Umumiy sotsiologiya fanidan yakuniy nazorat test savollari


Jamiyatda o‘rta sinf ulushining ko‘payishi


Download 291 Kb.
bet3/4
Sana03.10.2020
Hajmi291 Kb.
1   2   3   4

238. Jamiyatda o‘rta sinf ulushining ko‘payishi... (Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

A) *jamiyatning barqarorligi va mustahkamligiga olib keladi

B) ishchilar sonini ko‘payishiga

V) malakali ishchilarning ko‘payishiga

G) jamiyat inqirozi kelib chiqadi

239. Sotsiologiya fani qaysi fan negizida shakllandi?

A) *falsafa

B) fizika

V) matematika

G) psixologiya

240. Sotsiologiya dastlab qanday nom bilan atalgan?

A) *sotsial fizika

B) siyosiy arifmetika

V) tarixiy taxlil

G) sotsial falsafa

241. Ilk empirik tadqiqotlar dastlab qachon o‘tkazilgan?

A) *XVII asr

B) XVIII asr

V) XIX asr

G) XX asr

242. Shaxsning birlamchi ijtimoiylashuvi qayerda boshlanadi?

A) *oila

B) maktab

V) mehnat jamoasi

G) do‘stlar davrasida

243. Sotsiometriya tushunchasi nimani anglatadi?

A) *kichik ijtimoiy guruhlardagi shaxslararo munosabatlarni miqdoriy o‘lchovlar asosida o‘rganish

B) jamiyat tuzilmalarining rivojlanish qonuniyati

V) geometrik o‘lchov birligi

G) omma xulqini o‘rganish244. Sotsiologiyada intervyu nima?

A)* inglizcha uchrashuv ma’nosini bildirib, muayyan reja asosida o‘tkaziladigan suhbat, respondent bilan sotsiolog o‘rtasidagi bevosita aloqa

B) nemischa uchrashuv ma’nosini bildirib, dastur bo‘yicha tadqiqot muammosini aniqlash

V) fransuzcha so‘z bo‘lib, qisqa yoki uzoq muddatga mo‘ljallangan suhbat

G) lotincha so‘z bo‘lib, ma’lumot to‘plash bo‘yicha o‘tkaziladigan savol-javob

245. Sotsiologiya tarixida jamiyat tarixiy rivojlanishining ikki bo‘g‘inli tipologiyasi yaratilgan. Ular:

A) *ilk sivilizatsion jamiyatdan sivilizatsion jamiyatgacha

B) agrar jamiyatdan industrial jamiyatgacha

V) ibtidoiy jamiyatdan madaniylashgan jamiyatgacha

G) mexanistik jamiyatdan organistik jamiyatgacha

246. Sotsializatsiya jarayoni qachon tugaydi?

A. *butun umr davom etadi

B. yoshlik davrida

S. qarilik davrida

D. bolalik davrida

247. Sotsiologiyaning tadqiqot predmetini aniqlang.

A. *ijtimoiy voqelikni o‘rganish rakursi

B. tabiat

S. jamiyat

D. butun olam
248. Aholining marginal guruhiga kimlar kiradi?

A. *emigrantlar

B. harbiy xizmatchilar

S. talabalar

D. olimlar

249. Qaysi mutafakkir “Birinchi muallim” unvoniga sazovor bo‘lgan?

A. *Aristotel

B. Al-Forobiy

S. Abu Rayxon Beruniy

D. Yusuf Xos Hojib

250. “Avesto” kitobi qaysi dinning muqaddas kitobi hisoblanadi?

A. *zardo‘shtiylik

B. yahudiylik

S. buddaviylik

D. xristianlik

251. Grek mutafakkiri Aristotel noto‘g‘ri davlat tuzumini uchga ajratadi. Ulardan birini aniqlang.

A. *demokratiya

B. monarxiya

S. aristokratiya

D. politiya

252. “Ritorika”, “Etika”, “Metafizika” asarlarining muallifini aniqlang.

A. *Aristotel

B. Al-Forobiy

S. Abu Rayxon Beruniy

D. Fales
253. Shaxsning ijtimoiy statusini o‘zgartirishi qanday nomlanadi?

A. *sotsial mobillik

B. karyera

S. reyting

D. sinf
254. Jamiyatda ishlab chiqarish sur’atlari keskin pasaysa, xo‘jalik aloqalari uzilsa, pulning qadri tushib ketib, narxlar tez sur’atlarda oshib ketsa, jamiyat qanday ahvolga keladi?

A. *tanazzulga

B. tanglikka

S. tartibsizlikka

D. inqirozga
255. O.Kont sotsiologiyada qaysi metodni eng asosiy hisoblagan?

A. *kuzatuv

B. so‘rov

S. hujjatlar tahlili

D. matematik modellashtirish
256. Jamiyatni harbiy va industrial turlarga ajratgan olim... (Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

A. *G.Spenser

B. A.Shyus

S. T.Parsons

D. R.Merton

257. Sotsiologiya atamasi fanga kim tomonidan olib kirilgan?

A. *fransuz faylasufi Ogyust Kont.

B. fransuz sotsial- utopisti Sen-Simon.

S. AQSH sotsiologi Lester Uord.

D. ingliz sotsiologi Gerbert Spenser.

258. Respondent kim?

A. *so‘rov savollariga javob beruvchi kishi

B. so‘rov o‘tkazuvchi kishi

S. sotsiolog

D. so‘rovda qatnashmasdan uni bevosita chetdan kuzatuvchi kishi

259. Jahonda birinchi sotsiologiya kafedrasi va fakulteti qachon va qayerda ochilgan?

A. *1892 yil Chikago universitetida

B. 1890 yil Fransiyada

S. 1895 yil London universitetida

D. 1910 yil Berlin universitetida

260. O‘rta Osiyo mutafakkirlaridan kimni o‘z davrining etnosotsiologi deb atashgan?

A. *Abu Rayhon Beruniyni

B. Zahiriddin Muhammad Boburni

S. Amir Temurni

D. Abu Nasr Forobiyni

261. Qaysi jamiyat uchinchi ijtimoiy inqilob (sanoat inqilobi) natijasida paydo bo‘lgan?

A). *industrial

B). agrar

V). Postindustrial

G). axborot

262. XIX asr boshlarida qaysi Jamiyat haqidagi fanga «pozitiv fan» (haqiqiy fan) deb atashgan.

A). *Sotsiologiya

B) Psixologiya

V) Genetika

G) Sotsial fizika263. «Jamoa turidagi» birdamlik bo‘lib, u bu jamoadagi individlarning o‘xshashliklari bilan belgilanadi va ular tomonidan ijtimoiy vazifalar bir xil turda bajariladi,bu… (Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

A) *mexanik birdamlik

B) organik birdamlik

V) murosasizlik

G) hamkorlik
264. Zamonaviy jamiyatni E. Fromm inson mohiyatini «mashinalashtirish», «kompyuterlashtirish» va «……… » jarayonlari yordamida begonalashuv uning darajasining bir mahsuli deb ta’riflaydi. (Nuqtalar o`rniga zarur tushunchani qo`ying)

A) *robotlashtirish

B) madaniylashtirish

V) texnikalashtirish

G) modernizatsiyalashtirish

265. XX asr o‘rtalarida ommaviy muloqot va axborot vositalarining jamiyat hayotiga chuqur kirib borishi va barcha ijtimoiy guruhlar uchun yetarli bo‘lishi natijasida shakllangan va mohiyatan barcha yoshdagi aholi uchun tushunarli bo‘lgan madaniyat namunalari nima deyiladi?

A) *ommaviy madaniyat

B) xalq madaniyati

V) elita madaniyati

G) yoshlar madaniyati266. ijtimoiy axborotni saqlovchi, ifodalovchi va yetkazuvchi muhim vosita bo‘lib, kishilar xatti-harakati, fe’l-atvori (axloqiy ta’sir-tazyiq, ishontirish, tushintirish, rag‘batlantirish, jazolash va h.k.) boshqarish omili, bu….(Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

A) *til


B) munosabat

V) muloqot

G) yozuv

267. Qadimgi Hindistonda jamiyat kastalarga bo‘lingan va unda jamiyatning oliy tabaqasi kimlar bo`lgan:

A) *braxmanlar

B) kshatriylar

V) vayshlar

G) shudralar

268. Germaniyalik sotsiolog R.Darendorf jamiyatni boshqaruvchi va…………… toifasiga bo‘ladi. Ular:

A) Boshqariluvchilar

B) tobelar

V) fuqarolar

G) elita

269. Umummilliy korporasiyalarning bosh boshqaruvchilari, obro‘li firmalarning egalari, oliy harbiy amaldorlar, federal sudyalar, birja egalari, yirik arxitektorlar, g`arb stratifikatsiyasida nima deyiladi?

A) *oliy oliy sinf

B) oliy sinf

V) o`rta sinf

G) oliy o`rta sinf

270. Ijtimoiy voqelikning tabiiy qonunlaridan biri va yo‘nalishi ijtimoiy elementlarning muvozanatini, mavjudlik qonunlarini o‘rganuvchi bu.....(Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

A) *sotsial statika

B) sotsial dinamika

V) sotsial fizika

G) sotsial biologiya

271. Jamiyatning o‘zgarish va rivojlanish holatlarini, ijtimoiy o‘zgarishlarning ichki (endogen) va tashqi (ekzogen) omillarini ifodalovchi sotsiologik kategoriya …………….dir. (Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying).

A) *sotsial dinamika

B) sotsial statika

V) sotsial strata

G) sotsial tizim

272. Alohida differensiasiyalashgan qismlarni bir butun qilib turuvchi aloqa va shu holatga olib keluvchi jarayon sotsiologiyada nima deyiladi?

A) *integrasiya

B) evolyutsiya

V) sivilizasiya

G) stratifikatsiya

273.Deviant xulq-atvor turlaridan biri bo`lgan nikohsiz birga yashash g`arbda qanday nomlanadi?

A) *konkubinat

B) byurokratiya

V) qonundan tashqari

G) aristokratiya

274.Sotsiologik talqinda shaxs xususiyatlarining shakllanishida muhim bo`lgan omil bu…. (Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

A) *irsiy

B) anatomik

V) psixik

G) tibbiy

275. Umumiy, hamma uchun xos bo‘lgan sifat va qobiliyatini izohlash uchun qo‘llaniladigan va bu tushuncha dunyoda mavjud bo‘lgan, tarixan o‘ziga xos shunday rivojlanayotgan birlikni, anglatadi

A) *inson

B) individ

V) shaxs


G) odam

276. O‘rganilayotgan obektni boshqa obektlarga nisbatan xususiy jihatlariga qarab sifat va miqdoriy darajasini aniqlash demakdir

A) *darajalash

B) baholash

V) ekspertlash

G) tizimlash

277. Bunda eksperiment o‘tmishdan hozirgacha bo‘gan ijtimoiy tadqiqot obekti qilib olinganda o‘tkaziladi u nima deb nomlanadi?

A) *ekspost-fakto eksperiment

B) proektli eksperiment

V) dala eksperiment

G) laboratoriya eksperiment

278. Tadqiqotlarda oldindan rejalashtirilgan, muayyan mavzuning qat’iy belgilangan doirasidan chiqmaydigan Intervyuning bu turi

A) *standartlashtirilgan intervyu

B) yarim Standartlashtirilgan intervyu

V) erkin intervyu

G) standartlashtirilganmagan intervyu

279. “Sotsiologizm” konsepsiyasining nazariy va metodologik asosida “sinfiy totuvlikda” va ............... ” prinsiplari yotadi. (Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

A) *umumiy birdamlik

B) hamkorlik

V) internatsionalizm

G) tinchlik

280. Jamiyatda inson qadr-qimmatini ta’minlash ijtimoiy hamkorlik, erkinlik va fuqarolar teng-huquqliligiga erishishning mexanizmini ta’minlovchi qadriyatlar majmui.

A) *ijtimoiy adolat

B) ijtimoiy muvozanat

V) ijtimoiy muvofiqlik

G) ijtimoiy himoya

281. Dj. Moreno maxsus nazariya yoki.................. tushunchasini sotsiologiya faniga joriy etgan? (Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

A) *o‘rta daraja nazariyasi

B) sotsiometriya nazariyasi

V) konfilikt nazariyasi

G) tizimli-funksional nazariyasi

282. «Madaniyat» so‘zining kelib chiqishi…(Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

A) * arabcha «Shahar» suzidan

B) lotincha «Xalk» suzidan

V) forscha «Qalam» suzidan

G) turkcha “Makon”

283. Avstriyalik olim Z.Freyd ta’limotining asosida qanday g‘oya yotadi?

A) *ijtimoiy instinktlar va ruhiy begonalashuv g‘oyasi

B) ruhiy xatti-harakat g‘oyasi

V) ruhiy kasallikning kelib chiqishi g‘oyasi

G) ruhan o`z-o`zini ozod etish g`oyasi

284. Nemis olimi M.Veber sotsiologiyada qanday tushunchani qo‘llagan?

A) *ideal tip

B) ideal shaxs

V) ideal davlat

G) ideal shahar

285. Obektning o‘rgansa va o‘lchasa bo‘ladigan xususiyati qanday ataladi?

A) *indikator

B) determinasiya

V) innovatsiya

G) sotsiogramma

286.U arabcha so‘z bo‘lib, “qo‘shilish” ma’nosini bildiradi

A) *nikoh

B) oila

V) farzandG) mahalla

287. Pilotaj qanday ma’noni bildiradi

A) * sinov

B) o‘zgaruvchan

V) uchuvchi

G) davriy oraliq

288. Sotsiologiya dastlab qaysi tushuncha bilan atalgan

A) *sotsial fizika

B) matematik tahlil

V) tabiiy sotsiologiya

G) geografik determinizm

289. Spenser sotsiologiya faniga qanday g‘oyani kiritgan

A) *o‘zgarib turuvchanlik va «bir maromdagi» evolyusionizm g‘oyasini

B) o‘zgarmaslik va statik

V) revolyusiya g‘oyasini

G) islohot goyasini

290. Fan taraqqiyotining metafizik bosqichida jamiyatdagi asosiy boshqaruv mavqelarini kimlar egallaganlar?

A) *faylasuflar egallab kelganlar

B) tabiiy fan vakillari

V) harbiy soha vakillari

G) aniq fanlar vakillari

291. Muvozanatning buzilishi asnosida yangi evolyusion jarayonga o‘tuvchi inqiroz boshlanadi. Hamma voqea va hodisalar mana shu inqiroz va .............sikli orqali yuz beradi deydi ingliz sotsiologi G.Spenser. (Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

A) *taraqqiyot

B) revolyutsiya

V) tartib

G) intizom

292. Amerikalik olim T.Kun sotsiologiya faniga qanday terminni kiritgan

A) *paradigma

B) Empirik

V) metodologiya

G) bixeviorizm

293. XX asr ikkinchi yarmida Metodologiyada yetakchi paradigmalarni aniqlang

A) *funksionalizm va fenomenolizm

B) psixologizm va realizm

V) realizm va bixeviorizm

G) simvolik interaksionizm va psixologizm

294. «Eksperiment» so‘zi qanday ma’noni anglatadi?

A) *tajriba o‘tkazish

B) daliliy ashyo

V) tahlil qilish

G) isbot etish

295. Yozma va og‘zaki usullar qaysi sotsiologik tadqiqot o‘tkazishning turlari hisoblanadi?

A) *so`rov

B) hujjatlarni o`rganish

V) kuzatish

G) Eksperiment

296.Sotsiologiya fanida fransuz sotsiologi E. Dyurkgeym ………………………………. nazariyasini ishlab chiqdi (Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

A) *ijtimoiy faktlar

B) axloqiy qadriyatlar

V) ijtimoiy muammolar

G) muvozanat va murosa

297. Madaniyatsiz ........................ bo‘lmaydi. (Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

A) *jamiyat

B) oila

V) davlatG) xalq

298. Kishilik jamiyati o‘z taraqqiyotining 3 bosqichida ham ………………….ga murojaat qiladi, deb tushuntiradi fransuz sotsiologi O. Kont. (Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

A) *dinga

B) Ta`limga

V) axloqga

G) boshqaruvga

299.Jamoatchilik fikri atamasi nechanchi asrdan ishlatila boshladi.

A) XV asrdan

*B) XVII asrdan

V) XX asrdan

G) XIX asrdan

300. Jamoatchilik fikri atamasi dastlab qaysi fan negizida paydo bo’lgan?

A) Tarix


B) Iqtisodiy nazariya

V) Falsafa

*G) Huquq nazariyasi

301. Jamoatchilik fikrini empirik tadqiqotlar orqali o’rganish qayerda boshlangan?

*A) AQShda*

B) Angliyada

V) Germaniyada

G) Fransiyada

345. Jamoatchilik fikri atamasi qayerda paydo bo’lgan?

A) Aqshda

B) Germaniyada

V) Italiyada

*G) Angliyada302. Jamoatchilik fikri sosiologiyasida «tanlash» atamasi nimani bildiradi.

*A) Respondentlarni tanlash

B) Muammoni qo’yish

V) Tadqiqot strategiyasini tanlash

G) Tadqiqot metodlarini tanlash

303. Sosiometriya metodining mohiyati to’g’r ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

*A) Katta guruhlarda fikrlarni o’rganish

B) Kompatentli (ma’sul) shaxslarda so’rov o’tkazish

V) Kichik guruhlardagi shaxslararo munosabatlarni o’rganish*

G) Ijtimoiy faktlarni sistematik kuzatish va qayd etish

304. Quyidagi fikrlarni qaysi biri to’g’ri? Jamoatchilik fikri sosiologiyasi o’rganadi?

A) Ommaning imkoniyatli hatti harakatlarini o’rganuvchi fan

B) Aynan bir obyektni turli ko’rinishlarini

V) Chegaralangan miqdordagi obyektlarni

*G) Ijtimoiy guruhlarning mavjud ijtimoiy voqyelikka nisbatan baholovchi munosabatining shakllanishi va amal qilish qonuniyatlarini o’rganuvchi fan

305. Jamoatchilik fikri sosiologiyasi fanining subyektini ko’rsating?

A) Voqyea hodisalar, ijtimoiy muammolar

B) Ijtimoiy tuzim

V) Ijtimoiy munosabatlar

*G) Inson, guruh jamoalar

306. Jamoatchilik fikrini o’rganishda respondent deganda kim nazarda tutiladi?

A) Taniqli arbob

*B) So’rovda ishtirok etayotgan kishi

V) Jamiyatda yuqori mavqyega ega bo’lgan kishi

G) Jamiyatda o’rnatilgan me’yorlarga amal qiladigan kishi

307. J.G. Gellap jamoatchilik fikrini o’rganish markazi qaysi davlatda ochilgan?

*A) AQSh da

B) Angliyada

V) Fransiyada

G) Germaniyada

308. Quyidagilardan qaysi biri jamoatchilik fikri obyekti bo’la oladi?

*A) Ijtimoiy muammolar, voqyea – hodisalar

B) Davlat

V) Partiya

G) Sinflar, ijtimoiy guruhlar

309. Quyidagi sosiologlarning qaysilari amerikaliklar hisoblanadi.

A) F. Tyonnis, M. Veber

*B) A. Smoll, R. Merton

V) O. Kant, A. Dyurgeym

G) G. Spenser, Redkliff Braun

310. Makro sosiologik tadqiqotlar . . . . . ni o’rganishga qaratilgan?

A) Shaxsni shakllanish bosqichlarini

B) Nisbatan kichik ijtimoiy guruh hatti – harakatini

V) Kichik guruhdagi kishilarni o’zaro munosabatini

*G) Yirik ijtimoiy jarayonlardagi o’zgarishlarni

311. AQShda Rouper jamoatchilitk fikrini o’rganuvchi ilmiy tadqiqot markazi tashkil etilgan yilni aniqlang?

A) 1957 yilda

*B) 1963 yilda

V) 1952 yilda

G) 1965 yilda

312. Jamoatchilik fikrini so’rovnomalar orqali o’rganishda haqiqiy sanoatni ya’ni anketalar bazasini boshlab bergan mamldakatni ko’rsating?

A) AQSh*


B) Germaniya

V) Shvesiya

G) Rosiiya

313. Jamoatchilik fikrini tanqidi asarining muallifi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

A) P.Sarokin

B) E. Dyurkgeym

V) G. Persons

G) F. Tyonnis*

314. J.G. Gellap jamoatchilik fikrini o’rganish markazi tashkil etilgan yilni aniqlang?

A) 1947 yilda

B) 1930 yilda

V) 1942 yilda

G) 1935 yilda*

315. AQShda dastlabki sosiologik maktab qayerda rivojlana boshlagan?

A) Nyu-York

B) Chikago*

V) Garvard

G) Vashington

316. Dolzarb muammolar bo’yicha aholi ongiga nisbatan biror bir fikrni zo’rlab singdirish qanday ataladi?

A) Sosiolizasiya

B) Jamoatchilik fikrini ilmiy shakllantirish

V) Dendeologizasiya

G) Jamaoatchilik fikrini manipulyasiya qilish*

317. Jamaoatchilik fikrini ijtimoiy institutlarga ta’siri jihatdan qanday funksiyalarga ega?

A) Nazorat, maslahat va yo’l-yo’riq funksiyalari*

B) Baholovchi, tahliliy va boshqaruvchi funksiyalar

V) Ijobiy va salbiy funksiyalarga

G) Amaliy va analitik funksiyalarga
318.«Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar»asari kimga tegishli?

A.Ibn Sinoga

B.Beruniyga*

V.Farobiyga

G.Buxoriyga

319.“Faqat o’zi uchun yashash insoniylikni suistyemol qilishdir” kimning so’zlari”

A.I.A. Karimov*

B.V. Shekspir

V.Geraklit

G. A.Temur

320.2002 yil mamlakatda qanday yil deb e’lon qilingan?

A."Qariyalarni qadrlash yili"*

B."Inson manfaatlari"

V."Ijtimoiy ximoya yili"

G.To’g’ri javob yo’q

321.Abu Nasr Farobiyning qaysi asarida "Bilim va fan", "Axloq va ma’rifat" soxasida yuksak darajaga ko’tarilgan jamiyatgina ijtimoiy taraqqiyotda samarali natijalarga erisha olishi mumkin" deb aytgan?

A. Fozil odamlar shaxri*

B.Jome’ as-saxix

V.Ba’d-shifo

G.To’g’ri javob yo’q

322. An’ana va urf- odatning tarkibiy qismi bo’lib, inson hayotidagi muxum voqyealarni nishonlashga qaratilgan rasmiy va ruxiy ko’tarinkilik vaziyatida o’tadigan o’zining umumqabul qilingan ramziy harakatlariga ega bo’lgan hayotiy tadbir nima deyiladi?

A.Marosim *

B.Bayram

V.Odat


G.An’ana

323.An’anaviy-milliy dam olish shakllari ?

A.Kino tomosha qilish

B.Chang’ida uchish

*V.Gap-gashtak

G.Bilmayman

324.An’anaviy madaniyatni tatqiq qilishdan asosiy maqsad…

A.*Ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan bebaho merosni asrash va kelgusi avlodga yetkazib berish

B.Taraqiy ettirish

V.Madaniy boylik yaratish

G.To’g’ri javob yo’q

325.An’anaviy xalq madaniyati deganda nimani tushunasis?

*A.Xalqning xayotdagi eng muhim qadriyatlari majmui B.Insonning qadriyatlari

V.Madaniy boylik

G.To’g’ri javob yo’q326.An’anaviy xalq madaniyatini tiklash va taraqiy ettirish tamoyillari tarkibida nechta bosh yo’nalish bor?

A.2 ta


*B.3 ta

V.5 ta


G.4 ta

328.Bayramlar xalq madaniyatining yirik muxim shakli xisoblanadi? Sababi…

A.Xayotning negizi

B.Xayot sekli davomchisi

V.Xayot jarayonining negizi

*G.Xayotning eng yaxshi tomonlarini o’zida mujassamlashtiradi

329.Bayram va sayillar qaysi turkumga taalluqli xisoblanadi ?

*A.Xalq madaniyatiga

B.Inson qadriyatlariga

V.Milliy mentalitetiga

G.To’g’ri javob yo’q

330. Inson uchun oliy qadriyat nima?

A.Sog’liq

B.boylik

V.kasbi


*G.Xayoti

331.Qadriyat so’ziga izox?

A.Kerakli buyumlar majmui

*B.Inson xayotidagi kerakli qadrli narsalar majmuyi

V.Moddiy extiyoj

G.To’g’ri javob yo’q

332. Kishilarning turmushiga singib ketgan, ma’lum muddatda takrorlanib turuvchi, hatti-harakat, ko’pchilik tomonidan qabul qilingan hulq atvor qoidalari va ko’nikma nima deyiladi?

A.An’ana

*B.Odat

V.MarosimG.Bayram

333.Ma’naviy qadriyatlar ko’rsatilgan qatorni ko’rsating?

A.Adabiyot, axloq, milliy ong

B.Ilim – fan , marifat, din

V.Rux, ananalar, til

*G.Xamma javoblar to’g’ri

334. O’zbekistonda qadimdan tabiatda kun va tunning teng bo’lishi, Bahorning boshlanishi, dalalarda mehnat boshlanishidan dalolat beruvchi bahor bayrami nima deyiladi?

A.Chilla

B.Hosil

*V.Navro’zG.Mehribon


Download 291 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling