Umumiy psixologiya


Download 89.5 Kb.
Sana26.06.2020
Hajmi89.5 Kb.

“Umumiy psixologiya” (yosh va pedagogik psixologiya bo’limi) fani bo’yicha FANIDAN TEST SAVOLLARI 1-variant
Test topshirig’i

A

B

S

DNemis olimi Ye. Gekkel, nemis fiziologi I. Myullerning nazariyasini mohiyatini ko’rsating

Hayvon va inson ona qornidalik vaqtida filogenezning qisqacha takrorlaydi

Hayvonlar psixikasi evolyutsiyasining qonuniyatlarini bola psixik rivojlanishiga o’tkazish.

Optimal rivojlanishda tug’ma tendentsiya mavjud. Rivojlanish tempi harakatlar o’sish miqdori bilan farqlanadi

Bolaning psixik rivojlanishi nasl va muhit ta’sirida shakllanadigan jarayon sifatida ko’rib chiqiladiA. Gezzelning yetilish nazariyasini mohiyatini ko’rsating

Hayvon va inson ona qornidalik vaqtida filogenezning qisqacha takrorlaydi

Optimal rivojlanishda tug’ma tendentsiya mavjud. Rivojlanish tempi harakatlar o’sish miqdori bilan farqlanadi

Bolaning psixik rivojlanishi nasl va muhit ta’sirida shakllanadigan jarayon sifatida ko’rib chiqiladi

Bola psixikasini hayvonlar psixikasi va katta yoshli madaniyatli odam psixikasi o’rtasidagi bog’lovchi evolyutsion jarayon sifatida ko’rishKichik maktab yoshiga xos xususiyatni ko’rsating

Ta’lim jarayonida qator ilmiy tushunchalarini o’zlashtirib olsalar-da, lekin o’tgan darslarda o’zlashtirilgan turli belgilarni qorishtirib, chalkashtirib yuboradilar

Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda amaliy tafakkurning vujudga keladi, qo’l operatsiyalari orqali narsa va qurilmalar yasash yuzaga keladi

O’zi eshitgan narsalarni, voqelik to’g’risidagi ma’lumotlarni to’g’ri tushuna oladi, o’zida mavjud bo’lgan axborotlarni muayyan tartib bilan bayon qila olmaydi

Kichik maktab yoshiga xos xususiyat ko’rsatilmaganK.M.Gurevich nechi yoshda bolalarda motivlarning, birlamchi tobeligi va dastlabki irodaviy harakatning paydo bo’lishini tadqiq qilgan.

3-4 yoshda

4-5 yoshda

5-6 yoshda

1-2 yoshdaQaysi olim tomonidan o’smirlik davrida do’stlik tuyg’ularini tadqiq qilib, uni nechta shaklga bo’ladi

I.V.Straxov; ulfatchilik, o’rtoqlik va do’stlikka-do’stlik

D.B.Elьkonin; tengdoshlik, mardonaviylik, boshqaruvchilik.

V.A.Krutetskiy; mardonavor o’rtoqlik va talabchan do’stlikdir.

I.V.Straxov; birodarlik, do’stlik, urishqoqlik.Mаktаbgаchа yosh dаvridаgi bolаning fikrlаshidа o’zlаshtirishidа tаfаkkurning qаysi turi yaqqol nаmoyon bo’lаdi

Ko’rgаzmаli- obrаzli tаfаkkur

Ko’rgаzmаli-hаrаkаt tаfаkkuri

Mаntiqiy tаfаkkur

Bаrchа turi rivojlаngаn bo’lаdiBu dаvrdа hozir idrok etilgаn nаrsа vа hodisаlаrginа emаs, bаlki ilgаri idrok etilgаnlаrigа hаm tаyanаdilаr. O’z tаsаvvurigа аsoslаnib jаvob berа olаdilаr. Bu qаysi yosh dаvrigа xos?

Ilk yosh

Go’dаklik

Bog’chа yoshigа

Bаrchа mаktаbgаchа dаvrigа xosShaxsni shakllanishida biogenetik qonunni kashf etgan namoyondalarni ko’rsating

F.Myuller va E.Gekkel

K.Levin

E.Titchener

E.Torndayk va D.Uyut son«Rekapitulyatsiya qonuni» nima?Validlik

Reprezentattsiya

Filogenezni qisqacha takrorlash

BiogenetikaBiogenetik nazariya negizida bosh omil sifatida nima qabul qilingan?

Insonning aqliy yetilishi

Insonning biologik yetilishi

Insonning sotsiologik yetilishi

Insonning qarib yetilishiBola necha oyligidan boshlab kattalar bilan o`yin faolyatini boshlaydi?

7-8 oylikda

11- 12 oylikda

8-9 oylikda

6-7 oylikdaI .P .Pavlov talqinicha bola necha oylik bo`lgach unda shartli orientr refleks paydo bo`ladi?

3 oylikda

1 oylikda

1,5 oylikda

2,5 olikdaO’smirlik davriga qaysi oraliq yosh davri kiradi?

11(12)-15

11(12)- 18

11(12)-1911(12)- 20Orientr refleks bu-…Eshitish refleksi

Ta`sirlanish refleksi

Sezish refleksi

Q`o’zg`atuvchilar bilan aloqa o`rnatuvchi refleks2 oylik bola necha metr uzoqlikdagi narsani kuzatishi mumkin?

4-5

6-7

4-7

2-4B.Elkonin va S.Muxinaning fikricha bolada necha oylikdan boshlab jismlarni ushlash harakati boshlanadi?

7

45

8Chaqaloqlik davri necha yoshlarni o’z ichiga oladi?

0-1yosh

1-3 yosh

3-6(7)yosh

6-10(11) yoshO’spirinlik davri necha yoshlarni o’z ichiga oladi?

23-28 yosh

17-22(25) yosh

6-10(11)

36-55(60) yoshB.G.Ananevning talqinicha tadqiqot metodlarining ikkinchi guruhi empirik metodlardan iborat bo’lib, bu guruhga o’z ichiga qaysi metodlarni oladi?

Kuzatish, eksperimenti, test, anketa, so’rov, sotsiometriya, suhbat, intervyu, faoliyat jarayoni va uning mahsulini tahlil qilish, tarjimai hol

Genetik va donalash

Qiyoslash, longityud(uzluksiz), kompleks(ko’pyoqlama)

Statistik(miqdor) va psixologik(sifat) tahlilL.S.Vigotskiyning “Psixik taraqqiyutning eng yaqin sonasi”tushunchasiga ko’ra qaysi go’yani ilgari suradi

Ta’lim taraqqiyotdan ilgari boradi

Taraqqiyot ta’limdan ilgari boradi

Taraqqiyot va ta’lim parallel rivojlanadi

Taraqqiyot ta’limni ergashtiradiO’smirlik dаvridа bosh miya qobig’idа tormozlаnish jаrаyoning susаyishi niьаni vujudgа keltirаdi?

Qo’zg’аluvchаnlik, аsаbiylаshish, toliqishn i

SHiddаtli emotsionаl kechirmаlаrni, xulq-аtvoridа pаrokаndаlikni

Pigmentlаr аlmаshinuvining buzilishni

Modа аlmаshinuvining buzilishniK.M.Gurevich nechi yoshdа bolаlаrdа motivlаrning, birlаmchi tobeligi vа dаstlаbki irodаviy hаrаkаtning pаydo bo’lishini tаdqiq qilgаn.

3-4 yoshdа

6-7 yoshdа

5-6 yoshdа

1-2 yoshdаYosh davrlar psixologiyasi nimani o‘rganadi

Inson ruhiyatining rivojlanish davrlarini aniqlash, shu sohadagi ma’lumotlarni to‘plash

Insonda turli psixik jarayonlar rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlarini uning turli xil faoliyatlarini va shaxsni tarkib topishini

Turli yoshdagi odamlarning tug’ilgandan to umrining oxrigacha psixik rivojlanish jarayonini.

Odamlarning jamiyatdagi birgalikdagi ish faoliyatlari natijasida ularda hosil bo’ladigan tasavvurlar, fikrlar, e’tiqodlar, hissiy kechinmalar va xulq-atvorlarniA.V.Yarmolenkoning ma’lumotiga ko’ra chaqaloqning harakatsiz ko’ruv qo’zg’atuvchisiga diqqatning to’plashi qancha muddatni tashkil qilgan?

41sekunddan 78 sekunddacha

26 sekunddan 37 sekundgacha

34sekundan 111 sekundgacha

49-sekunddan 186 sekundgachaPrepubertat nima?

balog’atga yetishdan oldingi davr

balog’atdan keyingi davr

balog’at davri

qarilik davriPsixik “Rivojlanish” deganda nimani tushunasiz?

aqliy rivojlanish

biologik imkoniyatlarning o’sishi

miyaning biologik, organik yetilishi, psixik rivojlanishning aqliy yetilishi

qobiliyatlarning rivojlanishiA. Gezzelning yetilish nazariyasini mohiyatini ko’rsating

Hayvon va inson ona qornidalik vaqtida filogenezning qisqacha takrorlaydi

Optimal rivojlanishda tug’ma tendentsiya mavjud. Rivojlanish tempi harakatlar o’sish miqdori bilan farqlanadi

Bolaning psixik rivojlanishi nasl va muhit ta’sirida shakllanadigan jarayon sifatida ko’rib chiqiladi

Hayvonlar psixikasi evolyutsiyasining qonuniyatlarini bola psixik rivojlanishiga o’tkazish.L.S.Vigotskiyning ta’lim va rivojlanish haqidagi bosh g’oyasini toping.

bolaning mustaqil fikrlashi ta’lim orqali amalga oshiriladi

o’quvchiga mustaqil irodaviy xarakatni vujudga keltiradi

taraqqiyot orqasidan ta’limni ergashtiradi

ta’lim taraqqiyotdan oldindan boradiMaktabgacha tarbiya yoshida yuzaga keladigan inqirozning xarakterli belgilari nimalardan iborat

Bolaning xohishi bilan bu hohishning harakatda ifodalanishi o’zaro mos tuzilmasligi.

Bolaning hoxish-istaklarining qondirilmasligi.

Kattalar ta’siridan qutilish.

Bir yosh davridan boshqa davrga o’tishdagi qiyinchilikdan.F.I.Fradkina ma’lumotiga ko’ra bolalanig 12 oylikda lug’at boyligining miqdori qancha

3tadan 8tagacha

7tadan 16 tagacha

5tadan 12 tagacha

1tadan 5tagacha

Download 89.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling