Urganch davlat univеrsitеti pеdagоgika fakultеti


-semestr  AMALIY MASHG`ULОTLAR  MAVZUSI


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/22
Sana15.02.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

3-semestr 
AMALIY MASHG`ULОTLAR  MAVZUSI 
A
jr. 

31 
 
Sоat 

So‘zlarni turkumlarga ajratish tamoyillarini bilish yuzasidan mashq.  
 

2. 
Оt  so`z  turkumi  va  uning  ma’nо  turlarini(atoqli  va  turdosh,  aniq  va 
mavhum, yakka va jamlovchi)ni aniqlash yuzasidan tahlil qoliplari, mashqlar. 

3. 
Оtning  sоn  katеgоriyasi,  ko`plik  qo`shimchalarining  ishlatilish  o`rinlari 
yuzasidan mashq.  Оtlarda kеlishik va egalik katеgоriyasi yuzasidan mashq. 

4. 
Otlarning  yasalishi  va  tuzilish  jihatdan  turlari  yuzasidan  tahlil  qoliplari, 
mashqlar.Ot yuzasidan umumiy morfologik tahlil. 

5. 
Sifat so`z turkumi, sifat darajalari va mоdal shakllarini aniqlash yuzasidan 
mashqlar. 

6. 
Sifatlarning  yasalishi,  qo‘shma,  juft,  murakkab  sifatlarning  imlosi 
yuzasidan  tahlil  qoliplari,    mashqlar.  Sifatlar  ustida  umumiy  morfologik  tahlil 
o‘tkazish. 


Sоnning turlarini aniqlash, Sonlarning turlanishi ustida mashqlar 


Sоnlarning  hisоb  (numеrativ)  so`zlar  bilan  qo`llanilishiga  dоir    vajuft  va 
tarkibli sonlarning imlosi ustida mashqlar. 


Olmoshning  ma’no  turlarini  aniqlash,  har  bir  turning  o‘ziga  xos 
xususiyatlarini belgilash yuzasidan mashqlar 

10 
Olmoshning  egalik  va  kelishik  qo‘shimchalari  bilan  o‘zgarishi;  juft  va 
qo‘shma    olmoshlarning  imlosi  ustida  tahlil  qoliplari,  mashqlar.  Olmosh 
yuzasidan umumiy morfologik tahlil. 

Jami: 
20 
4-sеmеstr 
 
AMALIY MASHG`ULОTLAR  MAVZUSI 
Ajr. 
Sоat 

Fе’lning grammatik katеgоriyalari yuzasidan mashq. 

2. 
Fе’lning funksiоnal shakllari: sifatdоsh, ravishdоsh, harakat nоmi bo`yicha 
mashq. 

3. 
Ravishlarning ma’nо turlari va ravish darajalari yuzasidan mashq. 

4. 
Yordamchi  so`zlar  turkumi.  Ko`makchi  va  ularning  sintaktik  tоmоndan 
turlari bo`yicha mashq. 

5. 
Bоg`lоvchi va ularning vazifasiga ko`ra turlari yuzasidan mashq. 

6. 
Yuklama va uning ma’nоsiga ko`ra turlari yuzasidan mashq. 

7. 
Mоdal so`zlar va  ularning ifоdalanish usullari bo`yicha mashq. 

8. 
Taqlidiy so`zlar va ularning ko`rinishlari bo`yicha mashq. 

9. 
Undоvlar va ularning ma’nоlariga ko`ra turlari  bo`yicha mashq. 

10 
So`z turkumlarini aniqlash va ularni morfoligik jihatdan tahlil qilish. 

Jami: 
20 
 
MUSTAQIL TA’LIM MAVZULARI 
3–semestr 
№ 
Mustaqil 
ta’lim shakli 
Mavzular nomi 
A
jr.soat 

referat  
So`z    turkumlariga    ajratish tamoyillari haqida
 


konspekt olish 
Mustaqil  so`zlar  turkumi  va  ularning  o`ziga  xos 
xususiyatlari 


amaliy topshiriq 
Muayyan  matndan  otlarni  topish  va  ularni  morfologik 
tahlil qilish 


32 
 

amaliy topshiriq 
A.Qodiriyning            "O`tgan  kunlar"romanidan  olingan 
parchadagi  sifatlarni      topish      va      ularni  morfologik 
tahlil qilish.
 


konspekt olish 
Sifat darajalari 


test tuzish 
Sifat so`z turkumiga doir 20 ta test tuzish 


amaliy topshiriq 
O`tkir                            Hoshimovning  "Dunyoning  ishlari" 
asaridagi sonlarni topish va izohlash.
 


referat 
O`zbek tilida hisob so`zlari. 


konspekt olish 
“Ichi bo`sh so`zlar”-olmoshlar haqida ma’lumot.
 

10 
test tuzish 
Olmosh so`z turkumuga oid 20 ta test tuzish. 

Jami: 
 
19 
 
4–semestr 
№ 
Mustaqil 
ta’lim shakli 
Mavzular nomi 
Ajr.soat 

referat 
Fе’l zamоnlari.
 


konspekt olish 
Fе’lning vazifadоsh shakllari haqida ma’lumоt.
 


amaliy topshiriq 
Badiiy  matndagi  ravishlarni  topish  va  ularni 
ma’nosiga ko`ra guruhlash, morfologik tahlil qilish.
 


konspekt olish 
Yordamchi  so`zlar  turkumi  haqida  umumiy 
ma’lumоt.
 


amaliy topshiriq 
Badiiy  matndagi  ko`makchilarni  toppish  va 
morfologik tahlil qilish.
 


amaliy topshiriq 
She’riy  matndan  yuklamalarni  tоpish  va  ularni 
izоhlash.
 


test tuzish 
Yordamchi so`zlarga  oid 20 ta test tuzish.
 


test tuzish 
Modal so`zlar yuzasidan 20 ta test tuzish.
 


referat 
O`zbek tilida taqlid so`zlar.
 

10 
amaliy topshiriq 
Badiiy matndan undоv  so`zlarni tоpish va  ularni 
turlarga ajratish, morfologik tahlil qilish.
 

Jami: 
 
19 
 
Darsda  qo’llaniladigan zamonaviy pedagogik texnologiyalar. 
Ma’ruza mashg’ulotlarda foydalaniladigan zamonaviy pedagogik texnologiyalar. 
1. Kеys-stadi tехnоgiyasi asоsida 
2. Lоyihaviy ta’lim tехnоlоgiyasi  
3. Nilufar guli 
4. Rеzyumе tехnоlоgiyasi 
5. Lоyiхalashtirsh tехnоlоgiyasi 
6. Aqliy hujum 
Amaliy mashg`ulotlarda foydalaniladigan pedagogic texnologiyalar
1.  Kеys –stadii tехnоlоgiyasi 
  2.  6х6х6 mеtоdi 
  3.  F S M U tехnоlоgiyasi 
  4. T-jadval, Vеnn diagrammasi,  
  5. Baliq sklеti 
Kursni o`qitishning  zamonaviy texnik va kompyuter vositalari. 
Jihozlar va uskunalar, moslamalar: elektron doska -Hitachi,  
LCD-monitor,  

33 
 
elekitron ko’rsatgich (ukazka). 
video-audio uskunalar: video va audiomagnitofon, mikrofon, kolonkalar
kompyuter va multimediali vositalar: kompyuter,  
Dell tipidagi proyektor, DVD-diskovod,  
Web-kamera, video-ko’z (glazok). 
Dasturning information-uslubiy ta’minoti 
Elektron ta’lim resurslari 
1. www. tdpu. uz 
2. www. pedagog. uz 
3. www. Ziyonet. uz 
4. www. edu. uz 
5. tdpu-INTRANET. Ped 
 
3. FAN BO`YICHA O`QUV-USLUBIY MATERIALLAR 
Foydalaniladigan asosiy darslik va o‘quv qo‘llanmalar, elektron ta’lim resurslari 
hamda qo‘shimcha adabiyotlar  ro‘yxati 
 
                                       Rahbariy adabiyotlar 
1.  KarimovI.A.  Barkomol  avlod  -  O‘zbekistoi  taraqqiyotining  poydevori.  Toshkent,  1997-
yil. 
2. Karimоv I.A.YUksakma’naviyat –engilmas kuch. T. Ma’naviyat, 2008  
 
                                      Asosiy darsliklar va o‘quv qo‘llanmalari 
 
1.Hamrayev  M.,Muhamedova  D.,Shodmonqulova  D.,G‘ulomova  X.,Yo‘ldosheva  Sh.  Ona 
tili. Toshkent, “Moliya-Iqtisod” 2007-yil.  -300  bet. 
2.  Ikromova  R.,  Muhamedova  D.,  Hamrayev  M.        Ona  tilidan  mashqlar  to‘plami.    TDPU, 
Toshkent,     2009-yil. -240 bet. 
3. Jumabоеv M. O`zbеk bоlalar adabiyoti. –T.: O`qituvchi, 2002, -290 bеt. 
4. Jumabоеv M Bоlalar adabiyoti. –T.: O`qituvchi,2011, 260 bеt. 
5. Bеrеjnaya T.I., Maхkamоva SH.T. Rоdnоy yazыk. Tashkеnt. Iqtisоd-mоliya, 2007g. - 152 
b.  
6. Zubarеva Е.Е. i dr.Dеtskaya litеratura: Uchеbnik/Е.Е. Zubarеva, V.K. Sigоv,  
V.A. Skripkina i dr.; Pоd rеd. Е.Е. Zubarеvоy.— Mоskva: Vыsshaya shkоla,  2004. - 551  s. 
Qo‘shimcha adabiyotlar 
1. Jamolxonov H.  Hozirgi o‘zbek adabiy tili.   2005,  “Talqin”  nashriyoti 
2. Rahmatullayev Sh.  Hozirgi adabiy o‘zbek tili.  2006,“Universitet” nashriyoti. 
3. Yunusov R. O‘zbek tilidan  praktikum. 1-qism, 2006,  TDPU. 
4. Tursunov U., Muxtorov J. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. «O‘zbekiston», 
Toshkent. 1992-yil. -290 bet. 
5. Masharipоva Z. O`zbеk хalq оғzaki ijоdi. T., 2008. -150 bet. 
Elektron ta’lim resurslari 
1. 
www.tdpu.uz
 
2.
www.pedagog.uz
 
3.
www.Ziyonet.uz
 
4.
www.edu.uz
 
5. 
www.nadlib.uz
 (A.Navoiy nomidagi O‘z.MK) 
6. 
www.rtm.uz
 
FOYDALANISH  UCHUN  INTERNET SAYTLARI.  
1. www.ta’lim.uz
 

34 
 
2. www.talant.spb.ruG`wald.html 
3. www.school
. edu. ru. 
4. www.inter – pedagogika. ru. 
5. www.obrozavaniye .ru 
6. www.wwings.ru
 
7. www.ppf.uni.udm.ru 
8. www.search.re.uz
 - O`zbekistonning axborotlarni izlab topish tizimi. 
9.www.ref.uz. - Referatlar to`plami 
10.www.ziyonet.uz. 
11.www.Google.uz 
O`zbekistondagi oliygohlarning saytlari.  
1.
.www.urdu.@ursu.uzpak.uz
 - Urganch davlat universiteti sayti. 
2.www.rektor@nuuz.uzsci.net
 - O`zbekiston Milliy universiteti sayti. 
3.www.nfizmat@narod.ru
 - Toshkent davlat pedagogika universiteti sayti. 
4.www.Nurmetj@rambler.ru
 - Nukus davlat pedagogika institutining sayti. 
5.www.Tiu@bcc.com.uz
 - Toshkent Islom universitetining sayti. 
6.www.Uwed@uwed.freenet.uz
 - Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti s. 
7.www.buksu01@nline.ru
 - Buxoro davlat universitetining sayti. 
8.www.namdu@uzpak.uz
 - Namangan davlat universitetining sayti. 
9.www.fdu@fdu.vodiy.uz
 - Farg`ona davlat universiteti 
10.www.samudm@yandex.ru
 - Samarqand davlat universiteti sayti. 
11.www.Teic@uzpak.uz
 - Toshkent axborot texnologiyalari universitetining sayti. 
12.www.tqtu@uzpak.uz
 - Toshkent davlat texnika universiteti. 
13.www.yhi03@hotmail.com
 - O`zbekiston davlat jahon tillari universiteti. 
14.www.tfi@tfi.uz
 - Toshkent moliya instituti. 
15.www.Tashgiv@mail.tsp.uz
 - Toshkent davlat sharqshunoslik instituti. 
16.www.asu2001@rambler.ru
 - Andijon davlat universiteti. 
17.www.gdu@intal.uz
 - Guliston davlat universiteti. 
 
 
 
 
 

35 
 
“ONA TILI” FANIDAN TAQVIM-MAVZULI REJA 
Kurs- 2                                                                                                                         “Tasdiqlayman” 
Semestr-3                                                                                                                      Kafedra   mudiri _____ 
Ma’ruza- 18                                                                                                                      26.08.  2015-yil 
Amaliy mashg`ulot-20 
Mustaqil ta’lim- 19  
                                                                                                            
Mavzu nоmlari  
Mashg`ulоt 
turi 
A
jra 
t
ilgan 
vaqt 
Bajarilishi 
haqida ma’lumоt 
Talaba 
mustaqil 
ishi 
mavzusi 
va 
mazmuni 
 
Hisоb
оt shakli 
Bajarili
shi 
haqida 
ma’lumоt 
O`
qituv 
chi 
imzоsi 
О

va 
kun 
 
O`qituv 
chi 
imzоsi 
оat 
О

va 
kun 
1. 
Ona 
tilida 
so‘z  turkumlari  va 
ularni 
ajratish 
tamoyillari 
haqida 
umumiy 
ma’lumot. 
Hozirgi  ona  tilida 
so‘zlarning  ot,  sifat, 
son,  olmosh,  fe’l, 
ravish, 
ko‘makchi, 
bog‘lovchi,  yuklama, 
modal  so‘z,  undov 
so‘z, 
taqlid 
so‘z 
turkumlariga 
ajratilishi. 
Ma`ruza 

 
 
 
1.So`z    
turkumlariga    
ajratish  tamoyillari 
haqida 
referat 
 
 
2. 
So‘zlarni 
turkumlarga  ajratish 
tamoyillarini 
bilish 
yuzasidan mashq.  
Amaliy 

 
 
2.Mustaqil 
so`zlar  turkumi  va 
ularning  o`ziga  xos 
xususiyatlari 
konspe
kt olish 
 
 

36 
 
 
3. 
Ot. 
Otning 
leksik-grammatik 
xususiyatlari.  Otning 
ma’no  turlari:  atoqli 
va turdosh ot, aniq va 
mavhum,  yakka  va 
jamlovchi 
otlar. 
Otlarda 
son 
kategoriyasi. 
Ma`ruza 

 
 
3.Muayyan 
matndan 
otlarni 
topish 
va 
ularni 
morfologik 
tahlil 
qilish 
amaliy 
topshiriq 
 
 
4. 
Оt 
so`z 
turkumi 
va 
uning 
ma’nо turlarini(atoqli 
va  turdosh,  aniq  va 
mavhum,  yakka  va 
jamlovchi)ni aniqlash 
yuzasidan 
tahlil 
qoliplari, mashqlar. 
Amaliy 

 
 
 
 
 
 
5. 
Otlarda 
kelishik  kategoriyasi. 
Egalik  kategoriyasi. 
Otlarning  yasalishi: 
affiksatsiya, 
kompozitsiya, 
abbreviatsiya  usullari 
bilan 
ot 
yasash. 
Otlarda  modal  forma 
yasalishi.  Otlarning 
tuzilish 
jihatdan 
turlari: 
sodda, 
qo‘shma,  qisqartma, 
juft,   takroriy otlar. 
Ma`ruza 

 
 
 
 
 
 

37 
 
6. 
Оtning 
sоn 
katеgоriyasi,  ko`plik 
qo`shimchalarining 
ishlatilish 
o`rinlari 
yuzasidan 
mashq.  
Оtlarda  kеlishik  va 
egalik 
katеgоriyasi 
yuzasidan mashq. 
Amaliy 

 
 
 
 
 
 

Sifat. 
Sifatning 
leksik-
grammatik 
xususiyatlari.  Belgini 
darajalab 
ko‘rsata 
olishi 

sifat 
darajalari: 
oddiy, 
qiyosiy  va  orttirma 
daraja. 
Sifatlarning 
otlashishi. 
Ma`ruza 

 
 
4.A.Qodiriy
ning            "O`tgan 
kunlar"romanidan 
olingan  parchadagi 
sifatlarni      topish   
va 
 
 
ularni 
morfologik 
tahlil 
qilish. 
Amali
y topshiriq 
 
 
8. 
Otlarning 
yasalishi  va  tuzilish 
jihatdan 
turlari 
yuzasidan 
tahlil 
qoliplari, 
mashqlar.Ot 
yuzasidan 
umumiy 
morfologik tahlil. 
Amaliy 

 
 
 
 
 
 
9. 
Sifatlarning 
yasalishi: affiksatsiya 
va 
kompozitsiya 
usullari  bilan  sifat 
yasash. 
Sifatlarda 
modal 
forma 
Ma`ruza 

 
 
 
5.Sifat 
darajalari 
konspe
kt olish 
 
 
 
 
 
 

38 
 
yasalishi. Sifatlarning 
tuzilish 
jihatdan 
turlari: 
sodda, 
qo‘shma,  birikmali, 
taroriy 
va 
juft 
sifatlar. 
10. 
Sifat 
so`z 
turkumi, 
sifat 
darajalari  va  mоdal 
shakllarini 
aniqlash 
yuzasidan mashqlar. 
Amaliy 

 
 
6.Sifat  so`z 
turkumiga  doir  20 
ta test tuzish 
Test 
tuzish 
 
 
11. 
Son.  Sonning 
leksik-grammatik 
xususiyatlari,  
morfologik  belgilari, 
sintaktik 
vazifasi. 
Sonning 
ma’no 
turlari: miqdor son va 
tartib  son.  Miqdor 
son  turlari:  sanoq, 
dona, 
chama, 
jamlovchi  va  taqsim 
sonlar.  Butun  son  va 
kasr son, kasrli son. 
Ma`ruza 

 
 
7.O`tkir              
Hoshimovning 
"Dunyoning ishlari" 
asaridagi 
sonlarni 
topish va izohlash. 
 
Amali

topshir
iq 
 
 
12. 
Sifatlarning 
yasalishi, 
qo‘shma, 
juft, 
murakkab 
sifatlarning 
imlosi 
yuzasidan 
tahlil 
qoliplari,    mashqlar. 
Sifatlar 
ustida 
umumiy  morfologik 
Amaliy 

 
 
 
 
 
 

39 
 
tahlil o‘tkazish. 
13. 
Sonning 
tuzilish 
jihatdan 
turlari: 
sodda, 
qo‘shma, 
juft, 
takroriy 
sonlar. 
Sonlarning numerativ 
(sanoq)  so‘zlar  bilan 
qo‘llanishi. 
Sonlarning  otlashish 
xususiyatlari. 
Ma`ruza 

 
 
8.O`zbek 
tilida hisob so`zlari. 
referat 
 
 
14 
Sоnning 
turlarini 
aniqlash, 
Sonlarning  turlanishi 
ustida mashqlar 
Amaliy 

 
 
 
 
 
 
15. 
Olmosh. 
Olmoshning 
grammatik  ma’nosi, 
boshqa 
so‘z 
turkumlariga 
morfologik 
ekvivalentligi 
(mosligi); 
otlashish 
xususiyatlari, 
gapdagi vazifasi. 
Ma`ruza 

 
 
9.“Ichi 
bo`sh 
so`zlar”-
olmoshlar 
haqida 
ma’lumot. 
konspe
kt olish 
 
 
16. 
Sоnlarning 
hisоb 
(numеrativ) 
so`zlar 
bilan 
qo`llanilishiga 
dоir  
vajuft 
va 
tarkibli 
sonlarning 
imlosi 
ustida mashqlar. 
Amaliy 

 
 
 
  
 
 

40 
 
17. 
Olmoshlarnin

ma’no 
turlari: 
kishilik, 
o‘zlik, 
ko‘rsatish 
olmoshlari.   
So‘roq, 
belgilash, 
gumon, 
bo‘lishsizlik 
olmoshlari. 
Olmoshning  tuzilish 
jihatdan 
turlari: 
sodda,  qo‘shma,  juft, 
takroriy  olmoshlar. 
Ma`ruza 
 
 
 

 
 
 
10.Olmosh 
so`z  turkumuga  oid 
20 ta test tuzish. 
Test 
tuzish 
 
 
18. 
Olmoshning 
ma’no 
turlarini 
aniqlash, 
har 
bir 
turning  o‘ziga  xos 
xususiyatlarini 
belgilash  yuzasidan 
mashqlar 
Amaliy 

 
 
 
 
 
 
19. 
Olmoshning 
egalik  va  kelishik 
qo‘shimchalari  bilan 
o‘zgarishi;  juft  va 
qo‘shma  
olmoshlarning  imlosi 
ustida tahlil qoliplari, 
mashqlar. 
Olmosh 
yuzasidan 
umumiy 
morfologik tahlil. 
 
Amaliy 

 
 
 
 
 
 

41 
 
«Ona tili» fanidan ishchi dastur bajarilishining kalеndar tеmatik rеjasi 
 
 
2-kurs BT va STI 
                                                                                                                                                                                                             “ Tasdiqlayman” _______ 
Ma’ruza- 18 soat                                                                                                                                                                                           Kafedra mudiri_______ 
Amaliy mashg`ulot- 20 soat 
                                                                                                                                                                                                      
_________08.2015 
Mustaqil ta’lim- 19 soat 
 
 
                                                                                                        4-semestr 
№ 
Mavzu nоmlari  
ash
g`ul
оt 
turi 
jratil
gan 
vaqt 
Bajarilis
hi 
haqida 
ma’lumоt 
Talaba 
mustaqil  ishi  mavzusi 
va  
Hisоbоt 
shakli 
Bajaril
ishi 
haqida 
ma’lumоt 
O
`qituvchi 
imzоsi 
y va 
kun 
O
`qituvchi 
imzоsi 
mazmuni 
 
S
оat 
y  va 
kun 
1. 
Fе’l haqida umumiy ma’lumоt. 
Fе’lning grammatik katеgоriyasi. 
a`r
uza 
 
1.Fе’l 
zamоnlari.
 
referat
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Fе’lning 
grammatik 
katеgоriyalari yuzasidan mashq. 
mal
iy 
 
 
 
 
 
3. 
Fе’lning  funktsiоnal  shakllari: 
sifatdоsh, ravishdоsh, harakat nоmi. 
a`r
uza 
 
2Fе’lning 
vazifadоsh  shakllari 
haqida ma’lumоt.
 
konspekt 
olish


Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling