Urganch davlat universiteti kimyo texnika fakulteti


Download 0.72 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/8
Sana03.09.2017
Hajmi0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Бирлик махсулот 

таннархи 

Йиллик ишлаб 

чиқариш 

харажатлари 

№ 

Харажатлар босқичлари 

Ўлчов 


бирлиг

и 

Бирлик бахо 

Норма 


Сумма 

Норма 


Сумма 

Хом ащё материаллар  

  

    

  

    

  

госсипол смоласи Тн 

50 


0,50 

25,0 


500 

12500 


  

охак 


Тн 

200000 


0,045 

9000,0 


45 

405000 


  

карбоксиметилцели

лоза 

Тн 


300000 

0,015 


4500,0 

15 


67500 

  

гексаметилентетрамин 

Тн 


1000000 

0,005 


5000,0 

25000 а) 

Элетр энергия 

квт\соа

т 

140 0,16 

22,4 


10 

224 


б) 

Сув 


М³ 

300 


0,3 

90 


160 

14400 


в) 

Газ 


М³ 

140 


0,01 

1,4 


300 

420 


Ишлаб чи-қариш 

ишчи-ларининг 

асосий ва қўшимча 

иш хақлари (6-жад) 

  

    

56284800 

  

61913280 Социал суғурта (6-

жад 0,68%) 

  

    

3827366,4 

  

6126278,4 Ишлаб чиқаришни 

тайёрлаш ва йўлга 

қўйиш харажатлари       

(1-жад 5%) 

  

    

1731725 


  

42587820 80 

 Цехнинг устама 

харажатлари 

  

  

  14260,07616 

  

115414044,4 Цех таннархи 

  

  

  6185815,1 

  

226566466,8 Умум завод устама 

харажатлари 

(цех.тан.5%) 

  

  

  309290,7574 

  

11328323,34 Корхона таннархи 

  

  

  6495105,905 

  

237894790,2 10 

Ишлаб чиқаришдан 

ташқари 

харажатлар    

(корхона 

таннархининг 5%) 

  

  

  3247,552952 

  

11894739,51   

  

    

  

6498353,458   

249789529,7 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

81 

 

  

 

 Лойихаланаётган обьектнинг асосий техник-иқтисодий 

кўрсаткичлари  

12-жадвал 

  

КУРСАТКИЧЛАР Ўлчов 

бирлиги 


Лойиха 

курсатгичи 

Эслатма 

Йиллик махсулот  ишлаб чикариш 

а) 


Натура куринишида 

Тонна 


1000 

9-жад 


б) 

Пул куринишида 

Сўм 

249789529,7 11-жад 

Ишчилар сони: Киши 

20 


  

а) 


Асосий ишчилар 

Киши 


4-жад 


б) 

Ёрдамчи ишчилар 

Киши 5-жад в) 

ИТР,МОП ва 

хизматчилар 

Киши 


10 

8-жад 


Капитал харажатлар 

Сўм 

883502400 1+2-жад 

Бирлик махсулот таннархи (тонна)  

Сўм 


6498353,5 

11-жад 


Бирлик махсулот нархи 

(тонна) 

Сўм 


6700000,0 

  Йиллик  фойда 

Сўм 


201646542,1 

  Рентабеллик даражаси 

42,8   

Ўз-ўзини қоплаш муддати 

Йил 


2,4 

  

  

 

  

 

  

 

  

82 

 

VI. UMUMIY XULOSALAR  

    Bitiruv  malakaviy  ishimning  asosiy  maqsadi    bo’gan  -  turli  muxitda 

ishlovchi  korxonalar  uchun  kimyoviy  barqaror  rangli  bo’yoqlar  olishning 

laborotoriya  tajriba  reglamentini  yaratish  bo’yicha  ilmiy  ishimni    yakunlab, 

quyidagi xulosaga keldim dan iborat: 

1.  turli  muhitda  ishlovchi  korxonalar  uchun  kimyoviy  barqaror  rangli 

bo’yoqlar  olish    bo’yicha  jahon  adabiyotlarining  va  patentlarining  qisqacha 

taxlilini  qildim,  ___ta  adabiyotlarda  keltirilgan  ma’lumotlarni  analis  qildim, 

tegishli xulosalar qildim; 

2.  tadqiqot  o’bekti  va  xom  ashyo  va  tayyor  maxsulotlarni  analiz  qilish 

usullarini belgiladim; 

3.  turli  muxitda  ishlovchi  korxonalar  uchun  kimyoviy  barqaror  rangli 

bo’yoqlar  olishning tajriba tadqiqot  qismida tajriba tavsifini  keltirdim,  gossipol 

smolasining  suvsizlantirish  jarayoninim  o’rgandim,  chunki  gossipol  smolasi 

tarkibida GOST talablariga binoan 18%  gacha suv bo’ladi, tadqiqod  natijalariga 

ko’ra  gossipol  smolasini  suvsizlantirish    xarorati  120-130°C  da  ekanligini 

aniqladim.  Suvsizlantirish  jarayoni  davomiyligida  Urganch  yog-moy  kombinati, 

Kattaqo’rg’on  yog’-moy  kombinati,  Yangi-yo’l  yog’-moy  kombinatlarini 

chiqqindisi  bo’lgan  gossipol  smolasini  suvsizlantirish  jarayonlari  olib  borildi. 

Natijalar batafsil isda keltirildi; 

4.  GOST  talabiga    javob  beruvchi,  turli  muxitda  ishlovchi  korxonalar 

uchun  rangli  bo’yoqlar  olish  uchun  suvsizlantirilgan    gossypol  smolasiga    oxak 

(CaO) ta’sirini o’rgandim. CaO  buyoqlarning qotish  vaqtiga ta’sir qiladi. Ilmiy 

natijalar – tadqiqotlar ko’rsatishicha, 4,5 % CaO optimal natijani korsatdi;   

5.  Turli muxitda ishlovchi bo’yoqlar olish uchun fizik mexanik xossalarini 

yanada  yaxshilash  maqsadida  CaO  bilan  ishlangan  gossypol  smolasiga 

karboksimetilselluloza  ta’sirini  o’rgandim.  Olib  borilgan  ko’plab  tadqiqotlarim 

natijaliriga  ko’ra,  karboksimetilsellulozani  tarkibda  1,5%  bo’lishi  eng  yaxshi 

natijalarni  berdi.  Karboksimetilsellulozaning  1,5%  dan  oz  yoki  ko’p  bo’lishi 


83 

 

tarkibni  sifatini  buzilishiga  olib  keldi.  Tarkibga  karboksimetilselluloza  180-190°C haroratda asta sekinlik bilan qo’shib doimiy ravishda aralashtirilib borildi; 

6.  Tadqiqotimning 

keyingi 

bosqichlarida 

tarkibga 

geksametilentetraminning  ta’sirini  o’rganildi.  Bunga  sabab  turli  muhitda 

ishlovchi  metallarni  zanglashdan  himoyalashda  geksametilentetraminning  o’rni 

beqiyosdir.  Yaratilayotgan  tarkibning  kislotali  korroziyadan    himoyalash 

xususiyatini  oshirish  maqsadida  geksametilentetraminning  0-2%gacha  bo’lgan 

oraliqda  ta’sirlari  o’rganildi.  Tadqiqotlar  natijalariga  ko’ra  GMTAning  0,5% 

qo’shilgandagi  miqdori optimal deb  qabul  qilindi. Ushbu  miqdor GMTA tutgan 

tarkib  kislotali  muhitda  99,0%  gacha  himoyalash  koeffisiyentiga  ega  ekanligi 

aniqlandi. Jarayoni 140°C da olib borildi; 

7.  Tadqiqotimning 

keyingi 

bosqichida 

tarkibga 

rang 


beruvchi 

pigmentlarning ta’sirlari o’rganildi va yetti xildagi qoplamalar olindi. Izlanishlar 

shuni  ko’rsatdiki,  rang  beruvchi  pigmentlarning  minimal  miqdori  10%dan  kam 

bo’lmasligi kerak. 

8.  Izlanishlarimiz  so’ngida  tarkibga  erituvchilar  ta’sirini  o’rgandik. 

Natijalarga ko’ra umumiy massani 30%igacha erituvchi (NEFRAS) qo’shilganda 

ishlatish uchun qulay bo’lgan massa olish imkoniyati aniqlandi. 

9.  Tadqiqotlar    tugagandan  so’ng,  turli  muxitda  ishlovchi  bo’yoqlar 

tayyorlashning laboratoriya  texnologik reglamentini yaratdim; 

10.  keyinchalik 

texnologik 

sxema 


tanladim, 

material 

balanslarni 

hisobladim, iktisodiy xisoblar qildim. 

 

 

  

 

  

 

  

 


84 

 

VII. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR, PATENTLAR RO’YHATI 

 

 1. 

Е.И.Дизенко и др. "Противокоррозионная защита трубопроводов и 

резервуаров", Учебник, М. 1978 год. 

2. 


Никитенко Е.И. и др. "Монтер по защите подземных трубопроводов от 

коррозии". М.,1981 г. 

Юхневич и др. "Техника борьбы с коррозией".,М.-Л.1981 г. А.М.Зиневич и др. "Защита трубопроводов и резервуаров от коррозии", 

М. 1975 год. 

Х.Усмонов, Х.Рахимов. Физикавий химия. Урта ва Олий мактаб Давлат нашрёти. Тошкент. 1963 й. 

Х.Рахимов. Физикавий ва коллоид химия. укитувчи нашрёти. Тошкент-1978 й. 

В.М.Глязов. Основы физической химии. Учеб. Для вузов. Изд. “Высшая школа”. Москва 1981 г. 

К.И. Евстратова, Н.А.Купина, Е.Е. Малахова. Физическая и коллоидная химия. Изд. “Высшая школа”. Москва 1990 г.  

Н.А.Жук. "Курс теории коррозии и защита металлов". Учебник, М. 1976 г. 

10 


Л.Н.Захаров «Техника безопасности в химических 

     лабораториях». –Л.: Химия, 1991 

 

11. 


Эпштейн  Я.  В.,  Ахмина  Е.И.,  Раскин  М.Н.  Рациональные  направления 

использования гидролизного лигнина // Ж. Химия древесины.  –  1977. 

– №6. – С. 24 

12. 


Исмаилова Г.Х., Дюсебеков Б.Д., и др. Утилизация лигнина хлопковой  

шелухи // Всесоюзный симпозиум биотехнологических и химических  

методов  охраны  окружающей  среды:  Тез.док.  –  Самарканд,  1988.         

С. 38-39. 85 

 

13. Ройзман Б.Б. и др. Переработка хлопковых соапстоков  по схеме  

разложение  –  расщепление  –  дистилляция  //  Ж.  Масложир.пром.  – 

1970. - № 8.- С. 34. 

14. 


Сергеев  А.Г.,  Тавбин  И.М.  Пути  повышения  технологического  уровня 

масло - жировой промышленности // Обзорная информация. ЦИИНИТ.  

Вып. 1 М.: Пищепром. 1961. С. 31. 

15. 


Комплексная  переработка семян  хлопчатника  //  Проспект ВДНХ.  Под   

ред.  Сергеева А.Г. – М.: 1961. – С.6. 

16. 

Кадыров И. и др. Исследование хлопкового соапстока //Ж. масло – жир. пром. –1971. – № 12. – С. 21. 

17. 


Казакова  Н.М.  и  др.  Рациональное  использование  жирных  веществ, 

извлекаемых из сточных вод //Ж. масло-жир.пром. –1978.– № 11.– С. 43 

18. 

А.  С.  1378338  МКИ6  С09Д5/08/    Сорин  В.  В.,  Щербаков  В.  Л., Форостян  Ю.Н.,  Форостян  Е.И.,  Мельников  Н.  А.  Способ  получения 

модифицирующей  добавки  на  основе  гидролизного  лигнина  для 

лакокрасочных  материалов  ВНИ.  Вагона  строения  №  3716580/05: 

Заявл. 29. 3. 84; Опубл. 27. 10. 96. Бюл № 30. 

 

 

  

 

  

 

  

 


Download 0.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling