Va jahon hamjamiyati mavzusini yoritishda keys- stadi metodidan foydalanish


Download 405.03 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/5
Sana29.02.2020
Hajmi405.03 Kb.
1   2   3   4   5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI. 

1.  O’zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi  (Yangi  tahrirda  qo’shimcha  va 

o’zgartirishlar kiritilgani), T., “O’zbekiston”, 2008 yil. –B. 56 

2.  Karimov  I.A.  O’zbekiston:  milliy  istiqlol,  iqtisod,  siyosat,  mafkura.  T.: 

“O’zbekiston”, 1-jild, 1996 yil. -B. 364 

3.  Karimov  I.A.  Bizdan  ozod  va  obod  Vatan  qolsin.  T.:  “O’zbekiston”,  2-jild, 

1996 yil. -B. 380. 

4.  Karimov  I.A.  Vatan  sajdagoh  kabi  muqaddasdir.  T.:  “O’zbekiston”,  3-jild, 

1996 yil. -B. 368. 

5.  Karimov I.A. Bunyodkorlik yo’lidan. T.: “O’zbekiston”, 4-jild, 1996 yil. -B. 

354. 

6.  Karimov I.A. Yangicha  fikrlash  va  ishlash  – davr talabi. T.: “O’zbekiston”, 5-jild, 1997 yil. -B. 384. 

7.   Karimov  I.A.  Xavfsizlik  va  barqaror  taraqqiyot  yo’lida.  T.:  “O’zbekiston”, 

6-jild, 1997 yil. -B. 438. 

8.  Karimov  I.A.  Biz  kelajagimizni  o’z  qo’limiz  bilan  quramiz.  T.: 

“O’zbekiston”, 7-jild, 1999 yil. -B. 410. 

9.  Karimov  I.A.  Ozod  va  obod  Vatan,  erkin  va  farovon  hayot  –  pirovard 

maqsadimiz. T.: “O’zbekiston”, 8-jild, 2000 yil. -B. 528. 

10. Karimov  I.A.  Vatan  ravnaqi  uchun  har  birimiz  mas’ulmiz.  T.: 

“O’zbekiston”, 9-jild, 2001 yil. -B. 432 

11. Karimov  I.A.  Xavfsizlik  va  tinchlik  uchun  kurashmoq  kerak.  T.: 

“O’zbekiston”, 10-jild, 2002 yil. -B. 432. 

12. Karimov  I.A.  Biz  tanlagan  yo’l  –  demokratik  taraqqiyot  va  ma’rifiy  dunyo 

bilan hamkorlik yo’li. T.: “O’zbekiston”, 11-jild, 2003 yil. -B. 320. 

13. Karimov  I.A.  Tinchlik  va  xavfsizlik  kuch  qudratimizga,  hamjihatligimiz  va 

qat’iy irodamizga bog‘liq. T.: “O’zbekiston”, 12-jild, 2004 yil. -B. 400. 

14. Karimov  I.A.  O’zbek  xalqi  hech  qachon,  hech  kimga  qaram  bo’lmaydi.  T.: 

“O’zbekiston”, 13-jild, 2005 yil. -B. 448. 


47 

 

15. Karimov  I.A.  Inson,  uning  huquq  va  erkinliklari  –  oliy  qadriyat.  T.:  “O’zbekiston”, 14-jild, 2006 yil. -B. 480. 

16. Karimov  I.A.  Jamiyatni  erkinlashtirish,  islohotlarni  chuqurlashtirish, 

ma’naviyatni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish – barcha 

ishlarimizning mezoni va maqsadidir. T.: “O’zbekiston”, 15-jild, 2007 yil. -

B. 320. 

17. Karimov  I.A.  Mamlakatni  modernizatsiya  qilish  va  iqtisodiyotimizni 

barqaror rivojlantirish yo’li. T.: “O’zbekiston”, 16-jild, 2008 yil. -B. 368. 

18. Karimov  I.A.  «Barkamol  avlod  - O‘zbekiston  taraqqiyotining  poydevori».  -

T.: “SHarq”, 1997 yil. 56-bet. 

19. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. T.: “Ma’naviyat”, 2008 

yil. -B. 176. 

20. Karimov  I.A.  Eng  asosiy  mezon  –  hayot  haqiqatini  aks  ettirish.  T.: 

“O’zbekiston”, 2009 yil. B.64. 

21. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni 

bartaraf etish yo’llari va choralari. T.: “O’zbekiston”,  2009 yil. 

22. Karimov 

I.A. 

Mamlakatimizda demokratik 

islohotlarni 

yanada 

chuqurlashtirish  va  fuqarolik  jamiyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi  //  Xalq so’zi gazetasi, 2010 yil 13 noyabr soni.  

23. Islom  Karimov.  2012  yil  Vatanimiz  taraqqiyotini  yangi  bosqichga 

ko‘taradigan  yil  bo‘ladi  //  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom 

Karimovning  2011  yilning  asosiy  yakunlari  va  2012  yilda  O‘zbekistonni 

ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirishning  ustuvor  yo‘nalishlariga  bag‘ishlangan 

Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma’ruzasi // T.: O‘zbekiston, 2012, 15-

bet. 

24. O‘zbekiston Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimovning  2011  yilda 

mamlakatimizni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari  va  2012  yilga 

mo‘ljallangan eng muhim ustuvor yo‘nalishlarga bag‘ishlangan O‘zbekiston 

Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  majlisidagi  “2012  yil  Vatanimiz 

taraqqiyotini  yangi  bosqichga  ko‘taradigan  yil  bo‘ladi”  mavzusidagi 


48 

 

ma’ruzasini  o‘rganish  bo‘yicha  o‘quv  qo‘llanma.  –  “O‘qituvchi”  NMIU, 2012 −192 b. 

25. Usmonov  Q.  O’zbekiston  tarixi  (Milliy  istiqlol  davri)  darslik.  –T.: 

“O’qituvchi” NMIU, 2011. –B. 328.  

26. Хo’jayev  A.  Т.:  Buyuk  ipak  yo’li:  munosabatlar  va  taqdirlar.  “O’zbekiston 

milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2007. –B. 280. 

27. Htpp// www. mfa.uz/ rus/ mej_sotr/ – O’zbekiston tashqi ishlar vazirligining 

rasmiy axborot sayti. 

28. Barkamol 

avlod 

orzusi./ tuzuvchilar: 

SH.Qurbonov, 

H.Saidov, 

R.Ahliddinov. –T.: SHarq, 1999. –B. 368.  

29. Uzviylashtirilgan  davlat  ta’lim  standarti  va  o‘quv  dasturi.  T.:  “Yangi  yo‘l 

poligraf servis”, 2010. –B. 168. 

30. Sa’diyev A. Maktabda tarix o’qitish metodikasi.Т.: 1999, 192-bet. 

31. Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi.  Barkamol  avlod  -  O‘zbekiston 

taraqqiyotining poydevori. T., «Sharq». 1998 y, 47 b. 

32. O‘rta  maxsus,  kasb-hunar  ta’limi  to‘g‘risida  Nizom  //  «Xalq  ta’limi»,  1998 

y, 4-son, 13 b. 

33. “Ўрта  махсус,  касб-ҳунар  таълимининг  давлат  таълим  стандартларини 

тасдиқлаш 

тўғрисида” 

Ўзбекистон 

Республикаси 

Вазирлар 

Маҳкамасининг Qарори.

 

www.lex.uz 

34. Йўлдошев  Ж.Ғ.  Таълим  янгиланиш  йўлида.  Т.:  “Ўқитувчи”,  2000  йил 

96 б. 

35. Нишоналиев  У.  Педагогик  технология:  Истиқбол  ва  муаммолар.Т.: 1999.11-20 б. 

36. Рахмонов  Я.Ю.Таълим  жараёнида  ўқувчиларнинг  ақлий  меҳнат 

фаолиятини  ташкил  этишнинг  педагогик  асослари.Автореферат.  Т.: 

2006 й. 24 б 

37. Дарсларда  ўқувчилар  ижодий  фаолиятини  ўстириш.  Т.:  Ўқитувчи. 

1996.-68 б.Abduqodirov A. va b. “Case-study” uslubi: nazariya va amaliyot. 

Т: “Тafakkur qanoti”, 2012 yil. 


49 

 

38. Pokushalova  L.  V.  Metod  case-study  kak  sovremennaya  texnologiya 

professionalno-oriyentirovannogo  obucheniya  studentov  [Тekst]  /  L.  V. 

Pokushalova // Molodoy uchenыy. — 2011. — №5. Т.2. — S. 155-157.

 

39. Bagirova  I.Х.,  Burыxin  B.S.  Keys-stadi  kak  interaktivnыy  metod  v obrazovanii  studentov-ekonomistov  v  protsesse  izucheniya  dissiplinы 

«upravleniye 

personalom.// 

Vestnik 


Тomskogo 

gosudarstvennogo 

universiteta. Ekonomika Vыpusk№ 3 / 2012 

40. Nishonaliyev  U.  Pedagogik  texnologiya:  Istiqbol  va  muammolar.Т.:  1999 

yil. 

41. Raxmonov  Ya.Yu.  Тa’lim  jarayonida  o’quvchilarning  aqliy  mehnat faoliyatini  tashkil  etishning  pedagogik  asoslari.Avtoreferat.  Т.:  2006  yil. 

B.152 


42. Farberman B.L.  «Ilg’or pedagogik texnologiyalar» Т.  «FAN», 2000  yil.B. 

84 


43. Avliyakulov N.Х.  «Zamonaviy o’qitish texnologiyalari» Т. 2001 yil.B. 148 

44. Golish L.V.  «Zamonaviy  ta’lim  texnologiyalari:  mazmun,  loyihalashtirish   

va amalga oshirish» Ekspress qo’llanma Т. ТASIS, 2001 yil.B. 248 

45. O‘zbekiston  tarixi  (Milliy  istiqlol  davri):  Akademil  litsey  va  kasb-hunar 

kollejlarining 2-kurs talabalari uchun darslik./ Q.Usmonov; mas’ul muharrir 

M. Sharifxo‘jayev;   O‘zbekiston Respublikasi Oliy  va o‘rta  maxsus ta’lim 

vazirligi  O‘rta  maxsus,  kasb-hunar  ta’limi  markazi/.  —  9-nashri.  –  T.: 

“O‘qituvchi” 

NMIU, 2011. 328 b 

 

  

 

  

 

 50 

 

ILOVALAR.  

Америка ошхоналарида кўпроқ иқтисодий

фойда олиш фойда олиш мақсадида

хизмат кўрсатиш тизими

автоматлаштирилади. Яъни

официантларнинг хизматлари ўрнига

роботлардан фойдаланилди. Орадан кўп

вақт ўтмай бу инновация ўзини оқламай

ошхоналарда иқтисодий инқироз юзага

кела бошлади.

Сизнингча бунинг сабаби нимада? 

  

1-ilova  

Тушунчалар

Тушунчалар

таҳлили


таҳлили

:

:Кейс

Кейс

-

-лат

лат


. casus 

. casus 


-

-

запутанныйзапутанный

или


или

необычный

необычный

случай


случай

). 


). 

Кейс


Кейсбу

бу

яхлитяхлит

ахборотли

ахборотли

мажмуа


мажмуа 2-ilova 

51 

 

 Тушунчалар

Тушунчалар

таҳлили

таҳлили


:

:

КейсКейс

-

-метод

метод


ишбилармонликишбилармонлик

ўйинларининг

ўйинларининг

ўзига


ўзига

хос


хос

кўриниши


кўриниши

бўлиб


бўлибаниқ

аниқ


вазиятларни

вазиятларни

таҳлил

таҳлил


қилиш

қилиш


ижодийижодий

фикрлаш


фикрлаш

ва

ватўғри

тўғри


қарор

қарор


қабул

қабул


қилиш

қилиш


кўникмаларини

кўникмаларини

шакллантиришга

шакллантиришга

ёрдам

ёрдам


беради

беради


.

.

КейсКейс

метод

метод

-

-

интерфаол

интерфаол

ўқитиш

ўқитиш

тамойилларига

тамойилларига

асосланади

асосланади

.

. 

3-ilova 


КЕЙС

КЕЙС

технологияси

технологияси

-

-

билимларни

билимларни

тайёр


тайёр

ҳолда


ҳолда

етказиш


етказиш

ёки


ёки

ечимларни

ечимларни

бериш


бериш

эмас


эмасбалки

балки


уни

уни


қидириб

қидириб


топиш

топиш


ва

ва

мустақилмустақил

излашга


излашга

ўргатади


ўргатади

.

. 

4-ilova 


52 

 

ЎқувЎқув

жараёнида

жараёнида

қўлланилиши

қўлланилиши

мумкин

мумкин

бўлган

бўлган

кейслар

кейслар

:

:

-

-Матнли

Матнли


кейс

кейс


;

;

--

Видео


Видео

кейс


кейс

;

;-

-

МедиаМедиа

кейс


кейс

кўринишида

кўринишида

бўлиши


бўлиши

мумкин


мумкин

.

. 

5-ilova 


 

Кейс

Кейс

методидан

методидан

фойдаланиш

фойдаланиш

бос

бос

қ

қ

ичлари

ичлари

:

:Кейс билан танишув (индивидуал);Асосий муаммони (ўқув

муаммосини) ажратиб олиш ва

ўрганиш (индивидуал ва кичик

гуруҳларда);Ғоялар йиғиш ва муаммонингмақбул ечимини танлаш, 

моделлаштириш

(

кичик гуруҳларда);Кейс ечими учун таклиф этилганғояларни тақдимоти, таҳлил ва

баҳолаш (ўқитувчи ва кичик

гуруҳлар);Кейс ечими ва тавсиялар(

ўқитувчи, кичик гуруҳлар ва

индивидуал).

 

6-ilova  

53 

 

КейсКейс

технологиясида

технологиясида

:

:

Ақлий


Ақлий

ҳужум


ҳужум

Баскетметод

Баскетметод

Вазиятли


Вазиятли

ролли


ролли

ўйин


ўйин

Баҳс


Баҳс

-

-мунозара

мунозара


Кластер

Кластер


Идрок

Идрок


харитаси

харитаси


Моделлаштириш

Моделлаштиришкабикаби

интерфаол

интерфаол

методлардан

методлардан

кенг


кенг

фойдаланиш

фойдаланиш

мумкин


мумкин

 

7-ilova  

 

  

 

 Download 405.03 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling