Узбекистон Республикаси Олий ва Урта Махсус Таълим Вазирлиги


Download 0.72 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/4
Sana25.02.2020
Hajmi0.72 Mb.
  1   2   3   4

 Узбекистон Республикаси Олий ва Урта Махсус Таълим Вазирлиги 

 

 

Тошкент Давлат Авиация Институти 

 

 

 

 

 

«Электротехника, электроника ва электр юритмалари» 

фанидан 

 

 

 

ХИСОБ -  ГРАФИК ИШИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тошкент 2007 

 


 

  

 

Услубий қўлланма Тошкент Давлат авиация институти услубий кенгашида мухокама қилинган ва чоп этишга тавсия этилган. (Баённома № 5 « 22 »03. 

2006) 


 

 

  

 

  

 

 Услубий қўлланма қуйидаги бакалавр йўналишлар бўйича таълим оладиган 

бакалаврлар учун мулжалланган:  

 

5520800 – Авиасозлик ва ракета космик техника. 5520900 – Авиасозлик ва ракета космик техникасидан 

фойдаланиш. 

5140900 – Касбий таълим. 

5860100 – Ҳаёт фаолият хавфсизлиги.  

 

 

Тузувчилар:    Ибадуллаев М.И. 

                              Абдуллаев Ж.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хисоб график иш  № 1 

 

Узгармас ток электр занжирларини хисоблаш 

 

Берилган  электр ток схемаси учун куйидагилар  бажарилсин: 1.Кирхгоф конунлари асосида берилган схема учун тенгламалар  

         системаси тузилсин. 

2.Контур токлари усули билан тармок токлар аниклансин. 

3.Тугун потенциаллари усули билан тармок токлари  аниклансин. 

4.Вольтеметр курсатиши аниклансин. 

5.Кувватлар баланси тенгламаси тузилсин ва хатолиги хисоблансин. 

  

Эслатма: Хар бир талаба узига тегишли вариантни бажаради.  Жадвал 1. 

№ 

 

Е1 

Е2 

Е3  R01  R02  R03  R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

вар  расм Oм 

Oм 

Oм 

Oм 

Oм 

Oм 

Oм 

Oм 10 

11 

12 

13 

1,1 22 

24 


10 

0,2 


1,2 
10 


1,2 


55 

18 


0,8 


0,8 


1,3 

36 


10 

25 


0,4 


0,5 

1,4 


16 

32 0,6 


0,8 

1,5 


14 

25 


28 

0,9 


1,2 

1,6 20 

22 


0,1 


1,1 


1,7 

16 30 

0,4 


0,7 


1,8 

10 


24 


0,8 

0,3 


3,5 
1,9 20 


0,8 1,2 

10 

1,10 


21 

10 0,2 


0,6 

11 

1,11 


18 0,8 

0,7 2,7 

10 


10 12 

1,12 


24 


0,9 


0,5 
10 


13 

1,13 


16 0,2 

0,6 


2,5 
10 

14 


1,14 

48 


12 

0,8 1,4 

4,2 12 15 


1,15 

12 


36 

12 


0,4 


1,2 

3,5 
16 


1,16 

12 


40 


1,2 

0,6 


17 

1,17 


36 1,3 

1,2 

18 1,18 

72 


12 

0,7 1,5 

12 

19 


1,19 

12 


48 0,4 

0,4 


2,6 15 

20 1,20 

12 


30 

0,5 3,5 
21 1,21 27 0,8 

4,5 


13 22 


1,22 

15 


63 1,2 
12 


23 

1,23 


54 

27 


1,2 


0,9 

24 


1,24 

36 


24 


0,8 


0,8 

25 

1,25 


66 


0,7 1,2 

 

 

 Хисоблаш намунаси 

Электр схеманинг манба кучланишлари ва параметрлари булиб: 

 

Е1 = 8 В;               R01 = 1,3 Oм; E2 = 6 B;              

E3 = 36 B;             R03 =1,2 Oм

;                                                                  R1

 

R1 = 3 Oм;            R2 = 2 Oм; R2 = 1 Oм;            R4 = 6 Oм; 

R5 = 8 Oм;        

 

1.Кирхгоф  конунлари  асосида  схемани  хисоблаш  тенгламаларини 

тузиш. 

Берилган  схемада  шахобчалардаги    токлар  йуналишини  ихтиёрий  кабул 

киламиз.  Схема  иккита  тугунга  эга,  шунинг  учун  Кирхгофнинг  биринчи 

конунига асосан битта тенглама тузилади. Схема иккита мустакил контурга эга, 

шунинг учун Кирхгофнинг иккинчи конунига асосан иккита тенглама тузилади. 

Натижада куйидаги тенгламалар системаси хосил булади. 

 

3

1

35

03

31

01

11

2

101

1

24

2

32

1

)(

)

()

(

)(

0

EE

R

R

R

R

R

E

E

R

R

R

R

 

 Бу системани Крамер ёки Гаусс усулидан фойдаланиб, номаълум токлар 

I

1,I

2

  ва  I3

  кийматлари  аникланади.  Умумий  холда,  номаълумлар  сони  чизикли 

алгебраик  тенгламалар  системасининг  тартибига  тенг    булади.  Шунинг  учун 

тенгламалар  системасини  тартиби  ошиб  борган  сари  хисоблашлар  хажми  хам 

ошиб  боради.  Бундай  холларда  схемани    хисоблашда  бошка  усуллар 

кулланилиб,  контур  токлари  усули  ёки  тугун  потенциаллари  усулидан 

фойдаланилади. 

 

2.  Контур токлари усулига асосан хисоблаш. 

 

Мустакил  контурлардаги  контур  токлари  йуналишларини  белгилаймиз. Мустакил контурлар сони куйидаги ифода билан аникланади: 

 

                  P – q +1  

Бу ерда  p – шахобчалар сони 

                         q – тугунлар сони        

 

I11

  ва I


22

 – номаълум контур токлари 

   Кирхгофнинг 2- конунига асосан, 

 контур токлар тенгламаси куйидаги- 

ча булади: 

2

R

4

R

V

3

I

1

I

2

Е

3

Е

1

Ев

а

03

R

01

R

5

R

4

R

2

R

2

Е

22

I

1

R

3

R

11

I

,

3Е

,

1Е

в

а

03

R

01

R

5

R 

                                              R11

  I


11 

   -      R

12

  I


22

    =  E


11

 

- R21

  I


11

    +      R

22

  I


22

    =  E


22

 

 Бу ерда: R

11

 R22

 – контурларнинг хусусий каршиликлари. 

                               R

11

=R1

+R

01+R

2

+R                               R

22

=R

1+R

01

+R3

+R

03+R

R12

 = R


21

 - Конт. узаро каршилиги 

                               R

12

 = R21

 = R


1

 +  R


01

 

E11

 ва Е


22

 – мос контурга алакодор булган манбаларнинг ЭЮК ларнинг 

алгебрик йигиндиси. 

Бу холда, агар манбаи Э.Ю.К. йуналиши билан контур токи йуналиш мос 

булса , унинг ишораси мусбат олинади ва аксинча манфий ишорали олинади. 

Бу коидага асосан: 

 

Е

11 = Е

2

 – Е1

 

Е22

 = Е


1

 – Е


3

 

 Тенгламаларга сон кийматларини куйcак : 

 

36

8

)2

,

11

3

,1

3

()

3

,1

3

(8

6

)3

,

13

(

)2

6

3,

1

3(

22

1122

11

  28

5

,14

3

,4

2

3,

4

3,

12

2211

22

11 

  

Хосил булган тенгламалар системасини Крамер усулида  ечамиз:  

0

,353

6

,8

4

,344

28

3,

4

23

,

124

,

1494

,

12029

5

,14

8

,2

3

,4

2

86,

159


49

,

1835

,

1785

,

143

,

43

,

43

,

122

1  

Бундан 


А

А

21

,2

86

,159

0

,353

93

,0

86

,159

4

,149

2

221

11

 

 

Энди шахобчалардаги токларни аниклаймиз:  

 

I1

 = I


22

 – I


11

  =- 2,21 – (-0,93) =- 1,28 A; 

                                    I

2

 = I11

  = - 0,93 A ; 

                                    I

3

 = - I22

   = 2, 21 A; 

 

I

1  ва  I

2

  токларнинг  минус  ишорали  булиши,  уларнинг  занжирдаги  хакикий йуналиши биз кабул килганга нисбатан тескари эканлигини билдиради. 

 

3.Тугун потенциаллари усулига асосан хисоблаш. 

 

Бу  усулнинг  мохияти    шундан  иборатки,  шахобчалардаги  токлар  схема тугунларининг  потенциаллари  оркали  аникланади.  Номалъум  потенциалларни 

аниклаш  учун  q  –  I  та  тенглама  тузиш  керак,  яъни  ихтиёрий  бир  тугун 

потенциали  маълум  ёки  нолга  тенг  деб  кабул  килинади.  Берилган  схема  икки 

тугунга эга, демак  «а» тугуни потенциал нол деб  кабул килиб битта тенглама 

тузамиз. 

 

gввв

     =  J

в

 

 Бу ерда:  

в  –   аниклаши керак булган тугун потенциал. 

                          вв

 -  «в» тугунга умумий булган шахобчаларнинг          

                                    утказувчанликлари йигиндиси.   

                          в

 –   ЭЮК га эквивалент булган ток манбаларининг            

                                    алгебрик йигиндиси. 

 

Бу  холда,  агар  ток  манбаи  йуналиши  тугунга  йуналган  булса,  у  мусбат ишорали ва аксинча манфий ишорали билан олинади 

Демак: 


;

J

;1

1

15

03

33

4

22

01

11

в

503

3

011

4

2R

R

R

E

R

R

E

R

R

E

R

R

R

R

R

R

R

g

вв 

 

Сон кийматлари куйилса:  

86

2,

1

136

6

26

3

,1

3

88

2

,1

1

13

,

13

1

62

1в

  

Ёки  


                                             

в = 13,49 

 

Шахобчалардаги токлар эса:  

;206

,

22

,

1051

,

228

2

,1

1

3649

,

13R

E

 ;

936


,

0

849

,

76

2

649

,

13E

 

;28

,

13

,

449

,

53

,

13

8

49,

13

503

3

33

4

22

2

011

1

1A

R

R

A

R

R

A

R

R

Е

в

в

в

 

 4. Вольтеметрнинг курсатишини аниклаймиз: 

 

Uv=-I2

  R


4

 + I


1

 R

1 =- (-0,93) 6 + (- 1,28)  3  = 1,74 B 

 

5. Кувватлар баланси тенгламасига асосан. Рман

 = Р


ист

 булиб.  

             Манбалар куввати: 

P

ман = E

1

 I1

 + E


2

 I

2 + E

3

 I3

 = 8  (- 1,28) +6  (- 0,93) + 36  2,21 = 

= - 10,24 – 5,58 + 79,56 =  63,74 Bт 

 

Истеъмолчилар куввати:  

Р

ист Вm

R

R

R

R

R

R

R

76

,63

81

,49

91

,6

045


,

7

)8

2

,1

1

(21

,

2)

6

2(

93

,0

)

3,

1

3(

28

,1

)

(2

2

25

03

32

3

42

2

201

1

21

 

 

Хисоблаш хатоси:  

%

03,

0

%100

76

,63

74

,63

76

,63

%

100%истман

ист

Р

Р

Р

j

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  Download 0.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling