V a z I r L i g I


Download 3.23 Mb.
Pdf ko'rish
bet12/13
Sana08.12.2019
Hajmi3.23 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

100

batan),  ammo  uni  tuzish  karto ch k alam in g  ikki  nusxasini  ayni  bir  vaqt- 
d a   mashinkada  k o 'ch irisli,  undan  keyin  bir  nusxasidan  alfavit-predmet 
k o ‘rsatkichi uchun va ikk in chi n u sxasidan  kontorol ko'rsatkich uchun foy- 
dalanish bilan yengillashtirilishi tnum kin.
Sistemali  katalogni  v a   unga  o i d   k o ‘rsatkichni  tahrir  qilish  murakkab 
hamda  sermehnat  ishdir.  Shunga  qaram asdan,  ulami,  tahrir  qilish  zarur, 
chunki shunday qilm asd an turib, siste m a li katalogni kutubxonaning kitob- 
xonlarga  xizmat k o ‘rsa tish   borasidagi  hozirgi  vazifalari  darajasida  saqlab 
turib bo ‘lmaydi.
E l e k t r o n   k a t a l o g l a s h t i r i s h   ta r ix i. 
K u tu b x o n a la r   i s h i d a   d a s t l a b k i   a v t o m a t l a s h t i r i s h   is h la r i
Kataloglar  tuzish  -   k u tiib x o n a c h i  mutaxassislardan  yuksak  malaka, 
k o ‘p vaqt  va  kuch  sarflashni  talab  qiluvchi  nihoyatda  sermashaqqat jara- 
yondir.  Bunday  sharoitda  m arkazlashtirilgan  kataloglashtirish  va  bugun- 
g i  kun  zamonaviy  a x b o ro t-k u tu b x o n a  muassasalarining  ish  amaliyotiga 
nusxa  oluvchi apparatlam ing turli  x illa ri,  shuningdek, axborot-qidiruv ish- 
larini  va  kutubxonachilik:  ish  jara y o n la rin i  avtomatlashtirishning  amalga 
oshirilishi  katta aham iy atga egadir.
M arkazlashtirilgan  k a ta lo g la sh tirish   tadbirlariga  metodik  markazlarda 
kataloglar  tuzishning  a so siy   jaray o n larin i  -   bibliografik  tasvir,  klassifi- 
katsiya  qilish,  p redm etlash  ish larini  bajarish  kiradi.  Markazlashtirilgan 
kataloglaslitirishning  eng  muhim  v a  ju d a   samarali  turlaridan  biri  bosma 
kartochkalar hisoblanib, u l a r  e ’lon  qilinayotgan yoki ilgari bosilib chiqqan 
matbuot  asarlarining tasv'írini o ‘z  íc h ig a  oigan.  Bosma kartochkalarda tas- 
virdan tashqari, klassifikatsiya ind ekslari, avtorlik belgilari, predm et mbri- 
kalari, alfavit katalog u c h u n  yo rd am ch i tasvirlar to ‘g ‘risidagi ko ‘rsatmalar, 
b a ’zan  esa  asam ing  m azm unini  o c h ib   bemvchi  annotatsiyalar  berilgan. 
Bosm a  kartochkalar  ish ig a   m u taxassislam i  jalb  qilish  imkoniyati  tasvir- 
lash klassifikatsiya  qilish  va  pred m etlash  jarayonlarini yuqori  sifatli  qilib 
bajarishni  ta’minlagan,  b u   esa  katalo g lam in g   ilmiy  saviyasini  oshirishga 
imkon bergan.
M arkazlashtirilgan k a ta lo g  n ash rlari  turlariga sistemali,  predmet va al­
favit  kataloglari  uchun  b o s m a   ajratk ich   kartochkalar  chiqarish  ham  kiri-
101

tilgan.  B iro q   asosiy  kutubxonalaming  asosiy  ish jarayoni  kartochkalami 
q o ‘lda  y o k i  yozuv  mashinkasida  yaratish,  nusxa  k o ‘paytirishdan  iborat 
b o ‘ Igan. 
1970-yillaming  oxiri  1980-yillaming  boshlarida  katta  kutub- 
xonalarn i ng  amaliy  ishlarida turli  xil k o ‘paytiravchi  apparatlar  qo‘llanila 
boshlan gan .  Ulardan matbuot asarlari matnining  ayrim qismlaridan nusxa 
k o ‘chirisfada hamda kataloglar uchun kartochkalami ko‘paytirishda foyda- 
lanilgan.  Biroq kitobxonlarga kerak  b o lg a n  axborotni  turli xil  kataloglar 
orqali  q id irib   topish  ancha vaqt  sarilashni  talab  qiladi va  kitobxon hami- 
sh a  ham  Icutubxona fondida mavj ud b o ‘lgan xnateriallar to ‘g‘risida batafsil 
axborot  ololm aydi.  Bu kamchiliklar  faqat  kitob  va  maqolalar  to ‘g ‘risida 
em as, b a lk i hajm  jihatidan kichik bo ‘lsa ham, m utaxassislaruchun muhim 
h o ‘lgan  patentlar,  ixtirolaming  tasvirlari,  standartlar,  ilmiy  va  texnika 
a x b o ro tg a  doir turli hujjat va shu kabilar to ‘g ‘risida  to ‘liq m a’lumot olish- 
d a n  m an faatd o r b o ‘lgan m utaxassislaming talablarini qondirishda ayniqsa 
sezilarli  darajada  b o ‘ldi.  Shu  munosabaî  bilan  axborotni  mexanizatsiya 
'v o sita sid a   qidirib  topish  muanrmosi  kelib  chiqdi.  Chet  dlarda  va  so- 
b iq   ittif o q   davlatlarida  kitobxonlarning  talablarini  qondirish  jarayoni- 
n i   m exanizatsiyalash  imkoniyatlari  keng  muhokama  qilina  boshlandi. 
1980-yillarga  kelib,  bu  muammoning  hal  qilinishi  perforatsiya  qilingan 
(te s h ilg a n ) kartochkalarda foydalanish bilan boqliq b o ‘lgan.
P erfo ratsiy a qilingan  kartochkalar metodining mohiyati shundan iborat 
b o ‘lg a n k i, kartochkaning belgilangan joyida teshikcha qoldirish y o ‘li bilan 
b iro r-b ir  hujjatning tematikasi kod (shartli  belgi)  bilan belgilab  qo‘yilgan. 
O ld in d an   ishlab chiqilgan kod b o ‘yicha har bir mavzu (kitobxonning tala- 
b ig a   m o s  kelishi  mumkin  b o ‘lgan  mavzu)  uchun teshik  ochishga  qat’iy 
b e lg ila n g a n   bitta jo y   qoldirilgaa.  Mazkur  m avzuga  tegishli  hamma  huj- 
ja tla m i  ta.nlab  olish  uchun belgilanga bir jo yid a  teshikchaga  ega b o ‘lgan 
barch a  kartochkalam i  topish  kifoya  qilgan.  Kartochkalami  tanlab  olish 
tesh ik c h ag a  kiritilgan yo ‘g ‘on ignalar yordamida qo‘l bilan yoki hisoblash 
analitik m ashinalarda mexanizatsiya usuli bilan amalga oshirilgan. M a’lum 
b ir   m avzudagi  hujjatlaming  kartoclikalarini  chiqarish  uchun  teshikchaga 
y o ‘g ‘on ig n ak iritilib , kartochkalar yuqoriga ko ‘tarilgan va silkitilgan, y a ’ni 
sh u   m av zu g a  m os  kartochkalar y o ‘g ‘on  ignada  to‘plangan.  Perforatsiya 
qilingan  kartochkada teshiklaming soni  cheklangan  bo‘lishi  sababli,  kod- 
lanishi  m u m k in   b o ‘lgan  mavzular  soni  ham   ko ‘p  bo‘lmagan.  Shuning
102

uchun  ham   bunday  mexanizatsiya jarayonidan  tor  doiradagi  masalalarga 
oid  hujjatlami  tanlab  olish  uchun,  nisbatan  kichik  kartotekalarda  foyda- 
lanish  m um kin  bo‘lgan.  M exanizatsiya  vositasida  qidirishning  bu  va  bir 
qator  turlari  tajriba  xarakteriga  ega  b o ‘lib,  kutubxonalaming  amaliy  ish 
jarayonida keng qo‘llanilmagan.  Kataloglaming  an’anaviy  shakllari  ama­
liy ishjarayonida eng ko‘p tarqalganbo‘lib,  fondlaming mazmunini ochib 
berishning va  kitobxonlar talabini  qondirishning asosiy vositasi b o ‘lgan.
K u tu b x o n a la rd a   M ARC  fo rm a tlarn in g  yaratilish tarix i
Kom pyuter  tarmoqlarining  rivojlanishi  foydalanuvchilar  orasida 
axborot  almashinuv  hajmi  va  sifatini  ortishiga  olib  keldi.  M azkur  im- 
koniyatlar  kutubxonachilikka  ham  o‘z  ta ’sirini  ko‘rsatdi.  Hozirgi  kunda, 
AQShning k o ‘plab ilmiy kutubxonalari o ‘z fondiga kelib tushayotgan ada- 
biyotlaming  10-20 % nigina mustaqil kataloglashtiradilar. Qolgan qismini 
esa  bibliografiyalashtiravchi  tashkilotlar  tizimlaridan  k o ‘chirib  oladilar. 
Bibliografik  yozuvlami  almashirish  jarayonida,  bir  tizimdagi  axborotni 
ikkinchi  bir  tizimga  benuqson  olib  o ‘tishda  MARC  (Machihe  Readable 
Cataloguing  -   mashina  o ‘qiy  oladigan  kataloglashtirish)  formatlarining 
o‘mi beqiyosdir.
Bibliografik axborotlam iEH M yordam idaqaytaishlashgam o'ljallangan 
formatlarning ilk namunasi sifatida MARC  1-loyihasi  1965-1966-yillarda 
AQSh Kongress kutubxonasi tomonidan ishlab chiqildi. Loyihaning asosiy 
vazifasi  elektron  kutubxona  kataloglari  yaratish  edi.  MARC1  — loyihasi 
bilan bir vaqtda  Britaniya milliy  kutubxonasi ham  BNBMARC  formatini 
ishlab  chiqdi.  M azkur  format  “Britaniya  milliy  bibliografiyasi”ni  yara- 
tislida zaruriy b o‘g ‘in  sifatida paydo b o ‘ldi.  1968-yilda elektron katalogni 
shakllantirish jarayonida  ichki  format hamda  kommunikativ  sifatida  foy- 
dalanish uchun MARC 2  Ingliz-Amerika loyihasi ilgari surildi.
Hozirgi  kunda jahonda  MARC  format  oilasiga  kiruvchi  50  dan  ortiq 
formatlar mavjud b o ‘lib, ulam ing ko‘pchiligi m a’lum bir m am lakat tomo­
nidan,  ayrimlari  esa bir necha mamlakatlar tomonidan ishlab  chiqarilgan. 
Aynan bir m am lakat tomonidan ishlab chiqarilgan format asosan shu mam- 
lakatning  kataloglashtirish  qoidalarini  inobatga  olgan  holda  yaratilgan. 
Bunday  formatlarga misol sifatida USMARC (AQSh),  UKMARC (Buyuk 
Britaniya),  DANMARC  (Daniya), AUSMARC  (Avstraliya),  CANMARC
103

(Kanada),  RUSM ARC  (Rossiya  federatsiyasi)  kabi  formatlami  keltirish 
mumkin  .
Bir  nechta  m am lakatlar  hamkorligida  ishlab  chiqarilgan  M ARC  for- 
matlarga misol sifatida INTERMARC formatini keltirish mumkin. M azkur 
format Frantsiya va Belgiya tomonidan yaratilgan.
MARC fonnatlaraing k o ‘payishi boshqa bir muammoni, har xil format- 
da  b o ‘lgan  bibliografik  yozuvlami  bir-biriga  mos  kelishlik  muammosini 
yuzaga keltirdi.  Har xil  formatlar asosida  ishlovchi  muassasalar  o‘rtasida 
bibliografik yozuvlam i (BYo) almashinisli  nihoyatda qiyinchilik tug'dirdi. 
Xalqaro  kommunikativ  format  MARC  2 ni  yaratilishi bu muammoni  hal 
qilish uchun q o ‘yilgan ilk qadam edi.
1969  yilda  Kopengagenda b o ‘lib  o ‘tga.n  IFLAning 
(The  International 
Federation o f Library Associations and Institutions
 — Kutubxonachilik uy- 
ushmalari va tashkilotlarining xalqaro  federatsiyasi) 35-sessiyasida, nashr 
ishi davlat bibliografiyasida MARC  formatai rivojlantirish loyiqasi ko‘rib 
chiqildi.  1974-yilda  Buyuk Britaniyada  12  ta mamlakat vakillari yig‘ilib, 
M ARC  tarm og‘ini  yaratish  imkoniyatlarini  muhokama  qildilar  va  milliy 
bibliografik m a ’lumotlarini  ayirboshlashni  tashkil  qilish  uchun  M ARC  -  
UBCIM 
(Universal  Bibliographic  Control)
  xalqaro  tarm og‘ini  yaratish 
b o ‘yicha xalqaro dastur ishlab chiqildi.
1977-yilda  IFLAning  ishctii  guruhi  tomonidan  xalqaro  UNIMARC 
universal kommunikativ  formati  ishlab chiqildi.  Ushbu  formatning  ishlab 
chiqarilishidan  asosiy  maqsad,  mazkur  format  boshqa  MARC  formatlar 
orasida  vositachi  bo‘lish  edi.  Har xil  MARC  formatlarga asoslangan av- 
tomatlashtirilgan axborot kutubxona tarmoqlarga UNIMARC formatidaga 
bibliografik  yozuvlam i  import-eksport  qilish  funktsiyasi  kiritilishi  bilan 
har xil MARC  formatdagi bibliografik yozuvlami almashinish muammosi 
hal qilindi.
1980-1990-yillarda  UNIMARC  va  USMARC  formatlari  takomil- 
lashtirildi,  mazkur  formatlardan  foydalanish uchun  yo'riqnom alar  va. har 
xil turdagi  qoTlanmalar  yaratildi.  Bu  esa USMARC  formatini  ham  keng 
tarqalishiga  olib  keldi.  Hatto  USMARC  formati,  ayrim  tashkilotlaming 
ichki formati sifatida ham  ishlatila boshladi. Ta’kidlash joizki, bibliografik 
yozuvlami USMARCda 200 dan ortiq maydonda, UNIMARCda  150 may- 
donda  tasvirlash k o ‘zda tutilgan.  Bundan tashqari  (25  ga yaqin)  maydon
1 0 4

ostilari ham  m avjud.  M utaxassislam ing ta ’kidlashicha, bu ikki formatning 
moslik darajasi  80 % ni tashkil qiladi.
Hozirgi paytda M ARC  21  A Q Shda juda keng tarqalgan format hisobla- 
nadi. Lekin yoddan chiqannaslik leerakki, MARC 21  formati doimiy yangi- 
lauishda.  Bunga  sabab,  hujjatlam ing  yangi  turlarini,  axborot  tashuvchi 
moslamalaming; yangi turlarining p a y  do b o ‘lishi, telekommunikatsiyaning 
takomillashuvi,  axborotlam i  qay ta  ishlash  usullari  texnologiyasi  va  vosi- 
talarining  takomillashuvidir.  Shu  o ‘rinda,  MARC  21  formatiga  batafsil 
to'xtalib o ‘tamiz.
M A R C   21  y a n g i a s r form ati
1999-yilda 
USMARC 
va 
CANGM ARC 
fonnatlari 
sintezidan 
MARC  21  form ati  yuzaga  keldi.  M azkur  format  shu  paytdagi  axborot 
tem ologiyalam ing im koniyatlarini e ’tiborga oigan holda ishlab chiqilgan.
MARC  21  form ati  MARC-8  y o k i  UTF-8  shaklidagi  kodirovkali  alif- 
bolami qo‘llab-quvvatlaydi.  M A R C -8  IS02022ga a soslanganbolib, maz­
kur kodirovka Yaxudiy,  Kirill, A rab, Grek va Sharqiy Osiyo alifbolaridagi 
yozuvlam i  ishlatish  im koniyatini  beradi.  UTF-8  kodirovkasi  Unicode 
qoTlab-quvvatlaydigan  barcha  tilla r   yozuvlarini  tavsiflash  imkoniyatini 
beradi.
M azkur  form atdagi  yozuvlam i  o ‘qib  tushunish  insonlarga  qiyinchi- 
lik  tug‘diradi,  bundan  tashqari  b  unday  axborotlami  qayta  ishlash  uchun 
standart dasturiy vositalar to ‘plam i m avjud emas.
2002-yilda  X M L  tili  asosida  M ARCXM L  format  ishlab  chiqildi. 
MARCXML form ati yuqorida biz k o ‘rgan yozuv formatidan farqli o'laroq, 
maydonlar  bir-biridan  m axsus  te g la r  yordamida  ajratiladi,  bu  esa  ulami 
tushunishni osonlashtiradi.
M a’lumki,  hozirgi  kundagi  zam o nav iy   dasturlash  tillarida  XML  for- 
matidagi  axborotni  qayta  ishlovchi  standart  dasturiy  vositalar  mavjud. 
Bundan  tashqari 
Metadata  Object  Description  Schema
  (MODS)  sxemasi 
mavjud bo‘lib,  u  M ARCXM L yozruvidagi maTumotlami noraqamli tavsif­
lash,  y a’ni matnli teglar yordam ida tavsiflash imkoniyatini beradi.
D ublin core fo rm a ti. Dublin c o re  (DC) -m e ta m a ’lumotlar to ‘plamidan 
tashkil  topgan  b o ‘lib,  kutubxonashunoslik  va  axborot  texnologiyalari 
sohasidagi  standart  hisoblanadi.  M azkur  standart  asosan  elektron  huj-
105

j a t la m i,  x u s u s a n   in tern et  ta rm o g ‘id a g i  m a ’lu m o tla m i  (m atn li,  o v o z , 
v id e o ,  rasm   v a   b o sh q a   sh a k ld a g i)  ta v sifla sh   h am d a  u la m i  iz la b   to p ish n i 
te z la s h tir is h   m a q sa d id a   ish lab   ch iq ilg a n . 
D ublin  Core  M etadata  In itia ­
tive
 — m e ta m a ’lu m o tla r standartini ta k o m illa sh tiru v ch i,  m azk ur standartlar 
b o ‘y ic h a   se m in a r  v a  har x il  tadbirlar  o ‘tk a z u v c lii  tashkilotdir. 
t itle  -  sarlavha;
creator -  r e s u r s n i  ishlab  ch iq aru vch i  (m u a llif); 
su b ject — s o h a s i;  
d e sc r ip tio n  -  q isq a c h a  m a ’lum ot; 
p u b lish er — n a sh r iy o t;
con trib u tor — ish tir o k  q ilu v ch ila r  (h a m   m ualliflar); 
d a te — sana; 
ty p e  -  turi; 
form at -  fo rm a t;
id en tifie r —  id e n tifik a tsiy a   (IS B N ,  I S S N  v a  b o sh q a  raqam lar)
so u r c e  — m a n b a   (m azkur resurs jo y la s h g a n  jo y );
la n g u a g e  — til;
re la tio n  -  b o g ‘la n ish ;
c o v e r a g e  — o ‘z   ic h ig a  o lg a n   m a ’lum otlar;
rig h ts  -  m a z k u r   resu rsga m urojaat h uq uq i.
Y uq orida  t a ’k id la b   o ‘tg a n im iz d e k ,  h ozirgi  k unda  m azk u r  standart 
k n n d a n -k u n g a   fo y d a la n u v c h ila r  orasid a  k e n g   tarqalm oqda. 
M azku r 
sta n d a rt  r e s u r s la m i  nafaqat  k a ta lo g la sh tir ish   b a lk i  o ‘zaro  a lm a sh in ish d a  
h a m   q u la y   v o s it a   v a z ifa s in i  bajarm oq da.  B u n d an   tashqari  M A R C   for- 
m a td a n   farq li  r a v ish d a   m azk u r  standartda  m a y d o n   n om lari  s o ‘z la r   b ila n  
b e lg ila n g a n lig i  h a m d a   u n d a   m ay d o n la r  s o n in in g   k a m lig i  tu fa y li  fo y d a - 
la n is h  ja r a y o n id a   m a x s u s  b ilim   talab  q ilin m ayd i.
U sh b u   b o ‘lim d a   biz  B Y o la m i  k ataloglash tirish  jarayon id a  foy d a la n ila - 
d ig a n   M A R C   fo r m a tla m i  v a   D C   standartini  k o ‘rib  chiqdik.  X u lo s a   qilib  
sh u n i  a y tish  m u m k in k i, A A K T   ishlab  ch iq arish d a  ix tiy o r iy  M A R C  form at- 
g a   a so sla n ish   m u m k in ,  b iro q   b oshq a  A A K T la r  b ila n   B Y o   alm a sh in ish  j a ­
r a y o n id a  U N I M A R C  yok i M A R C   21  form atlarga a so sla n ish  m a q sa d g a  m u- 
v o f iq d n .  E lek tr o n   k u tu b xon alar  yaratish d a  e s a   M A R C   fom ia tla rg a   em a s, 
b a lk i  D C   sta n d a r tig a   asoslan gan  m a ’q ul.  C hu nk i,  m azk ur  form at  elek tron  
r e su r sla m i t a v s if la s h  u chun m o ‘ljallan gan  m a x su s  standart h isob lan ad i.
1 0 6

X U L O SA
0 ‘z b e k isto n d a  A x b o r o t - k u t u b x o n a   m ark azlari,  axb orot  resurs  m arkaz- 
lari  k ito b x o n la r  t a la b ig a   j a v o b   b e r a d ig a n   ilm iy ,  o m m a v iy   v a   m a x su s 
resurslari  bilan  f a o l i y a t   o lib   b o r m o q d a .  R e sp u b lik a m izd a g i  m avju d  
k utub xonalar  k e n g   d o ir a d a g i  k it o b x o n la m in g   talab iga  ja v o b   b erad i­
gan   resu rs lar:  elek tron   m ashrlar,  k ito b ,  g a z e ta ,  ju m a l  v a   b osh q a  n ashri- 
y o t  m ah su lotlari  b ilan   t o ‘ ld ir ilib   b o r ila d i.  “A x b o r o t-k u tu b x o n a   fa o liy a ti 
tu £ ‘risid a ” |!i  O 'z b e k i s t o n   R e s p u b lik a s in in g   q o n u n in in g   2 0 1 1 -y il  13-aprel 
k un i  R esp u b lik a   p r e z id e n t i  Islo m   K a r im o v   to m on id an   im zo la n ish i  k u - 
tu b x o n a c h ilik   ish   f a o liy a t id a   k a t t a v o q e a   b o ‘ld i.  K u tu b x o n a ch ilik   ish in in g  
tadbiq  etilish i  lo z im   b o ^ lg a n ,  h a l  q ilin is h i  h a m d a   m asalalar  q on u n   orqali 
rm ivofiq lash tirild i.
K u tu b xon a  fo n d in i,  m a v j u d   r e su r sla r n i  har  to m o n la m a   o ch ib   b erish d a 
m a zk u r  h u jja tla m in g   t a r tib g a   k e lt ir ilg a n lig i,  y a ’ni  fan  soh alari  b o ‘y ic h a  
k la ssifik a tsiy a   q ilin ish i,  b u  ja r a y o n n ig   sa m a ra li  tashk il  e tilish in in g   ah am i- 
y a ti  b eq iyosd ir.  K a t a lo g la m in g   v u ju d g a   k e lis h i,  taraqqiyoti,  riv ijla n ish i 
o ‘ ziga  x o s   tarzda  ta r ix iy   q o n u n iy a tla r  t a ’siri  o stid a  v u ju d g a  k elgan .  Sharq- 
d a   o ‘z ig a   x o s,  G 'arbd a  o ‘z ig a   x o s  p r in s ip la r   a so sid a   rivojlan gan ,  taraqqiy 
etgan .  H ar bir d av rn in g   k u t u b x o n a s h u n o s   o lim la r i o ‘z  davrlariga h am n afas 
h o ld a  k la ssifik a tsio n   s is te m a la r in i y aratgan lar.
M a z k u r  ish d a   k u t u b x o n a c h ilik   i s h   a m a liy o tid a   rivojlanish   tarixida  v u ­
ju d g a   k elgan   v a   r iv o j la n ib   b organ   k la s s if ik a t s iy a   sistem alari,  sh u n in g d e k , 
b u g u n g i  kunda  r i v o j la n ib ,  q o ‘lla n ilib   k e lin a y o tg a n   k la ssifik a tsiy a   s is te m a ­
lari, u la m in g   tu z ilis h i y o r i t i b  b e r ild i.
107

FOYDALANILGAN  A D A B I/O T L A R   RO'YXATI
1.  У зб е к и с т а н   Республикасининг  конуни.  Ахборог-кутубхона  фаолияти 
тугрисида  //Х а л к  сузи. 2011.  14 апрель.
2.  Ислолм  Каримов.  Бизнинг  5ош   максадимиз  -   жамиятни  демократла- 
штириш  в а  янгиланиш, мамлакатни модернизация  ва ислох  этиш.  Тошкент: 
У зб е к и с т а н , 2005. 41-44-бетлар.
3.  И сл ом К ар и м ов . Узбекистан: X X I асрбусагасида,хдвфсизликка тахдид, 
баркарорлик  шартлари  ва  тараккиёт  кафолатлари.  Тошкент:  Узбекистон, 
1997.  94—95-бетл ар .
4.  И с л о ш   Каримов.  Биз  танлаган  йул  -   демократах  тараккиёт  ва  маъри- 
фий  д у н ё 
билан  хамкорлик  йули.  11-сон.  Тошкент:  Узбекистон,  2003. 
274—2 8 0 -бет л ар .
5. Ислсмм Каримов.  Минтакави\й муаммолардан  жахонигумул муаммолар- 
га // Ватан  саж датох  каби мукадцасдир.  3-том. Тошкент,  1996.  58-бет.
6.  У зб е к и с т о н   Республикасининг Консгитуцияси.  Гошкент:  Узбекистон, 
2003.
7.  И с л о
1
м  
Каримов. 
Узбекистон 
демократик  таракдиётнинг 
янги 
боскичида.  Тошкент:  Узбекистон,  2005. 43—44-бетлар.
8.  П о ста н о в л ен и е  Президента  Республики  Узбекистан  “Об  организации 
инф орм ационно-библиотечного  обесепечения населения Республшси” // В е ­
черний Таш кент.  20  июня  2006 г.
9.  П о ста н о в л ен и е Кабинета Министров Республики  Узбекистан “О мерах 
по  д а л ь н е й ш е м у  развитию  информационно-библиотечного  и информацион­
н о -р есу р сн о го   обслуживания  на  базе  ш формационно-коммуннкационних 
технологий:  на 2011-2015  гг.”  //В еч ер н и й  Ташкент.  23  февраля  2011  г.
10.  Та’Нтп  t o ‘g ‘risida-  0 ‘zbelriston  Respublikasining  qomini 
1997-yil 
29-avgust / /   Barkamol  a v lo d — 0 ‘zbekiston  taraqqiyotining poydevori.  Toshkent, 
1997.  20—29-betlar.
11.  Ta’liin -tarb iya va kadrlar tayyorlash tizim ini tubdati  isloh qilish,  barkamol 
avlodni  v o y a g a   yetkazish  to‘g ‘risida:  O ‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining 
farmoni.  1 9 9 7 -y .  6-okt.  //   Barkamol  avlod  -   O 'zbekiston  taraqqiyotining 
poydevori.  T oshk en t,  1997 .  62—63-betlar.
12.  Bark: amol avlod orzrusi / Kadrlar tayyorl asb m illiy dasturini amalga oshirish 
borasidagi p u b litsistik  mulohazalar. Toshkent:  Sharq,  1998.  -  184bet.
13.  А х у н д ж а н о в   Э.А.  История  книги  в  Туркестане.  Древность.  Средние 
века // О т в .р ед .  и авт. предисл.  В.Я .Рушании:  Челяб.гос.академия культуры и 
исскуства;  Т Г И К  им.  А Х ады ри.  Челябинск,  2009.  -403  с.
108

14.  Axundjanov E. A .   Kutubxonashunoslik,  arxivshunoslik ishining nazariyasi 
va tarixi:  0 ‘quv  q o'llan m a.  Toshkent:  Tafakkur b o ‘stoni, 2010.  -  520 bet.
15. Baxturina  T.  Struktura  i  obyekt  bibliograficheskoy  zapisi  //  Biblioteko- 
vedenie.  2004.  № 3.  S.  4 9 —50.
16.  Bekm urodov M .   Sotsiologiya asoslari.  Toshkent:  Fan,  1994.  -  175  bet.
17. Borisov B. T ex n o lo g iy a  katalogov: Ucheb. posob.  M.:  Kniga, 2002.  - 2 2 4  s.
18. Voronko K.  L.  O rganizatsiya bibliotechno‘x  fondov i katalogov: Uchebnik. 
Moskva:  Kniga,  1985.  S.  60—66.
19. Vcroyskiy  F.  S .  O sn ovi  proektirovaniya avtomatizirovannix bibliotechno- 
informatsionnix  siste m  / F.  S. Voroyskiy.  Moskva:  Fizmatlit, 2002.  - 2 1 6   s.
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 78%20Кутубхонашунослик%20иши -> Кутубхона%20ишига%20доир%20адабиётлар
Elektron%20adabiyotlar -> IM. M. Vaxitov, sh. R. M irzayev I q I s m. M e ’ morf hilik tarixi
Elektron%20adabiyotlar -> I oism. M e ’ m o r c h IL ik tarixi 0 ‘zbek3ST0n respublikasi oliy va
Elektron%20adabiyotlar -> Milliy manaviyatimiz asoslari. Imomnazarov M.pdf [Abdulloh ibn Abu Avona Shoshiy]
Elektron%20adabiyotlar -> Sa id a h b o r bulatov asrol m u xto ro V g a n c h k o r L i k
Elektron%20adabiyotlar -> Namangan davlat universiteti
Elektron%20adabiyotlar -> Binolar zilzilabardoshligi. Rahmonov B, Siddiqov M.pdf [Abdurasulboy madrasasi]
Кутубхона%20ишига%20доир%20адабиётлар -> Erkin axunjanov kutubxonashunoslik, arxivshunoslik, kitobshunoslik

Download 3.23 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling