Umumiy sotsiologiya fanidan yakuniy nazorat test savollari


O’zbekistondagi bayramlarning soni tahminan qanchadan oshadi?


Download 291 Kb.
bet4/4
Sana03.10.2020
Hajmi291 Kb.
1   2   3   4

335.O’zbekistondagi bayramlarning soni tahminan qanchadan oshadi?

A.10dan


B.30dan

V.50dan


*G.100dan

336. Quyidagi mamlakatlardan qaysi birida an’anaviy kastaviy tizim amal qilgan ?

A) Gresiya

*V) Hindiston

S) Xitoy

G) Misr

337. Quyidagilardan qaysi biri ijtimoiylashuv (sosializasiya ) agenti hisoblanadi ?

A) Ota-ona*

V) shifokor

S) televideniye suxandoni

G) hayvon o’rgatuvchi

338. Quyidagilardan qaysi biri madaniyat yelementi hisoblanmaydi?

A) til


V) belgilar

*S) qadriyatlar

G) normalar

339.Pozitiv sosiologiyaning asoschisi kim?

A) M. Veber

*V) O. Kont

S) G. Sperser

D) Ye. Dyurkgeym

340. Qaysi qatorda O. Kontning asari kiritilgan?

*A) «Pozitiv falsafa kursi»

V) «Jamoa va jamiyat»

S) «Pozitiv siyosat tuzilma»

D) «Faqat A va S»

341.Ijtimoiy birdamlik tushunchasini fanga kim kiritgan?

*A) O. Kont

V) M. Veber

S) G. Sperser

D) Ye. Dyurkgeym

342. Iqtisodiy begonalashuv nechta shaklga yega?

A) 1 ta


V) 2 ta

*S) 3 ta


D) 4 ta

343. Adaptasiya bu…?

A) Qisqartirish

*V) Moslashish

S) Qatlam

D) Maqsadli suhbat

344. Deviant xulq-atvor tushunchasi bu…?

A) Jinoyatchilik va ichkilikbozlik

V) Giyohvandlik va fohishabozlik

S) Qonun va adolat

*D) Faqat A va V
345. Sotsiologik talqinda shaxs xususiyatlarining shakllanishida muhim bo`lgan omil bu…. (Nuqtalar o`rniga tushunchalarni qo`ying)

*A. irsiy

B. anatomik

S. psixik

D. tibbiy

346. «Saodatga yo’llovchi bilim» asarining muallifi kim?

A) Ibn Sino

*V) Yu. Xos Hojib

S) Beruniy

D) A. Navoiy

347. «Ideal tip» nazariyasining muallifi kim?

*A) O. Kont

V) G. Sperser

S) M. Veber

D) Ye. Dyurkgeym

348. Ijtimoiy stratifikasiya bu…?

*A) Sinf va qatlam

V) Moslashish va birikish

S) Ijtimoiy birdamlik

D) Rasmiy muloqot

349. Yozma shakldagi tadqiqot uslubi nima deb ataladi?

A) Anketa so’rovi

V) Intervyu

*S) Sosiometrik so’rov

D) Faqat V va G

360. Sosiologiyada ijtimoiy boshqaruv faniga XX asrning boshlarida kimlar asos solgan?

*A) O. Kont, G. Spenser, Dyurkgeym,

V) F. Teylor, M. Veber, P. Sorokin,

S) Ye. Dyurkgeym, A. Fayola, O. Kont,

D) F. Teylor, A. Fayola, M. Veber.

361. Sotsiologiyaning bosh maqsadi bu...(Nuqtalar o‘rniga kerakli tushunchani qo‘ying)

*A. inson va unga aloqador ijtimoiy tashkilotlarning xatti-harakatlarini oqilona tushuntirish

B. ijtimoiy tizim faoliyatini tushuntirish

S. ijtimoiy munosabatlarni ilmiy o‘rganish

D. davlat va jamiyat muvofiqligini tshuntirish

362. Respondent – bu …

A. tadqiqot o’tkazuvchi shaxs

V. Tadqiqot dasturini tuzuvchi shaxs

*S. Savollarga javob beruvchi shaxs

D. savollarni tahlil qiluvchi shaxs

363. Gipoteza – bu …

A. yetakchilik qilish tadqiqot

*V. Ilmiy taxmin bashorat

S. Moslashish va birlashish

D. Axborotlarni kodlashtirish va xisobot tayyorlash

364. O’rta osiy mutafakkirlaridan kimni o’z davrining etnososiologi deb atashgan?

A) Abu Nasr Forobiy,

B) Bobur,

*S) Abu Rayxon Beruniy,

D) Mirzo Ulug’bek.

365. Etnososiologiya fani ijtimoiy ongning qanday shakllari bilan aloqador?

A) mehribonlik uylari, qariyalar uylari,

*B) demografiya, etnografiya, migrasiya,

S) turmush tarzi, hordiq, ijtimoiy-siyosiy faoliyat,

D) ilm-fan, san’at, madaniyat, axloq huquq.

366. Etnososiologiyaning asosiy kategoriyalari qaysilar?

A) anketa, intervyu, kuzatish,

B) hujjat, so’rov, test,

*S) davlat, siyosat, iqtisod, ijtimoiy soha madaniyat,

D) A va B javoblar to’g’ri.

367. Etnososiologiya sohasida «Ijtimoiy mehnat taqsimoti to’g’risida» asarining muallifi kim?

A) E. Dyurkgeym,

B) O. Kont,

*S) M. Veber,

D) G. Zimmel.

368. Befarqlik loqaydlik, begonalashuv, kamsitish, tengsizlik, qaysi munosabatlar turiga mansub?

A) moddiy munosabat tizimi,

B) ma’naviy munosabatlar tizimi,

*S) ijtimoiy munosabatlar tizimi,

D) iqtisodiy munosabatlar tizimi.

369. Alohida differensiasiyalashgan qismlarni bir butun qilib turuvchi aloqa va shu holatga olib keluvchi jarayon sotsiologiyada nima deyiladi?

*A. integrasiya

B. evolyutsiya

S. sivilizasiya

D. stratifikatsiya

370.E.Dyurkgeym «sosial fakt» deganda nimani nazarda tutgan?

*A) Empirik voqyelik

B) Kollektiv tasavvur

S) Sosial aloqalar

D) Sosial borliq

371.Maxsus va tarmoq yo’nalishlar sotsiologiyasining obyekti nima?

*A) Emperik faktlar yig’ish va ularni tahlili

B) Jamiyatning alohida sohalari

S) Jamiyat rivoji va ishlashning umumiy qonunlari

D) Sosial injeneriya

372.Quyidagilardan qaysi biri jamiyatga xos emas?

A) Alohidalik va o’z-o’zicha nazoratning yuqori darajasi

*B) Integrasiya kuchining yo’qligi

S) Ichki o’zaro aloqalarning darajasini ta’minlaydigan va qayta ishlab chiqaradigan usul

D) Sosial nazorat

373. Deviant xulq atvor turlarini ko‘rsating

*A. jinoyatchilik, ichkilikbozlik, fohishabozlik, o‘g‘irlik, o‘z joniga qasd qilish

B. dangasalik, mehnatkashlik, rostgo‘ylik

S. yolg‘onchilik, dindorlik, harakatchanlik, chekish

D. giyohvandlik, janjalkashlik, maqtanchoqlik

374. Sotsiologik tadqiqot dasturi qanday qismlarni o‘z ichiga oladi?

*A. nazariy-metodologik, amaliy-uslubiy

B. amaliy, obekt va predmet

S. metodologik, maqsad va vazifa

D ijtimoiy buyurtma

375. Sotsiologiya fanida «Anomiya» nazariyasining muallifi kim?

A) M.Veber

B) O.Kont

*S) E.Dyurkgeym

D) T.Parsons

376. Sosializasiya bu …

*A) O’zining butun hayoti davomida individ tomonidan o’zi tegishli bo’lgan jamiyatning sosial rollari, madaniy me’yorlari va qadriyatlarini o’zlashtirish jarayoni

B) Insoniy hayot qoidalariga xulq-atvor va madaniy me’yorlarga o’rgatish

S) Bolalarni kattalar hayotiga tayyorlash, ijtimoiy hayotning elementar qoidalarini o’zlashtirish

D) Sosial o’zaro ta’sir

377. Amaliy sosiologiya bu:

*A.Nazariy modellar

B. Bilimni umumiy qonuniyati

S. Sosial integrasiya

D. Alohida ilmiy yo’nalish

378. Sotsiometriya tushunchasi nimani anglatadi?

*A. kichik ijtimoiy guruhlardagi shaxslararo munosabatlarni miqdoriy o‘lchovlar asosida o‘rganish

B. jamiyat tuzilmalarining rivojlanish qonuniyati

S. geometrik o‘lchov birligi

D. omma xulqini o‘rganish

379.Maxsus va tarmoq yo’nalishlar sotsiologiyasining obyekti nima?

*A) Emperik faktlar yig’ish va ularni tahlili

B) Jamiyatning alohida sohalari

S) Jamiyat rivoji va ishlashning umumiy qonunlari

D) Sosial injeneriya

380. Quyidagilardan qaysi biri jamiyatga xos emas?

*A) Alohidalik va o’z-o’zicha nazoratning yuqori darajasi

B) Integrasiya kuchining yo’qligi

S) Ichki o’zaro aloqalarning darajasini ta’minlaydigan va qayta ishlab chiqaradigan usul

D) Sosial nazorat

381. Davlat tizimini Platon uch xil strata – ijtimoiy tabaqaga ajratadi. Ular qaysilar?

*A. hukmdorlar, harbiylar, mehnatkashlar

B. fuqarolar, faylasuflar, qullar

S. harbiylar, donishmandlar

D komil insonlar, duradgorlar

382.Sotsiologiyada «Defferinsial aloqalar» nazariyasining muallifi kim?

A) M.Veber

B) O.Kont

*S) A.Saterlend

D) T.Parsons

383. M.Veber nazariyasi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) Funksionalnal

*B) Tushunuvchi

S) Fenomenomenologicheskaya

D) Simvolik intraksionizm

384.Madaniyatni sosiologik tushunishning o’ziga xosligi nimada namoyon bo’ladi?

A) Imperik ma’lumotlar yig’ish va tahlil qilish

*B) Ahamiyatli ramz, g’oya, qadriyat va bilimlar tizimida

S) Umumiy qonuniyatlarni o’rganishda

D) qadimiy madaniyatlarni tadqiq qilishda

385.O’zbekiston Respublikasida Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qachon qabul qilingan?

A) yanvar 1997 yil

*B) avgust 1997 yil

S) sentyabr 1998 yil

D) may 1996 yil

386. O’zbekistonda hokitmiyatning ijro etish tizimining yuqori organi bu:

*A.Vazirlar mahkamasi

B.Prezident

S.Oliy sud

D.Oliy majlis.

387.Jamiyatning siyosiy tizimi tarkibiga kirmaydi…

*A) Siyosiy madaniyat

B) Davlat

S) Siyosiy partiyalar

D) Saylov

388. Siyosiy plyuralizm – bu …

A) Demokratik huquqlar va erkinlik

B) Hokimiyatni bo’linishi

*S) Ko’ppartiyaviylikning mavjudligi

D) Fuqarolarni saylovlarda ishtirok etish huquqi

389. Quyidagi sanab o’tilgan ta’riflarda qaysi biri sosiologik yondashuv hisoblanadi?

A) Oila bu – juftlik-ota-onalik-qarindoshlik bilan bog’liq umum oilaviy faoliyat asoslangan jamoa

*B) Oila bu – bolalarni tarbiyalash uchun o’zaro mas’uliyatga va birga yashash bilan bog’langan qon-qarindoshlik, nikoh yoki farzand qilib olishga asoslangan kishilar birligi

S) Oila bu – erkak bilan ayol o’rtasidagi munosabatlarning sosial shakli

D) Oila bu – jamiyatning sosial instituti

390.Ko’rsatilgan qaysi funksiyalardan biri oila uchun xos emas?

A) Hissiy

B) Yosh avlodni sosializasiyasi (ijtimoiylashtirish)

S) Jinsiy mayllarni tartibga solish

*D) Sosial status (mavqye) ni uzatish

391.Sosial konflik bu - …

*A) Sosial harakatning potensial va dolzarb subyektlari o’rtasidagi munosabatlar shakli. Ularning motivasiyasi qadriyat va me’yorlar, manfaatlar va ehtiyojlar qarama-qarshiligi bilan shartlangan.

B) Foyda, daromad yoki kamyob moddiy va ma’naviy qadriyatlarga erishish maqsadida paydo bo’lgan individlar o’rtasidagi kurash

S) Jamiyat, guruh, jamoa tomonidan shaxsiy yutuqlar va ijodiy ehtiyojlarni tan olinishi uchun ndividlar o’rtasidagi kurash

D) Agressiv sosial harakat

392. Quyidagilardan qaysi birida M.Veber asari ko’rsatilgan?

A. Protestant etikasi va kopitalizm ruhi

B.Etika

S. Bir xillik

D. Ideal tip.

393. Ko’pchilik sosiologlarning fikricha shaxsning birlamchi sosializasiyasi qayerda boshlanadi?

A) bog’chada

B) do’stlar doirasida

S) xizmat korxonasida

*D) oilada

394.Ochiq va yopiq jamiyat nazariyasining asoschisi kim?

A) G.Spenser

*B) K.Popper

S) O.Kont

D) G.Tard

395. O‘zbekistonda jamoatchilik fikrini o‘rganish markazi qanday ataladi?

*A. jamoatchilik fikrini o‘rganish “Ijtimoiy fikr” markazi

B. “ijtimoiy-iqtisodiy fikr” markazi

S. “aholi bandligi muammolari” markazi

D. “ijtimoiy-siyosiy fikr ” markazi

396. Deviant xatti-harakatning qaysi tushuncha ifodalaydi.

*A.Anomiya

B.Bosh ko’tarish

S.Jaholat

D.Gumanizasiya

397. Qaysi ijtimoiy institut jamiyatda madaniyatni tarqatuvchi va yetkazib beruvchi vazifani bajaradi?

*A. ta’lim

B. siyosat

S. oila

D din

398.Sosial institut deganda nima nazarda tutiladi?

*A) Jamiyatdagi yozib qo’yilgan va talab qilinadigan me’yorlar asosida kishilar faoliyati ustidan tartib va nazorat o’rnatish

B) Kishilarning katta birlashmalari

S) Rasmiy tashkilot

D) Bir-biri bilan o’zaro harakatda bo’lgan elementlar tizimi

399. Ijtimoiy meyor nimani anglatadi?

*. shaxs xulq-atvorini muayayn ijtimoiy muhitga moslashtiruvchi qoidalar

B. jamiyatda o‘rnatilgan axloq meyorlariga mos kelmaydigan insoniy faoliyat

S. jamiyat taraqqiyotiga to‘siq bo‘luvchi holatlar

D. ijtimoiy jarayon

400.Quyidagi ko’rsatilgan sosial hodisalarning qaysi biri deviant hatti-harakatga kiritish mumkin?

A) migrasiya, kadrlar oqimi

B) tug’ilish, o’lim

*S) ichkilikbozlik, giyohvandlik

D) konflikt

401.Sotsiologiyaning qanday tarmog’ida submadaniyat o’rganiladi?

A) Fan sotsiologiyasida

B) etnosotsiologiyada

S) jinoyat sotsiologiyasida

*D) madaniyat sotsiologiyasida

402. .«Ijtimoiy mehnat taqsimoti» qaysi mutafakkir asari hisoblanadi?

A) K.Popper

*B) E.Dyurgeym

S) P.Sorokin

D) V.Paretto

402 G.Spenser jamiyatni ikki qismga bo’lib o’rganadi. Bular qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

A) Individ va jamoa

B) An’anaviy va postindutrial

S) Jamoa va jamiyat

*D) Harbiy va sanoat

403. AQShda 1927-1932 yillarda o‘tkazilgan “Xotorn tajribalari”ning asosiy maqsadi nima edi?

*A. mehnat unumdorligini oshirish

B. mulkchilik munosabatlarini kuchaytirish

S. ijtimoiy xulqni

D. iqtisodiy hamkorlikni

404. Mamlakatimiz Prezidenti tomonidan 2010 yilga qanday nom berilgan edi?

A)“Sog’lom avlod yili” ;

B)“Qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili”;

*S)“Barkamol avlod yili”;

D)“Kelajak avlod yili”.

405. BMT ga O’zbekiston qachon a’zo bo’lgan?

A) 1991 yil 18-noyabr;

*B)1992 yil 2-mart;

S)1993 yil 8-dekabr;

D)1990 yil 10-sentyabr.

406. Sanab o‘tilganlarning qaysi biri konfliktni alternativ hal qilish usuli hisoblanadi?

*A. unumli kompromiss

B. mensimaslik

S. kuch ishlatib hal qilish

D. birlashuv

407. Sotsiologiyada “shaxs” termini nimani anglatadi?

*A. har bir jamiyatda yashovchi va uning normalariga rioya qiluvchilar

B. barcha tug‘ilgan insonlar

S. mashhur arboblar

D. individ turlari

408. Sotsial stratifikatsiya qaysi omillar bilan belgilanadi?

*A. ta’lim, hokimiyat, mulk, status

B. boylik, ilm

S. obro‘-e’tibor, xunar

D. hokimiyatga ega bo‘lish

409. "Tolerantlik" nima?

*A. sabr-toqatlilik

B. jamiyatda yakka dinlik

S. inson qalbining kengligi, uning dindorligi

D. boshqa odamlarga mo‘ljal olish

410. "Gipoteza" nima?

*A. Ilmiy taxmin

B. ilmiy analiz

S. Muammoni quyish

D. muammoni asoslash

411. Sotsiologiyaning keng tarqalgan uslubini ko‘rsating

*A. so‘rov

B. hujjatlar tahlili

S. kuzatish

D. sotsiometriya uslubi

412. “Nuklear oila ” nima?

*A. Er-xotin va bolalardan iborat oila

B. to‘rt va undan ortiq avlodli oila

S. Yakka nikohga asoslangan oila

D. bir avlodli oila

413.Fundamental sotsiologiyaning maqsadi

A) Sosial voqyelik ahamiyatini ko’rsatish

*B) Sosial voqyelikni to’la qiyofasini yaratish

S) Nazariy asoslarni ishlab chiqish

D) Emperik bilimlarni ishlab chiqish

414.Quyidagi sosiologlardan qaysi biri byurokratiya mohiyatini ochib bergan?

A) T.Parsons

B) F.Znaniskiy

*S) M.Veber

D) J.Mid

415. Sotsiologiyadagi organik maktabning asoschilaridan biri bo‘lgan olimni ko‘rsating.

*A). G.Spenser

B). O.Kont

S). M.Veber

D). G.Zimmel

416.Sosial evolyusiya nazariyasi asoschisi kim?

A) E.Dyurkgeym

B) O.Kont

*S) G.Spenser

D)M.Vebr

417. Mikrosotsiologiya nimani o‘rganadi?

*A). sotsiologiyadagi tarmoq yo‘nalishlarni va ularning xususiyatlarini

B). dolzarb, muhim ahamiyatga ega bo‘lgan muammolarni.

S). yirik masshtabli sotsial tizimlarni va ulardagi jarayonlarni

D). istiqbolga mo‘ljallangan vazifalarni tadqiq etishni

418.Ommaviy madaniyat qachon shakllana boshladi?

*A) XX asrning 60 yillarida

B) XX asrning 20-30 yillari

S) XX asrning30-40 yillari

D) XX asrning oxirlarida

419. «Angliya Aristoteli» nomini olgan sosiolog kim?

A) M.Veber

B) E.Dyurkgeym

*S) G.Spenser

D)O.Kont

420. Qaysi qatorda T.Parsons asari to’g’ri ko’rsatilgan?

A) «Jamoa va jamiyat»

*B) «ijtimoiy harakat strukturasi»

S) «Pozitiv falsafa kursi»

D) «Pozitiv siyosat tizimi»

421.T.Parsons ta’limotida qanday kategoriya asosiy bo’lib hisoblanadi?

A) Ahamiyatli ramz

*B) Sosial harakat

S) O’zaro harakat

D) Rolli masofani saqlash

423.Sotsiologiya fani strukturasi elementini ko’rsating?

*A) Fundamental sotsiologiya, nazariy sotsiologiya, emperik sotsiologiya, maxsus va tarmoq yo’nalishlar

B) nazariy sotsiologiya

S) emperik sotsiologiya

D) maxsus va tarmoq yo’nalishlar

424.Dastlab sotsiologiya qanday nom bilan atalgan?

A) tarixiy athlil

B) siyosiy arifmetika

*S) sosial fizika

D) sosial dinamika

425.Tor ma’noda sosial harakat (dvijeniya) bu - …

*A) shaxs yoki ayrim ijtimoiy guruhlarning sosial voqyelikka moslashishga yo’naltirilgan harakat

B) kishilarning ma’lum xohishlari bilan xarakterlanadigan harakat

S) ongli maqsad va motivga ega bo’lgan harakat

D) boshqa kishilar xarakteriga yo’naltirilgan harakat

426.Sosiologik tadqiqot necha bosqichdan iborat?

A) 8


B) 5

*S) 3


D) 2

427.Sosiologik tadqiqot dasturi nimadan boshlanadi?

A) gipotezani ilgari surishdan

B) Tanlash tizimini asoslashdan

S) Muammo qo’yish, obyekt va predmetni aniqlab olishdan

*D) Maqsad va vazifalarni aniqlashdan

428. Sotsiologik anketaning noalternativ yopiq savolining asosiy jihatini ko‘rsating.

A. javob variantlaridan birini tanlash imkoniyati

B. javobning bir necha variantlarini tanlash imkoniyati

S. javob variantlaridan birini tanlashi va o‘z fikri bildiriladi

D. javob variantlari ko‘rsatilmaydi
429.Quyidagilardan qaysi biri eng ommaviy emperik metod bo’lib hisoblanadi?

A) kuzatish

B) suhbat

S) eksperiment

*D) so’rov

430.Gipoteza deganda nima tushuniladi?

*A) muammo qo’yish

B) ilmiy tahmin

S) muammoni asoslash

D) muammo tahlili

431.Quyidagilardan qaysi biri so’rov metodiga kiradi?

A) Eksperiment

B) Kuzatish

*S) Intervyu

D) Ekspert baholash

432. Insonlarning birlashgan holda hayot faoliyatini olib borishi – bu:

*A). ijtimoiy guruh

B). ijtimoiy tabaqa

S). nazorat instituti

D). ijtimoiy tizim

433. Tizimni amalga oshirishda o‘zining strukturasini va muvozanatni ta’minlash – bu

*A). Barqarorlik

B). ochiqlik

S). O‘zgarmaslik

D). Yopiqlik

435.Shaxsiy xujjatlarni o’rganish qaysi metodga tegishli?

A) sosiometriya

*B) xujjatlarni tahlil qilish

S) test


D) so’rov

436.Deviant harakat deganda nima nazarda tutiladi?

A) dindorlik

B) dohiylik

*S) jinoyatchilik

D) inteligentlik

437.Sosial stratifikasiya deganda nima tushuniladi?

A) jamiyatdagi millatlararo munosabatlar

*B) jamiyatda sosial tengsizlikni ifodalash

S) sosiomadaniy xususiyatlar

D) ocial iqtisodiy rivojlanish jarayonlari

438. «Byurokratiya» nima va uning belgilari qanday?

A) nazorat funksiyalarini ijro uchun mas’ul shaxslarga berib qo’yilishi, xizmat bo’yicha bo’ysunish tizimi

B) imtiyozga ega bo’lgan shaxslar tomonidan xokimiyatni amalga oshirilishi

S) ijro hokimiyatini qonun chiqaruvchi hokimiyat bilan nomutanosib faoliyat yuritish

*D) Hamma javoblar to’g’ri

439. «Dunyo dinlarining xo’jalik etikasi» kitobining muallifi kim?

A) A.Toynbi

B) O.Shpengler

*S) M.Veber

D) G.Markuze

440.AQShda dastlabki sosiologik maktab qayerda rivojlana boshlagan?

A) Nyu York

*B) Chikago

S) Texas


D) Garvard

441.O’z mazmun va shakliga ko’ra tartiblangan savollar va muloqotlar bayon qilingan so’rov varaqasi.

A) tadqiqot

B) intervyu

S) so’rov varaqasi

*D) anketa

442. XIX asrning 30- yillarda chop etgan «Pozitiv falsafa kursi» kitobi qaysi yangi ijtimoiy fanning paydo bo’lishini darak berdi.

A) Pozitiv sotsiologiya

B) Politologiya

S) Statistika

*D) Sotsiologiya

443.Sanab o’tgan bosqichlardan milliy bosqichni belgilang?

*A) millat, elat, etnik guruh

B) millat mintaqa, mamlakat

S) avlod, millat, mahalla

D)millat,madaniyat,mamlakat

444.Jamoa va jamiyat asarining mualifi kim?

A) Spenser

B) Veber

*S) F.Tyonnis

D) E.Dyurkgey

445. Aholini qatlamlarga bo‘lish, hokimiyat, moddiy ne’matlar, ta’lim darajasi, nufuz – bu:

*A). sotsial stratifikatsiya

B). sotsial struktura

S). sotsial differensiatsiya

D). sotsial jarayon

446. Nizolarni yechishda qaysi tamoyillar asosida hal qilinadi?

*A). mavjudligini tan olish, har biriga alohida yondashish, birgalikda yechimini izlash

B). nizolarni tan olmaslik, nizoni bostirish, mavjudligini tan olish, har biriga alohida yondashish, birgalikda yechimini izlash

S). nizolarni tan olmaslik, nizoni bostirish

D). nizolarni tan olmaslik

447. Shaxsning harakati jamiyat va guruhlarda umume’tirof etilgan meyorlardan farqlanishi – bu:

*A). sotsial deviantlik

B). sotsial ta’sir

S). sotsial harakat

D). sotsial meyor

448. Ijtimoiy o‘zaro aloqadorlik – bu:

*A). ijtimoiy munosabat, bunda bir subektning harakati boshqa subekt harakatining sabab va oqibatida paydo bo‘ladi

B). muhtojlik holati

S). qisqa vaqtli munosabat

D). ijtimoiy meyor

449.Fundamental sotsiologiyaning maqsadi

A) Sosial voqyelik ahamiyatini ko’rsatish

*B) Sosial voqyelikni to’la qiyofasini yaratish

S) Nazariy asoslarni ishlab chiqish

D) Emperik bilimlarni ishlab chiqish

450.Quyidagi sosiologlardan qaysi biri byurokratiya mohiyatini ochib bergan?

A) T.Parsons

B) F.Znaniskiy

*S) M.Veber

D) J.Mid

451. Olomonning asosiy belgisi:

*A). tasodifiy, ekspressivlik, odamlarni vaqtincha birlashtirib turuvchanlik

B). doimiy, ratsional

S). tasodifiy, kishilar doimiy birlashadi

D). Hissiy, doimiy a’zolik, maqsad

452.Sosial evolyusiya nazariyasi asoschisi kim?

A) E.Dyurkgeym B) O.Kont

*S) G.Spenser D)M.Vebr

453. Ijtimoiy aloqalar va munosabatlar – bu:

*A). sotsiologiyaning predmeti

B). sotsiologiyaning obekti

S). sotsiologiya metodi

D). sotsiologiyaning subekti

454.Ommaviy madaniyat qachon shakllana boshladi?

*A) XX asrning 60 yillarida

B) XX asrning 20-30 yillari

S) XX asrning30-40 yillari

D) XX asrning oxirlarida

455. «Angliya Aristoteli» nomini olgan sosiolog kim?

A) M.Veber

B) E.Dyurkgeym

*S) G.Spenser

D)O.Kont

456. Qaysi qatorda T.Parsons asari to’g’ri ko’rsatilgan?

A) «Jamoa va jamiyat»

*B) «ijtimoiy harakat strukturasi»

S) «Pozitiv falsafa kursi»

D) «Pozitiv siyosat tizimi»

457.T.Parsons ta’limotida qanday kategoriya asosiy bo’lib hisoblanadi?

A) Ahamiyatli ramz

*B) Sosial harakat

S) O’zaro harakat

D) Rolli masofani saqlash

458.Sotsiologiya fani strukturasi elementini ko’rsating?

*A) Fundamental sotsiologiya, nazariy sotsiologiya, emperik sotsiologiya, maxsus va tarmoq yo’nalishlar

B) nazariy sotsiologiya

S) emperik sotsiologiya

D) maxsus va tarmoq yo’nalishlar

459. Insonlar bir xilda ijtimoiy ne’matlarga ega bulmasligi – bu:

*A. ijtimoiy tengsizlik

B. ijtimoiy mobillik

S. ijtimoiy jarayon

D. ijtimoiy tenglik

460.Tor ma’noda sosial harakat (dvijeniya) bu - …

*A) shaxs yoki ayrim ijtimoiy guruhlarning sosial voqyelikka moslashishga yo’naltirilgan harakat

B) kishilarning ma’lum xohishlari bilan xarakterlanadigan harakat

S) ongli maqsad va motivga ega bo’lgan harakat

D) boshqa kishilar xarakteriga yo’naltirilgan harakat

461.Sosiologik tadqiqot necha bosqichdan iborat?

A) 8 B) 5

*S) 3 D) 2

462.Sosiologik tadqiqot dasturi nimadan boshlanadi?

*A) Muammo qo’yish, obyekt va predmetni aniqlab olishdan

B) Tanlash tizimini asoslashdan

S) gipotezani ilgari surishdan

D) Maqsad va vazifalarni aniqlashdan

463.Kontent analiz bu …

A) Statistik tahlil

B) Suhbat

*S) Hujjatlar mazmuni va miqdor jihatdan tahlil qilish usuli

D) Kuzatish
464.Quyidagilardan qaysi biri eng ommaviy emperik metod bo’lib hisoblanadi?

A) kuzatish

B) suhbat

S) eksperiment

*D) so’rov

465.Gipoteza deganda nima tushuniladi?

A) muammo qo’yish

*B) ilmiy tahmin

S) muammoni asoslash

D) muammo tahlili

466.Quyidagilardan qaysi biri so’rov metodiga kiradi?

A) Eksperiment

B) Kuzatish

*S) Intervyu

D) Ekspert baholash

467. Sotsializatsiya jarayoni qachon tugaydi?

*A. butun umr davom etadi

B. yoshlik davrida

S. qarilik davrida

D. bolalik davrida

468 Sotsiologiyaning tadqiqot predmetini aniqlang.

*A. ijtimoiy voqelikni o‘rganish rakursi

B. tabiat

S. jamiyat

D. butun olam

469.Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi qachon qabul qilingan.

*a) 2010 y.

b) 2011 y.

s) 2014 y.

d) 2015 y.

470.O’zbekiston Respublikasi konstitusiyasiga necha marta o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilgan.

a) 2.


b) 4.

*s) 3.


d) 5.

471.O’zbekiston rivojlanishning qaysi modeli asosi da rivojlanayapti?

a) Yevropa modeli

b) Xitoy modeli

s) Rossiya modeli

*d) O’zbek modeli

472. O’zbekiston Respublikasi konstitusiyasi qachon qabul qilingan?

*a)1991 8- dekabr

b)1992 8- iyun

s) 1991 14 - iyul

d) 1992 2- mart

473.O’zbekiston qaysi qatlamni shakllantirish bo’yicha ilmiy islohotlar olib borayapti.

a) qo’yi


b) o’rta

s) yuqori

d) a,s javoblar.

474. «Ona yurtim baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo’lida xizmat qilish eng oliy saodatdir» asarining taqdimoti qachon o’tkazildi.

*a)2015 avgust

b)2015 sentyabr

s)2015 oktyabr

d)2015 noyabr

475. «Ona yurtim baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo’lida xizmat qilish eng oliy saodatdir» asari necha bo’limdan iborat?

*a) 13 bo’lim

b)12 bo’lim

s)14 bo’lim

d)15 bo’lim

476. O’zbekiston Respublikasi 2014 yil 16 aprelda qabul qilingan qonuni bilan O’zbekiston Respublikasining konstitusiyasini qaysi moddaliraga o’zgartirish kiritildi.

*a) 32, 48,93,98,103,117 moddalar.

b) 60,61,62,63 moddalar.

s) 93, 98,100, 104 moddalar.

d) 71,72,73,74 moddalar.

478. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga qaysi yillari o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilgan.

*a) 2011 y., 2014.,2015 y.

b) 2009 y., 2011.,2013 y.

s) 2011 y., 2014.,2009 y.

d) 2009 y., 2010.,2012 y.

479. Integral jamiyat atamasini fanga kim kiritgan?

a) E.Dyurgeym

b) M.Veber

s)*P.Sorokind) G.Zimmel
«Ijtimoiy ish» kafedrasi mudiri dots. Jo’rayev L.N.
Download 291 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling