Ushbu test varianti 30 ta test topshirig‘idan iborat. Uni bajarishga


Download 59.17 Kb.
Pdf ko'rish
Sana18.09.2020
Hajmi59.17 Kb.

Fizika

1922947


TEST VARIANTI RAQAMI:

1922947


FIZIKA

Ushbu test varianti 30 ta test topshirig‘idan iborat.

Uni bajarishga

1 soat vaqt belgilash tavsiya etiladi. Natijani bilish uchun javoblaringizni

javoblar varaqasiga belgilab, rasmini @dtmxizmatbot orqali jo‘nating.

Sizga omad tilaymiz!

Test varianti raqamini javoblar varaqasiga to‘g‘ri ko‘chiring!

1 9 2 2 9 4 7

9

8

76

5

43

2

10

9

87

6

54

3

21

0

98

7

65

4

32

1

09

8

76

5

43

2

10

9

87

6

54

3

21

0

98

7

65

4

32

1

09

8

76

5

43

2

10

1. Quyida jismning Ox o‘qidagi harakatining

tezlik grafigi berilgan. Jismning dastlabki

8 sekund davomidagi yo‘li S ni (m) va ko‘chishi

L ni (m) aniqlang.

t,s


v,m/s

−10


5

0

420

24

614

8

12A) S=35, L=15

B) S=25, L=10

C) S=15, L=35

D) S=30, L=20

2. Quyosh uchun birinchi kosmik tezlik (km/s)

qanday? Quyosh sirtidagi erkin tushish

tezlanishi 252 m/s

2

, radiusi 7·108

m.

A) 44B) 420

C) 4400


D) 44000

3. Bir jinsli M =4 kg massali sterjen m massali

jism va prujina bilan rasmda ko‘rsatilganidek

muvozanatga keltirilgan. Agar prujinaning

bikrligi k=0,5 kN/m bo‘lib, 7 cm ga cho‘zilgan

bo‘lsa, m massani (kg) aniqlang. g=10 m/s

2

M

mk

A) 4


B) 3

C) 5


D) 2

4. Vaznsiz blok 40 N kuch bilan yuqoriga

ko‘tarilmoqda. Blok orqali o‘tkazilgan ipning

bir uchiga 1 kg, ikkinchi uchiga 2 kg massali

yuklar osilgan. Birinchi yukning yerga nisbatan

tezlanishi (m/s

2

) topilsin. g=10 m/s2

A) 20


B) 10

C) 14


D) 10/3

5. O nuqta tezliklari v

1

va v


2

bo‘lgan ikki

harakatda ishtirok etmoqda. Ularning

natijaviysi qanday yo‘nalgan? (masshtabga

amal qiling).

v

2v

1

OL K N

M

A) KB) L

C) N


D) M

6. Har birining radiusi 1 mm dan bo‘lgan ikkita

bir xil tomizgich (pipetka) bor. Ularning biriga

2,4 g massali benzin (σ

benzin

=0,02 N/m),ikkinchisiga esa shuncha massali sovun eritmasi

sovun eritmasi=0,04 N/m) solingan. Ular

tomizgichlar orqali tomchilatilsa, tomchilar soni

qanchaga farq qiladi? π = 3, g=10 m/s

2

A) 100B) 20

C) 200


D) 10

7. Radioaktiv preparatning aktivligi 10

5

Bq,


yarim yemirilish davri 7,5 minut. 30 minut

avval preparatdagi radioaktiv atomlar soni

qanday bo‘lgan? ln 2 = 0, 7

A) 8,2·10

8

B) 10,3·108

C) 6,8·10

8

D) 2,7·109

8. Blokni ko‘tarib turgan ipning taranglik kuchi

36 N bo‘lsa, blokka ilingan yukning og‘irligi (N)

aniqlansin. (blok vaznini inobatga olmang)

T

A) 18


B) 36

C) 9


D) 72

c

 Davlat test markazi, 20191

1922947

Fizika


9. Zarraning to‘liq energiyasi tinchlikdagi

energiyasidan 5 marta ortiq. Zarraning tezligi

topilsin. c − yorug‘lik tezligi.

A)3

2

cB)

245

c

C)8

3c

D)15

4

c10. Ichki energiyasi 4, 14 kJ bo‘lgan ideal gazning

(bir atomli) temperaturasi 500 K. Gaz

tarkibidagi molekulalar sonini aniqlang.

k = 1, 38 · 10

−23

J/K


A) 4 · 10

20

B) 4 · 1022

C) 4 · 10

23

D) 4 · 1021

11. Ikkita vodorod atomi berilgan, ularning

energiyalari quyidagicha bog‘langan: E

1

= 9E2

.

Ulardagi elektronlarning impuls momentlari M1

va M


2

qanday munosabatda bo‘ladi?

A) M

1

= 3M2

B) 3M


1

= M


2

C) M


1

= 9M


2

D) 9M


1

= M


2

12. Tebranish konturidagi kondensatorning elektr

zaryadi q = 0, 13 cos (100πt) (mC) qonun bilan

o‘zgaradi. Kuzatishlar boshlangandan so‘ng

qancha vaqt (ms) o‘tgach g‘altakdagi magnit

maydon energiyasi birinchi marta maksimal

qiymatga erishadi?

A) 20


B) 15

C) 10


D) 5

13. O‘zgarmas tok manbayiga ulangan yassi

kondensator berilgan. Uning qoplamalari

orasidagi masofa 2 marta orttirilsa,

kondensatorning energiyasi qanday o‘zgaradi?

A) 2 marta ortadi

B) 4 marta kamayadi

C) 2 marta kamayadi

D) 4 marta ortadi

14. 0,3 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan 20 t

massali vagon tinch turgan 30 t massali vagon

bilan to‘qnashmoqda. Agar to‘qnashuv

noelastik bo‘lsa, sistema to‘qnashuvda qancha

(%) impulsini yo‘qotadi?

A) 9

B) 7


C) 12

D) 0


15. O‘tkazgichning uzunligi 800 m, undagi tok

kuchi 40 A. Barcha erkin elektronlarning

umumiy impulsi (kg·m/s) topilsin. Elektron

uchun m/e=5,7·10

−12

kg/C.


A) 1,8·10

−6

B) 1,8·10−7

C) 1,8·10

−8

D) 1,8·10−9

16. 10 mol geliy gaziga izobarik ravishda 8,31 kJ

issiqlik miqdori berildi. Bu jarayonda gazning

hajmi necha marta ortgan? Gazning dastlabki

temperaturasi 27

C.A) 27/25

B) 6/5


C) 4/3

D) 17/15


17. Elektr zanjirdagi barcha qarshiliklar teng, har

biri 2 Ω dan. A va B nuqtalar orasidagi

umumiy qarshilikni (Ω) aniqlang.

A

BA) 8/15

B) 7/3


C) 8/5

D) 10/3


18. Ideal gazning bosimi 60 % ga kamayib, hajmi

50 % ga ortdi. Uning dastlabki ichki energiyasi

24 kJ bo‘lsa, jarayon oxiridagi ichki

energiyasini (kJ) aniqlang.

A) 20

B) 14,4


C) 40

D) 7,2


19. m

1

=4 kg va m2

=1 kg massali jismlar rasmda

ko‘rsatilganidek muvozanatga keltirilgan. m

1

massali jismning qancha hajmi (dm3

) suv


ostida ekanligi aniqlansin. ρ

suv


=1000 kg/m

3

m2

m

1suv

A) 3


B) 1

C) 2


D) 4

20. Ichki qarshiligi 2 Ω bo‘lgan manbaning FIK

20 % ga teng bo‘lsa, u qanday qarshilikli (Ω)

iste’molchiga ulangan?

A) 0,33

B) 12


C) 0,5

D) 8


21. Vakuumli diod katodidan har sekudda 2·10

18

taelektron chiqmoqda. Dioddagi tok kuchi (A)

topilsin.

A) 3,2

B) 32


C) 0,32

D) 0,032


22. h balandlikdan 10 m/s tezlik bilan vertikal

pastga otilgan jism yer bilan absolyut elastik

to‘qnashib 65 m balandlikka ko‘tarildi. Jism

qanday h balandlikdan (m) otilgan? g=10 m/s

2

A) 65


B) 70

C) 60


D) 55

23. Agar magnit maydon induksiyasi x o‘qi

bo‘ylab, magnit maydondagi protonning tezligi

z o‘qiga qarshi yo‘nalgan bo‘lsa, Lorens kuchi

qanday yo‘nalgan?

A) y o‘qi bo‘ylab

B) x o‘qi bo‘ylab

C) z o‘qiga qarshi

D) y o‘qiga qarshi

c

 Davlat test markazi, 20192

Fizika

1922947


24. A va B moddiy nuqtalar rasmda

tasvirlanganidek harakatlanmoqda, tezliklari

v

1

=3 m/s, v2

=4 m/s. Nuqtalarning nisbiy

tezligi (m/s) aniqlansin.

v

1v

2

AB

A) 2,5


B) 5

C) 10


D) 7,5

25. Ideal gaz birinchi holatdan ikkinchi holatga

o‘tganda hajmi 6 m

3

ga o‘zgardi. Agarp

1

=30 kPa, p2

=90 kPa bo‘lsa, gazning

dastlabki hajmi (m

3

) qanday bo‘lgan?0

p

Tp

1

1p

2

2A) 3

B) 6,3


C) 9

D) 4,5


26.

209


80

Hg simob va

232

90

T h toriy yadrolarinisolishtiring: ikkinchisining protonlari sonini

birinchisining nuklonlari soniga nisbati qanday?

A) 10/29

B) 40/71


C) 90/209

D) 9/8


27. Vertikal pastga otilgan jismning harakat

boshidan 3 s o‘tgan paytdagi tezligi 35 m/s

bo‘lsa, 4 s o‘tgan paytdagi tezligini (m/s)

toping. g=10 m/s

2

A) 55


B) 50

C) 45


D) 60

28. Elektr zanjirdagi barcha qarshiliklar teng. Agar

A va B nuqtalar orasidagi potensiallar farqi

12 V bo‘lsa, voltmetrning ko‘rsatishini (V)

aniqlang.

A

BV

A) 9,6


B) 2,4

C) 4,8


D) 7,2

29. Fokus masofasi −25 cm bo‘lgan sochuvchi

linzaga bosh optik o‘qqa parallel bo‘lgan nur

10 cm li diametr hosil qilib tushmoqda. Nur

linzadan o‘tgach undan 25 cm masofadagi

ekranda qanday yuzali (cm

2

) yorug‘ dog‘ hosilqiladi? π=3 deb oling.

A) 40


B) 150

C) 300


D) 200

30. A vannaga Cu

2+

ionli eritma, B vannaga Ag+

ionli eritma, C vannaga Al

3+

ionli eritmaquyilgan va ular rasmda ko‘rsatilganidek

ulangan. Agar t vaqt davomida A vanna

katodiga 54 ta Cu atomlari, B vanna katodiga

102 ta Ag atomlari yopishgan bo‘lsa, C vanna

katodiga nechta Al atomlari yopishganini

aniqlang.

+

AB

C

A) 129B) 52

C) 156


D) 70

Test varianti “Test topshiriqlari to‘plami 2019” asosida shakllantirilgan:

1 – 12-bet 52

2 – 23-bet 24

3 – 28-bet 63

4 – 30-bet 71

5 – 11-bet 46

6 – 61-bet 38

7 – 126-bet 72

8 – 22-bet 14

9 – 110-bet 21

10 – 50-bet 14

11 – 121-bet 27

12 – 106-bet 22

13 – 78-bet 43

14 – 36-bet 35

15 – 88-bet 63

16 – 72-bet 70

17 – 91-bet 82

18 – 67-bet 35

19 – 48-bet 32

20 – 84-bet 27

21 – 92-bet 2

22 – 34-bet 23

23 – 98-bet 10

24 – 17-bet 79

25 – 53-bet 31

26 – 120-bet 9

27 – 9-bet 24

28 – 86-bet 46

29 – 115-bet 8

30 – 95-bet 25c

 Davlat test markazi, 20193

Download 59.17 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling