Uvod Uvod Bračno pravo


Download 454 b.
Sana16.02.2017
Hajmi454 b.Uvod

 • Uvod

 • Bračno pravo

 • Patria potestas

 • Tutorstvo i skrbništvo (tutela i cura)1.1. POVIJESNI RAZVOJ

 • 1.1. POVIJESNI RAZVOJ

 • 1.2. OPĆA OBILJEŽJA RIMSKE OBITELJI

 • 1.3. AGNACIJA

 • 1.4. KOGNACIJA

 • 1.5. LINEA I GRADUSrimska obitelj – monogamna, individualna, izražena vlast pater familiasa

 • rimska obitelj – monogamna, individualna, izražena vlast pater familiasa

 • razvoj: patrijarhalni gens, šira agnatska obiteljska zajednica, sve uže obiteljske zajednice

 • Aulus Gellius – anticum consortium; Gaj – erctum non citum

 • pater familias – od izvornog upravljača domusa do individualnog privatnog vlasnikafamilia – skup slobodnih osoba podložnih vlasti istog pater familiasa

 • familia – skup slobodnih osoba podložnih vlasti istog pater familiasa

 • familia (familia iure proprio) sastoji se od:

  • rođene djece i daljnjih potomaka
  • žene pater familasa i žene njihovih potomaka (ako su u braku cum manu)
  • usvojene i pozakonjene djece
 • agnati – sve osobe koje potpadaju ili su ranije potpadale ili bi pripadale pod istu patria potestas da njihov zajednički predak nije umro još prije njihovog rođenjaagnacija je srodstvo samo po očevoj strani

 • agnacija je srodstvo samo po očevoj strani

 • djeca s majkom dolaze u agnatsko srodstvo samo u slučaju da je i ona pod očevom vlašću

 • agnati su mogli biti i krvni srodnici, ali se agnacija mogla zasnovati bez krvnog srodstva

 • pravne posljedice (zakonsko tutorstvo i zakonsko nasljedno pravo) proizlaze iz agnatske pripadnosti

 • bit agnacije je u pripadanju kućnom obiteljskom kolektivukognacija (cognatio) je krvno srodstvo, zasniva se i po muškoj i po ženskoj liniji

 • kognacija (cognatio) je krvno srodstvo, zasniva se i po muškoj i po ženskoj liniji

 • izvor moralnih dužnosti, a u bračnom pravu stvara bračne zapreke

 • bit kognacije je u pripadnosti krvno-srodničkoj grupi

 • razvoj obiteljskog prava ide u pravcu slabljenja agnatskog srodstva

 • u Justinijanovom pravu kognacija istiskuje agnaciju, a rimska obitelj postaje kognatskasredstvo može biti u uspravnoj lozi (linea recta) i pobočnoj lozi (linea transversa)

 • sredstvo može biti u uspravnoj lozi (linea recta) i pobočnoj lozi (linea transversa)

 • uspravnu lozu čine preci (ascendenti) i potomci (descendenti), tj. svi koji potječu rođenjem jedan od drugog

 • pobočnu liniju sačinjavaju osobe koje potječu od trećeg zajedničkog pretka, a ne potječu jedna od druge -> kolateralna linija, kolaterali

 • blizina ili stepen srodstva (koljeno, gradus) dviju osoba računa se po broju poroda koji postoje između tih osoba do njihova zajedničkog pretka

 • pravilo „tot gradus quod generationes” (toliko stupnjeva, koliko poroda)2.1. OPĆA OBILJEŽJA RIMSKOG BRAKA

 • 2.1. OPĆA OBILJEŽJA RIMSKOG BRAKA

 • 2.2. PRETPOSTAVKE ZA BRAK I BRAČNE ZAPREKE

 • 2.3. BRAČNO ZAKONODAVSTVO CARA AUGUSTA

 • 2.4. ZARUKE (SPONSALIA)

 • 2.5. SKLAPANJE BRAKA

 • 2.6. UČINAK BRAKA NA OSOBNE I IMOVINSKE ODNOSE BRAČNIH DRUGOVA

 • 2.7. MIRAZ (DOS)

 • 2.8. DONATIO ANTE NUPTIAS

 • 2.9. RAZVOD BRAKA (DIVORTIUM)brak je trajna životna zajednica muškarca i žene (faktična zajednica života + affectio maritalis)

 • brak je trajna životna zajednica muškarca i žene (faktična zajednica života + affectio maritalis)

 • „Nuptias non concubitus, sed consensus facit.”

 • „Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio.” (Modestin)

 • u postklasično doba za brak je potreban samo početni sporazum supružnika

 • utjecaj kršćanstva koje brak smatra nerazrješivimuz brak postoje i druge trajne zajednice muškarca i žene

 • uz brak postoje i druge trajne zajednice muškarca i žene

 • contubernium

 • trajna spolna veza među robovima ili među slobodnom osobom i robom

 • konkubinat

 • trajna veza među slobodnim osobama, bez affectio maritalis

 • djeca iz konkubinata slijede majku

 • u toj zajednici žive osobe koje iz nekih razloga nisu mogle sklopiti brak

 • pravno priznata trajna zajednicamatrimonium iustim - brak između osoba koje imaju connubium

 • matrimonium iustim - brak između osoba koje imaju connubium

 • djeca iz tog braka su iusti patris filii, ingenui, poprimaju status oca, potpadaju pod njegovu patrium potestatem

 • to je brak rimskog građanina s Rimljankom ili s peregrinkom koja ima ius connubii

 • kod braka gdje jedan od supružnika nema ius connubii, po lex Minicia (1. st. pr. Kr.) djeca slijede uvijek lošiju stranupretpostavke za valjani rimski brak (matrimonium legitimum):

 • pretpostavke za valjani rimski brak (matrimonium legitimum):

 • connubium (rimski građani, Latini prisci, lex Canuleia (445. g. pr. Kr.))

 • prirodna i djelatna sposobnost (nemaju je nedorasli, duševno bolesni, kastrati)

 • pristanak patris familiasa (kod osoba alieni iuris)

 • bračne zapreke

 • apsolutne (postojeći brak, ropstvo, zavjet čistoće i viši redovi, vojna služba)

 • relativne (cognatio, tazbina, tutor sa štićenicom, klasni, staleški, rasni i vjerski razlozi, vrijeme žalosti)cilj: podizanje bračnog morala, sprječavanje neosnovanih razvoda, poticanje sklapanja brakova i rađanja djece u imućnim slojevima društva

 • cilj: podizanje bračnog morala, sprječavanje neosnovanih razvoda, poticanje sklapanja brakova i rađanja djece u imućnim slojevima društva

 • zakoni cara Augusta:

 • lex Iulia de maritandis ordinibus (18. g. pr. Kr.) - suzbijanje neženstva

 • lex Papia Popaea (9. g. pr. Kr.) - zapostavljanje brakova bez djece

 • obveza življenja u braku (muškarci 25-60 g., žene 20-50 g.)

 • bračne zabrane (ingenui s mulieres famosae, senatori i njihovi potomci s oslobođenicama i glumicama)

 • obveza imati određeni broj djece (muž 1, žena ingenua 3, oslobođenica 4)

 • zapostavljanja neženja (caelebs) i osoba bez djece (orbus)zaruke (sponsalia) - uzajamna obećanja da će se sklopiti brak

 • zaruke (sponsalia) - uzajamna obećanja da će se sklopiti brak

 • oblik spoznaje (formalističko pitanje i odgovor) - sponsalia, sponsus, sponsa

 • iz zaruka ne izvire nikakva pravno utuživa obveza na sklapanje barka ni na nadoknadu štete -> slobodno razvrgavanje zaruka

 • u postklasično vrijeme tendencija o obveznosti zaruka

 • arhha sponsalicia (4. st.) - uzajamno davanje neke vrste kapare koju bi stranka koja odustane od zaruka gubila ako ju je dala, a ako ju je primila morala bi je vratiti u dvostrukom (Justinijan) ili četverostrukom iznosu

 • ako su zaruke sklopljene uz svečanosti zaručničkog poljupca (osculo interveniente), a zaručnik umre, zaručnica može zadržati polovinu darovabraka cum manu - uz sklapanje braka, zasniva se i muževa vlast nad ženom

 • braka cum manu - uz sklapanje braka, zasniva se i muževa vlast nad ženom

 • 3 načina sklapanja braka cum manu:

 • confarreatio - sakralni obred, 10 svjedoka, pontifex maximum, flamen Dialis, žrtva Jupiteru, kruh od pira (panis farreus)

 • coemptio - mancipacija žene + formule iz koje se vidi da se prividna prodaja vrši radi sklapanja braka

 • usus - stjecanje manusa time što je žena živjela s mužem u faktičnom braku neprekidno kroz godinu dana, vrsta dosjelosti; mogućnost prekida toka dosjelosti (usurpatio trinoctii)sklapa se bez naročitih pravnih formalnosti

 • sklapa se bez naročitih pravnih formalnosti

 • potrebno objektivno mjerilo za ustanovljenje 2 bitna elementa braka

 • in domum deductio - svečano uvođenje žene u muževu kuću uz stanovite obrede

 • u postklasično doba bračni consensus jedini bitan element sklapanja braka

 • popraćen obredima ili sastavljanjem isprava o uređenju imovinskih odnosa (instrumentum dotale)

 • takve isprave po Justinijanovom pravu propisane za brak viših staleža (ilustres) i za pretvaranje konkubinata u brakženu stizava capitis deminutio minima

 • ženu stizava capitis deminutio minima

 • pravno ima položaj kćeri (filiae familias loco), tj. položaj sestre prema djeci

 • kao sua (suus heres) dobiva nasljedno pravo jednako sa svojom djecom, a gubi ga u svojoj staroj obitelji

 • žena nema imovinskopravne sposobnosti, sve što stekne pripada mužu

 • sva imovina koju je imala prije braka, ako je bila sui iuris, pripada u cjelini mužu, tj. njegovu pater familiasu, ako je muž alieni iurisne mijenja se pravni položaj žene (in patria potestate ili tutela mulierum)

 • ne mijenja se pravni položaj žene (in patria potestate ili tutela mulierum)

 • zadržava nasljedno pravo u dosadašnjoj obitelji, a ne stječe u muževoj

 • u imovinskom pogledu vrijedi načelo razlučenih dobara

 • praesumptio Muciana - ako je postojala dvojba o porijeklu imovine u ženinom posjedu, vrijedi predmnjeva da ju je dobila od muža

 • žena sama upravlja imovinom, muž nema pravo upravljanja ni korištenja paraphernae

 • muž mora snositi troškove kućanstvamiraz (dos) - imovinski doprinos što da sama žena ili njezin pater familias ili tko treći daje mužu za troškove kućanstva (ad matrimonii onera ferenda)

 • miraz (dos) - imovinski doprinos što da sama žena ili njezin pater familias ili tko treći daje mužu za troškove kućanstva (ad matrimonii onera ferenda)

 • dos profecticia daje otac, dos adventicia je miraz iz drugih izvora

 • osnivanje miraza na 4 načina:

  • promissio dotis - stipulacija, obećanje da će se miraz prenijeti na muža kasnije
  • dictio dotis - verbalni kontrakt u obliku jednostranog usmenog obećanja miraza
  • datio dotis - stvarno prenošenje miraznih dobra na muža
  • pactum dotis - nerformalni ugovor kojim se obećava miraz


u starije doba miraz pripada mužu u trajnije vlasništvo kojim može slobodno raspolagati, ali se s vremenom ograničava raspolaganje miraznim stvarima

 • u starije doba miraz pripada mužu u trajnije vlasništvo kojim može slobodno raspolagati, ali se s vremenom ograničava raspolaganje miraznim stvarima

 • prigodom osnivanja miraza od muža se traži obećanje u obliku stipulacije (causa rei uxoriae) da će vratiti miraz, tj. procijenjenu vrijednost, ako brak prestane razvodom (dos recepticia)

 • actio ex stipulatu - tužba strogog prava, muž obvezan vratiti miraz odmah i u cijelosti bez ikakvih odbitaka za troškove ili druge protuzahtjeve

 • actio rei uxoriae - tužba in bonum et aequum conceptau Justinijanovom pravu, miraz se uvijek ima vratiti, osim ako je žena kriva za razvod braka

 • u Justinijanovom pravu, miraz se uvijek ima vratiti, osim ako je žena kriva za razvod braka

 • za povratak miraza daje actio ex stipulatu koja dobiva karakter bonae fidei

 • donose se propisi kojima se mužu priječi slobodno raspolaganje miraznim stvarima -> lex Iulia de adulteriis

 • žena za osiguranje miraza ima zakonsko založno pravo na čitavu muževu imovinu s prvenstvom pred drugim muževim vjerovnicima i ranijim založnim pravima

 • miraz postaje res mulieris, a muž je neka vrsta uzufruktuara mirazadarovanja među bračnim drugovima po rimskog pravu zabranjena

 • darovanja među bračnim drugovima po rimskog pravu zabranjena

 • dozvoljena darovanja među zaručnicima, običaj da muž prije braka ženi daje darove

 • donatio ante nuptias - darovanje koje bi zaručnik ili njegov pater familias davao zaručnici u vidu sklapanja braka da se stvori imovina za troškove budućeg braka i da se opskrbi žena za slučaj razrješenja braka razvodom ili muževom smrću

 • Justin određuje da se darovanje može i nakon sklapanja braka povisiti

 • Justinijan određuje da se može osnovati i u braku -> donatio propter nuptias

 • podvrgava donatio propter nuptias pravilima o dosu

 • mužev otac mora dati za sina donaciju kao što ženin otac mora dati dosod starine vrijedi načelo slobodnog razvoda braka

 • od starine vrijedi načelo slobodnog razvoda braka

 • brak sklopljen confarreatione razvodi se diffareatio

 • kod drugih vrsta manus-braka spominje se razvod putem remancipatio

 • Zakonik XII ploča spominje formule kojima muž istjeruje ženu kod razvoda braka sine manu

 • u klasično doba dovoljna je izjava o razvodu (repudium) + faktično prekidanje bračne zajednice

 • prestankom affectio maritalis i/ili faktičnog zajedničkog življenja prestaje i brak

 • za razvod braka dovoljan je akt samih stranakau starije doba kod manus-brakova na razvod ovlašten samo muž, tj. njegov pater familias, a kod braka sine manu pravo pripada objema stranama uz njihove imaoce vlasti

 • u starije doba kod manus-brakova na razvod ovlašten samo muž, tj. njegov pater familias, a kod braka sine manu pravo pripada objema stranama uz njihove imaoce vlasti

 • lex Iulia de adulteriis propisuje za razvod formu pred 7 svjedoka

 • kršćanski carevi u 4. i 5. st. donose propise o suzbijanju razvoda

 • uvode se opravdani razlozi za razvod braka (muževi zločini, ženin preljub ili svodstvo)

 • razvod bez opravdanih razloga je pravovaljan, ali stranku koja je razvela brak stižu imovinsko-pravne (štetne) posljedicete posljedice stižu i onog supružnika koji je skrivio dozvoljeni brak

 • te posljedice stižu i onog supružnika koji je skrivio dozvoljeni brak

 • posljedice: zabrana ponovnog braka, gubitak miraza i donacije propter nuptias, kaznenopravne sankcije (pr. relegatio)

 • car Teodozije II. uvodi za razvod braka obvezatnu formu raspusnog pisma (libellus repudii) kojeg potpisuju 7 svjedoka

 • vrste razvoda: opravdani razvod (repudium ex iusta causa), neopravdani razvod (repudium sine causa), sporazumni razvod (divortium mutuo consensu), nekažnjivi jednostrani razvod bez krivnje druge stranke (divortium bona gratia)

Vlast kućnog starješine – vlast nad svim osobama i imovinom obitelji -> manus

 • Vlast kućnog starješine – vlast nad svim osobama i imovinom obitelji -> manus

 • Doživotna vlast kućnog starješine.

 • Sin je alieni iuris -> smrt muških predaka -> pater familias i sui iuris

 • Patria potestas:

  • s obzirom na osobu djece
  • s obzirom na imovinske odnose djece


Ius vitae ac necis – odlučivanje o životu i smrti djece

 • Ius vitae ac necis – odlučivanje o životu i smrti djece

 • Ius vendendi – pravo prodaje djece

 • „SI PATER FILIUM TER VENUM DUIT, FILIUS A PATRE LIBER ESTO.”

 • Ius vindicandi – izručenje svoje djece od trećihalieni iuris = robovi -> imovinskopravno nesposobni

 • alieni iuris = robovi -> imovinskopravno nesposobni

 • Djeca su sudionici imovine, no pravo raspolaganja imao je samo pater familias.

 • Actiones adiecticiae qualitatis

 • Imovinska samostalnost sina -> ustanova pekulija

  • peculium profectium
  • peculium castrense
  • peculium quasi castrense


bona adventicia – omogućavanje djetetu da za sebe stječe onu imovinu koju dobiva od trećih, a ne od oca

 • bona adventicia – omogućavanje djetetu da za sebe stječe onu imovinu koju dobiva od trećih, a ne od oca

 • imovina koju naslijedi od majke

 • imovina dobivena od majčinih rođaka

 • imovina stečena od bračnog druga

 • od bilo koje treće osobe

 • Napušteno načelo imovinske nesposobnosti djece.Pod patriam potestem dolazi se:

 • Pod patriam potestem dolazi se:

   • rođenjem
   • arogacijom
   • adopcijom
   • legitimacijom


Dijete je rođeno u zakonitom braku – matrimonium legitimum

 • Dijete je rođeno u zakonitom braku – matrimonium legitimum

 • Pater est quem nuptiae demonstrant.

  • dijete rođeno najranije 182. dan (postanak braka) ili najkasnije 300. dan (prestanak braka)
  • praesumptio iuris


Posinjenje osobe sui iuris.

 • Posinjenje osobe sui iuris.

 • Arogirati se mogla samo dorasla osoba muškog spola.

 • Žene i djeca isključeni.

 • Dozvoljava se osobama starijim od 60 godina koje nemaju svoju djecu.

 • Arogirani 18 godina mlađi.Posinjenje osobe alieni iuris.

 • Posinjenje osobe alieni iuris.

 • Iz dosadašnje prelazi u novu obitelj.

 • Adopcija muškog djeteta -> trokratna prividna prodaja (mancipacija)

 • Adopcija kćeri -> jednokratna prodaja (in iure cessio)

 • Adoptio plena – adopt je s očeve ili majčine strane

 • Adoptio minus plena – adopcija ne raskida raniju patriam potestatemPozakonjenje vanbračne djece iz konkubinata.

 • Pozakonjenje vanbračne djece iz konkubinata.

 • Legitimatio per subsequens matrimonium

 • Legitimatio per oblationem curiae

 • Legitimatio per rescriptum principisSmrt patriae familias.

 • Smrt patriae familias.

 • Gubitak pravne sposobnosti (capitis deminutio).

 • Ako sin postane flamen Dialas, patricij, konzul, praefectus pretorio ili urbi, magister militum, biskup, a kći vestalinka.Otac je mogao otpustiti sina pravnim poslom (emancipatio) iz patriae potestatis.

 • Otac je mogao otpustiti sina pravnim poslom (emancipatio) iz patriae potestatis.

 • Raskidanje agnatske veze i civilnog nasljednog prava.

 • emancipatio Justiniana – izjava emancipacije u sudski zapisnik4.1. TUTORSTVO

 • 4.1. TUTORSTVO

   • 4.1.1. Pojam i povijesni razvitak tutorstva
   • 4.1.2. Tutorstvo starog rimskog prava
   • 4.1.3. Tutorstvo u kasnijim razdobljima
   • 4.1.4. Tutorstvo nad nedoraslima (tutela impuberum)
   • 4.1.5. Tutorstvo nad ženama (tutela mulierum)
 • 4.2. SKRBNIŠTVO

   • 4.2.1. Pojam i povijesni razvitak skrbništva
   • 4.2.2. Cura furiosi
   • 4.2.3. Cura prodigi
   • 4.2.4. Cura minorum


tutela impuberum

 • tutela impuberum

 • tutela mulierum

 • tutorstvo nedoraslih po Justinijanovom pravu slično starateljstvu modernog prava - pupillus, pupillasvrha - zaštita tutorovih interesa

 • svrha - zaštita tutorovih interesa

 • redoslijed pozivanja na tutorstvo - podudaranje s redoslijedom pozivanja na nasljedstvo (agnat, gentili)

 • karakter prava i vlasti, sličnost s patria potestas

 • deliktna tutorova odgovornost - zaštita pupilovih interesadužnost i obveza (javna dužnost/munus publicum) - zaštita pupilove osobe i imovine

 • dužnost i obveza (javna dužnost/munus publicum) - zaštita pupilove osobe i imovine

 • država preuzima ulogu postavljanja tutora

 • ustanova nadtutorstvene oblasti i nadzora

 • oslobađanje tutorstva - isprični razlozi (excusationes)tutela legitima - agnat, gentili; utvrđena Zakonikom XII ploča

 • tutela legitima - agnat, gentili; utvrđena Zakonikom XII ploča

 • tutela testamentaria

 • oblasno tutorstvo (tutela dativa) - isprični razlozi

 • isključenje tutorske dužnosti

 • carsko zakonodavstvo - pravo majke i bake na tutorstvouprava pupilove imovine (administratio, gestio)

 • uprava pupilove imovine (administratio, gestio)

 • ograničenja tutorovom slobodom raspolaganja pri upravi imovine - oratio Severi, 195. g. n. e.

 • auctoritatis interpositio - davale se odmah pri sklapanju poslapolaganje računa o radu

 • polaganje računa o radu

 • odgovornost na deliktnoj bazi

 • accusatio suspecti tutoris i actio rationibus distrahendis

 • kasnije republikansko doba - actio tutelae (tužba iudicium bonae fidei), actio tutelae contrariadoraslošću (pubes)

 • doraslošću (pubes)

 • smrću tutora

 • capitis deminutio maxima

 • capitis deminutio media

 • capitis deminutio minima (samo za tutela legitima)tutor nema pravo upravljanja ženinom imovinom, pripada mu samo auctoritatis interpositio

 • tutor nema pravo upravljanja ženinom imovinom, pripada mu samo auctoritatis interpositio

 • nepostojanje actio tutelae

 • nepostojanje vlasti nad ženinom osobom

 • tutela legitima, tutela testamentaria, tutela dativa, tutela optiva

 • mogućnost ženine samostalne promjene tutora - sklapanjem privatnog braka (coemptio fiduciaria) - tutor fiduciarius

 • car Honorije - formalno ukidanje tutele mulierum, 410. g. n. e.Zakonik XII ploča - cura furiosi

 • Zakonik XII ploča - cura furiosi

 • dorasla osoba ograničene djelatne sposobnosti, tjelesnih mana (cura debilium personarum)

 • skrbnik za čitavu imovinu, pojedinačni posao ili određenu stvar

 • skrbništvo nad osobama sui iuris (cura furiosi, cura prodigi, cura minorum)Cura furiosi

 • Cura furiosi

 • cura legitima – agnat, gentili

 • kuratorova potestas nad osobom i imovinom svedena na upravu imovinom

 • u slučaju nepostojanja cure legitime - magistratovo imenovanje kuratora

 • nemogućnost curae testamentariae

 • Cura prodigi

 • cura legitima, magistrat, uvažavanje oporučne volje patris familiasaCura minorum

 • Cura minorum

 • minorovo obvezivanje ili otuđivanje odobrenjem (consensus) kuratora - pismeno, unaprijed, naknadno, prigodom sklapanja posla

 • imenovanje skrbnika vrši oblast na zahtjev minoraPrezentaciju izradili: Margareta Golubić, Lana Fabijanec, Leo Fel

 • Prezentaciju izradili: Margareta Golubić, Lana Fabijanec, Leo Fel
Download 454 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling