Va eslab qolaman, men bajaraman va tushunaman” degan jumlalar qaysi faylasufga tegishli?


Download 25.58 Kb.
Sana24.07.2020
Hajmi25.58 Kb.


  1. Men eshitaman va unutaman, men ko‘raman va eslab qolaman, men bajaraman va tushunaman” degan jumlalar qaysi faylasufga tegishli?

*a) Konfusiyga,

  1. O‘quvchilarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichi, bahs munozaraga kirishilsa nech foizga oshadi?

*a) 50%

  1. Hamkorlikda o‘qitish g‘oyasi didaktikada 1970 yillarda paydo bo‘lib, Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi dast avval qaysi mamlakatlarda keng qo‘llanila boshlagan?

*a) B.Britaniya, Kanada, G‘.Germaniya, Avstraliya, Nedarlandiya, Yaponiya, Izroil,


  1. Tarix darslarida zamonaviy vositalar jumladan, qaysi texnik vositalardan foydalanish mumkin?

*a) Barchasi to‘g‘ri

  1. Ta’lim texnologiyasi:

*a) Ta’lim (o‘qitish) jarayonining yuksak mahorat, san’at darajasida tashkil etilishi6. Ochiq tashkil etilib, ilg‘or pedagogik tajribalarni targ‘ib etishga yo‘naltirilgan samarali o‘qitish shakli.

*a) Mahorat darslari7.Ta’lim sohasi yoki o‘quv jarayonida muammoni yangicha yondashuv asosida yechish uchun qo‘llanilib, avvalgidan ancha samarali natijani kafolatlay oluvchi shakl, metod va texnologiyalar.

*a)Ta’lim innovatsiyalari
8.Ta’lim jarayonini loyihalash kechadigan bosqich soni.

*a) 4 ta


9. Ta’limda kompetentsiyaviy yondashuvning rivojlanish tarixini uchinchi bosqichi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni belgilang?

*a) 1990 yillar
10. “Fuqarolik kompetentsiyasi” qaysi rivojlangan davlatning davlat ta’lim standartlarida aks ettirilgan?

*a) Janubiy Koreya
11. Muammoli ta’limning ilk g‘oyalari qaysi psixolog va pedagog tomonidan asoslangan edi?

*a) J.Dyui12.Yengil”, “Qulay” degan ma’nolarni anglatadigan tushuncha to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping?

*a) Fasilitator
13. Qanday usullardan foydalanilganda o‘quvchilar tarix darslari mavzularidagi ma’lumotlarni 75 foiz o‘zlashtirish darajasiga erishishlari mumkin?

*a) Mavzu bo‘yicha amaliy topshiriqlarni bajarsa
14.“Venn diagrammasi” so‘zining ma’nosi ko‘rsatilgan javobni toping?

*a) Venn- ispaniyalik olimning ismi, diagramma- aylanani bir-biriga bog‘lanishi15. “Galeriya” interfaol texnologiyalarning qaysi qismiga kiradi?

*a) Interfaol metodlar
16. “Debat” interfaol texnologiyalarning qaysi qismiga kiradi?

*a) Interfaol metodlar17.Amerikalik pedagog J.Dyui tomonidan qaysi shaharda o‘qitish o‘quv rejasi bo‘yicha yemas, balki o‘yin va mehnat asosida olib boriladigan tajriba maktabiga asos solgan edi?

*a) Chikago
18. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3304-sonli qarori qachon qabul qilindi?

*a) 2017 yil 30 sentyabrda
19."Moderator"so‘zi qaysi tildan olingan?

*a) lotincha20.Qaysi tushuncha "me’yorlashtiraman" degan ma’noni anglatadi?

*a) Moderator

b) Yedvayzer

c) ispancha

d) fransuzcha
21. Janubiy Koreyada tayanch kompetentsiyalar nechta qilib belgilangan?

a) 6 ta

b) 4 ta

c) 5 tad) 7 ta

22."T’yuter" so‘zi qaysi tildan olingan?

*a) lotincha
23. “Zinama-zina” interfaol texnologiyalarning qaysi turiga kiradi?

*a) Strategiyalar24.Karta, rasm, jadvallar, video yozuvlar tarix o‘qitishning qanday turi hisoblanadi?

*a) yordamchi material25.“Keys-stadi” qanday ma’noni anglatadi?

*a) Inglizcha konkret vaziyat, xodisa, stadi o‘qitish
26.“FSMU” texnologiyasi qaysi hollarda keng foydalaniladi?

*a) Munozarali masalalarni hal yetishda, bahs munozarani o‘tkazishda27. Tasavvufda ilmi laduniy (yuksak, ulkan) nima?

*a) Inson ongidan tashqari ilm sanalib ilohiy bilishdir.
28. Ta’limda kompetentsiyaviy yondashuvning rivojlanish tarixini uchinchi bosqichi to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni belgilang?

*a) 1990 yillar
29. ............ning ishlarida mehnat psixologiyasi konteksida kasbiy kompetentlik maxsus predmet sifatida har tomonlama qaraladi. Nuqtalar o‘rniga kerakli familiyani qo‘ying?

*a) A.K.Markova
30. “Kompetentsiya”, “kompetentlik” tushunchalari tilshunoslikda ilk bor XX asr o‘rtalarida kim tomonidan qo‘llangan edi?

*a) N.Xomskiy
31. Dunyodagi musulmonlarning 90% islomning qaysi yo‘nalishiga sig‘inadi?

*a) sunniylik


32. “Yaxshilarga yaxshilik qildim, yomonlarni yomonliklarga topshirdim. Kim menga do‘stlik qilgan bo‘lsa qadrini unutmadim va unga muruvvat, yehson, izzatu-ikrom ko‘rsatdim”. Ushbu satrlar qaysi asardan olingan?

*a) “Temur tuzuklari”33. Qanday usullardan foydalanilganda o‘quvlar tarix darslari mavzularidagi ma’lumotlarni 75 foiz o‘zlashtirish darajasiga erishishlari mumkin?

*a) Mavzu bo‘yicha amaliy topshiriqlarni bajarsa34. Yetakchi didaktik vazifa va tuziliiiga ko‘ra darslar necha turga bo‘linadi?

*a) 7 turga.35. “Keys-stadi” metodi qachon va qayerda dastlab qo‘llanilgan edi?

*a) 1921 yilda Garvard universitetida36. Yevropa Kengashi qachon “Evropa uchun tayanch kompetentsiyalar” mavzusidagi Simpozium tashkil etib, unda Yevropa Ittifoqiga a’zo davlatlarning uzluksiz ta’lim tizimi uchun dastlabki tayanch kompetentsiyalari belgilangan edi?

*a) 1996 yilda
37. Darslardagi interaktiv faoliyatda qanday muloqot vujudga keladi?

*a) ikki tomonlama38.Illyustrastiya materiallari qanday turlarga bo‘linadi?

*a)O‘tmishdagi buyum yodgorliklar, portretlar, karikaturalar, hujjatlar39.Pedagogik innovatsiya bu …..

*a) boshqaruvga asoslanganlik, izchillik, samaradorlik
40. “Edvayzer” so‘zi qaysi tildan olingan?

*a) fransuzcha
41.Amerikalik pedagog J.Dyui tomonidan qaysi shaharda o‘qitish o‘quv rejasi bo‘yicha yemas, balki o‘yin va mehnat asosida olib boriladigan tajriba maktabiga asos solgan edi?

*a) Chikago
42.Qachondan boshlab Xalqaro bosh fasilitatorlar assosiasiyasi faoliyat yuritib kelmoqda?

a) 1989 yildan
43.Hamkorlikda o‘qitish g‘oyasi didaktikada 1970 yillarda paydo bo‘lib, Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi dastavval qaysi mamlakatlarda keng qo‘llanila boshlagan?

* a) B.Britaniya, Kanada, G‘.Germaniya, Avstraliya,
44.“Kompetentsiya”, “Kompetentlik” tushunchalarini ilk bor XX asr o‘rtalarida qaysi olim tomonidan qo‘llanilgan?

a) N.Xomskiy.
45.Ta’limda kompetentsiyaviy yondashuvning vujudga kelishi va rivojlanishi tarixini shartli ravishda nechta bosqichga bo‘lish mumkin?

*a) 4 bosqichga46.2006 yil 18 dekabrda Yevropa parlamenti va Kengai uzluksiz ta’lim uchun qaysi tayanch kompetentsiyalar tavsiya qildi?

*a) barcha javoblar to‘g‘ri.

h.
47. Nechinchi yilda Yevropa Kengashida tashkil etilgan “Evropa uchun tayanch kompetentsiyalar” mavzusidagi Simpoziumda Yevropa Ittifoqiga a’zo davlatlarning uzluksiz ta’lim tizimi uchun dastlabki tayanch kompetentsiyalari belgilangan?

*a) 1996 yilda,
48.“Har kim bilim olish huquqiga ega” degan modda Konstitutsiyaning qaysi moddasida keltirilgan?

*a) 41-moddasida
49.Yangi g‘oyalar, tizim, faoliyat yo‘nalishini o‘zgatirishga qaratilgan aniq maqsadlar, noan’anaviy yondashuvlar, odatiy bo‘lmagan tashabbuslar, ilg‘or ish uslublari. Ularning ko‘rinishlari.

*a) Innovatsiya
50.Faoliyat qisqa muddatli, yaxlit tizim xususiyatiga ega bo‘lmay, faqatgina tizimdagi ayrim elementlarni o‘zgartirishga xizmat qiladi.

*a) Inovatsiya
51.Pedagogda ta’lim jarayoniga innovatsion yondashuvni qaror toptirish bosqichlari.

*a) 4 ta52. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 26 sentyabrdagi PQ-3289-sonli qaysi qarori qabul qilindi?

*a) Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarori53. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3304-sonli qarori qachon qabul qilindi?

*a) 2017 yil 30 sentyabrda
54. O‘rta ta’lim maktablari hamda o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘rtasida o‘zaro integratsiyani ta’minlash orqali 11 yillik o‘rta ta’limni joriy etish bo‘yicha tashkiliy-metodik tadbirlar tizimini amalga oshirish qaysi qarorda belgilab qo‘yildi?

*a) O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3304-sonli qarorida.55. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida 2017 yil 7 fevraldagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947 sonli farmonining qaysi qismida ta’lim sohasiga alohida urg‘u berilgan?

*a) 4.4 qismida
56. Tinglovchilar Tarix o‘qitish metodikasi o‘quv modelida qanday kompetentsiyalarga ega bo‘lishi lozim?

*a) Ilg‘or pedagogik texnologiyalardan kasbiy faoliyatda foydalana olishi va shaxsiy imidj va muomala layoqatiga ega bo‘lish57. Tarix o‘qitish metodikasini o‘rganadigan muammolar kim tomonidan muvaffaqiyatli yoritilgan?

*a) G.Fuzailova
58. Tarixiy material vositasida o‘quvchilarga bilim berish, ularni milliy g‘oya ruhida tarbiyalash va kamol toptirish, vazifalarini amalga oshirish zarur bo‘lgan jarayon, o‘qituvchi va o‘quvchilarning aqliy (ichki) hamda o‘quv harakatlari (tashqi) jarayoni....

*a) tarix o‘qitish degani.59. “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 187-sonli qarori qachon qabul qilindi?

*a) 2017 yil 6-aprel.60. Tarix o‘qitish metodikasi (Toshkent. TDPU,2008) mualliflarini aniqlang?

*a) Sagdiev A. Fuzailova G. Hasanova M.61. Yetakchi didaktik vazifa va tuzilishiga ko‘ra darslar nechchi turga bo‘linadi?

*a) 7 turga
62. Tarix darsiga qo‘yiladigan didaktik talablarni aniqlang?

*a) Barchasi to‘g‘ri

b) ilmiylik, tarixiylik, metodologik, ko‘rsatmalilik,

c) o‘quvchilarni bilish imkoniyati va yosh psixologik xususiyatlari, uzviylik va uzliksizlik,

d) tarixni zamon va makon kontekstida bog‘lash, ta’lim va tarbiya maqsadiga ega ekanligi.
63. “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 187-sonli qarorining 2 bobi qanday nomlanadi?

*a) Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standartining maqsad va vazifalari64. Tarix darsligiga kiritilgan hujjatli manbalarni aniqlang?

*a) Barchasi to‘g‘ri

b) moddiy madaniyat buyumlari,

c) tasviriy san’at asarlari,

d) yozma manbalar
65. Qaysi sinf tarix darsligiga asosan hikoya va tavsiflaf berish harakterdagi hujjatlar kiritilgan?

*a) 6 sinf darsligiga,66. Qadimgi dunyo tarixida berilgan xujjatli materiallar, o‘quvchilarni yana qanday tarbiyalashda muhim o‘rin egallaydi?

*a) yestetik jihatdan tarbiyalashda

,
67. Muayyan o‘quv predmeti mazmunini o‘quv dasturida ko‘rsatilgan xajmda, didaktik talablarga muvofiq ravishda batavsil bayon qilib beradigan manba bu.... .

*a) darslik,
68. Ko‘rgazmali metodning qanday turlari mavjud?

*a) Barchasi to‘g‘ri

b) Illyustratsiya metodi,

c) Namoyish (demonstratsiya) metodi,

d) Tabiiy ko‘rsatmali qurollar.
69. Illyustratsiya metodi qanday metod ?

*a) (matndan boshqa barcha komponentlar) xaritalar, rasmlar, chizmalar, jadvallar, sxemalar, diagrammalar, doskadagi yozuvlarga diqqatni tortish,
70.Tarix o‘qitish tajribasida tarixiy xaritalarning qaysi turlaridan foydalaniladi?

*a) Barchasi to‘g‘ri

b) umumiy xaritalardan,

c) obzor xaritalardan,

d) mavzuga doir xaritalardan.
71. Qadimiy obida, manzilgoh va mozor, shahar, qasr, va qal’alar xarobalari, uy-ro‘zg‘or buyumlari va boshqalar qanday yodgorliklar sarasiga kiradi?

*a) moddiy yodgorliklar,72. Tarixiy manbalarni, ularning umumiy harakteri, o‘tmishini o‘zida aks ettirishga qarab nechta guruhga bo‘linadi?

*a) 6 ta moddiy manbalar, etnografik manbalar, lingvistik manbalar, yozma manbalar, xalq og‘zaki ijodi, mo‘’jas rasm-miniatyuralar.
73. “O‘rta Osiyo xalqlari tarixining tarixnavisligidan lavhalar” nomli asar muallifi kim?

*a) T. Saidqulov74. Tarix o‘qitishda foydalaniladigan badiiy adabiyotlarni qanday turlari mavjud?

*a) o‘rganilayotgan davrning adabiy yodgorliklari tarixiy belletristik asarlar,
75. Quyidagi qaysi tarixiy asarlar o‘quvchiga ma’naviy madaniyatimizning tarixiy boy qirralari haqidagi o‘tmishimiz, qadriyatlarimiz, ahloq-odob mezonlari asosida atroflicha ma’lumot berish imkoniyatiga ega?

*a) “Qutadg‘u bilig”, “Saddi Iskandariy”, “Badoe’-ul voqea”, “Qissai Yusuf va Zulayxo”, “Qissai Rabg‘uziy”.76.Tarix o‘qitish metodlari klassifikatsiyasida belgilangan o‘qitish metodlarini aniqlang.

*a) og‘zaki o‘qitish metodi, ko‘rsatmali ta’lim metodi, ta’limning amaliy metodi,77. Yunesko tomonidan nechinchi yili “Ta’limni rivojlantirish masalalari” bo‘yicha Xalqaro Komissiyasi tashkil topdi?

*a) 1970 yil.
78.“Men eshitaman va unutaman, men ko‘raman va eslab qolaman, men bajaraman va tushunaman” degan jumlalar qaysi faylasufga tegishli?

*a) Konfusiyga,
79. O‘quvchilarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichi, bahs munozaraga kirishilsa nech foizga oshadi?

a) 50%

b) 35%

c) 25%d) 45%
80. Hamkorlikda o‘qitish g‘oyasi qaysi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan?

*a) Barchasi to‘g‘ri

b) R.Jonson, D.Jonson,

c) SH.SHaran, J.Aronson,

d) R.Slavin.
81. Ta’limda ilk bor qachon “kompetentsiya”, “kompetentlik” tushunchalari ilmiy adabiyotlarga kirib kela boshlagan?

*a) 1960 – 1970 yillar82. Ta’limda kompetentsiyaviy yondashuvning vujudga kelishi va rivojlanishi tarixini shartli ravishda nechta bosqichga bo‘lish mumkin?

*a) 4 bosqichga,83. 2006 yil 18 dekabrda Yevropa parlamenti va Kengashi uzluksiz ta’lim uchun qaysi tayanch kompetentsiyalar tavsiya qildi?

*a) barcha javoblar to‘g‘ri.84. Nechinchi yilda Yevropa Kengashida tashkil etilgan “Evropa uchun tayanch kompetentsiyalar” mavzusidagi Simpoziumda Yevropa Ittifoqiga a’zo davlatlarning uzluksiz ta’lim tizimi uchun dastlabki tayanch kompetentsiyalari belgilangan?

*a) 1996 yilda,
85. Janubiy Koreyada tayanch kompetentsiyalar nechta qilib belgilangan?

*a) 6 ta86. Fikrlash yo‘llari yoki ko‘p qirrali fikrlash, samarali ishlash kompetentsiyalari, mehnat qilishning samarali metodlari va vositalaridan foydalanish, dunyoda, jamiyatda yashay olish kabi kompetentsiyalar qaysi davlatga tegishli tayanch kompetenqiyalar hisoblanadi?

*a) AQSHga,87. Tarix fanini o‘rganish bosqichlarida 9 sinf bitiruvchilari egallashi kerak bo‘lgan standart darajasini belgilang?

*a) A2+
88. Davlat Ta’lim standarti quyidagi qaysi tarkibiy qismlardan iborat?

*a) tayanch o‘quv rejasi, o‘quv dasturi, malaka talablari, baholash tizimi.

89. Zamonaviy sharoitlarda jahon fani va innovatsiya faoliyatining yutuqlaridan keng foydalanish jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarini izchil va barqaror rivojlantirishning, mamlakatning munosib kelajagini barpo etishning muhim omili sifatida amalga oshirishda eng so‘nggi ustuvor vazifalari amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 noyabrda qanday farmoni e’lon qilindi?

*a) O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to‘g‘risida PF-5264-son farmoni e’lon qilindi.90. “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qachon qabul qilindi?

*a) 2017 yil 24 may.
91. Tarix darslarida zamonaviy vositalar jumladan, qaysi texnik vositalardan foydalanish mumkin?

*a) Barchasi to‘g‘ri.
92. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 11 iyuldagi qarorini belgilang.

*a)“Davlat muzeylarining bolalar va ularning ota-onalariga ochiqligini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi.
93. Moddiy va ma’naviy yodgorliklar orqali ilmiy, tarixiy, madaniy qadriyatlarni yosh avlodga yetkazuvchi markaz.... .

*a) muzeylar,

.
94. SHavkat Mirziyoevning,  “Erkin va farovon, demokratik o‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” nomli asari qaysi nutqi asosida yaratilgan?

*a) O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi asosida.
95. SHavkat Mirziyoevning Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengatirilgan majlisidagi ma’ruzasi asosida chop etilgan asari qaysi?

*a) Tanqidiy  tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak.
96. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti SHavkat Mirziyoev BMTning 72 sammitida Yoshlarga oid qanday konventsiya ishlab chiqishni taklif etdi?

*a)“Yoshlar huquqlari to‘g‘risida xalqaro konventsiya”


97. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Prezidiumining qaroriga asosan qachon Tarix instituti tarkibida yangi “O‘zbekistonning mustaqillik davri tarixi” bo‘limi tashkil qilingan edi?

*a) 1996 yilda
98. O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi huzurida O‘zbekistonning eng yangi tarixi bo‘yicha jamoatchilik kengashini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori qachon qabul qilingan edi?

*a) 2012 yil yanvar99. O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimovning “Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q” asarida tarixchi olimlar oldiga bir qator talablar qo‘yilgan edi. Ushbu talablar O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining qaysi asarida davom ettirilgan edi?

a) “O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida”
100. O‘zbekistonning eng yangi tarixi davrini nechta bosqichlarga bo‘lib, ilmiy o‘rganish, nazariy tadqiq etish maqsadga muvofiq?

a) to‘rtta bosqichO’zbekistonda uzluksiz ta’lim tizimining isloh qilinishi moduli yuzasidan

TEST SAVOLLARI (30 ta)
1. Harakatlar strategiyasining nechanchi yo’nalishida ta’lim va fan sohasini rivojlantirish vazifalari belgilangan?

*A) To’rtinchi yo’nalishi2. Kitoblarni chop etish va tarqatishdagi muammolarni hal qilish masalasi Prezident

Sh.Mirziyoyevning qaysi ma’ruzasida qo’yilgan?

*A) “Tanqidiy tahlil, qatiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak”
3.Prezident Sh.Mirziyoyevning “Tanqidiy tahlil, qatiy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak” nomli ma’ruzasida qo’yilgan eng muhim vazifalardan biri –

*A) Nafaqat akademik ilm-fanni, balki oliy o’quv yurtlaridagi ilm-fanni yanada rivojlantirish4.Quyidagi tushunchalarning qaysi biri mamlakatimizda millatlararo munosabatlar munosabatlarning muhim jihatini belgilaydi?

*A) Tolerantlik5.Uzluksiz ta’lim – bu:

* A) Oddiydan murakkabga, quyidan yuqoriga rivojlanib boruvchi va bir-birini taqozo etuvchi bosqichlardan iborat ta’lim jarayoni6. Farzandlar tarbiyasiga eng kuchli ta’sir ko’rsatuvchi omil nima?

*A)Oilaviy munosabatlar mazmuni7. Prezident Sh.Mirziyoyevning 2018 yil 28 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida ilgari surilgan eng muhim g’oya?

*A) Xalq bilan muloqotni yangi bosqichda davom ettirish

8. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalq ta’limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi Farmoni qabul qilingan sana?

*A) 2018 yil 5 sentyabr
9.Ta’lim olish huquqi qaysi hujjatning nechanchi moddasida kafolatlangan?

*A) O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi, 41 moddada
10.“Yoshlarimizga munosib ta’lim berish, ularning ilm-fanga bo’lgan intilishlarini ro’yobga chiqarishimiz kerak. Shu maqsadda maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirishimiz, o’rta va oliy o’quv yurtlarining moddiy-texnik bazasini, ilmiy va o’quv jarayonlari sifatini tubdan yaxshilashimiz kerak”. Ushbu so’zlar Prezident Sh.Mirziyoyevning qaysi asarida bayon qilingan?

*A) Davlatimiz rahbarining 2018 yil 28 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida
11. Davlatimiz rahbarining 2018 yil 5 sentyabarda qabul qilgan Farmon va Qarorida:

*A) Pedagog xodimlarning qadr-qimmati va nufuzini oshirish, ularning moddiy-ma’naviy va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish vazifasi belgilandi
12. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot qilish bo’yicha “El-yurt umidi” jamg’armasi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining qaysi Farmoniga ko’ra tashkil etildi?

*A) 2018 yil 25 sentyabrdagi13. 2018 yilning 1 sentyabridan boshlab xalq ta’limi sohasida faoliyat ko’rsatayotgan qancha pedagog xodimning oylik maoshi oshirildi?

*A) 450 mingdan ziyod
14. 2018 yilda mamlakatimizda qancha oliy ta’lim muassasalari, shu jumladan, xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etildi?

*A) 13 ta
15. 2018 yilda mamlakatimiz yoshlari o’rtasida tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan qanday dastur qabul qilindi?

*A)* “Yoshlar-kelajagimiz”
16. “Adolat har bir ishda hamrohimiz va dasturimiz bo’lsin!” Ushbu so’zlar kimga tegishli?

*A)Amir Temur
17. 2018 yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan necha marta davlatlararo rasmiy tashriflar amalga oshirildi va qanday kelishuvlarga erishildi?

*A) 18 ta tashrif va 52 mlrd.dollarlik 1080 ta loyiha bo’yicha kelishuvlarga erishildi
18. 2018 yilda mamlakatimizda iqtisodiy islohotlar va ijtimoiy o’zgarishlarning samarasi eng avvalo nimada ko’rindi?

*A) Aholining moddiy ahvoli va farovonligi, hayot darajasi va sifatining oshganligida
19. 2018 yilda mamlakatimizda nogironligi bo’lgan, boquvchisini yo’qotgan, nochor va ehtiyojmand oilalarning qanchasiga arzon uy-joylar berildi?

*A)21 ming 500 dan ziyod
Download 25.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling