Umumiy sotsiologiya fanidan yakuniy nazorat test savollari


Download 291 Kb.
bet1/4
Sana03.10.2020
Hajmi291 Kb.
  1   2   3   4


UMUMIY SOTSIOLOGIYA FANIDAN YAKUNIY NAZORAT TEST SAVOLLARI

UMUMIY SOTSIOLOGIYA FANIDAN YAKUNIY NAZORAT TEST SAVOLLARI

1.Eng qadimgi grek sotsiologiya maktabi vakillari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

*A) Aniksimandr, Anaksimen, Pifagor

B) Geraklit, Zenon, Kont

S) Fales, Empedokl, M.Veber

D) Sen-Simon, Smit, Geraklit Fales
2.Grek demokratiyasi ravnaqi davri sotsiologiyasining ko’zga ko’ringan yirik vakillari kimlar?

*A) Geraklit, Parmenit, Zenon, Anaksagor

Fales, Sokrat, Zenon, Tyonnis

B) Fales, Sokrat, Zenon, Tyonnis

S) Gelvesiy, Didro, Golbax

D) Gegel, Marks, Kont3.Aristotel qaysi davlat tuzumlarini to’g’ri deb hisoblaydi?

*A) monarxiya, aristokratiya, politiya

B) demokratiya, industrial

S) ochiq va yopiq

D) aristokratiya, byurokratiya

4.Aristotel qaysi davlat tuzumlarini noto’g’ri deb hisoblaydi?

*A) tirani ya, oligarxiya, demokratiya

B) politiya, aristokrat, sosializm

S) monarxiya, kapitalizm

D) monarxiya, aristokratiya, politiya

5.Antik dunyo olamining «oltin davri» mutafakkirlari kimlar?

*A) Sokrat, Demokrit, Platon, Aristotel

B) Kont, Spenser, Dyurkgeym

S) Veber, Marks, Pareto

D) Zimmel, Parsons, Poper

6.Kastachilik qayerda vujudga kelgan?

*A) Xindistonda

B) Misrda

S) Markaziy Osiyoda

D) Yevropada

7.Inson muammosi dastalb qaysi mutafakkir olim tomonidan o’rganilgan?

*A) Konfusiy tomonidan

B) Forobiy tomonidan

S) Kont tomonidan

D) M.Veber tomonidan

8.Al-Motrudiy sotsiologiya tarixida qaysi konsepsiyasi bilan mashhur?

*A) murosaviy muvozanat konsepsiyasi

B) ijtimoiy fikrni o’rganish konsepsiyasi

S) borliq haqida konsepsiyasi

D) tarbiya konsepsiyasi

9.Abu Nasr al Forobiy o’zining qaysi asarida «Ideal shahar» va «Odil podshoh» g’oyasini ilgari surgan?

*A) «Fozil odamlar shahri» asarida

B) «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar» asarida

S) «Tib qonunlari» asarida

D) «Muqaddima» asarida
10.Forobiy Sharq va G’arb olamida qanday taxallus bilan mashhur bo’lgan?

*A) Muallim as Soniy ya’ni «ikkinchi muallim»

B) Beshinchi muallim

S) G’arb Aristoteli

D) Uchinchi muallim

11.Abu Rayxon Beruniyning asarlari qaysi javoblarda to’g’ri ko’rsatilgan?

*A) «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar», «Hindiston», «Geodeziya»

B) «Fozil odamlar shahri», «Tib qonunlari»

S) «Fozil odamlar shahri», «Hamsa»

D) «Pozitiv falsafa ruhi», «Pozitiv siyosat tizimi»

12.Inb Sino G’arbda qanday nom mashhur bo’lgan?

*A) Avesina

B) Shayxur rais

S) Olimlar sardori

D) Tibbiyot asoschisi
13.Bahovuddin Naqshband ta’limotining asosiy g’oyasi nima?

*A) mehnatsevarlik bo’lib, «dastba koru, dilba yor», ya’ni «ko’nglikng Ollohda, qo’ling mehnatda bo’lsin»

B) o’zini Xudoga bag’ishlash

S) tavba tazarru bilan umr o’tkazish

D) hukmron va zo’ravon bo’lish

14.Ibn Xoldunning sotsiologiya rivojlanishi uchun katta hissa qo’shgan asari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

*A) «Muqaddima» asari

B) «kitob as shifo» asarida

S) «Falsafa ruhi» asarida

D) «Hamsa» asarida

15.Ibn Xoldun sosiologik fikr tarixida birinchi bo’lib qanday nazariya yaratgan?

*A) Jamiyatning tarixiy rivojlanish nazariyasi

B) Evolyusion nazariya

S) Pozitiv nazariyasi

D) Elita nazariyasi

16.Amir Temurning davlat boshqaruvida ilgari surgan asosiy g’oyasi?

*A) kuch adolatda

B) kuch donolikda

S) kuch zo’ravonlikda

D) kuch-qudratlilikda

17.«Temur tuzuklarida» mavjud tuzumni nechta toifaga bo’lgan?

*A) 12 toifaga

B) 20 toifaga

S) 18 toifaga

D) 14 toifaga

18.A.Navoiy o’zining qaysi asarida diniy-falsafiy va ijtimoiy-axloqiy qarashlarni bayon qilgan?

*A) «Xamsa» ning birinchi doston «Xayrat ul Abror»da

B) Ruboyisida

S) «Farxod va Shirin asarida»

D) «Yuusuf va Zulayxo» asarida

19.Yevropa uygonish davri mutafakkirlari kimlar?

*A) N.Makiavelli, T.Gobbs, J.Viko

B) O.Kont, G.Spenser, V.Paretto

S) Parsons, Blau, Freyd

D) Aristotel, Platon, Suqrot

20.O.Kont sotsiologiya terminini birinchi bo’lib qaysi asarida ishlatgan?

*A) «Pozitiv falsafa ruhi» da

B) «Sotsiologiyaning yaratilishi» da

S) «Demokratiya va siyosat»

D) Inson. Sivilizasiya. Jamiyat

21.O.Kont sotsiologiya tarixida qaysi nazariyasi bilan mashhur?

*A) teologik-metofizik-pozitivistik

B) mexanik va organik

S) jamoa va jamiyat

D) anomiya

23.G.Zimmel jamiyatni nechta tipga bo’lib o’rgangan va ular qaysilar?

*A) 3 tipga: an’anaviy, industrial, postindustrial

B) 2 tipga: kapitalizm va sosializm

S) 2 tipga: harbiy va industrial jamiyat

D) 3 tipga: an’anaviy, quldorlik, feodalizm

24.E.Dyurgeym sotsiologiyasida qaysi muammoni o’rganish borasida maxsus tadqiqot o’tkazgan?

*A) o’z-o’zini o’ldirish

B) giyohvandlik

S) globallashuv

D) integral

25.Ferdinant Tyonnis sotsiologiyada qaysi muammoni o’rganish bilan shug’ullangan?

*A) siyosat va sotsiologiya munosabati masalasi bilan

B) diniy ekstremizm muammosi

S) erk va iroda muammosi bilan

D) byurakratiya muammosi

26.Farobiyning fikricha insonda nechta xususiyat bo’lishi kerak?

*A) 12 ta

B) 10 ta

S) 11 ta


D) 9 ta
27.«Sivilizasiya» tushunchasini birinchi bo’lib fanga kiritgan G’arb mutafakkiri kim?

*A) Adam Fergyusson

B) Ibn Xoldun

S) G.Zimmel

D) O.Kont
28.Uch bosqichli qonunning muallifi kim?

*A) O.Kont

B) M.Veber

S) M.Veber

D) T.Parsons

29.Quyidagi sosiologlardan qaysi birining sotsiologiyasi «Tushunuvchi» sotsiologiya nomini olgan?

*A) M.Veber

B) K.Marks

S) R.Merton

D)Z.Freyd

30.«Amaliy sotsiologiya» tushunchasini fanga kim kiritgan?

*A) E.Dyurgeym

B) O.Kont

S) G.Spenser

D) P.Sorokin

31.O’z-o’zini o’ldirishning bir necha tipini ajratib ko’rsatgan G’arb mutafakkiri kim?

*A) E.Dyurgeym

B) O.Kont

S) G.Spenser

D) P.Sorokin

32.«Protestant etikasi va kapitalizm ruxi» asarining muallifi kim?

*A) M.Veber

B) F.Tyonnis

S) P.Sorokin

D) O.Kont

33.Qaysi qatorda Maks Veber nazariyasi to’g’ri ko’rsatilgan?

*A) «Ideal tip»

B) «Etika»

S) «Birxillik»

D) «Kupxillik»

34.Maks Veber hozirgacha bo’lgan barcha jamiyatni qanday jamiyat deb ataydi?

*A) An’anaviy jamiyat

B) Industrial jamiyat

S) Ibtidoiy jamiyat

D) Postindustrial jamiyat

35.M.Veberning «Din sotsiologiyasi» ga oid asari qaysi qatorda ko’rsatilgan?

*A) «Protestant etikasi va kapitalizm ruhi»

B) «Antik davrida agrar munosabatlar»

S) «Iqtisodiy tarix»

D) «Siyosat kasb sifatida»

36.F.Tyonnisning Vatani qayer?

*A) Germaniya

B) Avstraliya

S) Fransiya

D) Rossiya

37.«Jamoa va jamiyat» asarining muallifi kim?

*A) F.Tyonnis

B) O.Kont

S) P.Sorokin

D) K.Marks

38.G’arb sotsiologiyasida birinchi bo’lib kim ijtimoiy struktura muammosini o’rgangan?

*A) P.Sorokin

B) M.Veber

S) F.Tyonnis

D) Ibn Xoldun

39. «Integral» nazariya asoschisi kim?

*A) P.Sorokin

B) V.Poretto

S) M.Veber

D) O.Kont

40. 1919 yilda Rossiyada birinchi sotsiologiya fakultetini tashkil qilgan mutafakkir kim?

*A) P.Sorokin

B) K.Marks

S) F.Tyonnis

D) V.Poretto

41.Qaysi qatorda P.Sorokinning asari to’g’ri ko’rsatilgan?

*A) «Sotsiologiya tizimi»

B) «Vatanshunoslik»

S) «Monarxiya»

D) «Pozitiv falsafa ruhi»

42.«Ijtimoiy harakatchanlik» nazariyasining asoschisi kim?

*A) P.Sorokin

S) M.Veber

B) O.Kont

D) V.Paretto
42.P.Sorokinning mashhur klassik asari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

*A) Sosial stratifikasiya va mobillik

B.Protestant etikasi va kapitalizm ruhi

S) «Pozitiv siyosat tizimi»

D) «Biologiyaning yaratilishi»
43.M.Veberning «Protestant etikasi va kapitalizm ruhi» asarini ingliz tiliga kim tarjima qilgan?

*A) T.Parsons

B) Forobiy

S) K. Marks

D) O.Kont

44.«Ijtimoiy mehnat taqsimoti» qaysi mutafakkir doktorlik dissertasiyasini himoya qilgan?

*A) V.Paretto

B) E.Dyurgeym

S) P.Sorokin

D) K.Popper
45.«Ijtimoiy harakat tuzilishi» kitobining muallifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

*A) T.Parsons

B) E.Dyurgeym

S) P.Sorokin

D) V.Paretto

46.Qaysi qatorda T.Parsons asari to’g’ri ko’rsatilgan?

*A) «Jamoa va jamiyat»

B) «ijtimoiy harakat strukturasi»

S) «Pozitiv falsafa kursi»

D) «Pozitiv siyosat tizimi»
47.Konflikt dialektikasi nazariyasining asoschisi kim?

*A) T.Parsons

B) K.Marks

S) O.Kont

D) G.Zimmel
48.Qaysi qatorda Yusuf Xos Xojibning asari to’g’ri ko’rsatilgan?

*A) «Qutadg’u bilig»

B) «Ko’rsatmalar va nasixatlar»

S) «Tib qonunlari»

D) «Hindiston»
49.«O’rtacha makon nazariyasini» kim yaratgan?

*A) R.Merton

G.Zimmel

B) S) V.Paretto

D) K.Marks

50.K.Popperning asosiy ta’limoti to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping?

*A) Ochiq va yopiq jamiyat

B) Evolyusion nazariya

S) Ijtimoiy dinamika nazariyasi

D) Ruhiy tahlil ta’limoti

51.«Ochiq jamiyat va uning dushmanlari» asarining muallifi kim?

*A) K.Popper

B) O.Kont

S) G.Spenser

D) V.Paretto

52. Qaysi qatorda Abu Rayxon Beruniyning asari ko’rsatilgan.

*A) O’tmishdan qolgan yodgorliklar

B) Tib qonunlari

S) Ko’rsatmalar va nasixatlar

D) Qutadg’u bilig

53.Quyidagi mutafakkirlardan qaysi biri gurux xatti-harakati muammosi bilan shug’ullangan?

*A) R.Merton

B) P.Sorokin

S) T.Parsons

D) Ch.Kuli

54.Veber sotsiologiyasida «ideal tip» bu - …?

*A) Faoliyatdagi subyekt

B) Empirik voqyelik

S) Nazariy konstruksiya

D) Utopiya

56.Ijtimoiy evolyusiya nazariyasi asoschisi kim?

*A) G.Spenser

B) E.Dyurgeym

S) O.Kont

D) G.Zimmel

57.Sotsiologiyada shaxs deganda kim nazarda tutiladi?

*A) jamiyatda yashaydigan va uning me’yorlariga amal qiladigan har qanday kishi

B)dunyoga kelgan har qanday inson

S) taniqli arbob

D) ahamiyatli kishi

58. «Yevropa inqirozi» kitobining muallifi kim?

*A) O.Shpengler

B) G.Markuze

S) F.Nisshe

D) G.Blumer59.O’zbekistonda hokimiyatning ijro etish tizimining yuqori organi bu …

*A) Vazirlar Mahkamasi

B) Oliy Majlis

S) Prezident

D) Oliy sud

60. Sotsiologiyada begonalashuv necha turga bulinadi?

*A)3ga ?

B)4ga

S)5ga


D)6ga
61.Ijtimoiy birdamlik tushunchasini fanga kim kiritgan?

* A) E.Dyurgeym

B) G.Spenser

S) O.Kont

D) G.Zimmel
62. Qaysi G’arb mutafakkiri sog’lig’i zaif bo’lganligi sababli 13 yoshgacha maktabga bora olmaydi?

*A) P.Sorokin

B) O.Kont

S) G.Spenser

D) M.Veber

63. BMT ga O’zbekiston qachon a’zo bo’lgan?

*A) 1992 yil 2-mart;;

B) 1991 yil 18-noyabr

S)1993 yil 8-dekabr;

D)1990 yil 10-sentyabr.
64. Qaysi mamlakatda «Kasta» tizimi mavjud bo’lgan?

*A) Xindiston

B) Gresiya

S) Misr


D) Xitoy

65. Deviant hatti-harakatni qaysi tushuncha ifodalaydi?

*A) Anomiya

B) Revolyusiya

S) Bosh ko’tarish

D) Isyonkorlik
66.«Kuch adolatda» shiorining muallifi kim?

*A) A.Temur

B) A.Navoiy

S) M.Bobur

D) M.Ulug’bek

67.Jamiyatni organizm sifatida tasavvur qilgan olim kim?

*A) P.Sorokin

B) K.Popper

S) O.Kont

D) M.Veber

68. «Angliya Aristoteli» nomini olgan sosiolog kim?

*A) G.Spenser

B) E.Dyurkgeym

S) M.Veber

D)O.Kont

69.«Ijtimoiy institut» tushunchasini kim sotsiologiya faniga kiritgan?

*A) G.Spenser

B) O.Kont

S) M.Veber

D) K.Marks

70. V.Paretto sotsiologiyada qaysi nazariyasi bilan mashhur?

*A) Elita nazariyasi

B) Evolyusion nazariya

S) Qo’shimcha qiymat nazariyasi

D) Iyerarxiya nazariyasi

71.Sotsiologiyada psixotahlil yo’nalishi asoschisi kim?

*A) Z.Freyd

B) O.Kont

S) G.Spenser

D) V.Paretto

72.Insoniyat tarixida birinchi bo’lib jamiyatning rivojlanish qonunlari va tendensiyalarini ishlab chiqqan Sharq mutafakkiri kim?

*A) I.Xoldun

B) Ibn Sino

S) O.Kont

D) Suqrot

73.Bugungi kunda an’anaviy jamiyatlar…?

*A) An’anaviy qo’l mehnatiga asoslangan jamiyat

B) An’anaviy jamiyatlar yo’q, lekin exota sifatida qisman mavjud

S) Postindutrial jamiyat

D) Axborot jamiyat

74.Birinchi nemis sosiologik jamiyatini kim tuzgan?

*A) P.Sorokin

B) O.Kont

S) G.Zimmel

D) F.Tyonnis

75.Sotsiologiyaga «Amaliy sotsiologiya» yo’nalishiga kim asos solgan?

*A) E.Dyurkgeym

B) O.Kont

S) P.Sorokin

D) G.Spenser

76.P.Sorokin qaysi asarida stratifikasiya haqida ma’lumot bergan?

*A) «Sosial stratifikasiya va mobillik»

B) «Jamoa va jamiyat»

S) «Sotsiologiya asoslari»

D) «Sivilizasiya tushunchalari»

77.G.Spenser jamiyatni ikki qismga bo’lib o’rganadi. Bular qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

*A) Harbiy va sanoat

B) An’anaviy va postindutrial

S) Jamoa va jamiyat

D) Individ va jamoa
78.Sotsiologiyada 3 bosqichli qonunning muallifi kim?

*A) O.Kont

B) M.Veber

S) G.Spenser

D) T.Parsons

79. R.Merton sotsiologiyada qaysi nazariyasi bilan mashhur?

*A) O’zaro harakat

B) Ahamiyatli ramz

S) Elita nazariyasi

D) Rollar masofasini saqlash

80.«Siyosat» va «Etika» asarining muallifi kim?

*A) Aristotel

B) Forobiy

S) Ibn Sino

D) Beruniy

81 Sotsiologiya fanining asoschisi kim?

*A) O.Kont

B) Spenser

S) M.Veber

D) F.Tyonnis

82 O.Kontning 4 tomli asari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

*A) Pozitiv siyosat tizimi

B) Sosial dinamika

S) Sosial statistika

D) Ijtimoiy

83.1817 yilda O.Kont kimga kotib bo’lib ishlagan ?

*A) Sen-Simonga

B) F.Tyonnisga

S) G.Spenserga

D) M.Veberga

84.1830-1842 yillarda O.Kont o’zining qaysi mashhur asarini yaratdi?

*A) Pozitiv falsafa ruhi

B) Demokratiya

S) Sosial dinamika

D) Sosial statika

86.Jamiyatga osongina moslashuvchilarni Pareto nima deb nomlaydi?

*A) Tulkilar

B) Sherlar

S) Ayiqlar

D) Fillar
87.Kim birinchi bo’lib industrial jamiyat atamasini ishlatgan?

*A) Sen-Simon

B) Darendorf

S) O.Kont

D) G.Markuze

88.Qaysi mamlakatda kasta tizimi mavjud bo’lgan?

*A) Hindiston

B) Gresiya

S) Xitoy


D) Misr

89.Kim birinchi bo’lib postindustrial jamiyat atamasini ishlatgan?

*A) D.Bell

B) Darendorf

S) Sen-Simon

D) O.Kont

90.Jamiyatda o’rta sinf ulushini oshishi ta’sir qiladi:

*A) Jamiyat jipsligi va barqarorligiga

B) Ishchilar soniga

S) Ishlovchilar malakasini oshishiga

D) Sosial mobillikka

92.2009 yildan boshlab O’zbekistonda qanday ta’lim tizimi to’liq joriy bo’ldi?

*A) 12 yillik majburiy ta’lim.

B) 3 yillik ixtiyoriy ta’lim.

S) 4 yillik bakalavr ta’limi.

D) 11 yillik majburiy ta’lim.

93.Amaliy sotsiologiya bu:

*A) Mazkur bilimning umumiy qonuniyat va tamoyillarini ochib beradigan jamiyat to’g’risidagi makrososiologik nazariya

B) Nazariy modellar, metodologik tamoyillar, tadqiqot metodlari va prosedurasi hamda sosial texnologiyalar, konkret dastur va tavsiyalar yig’indisi

S) Sosial injeneriya

D) Alohida ilmiy yo’nalish

94.E.Dyurkgeym «sosial fakt» deganda nimani nazarda tutgan?

*A) Empirik voqyelik

B) Kollektiv tasavvur

S) Sosial aloqalar

D) Sosial borliq

95.Maxsus va tarmoq yo’nalishlar sotsiologiyasining obyekti nima?

*A) Emperik faktlar yig’ish va ularni tahlili

B) Jamiyatning alohida sohalari

S) Jamiyat rivoji va ishlashning umumiy qonunlari

D) Sosial injeneriya
96.Quyidagilardan qaysi biri jamiyatga xos emas?

*A) Integrasiya kuchining yo’qligi

B) Alohidalik va o’z-o’zicha nazoratning yuqori darajasi

S) Ichki o’zaro aloqalarning darajasini ta’minlaydigan va qayta ishlab chiqaradigan usul

D) Sosial nazorat

98.Sotsiologiya fanida «Anomiya» nazariyasining muallifi kim?

*A) E.Dyurkgeym

B) O.Kont

S) M.Veber

D) T.Parsons

99.Sosializasiya bu …

*A) O’zining butun hayoti davomida individ tomonidan o’zi tegishli bo’lgan jamiyatning sosial rollari, madaniy me’yorlari va qadriyatlarini o’zlashtirish jarayoni

B) Insoniy hayot qoidalariga xulq-atvor va madaniy me’yorlarga o’rgatish

S) Bolalarni kattalar hayotiga tayyorlash, ijtimoiy hayotning elementar qoidalarini o’zlashtirish

D) Sosial o’zaro ta’sir
100.Amaliy sotsiologiya bu:

A) Mazkur bilimning umumiy qonuniyat va tamoyillarini ochib beradigan jamiyat to’g’risidagi makrososiologik nazariya

*B) Nazariy modellar, metodologik tamoyillar, tadqiqot metodlari va prosedurasi hamda sosial texnologiyalar, konkret dastur va tavsiyalar yig’indisi

S) Sosial injeneriya

D) Alohida ilmiy yo’nalish

101.E.Dyurkgeym «sosial fakt» deganda nimani nazarda tutgan?

*A) Empirik voqyelik

B) Kollektiv tasavvur

S) Sosial aloqalar

D) Sosial borliq
102.Maxsus va tarmoq yo’nalishlar sotsiologiyasining obyekti nima?

*A) Emperik faktlar yig’ish va ularni tahlili

B) Jamiyatning alohida sohalari

S) Jamiyat rivoji va ishlashning umumiy qonunlari

D) Sosial injeneriya

103. Quyidagilardan qaysi biri jamiyatga xos emas?

*A) Alohidalik va o’z-o’zicha nazoratning yuqori darajasi

B) Integrasiya kuchining yo’qligi

S) Ichki o’zaro aloqalarning darajasini ta’minlaydigan va qayta ishlab chiqaradigan usul

D) Sosial nazorat

104. Sotsiologiyaning predmeti O.Kont fikricha, bu:

*A. hodisalar muvofiqligi

B. individ xulqi

S. ijtimoiy muvofiqlik

D. tuzilmalar muvozanati

105.Sotsiologiyada «Defferinsial aloqalar» nazariyasining muallifi kim?

*A) A.Saterlend

B) O.Kont

S) M.Veber

D) T.Parsons

106. M.Veber nazariyasi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) Funksionalnal

*B) Tushunuvchi

S) Fenomenomenologicheskaya

D) Simvolik intraksionizm

107.Madaniyatni sosiologik tushunishning o’ziga xosligi nimada namoyon bo’ladi?

A) Imperik ma’lumotlar yig’ish va tahlil qilish

*B) Ahamiyatli ramz, g’oya, qadriyat va bilimlar tizimida

S) Umumiy qonuniyatlarni o’rganishda

D) qadimiy madaniyatlarni tadqiq qilishda

108.O’zbekiston Respublikasida Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qachon qabul qilingan?

A) yanvar 1997 yil

*B) avgust 1997 yil

S) sentyabr 1998 yil

D) may 1996 yil

110.Jamiyatning siyosiy tizimi tarkibiga kirmaydi…

*A) Siyosiy madaniyat

B) Davlat

S) Siyosiy partiyalar

D) Saylov

111. Siyosiy plyuralizm – bu …

A) Demokratik huquqlar va erkinlik

B) Hokimiyatni bo’linishi

*S) Ko’ppartiyaviylikning mavjudligi

D) Fuqarolarni saylovlarda ishtirok etish huquqi
112. Quyidagi sanab o’tilgan ta’riflarda qaysi biri sosiologik yondashuv hisoblanadi?

A) Oila bu – juftlik-ota-onalik-qarindoshlik bilan bog’liq umum oilaviy faoliyat asoslangan jamoa

*B) Oila bu – bolalarni tarbiyalash uchun o’zaro mas’uliyatga va birga yashash bilan bog’langan qon-qarindoshlik, nikoh yoki farzand qilib olishga asoslangan kishilar birligi

S) Oila bu – erkak bilan ayol o’rtasidagi munosabatlarning sosial shakli

D) Oila bu – jamiyatning sosial instituti
113.Ko’rsatilgan qaysi funksiyalardan biri oila uchun xos emas?

A) Hissiy

B) Yosh avlodni sosializasiyasi (ijtimoiylashtirish)

S) Jinsiy mayllarni tartibga solish

*D) Sosial status (mavqye) ni uzatish

114.Sosial konflik bu - …

*A) Sosial harakatning potensial va dolzarb subyektlari o’rtasidagi munosabatlar shakli. Ularning motivasiyasi qadriyat va me’yorlar, manfaatlar va ehtiyojlar qarama-qarshiligi bilan shartlangan.

B) Foyda, daromad yoki kamyob moddiy va ma’naviy qadriyatlarga erishish maqsadida paydo bo’lgan individlar o’rtasidagi kurash

S) Jamiyat, guruh, jamoa tomonidan shaxsiy yutuqlar va ijodiy ehtiyojlarni tan olinishi uchun ndividlar o’rtasidagi kurash

D) Agressiv sosial harakat
115.Quyidagilardan qaysi birida M.Veber asari ko’rsatilgan?

A) «Ideal tip»

B) «Etika»

S) «Birxillik»

*D) «Protestant etikasi va kapitalizm ruhi»
116. Ko’pchilik sosiologlarning fikricha shaxsning birlamchi sosializasiyasi qayerda boshlanadi?

A) bog’chada

B) do’stlar doirasida

S) xizmat korxonasida

*D) oilada
117.Ochiq va yopiq jamiyat nazariyasining asoschisi kim?

A) G.Spenser

*B) K.Popper

S) O.Kont

D) G.Tard

118.«Jamiyatni universitetlar boshqaradi» degan tezis qanday jamiyatga xos?

A) avtoriatr jamiyat

*B) postindustrial jamiyat

S) industrial jamiyat

D) totalitar jamiyat

121.Sosial institut deganda nima nazarda tutiladi?

*A) Jamiyatdagi yozib qo’yilgan va talab qilinadigan me’yorlar asosida kishilar faoliyati ustidan tartib va nazorat o’rnatish

B) Kishilarning katta birlashmalari

S) Rasmiy tashkilot

D) Bir-biri bilan o’zaro harakatda bo’lgan elementlar tizimi


Download 291 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling