“Узбекистон тарихи” фанидан мустакил иш мавзулари


Download 45.08 Kb.
Pdf ko'rish
Sana19.04.2023
Hajmi45.08 Kb.
#1362542


“Узбекистон тарихи” фанидан мустакил иш мавзулари
1. И.А. Каримовнинг “Тарихий хотирасиз келажак йук” асари
2. “Авесто” - тарихий манба сифатида
3. Узбеки стонда дастлабки давлатларнинг пай до булиши ва ривожланиш боскичлари
4. Кддимги даврда алока сохасининг пайдо булиши
5. Имом ал-Бухорийнинг “Жоме ас-Сахих” асари ислом динининг мухим тарихий манбаси
6. У рта Осиёлик алломаларнинг жахон цивилизациясига кушган хиссаси
7. У рта Осиёда тасаввуф таълимотининг ривожланиши
8. Мухаммад ал-Хоразмий хаёти ва ижоди
9. Абу Райхон Беруний комиусий олим
10. Жалолиддин Мангуберди Ватан химоячиси
11. “Амир Темур тузуклари” давлат бошкаруви тугрисидаги мухим манба сифатида
12. Амир Темур ва темурийлар даврида илм-фан ва маданият
13. Амир Темур ва темурийлар даврида алока сохасининг ривожланиши
14. Мирзо Улугбек-давлат арбоби ва илм-фанга кушган хиссаси
15. Бухоро хонлиги ва амирлигида ижтимоий - иктисодий, маданий хаёти
16. Кукон хонлигида ижтимоий - иктисодий, маданий хаёт
17. Хива хонлигида ижтимоий - иктисодий, маданий хаёт
18. Туркистон жадидчилари илгари сурган гоялар. маърифий карашлар ва уларнинг мазмун 
мохияти
19. XX асрнинг 20-30 йилларида Узбекистон да катагонлик сиёсатининг мазмун мохияти
20. Туркистон мухториятининг ташкил то пиши ва унинг фожиали такдири
21. XIX аср охири 
XX аср бошларида Туркистонда радионинг пайдо булиши ва 
ривожланиши
22. Иккинчи жахон уруши йилларида узбек халкининг фашизм устидан козонилган галабага 
кушган хиссаси
23. Советлар хукмронлиги даврида алока сохасининг ривожланиши
24. Иккинчи жахон уруши йилларида алока сохасининг галабадаги урни
25. Узбеки стонда 1946-1991 йилларда пахта якка хокимлигининг кучайиши
26. Советлар хукмронлиги даврида экологик муаммоларнинг келиб чикиши ва окибатлари
27. Узбекистон мустакил тараккиёт йулида
28. Мустакиллик йилларида алока сохасининг ривожланиши
29. ТАТУ тарихи ва унинг АКТ тараккиётидаги урни
30. 2017-2021 йилларда Узбекистонни ривожлантириш харакатлар стратегиясининг биринчи 
устувор йуналиши: давлат ва жамият курилишини такомиллаштириш. (07.02.2017)
31. 2017-2021 йилларда Узбекистонни ривожлантириш харакатлар стратегиясининг иккинчи 
устувор йуналиши: конун устуворлигини таъминлаш ва суд хукук тизимини янада ислох 
килиш. (07.02.2017) 
*
32. 2017-2021 йилларда Узбекистонни ривожлантириш харакатлар стратегиясининг учинчи 
устувор 
йуналиши: 
Иктисодиётни 
янада 
ривожлантириш 
ва 
либераллаштириш.
(07.02.2017)
33. 2017-2021 йилларда Узбекистонни ривожлантириш харакатлар стратегиясининг туртинчи 
устувор йуналиши: ижтимоий сохани ривожлантириш. (07.02.2017)
34. 2017-2021 йилларда Узбекистонни ривожлантириш харакатлар стратегиясининг бешинчи 
устувор йуналиши:хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний багрикенгликни 
таъминлаш, чукур уйланган. узаро манфаатли ва амалий рухдаги ташки сиёсат юритиш.
(07.02.2017)

Download 45.08 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling