Узбекистон республикаси согликни саклаш вазирлиги ташкент тиббиет академияси


Download 0.81 Mb.
bet1/2
Sana07.12.2020
Hajmi0.81 Mb.
  1   2

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОГЛИКНИ САКЛАШ ВАЗИРЛИГИ

ТАШКЕНТ ТИББИЕТ АКАДЕМИЯСИУАШ педиатрия кафедраси

Предмет: ПедиатрияБОЛАЛАРГА СТАЦИОНАР ЕРДАМ КУРСАТИШ


мавзуси буйича

Укитиш технологияси


Ташкент 2013

Мавзу: БОЛАЛАРГА СТАЦИОНАР ЕРДАМ КУРСАТИШ
Машгулотнимнг боскичлари

Машгулот шакли

Давомийлиги,

мин

1

Укитувчининг кириш сузи. (мавзуниэълон килиш, максади, укув натижалари, машгнулот утказиш хусусиятлари, курсаткич ва бахолаш мезонлари)
5

2

Амалий машгулот мавзусини тахлил қилиш, талабалар билимини бахолаш, янги пед.технологиялардан фойдаланиш

Сураш, тушинтириш, интерактив усулларни қуллаш, ситуацион масалалар тузиш ва уларни ечиш

30

3

Тахлил натижаларини аниклаш
5

4

Мавзу буйича беморлар курацияси, амалий куникмалар ни бажариш

стационарда

100

5

Талабалар мустакил ишини тинглаш ва тахлил килиш

Рефератлар, презентация, клиник аудит.

30

6

Назарий билимларга таянган холда ва амалий куникмалар ни эгалланганлик даражасини аниклаб, машгулот мақсадига эришганлик даражасини аниклаш

Сўраш, ситуацион масалалар, дискуссия сухбат

45

7

Укитувчининг машгулот борасидаги якуний фикри. Талабар билимини 100 баллик схемада бахолаш ва эълон қилиш. Кейинги дарсга вазифа бериш.

Информация. Мустакил тайёргарликка саволлар

5Машгулотнинг технологик харитаси №1
БОЛАЛАРГА СТАЦИОНАР ЕРДАМ КУРСАТИШ


Давомийлиги: 6 соат

Уқув машғулоти структураси

1.УАШ педиатрия кафедраси; болалар булимлари

2 жадваллар, услубий қўлланмалар, муляжлар, видеофильм;

3. машгулот презентацияси


Машгулот максади.

-Назарий билимларии орттириш ва мустахкамлаш

-Амалий куникмаларни шакллантириш

-Амалий билимларни амалиётда куллаш

-Деонтология даражасини шакллантириш

-Амалиётда жавобгарлик ва киришувчанлик хиссини тарбиялаш
Педагогик вазифалар:

By мавзуни ургатиш оркали булажак умумий амалиёт врачига бемор болаларда иситма билан кечувчи касалликларнинг асосий клиник симптомларни аниқлаш, иситма билан кечувчи касалликларга уз вактида ташхис куйиш, таққослаш ва этиопатогенетик даво, профилактика, реабилитацияни буюришни ургатишЎқитиш натижаси:
УАШ билиши керак:

 • Болаларга стационар ёрдам курсатиш хакида тушунча.

 • Шошилинч холатлар.

 • Устувор холатлар.

 • №225 буйрук схемалари

 • УАШ тактикаси.

 • УАШ бажариши керак:

-Беморларни ва уларнинг ота-онасини проффесионал равишда сураб суриштиради.

-Беморга асфиксияда тез ёрдам.

-Шокда шошилинч ёрдам

-Талваса ва комада шошилинч ёрдам

-Касалликларни фарклаш.

-Оғир сувсизликда тез ёрдамАмалий кўникмани кўрсата олиши керак:

- Шок, комада тез ёрдам.

-Талвасвада тез ёрдам

Клиник ва биохимик анализлар интерпретацияси.Ўқитиш усуллари

маъруза, инсерт, мия хужуми, 3 табақали интервью, «ўргимчак тўри» усули, демонстрация, видео, дискуссия, мухокама, ўргатувчи ўйин, кейс-стади.


Ўқув фаолиятини ташкил этиш шакллари

Индивидуал иш, гуруҳларда ишлаш: коллектив, аудитория, аудиториядан ташқарида.

Ўқитиш қуроллари

Тарқатма ва визиуал материаллар, видеофильмлар, муляжлар, график органайзерлар, касаллик тарихи, жадвал, стендлар.


Қайта боғланиш усуллари ва қуроллари

Блиц-сўров, тестлаш, Ўқув топшириғи бажарилиши презентацияси, касаллик тарихини ёзиш, шок ва комада тез ёрдам,талвасвада тез ёрдам ва клиник ва биохимик анализлар интерпретациясини намойиш қилиш.2.Мотивация

By мавзуни урганиш оркали булажак умумий амалиёт врачи бемор болаларда иситма билан кечувчи касалликларнинг асосий клиник симптомларни билиш, иситма билан кечувчи касалликларга уз вактида ташхис куйиш ва давони буюришни эгаллайди.


3. Фанлараро ва фан ичи алокаси

Бу мавзуни ўрганиш учун талаба анатомия, нормал ва пат. физиология, фармакология фанларини яхши ўзлаштирган бўлиши керак. Бy мавзуни ургатиш оркати талабаларни иситма хакидаги билимини мустахкамлаб, дарс давомида олган билимларини болалар хирургиясида, пульмонологияда, нефрологияда, кардиологияда ва бошка клиник фанларни уқишда қўллаши мумкин.4.Машгулот мазмуни

4.1 Назарий кисм.
Беморга тезкор бахл бериш кабул булимида утказилиши керак :

а) хает учун хавли белгиларни аниклаш;

б) устувор белгиларни аниклаш;

в) тезкор ва устувор белгилари булмаган холатлар.
Тезкор белгиларга куйидагилар киради :

асфиксия


огир нафас етишмовчилиги

марказий цианоз

шок симптомлари (совук куллар; капилляр тулиши 3 секунддан куп, слабый бушашган пульс)

кома


талваса

диареяда огир сувсизланиш белгилари-ь (летаргик холат), кузларнинг киртайиши, тери бурмасининг жуда секин текисланиши).

Бу болалар тезкор ердам курсатишга мухтож буладилар.

Устувор белгилар Бу беморларни тезкор текширувга юбориш керак буладади.


Тезкор ердам курсатиш этаплари тугрисида характеристика

Тезкор ердам курсатиш схемада курсатилган(№1-11).

Бу холат 2 та этапга булинади:

Этап 1. Агар нафас олиш тизимида муаммо булса дархол нафас олишни яхшилаш учун тадбирларни бошлаш керак .

Этап 2. Болада куйидаги белгилар борлигини тез аниклаш керак- шок хушсизлик талваса диариея огир сувсизланиш.

Тезкор бахолаш диагностика ва даво

Хотиржамликни саклаш хамкасабангизни ердамга чакиринг Тиббий ходим беморни текширишни давом эттириши керак Тезкор ердам курсатиш учун куйидаги текширувларни утказиши лозим- конда глюкоза микдорини аниклаш кон умумий тахлили гемоглабин

Агар бола шок холатида булса огир даражада камконлик булса агар куп кон йукотган булса кон олиб кон гурухини аниклашга юборинг Кейин ташхис куйиш ва даво чораларини утказишка утинг .

( таблицага каранг.)


Агар тезкор белгилар булмаса устувор белгиларни излашга киришинг :

Боланинг еши 2 ойгача (2)

Нафас бузилиши (Д)

Температура: бола жуда кайнок (Т)

Травма еки жаррохлик холати

Рбола бошка даволаш муассасидан йулланма билан келганОзикланишни бузилиши ва озгинлик (Н)

Огрик- кучли Н)Тери оклиги (кучли) (Б)
Бола безовта еки холсиз(Б)

захарланиш (О)

шишлар (куп) (О)2ла оек панжасида шишлар (О)

Бу болалар тезкор текширувга мухтождирлар Бу болаларни навбатдан олдин кабул килинг Т


Беморни тезкор бахолаш ва тезкор муолажалар
СХЕМА 2. Кабулдаги болаларни тезкор бахолаш
ТЕЗКОР БЕЛГИЛАР

Агар тезкор белгилар мавжуд булса ердамга бошка шифокорларни чакиринг кон олинг ва текширувга юборинг (глюкоза, мазок, гемоглобин).

белгилар

даво


Нафас йулларининг золати ва нафас функцияси

обструктив


нафас бузилиши
(асфиксия)

еки

марказий цианоз


еки

огир нафас етишмовчилиги
кон айланиш холати


Совук куллар

, плюс:


Капилляр тулиши 3 секунддан куп

и

тез ва бушашкан пульс

Проверьте, нет ли тяжелого нарушения питания

Агар буйин сохасида травма булса буйтнга тегманг

Ет жисм аспирациясида

> аспирацияда биринчи ердамни курсатинг


(схема 3)
Аспирация булмаса

Упка вентиляциясини тикланг (схема 4)

Кислоро берингд (схема 5)

Бола иссикда эканлигига эътибот беринг


Если агар озикланишнинг бузилиши булса: булса
Томир ичига суюклик юбориш учун система урнатинг(схема 7).

Агар система урнатиш мумкин булмаса катетер урнатинг


Агар болада озикланишнинг огир бузилиши булса я:

Агар у хушсиз булса:

Томир ичига глюкоза юборинг (схема 10)

Система урнатиб суюклик юборинг (схема 8)

Агар у хушида булса:Орал глюкоза беринг Еки назогастрал зонд урнатинг ва болани тулик текширишга утинг

СХЕМА 2. Хамма келган болаларни тезкор бахолаш (давоми)ТЕЗКОР БЕЛГИЛАР

Агар тезкор белгилар мавжуд булса ердамга шеригингизни чакиринг бемордан кон олинг ва текширувга юборинг (глюкоза, безгакка мазок ва Hb)

Кома/талваса

коматоз


холат еки

■ талваса


(текширув вактида)

Огир сувсизланиш

( болада диарея)

Кузлари киртайган

Тери бурмасининг жуда секин текисланиши
ЛЕЧЕНИЕ

Упка внентиляциясини тикланг

Талваса чогида ректал тарзда паральдегид юборинг

Хушсиз холатдаги болани тугри еткизинг (схема 13)

Вена ичига глюкоза юборинг1.3)


Бола иссикда эканлигига ишонч хосил килинг

Агар болада озикланишнинг огир бббузилишибузилиши булмасаБузилиши булмаса

Вена ичига системасини куйинг ва суюкликни оким билан юборинг В режа буйича Агар болада озикланишнинг огир бузилиши булса

Агар у хуши сустлашкан булса

ВЕНА ИЧИГА СИСТЕМАНИ УРНАТИНГ

Тезда тулик текширув ва даволашга утинг
УСТУВОР БЕЛГИЛАР

Бу болаларга шошилинч тарзда зарур даво-диагностика тадбирлари утказиш керак

Еши 2 ойгача

Нафасолишнинг бузилиши

Жуда юкори харорат жарохат еки бошка шошилигч хирургик холат

Бола бошка тиббий муассасадан келган

Озикланишнинг огир бузилиши

Яккол кузга ташланадиган ута озгинликнинг белгилари

боль (сильная)


Окариш

Огрик –кучли

Бола безовта инжик еки бунинг тескариси хуши сустлашкан

Захарланиш

Куйишлар

2-ла оек панжаларидаги шиш


Эслатма

Агар болада жарохат еки бошка хирургик холати булса хирург чакиринг ва хирургия буйича кулланмаларга асосан ердам курсатингШОШИЛИНЧ БУЛМАГАН ХОЛАТЛАР

КУРСАТМАЛАР БУЙИЧА ТЕКШИРИШ ВА ДАВОЛАШ

4.2.Амалий кисм.

Дарсда кулланиладиган янги педагогик технологиялар:

Метод " Аклий хужум талабаларнинг билим даражасини урганиш учун .

Максад: талабаларнинг билим даражасини кенгайтириш чукурлаштириш ва мустахкамлаш Аклий фикрни амалиетга куллаш учун кулланилади.

"Аклий хужум ". нинг ассий кулланилиши

- хеч кандай танбех берилмайди ;

- шахсий фикрни куллаш ;

- фикр ва ривожлантириш комбинацияси;

- фикрни киска тарзда талкин этиш .

- гурухни янги фикр берувчи ва бу фикрни ривожлантирувчиларга ажратиш.САВОЛЛАР:

Нафасйуллари утказувчанлиги ва нафас олиш тизимини кандай бахолайсиз

Болада нафаскийинлиги борми ?

Эшитиш оркали болада нафас кийинлиги борлигини текшириб куринг .

Огир нафас етишмовчилиги борми ?

Нафас олиши кийинлашкан Кушимча нафас олиш мушаклари иштирок этяпти Бола тез-тез нафас оляпти тез чарчаяпти Нафас кийинчилиги борлиги туфайли овкат ея олмайди.Марказий цианоз борми?

Огиз шиллик кавати огиз-бурун атрофи учбурчаги

Бола нафас олиш функцияси кийинлашуви билан келган

Анамнез


Симптомлар бошланиши – секин – аста ривожланган еки тусатдан бошланган

Шундай холат илгари кузатилганми

Нафасолиш тизимининг инфекцияси

Йутал- давомийлиги , кунларда

Илгари нафас йулларига ет жисм тушиши кузатилганми

Нафас бузилиши тугилганидан бери кузатилади еки орттирилган характерга эга

Иммунизация - АКДС, кизамик

ВИЧ-инфицирланиш

Асимадан оилавий анамнез
Физикал текширув

Йутал - йутал характери

Цианоз

Нафас бузилиши,Шовкинли нафас

Стридор, нафасолишда хириллаш

Бурун катакларининг кертилиши

Буйиннинг кенгайиши

Крепитация, нам хириллашлар

Экспиратор- хуштакли хириллашлар (астмоид нафас)

еппасига

махаллий


Аускультацияда нафаснинг

Еппасига


Махаллий

7. Вазиятли масалалар:

1. КВП га 2 та бемор мурожаат килди 1- бола куйиш билан 2-чиси коматоз холатда .

Кимга биринчи навбвтда хизмат курсатасиз
Жавоб

1. Кома шошилинч холатга киради 2- чи болага

2. Упка вентиляциясини тикланг (схема 4) Талвасада ректал диазепам еки паральдегид юборинг (схема 9) Хушсиз болани тугри холатда еткизинг 6) Томир ичига глюкоза юборинг (схема 10)
2. Мальчик М номли бола ., 1 ешда Касалхонага куйидаги шикоятлар билан келди – тана харорати кутарилиши- 38,7 С. Балгамли йутал. Объектив курувда огиз-бурун атрофида цианоз бурун катакларининг кертилиши ва хансираш . Аускультацияда- кураклар орасида унг томонда майда пуфакчали нам хириллашлар ва крепитация эшитилди .

1.Сизнинг ташхисингиз:

2 Боланинг бу холати кайси белгига киради.

3. Зарур текширув усуллари

4.Диф. диагноз

Жваблар


1. Уткир учокли зотилжам

2. Устувор белгиларга киради

3.Рентгенограмма

4. Rрупоз зотилжам, сегментар пневмония, учокли-куюлувчан пневмония, интерсти-циал пневмония.СХЕМА 3а. Кукрак ешидаги болага ет жисм аспирациясида тезкор ердамКураклар орасига уриш

Кукрак кафасига тулкинсимон уриш Толчкообразныенадавливания на грудную клетку

Б
Толчкообразные надавливания на грудную клетку


олани кулга еши кучокка олинг Боши пастга каратилган булсин Курак орасига 5 марта аста уринг кул панжангиз билан Агар тусик чикмаса болани айлантириб кукрак кафасига 2-ла бармокларингиз билан 5 марта босинг Тусик йуклигини билиш учун огизни бармокларингиз билан текшириб куринг Агар тусик чикмаган булса яна бошидан кайтаринг (расмга каранг)
СХЕМА 3б. 1 ешдан катта болага ет жисм аспирациясида тезкор ердам курсатиш


Боланинг оркасига кафтнинг асоси билан уриш


 • БОЛАНИНГ ОРКАСИГА КАФТ АСОСИ БИЛАН 5 МАРТА УРИНГ

 • Боланинг холати –тиззангизда
 • Агар тусик чикмаса боланинг оркасида туриб кафтингизни мушт килиб 2- кафтингизни унинг устига куйиб болани белидан сикинг (расмга каранг); муоллажани яна кайтаринг( Геймлих усули) 5 марта. • А
  Ет жисмни олиб ташлаш учун кулланиладиган Геймлих усули

  гар тусик кетмаса огиз бушлигини текширинг
 • Зарур булса муолажани яна кайтаринг .СХЕМА 4а .Нафас олиш харакатлари булмаганда упка вентиляциясини тиклаш (еки нафас олиш тухтаганда), буйин жарохати булмаганда

Download 0.81 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling