Universiteti b. A. Bahritdinov s. A. Zokirova


shakllangan  o’simlik-hayvonot  majmualari  tuzilishining  va  nafaqat  funksional


Download 35.04 Kb.
Pdf ko'rish
bet26/37
Sana15.02.2017
Hajmi35.04 Kb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   37

shakllangan  o’simlik-hayvonot  majmualari  tuzilishining  va  nafaqat  funksional, 
balki  kelib  chiqish jihatidan  ham  xshash  ekanligiga  sabab  blgan.
Albatta,  seleksiya  va  madaniylashtirish  uchun  dastlabki  zaruriy  shart 
“nomzodlar”  tanlovining  maksimal  darajada  keng  klamli  ta’minlash  bilan 
bo’g’liq  blgan.  Aynan  shu  sababli,  madaniy  simliklar  kelib  chiqishini 
rganishga eng katta hissa qo’shgan NlVavilov isbotlaganidek, xonakilashtirish 
choqlari tropik va subtropik  hududlarning,  asosan tog\ to’goldi hududlaridagi 
chegaraviy  biotsenozlari  asosida  shakllangan.  Bunda  madaniyiashtirish  ming 
yillik yig’ib terish tajribasining bevosita davomiga aylandi. Odamlar eng kaloriyali 
va hosildor, va ayni paytda saqlash qulay blgan g’alla va loviyaga oid ekinlar 
tashkil  eta  boshiadi.  Barcha joylarda  ularga  sabzavotlar,  ildizmevali  o’simliklar 
issiqlik  bilan  ishlov  berilgan  holda  yoki  xom  holda,  o’simlik  moylari  manbalari 
iste’mol  qilingan.  Har  bir  o’choqda  ovqatga  shirin,  maza  va  xushbo'y  baxsh 
etadigan sabzavot va tlar simulyantlar va shifobaxsh ekinlar, roxatbaxsh meva 
va  simliklar  paydo  bo’lgan.  Deyarli  barcha joylarda  ziga  xos tolali  ekinlar 
paydo blib, ular asosida myna va terilardan matoga tish amalga oshirilgan.
Ayni paytda ushbu umumiy qonuniyatlar asosida domestikatsiya choqlari 
rivojlanishiga  parallel  ravishda  ushbu  birikuvlarning  noyobligi  hosil  bo’lgan, 
dunyoning  blajak  makrohududlarining  dastlabki  xususiyatlari  va  asoslari 
shakllana boshlaydi. Turli o’choqlarda ekinlarning takrorlanishi turli yowoyi oilalar 
va  urug’larga  tegishli  odamlar  baholarning  g’aroyib  ravishda  mos  kelishini 
ta’kidlaydi. Ammo kp asrlik seleksiya va ko’p marotabalik chatishtirishlar orqali 
madaniylashtirilgan o’simlik va  hayvonlar turlari turii choqda turlicha ko’rinish 
kasb  etgan.  Bug’doy  bir holda  qattiq,  ikkinchi  holda -  yumshoq,  uchinchida -

dumaloq bo’lsa;  guruch  Uzoq  Sharqda -  dumaloq va krahmalli,  Hindixitoyda -  
yopishqoq,  Hindistonda  -   uzunchoq,  shishasimon  va  donador  Dastlab  paxta 
tarqalgan  trtta  choq  trtta  turli  endemic  turga  tegishli  bolib,  bir-biridan 
tolasining uzunligi,  puxtaligi va  rangi  bilan farqlangan,  bir yillik va  ko’p yillik,  bir 
martalik mavsumiy va doimiy,  ksaklari  asta-sekin yetilib boradigan turlari  bor.
Xonakilashtirilgan  bir  nomli  hayvonlar  ham  bir-biridan  farqlangan.  Eski 
Dunyoda  ham,  Yangi  dunyoda  ham  odamlar  dasht  va  yarimcho’1
  hududlarda 
xonakilashtirish  uchun  eng  ma’qul jonivor tuyalar,  degan  xulosaga  kelgan.  Bu 
jonivorlar chidamli, ovqat tanlamasligi va kp maqsadda foydalanish mumkinligi 
bilan ajralib turadi. Efiopiyada bir rkachli tuya boqilgan blsa, 0’rta Sharqda -  
ikki rkachli tuya  boqilgan. And  hududida esa tuyasimonlarning  yagona  shakli 
birmuncha  kuchsiz  va  nozik vikunya  va  guanako  blgan,  ulardan  keyinchalik 
lama va  alkapa  ajratilgan.
Dehqonchilikka,  chorvachilikning  parrandachilik,  cho'chqaboqarlik  kabi 
sekin  rivojlanadigan  turlariga  tishning  asosiy  natijasi  troqlik  bo’ldi.  Bunda 
aholi daryo sohillari va dalalarda jamlana  boshladi,  bunda sugrish  imkoniyati 
va  dengiz orqali  tashqi  daryoga chiqish  mumkinligi  muhim  гоЧ  o’ynagan.
Biroq  rivojlanishning  dastlabki  bosqichlarida  yerga  bog’liqlik  dehqonchilik 
choqlarining  bir-biridan  uzoqlanishuvini  kuchaytirdi.  0 ’choqlarning  mustaqil 
rivojlanishi nafaqat ekinlar va uy hayvonlari tplamlari xilma-xilligida, balki yerga 
ishlov  berish  tehnologiyalarida  ham  namoyon  bo’ladiki,  bu  hol  rivojlanishdagi 
notekislikka  sabab  bladi.  Taraqqiyot  sur’ati  shu jumladan  tesha  bilan  ishlov 
berishdan  omochga  tishga  ham  bog’liq  edi,  buning  uchun  esa  omochni 
sudrovchi mollarning borligi va samarasiga,  bronza lemexlar va boshqa qishloq 
xjaligi  qurollarining joriy etilganligiga,  va demak,  metallsozlik va  boshqalarga 
bog’liq  edi.
Bularning  barchasi dehqonchilik va chorvachilikning turli choqlarida turli 
paytda  sodir  bladi,  ayni  paytda  barcha  joyda  bosqichlarning  ketma-ketligi 
umumiy  qonuniyatlariga  bysungan  holda,  moddiy  madaniyat,  jamiyatning 
ma naviy  rivojlanishi  va  shakllanishi  bilan  birga  davom  etadi.
Neolit  davri  agrar  inqilobi  urughilik  tizimining  barbod  blishiga,  yerga 
mulkchilik  va  qulchilikning  paydo  blishiga  olib  keldi.  Ilk  sinfiy  jamiyatlar 
stratifikatsiyasining murakkablashuvi hunarmandchilik, savdo, armiya, boshqaruv 
apparati,  dinning  rivojlanishi  bilan  birga  davom  etadi.  Totemizm,  anemizm  va 
ajdodlarga  sig’inish  dinlari  miga  poletistik  kultlar  vujudga  keladi,  bunda 
xudolaming har biri inson hayoti va faoliyatining muayyan sohasi  uchun “mas’ur 
hisoblanadi,  xudolar  bilan  bevosita  muloqot  esa  professional  kohinlar  qliga 
tadi. Ehtimol, aynan kohinlar ilk yozuvni kashfetib, dastlabki muqaddas kitoblarni 
yaratgan blishlari mumkin. Ayni paytda ular dunyoqarashga oid  bilimlarga,  shu 
jumladan astronomiyaga (bu fanga taqvimlarni hisoblash va daryolaming toshishi 
davri,  ekin  ekish,  sugrish,  hosilni  yig’ib  olish  va  hokazolarni  hisob-kitob  qilish 
bilan  bog’liq  bo’lgan)  matematikaga  (yer mulkini  va  ekin  maydonlarini  lchash 
bilan  birga  samo jismlarining  harakatlanishi,  saroy  va  ibodatxonalarni  qurish 
kabi murakkab hisob-kitoblar kiradi), geografiyaga (dastlabki xaritalar yozuv kashf

qilinishidan  oldin  paydo  blgan  va  yer  maydonlarini  taqsimlash  va  qayta 
taqsimlash,  qshni  xalqlar  bilan  savdo-sotiq  qilish  uchun  yo’llar tkazish  bilan 
birga takomillashib  borgan)  yakka  hokimlik  rnatadi.
Harbiy ylboshchilar, so’ngra paydo blgan hukmron sulolalar ayni paytda 
eng yirik  mulkdor va quldor ham  blgan.  Ulaming saroylari  yonida zodagonlar 
joylasha  boshlagan  va diniy markazlar paydo bo’lgan.  Bunday markazlarda  bir 
paytda  bir  necha  xudoga  atalgan  ibodatxona joy  olar  edi,  harbiylar ham  shu 
yerda  istiqomat  qilgan,  nariroqda  esa  -   hunarmandlar,  savdogarlar,  ularning 
atrofida  va  ayni  paytda  perimetriga  ko’ra  yaratilgan  istihkomlarda  -  erkin 
dehqonlar yashagan va ularning dalalari ufqgacha cho’zilib ketgan.  Shu tarzda 
davlat-shaharlar paydo bldi va ular Yer yuzidagi  eng  qadimgi  madaniyatlarga 
zamin yaratdi.
Amalda  deyarli  barcha  avtoxton  madaniyatlar  simliklarni 
madaniylashtirishning  birinchi  choqlarida  paydo  bo’lgan,  ammo  shaharlar 
vujudga  kelgach,  dehqonchilik  qulay  joylarda  jamlana  boshladi.  Qadim 
Dunyoning buyuk tarixiy daryolari -  Nil,  Dajla va Furot,  Hind va Gang, Xuanxe -  
dehqonchilik  madaniyatlari  rivojlanishi  va  madaniyatlar  shakllanishini 
jadallashtiruvchi  muhim  omil  bo’ldi.
Eramizdan  avvalgi  IV  ming  yillikda  Misr  va  Mesopotamiyada  (Shumer) 
podsholik-shaharlar  paydo  bo’ldi.  Eramizdan  avvalgi  III  ming  yillikda  -   egey- 
ellin madaniyati va Xarappa va Moxenjo-Daro (Hind vodiysi) davlat -shaharlari, 
eramizdan awalgi II ming yillikda -  Xuanxe vodiysida In podsholigi paydo bldi.
Shubhasiz,  eng  qadimgi  madaniyatlarning  shakklanishida  ularning 
geografik  joylashuvi  muhim  ahamiyatga  ega  blgan.  Dastlabki  uchta  davlat 
uchta  qit’a  tutashgan  joyda,  inson  sapientatsiyasi  chog’ida,  xalqlar 
harakatlanadigan  asosiy  chorrahalarda  vujudga  kelgan.  Ushbu  uchta 
o’choqning  bir-biriga  yaqinligi va  ular o’rtasida yirik tabbiy to’siqlaming yqligi 
ajralib  qolishni  yengib  tishga,  innovatsiyalar  va  oziq-ovqat  almashinuviga 
rivojlanishning jadallashuviga xizmat qilgan.  Misr davlati  Nil daryosi  boshlanish 
joyida,  dehqonchilik  va  chorvachilikning  Efiopiya  chog’idan  o’z  ekinlariga 
qo’shimcha  ravishda  tuya,  bug’doy  va  paxtani  meros  qilib  olgach,  insoniyat 
tarixida birinchi blib dunyoning eng yirik daryosi bo’ylaridagi subtropik vodiydagi 
allyuvial  tuproqda  omochli  sug’oriladigan  dehqonchilikka  tgan.  Misr  bilan 
rnatilgan  aloqalar  va  u  bilan  raqobatlashuv  Mesopotamiya  sivilizatsiyalari 
rivojlanishida  muhim  ro’l  o’ynagan.
Krit madaniyati -  egey-ellin madaniyatining ilk chog’i gullab-yashnashiga 
Misr  va  Mesopotamiya  bilan  qo’shni  ekanlik  (orol  dengizlari  uchun  qulaylik) 
bilan  birga  ko’chmanchilar  hujumidan  himoyalanganlik  ham  yordam  bergan 
(Krit  oroli  qadim  dunyoning  shaharlari  devorlar  bilan  oYalmagan  yagona  joyi 
blgan  bo’lsa  kerak).  Hind  vodiysidagi  Xarappa  sivilizatsiyasi  qishloq  xo’jaligi 
ekinlari  xilma-xilligi,  baquwat tortish  kuchiga  (qo’tos,  fil)  ega  bo’lishi,  omochli 
dehqonchilikka  tez  tgan  blishiga  qaramay,  mintaqadan  tashqari 
madaniyatlardan  uzilib  qolganligi  oqibatida  sust  rivojlangan.  Arxeologlar 
tomonidan  aniqlangan  Xarappa  madaniyati  rivojlanishining  avj  nuqtasi  Hind

deltasi  va  Fors  korfazining  yelkanli  kemachiligi  rivojlanishi  davriga  to ’g ’ri  keladi.
Ko hna dunyoning  subtropik sivilizatsiyalaridan eng oxirgisi Xitoydagi Veyxe- 
X uanxe  m adaniyati  blgan.  U shbu  o choq  0 ’rta  S harq  va  0 ’rta  yer  dengizidan. 
Hindistondan  Yer  yuzidagi  eng  o ’tib  b lm as  to g ’lar  va  sah ro lar  bilan  ajratilgan 
blib,  shimol  to m o n d an   unga  m u tta s:l  mg  il  va  m ojar  k chm anchilari  tahdid 
solar  edi.  (Buyuk  Xitoy  devori  shu  n a q s a d d a   qurilgan  edi).  D astlabki  Xitoy 
sivilizatsiyalarining  rivojlanishi  ular  B aq triy ad an   baqu v v at  va  chidam li  tuya 
keltirganlaridan  s o   ng  te zla sh d i.  Ular  S a m a rq a n d .  Buxoro  va  F ors  (P ersiya) 
davlatiga  karvon  yo ’llaridan  qatnay  boshlashdi.
Afrikadagi  dehqonchilik  o ’choqlaridan  faqat  G  arbiy Afrika  m adaniyatlari  — 
Niger daryosi  burilishida — eram izdan  avvalgi  I  ming yillikda erishdi.  Bu  makonni 
Nil daryosi va 0 ’rta yer dengizidan  ulkan  Sahroi Kabir ajratib turar edi.  Bu sa h ro d a 
piyoda  tib  b lm as  edi.  yuk  tashuvchi  hayvonlar  e s a   bu  yerda  yq  edi.  Shu 
sababli  bu  yerda  omochli dehqonchilikKa  ham   tilmagan.  F aq at VII-VIII  asrlard a 
bu  yerlar  ara b la r  tom onidan  o ’zlashtirilgach.  Niger  m adaniyati  rivoj  topdi,  bu 
yerda  tuyalar  boqilib,  sa v d o   ayirboshlashi  ylga  qyildi.
Yangi  D unyodagi  dehqonchilik  o  choqlari  ham   alohida  holda  yirik  tortish 
kuchi  b  lm agan  bir  sh a ro itd a   rivojlandi.  M ezoafrikada  va  M arkaziy  P e ru d a  
dastlabki  ilk  sinfiy  sh a h a rla r  eram izning  I  ming  yilligida  shakllandi  va  VIII-IX 
asrla rg a  kelib  gullab-yashnadi.
Bu m adaniyatlarning  kplab yutuqlari  Khna  Dunyo yutuqlarini takrorlagan 
yoki  ulardan  zib  ketgan:  m aya  piram idalari  Misr  ehrom lariga  juda   xshash, 
am m o   y a s s i  to m la rig a   ib o d a tx o n a la r   rn a tilg a n ;  b atafsil  re ja la s h tirilg a n  
sh a h arlar va  hozirgi  p ay tg ac h a  yetib  kelgan  inklar qal’alari;  P a ra k a s a   (Peru)ning 
noyob  matolari  v a  har  ikki   choqda  rivoj  topib,  jahon  durdonalari  xazinasidan
o  nn  olgan   ziga  xos  m ad an iy at  nam unalari;  m atem atika.  a stro n o m iy ad a g i 
tatsteklarning  365  kunlik  eng  aniq  taqvimi),  tibbiyotdagi  (ayniqsa,  jarrohlik  va 
farm akopeyada)  hayratlanarli  yutuqlar  va  hokazolar.
A m m o  m a d a n iy a tn in g   ayrim   s o h a la rid a   A m erika  m a d a n iy a tla ri  o rtd a 
qolgan:  h a r  ikki   c h o q d a  g  ildirakm  bilishm as  edi:  M e zo a m erik a d a  oltin  va 
kum u sh d an   s a n  a t  nam unalari  yaratilgan  holda  b ro n za g ach a  yetib  b orishm agan 
va  fa q a t  v u lq o n sim o n   s h is h a   -   o b s id ia n d a n   qurol  va  a s b o b la r  y a s a s h d a  
m ukkam m alikka  enshilgan;  qadimgi  peruliklar  mis  qotishm alaridan  foydalanish 
sirlarini  bilishgan,  am m o  z  yozuvlariga  e g a   b lm agan  va  piktografiyaning 
b o sh la n g ’ich  bosq ich ig a  yetib  borishgan.
Qulchilik  saltanatlari
Qadim gi  m adaniyatlarning  rivojlanishi  n afa q at  vaqt jihatidan,  balki  m akon 
nuqtai  n a z a rid a n   ham   sodir  blgan:  ilk  d av lat-sh a h arlar  bilan  yonm a-yon  va 
u la rn in g   ta   siri  o s tid a   y an g i  s h a h a r la r   p a y d o   b  lg a n   va  u la r  d a s tla b k i 
sh a h a rla rd a n   zib  ketgan,  bosib  olgan,  b a ’zan  e s a   yq  qilib  yuborgan.  Tabiiy 
ofatlar  ham   o ’tkazilgan:  Hind  va  Kritnmg  ilk  shaharlari  zilzila  natijasida  vayron

blgan.  Am m o  eng  katta  xavf  k chm anchi  xalqlarning  bosqinlari  blgan,  ular 
harakatchanligi  va  rivojlangan  daryo  vohalari  oziq-ovqati  va  boyliklariga  o chligi 
bilan  u stu n   tu rar  edi.  U lardan  him oyalanish  m a q s a d id a   sh a h a rla r  ittifoqlari, 
u ndan  so ng  m a rk a zla sh g a n   davlatlar  tuzila  boshlandi.
Qadimgi  tarix  shuni  ko rsatdiki,  him oyalanishning eng  ishonchli  yli  sh a h a r 
devorlari  ortiga  yashirinish  em as,  balki  chegarani  un d an   imkon  q a d a r  u zoqqa 
ko chirishdir  Moddiy m adaniyatning  rivojlanishi va innovatsiyalar diffuziyasi  kuch 
 c h o q lari  va  e k s p a n s iy a   m a rk a zla rin i  p a y d o   b  lish ig a  olib  keldi:  ish la b  
c h iq a ris h d a   —   o d am   va  h ay v o n lar  m u sh a k la rig a   suv  g  ildiragi  va  sh a m o l 
tegirm oni  q o ’shildi.  a lm a s h is h   a s o s id a   ek in lar  va  uy  hayvon larin in g   k en g  
tplami  qaror  topdi,  t g’onlar,  kanallar  va  suv  quvurlar  qurildi,  temirchilik  va 
m etallsozlik  rivojlandi;  harbiy  s o h a d a   d a s ta v v a l  b ro n z a ,  s n g ra  p  la td a n  
y asalg a n  qilichlar, xanjarlar.  alebardlar.  qalqonlar,  arbaletlar va  uloqtirish qurollari, 
harbiy  ara v ala r  va  kem alar,  sovut,  zirx  va  dubulg’a  paydo  bo  ldi
S hu  ta riq a   Yer  y uzida  qulchilik  s a lta n a tla ri  sh a k lla n d i,  birining  rmni 
ikkinchisi  e g a lla b ,  to b o ra   qud ratli  va  k en g   k lam li  blib  bordi.  Tabiiyki, 
m a d a n iy a tn in g   turli   c h o q la r id a   s a lta n a tla r n in g   s h a k lla n is h i,  d a s tla b k i 
sivilizatsiyalarida  kuzatilganligi  kabi,  turli  d av rla rd a   k e c h g a n   va   ziga  xos 
x u s u s iy a tla rg a   e g a   b lgan.  B u n d a  d a v la tla m in g   g e o g ra fik   rni  va  atrof- 
muhitning  ham   aham iyati  katta  blgan.
M asalan,  Misr,  birtom ondan,  Liviya sahrosi,  ikkinchi tom ondan -Q izild en g iz 
tufayli tashqi hujum lardan  him oyalangan  edi.  Nil  daryosi  boshlanishida  shim olga 
tom on  vodiyda jo y la sh g a n ch a,  yirik  m ustam lakachilik  urushlarini  olib  b orm agan 
va  deyarli  sa lta n a t  barpo  e tm a g a n   holda  m adaniyatning  g u lla b -y ash n a sh ig a 
e ris h g a n .  Biroq  bu  hol  Misr  qulchilik  tuzum i  ta n a z z u li  e rta   b o sh la n ish ig a , 
q  shinlarning  qoloqlikka  olib  kelgan.  E ram izdan  avvalgi  720-yilda  Efiopiya 
shohlari  osonlik  bilan  butun  Misrni  egalladi,va  o s h a n d a n   buyon  XX  a s rg a c h a  
bir  q ldan  ikkinchi  qlga   tganicha  z  mustaqilligini  tiklay  olmadi.
M esopotam iya  chog i  atrofida  e s a   o zg a ch a  vaziyat  vujudga  keldi.  Dajla  va 
Frot  daryolarining  yuqori  va  quyi  oqimlari  bylab joylashgan  shaharlar  rtasidagi 
r a q o b a tg a   (d a sta v v a l  M isrda  ham   sh u n d a y   b  lgan  edi)  Ikki  d ary o   oralig  i 
vodiysining  yon-atrofdagi  tog  lardan  tushib  keluvchi  ko chm anchilar  hujumlaridan 
m utlaq  him oyasizligi  q shilgan  edi.  S h u m er  va  Bobil  umri  ham  uzoq  davom  
etm agan.  Eramizning VII asrida M esopotam iya m adaniy markazi Dajla daryosining 
yuqori oqimiga -  Niniveyaga k chgan.  Bu sh a h ar O ssuriyaning poytaxtga,  s ngra 
0 ’rta  S h arq n in g   S h a rq d a   E ro n d a n ,   a rb d a   Finikiya  va  M isrgacha  b o ’lgan 
hududlanni  qam rab  olgan  dastlabki  yirik  saltanatiga  aylangan.  Ammo  eram izdan 
aw alg i 612-yilda shim oldan bostirib kirgan  xaldeylar Niniveyani tliq vayron qilgan. 
Qadim  Bobil  yonida  z  poytaxtlarini  qurgan,  butun  O ssuriya  saltanatini  egallab, 
uning  hududini  Q ora  dengiz  va  Kaspiy  dengizi  qirg’oqlarigacha  kengaytirgan. 
Xaldeylar  o ’rnini  fors  sivilizatsiyasi  egallagan.  M esopotam iya  vodiysining  Janubi- 
Sharqida  va  Fors  ko  rfazining  Sharqiy qirg o g ’ida  qaror topgan  ushbu  sivilizatsiya 
un um dor  yer  va  su v d a n   m ahrum   edi,  am m o   zining  Xitoy  va  H indistondan 
M esopotam iya  va   r ta   yer  dengiziga  davom   etuvchi  b a rc h a   karvon  yo  llari

chorrahasida  joylashgan  holatida  unumli  foydalanar  edi.  0 ’zidan  yiroqda 
joylashgan  madaniyatlar  yutuqlarini  o'zlashtirib,  keng  joriy  etgan,  yassi 
tekisliklardagi vohalami sug’orish bo’yicha o’ziga xos tizimni yaratishga muvaffaq 
blgan, otliq askarlar qo’shinning yetakchi kuchiga aylantirildi. Xalqni jipslashtirish 
va  intizomni  qaror toptirishda  dunyodagi  dastlabki  monteistik  dinlardan  biri  -  
zardushtiylik  dinining  yaratilishi  bldi.  Eramizdan  awalgi  539-yilda  forslar 
xaldeylaming poytaxtini egalladi, G’arb va Sharq tomon jadal yurishlami boshladi. 
Sharqda  ular Hind  vodiysigacha yetib bordi,  o’z  saltanatiga  butun  0 ’rta  Osiyoni 
qshib oldi,  G’arbda  esa -  Misr,  Sharqiy  0’rta  yer dengizi,  butun  kichik  Osiyo, 
Yevopada  Fransyani  egallab,  Gretsiya  chegarasiga  suqilib  kirdi.  Fors  saltanati 
uch asr hukm surgan va eng yirik mintaqaviy tuzilma blgan.
Qulchilik  saltanatlari  insoniyat  madaniyati  va  sivilizatsiyalarining  barcha 
o’choqlari ayirmachilikka barham berdi. Saltanatlar hududining kengayib borishi 
va  ularning  madaniy  metropoliyalari  ta’sirining  kuchayishi  mintaqaviy 
sivilizatsiyalarning  shakllanishiga  salmoqli  hissa  qshdi.
Dinlarda  ham jiddiy  zgarishlar sodir bldi:  saltanatlar  rivojlangani  sayin 
ular ham mohiyati, ham shakliga kra markazlashgan tusga ega bldi. Aanaviy 
xudolar orasidan  bitta  asosiysi  ajratilib,  qolganlari  bysunuvchi  mavqega  ega 
bldi. Ruhoniyliktliq kasb-korga aylantirildi, ierarxiyalashtirildi hamda dunyoviy 
hokimiyatdan z ulushini qat’iy talab qila boshladi. Ayni paytda ta’kidlash lozimki, 
saltanat  va  dinlarning  shakllanish  jarayonlariga  ta’siri  ularning  hududlar  bilan 
chegaralangan. Ayni  paytda  ular bir-birini qoplab,  makrohududlar chegaralarini 
shakllantira  boshlagan.  0 ’sha  paytda  olib  borilgan  uzoq  sivilizatsiyalar 
rtasidagi savdo vujudga kelgan mehnat taqsimotini aks ettirar va jahon tarixiga 
kirgan  ko’plab  karvon  yo’llarini  ochib  berdi  (Buyuk  Ipak  yo’li,  Yantar  yo’li, 
“varyaglardan greklarga tomon” yo’l). Ayni paytda uzoq masofali savdo nihoyatda 
murakkab, xavfli va kp bosqichli edi, vositachilar qlidan qoMiga o’tish bevosita 
muloqotni  yqqa  chiqarar edi.  Mintaqaviy  sivilizatsiyalarning  har  birida  dunyo 
haqida egotsentristik tasawur hosil bo’lgan:  markazda metropoliya joylashgan, 
uning atrofida -  saitanatning qolgan qismlari va harbiylar bilan soliq yig’uchilar 
yetib boradigan joylar, atrofda -  g’aroyib lkalar ular haqida vositachi savdogarlar 
malumot  beradi.
Qadimgi  xaritalarning  eng  mukammallaridan  biri  -  Klavdiy  Ptolemey 
(yermizdan awalgi  II  asr)  dunyo xaritasi  aynan  shunday tuzilgan.  Unda ilk  bor 
yerning sharsimon shakli aniq chizilgan.  Markazda -  ellinlar yerlari va ularning 
mustamlakalari.  Xaritaning  sharqiy  chekkasida  “xitoyliklar”  yashaydigan  yerlar 
belgilangan.  Holbuki,  xitoyliklar o’zlarini  qadim  davrlardan  buyon  “Chjun-go” -  
“markazdagi davlat” deya ataydi.
Shuni  ta’kidlash  zarurki,  qadimgi  buyuk  saltanatlar  aholisi  bizning 
zamonamizga maqbaralar va xarobalari bilan emas, kplab xalqlar, hatto butun 
dunyo  sivilizvtsiyasining  moddiy  va  ma’naviy  boyliklariga  xos  amal  qiluvchi 
qadriyatlari  bilan  yetib kelgan.  Buyuk saltanatlardan  bizga qoldirilgan  meroslar 
hajmi birdek emas.  Bu hol saltanatlar rivojlanishi tarixiga hamda ularning sobiq 
hududlarida  keyinchalik qaror topgan  kuchlar  nisbatiga  bog’liq  blgan.

Saltanatlar tarixini shartli ravishda to’rtta davrga blish mumkin: 1) zakda, 
metropoliyada  “energiyani  jamlash”;  2)  bu  “energiyaning"  portlashi  -   istilolar, 
vayronagarchiliklar,  saltanat  ekspansiyasi;  3)  madaniyatni  yaratish,  tarqatish, 
saltanatning barpo etish qudrati; 4) tanazzul va saltanatning qulashi. Energiyani 
to’plash davri qanchalik samarali blgan blsa, unga shunchalik kp miqdorda 
zining va zlashtirilgan innovatsiyalar singdirilgan, ikkinchi davrda bu energiya 
shunchalik  kam  sarflangan  va  uchinchi,  mintaqani  shaklantirish  davriga 
shunchalik katta hajmda yetib borgan. Imperiya qanday yakun topgani ham kp 
narsani  belgilab bergan -  uning merosi yangi mintaqaviy markazdan tarqalgan 
kuch  bilan  vayron  qilinganmi,  yoki  ular  bu  merosni  assimilyatsiya  qilganligiga 
bogliq. Tarix rivojlanishining har bir yangi  bosqichida yangi mintaqaviy,  sngra 
jahon ekspansiya markazlari ilgari surilish sodir bo’lgan.  Ular, z navbatida, z 
qudrati  va  ta’sirchanligining  avjiga  chiqqach,  muqarrar  ravishda  tanazzulga 
uchraydi.  Sivilizatsiyaning  yangi  bosqichlari  yangi  davr innovatsiyalariga  sobiq 

Download 35.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   37
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling