Umumiy sotsiologiya fanidan yakuniy nazorat test savollari


«Fozil odamlar shaxri» asarining muallifi kim?


Download 291 Kb.
bet2/4
Sana03.10.2020
Hajmi291 Kb.
1   2   3   4

122.«Fozil odamlar shaxri» asarining muallifi kim?

A) Ibn Sino

*B) Forobiy

S) Aristotel

D) Navoiy

123.Quyidagi ko’rsatilgan sosial hodisalarning qaysi biri deviant hatti-harakatga kiritish mumkin?

A) migrasiya, kadrlar oqimi

B) tug’ilish, o’lim

*S) ichkilikbozlik, giyohvandlik

D) konflikt

124.Sotsiologiyaning qanday tarmog’ida submadaniyat o’rganiladi?

A) Fan sotsiologiyasida

B) etnosotsiologiyada

S) jinoyat sotsiologiyasida

*D) madaniyat sotsiologiyasida
125. .«Ijtimoiy mehnat taqsimoti» qaysi mutafakkir asari hisoblanadi?

A) K.Popper

*B) E.Dyurgeym

S) P.Sorokin

D) V.Paretto
126 G.Spenser jamiyatni ikki qismga bo’lib o’rganadi. Bular qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) Individ va jamoa

B) An’anaviy va postindutrial

S) Jamoa va jamiyat

*D) Harbiy va sanoat
127.Pozitivizm asoschisini ko’rsating?

A) Sen-Simon

B) Spenser

*S)O.Kont

D)F.Tenis

128. Mamlakatimiz Prezidenti tomonidan 2010 yilga qanday nom berilgan edi?

A)“Sog’lom avlod yili” ;

B)“Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili”;

*S)“Barkamol avlod yili”;

D)“Kelajak avlod yili”.


129. BMT ga O’zbekiston qachon a’zo bo’lgan?

A) 1991 yil 18-noyabr;

*B)1992 yil 2-mart;

S)1993 yil 8-dekabr;

D)1990 yil 10-sentyabr.
132.Sosiologizm tamoyili asoschisi…

A) Spenser

B) Veber

S) Kont


*D) E.Dyurkgeym

133. Jamoa va Jamiyat» asarining muallifi tugri kursatilgan katorni aniklang?

A) Spenser

B) Veber

*S) F.Tyonnis

D) E.Dyurkgeym

134.«Sosial dinamika» va «sosial statika» tushunchalarini birinchi bo’lib ishlatgan mutafakkir…

*A) O.Kont

B) Aristotel

S) Forobiy

D) Veber

135. «Protestantlik etikasi va kapitalizm ruhi» asarining muallifi kim?

A) Kont


B) Parsons

*S)M. Veber

D) Spenser

136.Sosiologizm tamoyili asoschisi…

A) Spenser

B) Veber

S) Kont


*D) E.Dyurkgeym

137.Fundamental sotsiologiyaning maqsadi

A) Sosial voqyelik ahamiyatini ko’rsatish

*B) Sosial voqyelikni to’la qiyofasini yaratish

S) Nazariy asoslarni ishlab chiqish

D) Emperik bilimlarni ishlab chiqish

138.Quyidagi sosiologlardan qaysi biri byurokratiya mohiyatini ochib bergan?

A) T.Parsons

B) F.Znaniskiy

*S) M.Veber

D) J.Mid

139. 1919 yilda Rossiyada birinchi sotsiologiya fakultetini tashkil qilgan mutafakkir kim?

A) F.Tyonnis

B) K.Marks

*S) P.Sorokin

D) V.Poretto

140.Sosial evolyusiya nazariyasi asoschisi kim?

A) E.Dyurkgeym

B) O.Kont

*S) G.Spenser

D)M.Vebr

142.Ommaviy madaniyat qachon shakllana boshladi?

*A) XX asrning 60 yillarida

B) XX asrning 20-30 yillari

S) XX asrning30-40 yillari

D) XX asrning oxirlarida

144. Qaysi qatorda T.Parsons asari to’g’ri ko’rsatilgan?

A) «Jamoa va jamiyat»

*B) «ijtimoiy harakat strukturasi»

S) «Pozitiv falsafa kursi»

D) «Pozitiv siyosat tizimi»

145.T.Parsons ta’limotida qanday kategoriya asosiy bo’lib hisoblanadi?

A) Ahamiyatli ramz

*B) Sosial harakat

S) O’zaro harakat

D) Rolli masofani saqlash

146.Sotsiologiya fani strukturasi elementini ko’rsating?

*A) Fundamental sotsiologiya, nazariy sotsiologiya, emperik sotsiologiya, maxsus va tarmoq yo’nalishlar

B) nazariy sotsiologiya

S) emperik sotsiologiya

D) maxsus va tarmoq yo’nalishlar

147.Dastlab sotsiologiya qanday nom bilan atalgan?

A) tarixiy athlil

B) siyosiy arifmetika

*S) sosial fizika

D) sosial dinamika

148.Tor ma’noda sosial harakat (dvijeniya) bu - …

*A) shaxs yoki ayrim ijtimoiy guruhlarning sosial voqyelikka moslashishga yo’naltirilgan harakat

B) kishilarning ma’lum xohishlari bilan xarakterlanadigan harakat

S) ongli maqsad va motivga ega bo’lgan harakat

D) boshqa kishilar xarakteriga yo’naltirilgan harakat

149.Sosiologik tadqiqot necha bosqichdan iborat?

A) 8


B) 5

*S) 3


D) 2

150.Sosiologik tadqiqot dasturi nimadan boshlanadi?

A) gipotezani ilgari surishdan

B) Tanlash tizimini asoslashdan

S) Muammo qo’yish, obyekt va predmetni aniqlab olishdan

*D) Maqsad va vazifalarni aniqlashdan
151.Kontent analiz bu …

A) Statistik tahlil

B) Suhbat

*S) Hujjatlar mazmuni va miqdor jihatdan tahlil qilish usuli

D) Kuzatish
152.Quyidagilardan qaysi biri eng ommaviy emperik metod bo’lib hisoblanadi?

A) kuzatish

B) suhbat

S) eksperiment

*D) so’rov
153.Gipoteza deganda nima tushuniladi?

*A) muammo qo’yish

B) ilmiy tahmin

S) muammoni asoslash

D) muammo tahlili

154.Quyidagilardan qaysi biri so’rov metodiga kiradi?

A) Eksperiment

B) Kuzatish

*S) Intervyu

D) Ekspert baholash

155.Respondent deganda nimani tushuniladi?

A) tadqiqot savollarini tuzuvchi

*B) tadqiqot savollariga javob beruvchi

S) tadqiqot natijalarini EHMda qayta ishlovchi

D) tadqiqot natijalarini EHMda qayta ishlovchi

156.«Intervyuyer» deganda kim nazarda tutiladi?

*A) tadqiqot o’tkazuvchi

B) tadqiqot dasturini tuzuvchi

S) tadqiqot savollarini tuzuvchi

D) tadqiqot savollariga javob beruvchi

157.Shaxsiy xujjatlarni o’rganish qaysi metodga tegishli?

A) sosiometriya

*B) xujjatlarni tahlil qilish

S) test


D) so’rov

158.Deviant harakat deganda nima nazarda tutiladi?

A) dindorlik

B) dohiylik

*S) jinoyatchilik

D) inteligentlik

159. Sotsiologik anketaning noalternativ yopiq savolining asosiy jihatini ko‘rsating.

*A. javob variantlaridan birini tanlash imkoniyati

B. javobning bir necha variantlarini tanlash imkoniyati

S. javob variantlaridan birini tanlashi va o‘z fikri bildiriladi

D. javob variantlari ko‘rsatilmaydi
160. O‘zbekistonda jamoatchilik fikrini o‘rganish markazi qanday ataladi?

*A. jamoatchilik fikrini o‘rganish “Ijtimoiy fikr” markazi

B. “ijtimoiy-iqtisodiy fikr” markazi

S. “aholi bandligi muammolari” markazi

D. “ijtimoiy-siyosiy fikr ” markazi
161. «Dunyo dinlarining xo’jalik etikasi» kitobining muallifi kim?

A) A.Toynbi

B) O.Shpengler

*S) M.Veber

D) G.Markuze

162.AQShda dastlabki sosiologik maktab qayerda rivojlana boshlagan?

A) Nyu York

*B) Chikago

S) Texas


D) Garvard
163.O’z mazmun va shakliga ko’ra tartiblangan savollar va muloqotlar bayon qilingan so’rov varaqasi.

A) tadqiqot

B) intervyu

S) so’rov varaqasi

*D) anketa
164. XIX asrning 30- yillarda chop etgan «Pozitiv falsafa kursi» kitobi qaysi yangi ijtimoiy fanning paydo bo’lishini darak berdi.

A) Pozitiv sotsiologiya

B) Politologiya

S) Statistika

*D) Sotsiologiya
165.Sanab o’tgan bosqichlardan milliy bosqichni belgilang?

*A) millat, elat, etnik guruh

B) millat mintaqa, mamlakat

S) avlod, millat, mahalla

D)millat,madaniyat,mamlakat

166. Kishilarning ijtimoiy faoliyatlari tashkillanadigan muassasalar va ularda xulqning muvofiqlashtiruvi bu:

*A. ijtimoiy institutlar

B. boshqaruv institutlar

S. birlashtiruv chi institutlar

D. siyosiy institutlar

169.Vertikal mobillik nima?

*A. ijtimoiy stratifikatsiyaning iyerarxiya tizimida quyiga yoki yuqoriga qarab siljishi

B. individ yoki guruhning bir mintaqadan ikkinchisiga o‘tishi

S. mazkur jamiyatning ko‘pchilik a’zolari tomonidan bajariladigan ijtimoiy faoliyatning asosiy turlari

D. individning mazkur guruh yoki jamiyat doirasida ijtimoiy identligi171.Fundamental sotsiologiyaning maqsadi

A) Sosial voqyelik ahamiyatini ko’rsatish

*B) Sosial voqyelikni to’la qiyofasini yaratish

S) Nazariy asoslarni ishlab chiqish

D) Emperik bilimlarni ishlab chiqish

172.Quyidagi sosiologlardan qaysi biri byurokratiya mohiyatini ochib bergan?

A) T.Parsons

B) F.Znaniskiy

*S) M.Veber

D) J.Mid

174.Sosial evolyusiya nazariyasi asoschisi kim?

A) E.Dyurkgeym B) O.Kont

*S) G.Spenser D)M.Vebr

176.Ommaviy madaniyat qachon shakllana boshladi?

*A) XX asrning 60 yillarida

B) XX asrning 20-30 yillari

S) XX asrning30-40 yillari

D) XX asrning oxirlarida

177. Al-Motrudiy .....................muvozanat konsepsiyasini ishlab chiqqan.

(Nuqtalar o‘rniga kerakli tushunchani qo‘ying)

*A. murosaviy

B. iroda erkinligi

S. tanlash imkoniyati

D. kelishuv

178. Qaysi qatorda T.Parsons nazariyasi to’g’ri ko’rsatilgan?

A) «tizimli yondashuv»

*B) «tizimli yondashuv nazariyasi»

S) «Pozitiv falsafa kursi»

D) «Pozitiv siyosat tizimi»

179.T.Parsons ta’limotida qanday kategoriya asosiy bo’lib hisoblanadi?

A) Ahamiyatli ramz

*B) Sosial harakat

S) O’zaro harakat

D) Rolli masofani saqlash

180.Sotsiologiya fani strukturasi elementini ko’rsating?

*A) Fundamental sotsiologiya, nazariy sotsiologiya, emperik sotsiologiya, maxsus va tarmoq yo’nalishlar

B) nazariy sotsiologiya

S) emperik sotsiologiya

D) maxsus va tarmoq yo’nalishlar

181. Ijtimoiy guruh deganda nimani tushunasiz?

*A. umumiy qiziqishlari bir bo‘lgan, ushbu guruhga mansub har bir a’zoning boshqalariga nisbatan mo‘ljali asosida o‘zaro harakat qiladi

B. har qanday jamoa bo‘lib, unda individ o‘z xulqi yoki kelajagini ko‘ra oladi

S. guruh muayyan sotsial standartga ega bo‘lib, unda individ o‘zi va boshqalarni baholaydi

D. inson faoliyatini boshqaruvchi va sotsial tizim yasovchi rollar va statuslar tizimini meyorlar, qurilmalarning qat’iy majmui

182.Tor ma’noda sosial harakat (dvijeniya) bu - …

*A) shaxs yoki ayrim ijtimoiy guruhlarning sosial voqyelikka moslashishga yo’naltirilgan harakat

B) kishilarning ma’lum xohishlari bilan xarakterlanadigan harakat

S) ongli maqsad va motivga ega bo’lgan harakat

D) boshqa kishilar xarakteriga yo’naltirilgan harakat

183 Siyosiy tashkilot bo‘lib, muayyan hokimiyat rejimi, organ va hukumat strukturasiga ega. Ushbu ta’rif qaysi tushunchaga tegishli?

*A. davlat

B. mamlakat

S. jamiyat

D. respublika

184. Inson o‘z umri mobaynida bir maqomni taxminan teng darajadagi boshqa maqomga o‘zgartirishiga nima deyiladi?

*A. gorizontal mobillik

B. vertikal mobillik

S. tengsizlik

D. kasb-kor

185. Rasmiy meyorlarni buzish delinkvent (jinoiy) xulqqa qaysi harakatlar kiradi:

*A. hujjatlarni qalbakilashtirish

B. tashabbuskorlik

S. sho‘xlik

D. hujjatlarni rasmiylashirish

186. Ijtimoiy meyorlar – bu insonning ...........ga bo‘lgan munosabatini tartibga soluvchi xulq-atvor qoidalari.(Nuqtalar o‘rniga kerakli tushunchani qo‘ying)

*A. boshqa odamlarga

B. tabiatga

S. salomatlikka

D. Texnikaga

187. Ijtimoiy maqom – bu:

*A. jamiyatning shaxs yoki mansab maqomiga berilgan bahosi

B. insonning jamiyatdagi mavqei

S. shaxs fazilatlarining tan olinish darajasi

D. meyoriy qonunlarga amal qilish

188. Ijtimoiy stratifikatsiyaning tarixan birinchi shakli:

*A. quldorlik

B. sinfiy

S. tabaqaviy

D. kastaviy

189.Respondent deganda nimani tushuniladi?

A) tadqiqot savollarini tuzuvchi

*B) tadqiqot savollariga javob beruvchi

S) tadqiqot natijalarini EHMda qayta ishlovchi

D) tadqiqot natijalarini EHMda qayta ishlovchi

190 Sotsiologiyaning tarkibiy qismlarini ko‘rsating

*A. umumsotsiologik nazariya, maxsus (xususiy), empirik sotsiologiya

B. amaliy sotsiologiya, ijtimoiy statistika

S. eksperiment, ijtimoiy dinamika

D. maxsus sotsiologiya, san’at sotsiologiyasi

191.Shaxsiy xujjatlarni o’rganish qaysi metodga tegishli?

A) sosiometriya

*B) xujjatlarni tahlil qilish

S) test


D) so’rov

192.Deviant harakat deganda nima nazarda tutiladi?

A) dindorlik

B) dohiylik

*S) jinoyatchilik

D) inteligentlik

193.Sosial stratifikasiya deganda nima tushuniladi?

A) jamiyatdagi millatlararo munosabatlar

*B) jamiyatda sosial tengsizlikni ifodalash

S) sosiomadaniy xususiyatlar

D) sosial iqtisodiy rivojlanish jarayonlari

194. «Byurokratiya» nima va uning belgilari qanday?

A) nazorat funksiyalarini ijro uchun mas’ul shaxslarga berib qo’yilishi, xizmat bo’yicha bo’ysunish tizimi

B) imtiyozga ega bo’lgan shaxslar tomonidan xokimiyatni amalga oshirilishi

S) ijro hokimiyatini qonun chiqaruvchi hokimiyat bilan nomutanosib faoliyat yuritish

*D) Hamma javoblar to’g’ri

195. Qaysi stratifikatsion tizim ochiq hisoblanadi?

*A. sinf

B. tabaqa

S. kasta

D. quldorlik

196.AQShda dastlabki sosiologik maktab qayerda rivojlana boshlagan?

A) Nyu York

*B) Chikago

S) Texas


D) Garvard

197.O’z mazmun va shakliga ko’ra tartiblangan savollar va muloqotlar bayon qilingan so’rov varaqasi.

A) tadqiqot

B) intervyu

S) so’rov varaqasi

*D) anketa

198. XIX asrning 30- yillarda chop etgan «Pozitiv falsafa kursi» kitobi qaysi yangi ijtimoiy fanning paydo bo’lishini darak berdi.

A) Pozitiv sotsiologiya

B) Politologiya

S) Statistika

*D) Sotsiologiya

199.Ijtimoiy voqyea va hodisalarning miqdoriy jihatlarini o’rganuvchi fan.

A) sotsiologiya

*B) statistika

S) siyosatshunoslik

D) demografiya

200.Sanab o’tgan bosqichlardan milliy bosqichni belgilang?

*A) millat, elat, etnik guruh

B) millat mintaqa, mamlakat

S) avlod, millat, mahalla

D)millat,madaniyat,mamlakat

201. Ijtimoiy va psixologik begonalashuvning bir-biriga yaqinligini izohlang.

*A. insonlar o‘zaro munosabatlarda va amaliy muloqotdan begonalashuvi

B. jamiyatda iqtisodiy va siyosiy munosabatlardan begonalashuvi

S. jamiyatda madaniy-ma’naviy sohada begonalashuvi

D. insonning o‘z-o‘zidan begonalashuvi

202.Sosial status va rol haqida gapirganimizda nimani nazarda tutamiz?

*A) sosial munosabatlar tizimida individning faoliyati

B) shaxsni sosial guruhdan begonalashuvi yoki unga yaqinligi

S) a’zolar o’rtasida informasiya almashinish uchun vujudga kelgan sosial birlik

*D) guruh a’zolarining birligini xarakterlaydigan sosial holat

203.«Erishiladigan statuslar» deganda nima nazarda tutiladi?

A) shaxsning milliy xususiyatlari

*B) ta’lim (ma’lumotlilik) malaka

S) sosial kelib chiqishlik

D) barchasi to’g’ri

204.Yoshlar sosial demografik guruh sifatida qanday o’ziga xos xususiyatga ega?

A) sosializasiya jarayonining qonuniyatlari, yoshlarni undovchi motivasion kuchlari

B) shakllangan ijtimoiy munosabatlarni meros qilib olish qobiliyati

S) ijtimoiy munosabatlarni qayta tashkil qilish qobiliyati

*D) Barchasi to’g’ri

205.«Dunyo dinlarining xo’jalik etikasi» kitobining muallifi kim?

A) A.Toynbi B) O.Shpengler

*S) M.Veber D) G.Markuze

206. An’anaviy jamiyat qanday xususiyatga ega?

*A. ana’ana, odat, norma, avloddan avlodga o‘tuvchi hokimiyat merosi

B. «ikkilamchi sivilizatsiyali» jamiyat

S. konservativ

D. ratsional, ya’ni aql, intellektga tayanuvchi

207.«Altruistik shaxs» deganda kim nazarda tutiladi?

*A) boshqa kishilar uchun yashaydigan shaxs

B) o’z ma’nfaatlarini o’ylaydigan shaxs

S) «agar men boshqa odamlarga yordam bersam, ular ham menga yordam beradilar» deb hisoblaydigan shaxs

D) faqat foydani ko’zlaydigan shaxs

208.Quyidagi sosiologlardan qaysi biri amerikaliklar?

A) E.Dyurkgeym, Spenser, A.deTabino

*B) L.Uord, U.Saminer, Smol, Tomas, Parsons, R.Merton

S) Tyonnis, Veber, Paretto

D) Kont, Parons, Frolov

209.Makrososiologik tadqiqotlar… ni o’rganishga qaratilgan

*A) makro jarayondagi kishilarning katta jamoalari

B) nisbati katta bo’lmagan sosial guruhlar hatti-harakati

S) sosial guruhlarda kishilarning o’zaro munosabatlari, ularning subyekiv xoxishlari, maqsadlari va yo’nalishlari

D) barcha javoblar noto’g’ri

210.E.Dyurkgeym bo’yicha o’z-o’zini o’ldirishning asosiy tiplari:

A) Fatalastik

B) Egoistik, Altruistik

S) Anomik

*D) Barchasi to’g’ri

211.Demokratik jamiyatda siyosiy hokimiyat ….asoslanadi?

A) Axloqqa

B) Mustaqilikka

S) Kuchga

*D) Qonunga

212.BMT bosh assambleyasining qaroriga ko’ra nechanchi yil «Xalqaro jahon madaniyati yili» deb e’lon qilindi.

A) 2003


B) 2001

S) 2002


*D) 2000

213.Qaysi dinlar jahon dinlari hisoblanadi.

A) musulmon, totemizm, buddizm

B) musulmon, xristian, konfusiylik

*S) musulmon, xristian, buddizm

D) musulmon, xristian, xinduizm

214.Sanab o’tgan bosqichlardan xududiy bosqichni belgilang:

A) millat, elat, etnik, guruh

*B) mintaqa, mamlakat, mahalla

S) mintaqa, mamlakat, millat

D) millat, milliy oila, mahalla

215 . O’z mazmun vashakliga ko’ra tartiblangan savollar va muloqotlar bayon qilinshgan so’rov varaqasi

*A.Anketa

B.Intervyu

S. Tadqiqot

D. So’rov varaqasi

216.Jamiyat rivojida shaxslar mavqyei va rolining oshib ketish jarayoni.

A) an’anaviy shaxar

B) global shahar

S) urbanizasiya

*D) suburbanizasiya

217.XIX asrning 30- yillarda chop etgan «Pozitiv falsafa kursi» kitobi qaysi yangi ijtimoiy fanning paydo bo’lishini darak berdi.

A) Pozitiv sotsiologiya

B) Politologiya

S) Statistika

*D) Sotsiologiya

218.Ijtimoiy voqyea va hodisalarning miqdoriy jihatlarini o’rganuvchi fan.

A) sotsiologiya

*B) statistika

S) siyosatshunoslik

D) Matematika

219«Jamiyatni universitetlar boshqaradi» degan tezis qanday jamiyatga xos?

A) avtoriatr jamiyat

*B) postindustrial jamiyat

S) industrial jamiyat

D) totalitar jamiyat

D) demografiya220.Sanab o’tgan bosqichlardan milliy bosqichni belgilang?

*A) millat, elat, etnik guruh

B) millat mintaqa, mamlakat

S) avlod, millat, mahalla

D) millat, madaniyat, mamlakat

221.Inson jamiyati yaratgan va jamiyat rivojining ma’lum darajasini ifodolovchi moddiy va ma’naviy maxsulotlar qadriyatlar majmui.

A) sivilizasiya

B) axloq

*S) madaniyat

D) mafkura

222.Davlatning asosiy qonuni bu ….

A) qarorlar

B) ko’rsatmalar

*S) konstitusiya

D) qonunlar

223.Sotsiologiyada maxsus nazorat yordamida zarur va sharoitlarda parametrlarni (masalan, jamoatchilik fikrini) doimiy nazorat qilish.

A) anketa so’rovi

*B) monitoring

S) intervyu

D) tadqiqot

224.Sosiologik tadqiqotda qo’llaniladigan uslub-maqsadli suhbat.

A) tadqiqot

*B) intervyu

S) anketa

D) anketa so’rovi

225.Quyidagilardan qaysi biri so’rov metodiga kiradi?

A) Eksperiment

B) Kuzatish

*S) anketa

D) Ekspert baholash

226. Begonalashuvning qanday turlari mavjud?

A. iqtisodiy, siyosiy, madaniy, ijtimoiy, psixologik

B. psixologik, ma’naviy

S. iqtisodiy, ma’rifiy, jamoaviy

D. siyosiy, iqtisodiy

227 Ijtimoiylashuv tushunchasiga to‘g‘ri ta’rifni toping?

*A. Individ tomonidan mavjud ijtimoiy meyorlar, qadriyatlar va bilimlar tizimini o‘zlashtirish jarayoni

B. individ tomonidan mavjud ijtimoiy buzilishlar va meyordan chiqish haqidagi bilimlarni o‘zlashtirishi

S. individning jamiyatga moslashmay qolishi

D. individ ustida tadqiqot o‘tkazish.

228. O’zbekistonda jamoatchilik fikrini o’rganuvchi «Ijtimoiy fikr» markazi qachon tashkil etilgan.

*A) 1997


B) 1998

V) 1999


G) 1996

229. «Ijtimoiy fikr» jamotachilik fikrini o’rganish markazining nashri to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang.

A) «Xalq so’zi»

B) «O’zbekiston ovozi»

*V) «Ijtimoiy fikr, Inson huquqlari»

G) «Tafakkur»

230. Jamoatchilik fikrini nazariy tadqiq etish kim tomonidan boshlangan?

A) M. Lozarsfeld

B) Gegel

V) A. Inkelas

*G) G. Tard

231. «Verbal» tushunchasi nimani anglatadi?

*A) Og’zaki informasiya (axborot) uzatish

B) Yozma informasiya uzatish

V) Tevarak voqyeilikni anglash

G) Haqqoniy informasiyani uzatish

232. Jamoatchilik fikrini o’rganishda eng keng tarqalgan sosiologik metodni aniqlang.

*A) So’rov

B) Kuzatish

V) Hujjatlarni tahg’lil qilish

G) Eksperement

233. Sotsiologik anketa – bu...(Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

A) *fransuzcha so‘zdan olingan bo‘lib, o‘z mazmun va shakliga ko‘ra tartiblangan savollar va mulohazalar bayon qilingan so‘rov varaqasiB) nemischa so‘zdan olingan bo‘lib, dolzarb mavzudagi savollar ro‘yxati

V) grekcha so‘zdan olingan bo‘lib, turli yoshdagi kishilar uchun puxta ta’riflangan savollar

G) lotincha so‘zdan olingan bo‘lib, hujjat sifatida turli formulalar, chizgilar, grafiklar, ramziy belgilar bo‘lishi mumkin

234. Sotsiologik anketaning noalternativ yopiq savolining asosiy jihatini ko‘rsating.

*A) javob variantlaridan birini tanlash imkoniyati

B) javobning bir necha variantlarini tanlash imkoniyati

V) javob variantlaridan birini tanlashi va o‘z fikri bildiriladi

G) javob variantlari ko‘rsatilmaydi

235. O‘zbekistonda jamoatchilik fikrini o‘rganish markazi qanday ataladi?

*A) jamoatchilik fikrini o‘rganish “Ijtimoiy fikr” markazi

B) “ijtimoiy-iqtisodiy fikr” markazi

V) “aholi bandligi muammolari” markazi

G) “ijtimoiy-siyosiy fikr ” markazi

236. AQShda 1927-1932 yillarda o‘tkazilgan “Xotorn tajribalari”ning asosiy maqsadi nima edi?

*A) mehnat unumdorligini oshirish

B) mulkchilik munosabatlarini kuchaytirish

V) ijtimoiy xulqni

G) iqtisodiy hamkorlikni

237. Qaysi stratifikatsion tizim ochiq hisoblanadi?

*A) sinf


B) tabaqa

V) kasta


G) quldorlik

Download 291 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling