UO’K: 372. 881. 111. 1 (075) kbk 74. 268. 1Ingl a-25 D. B. Agzamova. English teaching methodology


Download 4.08 Mb.
Pdf ko'rish
Sana10.01.2019
Hajmi4.08 Mb.

 

UO’K: 372.881.111.1 (075)                                                                                                                         

KBK 74.268.1Ingl                                                                                                                                       

A-25 D.B.Agzamova. English teaching methodology. (Ingliz tilini o’qitish metodikasi) 

Manual. (O’quv qo’llanma) – T.: “Barkamol fayz media”, 2016, 160 bet.                                 

ISBN 978-9943-11-374-9                                                                                                    

Ushbu o’quv qo’llanmada til o’qitishning maqsadi, tamoyillari, metod va vositalari, dars 

mazmuni bo’lgan metodikaning asosiy tushunchalarning ma’nosi ochib berilgan va dars 

hamda o’quv jarayonini tashkillashtirish bo’yicha ko’rsatmalar berilgan.  

 

 

UO'K: 37.013  

КВК 81.2  

А-40 

M.AbduIIayev. Libro de profesor. (Manual espanol). —Т.: «Ғап va texnologiya», 2016, 204 p. 

ISBN 978-9943-11-307-7                                                                                                                                     

El manual propuesto esta disenado para una amplia gama de principiantes que aprenden a espanol.  

 

 

 

UO'K: 372.800.4 (072) 

КВК 22.311                                                                                                                                                           

S-20 Selluloza-qog’oz ishlab chiqarish korxonalari asbob-uskunalari. -Т.: «Ғаn va texnologiya», 

2016,172 bet. ISBN 978-9943-11-316-9                                                                                                                 

Ushbu o'quv qo'llanma selluloza va qog'oz ishlab chiqarish sohasida ta'lim olayotgan bakalavrlarga 

mo'ljallangan.  

 

  

UO'K: 615 (083)  

КВК 5уа2  

I-82 

M.N.Israilova. Lotin tili va tibbiy farmatsevtik terminologiya asoslari. -Т.: «Ваrкаmol fayz 

mediya», 2016, 176 bet.  ISBN 978-9943-11-355-8                                                                             

Mazkur o’quv qo'llanma Toshkent davlat stomatologiya institutining barcha fakulteti birinchi kurs 

talabalari uchun lotin tili fanini o'zlashtirishda tavsiya etiladi. 

 

 

 

ЎЎК: 355/359(092) 94(575.1)                                                                                                                         

КБК: 63.3(5Ў)                                                                                                                                                           

К 98                                                                                                                                                                 

Амир Темур. Тузуклар. Ўзбек, инглиз, француз ва рус тилларида. - Т.: Extremum-press, 

2016. - 544 бет.  ISBN: 978-9943-4630-6-6                                                                        

Мутахассисларнинг фикрларига кўра, машҳурлиги ва нашр этилиш кўламига кўра Соҳибқирон 

Амир Темурнинг "Тузуклар" асари инсон қўли билан яратилган асарлар ичида энг аввалги 

ўринлардан бирини эгаллайди.   

UO’K: 65.01:336 (075) 

KBK: 37.237 

B-81                                                                                                                                                       

Boymuratov B.X., Daminov A.D. To'quvchilik texnologiyasi. -Т.: «Ғаn va texnologiya», 2016, 

316 bet.  ISBN 978-9943-11-372-5                                                                                                              

Darslikda to'quvchilik texnologiyasi mutaxassisligi bo'yicha bakalavr talabalari «To'quvchilik 

texnologiyasi» fanining maqsadi, to'qimani to'quv dastgohida shakllanish texnologik jarayonlari, 

ularning taraqqiyoti, yangiliklari yuzasidan bilim berishga qaratilgan. 

 

 

УДК: 004:65.01(075)   ББК 81.2Рус-923  

А-95 Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и 

литературы. - Т.: «Fan va texnologiya», 2016, 296 стр. ISBN 978-9943-11-360-2                            

Учебник адресован будущим учителям-словесникам, готовящимся к работе в средней 

общеобразовательной школе, а также в средних  специальных  учебных  заведениях.   

 

  

UO’K 74/76:7.046(075.8)  

KBK  85.1ya73 

82(0)уа73 

Т25   Akilova К. Tasviriy san'atda afsona va rivoyatlar [matn]/ fanidan o'quv qo'llanma/ 

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi - Т.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 

2016. - 216 bet. ISBN 978-9943-05-893-4  Mazkur o'quv qo'Uanma Kamoliddin Behzod nomidagi 

Miiliy rassomlik va dizayn instituti bakalavriat bosqichining 5151200 - san'atshunoslik (muzey-

shunoslik: konservatsiya va badiiy yodgorliklarni saqlash); 5150800 — rangtasvir (dastgohli 

rangtasvir) ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar uchun mo'ljallangan.  

 

 

UO'K: 339.5(075)  КВК 65.428  

Р-21                                                                                                                                                        

T.N.Pardayev, A.M.Suyunov, A.A.Shadmankulov. Bojxona qiymati. (Darslik). -Т.: «Ваrкаmоl 

fayz media», 2016, 304 bet. 

 

  

 

UO’K: 631.372+629.33 (07)                                                                                                                                  KBK 40.72                                                                                                                                                                 

X-87                                                                                                                                            

T.S.Xudoyberdiyev. Traktor va avtomobillar tuzilishi. –T.: “Fan va texnologiya”, 2016, 188 bet.           

ISBN 978-9943-11-344-2                                                                                                                                         

Darslikda traktor va avtomobillarning umumiy tuzilishi va ishlashi keltirilgan. Ular transmissiyasining 

xillari, qismlari, mexanizm va agregatlarining tuzilishi va ishlashiga alohida e’tibor qaratilgan. 

 


 

UO’K: 37.013  

KBK81.2Ingl  

А-50  К. Alimova, В. Brewerton, N. Mukhammedova. Becoming a teacher. (Trainees' 

Coursebook). -Т.: «Ғаn va texnologiya», 2016, 236 p. 

ISBN 978-9943-11-339-8                                                      

To our colleagues and students, who inspire us daily. 

 

 

                                       

UO'K: 37.013  

КВК 81.2Ingl  

В-40                                                                                                                                                                      

Being a teacher (Trainees' Coursebook). texnologiya», 2016, 280 p.                                                                         

Byrne Brewerton is rights belong to Georgetown University and the U.S. Department of State. 

 

  

 

 UO'K: 81'1(075.8) 

KBK81.2 O’zb-923 

U-45   N.Uluqov. Tilshunoslik nazariyasi. O’quv qo’llanma. –T.: «Ваrkаmоl fayz mediya»,                

2016,  192 bet. ISBN 978-9943-11-358-9                                                                                                                  

O'quv qo'llanmada tilshunoslik faniga о id asosiy terminlar lug'ati ham berilgan. 

 

 

 УЎК: 81'276                                                                                                                                                      

КБК 67.401.213                                                                                                                                              

O-49                                                                                                                                                                    

Я.Й. Олламов. Жамоатчилик назорати: назария, тажриба ва амалиёт. (Монография) -Т.: 

«Ғаn va texnologiya», 2016, 420 бет. ISBN 978-9943-11-313-8                                                                

Ушбу монографик тадқиқотда жамоатчилик назоратининг назарий-ҳуқуқий асослари, моҳияти, 

таснифи, принциплари, шакл ва услублари, мақсад ва вазифалари, жамоатчилик назоратини 

амалга ошириш механизми муаммолари, шунингдек, хорижий мамлакатларда жамоатчилик 

назорати ташкил этилиши тажрибаси ва амалиёти масалалари таҳлил қилинади. 

 

  

УДК: 62-522 (076.1)  

ББК 30.123  

М-90     Мукольянц А.А. Сборник задач по гидравлике и гидропневмоприводу: Учебное 

пособие. -Т.: «Ғаn va texnologiya», 2016, 356 стр. ISBN 978-9943-11-347-3                                                 

Учебное пособие составлено в соответствии с учебными программами, применяемые к 

различным техническим направлениям образования. 

 

 


 

 

UO'K: 796.4(075)  

КВК 75.711.5уа73  

O-54 

O'rta va uzoq masofalarga yugurish uslubiyati. –T.: “Fan va texnologiya”, 2016, 156 bet. 

O’quv qo'llanma soha mutaxassislari, o'rta va uzoq masofalarga yugurish turlari bilan qiziquvchi, 

shug'ullanuvchilar uchun muhim dastur sifatida xizmat qilishiga ishonamiz. 

 

 

 

UO'K: 373.524                                                                                                                                             

КВК223                                                                                                                                                                           

А-66                                                                                                                                                 

A.Abduraxmonov, A.Narmonov, N.Narmuratov, Matematika tarixi. -Т.: «Ғаn va texnologiya», 

2016, 204 bet. ISBN 978-9943-11-351-0                                                                                                        

Mazkur o’quv qo’llanma bakalavriatning matematika yo’nalishi uchun mo’ljallangan boiib, amaldagi 

yangi bakalavriat dasturi asosida yozilgan. 

 

  

УДК: 656.2:658 (075) ББК 65.38 (5У) Б-12 Бабахалов Н.Э., Гуламов А.А. Экономика 

предприятий железнодорожного транспорта. Учебное пособие. –Т.: «Barkamol fayz 

media», 2016, 140 стр. ISBN 978-9943-11-385-5  В учебном пособии рассмотрены 

принципы и методы планирования предприятий железнодорожного транспорта, 

особенности экономических взаимоотношений, как в Государственно-акционерной 

железнодорожной компании «Ўзбекистон темир йўллари» в целом, так и ее структурных 

филиалов.5 

 

 

UO’K: 619-002.951 (075.8)                                                                                                                                             

KB К: 48                                                                                                                                                                                

O-68                                                                                                                                                                            

A.Oripov, R.Davlatov, N.Yuldashov. Veterinariya gelmintologiyasi. «Fan va texnologiya», 2016, 244 bet 

O'quv-qo'llanmada chorva mollari va parrandalar orasida keng tarqalgan va turli darajada iqtisodiy zarar 

yetkazadigan hamda hayvonlardan odaniga va odamdan hayvonlarga yuqadigan gelmintoz kasalliklar, ya'ni 

antropozoonoz gelmintozlar va ularga qarshi davolash-profilaklika cbora-tadhirlari, ilm-fan yangiliklari, amaliy-

kJinik kuzatishlar va tajribalaming natijaiari, yangi ilmiy echim va ishlanmalar haqidagi ma'lumotlar bayou 

qilingan.                                                                                                                                                                                                 

 

UO’K: 631.16 (075.8)  

КВК: 65.32  

М23  Qishloq ishlab chiqarish infratuzilmasi iqtisodiyoti / o'quv qo’llanma. Mamatov A. A., 

Xurramov A.F., Mamatov M.A.- Т.: Sano-standart», 2016.-296 b. ISBN 978-9943-4802-7-8      

Mazkur o’quv qo'llanma F-1-80 «Qishloq ishlab chiqarish infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish» 

mavzusidagi fundamental loyiha materiallari asosida tayyorlandi. 

 


 

UO'K 811.111'36(075.8)  

КВК  81.21ngl.ya73  

М 19                                                                                                                                                            

Maksumov, Abdulla. English grammar [matn]/A. Maksumov: theory and usage/ O'zbekiston 

Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi — Т.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2016, 320 bet.  

ISBN 978-9943-05-886-6                                                                                                                           

Ministry of Higher and Secondary Education of the Republic of Uzbekistan by its Order № 107 from 

March 14, 2012, recommended it as a text-book for students of Foreign Languages Departments of 

Universities and Pedagogical Institutes. 

 

                                                                                                                                                                                          UO’K: 65.01:336(075)  

KBK 65.231-93        

I-14                                                                                                                                                         

A.G.Ibragimov, Z.R.Madaminova, M.E. Raxmataliy menejmcnt. —Т.: «Вагкато! fayz media», 

2016, 232 bet. ISBN 978-9943-11-378-7                                                                                                            

O'quv qo’llanma bakalavriantlar, magistrantlar, iqtisodiy yo'nalishdagi oliy o'quv yurtlarining professor-

o'qituvchilari va moliyaviy muammolar bilan qiziquvchi barcha o'quvchilarga mo'ljallangan. 

 

  

UO’K: 544.77.(075.8)  

KBK: 24.6ya73  

F2    Kolloid kimyo / N.I.Fayzullayev, N.Q.Muxamadiyev. - Toshkent: "Sano-standart" nashriyoti, 

2016. - 384 bet. ISBN 978-9943-4802-8-5                                                                                                                

Ushbu darslik О'zbekiston Respublikasi Oliy va о

l

rta maxsus ta'lim vazirligi, Oliy va о'rta maxsus, kasb-

hunar ta'limi о'quv-uslubiy birlashmalari faoliyatini muvofiqlashtirish kengashining qarori bilan nashr 

etishga ruxsat etilgan. 

 

 UO'K: 339.924 (075) 

КВК 65.5 

А-50 

A.M.Alimov. Globallashuv va mintaqaviy iqtisodiy integratsiya jarayonlari. -Т.: «Ғаn va 

texnologiya», 2016, 276 bet. ISBN 978-9943-11-354-1                                                                                     

O'quv qo'llanma «Globaliashuv va mintaqaviy iqtisodiy integratsiya jarayonlari» fanining muhim 

masalalari, o'qitishning interfaol va zamonaviy pedagogik uslublariga asoslangan holda qisqa va 

tushunarli tilda bayon etilgan.  

 

 

  

UO’K: 712 (07)  

KBK 74p  

B-66                                                                                                                                                          

N.S.Bibutov, A.X.Hojiyev. Materiallar qarshUigi -Т.: «Вагкато! fayz media», 2016, 440 bet.                  

ISBN 978-9943-11-377-0                                                                                                                         

Materiallar qarshiligi konstruksiya elementlarini mustahkamlikka, birlikka va ustuvorlikka muhandischa 

hisoblash asoslarini tashkil etuvchi fandir.  

 


 

UO’K 658.1(075.8)  

KBK  65.052ya73  

М 72                                                                                                                                                            

Xolboyev D. Moliyaviy hisob [matn]./D. Xolboyev [va boshq.]/ O'zbekiston Respublikasi Oliy va 

o'rta maxsus ta'lim vazirligi - Т.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2016 - 236 bet.                                              

ISBN 978-9943-05-896-5                                                                                                                                

O'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasi davlat standarti va fanning na'munaviy dasturi asosida 

tayyorlangan. 

 

  

UO'K 004.384(075.8)  

КВК  30.605уа73  

Yu 91                                                                                                                                                           

Yusupbekov, A.N. Tipik texnologik obyektiarni imitatsion modellashtirish va boshqarish malakali 

kompyuter treningi [matn]. A.N. Yusupbekov, F.T. Adilov, V.M. Dozortsev. O'quv qo'llanma/ 

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi — Т.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 

2016, - 204 bet. ISBN 978-9943-05-891-0  

 

  

 

UO'K: 304.44(075)  

КВК 77уа7  

S-23                                                                                                                                                                        

B.S. Sayfullayev, V.K. Rustamov. Madaniy tadbirlarni tashkil etish mahorati. -Т.: «Ғаn va 

texnologiya», 2016,180 bet. ISBN 978-9943-11-376-3                                                                                                 

Mazkur o'quv qo'llanma san'at va madaniyat sohasi bo'yicha shug’ullaniuvchilar hamda keng kitobxonlar 

ommasiga mo'ljallangan. 

 

  

UO'K: 630*892.5:61532(075)  

КВК: 42.143  

В 56                                                                                                                                                            

E.T.Berdiyev, M.X.Hakimova, G.B.Maxmudova. O'rmon dorivor o'simliklari (o'quv qo'llanma). - 

Т.: «Sano-standart» nashriyoti, 2016.-276 bet. ISBN 978-9943-4802-6-1                                                                

O'quv qo’llanma o’rmon xo’jaligi, bog’dorchilik va dorivor o’simliklarni yetishtirish bilan 

shug’ullanuvchi mutaxassislar, fermerlar, talabalar, magistrlar va keng kitobxonlar ommasi uchun 

mo’ljallangan. 

 

 

UO'K: 631.4 (575.1) (075.8) 

КВК 40.3 (5O’)  

N-77   X.Q.Nomozov, Sh.M.Turdimetov. O'zbekiston tuproqlari va ularning evolutsiyasi. Darslik. -

Т.: «Ғаn va texnologiya», 2016, 256 bet. ISBN 978-9943-11-384-8.                                                            

Darslik «O'zbekiston tuproqlari va ularning evolutsiyasi» fani dasturiga muvofiq tuzilgan bo'lib, 

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2016-yil 22 yanvardagi 26-sonli 

buyrug'iga asosan 5141000-Tuproqshunoslik ta'lim yonalishi talabalari uchun darslik sifatida tavsiya 

etilgan. 


 

UO’K 786.2(075.8)                                                                                                                                

78.071.1(092)Bax I.S.                                                                                                                                                 

KBK 85.315ya73                                                                                                                                                       

G’ 29  S.A. Gafurova. Maxsus fortepiano sinfida I.S.Baxning klavir uchun konsertlari 

[matn]/musiqiy oliy o’quv yurtlari uchun o’quv qo’llanma/ O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta 

maxsus ta’lim vazirligi –T.: Cho’lpon nomidagi NMIU, 2016 – 144 bet. ISBN 978-9943-05-890-3  

Qo’llanmadan musiqiy litsey va kollejlarning yosh o’qituvchilari va o’quvchilari ham foydalanishlari 

mumkin. 

 

 UO'K: 004.3 (075)  

КВК 32.973.26-04  

А-60                                                                                                                                                 

X.Yu.Abasxanova, U.B.Amirsaidov. Mikroprotsessorlar «Fan va tcxnologiya», 2016, 272 bet.                         

ISBN 978-9943-11-342-8                                                                                                                                      

O’quv qo'llanma oliy o'quv yurtlari talabalariga, o'qituvchilariga hamda aloqa va axborotlashtirish sohasi 

xodimlariga mo'ljallangan. 

 

  

UO'K 535(076.5)(075.8)  

КВК  22.34v6.va73  

О 62                                                                                                                                                                               

R. Karimov, В. Eshchanov, Sh. Otajonov, I. Buribayev. Optikadan masalalar va laboratoriya 

ishlari to'plami. O'quv qo'llanma/ O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi  - 

Т.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2016, 184 bet. ISBN 978-9943-05-889-7                                                          

Qo'llanma O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tasarrufidagi universitetlarning 

bakalavr  ta'lim bosqichi talabalari uchun mo'ljallangan. 

 

УДК: 725.8 (075.8)  ББК 75.48  

Ч-25                                                                                                                                                                   

Частоедова А.Ю., Мусаев Б.Б., Открытые и крытые спортивные сооружения. -Т.: «Fan va 

texnologiya», 2016, 208 стр. ISBN 978-9943-11-290-2                                                                         

Учебное пособие содержит классификацию и критерии определения категорий спортивных 

сооружений. Кроме того, в пособии даются описания и основные размеры открытых и крытых 

спортивных сооружений. Все описания сопровождаются иллюстрациями и чертежами.  

 

 

UO’K 911(075.8)  KBK  65.04ya73  

N 54  Nigmanov E. Iqtisodiy geografiya (jadvallarda) [matn]/ o'quv qo’llanma/ O'zbekiston 

Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi -Т.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2016, 308 bet. 

ISBN 978-9943-05-894-1                                                                                                                                    

Ushbu o'quv qo'llanma Oliy ta'limning - «Bojxona ishi» va «Bojxona huquqi» ta'lim yo'nalishlarida tahsil 

olayotgan talabalar, tinglovchilar, shuningdek, bojxona organlari xodimlari hamda malaka oshirish 

kurslari tinglovchilari uchun mo'ljallangan. 

 


 

 

 УДК: 725.8 (075.8)  

ББК 32.81  

А-95                                                                                                                                                                

Ахунова Г.Н., Шамшиева Н.Н. Основы информационного менеджмента. Учебник. -Т.: 

«Ваrkаmol fayz mediya», 2016, 336 стр. ISBN 978-9943-11-359-6                                                                             

Особый интерес представляет изложение аспектов практической реализации и новых парадигм 

информационного менеджмента. 

 

 UO’K 54-3:519.6(075.8)  

KBK  24.1ya73  

М 93                                                                                                                                                                         

N.Q. Muhamadiyev. Kimyoviy birikmalar tuzilishi va xossalarini matematik modellash [matn]. N. 

Muhamadiyev/ o'quv qo’llanma/ O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lirn vazirligi — 

Т.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2016, 264 bet. ISBN 978-9943-05-888-0                                                                     

Kitob ilmiy-tadqiqot institutlarining xodimlari, kimyo fanlari ixtisosligi bo'yicha katta ilmiy xodim – 

izlanuvchilar  uchun ham o'quv qo'llanma vazifasini o'tashi mumkin. 

 

 UO’K: 614.253.52 (075) 

KBK 22,311 

F-20                                                                                                                                                               

B.A.Fayzullayev. Nazariy fizikaning matematik usullari. -Т.: «Ваrkаmоl fayz media», 2016, 272 bet. 

ISBN 978-9943-11-386-2                                                                                                                                                  

Darslik universitetlarning fizika fakultetlari magistratura 1-kurs talabalariga mo'ljallangan. 

 

 

 UO'K: 528 (075)  

КВК 26.1  

К-15 Kadastr xizmatidagi geodezik ishlar. -Т.: «Ғаn va texnologiya», 2016,  292 bet.                                          

ISBN 978-9943-11-318-3                                                                                                                                   

O'quv qo'llanmadan turar joy va jamoat binolaridan foydalanish va davlat ro'yxatidan o'tkazish inspektori 

yo'nalishi, kasb-hunar kollejlarida ta'lim olayotgan talabalar va shu soha mutaxassislari ham 

foydalanishlari mumkin. 

 

 

  

 

  

 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


Download 4.08 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling