V a z I r L i g I


  Gaiman  M.A.  JReklama  katalogov:  Texnologiya.  M.:  Kniga,  Gella  Print


Download 3.23 Mb.
Pdf ko'rish
bet13/13
Sana08.12.2019
Hajmi3.23 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

20.  Gaiman  M.A.  JReklama  katalogov:  Texnologiya.  M.:  Kniga,  Gella  Print, 
2 0 0 2 . - 4 0  s.
21.  Ganiyeva  B.  FLujjatlarga  analitik-sintetik  ishlov  berish:  Sistem eli  katalog. 
0 ‘quv qo'llanma.  Toshkent:  TDM I,  2010.  - 46  bet.
22.  Golubeva 
O.D. 
A .N .  Olenin.  SpB.,  1997. -   192  s.  (Deyateli Ros.  nats.  b-ki 
(Publ. b-ki).
23.  G osudarstvenniy  Standart  Uzbekistana  1214:  Sistema  standartov  po 
informatizatsii  i  izd atelsk om u   delu.  Informatsinno-bibliotechnaya  deyatelnost, 
bibliografiya. Termini 
i  
opredeleniya.  Toshkent:  O'zStandart,  2009.  -  76  c.
24.  GOST  7 .8 2 -2 0 0 1   Bibliograficheskaya  zapis.  Bibliografcheskoe  opisanie 
elektronnix resursov.  IM oskva,  2001.
25.  GOST  7 ,1 -2 0 0 3   Bibliograficheskaya  zapis.  Bibliografcheskoe  opisanie. 
Moskva,  2001.
26.  Kutubxona  b ib lio g ra fik   klassifikatsiyasi.  Maktab  kutubxonalari  uchun 
jadvallar.  (Nashr  u c h u n   m a ’sul  E.  Yoldoshev.  Toshkent:  G ‘.G ‘ulom  nashriyoti, 
2 0 0 6 .-3 0 5   bet.
27.  Karimov U .  Inform atika:  0 ‘quv  qoTlanma.  Toslikent, 2001.  -  240  bet.
28.  Karimov  U .F .,  Raxm atullayev  M .A .  Elektron  kutubxona  yaratish 
texnologiyasi  va  resurslardan  foydalanish.  Toshkent:  A .N avoiy  nomidagi 
O ‘zbekiston M illiy k u tu b xon asi nashriyoti,  2009.  -  72  bet.
29.  Kutubxona  k ataloglari:  Darslik  /  3.  N .  Ambartsumyan  taxriri  ostida. 
Toshkent,O'qituvchi,  1975.  90-113-betlar.
30.  Lotin y o z u v id a g a  avtor jadvali / M.  Zoxidova.  Toshkent, 2003.  — 24 bet.
31.  M a’naviyat  yu ld u zla ri  (Markaziy  O siyolik  mashhur  siymolar,  allomalar, 
adiblar) /T o'p lovch i v a  m a’sul muharrir M.Hayrullayev.  ToTdirilgan qayta nashr. 
Toshkent: A.Qodiriy n o m id a g i  xalq m e’rosi nashriyoti,  2001.  - 408 bet.
32.  M um inxodjaeva  L.N.  Sistem atizatsiya dokumentov:  Ucheb.pos.  Toshkent, 
2006.  S.  5-13.
33. Nigm atova Z.  G a n iy ev a  B.  Hujjatlarga analitik-sintetik ishlov berish:  O'quv 
qo'llanma.  Toshkent:  T D M I,  2007.- 86 bet.
1 09

34.  N igm atova 
Z. 
Hujjatlarga  analitik  sintetik  ish lov  berish.  A lfavit  katalog. 
0 ‘quv  q o‘llanm a. Toshkent: A .Q odiriy nomidagi TDMJ,  2008.  -  50 bet.
35.  U niversalnaya Desyatichnaya klassifikatsiya.  M.:  Nauka.  1969.
36.  Rahmon.qulova S.I., R_oziyev 
F.Z. 
Virtual kutubxona. Toshkent: 2000.  -  80 bet.
37.  R ayw ard W.  Boyd. Visions o f  Xanadu: Paul Otlet (1868-1944) and Hypertext 
/  Journal  o f  t h e   American  S ociety  for  Information  Science.-  1994,-  4(4).  -May, 
p.  235-250.
38.  R axm atullayev 
M.A. 
Informatsionnie 
texnologii 
v  
bibliotekax. 
M etodicheskoye  posobiye  po  razrabotke  proyektov  s  ispolzovaniyem   novix 
informatsionnix: texnologiy v bibliotekax.  O 'quv qollanm a. Toshkent, 2003. - 272 s.
39.  R axm atullayev  M A .  va  boshq.  Avtomatlashtirilgan  kutubxona.  0 ‘quv 
qo‘llanma.  Toshkent, 2003. -  266  bet.
40.  Y o‘ld o sh e v   E.,  Raximova  M.  Hujjat fondlari.  Toshkent.  2003. -  78 bet.
41.  S uk iasyan   E.R.  Sh.R.Ranganatan  i  sovremennoe  bibliotekovedenie  // Sov. 
bibliotekovedenie.  1992.  №   1.
42.  O ‘zb ek iston   Respublikasining  Kutubxona  -  bibliografik klassifikatsiyasi: 
Ommaviy  kutubxonalar  uchun  jadval. Toshkent: Istiqlol, 2003 .  8-16-betlar.
43.  0 ‘zD S t  1215:  Bibliografik yozuv.  Bibliografik  tavsif.  Umurniy  talablar  va 
tuzish qoidalari.  Toshkent:  0 ‘zStandart, 2009.  - 86 bet.
44.  Shrayberg Ya.L. Izbrannie trudi / Ya.L.SHrayberg.  M.: (iPN  I B Rossii, 2003.
- 624 s.
Internet saytlar
45.  h ttp ://w " w w .google.co.u z/im gres?im gu rl= h ttp ://u p load .w ik im ed ia.org/ 
wikipedia/en/d/dc/Paul_Marie_Ghislain_Otlet.
46. http://ru.wikipedia.org/wiki/Лaфoнтeн,_Aнpи
47.  http://wAvw.google.co.uz/search?q=Pol+Otle&hl=ru&client
48.  http://wsvw.ozon.ru/context/detail/id/l 621856
4 9 .   h t t p : / / m . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / B H 6 n H O T e 4 H O - 6 H 6 n H O г р а ф и ч е с к а я   к л а с с и ­
ф и к а ц и я
50.  http://traditio-ru.org wiki/BH6jiHOTe4Ho-6n6nnorpa(jjH4ecK^_KJiaccH())HKa- 
ция
51. http://ru-.wikipedia.org/wild/Унивepcaльнaя_дec^ггичнaя_  классификация 
diggreader.ru
110

M U N D A R U A
K IR IS H ............................................................................................................................. 3
1. KUTUBXONA KATALOGLARI.
ULARNING AHAMIYATI VA TURLARI
Fondlami  to ‘liq aks  ettirish bo'yicha kataloglaming bir-biridan farqi.................... 9
A lfavit katalog. U ni tashkil  qilish xususiyatlari.......................................................... 11
Tasvirlash ilm iy axborot elementlaridan biri.................................................................19
2. 
SISTEMALI KATALOG 
Hujjatlar klassifikatsiyasi haqida umumiy tushuncha. Klassifikatsiyaga b o ‘lgan
talab........................................................................................................................................... 29
Fanlami klassifikatsiyalash tarixi..................................................................................... 32
Matbuot asarlarini klassifikatsiyalash tarixidan. Qadimgi dunyo va ilk o ‘rta asrlar..32 
Sharqda klassifikatsiyani paydo b o‘lishi va shakllanishi.  Markaziy osiyolik
jahonga mashhur olimlarimiz tomonidan ilmlar tasnifi  ishlab chiqilishi.............. 34
XII-XHI asrlarda G ‘arbiy Yevropada kutubxona klassifikatsiyalarining vujudga
kelishi.........................................................................................................................................38
X IX  asrning birinchi  yarmida matbuot  asarlarini  klassifikatsiyalashning 
rivojlanish i.............................................................................................................................. 44
3. KUTUBXONA KLASSIFIKATSIYASINING BOSHQA SXEMALARI 
(XIX ASR OXIR1 VA XX ASR BOSHLARI)
Kutubxona klassifikatsiyasining boshqa sxemalari (XIX asr oxiri v a X X  asr boshlari) ..51
X IX   asrning ikkinchi  yarmi X X  asrning boshlarida Rossiyada kutubxona
klassifikatsiyasi......................................................................................................................59
Universal  o ‘nlik klassifikatsiya jadvalining yaratilish ta rix i....................................61
Universal  o ‘nlik klassifikasiyaning zamonaviy nashrlarini asosiy qatori....................65
Universal  o ‘nlik klassifikatsiya strukmrasi....................................................................66
Kutubxona-bibliografik klassifikatsiya nashrlari.  0 ‘zbekiston  Respublikasi
kutubxona-bibliografik klassifikatsiyasi........................................................................ 70
Sistemali  katalogni  tashkil  qilish.  Sistemali  katalogni  tashkil  qilish jarayoni
to‘g ‘risida umumiy tushuncha.......................................................................................... 93
Katalog b o ‘linmalarini vujudga keltirish....................................................................... 93
Kitoblar tasvirlarini har bir bo'linmaning ichiga joylashtirish................................ 95
Sistemali  katalogni rasmiylashtirish. Ajratkich kartochkalar.................................. 96
Ajratkich kartochkalami  rasmiylashtirish...................................................................... 97
Sistemali  katalogni tahrir qilish.  Sistemali  katalogning hozirgi davrga muvofiqligi...98 
Elektron  kataloglashtirish  tarixi.  Kutubxonalar ishida dastlabki  avtomatlashtirish
ishlari...................................................................................................................................... 101
X U L O SA ............................................................................................................................... 107
FO Y D AL A N IL G A N  AD AB IY OTL AR RO 'YXATI.............................................. 108
111

KBK 78.37 ya7 
G‘ 21
G‘aniyeva B.I.
Kutubxona  kataloglari:  Axborotlashtirish  va  kutubxonashunoslik  ta’lim  
y o ‘nalishi  talabalari uchun  o'quv q o‘llanma /  B.I.  G ‘anieva;  M a’sul  muharrirlar: 
A.O.To'rayev,  S.X.D avlatov. -  T.:  Fan,  2012.  — 112  b.
UDK:  025.4 
KBK 78.37 ya7
O ‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi Respublika xalq 
ijodiyoti va madaniy-ma ’rifiy ishlar ilmiy-metodik hamda axborot markazi va 
Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniyat instituti Ilmiy Kengashi 
tomonidan nashrga tavsiya etilgan
Muharrir: 
B.Abdulxayrov 
Tex.muharrir: 
M.Abidova 
Sahifalovchi: 
D. Abdullaev 
Musahhih: 
N.Norboboev
Nashriyot litsinziyasi AI №138, 27.04.2009 y.
Nashriyot raqami z-14.  Terishga berildi:  04.03.2012. Bosishga ruxsat etildi: 
03.04.2U 12.  Q og'oz  bichimi:  60x84  V]6.  Ofset bosma.  Ofset qog'ozi. 
Times  gamiturasi. Hisob nashriyot tabog‘i 7,0.  Shartli  bosma tabog'i  6,51. 
Tiraji  100.  K elishilgan  narxda.
0 ‘zR FA "Fan"  nashriyoti.  100170, Toshkent,  I.M o'm inov k o ‘chasi.  9-uy.
0 ‘zR  FA "Fan"  nashriyoti  original-maketidan «Istiqlol» nashiiyoti  OOO matbaa 
bo'Iimida chop  etildi.  Buyurtma №  44.
100129, TaimceHT, yn.HaBaH,  30.

Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 78%20Кутубхонашунослик%20иши -> Кутубхона%20ишига%20доир%20адабиётлар
Elektron%20adabiyotlar -> IM. M. Vaxitov, sh. R. M irzayev I q I s m. M e ’ morf hilik tarixi
Elektron%20adabiyotlar -> I oism. M e ’ m o r c h IL ik tarixi 0 ‘zbek3ST0n respublikasi oliy va
Elektron%20adabiyotlar -> Milliy manaviyatimiz asoslari. Imomnazarov M.pdf [Abdulloh ibn Abu Avona Shoshiy]
Elektron%20adabiyotlar -> Sa id a h b o r bulatov asrol m u xto ro V g a n c h k o r L i k
Elektron%20adabiyotlar -> Namangan davlat universiteti
Elektron%20adabiyotlar -> Binolar zilzilabardoshligi. Rahmonov B, Siddiqov M.pdf [Abdurasulboy madrasasi]
Кутубхона%20ишига%20доир%20адабиётлар -> Erkin axunjanov kutubxonashunoslik, arxivshunoslik, kitobshunoslik

Download 3.23 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling