologikxususiyatlarbilanbog‘liqfarqlar; b) ijtimoiy-demografikxususiyatlarbilanbog‘liqfarqlar; c) jinsiyxususiyatlarbilanbog‘liqfarqlar; d) barchajavoblarto‘g‘ri.100.Kasbiyshakllanishningoptatsiyabosqichiqandaybosqichhisoblanadi?

a) kasbiyfaoliyatbilanshug‘ullanishbosqichi; b) kasbiymalakalarnioshirishbosqichi; c) kasbiyyo‘nalishnitanlashbosqichi; d) kasbiyfaoliyatniyakunlashbosqichi.101.Ta’limjarayonidao‘qituvchio‘quvchiningavvaloo‘qituvchiningqandayfaolliginiboshqarishiko‘zdatutiladi?

a) shaxslararomunosabatlardagifaollik; b) ijtimoiyfoydalifaoliyatdagifaollik; c) bilishsohasidagifaollik; d) jismoniyfaollik.102. O‘quvfaoliyatiningoperatsionkomponentinimalarnio‘zichigaoladi?

a) o‘quvchiningo‘quvmotivi; b) o‘quvfaoliyatininazoratqilishjarayoni; c) o‘quvfaoliyatinibaholashjarayoni; d) o‘quvtopshiriqlarinibajarishgaqaratilganxatti-harakatlar.103. Ramziyko‘rgazmalilikko‘rgazmalilikningqandayturibilanbevositabog‘liq?

a) predmetliko‘rgazmalilik; b) tasviriyko‘rgazmalilik; c) nutqiyko‘rgazmalilik; d) to‘g‘rijavobyo‘q.104.Mashqmalakalarningshakllanishivamustahkamlanishigaxizmatqilishiuchunqandaytalablargajavobberishkerak?

a) mashqlarerkinixtiyoriytarzdabajarilishigaimkoniyatberishkerak; b) mashqlarnidavomiytanaffuslarbilano‘tkazishzarur; c) mashqlarmaqsadiniularnibajarishdavomidaaniqlashtirishkerak; d) mashqlarastasekinmurakkablashtirilishilozim.105.O‘qituvchiningo‘zpsixikholatiniboshqarishqobiliyatiqandayturdagipedagogikqobiliyathisoblanadi?

a) akademikqobiliyat; b) shaxsbilanbog‘liqqobiliyat; c) didaktikqobiliyat; d) tashkiliy-kommunikativqobiliyat.106.Qaytarishdantashqario‘quvmaterialinio‘zlashtirishvositasiganimakiradi?

a) materialganisbatanustanovka; b) mashqlar; c) materialninghajmi; d) materialningemotsionalxususiyatlari.107.Bilimlarnio‘zlashtirishjarayoniningbo‘g‘inlariqaysijavobdato‘g‘riketmaketlikdakeltirilgan?

1)axborotniqabulqilish; 2)ma’lumotlarniamaliyotdaqo‘llash; 3) ma’lumotlarniesdaolibqolishvaesdasaqlash; 4)materialnianglash, uniqaytaishlash.

a) 1,2,3,4; b) 1,4,2,3; c) 1,4,3,2; d) 1,2,3,4.

108.Mehnattariyaomiligaaylanishiuchunqandaytalablarbajarilishikerak?

a) mehnatinsonningo‘zigafoydakeltiradiganbo‘lishikerak; b) mehnatfaoliyatidoimiyravishdatashqaridanboshqarilishikerak; c) mehnato‘quvchigaqiziqvauningkuchigaloyiqbo‘lishikerak; d) mehnatfaqatindividualamalgaoshirilishikerak.109.O‘quvchilarbilanma’naviy-axloqiymavzulardasuhbato‘tkazishdaqandayqoydalargarioyaetishkerak?

a) suhbatdavomidao‘quvchilarniaxloqiymasalalaryuzasidanfikryuritishga, faolfikralmashishgaundashkerak; b) suhbataniqsabab, birorvoqea-hodsagabag‘ishlabo‘tkazilishilozim; c) suhbatniyorqin, emotsionalta’sirchananiqmisollardanboshlashzarur; d) barchajavoblarto‘g‘ri.110.O‘qituvchiningo‘quvchio‘zini-o‘zitarbiyalashijarayonidagirolinimada?

a) o‘qituvchio‘quvchiningo‘zini-o‘zitarbiyalashjarayoniniboshqaradi; b) o‘qituvchio‘quvchiningo‘zini-o‘zitarbiyalashnatijalarinibaholaydi; c) o‘qituvchio‘zquvchidao‘zini-o‘zitarbiyalashvao‘zgartirishistaginiuyg‘otadi; d) o‘qituvchio‘quvchiningo‘zini-o‘zitarbiyalashdasturiniishlabchiqadi.111.Tarbiyagaberilganquyidagita’riflarningqaysibiriuningmohiyatinianiqaksettiradi?

a) tarbiya – shaxsnijamiyathayotiningturlisohalarigaoidilmiyma’lumotlarbilanqurollantirishjarayoni; b) tarbiya – atrofolamdagivoqeahodisalarniratsionaltushuntirishqobiliyatinishakllantirishjarayoni; c) tarbiya – shaxsdaijtimoiyahamiyatliehtiyojlarnishakllantirishjarayoni; d) tarbiya – shaxsningilmiydunyoqarashinishakllashtirishuchuntashkiletiladigantizimlijarayon.112.O‘quvmaterialiningemotsionalxususiyatlaridegandanimatushuniladi?

a) o‘quvmaterialidahissiykechinmalarhaqidama’lumotberilishi; b) o‘quvmaterialinio‘zlashtirishnatijasidashaxsdaboshqaodamlarninghis-kechinmalarinitushunishqobilyatiningrivojlanishi; c) o‘quvmaterialiningmazmunishaxsdaharxilhis-kechinmalarniuyg‘otishi; d) o‘quvmaterialidatasvirlanganturlihissiyholatlarhaqidashaxsningnoto‘g‘rixulosalarchiqarishi.113.Muayyanfangaqiziqishbilvositaqiziqishekaninimanianglatadi?

a) shufangayaqinboshqafanlargahamqiziqishmavjudligi; b) shufangao‘qituvchiningo‘qitishuslubisababliqiziqish; c) shufangaqiziqishningetarlichabarqaroremasligi; d) shufangaqiziqishuningahamiyatinichuquranglashsababliekani.114.O‘quvmaterialio‘zlashtirilishiningsamaradorligigata’sirko‘rsatuvchiquyidagiomillarningqaysibiritashqiomilgakiradi?

a) o‘quvmaterialiganisbatanshaxsustanovkalari; b) o‘quvmaterialiningmazmuni; c) o‘quvmaterialiningmurakkablikdarajasi; d) b va c javoblarto‘g‘ri.115.L.S.Vigotskiyningilmiyta’limotigako‘rata’limvapsixiktaraqqiyoto‘rtasidagimunosabatqandaybo‘lishikerak?

a) ta’limpsixiktaraqqiyotnio‘zketidanetaklashikerak; b) ta’limpsixiktarakkiyotgaergashishilozim; c) ta’limvapsixiktaraqqiyotjarayoniyonmayondavometishizarur; d) ta’limpsixiktaraqqiyotgasezilarlita’sirko‘rsatmaydiganjarayon.116.Quyidagiolimlarningqaysibiripedagogikqobiliyatlarmuammosinialohidachuquro‘rgangan?

a) F.N.Gonobolin; b) M.G.Davletshin; c) V.A.Krutetskiy; d) B.M.Teplov.117.O‘qituvchitomonidanpedagogikmuloqotme’yoriningbuzulishinatijasidao‘quvchidavujudgakeluvchisalbiypsixologikholatqandayataladi?

a) yatrogeniya; b) didaktogeniya; c) abstinensiya; d) demensiya.118.Pedagogikfaoliyatningquyidaginatijalaridanqaysibirifaoliyatningpsixologikmahsulihisoblanadi?

a) o‘qitishmetodikasiningtakomillashtirilishi; b) o‘quvchishaxsidao‘zini-o‘zitarbiyalashistaginingkuchaytirilishi; c) ochiqko‘rgazmalidarsmashg‘ulotiningo‘tkazilishi; d) o‘quvchilargaadolatlibahoqo‘yilishi.119.Sinfdamuayyanmavqeniegallashistagiqandayo‘quvmotivigamisolbo‘ladi?

a) tashqimotiv; b) ichkimotiv; c) ijtimoiymotiv; d) avasjavoblarto‘g‘ri.120.O‘qishjarayonidaharflarshaklinifarqlashqandaymalakagamisolbo‘ladi?

a) sensormalaka; b) motormalaka; c) intellektualmalaka; d) sensomotormalaka.II QISM: YOSH PSIXOLOGIYASI VA PEDAGOGIK PSIXOLOGIYA FANLARIDAN TEST TOPSHIRIQLARINING JAVOBLARITo‘g‘ri

javobvarianti

To‘g‘ri

javob


variantiTo‘g‘ri

javob


variantiTo‘g‘ri

javob


varianti

1

c

31

a

61

d

91

D

2

d

32

d

62

a

92

C

3

d

33

b

63

c

93

D

4

b

34

b

64

c

94

D

5

d

35

c

65

d

95

C

6

d

36

b

66

c

96

B

7

c

37

b

67

d

97

B

8

b

38

d

68

a

98

C

9

d

39

c

69

b

99

C

10

d

40

b

70

b

100

C

11

c

41

a

71

d

101

C

12

b

42

a

72

c

102

D

13

b

43

c

73

d

103

B

14

b

44

b

74

b

104

D

15

d

45

b

75

a

105

B

16

c

46

c

76

b

106

B

17

b

47

d

77

b

107

C

18

a

48

b

78

d

108

C

19

d

49

b

79

b

109

D

20

c

50

c

80

b

110

C

21

d

51

b

81

b

111

C

22

c

52

d

82

d

112

C

23

c

53

a

83

a

113

D

24

d

54

a

84

b

114

D

25

c

55

d

85

c

115

A

26

c

56

c

86

d

116

A

27

a

57

b

87

b

117

B

28

b

58

d

88

c

118

B

29

a

59

b

89

d

119

D

30

b

60

d

90

b

120

A


FOYDALANILGANADABIYOTLARRO‘YXATI

1. Bolshoypsixologicheskiyslovar/ PodredaksieyB.G.Meщerikova, V.P.Zinchenko. –3-e izd., dop. i pererab. – SPb.: PRAYM-EVROZNAK, 2006. – 672 s.

2. VengerL.A., MuxinaV.S.Psixologiya: Ucheb. Posobiedlyauchaщixsyaped uch-щ. – M.: Prosveщenie, 1988. – 336 s.

3. Vozrastnaya i pedagogicheskaya psixologiya: Uchebnik dlya studentov ped. in-tov/ V.V.Davыdov, T.V.Dragunova, L.B.Itelson i dr.; Pod red. A.V.Petrovskogo. – 2-e izd., ispr. i dop. – M.: Prosveщenie, 1979. – 288 s.

4. Efimkina R.P. Psixologiya razvitiya. Metodicheskie ukazaniya. – Novosibirsk, Novosibirskiy gos. un-t, 2004. – 54 s.

5. Yoshpsixologiyasivapedagogikpsixologiya: Ped. in-t.talabalariuchuno‘quvqo‘llanma/M.G.Davletshinumumiytahririostida. – T.: O‘qituvchi, 1974. – 194 s.

6.KonI.S. Psixologiyaranneyyunosti: Kn. dlya uchitelya. – M.: Prosveщenie, 1989. – 255 s.

7. Korduell M. Psixologiya. A-YA: Slovar-spravochnik/ Per. s angl. K.S.Tkachenko. – M.: FAIR-PRESS, 1999. – 448 s.

8. Mayers D. Psixologiya/ Per. s angl. I.A.Karpikov, V.A.Starovoytova. – Mn.: OOO «Popurri», 2001. – 828 s.

9. Nemov R.S. Psixologiya: Ucheb. dlya stud. vыssh. ped. ucheb. zavedeniy: V 3 kn. – 3-e izd. – M.:Gumanit. izd. sentr VLADOS, 1999. – Kn.2.: Psixologiya obrazovaniya. – 608 s.

10. Praktikum po vozrastnoy i pedagogicheskoy psixologii: Ucheb. posobie dlya studentov ped. in-tov/ A.A.Alekseev, I.A.Arxipova, V.N.Babiy i dr.; pod red. A.I.Щerbakova. – M.: Prosveщenie, 1987. – 255 s.

11. Psixologicheskiy atlas cheloveka /Pod red. A.A.Reana. – SPb.: PRAYM-EVROZNAK, 2006. – 651 s.

12. Psixologiya. Slovar/ Sostavitel: L.A.Karpenko; pod. obщ. red. A.V.Petrovskogo, M.G.YAroshevskogo.– 2-e izd., ispr. i dop. – M.: Politizdat, 1990. – 494 s.

13. Psixologiya: Uchebnik /V.M.Allaxverdov, S.I.Bogdanova i dr.; Otv. red. A.A.Krыlov.–2-e izd., pererab. i dop.– M.: Izd-vo Prospekt, 2004.-752 s.

14. Psixologiya. Uchebnik dlya gumanitarnыx vuzov/ Pod obщ. red. V.N.Drujinina. – SPb.: Piter, 2002. – 656 s.

15. Rogov E.I.Nastolnaya kniga prakticheskogo psixologa: Ucheb. posobie: V 2 kn. – 3-e izd. – M.: Gumanit. izd. sentr VLADOS, 1999. – Kn.2. Sistema rabotы psixologa s detmi raznogo vozrasta. – 384 s.

16.Fridman L.M., Kulagina I.YU. Psixologicheskiy spravochnik uchitelya. – M.: Prosveщenie, 1991. – 288 s.

17. Fridman L.M. Psixologiya vospitaniya. Kniga dlya vsex, kto lyubit detey. – M.: TS «Sfera», 1999. – 208 s.18. CHistyakova M.I. Psixogimnastika/ Pod red. M.I.

1 Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. -М.: Совершенство. 1998. С.41.

2 Выготский Л.С. Мышление и речь. Избранные психологические исследования. –М.: Изд-во АП и РСФСР. 1956. С.450.

3 Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий.-Вкн.: Исследования мышления в советской психологии. –М.: Наука. 1966. С.236.

4 Липкина А.И., Рибак Л.А. Критичность и самооценка в учебной деятельности. –М.: Просвещение. 1968. С.5.

5 Давлетшин М.Г. Таълимнинг психологик асослари.-Т.: Ўқитувчи. 1978. 20 б.

6 Ғ озиев Э. Ғ . Тафаккур психологияси. –Т.: Ўқитувчи. 1990. 59 б.

7 Каримова В.М. ва бошқалар. Мустақил фикрлаш. –Т.: Шарқ. 2000. 19 б.

8 Усманова Э.З. Ўқувчиларда мустақил тафаккурни қандай қилиб ривожлантириш мумкин. –Т.: Ўзбекистон. 2000. 4 б.


Download 1.91 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling