Umumiy tabiiy geografiya


Glossariy Jonsiz va jonli tabiat (Animate and inanimate nature)


Download 7.76 Mb.
Pdf ko'rish
bet26/26
Sana15.12.2019
Hajmi7.76 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Glossariy
Jonsiz va jonli tabiat (Animate and inanimate nature) 
-  jonsiz 
tabiatga:  Yer,  Quyosh,  yulduzlar,  suv  va  havo,  toshlar,  tuproq; jonli 
tabiatga  esa:  mikroorganizmlar,  o'simliklar,  hayvonlar  va  odamlar 
kiradi.  Jonsiz  tabiat  deyishimizga  asosiy  sabab,  ular  oziqlanmaydi, 
o ‘smaydi, ko‘paymaydi, rivojlanmaydi, ya’ni o‘zidan nasi qoldirmay- 
di.  Jonli tabiat vakillari esa nafas oladi, oziqlanadi, o ‘sadi, ko‘payadi 
va o ‘zidan nasi qoldiradi.
Kosmik  resurslar  (Space  resources) 
-   bunga  Quyosh  radiatsi- 
yasi,  suv  ko‘tarilishi  va  qaytishi  energiyasini  kiritish  mumkin.  Bu 
resurslardan  foydalanish bilan  ular kamayib  qolmaydi.  Lekin  ishlab 
chiqarishning  benihoya  о ‘sib  ketishi  tugamaydigan  resurslarga  an- 
chagina ta’sir ko‘rsatadi.
322

Tabiiy  resurslar  (Natural  resources) 
-  jamiyatning  moddiy  va 
ma’naviy ehtiyojlarini qondirish maqsadlarida xo‘jalikda foydalanila- 
digan  hamda  insoniyatning  yashashi  uchun  zarur bo‘lgan,  uni  o ‘rab 
turgan tabiiy muhitning barcha  tabiat komponentlari,  energiya man- 
balari.  Tabiiy resurslarga Quyosh energiyasi, Yeming  ichki  issiqligi, 
suv,  yer,  mineral  boyliklar,  o ‘simliklar,  tuproqlar,  hayvonot dunyosi 
kiradi.
Tiklanadigan  resurslar  (Recoverable  resources) 
-   bu  turdagi 
resurslarga o‘simliklar, hayvonlar,  qisman tuproq, ba’zi bir tuzlar ki­
radi.  Lekin  ulami  tiklash  uchun  zarur  sharoit  va  vaqt  kerak.  Ba’zi 
hayvonlar bir yoki bir necha  yilda  tiklansa,  o ‘rmonlar  o ‘rta hisobda 
60  yilda  tiklanadi.  B a’zi  resurslar  ko‘plab  ishlatilishi  (ov  qilinishi, 
foydalanilishi) natijasida tiklanmaydigan bo‘lib qolishi ham mumkin
ya’ni turi butunlay yo‘qolib ketsa, tiklab bo‘lmaydi.
Tugamaydigan  resurslar (Inexhaustible  resources) 
-  bu turda­
gi  resurslarga  yadro  energiyasi,  Yer  ichki  energiyasi,  suv,  iqlim  va 
kosmik resurslar kiradi.  Suv resurslari deganda ro‘zg‘or va sanoatda, 
qishloq  xo‘jaligi  hamda  transportda,  elektr  energiyasi  olishda  foy- 
dalaniladigan chuchuk suv tushuniladi.
Nazorat savollari
1. Tabiiy resurslar nirna?
2. Insonning tabiatga ta’siri turlari nimalardan iborat?
3. Tabiatni o ‘zlashtirish deganda nimani tushunasiz?
4. Tabiatni muhofaza qilish qanday maqsadlarni ko‘zda tutadi?
5. Tabiatni muhofaza qilish deganda nimani tushunasiz?
6. Tabiiy resurslar xususiyatiga qarab qanday turlarga bo‘linadi?
7. Tiklanadigan resurslarga nimalar kiradi?
8. Tugamaydigan resurslarga nimalar kiradi?
9 .0 ‘zbekistonda “Atmosferahavosinimuhofazaqilishto‘g‘risida” 
gi qonun qachon qabul qilingan, uning mazmuni qanday?
10.0 ‘zbekistonda “Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan 
foydalanish haqida”gi Qonun qachon qabul qilingan, unga ko‘ra hay- 
vonlardan foydalanish tartibi qanday?
323

Foydalanilgan adabiyotlar
1.  Узбекистан  Республикасининг конуни.  Табиатни  мух,офаза 
килиш тугрисида.  Тошкент ш.,  1992 йил 9 декабрь.
2.  Узбекистан  Республикасининг  конуни.  Сув  ва  сувдан 
фойдаланиш тугрисида. Тошкент ш.,  1993  йил 6 май.
3.  Узбекистан 
Республикасининг 
конуни. 
Мухофаза 
этиладиган  табиий  худудлар  тугрисида.  Тошкент  ш.,  2004  йил  3 
декабрь.
4.  Узбекистан  Республикасининг  к;онуни.  Усимлик  дунёсини 
мухофаза килиш ва ундан фойдаланиш тугрисида. Тошкент ш., 1997 
йил 26 декабрь.
5.  Узбекистан Республикасининг конуни.  Х,айвонот дунёсини 
мухофаза килиш ва ундан фойдаланиш тугрисида. Тошкент ш.,  1997 
йил 26 декабрь.
6.  Carolyn Arden. Mountains and valleys. New York, 2009.
7.  Everything on Earth. Dorling Kindersley Limited, 2009.
8.  G ‘ulomov P.N. Inson va tabiat. Toshkent, 2009.
9.  Goudie A. Physische Geographie. Germany, 2002.
10.  Mateo Gutierrez Elorza. Geomorfologia. Madrid, 2008.
11.  Robert E. Gabler, James F. Petersen, Michael L. Trapasso. Es­
sentials of Physical Geography. 2007.
12.  Richard John Huggett. Fundamentals of geomorphology. Lon­
don and New-York, 2007.
13.  Vahobov H.  va boshqalar.  Umumiy Yer bilimi.  Darslik.  -  Т.: 
Bilim, 2005.
14.  William  Lowrie.  Fundamentals  of  Geophysics.  Cambridge 
University Press. 2007.
15.  World Regional Geography (This text was adapted by The Say­
lor Foundation under a Creative Commons Attribution-NonCommercial- 
ShareAlike  3.0  License  without  attribution  as  requested  by  the  work’s 
original creator or licensee).www.sayior.org/books.
16.  Zokirov  Sh.S.,  Egamov  B.Y.  Geografiya tarixi:  Erotosfendan 
Koshg‘arigacha. -  Т., “Chashmaprint”, 2012.
17.  Zokirov Sh.S.,  Ibragimova R.A.  Oral  tabiiy geografik okrugi.
-  Т.: Mumtoz soz, 2015.
324

18.  Zokirov  Sh.S.,  Toshov  X.R.  Landshaftshunoslik.  -   Т.:  Turon 
zamin ziyo, 2016.
19.  Баратов П., Маматкулов М., Рафиков А. Урта Осиё табиий 
географияси. -  Т.: Укитувчи, 2002.
20.  Боков  В.А.,  Селиверстов  Ю.П.,  Черванов  И.Г.  Общее 
землеведение. -  СПб.,  1999.
21.  Гадоев  К.,  Бердиева  С.  Жахрнгашта  сайёх,-олимлар.  -   Т.: 
Узбекистон, 2011.
22.  Гадоев К., Бердиева С. Узбек география фани фидойилари.
-  Т.: Узбекистон, 2015.
23.  География: современная иллюстрированная энциклопедия. 
Издательство: Росмэн-Пресс. 2006.
24.  Гуломов П.Н. Умумий ер билими. Маърузалар матни. -  Т.: 
Университет,  1999.
25.  Зокиров  Ш.С.,  Тошов  Х.Р.  География  тарихи.  Бухоро, 
“Дурдона”, 2015.
26.  Калесник С.В. Умумий Ер билими киска курси. -  Т.:  1966. 
-300 б.
27.  Мильков Ф.Н.  Общее землеведение. -  М.:  Высшая школа, 
1990.
28.  Марков  К.К.  и  др.  Введение  в  физическую  географию.  - 
М.: Высш. школа,  1978.
29.  Рябчиков А.М. Структура и динамика геосферы. - М.:  1972.
30.  Савцова Т.М. Общее землеведение. -  М.: Академия, 2003.
31.  Судакова С.С. Общее землеведенеие. -  М.: Недра,  1987.
32.  Шубаев Л.П. Умумий ер билими -Т.:  1975.
33.  Узбекистон 
Республикаси 
К^изил 
китоби. 
1-жилд. 
Усимликлар ва замбуруглар. -  Т.: Chinor ENK, 2009.
34.  Узбекистон Республикаси Кизил китоби. 2-жилд. Хайвонот 
олами. -  Т.: Chinor ENK, 2009.
325

So‘z b o s h i............................................................................................ 3
1-mavzu: Kirish. Geografiya va geografik fanlar tizimi.....................5
2-mavzu: Geografik bilimlaming rivojlanish tarixi......................... 16
3-mavzu:  Olam.  Quyosh sistemasi,  Sayyoralar, asteroidlar, kometalar, 
meteor jism lar.................................................................................... 36
4-mavzu: Yer - Quyosh sistemasidagi sayyora. Yeming shakli va hara- 
katlari. Ulaming geografik oqibatlari. Yeming ichki tuzilishi......... 48
5-mavzu:  Geografik  qobiq.  Uning  o‘ziga xos  xususiyatlari,  tarkibiy 
qismlari, vertikal va gorizontal tuzilishi...........................................62
6-mavzu: Geografik qobiqning vertikal tuzilishi. Yer po‘s ti........... 76
7-mavzu:  Yer po‘sti harakatlari........................................................ 84
8-mavzu: Tog‘  hosil bo‘lish bosqichlari........................................... 88
9-mavzu: Gidrosfera. Uning tarkibiy qismlari. Dunyo okeani. Suvning 
harakati, xususiyatlari........................................................................99
10-mavzu: Qumqlikdagi suvlar...................................................... 114
11-mavzu: Ko‘llar, ulaming geografik roli.....................................124
12-mavzu:  Muzliklar,  muzloqlar,  to ‘rtlamchi  davr  muz  bosish- 
lari 
135
13-mavzu:.Yer osti suvlari.............................................................. 146
14-mavzu: Atmosfera, tuzilishi, tarkibi..........................................157
15-mavzu:  Atmosfera bosimi......... ................................................172
16-mavzu: Havo massalari.............................................................. 181
17-mavzu: Shamollar.......................................................................193
18-mavzu: Ob-havo.........................................................................203
19-mavzu: Iqlim............................................................................... 213
20-Mavzu: Biosfera......................................................................... 226
2 1-mavzu: Tuproqlar........................................................................242
22-mavzu: 0 ‘simliklar va hayvonot dunyo....................................254
23-mavzu: Landshaftlar haqida tushuncha.....................................264
24-mavzu: Inson va tabiat............................................................... 287
25-Mavzu: Tabiiy sharoit va resurslar............................................ 298
Foydalanilgan adabiyotlar............................................................... 324
Mundarija
326

Qaydlar uchun

0 ‘.Q.Abdunazarov, M.T.MirakmaIov, Sh.M.Sharipov, 
R.A.Ibragimova, A.A.Ibraimova.

Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 26%20Ер%20хакидаги%20фанлар(геодезия,%20геофизика,%20геология%20ва%20география)
26%20Ер%20хакидаги%20фанлар(геодезия,%20геофизика,%20геология%20ва%20география) -> Sinoptik vakosmik meteorologiya
26%20Ер%20хакидаги%20фанлар(геодезия,%20геофизика,%20геология%20ва%20география) -> Kartashunoslik
26%20Ер%20хакидаги%20фанлар(геодезия,%20геофизика,%20геология%20ва%20география) -> Va kartografiya, g a t texnologiyalari
26%20Ер%20хакидаги%20фанлар(геодезия,%20геофизика,%20геология%20ва%20география) -> Turob tilovov e k ol ogi y a
26%20Ер%20хакидаги%20фанлар(геодезия,%20геофизика,%20геология%20ва%20география) -> O'zbekiston tabiiy geografiyasidan amaliy mashg'ulotlar. Baratov P.pdf [Amu-Buxoro mashina kanali]
26%20Ер%20хакидаги%20фанлар(геодезия,%20геофизика,%20геология%20ва%20география) -> M. J. M axm udova, E. A. Soliyev geografiyadan nostand art testlar
26%20Ер%20хакидаги%20фанлар(геодезия,%20геофизика,%20геология%20ва%20география) -> R. A. Ibragimova, M. T. M irakmalov
26%20Ер%20хакидаги%20фанлар(геодезия,%20геофизика,%20геология%20ва%20география) -> Strukturaviy
26%20Ер%20хакидаги%20фанлар(геодезия,%20геофизика,%20геология%20ва%20география) -> Gidrologiya va iqlimshunoslik
26%20Ер%20хакидаги%20фанлар(геодезия,%20геофизика,%20геология%20ва%20география) -> A. S. Uralov, L. A. Adilova landshaft arxitekturasi


Download 7.76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling