Va selekciya


Download 12.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet16/41
Sana15.12.2019
Hajmi12.32 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41

I  ■■

O.Z

в

m

10 mk

55-rasm. Drozofila IV xromosomasining sitologik va genetik xaritalarini o ‘zaro taqqoslash.

1 -  genlari  ko‘rsatilgan genetik xarita (genlaming belgilanishini  51-rasmdan qarang);

2 — so‘lak bezidan olingan gigant xromosomaning sitologik xaritasi.  (A — F -  ketma- 

ket joylashgan qismlari);  3 — gangliya hujayrasidan olingan metafaza plastinkasi

(so ‘lak bezining  IV xromosomasi bilan metafaza plastinkasi  kattaligi  taqqoslangan,

masshtablari  bir xil).

Xromosomalaming  sitologik  xaritalari  genetik  metod  yordami 

bilan  aniqlangan  genlaming  xromosomada  joylanish  ketma-ketligining 

to‘g‘riligini  tasdiqladi.  Genetik  va  sitologik  xaritalar  o‘rtasidagi  mos 

kelmaslik  genlar  orasidagi  masofaning  katta-kichikligidagina  kuzatiladi, 

xromosomaning  ayrim  qismlarida  esa  bu  masofa  sitologik  xaritalarda 

kichik,  boshqalarda  kattaroq  bo‘lgan.  Bu  xromosomaning  har  xil 

qismlarida  sodir  bo‘ladigan  chalkashishlaming  bir  xilda  bo‘lmasligi  bilan 

izohlanadi.2.  Gigant  xromosomalar  yordamida  sitologik  xaritalarni  tuzish.

Sitologik  tadqiqotlar  natijasida  drozofila  pashshasining  so‘lak  bezlarida 

juda  yirik  (gigant)  politen  xromosomalar  mavjudligi  aniqlangan. 

Politen  xromosomalar  birinchi  marta  1881-yilda  E.  Balbiani  tomonidan 

topilgan  edi.  Bunday  xromosomalar  hujayrada  boiadigan  endomitoz 

jarayoni  tufayli  hosil  bo‘ladi.  Bunda  boshlang‘ich  xromosoma  juda 

ko‘p  marta  (1000  ga  yaqin)  ko‘payib,  bir-biri  bilan  birikkan  holda 

qoladi.  Buning  natijasida politen  xromosoma kuchli  ravishda uzayadi  va 

yo‘g ‘onlashadi.  Ulami  bo‘yab,  mikroskop  ostida ko‘rilganda xromosoma 

ichida  k o lp  va  har  xil  joylashgan  qora  disklami  ko‘rish  mumkin. 

Disklarning  soni,  ko‘lami  va  ulaming  xromosomada  joylashish  tartibi 

har  qaysi  tur uchun  o ‘ziga xos  bo‘ladi.  Politen  xromosomalar  genetik  va 

sitogenetik  xaritalarni  tuzishda  hamda  xromosomalarda  sodir  b o ‘ladigan 

translokatsiya  kabi  ular  tuzilishidagi  o‘zgarish  katta  ahamiyatga  ega. 

Drozofilada  bu  metoddan  foydalanish  qator  genlaming  xromosomada 

joylashish  tartibini  aniqlash  imkonini  berdi.  55-rasmda  drozofilaning  IV 

xromosomasining  sitologik  va  genetik  xaritasi  namoyish  etilgan.  Genlar 

xromosomaning  qaysi  joyida  joylashganligini  T.  Paynter  metodi  bilan 

aniqlanadi.  Buning  uchun  u  xromosomalaming  turli  kichik  hajmdagi 

qayta  qurilishlari -   stmkturaviy  o ‘zgarishlari  (duplikatsiya,  deletsiya, 

defishensi)  dan  foydalandi.

Vll.4.4. Xromosomalaming  genetik va  sitologik 

xaritalarini  o'zaro taqqoslash

Genetik  va  sitologik  xaritalarni  o ‘zaro  taqqoslash  xromosoma 

uzunligi  bo'yicha  krossingover  chastotalarining  har  xil  ekanligini 

isbotladi.  Bu  narsa  so‘lak  bezining  xromosomalarida  ko‘rsatib  berildi. 

Drozofilaning  hamma  to ‘rtta  politen  xromosomalarining  genetik  xa-

153


ritasi  muayyan  uzunlikka  ega.  Bu  uzunlik  krossingover  foizi  bilan 

o ‘lchanadi.  Drozofilaning  X-xromosomasi  va  uchta  autosomalarining 

umumiy  uzunligi  279  krossingover  birligi  (morganid)  ni  tashkil  etadi. 

K.  Bridjes  drozofilaning  hamma  to'rtta  politen  xromosomalarining  har 

birining  uzunligini  mikron  hisobida  alohida  o ‘lchadi.  Ulaming  umumiy 

uzunligi  1180  mk  ga  tengligini  aniqladi.  Politen  xromosomalaming 

sitologik  va  genetik  xaritasini  solishtirish  uchun  Bridjes  krossingover 

foizidan  foydalandi.  Buning  uchun  u  xromosomalaming  umumiy 

uzunligini  ko'rsatuvchi  son  (1180  mk)  ni  genetik  xaritalarning  umumiy 

uzunligini  ko‘rsatuvchi  son  (279  krossingover  yoki  rekombinatsiya 

birligi)  ga  bo‘ldi  va  4,2  sonini  oldi.  Demak,  genetik  xaritadagi  har 

qaysi  bitta  krossingover  foiziga  sitologik  xaritada  4,2  mk  to'g'ri  keladi. 

Genetik  xaritadagi  genlar  orasidagi  aniqlangan  masofani  ko‘rsatuvchi 

krossingover  foiziga  asoslanib,  xromosomaning  har  xil  qismida  sodir 

bo‘luvchi xromosoma krossingovcri  (chalkashishi)  ning namoyon bo'lish 

chastotasini  aniqlash mumkin.

Masalan,  drozofilaning  X-xromosomasida  у  va  es  genlari  oralig‘idagi 

masofa  rekombinant  foizi  bo'yicha  5,5%  -   ga  teng.  Ushbu  genlar 

oralig'idagi  masofaning  qancha  mikron  (mk)  ekanligini  bilish  uchun  bu 

ikki  (4,2 mk  va 5,5  mk)  sonni ko'paytirish  va chiqqan  son -  23  (mk)  у va 

es  genlari  orasidagi  masofaning  nazariy  topilgan  ko'rsatkichi  hisoblanadi. 

Lekin  bu  ikki  genning  oralig'ini  bevosita  o'lchaganda  uning  30  mk  ga 

teng  ekanligi  aniqlandi.  Bu  dalilga  asosan  X-xromosomaning  shu  qismida 

nazariy  kutilgan  -   o'rtacha  normaga  nisbatan  krossingover  kamroq 

namoyon bo‘lar ekan degan xulosaga kelish mumkin.

Shunday  qilib,  xromosomaning  turli  joylarida  krossingover  har  xil 

chastotada  sodir  bo‘lganligi  uchun  xromosomaning  genetik  xaritasida 

genlar har xil zichlikda joylashgan bo‘ladi.  Genlaming xromosoma genetik 

xaritasida  joylashish  zichligini  xromosomalarda  krossingover  bo‘lishi 

mumkin bo'lgan qismlari uning qaerida joylashganligini ko'rsatuvchi  omil 

deb  hisoblash mumkin.

Drozofila  pashshasida  xromosomaning  genetik  xaritasi  T.  Morgan  va 

shogirdlari  kashf  etgan  irsiyatning  xromosoma  nazariyasiga  asoslangan 

holda  xromosomadagi  genlaming  joylashish  tartibi  va  ular  orasidagi 

masofani  krossingover  -   rekombinantlar  morganid  foizini  aniqlash 

metodini  qo‘llash  orqali  yaratilgan  va  genetika  fanining  yuksak  yutug'i 

hisoblanadi.  Endi  kun  tartibiga  xromosomalaming  sitologik  xaritasini

154


yaratish masalasi qo‘yildi. Xromosomaning birinchi sitologik xaritasini rus 

olimi  F.  Dobjanskiy  yaratdi.  Bu  kashfiyotda  drozofilaning  xromosomalari 

har  xil  genlar  bilan  nishonlandi.  Bu  genlaming  xromosoma  genetik 

xaritasida joylashish  dalillariga  asoslanib,  xromosomalarda  translokatsiya 

ta’siridagi  stmkturaviy  o‘zgarishlar  sitologiyasi  tadqiq  qilindi.  Olingan 

dalillarga 

asoslanib, 

marker 


(nishonli) 

genlaming 

xromosomada 

joylashish  tarkibi  va  ular  orasidagi  masofa  aniqlandi.  Olingan  dalillarga 

asoslanib,  xromosomaning  sitologik  xaritasi  tuzildi  (54-rasm).  Oqibatda, 

xromosomaning  genetik  va  sitologik  xaritalarini  qiyosiy  tahlil  qilish 

imkoniyati yaratildi  (55-rasm).

Xromosomaning  genetik  va  sitologik  xaritalarini  qiyosiy  tahlil  qilish 

natijasida quyidagi  qonuniyatlar aniqlandi:

1.  Xromosomaning  sitologik  va  genetik  xaritalarida  genlaming 

joylashish  tartibi  bir xilda namoyon bo‘ladi.

2.  Xromosomaning  genetik  va  sitologik  xaritalari  orasidagi  tafovut 

xromosomada  joylashgan  genlar  orasidagi  masofa  ko‘rsatkichining 

har  xillikda  namoyon  bo ‘ lishligidadir.  Buning  sababi  xromosomaning 

turli  qismlarida  krossingoveming  namoyon  bo‘lish  ehtimolining  har  xil 

ekanligidadir.VII.5.  Irsiyat va  irsiylanishning  xromosoma  nazariyasi

Mendelning 

irsiylanish 

qonuniyatlaridan 

so‘ng 

Morganning xromosoma  nazariyasi  genetikada  ikkinchi  buyuk  kashfiyot  hisoblanadi. 

Yirik  ms  olimi  N. K. Kolsovning  ta’biri  bilan  aytganda  -   «Irsiyat 

xromosoma  nazariyasining  yaratilishini  biologiya  fanining  yuksak  nazariy 

yutug‘i  deb  hisoblash  kerak,  chunki  bu  nazariyaning  biologiyadagi  o ‘mi 

kimyo  fanida  molekular  nazariyaning,  fizika  fanida  atom  strukturasi 

nazariyasining  egallagan  o'm i  kabi  sharaflidir».  Bu  nazariya  ulug‘ 

amerikalik  olim  Tomas  Morgan  tomonidan  1911-yilda  yaratildi.  Bu 

nazariyaning  yaratilishida  Morgan  va  uning  shogirdlari  Myo‘ller, 

Stertevant  va  Bridjeslar  tomonidan  amalga  oshirilgan  tadqiqotlar  natijasi 

yetakchi  ahamiyatga  ega  bo‘ladi.  Bu  tadqiqotlar  quyidagi  yo‘nalishlarda 

amalga oshirilgan edi:

•  Jins  genetikasi  va jinsga bog‘liq holdagi  irsiylanish.

•  Birikkan holda irsiylanish va krossingover.

155


Genetik  va  sitogenetik  tahlil  orqali  yuqoridagi  ikki  yo'nalishda 

olingan  natijalarga  asoslanib,  Morgan  tomonidan  belgilarning  birikkan 

holda irsiylanish  qonuni  kashf etildi.  Morgan yaratgan irsiyat xromosoma 

nazariyasining asosiy mohiyati  quyidagilardan iborat:

•  Irsiyat  birligi  bo'lgan  genlar  xromosomada  ma’lum  tartibda,  ketma- 

ket, bir chiziq  bo'ylab tizilgan  holda joylashgan bo'ladi.

•  Bitta  xromosomada joylashgan  genlar  bitta  birikish  guruhini  tashkil 

etadi.  Genlar  birikish  gurahlarining  soni  organizmlar  xromosomalarining 

gaploid holatidagi  soniga teng  bo'ladi.

•  Birikish  guruhlardagi  genlar  birikkan  genlar  deb  nomlanadi.  Ular 

odatda  kelgusi  avlodlarga  birikkan  holda  irsiylanadilar.  Binobarin, 

birikkan  genlar  Mendelning  uchinchi  qonuniga  bo'ysunmagan  holda 

irsiylanadilar.  Ulaming  nasldan-naslga  berilishi  Morgan  tomonidan  kashf 

etilgan  belgilarning  birikkan  holda  irsiylanishi  haqidagi  qonunga  mos 

holda amalga  oshadi.

•  Birikkan  genlar  ular  joylashgan  juft  gomologik  xromosomalarda 

sodir  bo'ladigan  krossingover  hodisasi  tufayli  bir-biridan  ajralgan  holda 

mustaqil irsiylanishi  mumkin.

•  Bitta  xromosomada  joylashgan  birikkan  genlaming  o'm i  lokuslari 

orasidagi  masofa  krossingover  foizi  bilan  o'lchanadi.  Bu  birlik  morganid 

deb  ataladi.

Bu  sohadagi  tadqiqot  natijalari  xromosomaning  genetik  va  sitologik 

xaritasini yaratish imkoniyatini  vujudga keltirdi.

Morganning  irsiyatning  xromosoma  nazariyasi  asosida  irsiylanish 

qonunlari va  irsiyat qonunlari  aniqlandi.

Irsiylanish  qonunlari  irsiylanish  jarayoniga  oid  bo'lsa,  irsiyat 

qonuniyatlari  esa  organizm  genotipining,  ya’ni  genlaming  organizm 

belgi  va  xususiyatlari  haqidagi  genetik  axborotni  o'zida  kodlash,  saqlash 

xossasini  aks  ettiradi.

Morganning  irsiyat  xromosoma  nazariyasidan  kelib  chiqadigan 

irsiylanish qonunlari:

•  Belgilarning jins  bilan bog'liq  holda irsiylanishi.

•  Belgilarning to'liq birikkan holda irsiylanishi.

•  Belgilarning 

toiiqsiz 

birikkan 

holda 

(rekombino-genetik) irsiylanishi.

Ushbu  irsiylanish  qonunlaridan  esa  Morganning  quyidagi  irsiyat 

qonunlari  kelib  chiqadi:

156


•  Irsiy  omil -  gen xromosomaning muayyan  lokusidir,

•  Gen allellari  gomologik xromosomalarning  aynan  o‘xshash  qismida 

joylashgan.

•  Genlar  xromosomalarga  ma’lum  tartibda  chiziq  bo‘ylab  ketma-ket 

tizilgan holda joylashgan.

•  Gomologik 

xromosomalardagi 

genlar 


o‘zaro 

almashinuvi 

krossingover orqali  amalga oshadi.

Morgandan  keyingi  genetik,  sitogenetik  tadqiqotlar  natijasida  u  kashf 

etgan  irsiyat xromosoma nazariyasining  umumbiologik  ekanligi juda ko‘p 

dalillar  asosida  tasdiqlandi.  Shu  bilan birga bu  nazariyaning  rivojlanishini 

ta’min  etuvchi  yangi  dalillar  olindi,  yangi  qonuniyatlar  ochildi.  Ular 

asosan quyidagilardan iborat.

•  Bir  qancha  o‘simlik,  hayvon  va  mikroorganizm  turlarining  genetik 

va sitologik xaritalari tuzildi.

•  Keyingi  vaqtlarda  odam  genetikasini  tadqiq  qilish  va  uning 

xromosomalarining genetik va  sitologik xaritasini  tuzish  sohasidagi 

yangi,  olamshumul yutuqlarga erishildi.

•  Xromosomalar  tuzilishi  va  faoliyatining  sitologik  va  molekular 

mexanizmini  tadqiq  etish  natijasida  har  qaysi  xromosoma  ayrim 

nukleoproteiddan  iboratligi  va  u  bitta  uzun  bir  necha  spirallashgan 

holda taxlangan DNK molekulasidan iboratligi  isbotlandi.

•  Morganning  xromosoma  nazariyasini  rivojlantirib,  molekular 

genetika  yutuqlari  negizida  yanada  aniqlashtirilib,  yangicha 

sharxlash imkoniyati paydo bo‘ldi.

Irsiyat  birligi 

bo‘lgan 


genlar 

xromosoma 

tarkibidagi 

DNK 


molekulasida  ma’lum  bir  tartibda,  ketma-ket  joylashgan  bo‘ladi.  Bitta 

DNK  molekulasida joylashgan  genlar  (birikkan  genlar)  yig‘indisi  birikish 

guruhini  tashkil etadi.  Birikish guruhlarining soni organizmlaming gaploid 

holatidagi xromosomalarning  soniga teng.

•  Gomologik 

xromosomalar 

krossingoverining 

negizida 

ular 

tarkibidagi  DNK  molekulalarining  chalkashib  aynan  o‘xshash qismlari bilan o‘rin almashinishlaridan iborat.

•  Krossingoverning  gomologik  xromosomada joylashgan  ayrim  allel 

genlar  ichida  ham  bo‘lishi  mumkin  ekanligi  isbot  etildi  va  ayrim 

biologik  obyektlarda  genlar  genetik  xaritasini  tuzish  bo‘yicha 

tadqiqotlar amalga oshirildi.

157


Irsiyat  xromosoma  nazariyasining  yaratilishi  biologiya,  xususan 

genetika tarixida yuksak ahamiyatga ega bo‘lgan voqea bo‘lib,  bu nazariya 

orqali:

•  genetika  fanining  Mendel  qonunlaridan  keyingi  to'rtinchi  fun­damental  qonuni  -   genlarning  birikkan  holda  irsiylanishi  qonuni 

yaratildi;

•  evolutsiya  va  seleksiya  samaradorligini  ta’min  etishda  katta  aha­

miyatga  ega  bo‘lgan  irsiy  o‘zgaruvchanlik  -   rekombinogenez  ha- 

qida  ta’limot yaratildi;

•  xromosomalarning  genetik  va  sitologik  xaritalari  yangi  navlar 

va  zotlar  seleksiyasi  hamda  genetik  injeneriya  sohasidagi 

tadqiqotlar  uchun  ilmiy  asoslangan  boshlang‘ich  materialni  tanlash 

imkoniyatini  yaratdi.

158


VIII bob.  SITOPLAZMATIK IRSIYATNING 

MODDIY ASOSLARI

VIII.1. Yadro va  sitoplazmaning  irsiyatdagi 

rolini qiyosiy taqqoslash

Hujayra  yadrosi  va  sitoplazmasining  organizm  irsiyatidagi  rolini 

qiyosiy  taqqoslash  va  baholashda  genetika  tarixida  quyidagi  ikki 

yo‘nalishda  amalga  oshirilgan  tadqiqotlar  natijasi,  ayniqsa,  katta 

ahamiyatga ega bo‘ldi:

•  androgenezda belgilarning  irsiylanishini  tadqiq qilish;

•  har  xil  turga  mansub 

organizmlarda  yadrolarning  o‘zaro 

almashtirilishi  orqali belgilarning  irsiylanishini  o‘rganish.

Androgenez  orqali  irsiylanish.  Yadro  va  sitoplazmaning  irsiyatdagi 

rolini  tadqiq  qilishning  eng  samarali  usuli  sitoplazmasi  bir  turga,  yadrosi 

ikkinchi  turga  mansub  zigota .olish  va  undan  yangi  avlod  yetishtirishdir. 

Bu  muammoning  yechilishi  bilan  bog‘liq  B.  L. Astaurovning  tut  ipak 

qurtining  ikkita  Bombyx_mori'>(Bombyx  mori  va  B.  mandarina)  turlari  ustida  amalga 

oshirgan  sitogenetik tahlil  tajribasi  misolida tanishib  o‘tamiz (56-rasm).

M a’lumki,  tut  ipak  qurtlari  kapalagining  urg‘ochilari  geterogamet 

(ZW)  va  erkaklari  gomogamet  (ZZ)  jins  bo‘ladi.  Yana  shuni  ta’kidlash 

kerakki,  ipak  qurtida  polispermiya  hodisasi  ham  kuzatiladi.  Bunda  zigota 

hosil  boMishidagi  jinsiy  jarayonda  onalik  gametasi  -   tuxum  hujayrasiga 

bir necha spermiyalar -  otalik gametalari kiritiladi.

Tajriba  uchun  erkak  organizm  sifatida  B.  mori  turining  kapalaklari 

olingan  bo‘lib, ular har xil xromosomalarda joylashgan uchta retsessiv gen 

bilan  markerlangan  (nishonlangan):  ch  -   tuxumdan  chiqqan  qurtlaming 

sariq  rangda  bo‘lishini,  ml  -  katta  yoshdagi  qurtlaming  oppoq  bo‘lishini, 

p  -   kapalaklaming  oq  rangda  bo‘lishini  ta’min  etadi.  Ona  organizm-  

B.  mandarina

  turining  kapalaklari 

ushbu 

uchta 


genning  dominant 

allellariga  ega  bo‘lgan  holda,  ularning  tuxumdan  chiqqan  qurtlari  qora 

rangda,  katta  yoshdagi  qurtlari  kulrangda  va  kapalaklari  qora  rangda 

bo‘lgan.


159

Bombyx

mandarina

Ch 

pH ME 


~  

ch  p 

ХУ 


о  

XX

W

WMetafaza  I

Issiqlik  taysir 

ettirilmagan

Issiqlik taysir 

ettirilgan

Normal  urugianish

Dispermik androgenez

56-rasm .  Irsiylanishda  yadro  va  sitoplazmaning ahamiyatini 

ko'rsatuvchi  tajriba sxemasi.

(issiqlik ta’sir ettirish metodi bilan  tut ipak qurtida diploidli  androgen individlarning 

olinishi).  Ch -  lichinkaning  qora rangi, ch -  cariq rang, pM -  kapalaklaming qora rangi, 

p -  oq,  Ml  -  qurtlaming kulrangi, ml -  oq.

160


9  В.  mandarina  х  S   В.  m ori  kom binatsiyasidan  olingan  dura- 

gaylar  trigeterozigota  -   ChchpM pM lml  holatidagi  genotipga  ega 

bo‘lib,  uchala  belgi  bo ‘yicha  to ‘liq  ona  organizmiga  o‘xshash 

bo‘lishi,  androgen  ipak  qurtida  esa  uchala  retsessiv  belgi  fenotipik 

namoyon  b o ‘lishi  kerak  edi.

Tajriba  boshlanishi  oldidan  B.  mandarina  tuxum  hujayrasining 

yadrosi  sitoplazmaga  zarar  yetkazilmagan  holda  II  meyoz  bo‘linishi 

davrida  +40°C  harorat  bilan  ta’sir  qilinib,  parchalab  yuborilgan.  Ona 

ipak  qurti  kapalagining  qo‘ygan  tuxumlari  teng  ikkiga  ajratilib,  uning 

bir  qismi  o‘z  holicha  qoldirildi  va  u  kontrol  vazifasini  bajargan.  Ikkinchi 

qism  tuxumlarga  yuqorida  qayd  etilgan  holda  ta’sir  ko‘rsatilgan. 

Tajriba  guruhidagi  ona  hujayra  yadrosi  parchalanganligi  tufayli, 

embrion  rivojlanishi  faqat  ikkita  erkak  spermalaming  o ‘zaro  qo‘shilishi 

sharoitidagina  rivojlanib,  bitta  diploid  yadro  hosil  qilishiga  bog‘liq 

bo‘lgan.

Natijada  rivojlangan  barcha  individlar  erkak  (ZZ)  jinsli  bo‘lgan  va 

ota  organizmi  retsessiv  genlar  bo‘yicha  gomozigota  bo‘lganligi  sababli 

ular  ham  retsessiv  belgilarga  ega  bo‘lganlar.  Boshqacha  qilib  aytganda, 

androgenetik ipak qurtlari pay do  bo‘lgan (56-rasm).

Bu  tajribaning  natijasi  irsiylanishda  yadrolaming  yetakchi  rol 

o ‘ynashligining to‘g‘ridan-to‘g‘ri  isboti hisoblanadi.

Organizm  turlari  yadrolarini  o ‘zaro  almashtirilgandagi  irsiyat. 

Bunga  misol  qilib  G.  Gemmerling  tomonidan  bir  hujayrali  yashil 

suv  o‘tlari  Acetobularia  turkumiga  oid  ikkita  tur  ustida  o ‘tkazgan 

tajribasini  keltirish  mumkin.  Har  ikki  turga  mansub  o ‘simliklar  bir 

hujayrali b o ‘lsalar-da,  sodda k o ‘p  hujayrali  o ‘simlik tanasini  eslatuvchi 

poyasimon,  ildiz  (rizoid)  simon  va  gulni  eslatuvchi  sallasimon 

qismlarga  ega. 

Ularning  yadrosi  tanasidagi  rizoidlardan  birida 

joylashgan  b o ‘ladi.  Tajriba  uchun  olingan  turlar  o ‘zaro  sallalarining 

shakli  bilan  farqlanadilar,  Masalan,  A.mediterranea  turining  sallali 

qismi  yirik  va  uning  ayvoni  keng  (57-rasm,  1)  A.wettsteinii  turining 

esa  sallali  qismi  kichik  va  ayvoni  tor  (57-rasm,  2) A.mediterranea  dan 

faqat poya  qismi  (yadrosiz  va  faqat sitoplazmadan  iborat), A.wettsteinii 

dan  esa  hujayraning  yadrosi  joylashgan  rizoid  qismi  bir-biriga  ulanib, 

undan  «terma»  hujayra  o ‘sib  rivojlanadi.  Natijada  «роуа»  uchida

161


salla  hosil  b o ‘lib,  uning  shakli  to ‘liq A.  wettsteinii  turinikiga  o ‘xshash 

bo ‘lgan  (57-rasm,  3).  Bu  tajriba  yadroning  begona  plazmada  salla 

qismining  rivojlanishiga  ta’sir etishini  ko ‘rsatadi.

Shunday  qilib,  yuqorida  keltirilgan  dalillar  organizmlar  irsiyatini  va 

irsiylanishini  ta’min  etishda  yadroning  yetakchi  ekanligini  isbotlaydi. 

Lekin  shuni  ham  ta’kidlash  zarurki,  har  ikkala  tajribada  har  xil  turlarga 

mansub  organizmlaming  yadro  va  sitoplazmasi  o‘zaro  ta’sirda bo‘lsalar- 

da,  hujayraga  qo‘shimcha  holda  sun’iy  ta ’sir  ham  ko‘rsatilgan  edi.  Shu 

sababli  bu  xildagi  tajribalar  yadro  va  sitoplazmaning  irsiylanishdagi 

rolini  to ‘liq  ochib  bera  olmaydi.  Bu  muammoni  mukammal  o‘rganish 

uchun  bir  tur  ichidagi  organizmlaming  normal  jinsiy  ko‘payishi 

sharoitida olingan  duragaylarda tadqiq  ishlarini  olib  borish  lozim.

3 

2

57-rasm .  Bir hujayrali Acetobularia suv  o'tlari  sallasi  formalarining 

shakllanishiga yadroning ta’siri.

1  -  A.mediterranean  2 -  A.wettsteinii;  3 -  vegetativ duragay,  uning 

A.mediterraneadan  olgan  poyachasi A.wettsteiniining rizoidiga payvand qilingan. 

Rizoidlarida bittadan yadrosi  ko‘rinib  turibdi.

162


VIII.2.  Sitoplazmatik va yadroviy  (xromosomaviy) 

irsiyatning  qiyosiy xarakteristikasi

Irsiyatning  moddiy  asosi  funksiyasini  bajaradigan  hujayraning  struk- 

turaviy qismi uchta asosiy xususiyatlarga ega bo‘lishi  kerak:

•  hujayra  metabolizmida  hal  qiluvchi  ahamiyatga  ega  boigan 

funksiyani bajarishi;

•  ular o‘z-o'zidan  bo‘linib,  ko‘payish xususiyatiga  ega bo‘lishi;

•  hujayralarning  bo‘linishidan  hosii  bo‘lgan  yangi  hujayralarga  teng 

miqdorda taqsimlanish xususiyatiga ega bo‘lishi.

Shu  uchta  talabga  yadro,  aniqrog‘i,  uning  tarkibidagi  xromosomalar 

javob  beradi.  Xromosomalarda  genetik  axborotning  asosiy  qismi,  ya’ni 

organizm  genlarining  asosiy  qismi  joylashgan  bo‘ladi.  Shu  genlar  orqali 

organizm  belgilarining  genetik  belgilanishi  va  irsiylanishi  yadroviy  yoki Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 28%20Биология%20фанлар
28%20Биология%20фанлар -> Himoya qilish
28%20Биология%20фанлар -> Fiziologiyasi
28%20Биология%20фанлар -> Rajamurodov z. T., Rajabov a. I. Odam va hayvonlar fiziologiyasi
28%20Биология%20фанлар -> SH. xushmatov, A. Yesimbetov, G. Begdullaeva radiobiologiya
28%20Биология%20фанлар -> F. R. Xolboyev, D. A. Azimov, E. Sh. Shernazarov z o o g e o g r a f I y a
28%20Биология%20фанлар -> S. A. M avlanova
28%20Биология%20фанлар -> Iqtisod-moliya
28%20Биология%20фанлар -> S. dadayev, Q. Saparov
28%20Биология%20фанлар -> Amaliyotiuchun
28%20Биология%20фанлар -> A n a t o m I y a, s I s t e m a t I k a, g e o b o t a n I k a

Download 12.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling