UO'K: 665. 71(075) квк 35. 514уа73 n-50


Download 156.78 Kb.
Pdf ko'rish
Sana16.02.2017
Hajmi156.78 Kb.

 

UO'K: 665.71(075) 

 КВК 35.514уа73  N-50

  

Neftkimyoviy sintez. O'quv qo'llanma, -Т.: «Fan va texnologiya», 2015,160 bet 

Ushbu o'quv qo'llanma neft va gazni qayta ishlash sohasi hamda asosiy organik va neftkimyoviy sintezi sohalari 

bo'yicha tayyorlanayotgan oliy ta'lim talabalariga mo'ljallangan.  

 

  

 

 

UO'K: 621.354.362.6/04 

КВК34.9 G-15 

Gaibnazarov. Asbob va ularni elementlarini sinash usullari. - Т.: «Fan va texnologiya», 2015, 112 bet. 

Ushbu o'quv qo'llanmada zamonaviy elektron vositalardagi sinash muammolar, mexanik ta'sirlar, biologik va kosmik 

omillar, sinash turlarining ishonchliligi ko'rib chiqilgan. 

 

  

 

UO'K: 665.62 (075) 

КВК31.2уа7   Е-45 

Elektr texnikaning nazariy asoslari. 1-qism. - Т.: «Fan va texnologiya», 2015,320 bet 

«Elektr texnikaning nazariy asoslari» darsligining 1-qismida elektr zanjirlarining elementlari va asosiy tushunchalari, 

o'zgarmas va o'zgaravchan tok zanjirlarini tahlil qilishdagi asosiy qonunlar va hisoblash usullari hamda rezonans 

hodisalari, o’zaro induktivlik, uch fazali zanjirlar mavzulari batafsil yoritilgan.  

 

 

  

 

  

КБК 39.57   Б-58

  

Бабушкин  О.Л.,  Эгамбердиев  Х.Т.  Авиационная

 

метеорология. - Т.: «Fan va texnologiya», 2015,144 стр.

 

Представлены основные понятия и законы аэродинамики. Рассматриваются влияние температуры и давления на полеты воздушных судов как в условиях горизонтального полета, так и при взлете и посадке; на силу тяги 

двигателей и потолок самолета. 

 

 

 UO'K: 785 (075) 

KBK 85315,3   1-80 

D.Islomov. Maxsus cholg'u. (O'quv qo'llanma). -Т.: «Fan va texnologiya», 2015,140 bet + 4 bet rasm. 

Mazkur o'quv qo'llanma 5151600-Xalq ijodiyoti (cholg'u jamoalariga rahbarlik) talim yo'nalishida o'qitiladigan 

«Maxsus cholg'u» fani bo'yicha doira cholg'usi sinfi uchim tayyorlangan. Unda doira usullari muammosi tahlil qilib 

berilgan hamda ustozlar saboqlari va ustoz Usta Olim Komilovning hayoti va ijodi, doira usullari notaga olinib 

sayqallashtirilgan.  

 

  

 

 UO'K: 796/075/6 (075) 

КВК 75.1   G-79 

Z.T.G'uIomov,   R.X.Nabiyeva, G.Z.Kamilova. Jismoniy tarbiya va sport menejmenti. Darslik. -Т.: «Fan va 

texnologiya», 2015, 292 bet 

Darslikda O'zbekistonda birinchi marotaba zamonaviy sport tashkilotlarining boshqaruv tizimlarini tashkillash asoslari 

ko'rilgan, sport menejmenti funksiyalari, boshqaruv usullari va jamoani boshqarish, O'zbekiston va jahon miqyosida har 

bir bo'ginlardagi sport harakati (rivoji) masalalari ochib berilgan. UO'K: 553.98:551.577.54 (075) 

 

 

KBK  33.11   А-17 

A.A.Abidov, S.A.Raxmatova, X.A.Abidov. Dunyo neftgazli hududlari va akvatoriyalari. Darslik. -Т.: «Fan va 

texnologiya», 2015,  352 bet. 

Darslik neftgazli hududlarni va akvatoriyalarni o'rganishning ahamiyati, muammoning tarixi va neftgazgeologik 

rayonlashtirishning klassik prinsiplarini yoritishga, neftgazli hududlar va akvatoriyalarni tadqiq etishning zamonaviy 

metodologik qoidalarini ochib berishlikni va dunyo neftgazli provinsiyalarining umumlashgan genetik tasnifini ishlab 

chiqish asoslariga hamda O'zbekiston neftgazli hududlarining bu tasnifda tutgan o'rnini ifodalashga bag'ishlangan. 

 

 

 

 

 

 

UO'K: 66.095.26 

КВК24.5  В-12 

T.MLBabayev. Yuqori molekulyar birikmalar. -Т.: «Fan va texnologiya», 2015, 528 bet. 

Darslikda polimerlarning kimyosi va fizikasi to'liq va chuqur tarzda o'z aksini topgan. Kitobda polimerlarni 

polimerlash, sopolimerlash, polikondensatlash va boshqa usullar vositasida sintez qilish va bu jarayonlarning 

mexanizmi batafsil yoritilgan. 

 

 

 

 

  

UO'K:

 

811.111  

KBK

  

81.2Ehgl-5    E-64 

J.J.Jalolov, G.T.Makhkamova, Sh.S.Ashurov. English Language Teaching Methodology (theory and practice). - 

Т.: «Fan va texnologiya», 2015,336 b. 

Darslik ingliz tili fakultetlari talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishga mo'ljallangan. U uch qismdan 

iborat: 1) chet tillarni o'qitish qisqacha tarixi va nazariyasi, 2) nutq malakalarini o'rgatish va 3) o'quv jarayonini tashkil 

etish. 


 

 

 

 

UO'K: 624.05(075) 

 КВК: 38.634уа722    Т 17 

Tayyorlash, payvandlash va montaj ishlarining texnika va texnologiyasi / o'quv qo'llanma: Mamajanov Т, 

Atamov A, Buriyev E.S, Nurmanov S.R. -Т.: «Sano-standart»nashriyoti, 2015 yil. 224 bet. 

O'quv qo'llanmada umumiy qurilish ishlariga kiradigan tuproq, g'isht terish, beton ishlari, qurilish konstruksiyalarini 

montaj qilish kabi ishlarni bajarish texnikasi bo'yicha qisqacha ma'lumot berilib, asosiy e 'tibor injenerlik tarmoqlariga 

oid bo'lgan maxsus tayyorlash, payvandlash va montaj ishlarining texnika va texnologiyasi ко’rib chiqilgan 

 

 

  

 

UO'K:553.3/9(075)  

КВК:33.11уа722   S-75 

Foydali qazilma konlarini geologik xujjatlashtirish va namunalash /darslik: Sodiqov S.T. -Т.: «Sano-standart» 

nashriyoti, 2015-yil. - 144 bet. 

Ushbu darslik foydali qazilma konlarni geologik hujjatlashtirish va namunalashga qo'yiladigan vazifalarni, tabiiy 

ochilmalar, ariqchalar, shurflar, burg'ilash quduqlari va kernlarini, lahimlar va yer osti tog' lahimlarini hujjatlashtirish 

usullari, ma'dan tanasini fotohujjatlashtirish, suratlar va fotosxemalarni geologik deshifrovka qilish va ular asosida 

geologik chizmalarni tuzishga o'rgatadi. 

 

 

 

 

UO'K: 551.243(075)  

KBK: 26.3ya722    Sh 63 

Strukturaviy geologiya va geologik xaritalash / darslik. To'ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashri. X.ChiniquI 

ov, G\R.Chiniqulov, A.R.Kushakov. - Toshkent, Sano-standart nashriyoti, 2015. -360 b 

Darslikda cho'kindili, magmatik va metamorfik tog’ jinslarning struktura shakllari va o'zaro munosahatlari, burmali va 

uzilmali strukturalar to'g'risida ma'lumotlar bevilgan. Geologik xaritalashda tashkiliy, dala va kameral ishlar 

bosqichlarining mazmuni va geologik xaritalash xususiyatlari yoritilgan. Amaliy mashgulotlar uchun vazifalar berilgan 

va ularni bajarish usullari ко 'rsatilgan.  

 

 

 

 

UO'K:372.881.133.1(075)  

KBK:81.2Fra-ya722   Sh 63 

Fransuz tili darsligi / Shirinova R.H., Muhamedaminova F.M. -Т.: «Sano-standart» nashriyoti, 2015 yil. 368 bet. 

Mazkur "Fransuz tili darsligi" oliy o'quv yurtining filologiya yo 'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan bo’lib, til           

о'rgatishda yangicha yondashuv og'zaki nutq, yozish, o'qish va tinglab tushunish malakalarini shakllantirishga 

qaratilgan. Darslikning audimatnlari fransuz tomonidan yozib olingan.  

 

 

 

 

 

UO'K:336.22(075)  

КВК:65.261.4уа722   J 96 

"Jismoniy shaxslarni soliqqa tortish" fanidan o'quv qo'llanma: i.f.d., prof. AJo'rayev, i.f.n., dots.v.b. 

M.Usmanova. —Т.: «Sano-standart» nashriyoti, 2015-yil. -216 bet. 

Mazkur o'quv qo'llanmada "Jismoniy shaxslarni soliqqa tortish" fanining predmeti, maqsadi va vazifalari, jismoniy 

shaxslardan undiriladigan soliqlar va unga tenglashtirilgan to'lovlar tarkibi, jismoniy shaxslar to’laydigan har bir soliq 

turini hisoblash, hisob-kitoblarini taqdim etish va to'lash tartibi

,

 davlat soliq xizmati o’rganlarining vakolatlari va vazifalari kabi masalalar keng yoritib berilgan. 

 

 

 

 

 

 

UO'K:330.322.1(075)  

КБК:65.261уа722    L 49 

Korporativ moliya / o'quv qo'llanma: Elmirzayev S. -Т.: «Sano-standart» nashriyoti, 2015-yil. - 256 bet. 

 Mazkur o'quv qo'llanmada korporativ moliyaning iqtisodiy mohiyati va tashkiliy xususiyatlari, korporativ tuzilmalarda 

moliyaviy menejerning roli, korporativ tuzilmalar faoliyatida moliya bozorining о 'rni, korxonalar faoliyatiga xorijiy 

kapitalni jalb etish yo'llari, kapital bahosini aniqlash, sof joriy qiymat usulida investitsion qarorlar qabul qilish, 

korporativ birlashishlar va qo'shib olishlar kabi masalalar ham nazariy, ham amaliy jihatdan yoritib berilgan.  

 

 

 

 

UO'K: 712.03(075) 

 KBK: 85.118,5ya73   R 29 

Landshaft arxitektori ob'yektlarini loyihalash / darslik. K.D Rahimov, A.S Uralov. - Tashkent: 

«Sano~standart», 2015. - 224 b. 

O'quv qo'llanma landshaft arxitekturasi va shaharsozlik amaliyotida keng tarqalgan obyektlarning me’moriy-rejaviy  va 

landshaft loyihalash asoslarini o'z ichiga qamrab olgan. Ularga parklar va bog’lar, jamoat va turar joy binolarining 

hududlari, mikrorayonlar, shahar ochiq muhitlarining elementlari, mojaz bog’lar, sanoat va ishlab chiqarish 

binolarining hududlari kiritilgan.  

 

  

 

UO'K: 544(075)  

КВК:24.5уа722 F58 

Fizikaviy kimyo / o'quv qo'llanma. Nashrga tayyorlovchilar X.S.Talipova A.S.Sidikov O.S.Boboqulova 

J.S.Qayumov. - Toshkent Sano-standart nashriyoti, 2015. -254 b. 

O'quv qo'llanmada fizikaviy kimyo fanini chuqur o'rganish va fandan laboratoriya ishlarini tushingan holda olib borish 

uchun qisqacha nazariy izohlar berib o'tilgan hamda ularning natijalarini hisoblash yo'llari ham bayon etilgan. Shuni 

ta'kidlash lozimki, hozirgi kunda har bir pedagogdan ta'lim jarayonida talabani faollashtiradigan interaktiv metodlardan 

foydalanish, ularni mustaqil bilim olishga, fikr yuritishga da'vat etish g'oyasi ilgari surilmoqda.  

 

  

 

 

UO'K: 638.252(075) 

 KBK: 46.92ya722 S-74 

Ipak qurti yuqumli kasalliklari diagnostikasi va epizotologiyasi/ darslik. Sobirov Suyun, Axmedov Namoz, 

Azizov Tursunpoiat. - Toshkent: «Sano-standart», 2015. - 160 b. 

Ushbu darslikda ipak qurtining yuqumli kasalliklarini keltirib chiqaruvchi bakteriyalar, viruslar, zamburug 'lar va bir 

hujayrali sodda hayvonlar to'g'risida tushunchalar hamda ma'lumotlar berilgan. Ipak qurtining о’lat, qon chirish, liqqoq, 

poliedroz (virus), kelib chiqish sabablari, diagnostikasi, epizotologiyasiga oid ma 'lumotlar, rasmlar va sxemalar 

asosida izohlab berilgan

.  


 

 

UO'K:687.G16(09)(075)  KBK: 63.5ya722    L 49 

Libos  tarixi  

/  darslik:   D.Rahmatullayeva,  U.Xodjayeva, F.Ataxanova. -Т.: «Sano-standart» nashriyoti, 

2015-yil. - 336 bet. 

Darslik 6 bobdan iborat bo 'lib, uning Kirish, Qadimgi davr liboslari, Yevropa liboslari, О'zbek liboslari qismlari san’atshunoslik 

fanlari doktori Dilfuza Rahmatullayeva, Osiyo liboslari, Markaziy Osiyo liboslari qismlari Umida Xodjayeva, XX va XXI asr liboslari 

qismlari Feruza Ataxanovalar tomonidan tayyorlangan. 

 

 

  

 

 

UO

;

K: 339.13(075) 

КБК 65.290-2ya73 В,29 “Bank menejmenti va marketing” [Matn] : o'quv qo’llanma / О .  Ortiqov [va boshq.]. - Toshkent: "Tafakkur 

Bo'stoni", 2015.  - 224 b. 

Mazkur o'quv qo'llanma "Bank ishi" bakalavr yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan. O'quv qo'llanma "Bank ishi" 

kafedrasi tomonidan o'qitiladigan "Bank menejmenti va marketingi" fanining dasturiga muvofiq yaratilgan. 

 

  

 

 

 

 

UO'K: 621.3(075)  

КВК:31.294я73      C 2 1  

A.Saidxodjayev  Elektr yoritishi -T.:«TAFAKKUR BO'STONI» 2015.-208 b 

Ushbu o'quv qo'llanmada "Elektr yoritishi" fanining asosiy bo'limlari yozilgan. Talabalarda yoritish uskunalarida 

bo'ladigan jarayonlar to'g'risida aniq ma'lumotlar yaratadi va elektr yoritish uskunalari haqidagi bilimlarini oshiradi

  

 

 

 

UO'K: 69.6312(075) 38.75  

КБК 38.75уа73    Q 51 

X.I. Yusupov Qishloq qurilish texnologiyasi: O'quv qo'llanma / X.I. Yusupov, [va boshq.] - Toshkent: Tafakkur 

Bo'stoni, 2015. -192 b.  

O'quv qo'llanmada qishloq xujaligidagi sanoat, fuqaro, bino va inshootlarini barpo etishda bajariladigan qurilish ishlari 

texnologiyasining nazariy asoslari, usullari va usullari berilgan. Ketma-ket ravishda qurilish texnologiyalarining 

umumiy masalalari, umumqurilish ishlari va ularni bajarishdagi jarayonlarning tarkibi va ularni bajarishda 

mexanizatsiyadan foydalanish berilgan. 

 

 

 UO'K : 626.8(075) 

KBK-38.778ya73

 

Q81 

Qurilish va melioratsiya mashinalarini ishlatish [Matn] : o'quv qo’llanma / S. Vafoev [va boshq.]. - Toshkent: 

"Tafakkur Bo'stoni", 2015.-400 6. 

Ushbu «Qurilish va melioratsiya mashinalarini ishlatish» nomli o'quv adabiyoti «Suv xo'jaligi va melioratsiya ishlarini 

mexanizatsiyalash» ta'lim yo'nalishida o'qitiladigan quyidagi: «Melioratsiya va qurilish mashinalaridan foydalanish va 

texnik servis» hamda «Melioratsiya va qurilish mashinalarini ta'mirlash asoslari» fanlaridan bakalavr va magistrantlar 

uchun o'quv qo’llanma sifatida tavsiya etiladi. 

 

  

 

УДК: 0049(075)  

ББК 32.81я73   И 54 

Имитационное моделирование типовых технологических объектов компьютерный тренинг навыков 

упрвления. А.Юсупбеков, Ф.Адилов, Б.Дозорцев"Tafakkur Bo'stoni", 2015

  

Учебное пособие предназначено для студентов технических и технологических вузов, а также студентов магистратуры, старших научных сотрудников-исследователей, соискателей, сотрудников научно-

исследовательских институтов и проектно-конструкторских бюро и организаций, занимающихся проблемами 

автоматизации производственных процессов. 


 

UO’K: 547.912(075)  

KBK 24.5 я 73 24.5    F5 8 

Xoldarova Т., Xaydar J. Fizikaviy va kolloid kimyodan masalalar: o’quv qo'llanma. Toshkent: Tafakkur 

bo'stoni,2015 -320 bet. 

Ushbu qo'llanma namunviy dastur asosida yozilgan. Qo'llanmada fizikaviy va kolloid kimyoning asosiy mavzulari 

bo'yicha masalalarning yechish usullari va mustqil ishlash uchun masalalar sharti berilgan. Qo'llanma fizikaviy kimyo, 

kolloid kimyo va kimyoviy kinetikaga doir 665 ta masala shartlari javobi bilan va 195 ta masalani ishlash usullari 

berilgan. 

 

  

 

UO;K:581(076)  KBK: 22.1б2уа73     F 96 

J.I.Abdullayev Funksional analiz (misol va masalalar yechish) I qism Т.: "TAFAKKUR BOSTON!" 2015.- 240 b. 

Mazkur o'quv qo'llanmada "Funksional analiz" kursining 1-qismini tshkil etuvchi to’plamlar Lebeg o'lchovi, o’lchovli 

funksiyalar, Lebeg integrali va metrik fazolar kabi mavzular bayon qilingan. Har bir mavzuga oid asosiy tushunchalar 

ta'rifi, asosiy teoremalar va xossalar keltirilgan. Namunaviy misollar tahlil qilingan. Amaliy mashg’ulot va mavzularni 

mustaqil o’rganish uchun misol va masalalar berilgan. 

 

  

 

 

UO'K: 655.3(075)  

KBK-76.17ya73    

T 28

 

TaxirovZ. Nashr jarayoni asosiy bosqichlari [Matn] : darslik / Z.T. Taxirov -Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2015. -

272 b. 

Darslikdan 1-bosqich magistrantlariga "Nashr jarayoni asosiy bosqichlari" fanidan ma'ruzalar o'qish, amaliy 

mashg'ulotlar olib borishda foydalaniladi. Darslikda hozirgi nashriyot-matbaa ijodiy uylarida kitob nashri jarayonidagi 

asosiy bosqichlarda amalga oshiriladigan ishlar va ulardagi muharrir ishtiroki, shuningdek badiiy ijod bilan tanishadilar. 

 

 

  

 

UO'K: 591.4(075)   

KBK 28.6ya73  E-99 

R.A.Eshchanov, X.U.Bekchanov, M.X.Bekchanov. Zoologiya va zootoksinologiya asoslari. (O'quv qo'llanma). -Т.: 

«Fan va texnologiya», 20J5,192 bet. 

Mazkur o'quv qo'llanmada O'zbekistonda, shuningdek, yer yuzining ayrim mintaqalarida tarqalgan zaharli hayvonlarning 

tabiatdagi va inson hayotidagi tutgan o'rni, ularning morfologiyasi, biologiyasi, ekologiyasi, tarqalishi, zaharining 

kimyoviy tarkibi va ta'sir mexanizmi, zaharlanganda birinchi yordam ko'rsatish to'g'risida ayrim ma'lumotlar berilgan. 

 

 

 

 

UO'K: 621.74.06(075) 

КБК 30.29уа73    M 41 

M.Melibayev  Texnologik jihozlarni hisoblash va konstruksiyalash [Matn]: O'quv qo'llanma / Sh.Halimov - 

Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2015. - 2 2 4  b. 

O'quv qo'llanma "Texnologik mashinalar va jihozlar" ta'lim yo'nalishi texnik bakalavr talabalari uchun mo'ljallangan 

bo'lib, unda mashinasozlik jihozlari konstruksiyasiga qo'yiladigan talablar, texnologik jihozlar, asosiy detal va yig'malari 

konstruksiyalarini belgilovchi omillar, texnologik jihoz elementlarining yuqori texnik ishonchliligi va konstruktiv 

mukammalligini ta'minlovchi konstruktiv va mustahkamlikka hisoblash usullari yoritilgan. 

 

  

 

 

 

UO'K: 811.512.1(09)(075)  

 KBK-81.2-2ya73     Т 89 

X.Dadaboyev Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi [Matn] : o'quv qo'llanma / X.Dadaboyev, 

Z.Xolmanova - Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2015.-224 b. 

Mazkur qo'llanma "Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi" fanining mazmun-mohiyatini yoritish maqsadida 

tuzilgan bo'lib, turkiy tillarning grammatik tizimi, umumturkiy taraqqiyot davri va hozirgi rivojlanish bosqichidagi 

fonetik-fonologik, leksik-semantik, struktur-grammatik xususiyatlari haqidagi ma'lumotlarni o'zida jamlagan. 

 

 


 

UO'K: 631.41(075)  

КБК 40.40ya73    U-62 

A.B. Urazkeldiev Kimyoviy mellioratsiya: O'quv qo'llanma / A.B. Urazkeldiev -Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 

2015. -160 b. 

O'quv qo'llanmada tuproqning sho'rlanish sabablari, tuproq sho'rlanishiga relef sharoitlarining ta'siri, Respublikamizdagi 

sho'rlangan yerlarning maydoni va sho'rlanishning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

 

  

 

  

UO'K: 528(075) 

KBK-26.12ya73 A 40 

M.S.Akbarov  Fotogrammetriya [Matn] : o'quv qo'llanma / M.S. Akbarov, D.K.Muxitdinov - Toshkent: Tafakkur 

Bo'stoni, 2015. -160 b. 

Ushbu o'quv qo'llanmada aero va kosmik s'yomka turlari, markaziy proeksiya, aerosuratlarni o'zaro orientirlash 

elementlari, fotosxemalar va ularni tayyorlash, aerosuratlarni transformatsiyalash, fototransformatorlarni turlari, 

monokulyar va binokulyar ko'rish, avtomatlashtirilgan usulda karta tuzish hamda fotoplanni deshifrlash usullari 

yoritilgan. 

 

  

 

 UO'K: 930.25(075)  

KBK-79,3ya73    А 50 

LA. Alimov Arxivshunoslik [Matn] : o'quv qo'llanma / LA. Alimov -Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2015. -192 b. 

Arxivshunoslik o'quv qo'llanmasi talabalarni O'zbekistonda arxiv ishi tarixi, arxiv ishi sohasidagi davlat boshqaruvi, 

xujjatlar qimmatliligini ekspertiza qilish, arxivlarni arxiv xujjatlari bilan jamlash, arxiv xujjatlari hisobi, arxivlarda arxiv 

xujjatlarini saqlash, O'zR MFA ning Davlat katologi, arxivlarda arxiv xujjatlaridan foydalanish, arxivlarni tashkil etish va 

tugatish tartibi kabi arxiv ishining asosiy yo'nalishlari bilan tanishtiradi. 

 

 

 

  

 

UO'K: 811.512.161(075)   

KBK-81.2Tuk-923   

 

T 89 Xudoyberganova Z. Turk tilining nazariy grammatikasi [Matn] : o'quv qo'llanma / /.Xudoyberganova, 

X.Hamidov - Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2015. -320 b. 

Ushbu o'quv qo'llanma oliy o'quv yurtlari "Filologiya va tillarni o'qitish (turk.tili)" ta'lim уо'nalishi bo'yicha tahsil 

olayotgan talabalarga mo'ljallangan bo'lib, turk tilida morfologik va sintaktik sathiga oid nazariy ma'lumotlarni qamrab 

olgan. 


 

 

  

 

 

УДК : 81.442(075)   

ББК 81.2

 

Рус-2    К 78  Т. Бушуй, Ф. Рузикулов. Краткий курс сравнительной типологии. Учебное пособие. - Ташкент: «Tafakkur 

Bo

4

stoni», 2015. - 192 с. 

Данное  пособие  составлено  в  соответствии  с  программой  по  курсу  сравнительной  типологии  языков.  В  нем 

рассматриваются  все  уровни  языка  (фонетический,  лексический,  морфологический  и  синтаксический),  где 

возможен сравнительный анализ английского и русского языков.     

 

 

 

 

 

UO'K: 004.43(075)  

 KBK  32.973-018     D 24 

Dasturlash asoslari [matn]:o'quv qo'llanma / Aripov M.M., OtaxanovN.A. - Т.:«Tafakkur Bo'stoni», 2015. -240 b.

 

Mazkur o'quv qo'llanmada С++ dasturlash tili haqida boshlang'ich ma'lumotlar bayon qilingan. Asosiy e'tibor ushbu tilda dastur yozishni boshlash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarga qaratilgan. Har bir mavzu bo'yicha olingan bilimlarni 

tekshirish uchun savol va topshiriqlar tizimi keltirilgan. 

 


 

UO'K: 677.025.7(075)  

KBK   37.238     М 32 

Maxsus texnologiya Donali trikotaj ishlab chiqarishda xom-ashyoni tejash qismi [matn]: o'quv qo’llanma / 

Sh.RIkramov [va boshq.] - Т.: «Tafakkur Bo'stoni», 2015. -256 b. 

Mazkur o'quv qo'llanma «Trikotaj ishlab chiqarish texnologiyasi» mutaxassisligining «Donali trikotaj mahsulotlarini 

ishlab chiqarishda xomashyoni tejash» texnologiyasiga oid ma'lumotlar keltirilgan. 

 

  

 

 

 

 

UO'K: 37.035.6(075)  

KBK 74.03    M-90 

M.J.Mutalipova. Xalq pedagogikasi. -Т.: «Fan va texnologiya», 2015, -160 bet. 

Mazkur o'quv qo'llanmada xalq pedagogikasining nazariy asoslari, o'zbek xalqining milliy, ma'rifiy, ma'naviy va madaniy 

meroslarining barkamol shaxsini tarbiyalashda tutgan o'rni, bo'lg'usi pedagog kadrlarni ta'lim-tarbiya jarayonida xalq 

pedagogikasi manbalaridan o'z o'rnida, maqsadga muvofiq samarali foydalanish yo'llari yoritilgan.  

 

 

 

 

 

UO’Q: 811.512.1(075)  

KBK-81.2-3     A 20 

Abdushukurov В. Eski turkiy adabiy til leksikasi [Matn] : o'quv qo'llanma / Abdushukurov B. - Toshkent: 

Tafakkur Bo'stoni, 2015. -192 b. 

Mazkur o'quv qo'llanmada qissa so'z boyligi statistikasi, mavzuiy guruhlari, leksik-semantik xususiyatlari haqida so'z 

yuritilgan. Yodnoma lug'at tarkibidagi o'z va o'zlashma qatlam, polisemiya, ma'no torayishi va ma

no kengayishi hodisalari, yangi ma'no kasb etgan leksemalar tahlil qilingan. Shuningdek, ilk nasriy asarning o'zbek adabiy tili leksikasi 

shakllanishi va taraqqiyotidagi ahamiyati yoritib berilgan. 

 

 

 

 

 

UO'K: 728.1(075)  

KBK 85.118     1-78 

D.U.Isamuxamedova. «Turar-joy tumani loyihasi» -Т.: «Fan va texnologiya», 2015,160 bet. 

Mazkur o'quv-uslubiy majmuada turar-joy tumani va kichik tumanning arxitekturaviy-rejaviy strukturasini shakllantirish 

asoslari bo'yicha nazariy bilimlar berilgan. Shu bilan birga ularni ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish, yashash 

muhitini shakllantirishning kompozitsion usullari ко'rib chiqiladi.  

 

  

 

UO'K: 665.62(075) KBK35.51ya7 F-79 

S.F.Fozilov. Neft mahsulotlarini texnik tadqiq qilish. (Darslik). - Т.: «Fan va texnologiya», 2015,320 bet. 

Ushbu darslik neft va gaz mahsulotlarini qayta ishlash natijasida olinadigan organik moddalar tuzilishini o'rganish fizik-

kimyoviy tahlil qilish usullari eng zamonaviy asboblar yordamida tekshirilib, ularning tarkibi va tuzilishi to'g'risida to’liq 

xulosa qilishga imkon beradi. Elektrokimyoviy analiz usullaridan konduktometriya, kulonometrik analiz, polyarografiya, 

potensiometriya, elektromiqdoriy analiz usullari to'g'risida umumiy tushunchalar berilgan. 

 

  

 

 

 

UO'K: 665.62 (075)  

KBK 35.514      K-67 

Konlarda neft va gazni tayyorlash texnologiyasi. Darslik. -Т.: «Fan va texnologiya», 2015,304 bet 

Darslikda netf va gazni fizik va kimyoviy xossalari va ularni tayyorlashning zaruratlari, qatlam va yer usti sharoitida fizik 

xossalarini o'zgarish holatlari, tabiiy gazning tarkibi va fizik xossalari, konlarda neft, gazni va suvni yig'ish va 

tayyorlashning texnologiyasi, kon sharoitida yo'ldosh gazlarni tayyorlash, suvsizlantirish, yer ostida saqlash va 

iste'molchilarga yetkazib berish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. 

 


 

UO’Q: 004.92 (075)  

KBK 32.973    N-1S 

Sh.A.Nazirov, F.M.Nuraliyev, B.Z.To'rayev. 

Kompyuter grafikasi va dizayn. O'quv qo'llanma. -Т.: «Fan va texnologiya», 2015,256 bet 

Mazkur o'quv qo’llanma 5330400 - «Kompyuter grafikasi va dizayn»,  5330200 - «Informatika va axborot 

texnologiyalari», 5111000 - «Kasb ta'limi (5330200-Informatika va axborot texnologiyalari (tarmoqlar bo'yicha))» kabi 

bakalavr ta'lim yo'nalishlarida o'qitiladigan «Kompyuter grafikasi va dizayn» o'quv fani mazmuni asosida tuzilgan.  

 

 

 

 

UO'K:621.354.362.5/04 

KBK 31.5    G-45 

Gidroenergetik qurilmalarni ishlatish. O'quv qo'llanma. -Т.: «Fan va texnologiya», 2015, 192 bet. 

Ushbu o'quv qo'llanmada gidroenergetik qurilmalar, ya'ni gidroelektr stantsiyalar, nasos stansiyalar, gidroakkumulyatsion 

elektr stantsiyalar, gidroenergetik qurilmalar inshoot va jihozlarini ishlatish sifatlarini baholash, ulardagi nosozliklarni 

aniqlash va oldini olish tadbirlari, ta'mirlash va sozlash bo'yicha ma'lumotlarni o'z ichiga olgan.  

 

 

 

 

 

UO'K: 164.01 (075) 

КВK 65.40      L-68 

Logistika asoslari. -Т.: «Fan va texno!ogiya», 2015, 160 bet 

O'quv qo'llanmada logistika fanining vujudga kelish tarixi, uning rivojlanish bosqichlari, elementlari va tushunchalari, 

moddiy oqimlarni boshqarishda logistik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari va vazifalari, logistik sistemalar, 

operatsiyalar va funksiyalar, axborot oqimlari, logistikada omborlar va ularning turlari, xarid, ishlab chiqarish va taqsimot 

logistikasi, logistik markazlar va ularning samaradorligi haqida tushunchalar bayon etilgan. 

 

 

 

 

UO'K: 615.825 (075)  

KBK 53.54     D-13 

Davolash jismoniy tarbiyasi. -Т.: «Fan va texnologiya», 2015, 416 bet. 

Darslik Davolash jismoniy tarbiyasi fanini o'zlashtirishdagi yangi o'quv dasturga mos, unda tibbiyotning dolzarb 

muammolarini inobatga olgan holda DJTining vazifalari va maqsadi, uning shakllari v a  vositalarining qo'llanish 

xususiyatlari, kasalliklar, organizmdagi nuqsonlar, shikastlanishlar haqidagi ma'lumotlar, ularning barchasida DJT 

mashqlar majmuasini tuzish va uni amalda tatbiq etish kabi masalalar o'z ifodasini topgan. 

 

 

 

 

 

 

 

UO'K: 57.08 (075)  

KBK 30.18     D-14 

Q.D. Davranov, B.S.AliquIov. Nanobiotexnologiya asoslari. -Т.: «Fan va texnoIogiya», 2015,312 bet. 

Ushbu o'quv qo'llanma hozirgi vaqtda tezkorlik bilan rivojlanib borayotgan nanobiotexnologiya fanining asosiy 

yo'nalishlariga bag'ishlangan bo'lib, undan fundamental biologiya fanining nanobiotexnologiyada ishlatilib kelinayotgan 

yoki yaqin kelajakda ishlatilishga tayyor bo'lgan eng qiziq va istiqbolli yutuqlari o'rin olgan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UO'K: 581.5  

KBK 43     D-39 

 Dendrologiya. -Т.: «Fan va texnologiya», 2015,360 bet. 

Darslik universitet va qishloq xo'jaligi oliy o'quv yurtlarining 5410800-o'rmonchilik va aholi yashash joylarini 

ko'kalamzorlashtirish yo'nalishi bo'yicha tahsil oluvchi bakalavrlar uchun mo'ljallangan bo'lib, o’rmonchilik va 

ko'kalamzorlashtirish bo'yicha davlat talim standartlariga mos keladi. 

 

  

UO'K: 372.853 

 KBK 74.262.22     D46 

M.Djorayev, В. Sattarova. Fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi. - Т.: «Fan va texnoIogiya», 

2015,352 bet 

O’quv qo’llanmada fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi fanining maqsadi, vazifalari, fizika va 

astronomiya o'qitish metodlari, fizika va astronomiya darslarida sinfdan tashqari ishlar,  fizika va astronomiyadan 

dasturlar, fizikadan masala yechish darslarini tashkil etish va o'tkazish metodikasi, fizika va astronomiya o'qitish 

jarayonida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash, shuningdek, umumta'lim maktablarida, akademik litsey va kasb-

hunar 


 

 

  

 

UO'K: 514.742/743  

KBK 30.3     D-87 

U.Dalaboyev. Vektor va tenzor tahlil. -Т.: «Fan va texno!ogiya», 2015,160 bet. 

Darslikda vektor va tenzor tahlili kursiga oid asosiy tushuncha va tasdiqlar yoritilgan bo'lib, ularning fizik mazmuni va 

tatbiqlari ko'rsatilgan. Mavzular bo'yicha talabalar mustaqil ishi uchun topshi-riqlar va ularni Maple tizimida yechish 

texnologiyasi ham berilgan. 

 

 

  

 

 

 

UO'K:-811.112.2 (075) 

К В К

 

8 1.2Нем    J-87 

A.Jumaniyazov, Q.XalIiyeva. Deutsch. -Т.: «Fan va texnologiya», 2015,208 bet. 

Ushbu o'quv qo'llanma nolisoniy fakultetlar  1-kurs talabalari uchun mo'ljallangan. O'quv qo'llanma umumiy tahsilning 

birinchi qismi bo'lib, oliy o'quv yurtlarining chet tillari o'qitish dasturida tavsiya qilinayotgan 114 o'quv soatlaridan kelib 

chiqib, unga barcha mutaxassislik egalarining kundalik hayotini aks ettiruvchi oltita mavzu tanlab olindi.  

 

 

  

 

UO'K: 811.111 (076.5) 

 KBK 81.2Англ.  S-12 

N.A.Sadullaeva. English as a second language.- Т.: «Fan va texnologiya», 2015,160 b. 

Ushbu o'quv qo'llanma xorijiy filologiya fakulteti bakalavriat yo'nalishi o'rta bilim darajasiga ega talabalarning ikkinchi 

chet tilidan amaliy dars mashg'ulotlari hamda mustaqil ishlari uchun mo'ljallangan. O'quv qo'llanma asosan Buyuk 

Britaniya haqidagi ma'lumotlar, matnlar, leksik materiallar, grammatika va uni mustahkamlash uchun mashqlar va 

testlardan iborat. 

 

  

UO'K: 372.853 

 KBK 22.3 Т-15 X.H.Tajiboyeva. Sh.P.Usmanova. Fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi. -Т.: «Fan va 

texnologiya», 2015,160 bet. 

O'quv qo'llanmada 5110200 - Fizika va astronomiya o'qitish metodikasi ta'lim yo'nalishi bakalavrlar tayyorlashda 

fizikadan laboratoriya ishlari va ularning turlari bayon etiladi. Fizikadan namoyish tajribalari innovatsion 

texnologiyalardan foydalangan holda o'rgatiladi. O'quv qo'llanma fizika o'qitish bilan bog'liq bo'lgan barcha 

mutaxassislarga mo'ljallangan. 

 

  

 

 

 

UO'K: 7.075 (07S)  

KBK 85 (5O') S-23 

B.S.SayfulIayev, V.K.Rustamov. Prodyuserlik mahorati asoslari. -Т.: «Fan va texnologiya», 2015,256 bet 

Tavsiya etilayotgan ushbu darslik san'at va madaniyatning taraqqiyotiga muhim hissa qo'shadigan sohalardan biri 

prodyuserlik faoliyatining nazariy va amaliy jihatlari, uni qo'llash usullari turli misollarda ko'rsatib o'tilgan. Prodyuserlik 

sohasining o'ziga xos xususiyatlari, uning turlari, ish jarayonlarini tashkil etish, ijodiy, tashkiliy, huquqiy, moliyaviy 

masalalar to’liq yoritilgan. 

 


 

UO'K:811.111(076.5) 

 КВК:81.2 Fr-2        F-58 

A.E.Mamatov, M.M .Mirxoliqov, A.S.Asqarov. Fransuz tilining amaliy grammatikasi. -Т.: «Fan va texnologiya», 

2015,192 bet. 

O'quv qo'llanma fransuz tili morfologiyasi haqida batafsil ma'lumot beradi. Unda fransuz tilidagi mavjud asosiy va 

yordamchi so'z turkumlarining har biriga alohida va atroflicha ta'rif berilib, ushbu tilga xos bo'lgan qonun-qoidalar o'zbek 

va rus tillariga qiyoslangan tarzda bayon qilingan. 

 

 

 

UO'K: 661.6:620 (075) 

KBK 30.3 K-25 

Sh.A.Karimov, Sh.M.Shakirov, M.A.Mamatqosimov. Nometall materiallar texnologiyasi. -Т.: «Fan va 

texnologiya», 2015,160 bet 

Darslikda polimer materiallar, plastik massalar, rezina, shisha, keramika, kompozitsion kukun materiallar va h.k. 

to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Ular maksimal umumlashtirilgan va tartiblashtirilgan, qisqartirilgan ko'rinishda va 

eslab qolish hamda qabul qilish uchun sodda sxema, jadval, grafiklar va rasmlar ko'rinishida taqdim etilgan.  

 

  

 

 

 

UO'K: 551.5(075)  

KBK 40.2      А-15 

A.Q.Abdullayev, H.Arg'inboyev, H.U.Abdullayev. Agrometeorologiya -Т.: “Fan va texnologiya”, 2015,480 bet. 

Darslikda atmosfera, quyosh radiatsiyasi, tuproq va havoning issiqlik, namlik va suv rejimlari, qishloq xo'jaligi uchun 

xavfli meteorologik hodisalar va ularga qarshi kurash tadbirlari, meteorologik stansiya va postlardagi asboblar yordamida 

o'lchashga doir ma'lumotlar, agrometeorologik kuzatishlar dasturi, kuzatish uchastkalarini tanlash tartiblari keltirilgan. 

 

 

 

 

 

 

UO'K: 172.1  

KBK 87.7     1-26 

Ijtimoiy ish etikasi. Darslik. -Т.: «Fan va texnologiya», 2015,432 bet 

Darslikda ijtimoiy ish etikasi fani muammolari bilan bog'liq bir qator nazariy va amaliy masalalarning mohiyati ochib 

berilgan bo’lib, unda fanning obyekti, predmeti va mazmuni, ijtimoiy ish kasbiy faoliyatida amal qiladigan axloq 

standartlari, tamoyillari hamda professional-etik tamoyillarning mazmun-mohiyati ochib berilgan. 

 

 

 

 

 

UO'K: 371.381(075) 

KBK 74.263    M47 

X.Sanaqulov Mehnat va uni o'qitish metodikasi [Matn]: Darslik / X.Sanaqulov [va boshqalar] - Toshkent: 

Tafakkur Bo'stoni, 2015. - 224 b. 

Mazkur darslik pedagogika oliy o'quv yurtlarining 5111700-Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish bakalavr ta'lim 

yo'nalishi talabalari uchun yaratilgan bo'lib, unda mazkur fanning o’quv va ishchi fan dasturidagi ma'ruza va amaliy 

mashg'ulot mavzular mazmuni ta' lim texnologiyasi asosida tayyorlangan 

 

 

  

 

UO'K:577.1.196(0.75) 

КВК28.072я73 Т95 

M.U. To'ychiboyev. Bioximiya va sport bioximiyasi: darslik-T: «Tafakkur bo'stoni» 2015 - 416 b 

Darslik uch qismdan iborat. Birinchi "Statik biokimyo" qismida tirik organizmlarning tarkibiga kiradigan kimyoviy 

moddalarning tuzilishi (strukturasi), xossalari va biologik funksiyalari haqidagi zamonaviy ma’lumotlar keltirilgan. 

 

  

 


UO'K: 811.111(075)   

КБК 81.2 Ingl.  B12 

Babayeva S. Ingliz tili [Matn] : o'quv qo'llanma / Babayeva S. - Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2015. -176 b. 

Ushbu o'quv qo'llanma biologiya-tuproqshunoslik fakulteti bakalavriat yo'nalishi o'rta bosqich talabalarining amaliy dars 

mashg'ulotlari hamda mustaqil ishlari uchun mo'ljallangan. O'quv qo'llanma asosan mutaxassislik va mamlakatshunoslik 

bo'yicha matnlar, grammatik mashqlar, testlar va leksik materiallarni o'z ichiga olgan. 

 

 

  

 

UO'K: 519.2(075)  

KBK   22.171   E-97 

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika [matn]: o'quv qo'llanma/A.A.Abdushukurov [va boshq.]. - Т.: 

«Tafakkur Bo'stoni», 2015. -416 b. 

Darslik ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fani o'qitiladigan oliy ta'lim muassasalarining aniq va tabiiy fanlar 

ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan bakalavrlar hamda ilmiy-tadqiqot ishlari olib borayotgan magistrantlar uchun 

mo'ljallangan. Unda zamonaviy ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fanining asosiy da'volari, tushunchalari va 

tasodifiy tajribalar natijalarini tahlil qilish uslubiyatlari namunaviy misollar bilan batafsil bayon qilingan. 

 

  

 

 

UO'K: 159.9(075) 

KBK-288.4ya73   A 15 

D.Abdullaeva Oila psixologiyasi [Matn]: o'quv qo'llanma / D. Abdullaeva, R. Yorqulov, N. Atabaeva - Toshkent: 

Tafakkur Bo'stoni, 2015. -256b. 

O'quv qo'llanmada ma'ruza va seminar mashg'ulotlarini o'qitishning ta'lim texnologiyalari aks ettirilgan. Shu bilan birga 

o'qitish tizimiga pedagogik va innovation texnologiyalarning qo’llanilish samaradorligini oshirish hamda o'quv jarayonini 

to'g'ri va oqilona tashkil qilish usullari yoritilgan. 

 

 

 

 UO'K: 911.111 

 KBK 22.253.3    C-79 

Claus Cordes, Botir Usmonov. Basics of performance. -Т.: «Fan va texnologiya», 2015,172 bet. 

The teaching aid consists of introduction, an airplane design, dynamics, the forces operating on an airplane, take-off and 

landing speeds, horizontal flight, cruiser speed, operation and other themes. The teaching aid can be used for students of 

area of 5310400 –“Aircraft engineering and technical operation of aircrafts” as the teaching aid on disciplines “The 

theory of aviation engines of air vessels”, “Operational reliability of air vessels”, “The equipment of systems of air 

vessels”. 

 

 

  

Y Д K :  35.075.31 (092)  

 КБК  42(5Ў)   Т 7 4 

Тохиров, Рахим .  Дўст хақида сўз: Қўчқор Қуранбаев тўғрисида хотираларим / Р.Тохиров. - Тошкент: 

"Мухаррир" нашриёти. 2013.- 128 б. 

Рахим Тохировнинг мазкур китобида шовотлик бободездон, ўз ишининг устаси, эл-юрт манфаати йўлида хизмат 

этган Қўчқор Қуранбаев ҳаёти ва раҳбарлик фаолияти, бунёдкорлик ишлари тўғрисида хотиралар баён қилинади. 

 

  

 

 

 

УУК 821.511(092)  

КБК: 84(5У)7     Т-46 

Тохиров, Рахим. Эл-юрт қайғуси ёхуд шукроналик туйғуси: / Р. Тохиров. - Тошкент: «Тигоп zamin ziyo», 

2014. -48 б. 

Ушбу китобда хоразмлик зиёли Раҳим Тохиров яқин тарихимизда ўз бошидан кечирган айрим воқеаларни 

қизиқарли баён қилган. Бундаги ибратли ва ҳаётий хулосалар мустақиллик даврининг қадр-қимматини англашда 

ёшлар учун сабоқ бўла олади. Китобча кенг уқувчилар оммасига мўлжалланган. 

 

 

 UDK: 517,98 (072)  

KBK: 22Л62 Y-67 

J.Yarmetov, J.Xujamov, AAtamuratov. Funksional analiz faniga oid misollami yechish (Iqism). Uslubiy 

qo'llanma. Mas'ul muharrir B.Abdullayev. O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, al-Xorazmiy nomli 

Urganch davlat universiteti. Urganch, Urganch davlat universiteti noshirlik bo'limi, 2015. 76 bet 

Unda funksional analiz fanining o'quv dasturida ko'rsatilgan mavzular bo'yicha misollami yechish usullari va talabalar 

mustaqil yechishlari uchun topshiriqlar keltirilgan. 

 

  

 

 

КБК 92   О-54 

Тузувчилар: Иноятов М.М., Рахимов Б.Х,., Ходжаев А.А., Рахимова У.А., Назаров Мукимов Н., Аширов 

С.А. Олий таълим муассасалари фаолиятининг асосий курсаткичлари (статистик туплам) / Т.: “Tafakkur-

Bo'stoni”, 2015 йил, 212 бет. 

Статистик тупламда олий таълим бакалавриат таълим йуналишлари ва магистратура мутахассисликлари буйича 

янгиланган Классификаторига мувофик; 2014-2015 укув йилида республикадаги барча олий таълим муассасалари 

ва уларнинг филиаллари фаолиятини тасвирлаб берувчи асосий кўрсаткичлари жадвал ва диаграммалар 

кўринишларида келтирилган. 

 

  

 

 

УДК: 320.91:33 ББК: 65.304.14 

Зайнутдинова Х.К. Использование солнечной энергии в Узбекистане: вопросы рынков и маркетинга 

[Текст] / Х.К. Зайнутдинова. -Ташкент: Фан, 2015. -336 с. 

В монографии приводятся данные и анализируются процессы - прежде всего экономические, но также 

экологические и социальные, связанные с вопросами энергетической безопасности и устойчивого развития, 

ведущие к необходимости широкого использования возобновляемых источников энергии, прежде всего 

солнечной энергии, в мире и в Узбекистане.  

 

  

 

  

КБК 22.3 Б-79 

Плазма холатидаги органик, органик ва кластерли мухитларнинг ночизиқли оптик хусусиятлари: 

докторлик диссертацияси автореферати 

01.04.11 - Лазер физикаси (физика-математика фанлари) 

Докторлик диссертация™ мавзуси Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги Олий аттестация 

комиссиясида 12.05.2015/B2015.1.FM200 рақам билан рўйхатга олинган. Тошкент-2016 йил 

 

  

УДК:631.95(076)  

КБК 40.6 R99 

Д.Рузметов, М.Матчанов, У.Каландаров, А.МашариповКуйи Аму-дарё минтакасида қишлоқ хўжалик айланмасидан чиққан худудлар мелиоратив-экологик шароитини яхшилаш. Илмий амалий қўлланма. 

Маъсул мухаррир М.Хамроев. УзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, ал-Хоразмий номли Урганч 

Давлат университети. Урганч, Урганч Давлат университети ноширлик бўлими, 2015. 128 бет. 

Ушбу илмий амалий қўлланмада ёш олимлар амалий лойихаси доирасида Қуйи Амударё минтақасида 

деградацияга учраган ерларнинг қишлоқ хўжалик айланмасига қўшиш масалалари бўйича олиб борилган илмий 

тадқиқотлар натижалари баён этилган. 

 

 

 

 

КБК 63.3 

Кдырниязов О.-Ш. ХОРАЗМ ВОХАСИ УРБАНИСТИК ЦИВИЛИЗАЦИЯ ТАРИХИ. (Илк ўрта аср даври). 

- Ўқув-услубий қўлланма. —Нукус, 2015. -104 бет. 

Мазкур ўқув-услубий қўлланмада Хоразм. цивилизацияси тарихиншшг илк ўрта аср босқичи ёзма, археологик 

қарашлар жараёнида топилган артефактлар асосида тадқиқот этилган. Вохадаги илк ўрта аср урбанистик 

цивилизация трихига оид маълумотлар, шаҳарсозлик жараёнига таъсир этувчи омиллар ва анъанавийлик кенг 

миқёсда ўрганилади. Тадқикот натижасида аниқланган ашёвий материаллар, янги мулохазалар муаллифдан 

олдинги текширувчилар фикрлари билан мос уйғунлашган. Шу билан бирга воха шимолидаги илк ўрта аср 

ёдгорликларида қазиш йўли билан олинган янги маълумотлар умумийлаштирилган холда китобга киритилган. 

 

  

КБК 63.3 

Саипов СТ. Неполивная керамика средневекового Хорезма. -Монографии. Нукус - 2015. -100 СТр 

В монографии, посвященной одному из массовых отделов керамики неполивным изделиям средневекового Хорезма, на основе 

археологического анализа изделий изучаются морфология, технические признаки, орнаментальные мотивы и ареал 

распространения некоторых видов, организация производства гончарной продукции. Исследовательская база книги главным 

образом состоит из материалов последних раскопок городища Миздахкан, Пулжай и Джанпык кала.

 

  

 

 

 

 

КБК 63.3(5У) Н87 

К.Нуржонов, М.Жуманиёзова 

Хонка тарихи: тарихий-публицистик нашр/ Нуржонов К, Жуманиёзова М. - "Хоразм", 2015. 

Қўлингиздаги ушбу рисола Хоразм вилоятининг қадимий ва ўзига хос томонлари билан ажралиб турувчи Хонқа 

тумани тарихига бағишланади. Рисола ўзида жуда кўп маълумотларни жамлаганлиги билан Хоразм тарихини 

илмий жиҳатдан ўрганувчи тадқиқотчилар, ўлкашунослар ва қизқувчи ўқувчилар учун муносиб қўлланма бўлади 

деган умиддамиз. 

 

  

УДК 547 (075)  

КБК 24.2я7   I 79 

Iskandarov S. Organik kimyo nazariy asoslari: o'quv qo'llanma: Birinchi qism/ S. Iskandarov, B. Sodiqov. — 

to'ldirilgan va qayta ishlangan 1- nashr. — Toshkent: Ta'lim, 2012. -712 b. 

Ikki qismdan iborat ushbu qo'llanma oliy o'quv yurtlarining kimyo, kimyo-texnologiya ixtisosligi hamda qishloq xo'jalik 

universitetlari talabalari, oliy o'quv yurtlarining o'qituvchilari va ilmiy xodimlar uchun mo'ljallangan bo'lib, organik 

kimyoning asosiy qonun va qoida-lari batafsil ko'rib chiqilgan hamda instramental uslublardan foydalanish usullari 

ko'rsatilgan. 

 

  

 

 

УДК 547 (075)  

КБК 24.2я7    I 79 

Iskandarov S. Organik kimyo nazariy asoslari: o'quv qo'llanma: Birinchi qism/ S. Iskandarov, B. Sodiqov. — 

to'ldirilgan va qayta ishlangan 2- nashr. — Toshkent: Ta'lim, 2012. -712 b. 

Ikki qismdan iborat ushbu qo'llanma oliy o'quv yurtlarining kimyo, kimyo-texnologiya ixtisosligi hamda qishloq xo'jalik 

universitetlari talabalari, oliy o'quv yurtlarining o'qituvchilari va ilmiy xodimlar uchun mo'ljallangan bo'lib, organik 

kimyoning asosiy qonun va qoidalari batafsil ko'rib chiqilgan hamda instrumental uslublardan foydalanish usullari 

ko'rsatilgan. 

 

  

 

 КБК 63,3(5Ў)4    К -11 

Qdirniyazov M.-Sh., Qdirniyazov O.-Sh 

ANTIK DA'VIR XOREZM SIVILZATSIYASI TARIXI 

"Arxeologiya" ham "tarix" qa'niygelikleri ushun, O’quv - metodik qo’llanma. No'kis, 2014 j. 85 bet. 

O’quv - metodik qo’llanmada Qubla Aral boyi, Xorezm alabmda jaylasqan elatlardin' a'yyemnen qa'liplesken qalalan, 

siyasiy, ekonomikahq ha'm madaniyat tariyxi jaratilg'an. 

 

  

 

UO’К: 581.9(«72) 

 КВК: 28.58    J-87 

М. Djumaniyozova. Geobotanika. O'quv-uslubiy qo'llanma. Mas'ul muharrir Ikram Abdullayev. O'zR Oliy va 

o'rta maxsus ta'lim vazirligi, al-Xorazmiy nomli Urganch davlat universiteti.Urganch davlat universiteti noshirlik 

bo'liim, 2014.116 bet. 

Ushbu fan talabalarda fitotsenoz yoki o'simliklar jamoasi, frtotsenoz tuzilishi, senopopulatsiya to'g'risidagi bilim va 

tushunchalarni kengaytiradi. Shuningdek, senopopulyatsiyaning asosiy tiplari, fitotsenoz dinamikasi, fitotsenozlarning 

klassifikatsiya va ordinatsiyasi prinsiplari, geobotanik izlanishlar, o'simliklarning sharoitga moslashish qonuniyatlari, yer 

yuzida tarqalishi, morfologiyasi, hayotiy shakllari, kelib chiqishi, ko'nikma va malakani shakllantiradi. 

 

  

UDK: 004.43(072) 

KBK: 22.18 В 19 

Iroda Baltayeva, Yashin Xudayberganov, Nafosat VaisovaC+ dasturlash tiliga kirish. Uslubiy qo'llanma. Mas'ul 

muharrir Sharipov MaqsudO'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, al-Xorazmiy nomli Urganch davlat 

universiteti. Urganch, Urganch davlat universiteti noshirlik bo'limi, 2015.72 bet. 

Mazkur qo'llanma C+ obyektga yo'naltirilgan dasturlash tilini o'rganishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, talabalar va bu 

tilni mustaqil o'rganuvchilar uchun uslubiy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. 

 

  

 

  

УЎК: 821.512.133-1 

 КБК 84(5У)6 А-12 

Абадият гулшани: II китоб: Алишер Навоий таваллудининг 575 йиллигига багашланади. Лойиҳа 

муаллифи У. Рахматов. — Т.: «Sharq», 2016. — 192 б. 

«Халк; сўзи» ва «Народное слово» газеталари таҳририяти ташаббуси билан тайёрланган ушбу мўьжаз китоб 

Алишер Навоий таваллудининг қутлуғ 575 йиллигига бағишланади.  

 

  

 

  

УЎК: 323.(575.1)  

КБК:   66.3(5У)    О-58 

Ўзбекистон Республикаси Президента Ислом Каримовнинг «Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги 

йўлида хизмат қилиш - энг олий саодатдир» китобини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма / Республика 

Маънавият ва маърифат Кенгаши, Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. - Т.: 

«Маънавият», 2016.-216-6. 

 

  

 

 

УУК: 321.7(575.1)  

КБК: 316.422(575.1)    А 84 

Асосий  вазифамиз - жамиятимизни  ислох,  этиш  ва  демократлаштириш,  мамлакатимизни  модернизация 

қилиш  жараёнларини  янги  босқичга  кўтаришдан  иборат.  Президент  Ислом  Каримовнинг  Ўзбекистон 

Республикаси  Конституциясининг 23 йиллигига  бағишланган  тантанали  маросимдаги  маърузасини 

ўрганиш буйича илмий-оммабоп нашр. -Т.: «Маъ-навият», 2016. 104 бет. 

 


Download 156.78 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling